Optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit!"

Transcriptie

1 Optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit! De Achterhoekse bevolking vergrijst, ontgroent en krimpt. In het basisonderwijs komen de gevolgen hiervan eerder en harder aan dan in andere sectoren. Het aantal kinderen daalt immers sneller dan de bevolking als geheel. De verwachte daling van het aantal leerlingen in de 4 gemeenten ( Aalten, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) waar onze basisscholen onderwijs verzorgen, is gemiddeld ruim 1,5 % per jaar. De prognoses van de leerlingaantallen geven aan dat de Accent-scholen de komende jaren behoorlijk teruglopen in leerlingaantal. De lange termijn () laat zelfs vanaf 2011 een teruggang zien van 16,3 %. Over 10 jaar betekent dat een daling van ongeveer 500 leerlingen op onze Accentscholen. Naar verwachting zullen de basisscholen in alle Achterhoekse gemeenten het in 2020 ongeveer met 7000 leerlingen minder moeten doen dan nu. Van leerlingen naar leerlingen!! Ontwikkeling Accent leerlingaantallen totaal. ACCENT aantal leerlingen ,3% Ontwikkeling aantallen Accentleerlingen in een 4tal dorpen. Accent Leerlingen in Aalten ,8% Dinxperlo ,0% Varsseveld ,2% Winterswijk ,2% AccentScholengroep september 2012 Optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit Pagina 1

2 Ontwikkeling leerlingaantallen voor alle AccentScholen vanaf 2011 tot. Brinnr AccentScholen * WC nieuwhessen Aalten % 04 RJ Hoeksteen Groenlo % 04VW KWS Winterswijk % 04WR Bontebrug Bontebrug % 05LR CBS Barlo Barlo % 05QO De Klimop Lintelo % 05UK Knienenbult Westendorp % 06UI Hoeksteen Gendringen % 06ZL t Möllenveld Haart % 07AG Talent Lichtenvoorde % 07OM PWA Winterswijk % 08BP Emmaschool Henxel % 08BQ Warmelinck IJzerlo % 08CY De Broekhof Aalten % 08RL Gr.v.Prinsterer Aalten % 08WG Meeander (incl. Heelweg) % 09DL Bosmark Dinxperlo % 09ZJ De Höve De Heurne % 10JT De Triangel Aalten % 10NW Julianaschool W wijk % Totalen ,3% * Gemeentelijke opheffingsnorm Kijkende in deze tabel naar de afzonderlijke scholen kunnen we constateren dat alle AccentScholen tot er in leerlingaantal op achteruit gaan. De terugloop in leerlingaantal openbaart zich zowel in de dorpen als in de kleine buurtschappen. De dorpen lopen minder hard terug dan de buurtschappen. De ontgroening vindt verspreid plaats in ons werkgebied. AccentScholengroep september 2012 Optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit Pagina 2

3 Grote AccentScholen en kleine AccentScholen. Teldatum 2011 Teldatum 2020 Aantal scholen Gemiddeld aantal leerlingen per school Aantal scholen Gemiddeld aantal leerlingen per school Kleine scholen < 145 lln Grote scholen > 145 lln Alle AccentScholen * Scholen < 145 leerlingen ontvangen een kleine scholentoeslag. De tabel geeft aan dat het gemiddelde aantal leerlingen van kleine scholen verder daalt van 93 naar 75 terwijl het gemiddelde aantal leerlingen van grote scholen stijgt van 227 naar 277. Het gemiddeld aantal leerlingen van een kleine school wordt kleiner en het gemiddeld aantal leerlingen van een grote school wordt groter. Het aantal kleine scholen wordt groter en het aantal grote scholen wordt kleiner. In januari 2012 heeft ACCENT voor De Knienenbult in Westendorp en Talent in Lichtenvoorde bij het ministerie wederom een verzoek tot voortzetting van de instandhouding ingediend. Beide scholen vallen met hun leerlingaantallen reeds een aantal jaren onder de (gemeentelijke) opheffingsnorm. Gezien de grootte van de ACCENT-organisatie is dit instandhoudingsverzoek door het ministerie toegekend. Dit verzoek is gebaseerd op uitzonderingsbepaling Gemiddelde schoolgrootte systematiek. De komende jaren zitten 8 AccentScholen in Bontebrug, Barlo, Lintelo, Westendorp, Haart, Lichtenvoorde, Henxel en IJzerlo onder de gemeentelijke opheffingsnorm. De gemiddelde schoolgrootte systematiek is een berekeningswijze die het ministerie toepast om te bepalen of een school opgeheven dient te worden. Per 2012 heeft ACCENT binnen deze systematiek nog een ruimte van 772 leerlingen om het instandhoudingsverzoek gehonoreerd te krijgen. Per zal deze ruimte volgens de prognose teruggelopen zijn tot rond de 200 leerlingen. Hiermee wordt aangetoond dat de gemiddelde schoolgrootte systematiek in ieder geval (bij ongewijzigd beleid) tot kan worden toegepast. Bij de huidige wetgeving dienen scholen kleiner dan 23 leerlingen in ieder geval opgeheven te worden. Volgens de prognoses blijven alle Accentscholen boven de grens van 23 leerlingen. Het huidige beleid van de minister is erop gericht om kleine scholen zo lang mogelijk in stand te houden. De hieronder genoemde maatregelen ondersteunen dat beleid. De kleine scholentoeslag voor scholen met minder dan 145 leerlingen. Hiermee is gewaarborgd dat kleine scholen naar verhouding (aanzienlijk) meer formatie kunnen aantrekken dan scholen boven deze norm. AccentScholengroep september 2012 Optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit Pagina 3

