Monitor Strategisch Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Strategisch Beleidsplan 2013 2017"

Transcriptie

1 Monitor Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen Het Strategisch beleidsplan Recht doen aan kinderen! wordt twee keer per jaar gemonitord op de volgende vier kwaliteitsdomeinen. 1. Onderwijs en Identiteit. 2. Innovatie. 3. Personeel. 4. Financiën en beheer. Januari 2014

2 1. Onderwijs en identiteit Strategische doelstelling Inzichtelijk door Realisatie Status januari 2014 Actie januari t/m juli 2014 Het aanbod van de AccentAcademie toegankelijk maken voor de medewerkers van de voorschoolse educatie in de regio. Scholingsplan AccentAcademie Actie: in het voorjaar van 2014 contact opnemen met instellingen voor VVE. De resultaten van de leerlingen in de vroegschoolse periode (groepen 1 en 2) worden d.m.v. toetsen en observatielijsten op cognitief en sociaal emotioneel gebied in beeld gebracht en vergeleken met de resultaten van de voorschoolse periode. van De lat omhoog Actie: eind februari 2014 verzoek aan de scholen om deze resultaten te vergelijken. Accent wil de opbrengsten op de tussentoetsen van het Cito-Leerlingenvolgsysteem verhogen tot 75% van de leerlingen scoort voldoende. van De lat omhoog Actie: rapportage Samenvatting van de Lat omhoog opstellen in maart Ouders worden actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. De verwachtingen van de ouders en de school m.b.t. de ontwikkeling van hun kind wordt besproken. Kinderen worden betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Ouder- en kindgesprekken De directeuren zetten dit voortdurend op de agenda en evalueren de stand van zaken met de schoolteams. Actie: bespreking van de Routing van de zorg met de directeuren tijdens het DO in januari Alle scholen stimuleren ouders om ook thuis activiteiten te ondernemen die bijdragen aan betere leerprestaties. Concrete producten, zoals brieven, flyers, regels, enz De directeuren zetten dit voortdurend op de agenda en evalueren de stand van zaken met de schoolteams. Actie: bespreking van de Routing van de zorg met de directeuren tijdens het DO in januari De directeuren besteden jaarlijks aandacht aan de identiteit tijdens een Directeuren Overleg. Verslag directeurenoverleg Actie: in het voorjaar van 2014 op de agenda van het DO plaatsen. Kinderen met een ontwikkelingsperspectief ontwikkelen zich volgens het opgestelde profiel. Evaluatie van de ontwikkelings De evaluaties worden op schoolniveau besproken Actie: de monitoring van de evaluaties opnemen in de Kwaliteitsmonitor van AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina - 2 -

3 Identiteit is onderwerp van gesprek op de Accentscholen. Scholen werken vanuit een christelijke levensvisie en dragen Bijbelse normen en waarden uit. Minimaal één keer per jaar vindt het gesprek op teamniveau plaats. perspectieven. Verslag van de betreffende teambespreking. conform de routing van de zorg De monitoring van de verslaglegging is opgenomen in de Kwaliteitsmonitor Voldoen aan Passend Onderwijs door de zorgplicht te realiseren. Monitoring van het aantal kinderen dat thuis zit Nog niet plaatsgevonden. Actie: de monitoring toevoegen aan het Ondersteuningsplan van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Doetinchem en Oost Achterhoek. Accent voert de regie op Passend Onderwijs en wenst niet afhankelijk te zijn van de regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Ondersteuningsplan SWV Doetinchem en SWV Oost Achterhoek Besprekingen in de swv vinden hierover plaats. Het swv Doetinchem volgt de visie van Accent. Actie: de uitvoer van de wettelijke taak door het samenwerkingsverband opnemen in het Ondersteuningsplan Doetinchem en Oost Achterhoek. Accent hecht aan transparante verantwoording aan alle stakeholders. -Beleidsbegroting. -Schooljaarverslag (met jaarrekening) De beleidsbegroting en het schooljaarverslag zijn inzichtelijk op de Accentsite. Actie: maakt onderdeel uit van de jaarlijkse cyclus. -Pilot Vensters voor verantwoording. De Höve participeert in een pilot van de Vensters. Alle scholen werken met tablets in de cloud (draadloze verbinding) ter ondersteuning van een rijke leeromgeving. Zichtbaar in de scholen Dit traject is in het najaar van 2013 afgerond. Alle Accentscholen ontvangen een basisarrangement van de onderwijsinspectie. onderwijsinspectie In : 10 scholen met een basisarrangement; 6 scholen met een attendering; 1 school met een waarschuwing en 1 school met de beoordeling zwakke school. Actie: ondersteuning wordt op maat ingezet. AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina - 3 -