4 De t-1 systematiek. De hoogte van de bekostiging loopt altijd een jaar achter bij de teldatum zodat een school met een dalend leerlingenaantal de tijd heeft om passende maatregelen te nemen. De groeiregeling. Bij tussentijdse groei kan een school in aanmerking komen voor extra bekostiging. Leerlingdichtheid, gemiddelde schoolgrootte en nevenvestiging. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de instandhouding van een school gerelateerd is aan de specifieke omstandigheden van een regio. Voor een dunbevolkt gebied ligt de norm lager dan in een dichtbevolkt gebied. Recent is er een nieuwe wet voor de instandhouding van heel kleine scholen (minder dan 23 leerlingen)ontwikkeld. Deze categorie scholen wordt overlevingskansen geboden mits er voldoende perspectief is op groei. Al met al meent het ministerie van OCW dat de problematiek van een krimpende bevolking vooral leidt tot leegstand van schoolgebouwen. Een kwestie die lokaal, in het overleg tussen schoolbestuur en gemeente, moet worden opgelost. Door de grootte van de ACCENT-organisatie kunnen kleine scholen die met opheffing bedreigd worden middels de gemiddelde schoolgrootte systematiek in stand gehouden worden. Een dergelijk verzoek tot instandhouding kan, in technische zin, worden aangevraagd zolang er voldoende leerling-ruimte is binnen de gemiddelde schoolgrootte systematiek. Deze leerling-ruimte zal op termijn opdrogen. De conclusie lijkt gerechtvaardigd om te stellen dat kleine scholen alleen kunnen bestaan dankzij de aanwezigheid van grote scholen binnen een grote organisatie. De grote organisatie zorgt ervoor dat de gemiddelde schoolgrootte systematiek succesvol kan worden toegepast en zorgt voor synergie-effecten op terrein van beheer, personeel en onderwijs. Binnen de Accentorganisatie bestaat er wel een scheefgroei tussen het aantal kleine scholen en het aantal grote scholen. Er zijn meer kleine scholen dan grote scholen. Het financiële draagvlak kan hiermee in onbalans raken. Bovenstaande ontwikkelingen (teruglopend leerlingenaantal, scheefgroei in aantal kleine en grote scholen) gecombineerd met een steeds verder terugtredende rijksoverheid (deregulering, autonomievergroting, lumpsum financiering) zorgen ervoor dat het huidige voorzieningenniveau onder druk komt te staan. In de huidige krimpregio s (Groningen, Friesland, Zeeland, Limburg) zijn de gevolgen al duidelijk zichtbaar. Leerkrachten worden overgeplaatst of ontslagen. Jonge leerkrachten hebben moeite om werk te vinden. De gemiddelde leeftijd van het lerarenkorps stijgt. Scholen worden gesloten of gaan samen. Schoolbesturen fuseren. Minder leerlingen betekent minder inkomsten. Het probleem hierbij is dat de uitgaven niet evenredig afnemen met de afname van de inkomsten. Om goed te kunnen blijven functioneren als AccentScholengroep is het belangrijk dat wij alert AccentScholengroep september 2012 Optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit Pagina 4

5 blijven op de krimpgevolgen en ons aanpassen aan de nieuwe situatie. We moeten onze ogen zeker niet sluiten voor de negatieve gevolgen van de krimp. Niets doen is geen optie! Wij zijn echter ook van mening dat we ons door de gevolgen van de krimp niet uit het veld moeten laten slaan. De krimp biedt ons nieuwe kansen om keuzes te maken en om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Deze positieve en toekomst gerichte aanpak is onze insteek bij het ontwikkelen van nieuw toekomstbestendig beleid. Dit nieuwe beleid moet maatwerk leveren, moet uitgaan van de menselijke maat en moet daarbij bovenal waarborgen dat onze leerlingen het beste onderwijs krijgen. Het maximale uit kinderen halen is hierbij het uitgangspunt. Op deze wijze is het krimpvraagstuk eigenlijk een kwaliteitsvraagstuk geworden. Hoe houden we de kwaliteit van ons onderwijs, ondanks de krimp, op peil? Het nieuwe beleid moet zorgen voor optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit en zal ons inzicht moeten geven in de algehele kwalitatieve levensvatbaarheid van een school. Is de school in staat om in voldoende mate kwaliteit te leveren? Deze vraag zal jaarlijks aan iedere school (groot of klein) worden gesteld. Kwaliteit wordt de maatstaf voor instandhouding. De kwalitatieve levensvatbaarheid van een school zal bepaald worden aan de hand van een viertal (kwaliteits)aspecten en zal jaarlijks bij iedere school (klein of groot) worden afgenomen. Indien een school onvoldoende scoort op deze 4 aspecten krijgt de school maximaal één jaar de tijd om weer op voldoende toekomstbestendig kwaliteitsniveau te komen. Als de school na één jaar nog steeds onvoldoende scoort, zal dit gevolgen hebben voor de positie van de betreffende schooldirecteur. Als deze situatie zich gaat voordoen, zijn er 2 mogelijkheden: Er komt een nieuwe schooldirecteur. Flankerend beleid kan worden toegepast. Hiermee wordt bedoeld dat de betreffende school wellicht: zal worden gekoppeld aan een scholenkoppel. zal moeten fuseren met een andere school. zal worden gesloten. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat flankerend beleid, indien noodzakelijk, wordt toegepast. Voor meer informatie over flankerend beleid: zie pagina 7. Dit nieuwe beleid voor optimaal onderwijs houdt in dat niet enkel de schoolgrootte maatgevend is maar dat vooral de kwaliteit van de school bepalend is. Als een (zeer kleine) school op alle kwaliteitsaspecten goed scoort, bestaat er geen aanleiding om die school te sluiten. Een uitzondering hierop is als een school de wettelijke opheffingsnorm bereikt. (23 leerlingen of minder!) AccentScholengroep september 2012 Optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit Pagina 5

6 De kwaliteit van een school wordt bepaald aan de hand van een viertal aspecten uit het kwaliteitskwadrant. In ieder kwadrant moet de school voldoende scoren. Jaarlijks leggen de schooldirecteuren in de kwaliteitsmonitor verantwoording af over de 4 aspecten. KWALITEITSKWADRANT 1. ONDERWIJS 2. PERSONEEL 3. FINANCIEN 4. INNOVATIE 1. Onderwijs. Biedt de school voldoende onderwijskwaliteit? Hoe zijn de eindopbrengsten, leerresultaten, tussenscores, citoscores e.d.? Presteren de leerlingen volgens verwachting? Is de leerlingpopulatie over de groepen evenwichtig opgebouwd? Zijn er sociaal-emotionele beperkingen? Is het pedagogisch klimaat op orde? Is de zorgstructuur op orde? Kan de school voldoen aan de onderwijswetgeving. Is het onderwijsinspectierapport voldoende? Past het schoolconcept bij de grootte van de school? Op welke wijze wordt vorm en inhoud gegeven aan de ouderbetrokkenheid? 2. Personeel. Zijn de leerkrachten kundig genoeg en voldoende toegerust om invulling te geven aan het schoolconcept? Wat is de teamgrootte? Is de taakverdeling en de taakbelasting evenwichtig en verantwoord? Is er voldoende expertise binnen het team? Werkt iedere medewerker vanuit het eigenaarschap? Wordt de medewerker aangesproken op zijn/haar verantwoordelijkheid? 3. Financiën. De begroting en het investeringsprogramma dienen verantwoord op orde te zijn, ook in meerjarig kader. Wordt er gewerkt vanuit de begrotingscyclus en Is er begrotingsdiscipline? De uitgaven voor het geplande meerjarig schoolgebouwonderhoud dienen in verhouding te staan tot het leerlingenaantal van de school. 4. Innovatie. Op welke wijze laat de school haar innovatieve karakter zien? De school moet niet alleen naar binnen gericht zijn maar vooral ook naar buiten kijken. Houdt de school voldoende feeling met de ontwikkelingen in de samenleving? Kan de school investeren in innovatie? Komt de school met creatieve ideeën en oplossingen voor de ontstane knelpunten? AccentScholengroep september 2012 Optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit Pagina 6

7 Naast het hiervoor genoemde krimpbeleid (=kwaliteitsbeleid) blijven we ons flankerend beleid daar waar noodzakelijk toepassen. Het flankerend beleid ziet er als volgt uit. Verdere verkenning van en onderzoek naar bestuurlijke opschaling binnen de Accentregio. De vorming van scholenkoppels. Een scholenkoppel bestaat uit minimaal 2 scholen waarbij op iedere school(locatie) een volledig onderwijsprogramma van groep 1 t/m 8 wordt aangeboden en waarbij iedere school zijn brinnummer behoudt. In een scholenkoppel wordt gewerkt vanuit één onderwijsbeleid met één meerschoolse directeur, één internbegeleider en (op termijn) één schoolteam. De scholen binnen zo n scholenkoppel gaan elkaar op allerlei terreinen versterken. Dit beleid passen we toe op het moment dat de gelegenheid zich voordoet. We willen maatwerk leveren. Bijvoorbeeld als op een school een vacature ontstaat voor een schooldirecteur. Fuseren c.q. sluiten van scholen. Verdere professionalisering van schooldirecteuren, internbegeleiders en leerkrachten. Het aantal leraren met een masteropleiding substantieel verhogen. Door middel van de kwaliteitsimpuls en het bestuursakkoord wordt er daadwerkelijk werk gemaakt van de professionalisering van alle medewerkers. De schooldirecteur als integraal leider verder in de kracht zetten. Accent gaat het beleid rond integraal management met het Shared Service Centre (SSC) aanscherpen en krachtig uitbouwen. De besturingsfilosofie van Accent is gebaseerd op het principe van integraal management met SSC. Dit houdt in dat de schooldirecteur integraal verantwoordelijk is binnen de gestelde kaders voor de eigen school maar tegelijkertijd volledig (verplicht) deelneemt in de gezamenlijke dienstverlening op stichtingsniveau. Hiermee wordt de school als onderwijskundige eenheid (entiteit) en de schooldirecteur als onderwijskundig leider volledig in de kracht gezet maar tegelijkertijd profiteert de school van de schaalgrootte van de Accentorganisatie. Met bovenstaande kwaliteitsbeleid en flankerend beleid lossen we de krimp niet op. Maar we geven er wel een duidelijk antwoord op. Door op deze wijze te werken aan kwalitatief verantwoord onderwijs doen we recht aan de opdracht waar we voor staan: HET MAXIMALE UIT KINDEREN HALEN! En daar gaat het om. KRIMP ALS KATALYSATOR VAN KWALITEIT. AccentScholengroep september 2012 Optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit Pagina 7

recht doen aan kinderen Ouderbrochure

recht doen aan kinderen Ouderbrochure recht doen aan kinderen Ouderbrochure Inhoud Een woord vooraf 3 Een woord vooraf 4 Accent in vogelvlucht 6 Lekker leren 8 Leren centraal 9 Eigenaar van je eigen leerproces 10 Ondernemend op onderzoek 12