4 85% van de leerlingen is tevreden over de kwaliteit van het onderwijs. van de leerlingtevredenheidsonderzoeken Het leerlingentevredenheidsonderzoek van mei 2013 geeft een tevredenheidspercentage van 80% weer. Stand van zaken: tevredenheidspercentage van 80%. 85% van de ouders is tevreden over de kwaliteit van het onderwijs. van het oudertevredenheidsonderzoeken Het oudertevredenheidsonderzoek van december 2013 geeft een tevredenheidspercentage van 80% weer. Stand van zaken: tevredenheidspercentage van 80%. Waarborgen onderwijskwaliteit in de regio door bestuurlijk op te schalen. -Vormen van een nieuwe organisatie. -Fusie Effect De Fusie Effect is in juni 2013 opgesteld. De bestuurlijke opschaling met Essentius, Lima en Reflexis is van de baan. Deze drie genoemde partijen zullen met elkaar gaan fuseren. Actie: Accent bezint zich op vervolgstappen. Draagvlak creëren voor een bestuurlijke opschaling bij medewerkers en stakeholders door eenduidig te communiceren over de noodzaak van de bestuurlijke opschaling. -Gezamenlijke studiedagen voor directeuren en internbegeleiders. - Informatiebijeenko msten voor medewerkers. -Nieuwsbrieven en persberichten De gezamenlijke studiedagen en de informatiebijeenkomsten voor medewerkers van Accent, Essentius, Lima en Reflexis zijn afgelast. In de nieuwsbrief is aandacht besteed aan de fusie met de vier bovengenoemde organisatie. Er worden geen kinderen naar het SO verwezen. Uitgezonderd de categorie 3 leerlingen. Monitoring leerlingenstromen Stand van zaken op 1 januari 2014: 1 leerling vanuit het SBO verwezen naar SO categorie 1. AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina - 4 -

5 Per jaar worden maximaal 10 kinderen van de Accentscholen naar het SBO verwezen. Monitoring leerlingenstromen Stand van zaken op 1 januari 2014: 2 leerlingen van de Accentscholen zijn naar het SBO verwezen. Het schoolprofiel voor basisondersteuning voldoet minimaal aan het profiel van de ondersteuningsschool. Schoolplan Actie: in maart 2014 monitoren of de basisondersteuning van de Accentschool minimaal aan het profiel van de smalle ondersteuningsschool voldoet. De identiteit van de school wordt jaarlijks met de ouders besproken (b.v. met de Oudervereniging) Verslag van de betreffende bespreking De directeuren hebben dit bespreekpunt op de agenda gezet. Actie: de monitoring van deze bespreking opnemen in de Kwaliteitsmonitor Accent wil de opbrengsten van de Cito-eindtoets verhogen tot 537,2 in Cito-eindtoets Cito-eindtoets wordt in februari afgenomen. Actie: monitoring van de eindtoetsgegevens in maart % van de best scorende leerlingen heeft een Cito-score van 545 of hoger. Cito-eindtoets Cito-eindtoets wordt in februari afgenomen. Actie: monitoring van de scores van de 20% best scorende leerlingen in maart Accent is een lerende organisatie. Accentmedewerkers zijn professionals die optimaal gebruik maken van hun professionele ruimte. Vormen Professionele Leer Gemeenschappen op Accentniveau en schoolniveau Actie: definiëring Professionele Leer Gemeenschap bij Accent en de wijze waarop alle medewerkers kunnen deelnemen beschrijven ter voorbereiding op de DirecteurenTweeDaagse van april Iedere Accentmedewerker maakt deel uit van een Professionele Leer Gemeenschap. Pdca-cyclus (plando-check-act) omvormen tot Pdsa-cyclus (plando-study-act) Er is een denktank Collegiale consultaties nieuwe stijl gevormd. In het voorjaar van 2014 zal de denktank enkele aanbevelingen voor het bestuur formuleren. Actie: aandacht voor de Pdsa-cyclus tijdens een themabijeenkomst in mei AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina - 5 -