Nadere informatie

Overzichtsrapportage PTP2012/2013

Overzichtsrapportage PTP2012/2013 Overzichtsrapportage PTP212/213 Inleiding In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van eenentwintig scholen en locaties die vallen onder het bestuur van de Stichting Accent

Nadere informatie

Notitie. Menaam : 16 maart Aan : Het college van B&W. Van : A.J. Buma. Onderwerp : Toekomstvisie basisscholen Menameradiel

Notitie. Menaam : 16 maart Aan : Het college van B&W. Van : A.J. Buma. Onderwerp : Toekomstvisie basisscholen Menameradiel Notitie Menaam : 16 maart 2011 Aan : Het college van B&W Van : A.J. Buma Onderwerp : Toekomstvisie basisscholen Menameradiel Aanleiding Het aantal basisschoolleerlingen in gemeente Menameradiel zal de

Nadere informatie

Monitor Strategisch Beleidsplan 2013 2017

Monitor Strategisch Beleidsplan 2013 2017 Monitor Strategisch Beleidsplan 2013 2017 Recht doen aan kinderen Het Strategisch beleidsplan 2013-2017 Recht doen aan kinderen! wordt twee keer per jaar gemonitord op de volgende vier kwaliteitsdomeinen.

Nadere informatie

Kleine scholen en leefbaarheid

Kleine scholen en leefbaarheid Kleine scholen en leefbaarheid Een samenvatting van de resultaten van een praktijkonderzoek onder scholen en gemeenten in Overijssel over de toekomst van kleine scholen in relatie tot leefbaarheid Inleiding

Nadere informatie

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot Workshop AVS-congres 15 Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot 1 Programma 1. Kennismaking 2. Wat zijn de verwachtingen? 3. Krimp in Nederland 4. Krimp in de Achterhoek 5. Situatie OPONOA in vogelvlucht

Nadere informatie

Krimpend Basisonderwijs

Krimpend Basisonderwijs Krimpend Basisonderwijs Aanleiding Dalende aantallen Actualisatie Integraal huisvestingsplan onderwijs Accommodatiebeleid Gemeente Noordenveld Doel van de avond + Visie bepalen + Informatievoorziening

Nadere informatie

Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus BJ Den Haag

Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus BJ Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Onderwijs 4. Kwaliteit van ons onderwijs 9. Medewerkers 11. Huisvesting 14. Financiën 16.

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Onderwijs 4. Kwaliteit van ons onderwijs 9. Medewerkers 11. Huisvesting 14. Financiën 16. AccentScholengroep Schooljaarverslag 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Onderwijs 4 Kwaliteit van ons onderwijs 9 Medewerkers 11 Huisvesting 14 Financiën 16 RvT en GMR 18 AccentScholengroep Christelijk

Nadere informatie

Expertmeeting Regionaal mobiliteitscentrum als perspectief

Expertmeeting Regionaal mobiliteitscentrum als perspectief Expertmeeting Regionaal mobiliteitscentrum als perspectief Roosje van Leer rleer@stamm.nl 06 12603953 Assen, 25 november 2013 Programma 13.30 13. 40 Welkom en inleiding Eric van Oosterhout, dagvoorzitter

Nadere informatie

Krimpen met perspec,ef

Krimpen met perspec,ef Krimpen met perspec,ef Demografische ontwikkelingen, gevolgen en kansen voor het basisonderwijs Krimpcafé XL Leeuwarden 21 maart 2013 Agenda Krimp in het basisonderwijs: de cijfers Traject Krimpen met

Nadere informatie

Monitor Strategisch Beleidsplan

Monitor Strategisch Beleidsplan Monitor Strategisch Beleidsplan 2013 2017 Recht doen aan kinderen Het Strategisch beleidsplan 2013-2017 Recht doen aan kinderen! wordt twee keer per jaar gemonitord op de volgende vier kwaliteitsdomeinen.

Nadere informatie

Boels Zanders Advocaten

Boels Zanders Advocaten Boels Zanders Advocaten 1 Fusie en andere samenwerkingsvormen Judith Wintgens Eindhoven 13 september 2012 2 Gevolgen krimp > Financiële gevolgen: neergaande spiraal, lineaire bekostiging, kleine scholentoeslag

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012

Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012 Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012 Programma Aan de slag met krimp 1. Waarom aan de slag? 2. Wie moet er aan de slag? 3. Waarmee moet je aan de slag? 4. Hoe doe je dat?

Nadere informatie

Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012

Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012 Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012 Welke organisatie zijn wij? 12 scholen (13 scholen) Diversiteit: Dalton, Montessori, BAS, TOM,GIP

Nadere informatie

Help, de kleine school verzuipt

Help, de kleine school verzuipt Help, de kleine school verzuipt Help, de kleine school verzuipt! inleiding project dag KAW HELP de kleine school Dik Breunis verzuipt 19 september 2013 RTL onderzoek. Schoolgrootte Score < 100 6,4 101-164

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Denkhulp Krimp voor schoolbesturen

Denkhulp Krimp voor schoolbesturen Denkhulp Krimp voor schoolbesturen Start Inleiding Feitenkaart Voor- en Nakaart Analysekaart kaart Voorbereidingskaart Colofon Start Inleiding PO-Raad: Goed voorbereid op de krimp Vrijwel alle maatschappelijke

Nadere informatie

Voortgangsrapportage demografische ontwikkelingen

Voortgangsrapportage demografische ontwikkelingen Voortgangsrapportage demografische ontwikkelingen Inleiding In deze voortgangsrapportage staat een actualisatie van de demografische gegevens over inwoners en huishoudens. Ook zijn een aantal algemene

Nadere informatie

Denkhulp Krimp voor schoolbesturen

Denkhulp Krimp voor schoolbesturen Denkhulp Krimp voor schoolbesturen Start Inleiding Feitenkaart Voor- en Nakaart Analysekaart kaart Voorbereidingskaart Colofon Start Inleiding PO-Raad: Goed voorbereid op de krimp Vrijwel alle maatschappelijke

Nadere informatie

Vaste commissie voor OCenW uit det weede Kamer der Staten-Generaal Mw. drs. E.C.E. de Kler Postbus EA 'S-GRAVENHAGE (070)

Vaste commissie voor OCenW uit det weede Kamer der Staten-Generaal Mw. drs. E.C.E. de Kler Postbus EA 'S-GRAVENHAGE (070) Vaste commissie voor OCenW uit det weede Kamer der Staten-Generaal Mw. drs. E.C.E. de Kler Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 170 betreft VNG-reactie op voorstellen samenwerkingsscholen

Nadere informatie

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool 1 ACCENT en de opleidingsschool Visie op opleiden Accentscholen staan midden in een dynamische samenleving. Van de medewerkers in de scholen wordt verwacht dat ze blijvend inzetbaar zijn. Accent voert

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Deze memorie van antwoord wordt gegeven mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken.

Deze memorie van antwoord wordt gegeven mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016/17 34 512 Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen!

Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen! update Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen! 2017 2019 Voorwoord Recht doen aan kinderen! Voor u ligt de update van het Strategische beleidsplan 2013-2017 Recht doen aan kinderen! voor de schooljaren

Nadere informatie

Lekker leren! Begroting en Aanbod AccentAcademie 2015-2016

Lekker leren! Begroting en Aanbod AccentAcademie 2015-2016 Lekker leren! Begroting en Aanbod AccentAcademie 2015-2016 1 Lekker leren! Voor u ligt het gebundelde exemplaar van de begroting en het aanbod van de AccentAcademie voor het schooljaar 2015-2016. Het heeft

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013. Stichting Accent te Aalten

JAARSTUKKEN 2013. Stichting Accent te Aalten JAARSTUKKEN 2013 Stichting Accent te Aalten Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 6 A.0.2 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 32 A.0.4 Kengetallen 34

Nadere informatie

Nummer: Notitie scholenbestand openbaar basisonderwijs Borger-Odoorn, de cijfers. (een doorrekening van de scenario s)

Nummer: Notitie scholenbestand openbaar basisonderwijs Borger-Odoorn, de cijfers. (een doorrekening van de scenario s) Nummer: 09.13283 Notitie scholenbestand openbaar basisonderwijs Borger-Odoorn, de cijfers (een doorrekening van de scenario s) November 2009 1 1. Terugblik In juni 2009 is de notitie Scholenbestand openbaar

Nadere informatie

Plak hier het logo van de klant. Bestuurlijke analyse. Accent Scholengroep RA01

Plak hier het logo van de klant. Bestuurlijke analyse. Accent Scholengroep RA01 Bestuurlijke analyse Accent Scholengroep 20160025RA01 Inleiding 2 Inleiding Deze rapportage is door B&T Organisatieadvies opgesteld naar aanleiding van een kwaliteitsonderzoek dat is uitgevoerd binnen

Nadere informatie

Voorgenomen fusie basisschool Romero en openbare basisschool Nieuwenrooy

Voorgenomen fusie basisschool Romero en openbare basisschool Nieuwenrooy Collegevoorstel Inleiding Op 16 januari 2013 heeft het schoolbestuur van Stichting Scala een Fusie Effect Rapportage (FER) aangeboden aan de gemeente. In deze FER wordt de fusie tussen de rooms-katholieke

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen!

Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen! Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen! 2013 2017 Voorwoord Inleiding Recht doen aan kinderen! Voor u ligt het nieuwe strategische beleidsplan 2013-2017 van AccentScholengroep. Het plan zet de

Nadere informatie

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede regelgeving

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Integraal huisvestingsplan Registratienummer: 513472 Op voorstel van het college d.d.: 17 december 2013 Datum vergadering: 28 januari 2014 Portefeuillehouder: J.P.

Nadere informatie

Raad van Toezicht. Voorzitter College van Bestuur. 3 december 2014. Bestuursrapportage augustus 2013 t/m juli 2014

Raad van Toezicht. Voorzitter College van Bestuur. 3 december 2014. Bestuursrapportage augustus 2013 t/m juli 2014 Aan Van Datum Betreft Raad van Toezicht Voorzitter College van Bestuur 3 december 2014 Bestuursrapportage augustus 2013 t/m juli 2014 In deze Bestuursrapportage worden de kwalitatieve ontwikkelingen in

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Vastgesteld raadsvergadering

Vastgesteld raadsvergadering Vastgesteld raadsvergadering 1. Inleiding 1.1. Algemeen Het totaal aantal geboortes in Nederland neemt af in dit verband wordt de term ontgroening gebruikt. Verspreid over heel Nederland zijn er regio

Nadere informatie

Krimp en de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen (update)

Krimp en de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen (update) Krimp en de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen (update) Krimp. Wat zijn de gevolgen voor het basisonderwijs in de provincie Groningen? Hoeveel leerlingen en scholen zijn er nog?

Nadere informatie

Beleidsbegroting en Zorgplan Accent 2013-2014

Beleidsbegroting en Zorgplan Accent 2013-2014 1 Kinderen vóór Beleidsbegroting en Zorgplan Accent 2013-2014 Kinderen vóór Hierbij bieden we u met genoegen de beleidsbegroting en het zorgplan 2013-2014 aan. We hebben de beleidsbegroting en het zorgplan

Nadere informatie

INSTANDHOUDINGS BELEID.