6 Nieuwe onderwijskundige schoolconcepten worden onderzocht. Een viertal onderwijskundige schoolconcepten is in pilotvorm uitgevoerd. Beschreven onderwijsconcepten Basisschool t Warmelinck is in januari 2014 gecertificeerd als Daltonschool. Twintig kinderen van het SO en SBO worden teruggeplaatst naar de basisschool. Monitoring leerlingenstromen SBS nieuwhessen heeft in december 2013 één leerling teruggeplaatst naar De Triangel. Stand van zaken: 1 leerling. Twintig kinderen worden actief van basisschool naar basisschool geleid i.p.v. naar het SO of SBO. Monitoring leerlingenstromen Tien scholen zijn overgegaan naar het vijf-gelijkschooldagenmodel aan het einde van de planperiode. Schoolplan en jaarplan Met ingang van 1 augustus 2014 gaan drie scholen over (De Broekhof, De Hoeksteen Gendringen en t Möllenveld). Met ingang van 1 augustus 2015 gaat de Bontebrugschool over. Stand van zaken: 4 scholen gaan over. Alle scholen realiseren meer lestijd in de onderbouw om te basisvaardigheden van de kinderen te optimaliseren. Dit houdt in dat onderbouwkinderen minimaal 900 uur naar school gaan op jaarbasis. Schoolplan en jaarplan Zes scholen realiseren gedurende het schooljaar meer lestijd in de onderbouw. Stand van zaken: 6 scholen. Kinderen van 0 tot en met 12 jaar wordt een ononderbroken ontwikkelingslijn geboden. Op tien Accentscholen is de voorschoolse gebouwelijke en inhoudelijke integratie gerealiseerd aan het einde van de planperiode. Schoolplan Realisatie van de voorschoolse gebouwelijke en inhoudelijke integratie op de Broekhof, de Bosmark en de Meeander. Stand van zaken: 3 scholen. AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina - 6 -

7 2. Innovatie Strategische doelstelling Inzichtelijk door Realisatie Status januari 2014 Actie januari t/m juli 2014 Accent stelt diensten beschikbaar aan derden. Dienstenaanbod Actie: in het voorjaar van 2014 contact opnemen met organisaties in de regio. 30 medewerkers werken vanuit hun expertise op meerdere scholen. op schoolniveau medewerkers werken op 1 januari 2014 vanuit hun expertise op meerdere scholen. Stand van zaken: 15 medewerkers. Leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten werken samen om diverse groepen leerlingen te kunnen bedienen. Schoolplan De directeuren zetten dit voortdurend op de agenda en evalueren de stand van zaken met de schoolteams. Actie: opnemen in de Kwaliteitsmonitor Schooldirecteuren ontwikkelen ondernemerschap en kijken binnen en buiten de grenzen naar voorbeelden van good practice. op Accentniveau Voorbeelden van good practice zijn in december 2013 gepresenteerd n.a.v. de studiereis van enkele directeuren naar Canada. Actie: in het voorjaar van 2014 een rapportage opstellen. Directeuren verrichten audits binnen en buiten de organisatie. Het karakter van het onderwijs in de regio dient gewaarborgd te blijven. op Accentniveau. Het aantal denominaties en onderwijsconcepten in de regio Actie: in het voorjaar van 2014 een rapportage opstellen Het PC-onderwijs in Lichtenvoorde is verdwenen door de sluiting van Talent per 1 augustus Accent is proactief en speelt een voortrekkersrol Initiatieven om met Vanaf 1 januari 2014 is de AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina - 7 -

8 in de regio. gemeenten en organisaties afspraken te maken. denktank Engels PO-VO in Aalten operationeel. De denktank formuleert t.z.t. aanbevelingen voor het bestuur. Medewerkers hebben een positieve houding t.o.v. nieuwe ontwikkelingen. op schoolniveau Actie: opnemen in de Kwaliteitsmonitor Eigenaarschap wordt gecreëerd door verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen. op schoolniveau Actie: opnemen in de Kwaliteitsmonitor De regelgeving rond peuterspeelzalen en de kinderopvang dient geharmoniseerd te worden. Regelgeving OCW Vanaf januari 2016 gelden voor de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk dezelfde kwaliteitseisen. Werkende ouders ontvangen kinderopvangtoeslag voor zowel de kinderopvang als de peuterspeelzaal. De gemeenten ontvangen het geld voor de voorschoolse voorzieningen voor niet-werkende ouders. Een landelijk kwaliteitskader zal hiervoor opgesteld worden. Bij lineaire bekostiging door OCW vindt er geen compensatie voor kleine scholen plaats. Afname aantal kleine scholen De kleine scholentoeslag wordt per 1 augustus 2017 afgeschaft. Actie: Beleid ontwikkelen. Alle kinderen maken gebruik van de nieuwe media in de school. Social media wordt ingebed in een rijke leeromgeving. Schoolplan De directeuren zetten dit voortdurend op de agenda en evalueren de stand van zaken met de schoolteams. Actie: opnemen in de Kwaliteitsmonitor AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina - 8 -