INSTANDHOUDINGS BELEID. INSTANDHOUDINGS BELEID. 1 SAMENVATTING. De Raad van Toezicht van Stichting kom Leren besluit de volgende criteria m.b.t. het in stand houden van scholen van de stichting te hanteren en heeft deze vastgesteld

Nadere informatie

Januari 2012 Medezeggenschapsreglement voor de GMR van Stichting Accent

Januari 2012 Medezeggenschapsreglement voor de GMR van Stichting Accent Januari 2012 Medezeggenschapsreglement voor de GMR van Stichting Accent Medezeggenschapsreglement GMR Stichting Accent Januari 2012 Pagina 1 van 14 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 Paragraaf 1 Algemeen...

Nadere informatie

SLZ/Beleid Wethouder Borgonjen. van: samenleving d.d. 18 januari 2016 d.d. 9 februari 2016

SLZ/Beleid Wethouder Borgonjen. van: samenleving d.d. 18 januari 2016 d.d. 9 februari 2016 G E M E E N T K Brielle Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: SLZ/Beleid Wethouder Borgonjen Ter behandeling in de vergadering de commissie de Raad van: samenleving d.d. 18 januari 2016 d.d. 9 februari

Nadere informatie

AFO 200. Goedkeuring wordt gevraagd voor de bestuursoverdracht per 1 augustus 2017 in het primair onderwijs van:

AFO 200. Goedkeuring wordt gevraagd voor de bestuursoverdracht per 1 augustus 2017 in het primair onderwijs van: BEOORDELING AANVRAAG BESTUURSOVERDRACHT OBS DE VINKENBUURT STICHTING OOZ & ARCADE AFO 200 Opbouw beoordelingsrapport: Beschrijving van de aanvragers en de fusie (paragraaf 1) Beschrijving van het proces

Nadere informatie

5. Concept raadsbesluit

5. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 januari 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 22 januari 2013 Nummer : Onderwerp : Wijziging statuten Stichting Baasis als gevolg van oprichten samenwerkingsschool

Nadere informatie

Congres Nieuwe tijden 23 mei 2012 Deelsessie 33. Behoud van educatieve infrastructuur in plattelandssituaties

Congres Nieuwe tijden 23 mei 2012 Deelsessie 33. Behoud van educatieve infrastructuur in plattelandssituaties Congres Nieuwe tijden 23 mei 2012 Deelsessie 33 Behoud van educatieve infrastructuur in plattelandssituaties Christine Ruppert (RPCZ) en Marleen Vermeer (Scoop) 26-01-2009 Overleg aanpak afnemende leerlingenaantallen

Nadere informatie

Huisvesting onderwijs in de toekomst. Gevolgen van de daling van het aantal leerlingen

Huisvesting onderwijs in de toekomst. Gevolgen van de daling van het aantal leerlingen Huisvesting onderwijs in de toekomst Gevolgen van de daling van het aantal leerlingen Doetinchem onderwijsstad Naast het basis- en voortgezet onderwijs: - Graafschap College 9.000 studenten - AOC 700 VMBO

Nadere informatie

Verslag conferentie BasisBuren d.d. 10 november

Verslag conferentie BasisBuren d.d. 10 november Verslag Project Conferentie BasisBuren Goed onderwijs in tijden van krimp Datum 24 november 2015 Kenmerk U150403 Betreft Verslag conferentie BasisBuren d.d. 10 november 1 Aanleiding en beschrijving inhoud

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door

Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door Utrecht, 20 april 2012 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Aan de hand van de nieuwste leerlingentellingen wordt bovengenoemd onderzoek geactualiseerd. In dit memo wordt achtereenvolgens ingegaan op:

Aan de hand van de nieuwste leerlingentellingen wordt bovengenoemd onderzoek geactualiseerd. In dit memo wordt achtereenvolgens ingegaan op: MEMO Aan : Almende college Van : Rozemarijn Boer en Krijno van Vugt Betreft : Herkomst leerlingen Almende college Datum : 25 mei 2016 Inleiding In augustus 2013 is onderzocht wat het mogelijke weglekeffect

Nadere informatie

Onderdelen van uw plan die al mogelijk zijn Uw plan bevat een aantal onderdelen waar u ook zonder experimenteerruimte mee aan de slag kunt.

Onderdelen van uw plan die al mogelijk zijn Uw plan bevat een aantal onderdelen waar u ook zonder experimenteerruimte mee aan de slag kunt. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 20 december 2013 Betreft Reactie 'Onderwijsvernieuwing,

Nadere informatie

Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014

Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014 Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014 In juni 2013 is de begroting 2013-2014 vastgesteld. De begroting omvat inhoudelijke en financiële doelstellingen. De inhoudelijke doelstellingen zijn ingedeeld in

Nadere informatie

Accent kijkt verder! Beleidsbegroting & zorgplan 2012-2013

Accent kijkt verder! Beleidsbegroting & zorgplan 2012-2013 Accent kijkt verder! Beleidsbegroting & zorgplan 2012-2013 Accent Kijkt verder Hierbij bieden we u met genoegen de beleidsbegroting en het zorgplan 2012-2013 aan. We hebben de beleidsbegroting en het zorgplan

Nadere informatie

AFO 177. Goedkering wordt gevraagd voor een institutionele fusie in het primair onderwijs per 1 augustus 2016 van:

AFO 177. Goedkering wordt gevraagd voor een institutionele fusie in het primair onderwijs per 1 augustus 2016 van: BEOORDELING AANVRAAG DE VLINDERBOOM EN DE SCHANS AFO 177 Opbouw beoordelingsrapport: Beschrijving van de aanvrager en de fusie (paragraaf 1) Beschrijving van het proces van aanvragen en beoordelen door

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

DE ZORGLEERLING CENTRAAL NOTA SCHOOLBEGELEIDING OSW augustus 2005

DE ZORGLEERLING CENTRAAL NOTA SCHOOLBEGELEIDING OSW augustus 2005 DE ZORGLEERLING CENTRAAL NOTA SCHOOLBEGELEIDING 2006-2008 OSW augustus 2005 1 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 WETGEVING SCHOOLBEGELEIDING 4 2.1. Schoolbegeleiding tot 1 augustus 2006 (oude situatie) 4 2.2. Wetgeving

Nadere informatie

nr. Betreft: Begroting 2011 en Meerjarenbegroting

nr. Betreft: Begroting 2011 en Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Onderwijs Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug T.a.v. mevrouw EJ.van Oostrum Raadhuisplein 2 3941JT Doorn Laan van Vollenhove 2935 376 AK Zeist Postbus

Nadere informatie

Primair Onderwijs Onze referentie

Primair Onderwijs Onze referentie >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG.. Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Wat kun je in een tekening lezen? pagina 3

Wat kun je in een tekening lezen? pagina 3 28 april 2012 accentueel is een uitgave van de stichting accentscholengroep Wat kun je in een tekening lezen? pagina 3 Hoe een tekenhobby tot passie geworden is 4 Accentscholen nu en straks 5 Mogen scholen

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1001498 Reek, Yvonne van den SAM-MO Erik Lievers. Toekomstperspectief Primato

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1001498 Reek, Yvonne van den SAM-MO Erik Lievers. Toekomstperspectief Primato SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001498 Reek, Yvonne van den SAM-MO Erik Lievers ONDERWERP Toekomstperspectief Primato AGENDANUMMER SAMENVATTING In januari

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Organisatie- en functieprofiel Achterhoek VO Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Versie 20 januari 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem voor meer informatie contact

Nadere informatie

MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN

MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN Inleiding MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN De discussie over wat en hoe je moet meten om de kwaliteit van onderwijs in beeld te krijgen wordt al decennia gevoerd. Voor Stichting Onderwijs

Nadere informatie

ANALYSE GEMIDDELDE SCHOOLGROOTTE. 1 Gemiddelde schoolgrootte na samenvoeging BOBOZ + STROOMM.

ANALYSE GEMIDDELDE SCHOOLGROOTTE. 1 Gemiddelde schoolgrootte na samenvoeging BOBOZ + STROOMM. BIJLAGE IV ANALYSE GEMIDDELDE SCHOOLGROOTTE. In de WPO, afdeling 9 Beëindiging van de bekostiging, is het wettelijk kader vastgelegd voor de beëindiging van de bekostiging van een bijzondere school dan

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Transitieatlas primair onderwijs Achterhoek

Transitieatlas primair onderwijs Achterhoek Transitieatlas primair onderwijs Achterhoek Managementsamenvatting Versie: 10 oktober 2014 In opdracht van regio Achterhoek en het ministerie van BZK Public Result B.V. Postbus 11649 2502 AP Den Haag Tel:

Nadere informatie

NAAR EEN NIEUWE BALANS

NAAR EEN NIEUWE BALANS NAAR EEN NIEUWE BALANS KINDERAANTAL EN BASISSCHOLEN IN DE GEMEENTE WIJCHEN Hennie Biemond, College van Bestuur Kans & Kleur In samenwerking met Gemeente Wijchen en De eerste Stap Wijchen, 27 mei 2015 Wie

Nadere informatie

Onderwijs & Huisvesting; integraal huisvestingsplan gemeente Veenendaal. Onderwijshuisvesting ; actualisering IHP

Onderwijs & Huisvesting; integraal huisvestingsplan gemeente Veenendaal. Onderwijshuisvesting ; actualisering IHP Onderwijshuisvesting 2015 2019; actualisering IHP 2009 2014 Agenda 1. Waarom nieuw IHP? 2. Wie is waarvoor verantwoordelijk? 3. Hoe heeft gemeente tot nu toe huisvesting opgepakt? 4. Wat zijn de huidige

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

Utrecht, 29 februari 2016 Internetconsultatie Meer ruimte voor nieuwe scholen

Utrecht, 29 februari 2016 Internetconsultatie Meer ruimte voor nieuwe scholen Utrecht, 29 februari 2016 Internetconsultatie Meer ruimte voor nieuwe scholen Het wetsvoorstel moet meer ruimte geven voor nieuwe scholen. Ouders & Onderwijs heeft voorafgaande aan deze inbreng verschillende

Nadere informatie

Discussienota herinrichting scholenlandschap Stichting OPOS

Discussienota herinrichting scholenlandschap Stichting OPOS Discussienota herinrichting scholenlandschap Stichting OPOS Versie 1.2 Slochteren, 24 maart 2015 Bestuur Stichting OPOS Discussienota Herinrichting scholenlandschap Stichting OPOS 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 14 juni 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [07] Behandelend ambtenaar : Anja Buma / Gerard de Haan Doorkiesnummer : (0518) 452918 / (0518) 452964 Onderwerp

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Om de leefbaarheid anno 2020 op de Haart te kunnen waarborgen hebben we met elkaar

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO.

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013 Regio januari 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is het kennis-

Nadere informatie

Onderwerp : Opties huisvesting basisschool De Wilgeroos

Onderwerp : Opties huisvesting basisschool De Wilgeroos Raadsvoorstel (gewijzigd) *Z0144F143B3* Aan de raad Documentnummer : INT-14-13855 Afdeling : Ontwikkeling Onderwerp : Opties huisvesting basisschool De Wilgeroos Inleiding Uw raad heeft in de raadsvergadering

Nadere informatie

De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs

De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs Het primair onderwijs kampt met de gevolgen van zogenoemde stille bezuinigingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Sinds enkele weken

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

Ir. Jan G. H. de Vaan

Ir. Jan G. H. de Vaan Ir. Jan G. H. de Vaan Oeffeltsewg 21a, 5835BB Beugen j@vaantjesland.nl; jan@devaan.eu M: 0610404080 T: 0485 361588 Het college van G. S. van Noord-Brabant Provinciale Staten van Noord-Brabant Betreft:

Nadere informatie

Voorgenomen besluit PO: van 3 naar 2 PO-scholen per 1 augustus 2012, 26 oktober 2011

Voorgenomen besluit PO: van 3 naar 2 PO-scholen per 1 augustus 2012, 26 oktober 2011 Voorgenomen besluit PO: van 3 naar 2 PO-scholen per 1 augustus 2012, 26 oktober 2011 Inleiding Leerlingenaantallen Sinds 2008 laten de leerlingenaantallen in de drie PO-scholen van de stichting een dalende

Nadere informatie

Kaderbrief 2015 inclusief terugblik op realisatie van de doelen uit 2014 Anders organiseren voor de toekomst

Kaderbrief 2015 inclusief terugblik op realisatie van de doelen uit 2014 Anders organiseren voor de toekomst Kaderbrief 2015 inclusief terugblik op realisatie van de doelen uit 2014 Anders organiseren voor de toekomst Samen Leren - Kwaliteit Versie 210115 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten 3 2. Strategische

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Oost-Groningen CURSUSJAAR 2010-2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden financiering

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Agenda. Breda: even voorstellen Ontwikkelingen a.d.h.v. tijdlijn 1997-2012 Waar staan we nu? Interactie m.b.v. vragen. Voorstellen.

Agenda. Breda: even voorstellen Ontwikkelingen a.d.h.v. tijdlijn 1997-2012 Waar staan we nu? Interactie m.b.v. vragen. Voorstellen. Agenda Breda: even voorstellen Ontwikkelingen a.d.h.v. tijdlijn 1997-2012 Waar staan we nu? Interactie m.b.v. vragen Voorstellen Rob Hoogzaad Gemeente Breda 076-5294207 Frank van Esch INOS - St. katholiek

Nadere informatie

Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting Meerjarenbegroting 2013-2017 Opgesteld door: Trees Galama en Ingeborg Stegeman Datum: 18 november 2013 Versie: versie 1.0 Route: BT: DO:12.11.2013 GMR:12.11.2013 Bestuur: 19.11.2013 18.12.2013 Vastgesteld

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Actieve ondersteuning vanuit het Rijk voor experimentele initiatieven van scholen;

Actieve ondersteuning vanuit het Rijk voor experimentele initiatieven van scholen; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Dhr. drs. S. Dekker Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8875 betreft VNG reactie op advies Onderwijsraad "Grenzen aan kleine scholen".

Nadere informatie

Stellingen. 9 november Kennisbijeenkomst Verbinding Zorg & Onderwijs

Stellingen. 9 november Kennisbijeenkomst Verbinding Zorg & Onderwijs Stellingen 9 november Kennisbijeenkomst Verbinding Zorg & Onderwijs Wat heb je gehoord dat je het meest aanspreekt? Positief pedagogisch klimaat 3 kernwaarden die dagelijks terugkomen in de verschillende

Nadere informatie

Transitieatlas primair onderwijs Achterhoek

Transitieatlas primair onderwijs Achterhoek Transitieatlas primair onderwijs Achterhoek Hoofdrapport Versie: 10 oktober 2014 In opdracht van regio Achterhoek en het ministerie van BZK Public Result B.V. Postbus 11649 2502 AP Den Haag Tel: 070 3468816

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6956 Onderwerp : begroting Scholengroep OPRON 2013 Stadskanaal, 7 juni 2013 Beslispunt Instemmen met de begroting 2013 van de Scholengroep OPRON

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Bevolking en participatie In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl

Nadere informatie

Scholen die fuseren, moeten wel bij elkaar passen

Scholen die fuseren, moeten wel bij elkaar passen Scholen die fuseren, moeten wel bij elkaar passen Vierde gesprek over de toekomst van de basisscholen in de gemeente Wijchen, 25 februari in de kern Wijchen Het aantal basisschoolleerlingen in de gemeente

Nadere informatie

Nieuwsbrief... Schooljaar , nr. 1 datum: 1 november 2010

Nieuwsbrief... Schooljaar , nr. 1 datum: 1 november 2010 Nieuwsbrief... Schooljaar 2010-2011, nr. 1 datum: 1 november 2010 Opening Kindcampus Grootstal Drie partijen, Kleur - Kinder- en Jeugdzorg, onderdeel van Dichterbij, KION en Stichting Sint Josephscholen

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling gemeente Mill en Sint Hubert

Demografische ontwikkeling gemeente Mill en Sint Hubert Demografische ontwikkeling gemeente Mill en Sint Hubert 2015-2025 2 Samenvatting Hoeveel inwoners zal de gemeente Mill en Sint Hubert in 2025 tellen? Welke verschuivingen zullen zich voordoen in de opbouw

Nadere informatie