9 3. Personeel Strategische doelstelling Inzichtelijk door Realisatie Status januari 2014 Actie januari t/m juli 2014 De effecten van het later met pensioen gaan in beeld brengen. effecten latere pensionering is opgeleverd. Stand van zaken: de effecten zijn in beeld gebracht voor medewerkers van 55 jaar en ouder. 100% van de directeuren is opgenomen in het directeurenregister. Schoolgebonden professionaliserings plan Op 1 januari 2014 zijn 9 directeuren opgenomen in het directeurenregister. Stand van zaken: 9 directeuren. Specialistische kennis deelbaar maken op de scholen. Schoolplan Actie: opnemen in de Kwaliteitsmonitor Alle medewerkers dienen zich bij hun functioneren bewust te zijn van het functieprofiel en de bevoegdheden. op schoolniveau Actie: opnemen in de Kwaliteitsmonitor Alle medewerkers ontwikkelen zich optimaal door zich voortdurend te scholen. Jaarlijks verantwoorden de medewerkers zich over de 10% deskundigheidsbevordering. op schoolniveau Medewerkers kunnen zich met het instrument arbeidsregistratie verantwoorden over de 10% deskundigheidsbevordering. Dit instrument wordt in februari 2014 met de directeuren besproken. Actie: opnemen in de Kwaliteitsmonitor % van de leerkrachten is in het lerarenregister opgenomen. Schoolgebonden professionaliserings % van de leerkrachten is op 1 januari 2014 in het Actie: aandacht voor het Lerarenregister in de Accentnieuwsbrief. AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina - 9 -

10 plan. lerarenregister opgenomen. Actie: opnemen in de Kwaliteitsmonitor % van de leerkrachten heeft een afgeronde masteropleiding. Schoolgebonden professionaliserings plan % van de leerkrachten heeft op 1 januari 2014 een afgeronde masteropleiding. Actie: Opnemen in de Kwaliteitsmonitor Leeftijdsfasebewustpersoneelsbeleid wordt geoptimaliseerd. Dit betreft de voorlichting over het pensioen, de loopbaanplanning en de invoer van vernieuwd taakbeleid. Jaarlijkse beleidsbegroting De loopbaanplanning is onderwerp van gesprek tijdens de. Actie: Voorlichting over het pensioen in februari Actie: Het vernieuwde taakbeleid wordt in februari 2014 met de directeuren besproken. De opleidingsscholen leiden gekwalificeerde jong professionals voor de Accentorganisatie op. De selectieprocedure van nieuwe medewerkers verder aanscherpen. Bij gelijke geschiktheid geven we mannelijke kandidaten de voorkeur. Protocol jong professional Het document Accent en de opleidingsschool beschrijft de inzet van de jong professional per 1 januari Stand van zaken: document ingevoerd en ook besproken tijdens de informatiemiddag voor poolers en leerkrachten. Jong professionals vormen een topklas. Scholingsplan AccentAcademie Actie: De Stuurgroep OnderwijS bespreekt dit onderwerp in het voorjaar van Accent heeft 12 opleidingsscholen en 3 Academische opleidingsscholen. Schooljaarverslag Accent heeft 8 opleidingsscholen en 2 Academische opleidingsscholen per 1 januari Stand van zaken: 8 opleidingsscholen 2 academische opleidingsscholen 85% van de alle leerkrachten is tevreden over de begeleiding. Medewerkertevrede nheidsonderzoek Het medewerkertevredenheidsonder zoek van mei 2013 geeft een tevredenheidspercentage van 80% weer. Stand van zaken: tevredenheidspercentage van 80%. Internbegeleiders worden geschoold tot Accentspecialist. Schoolplan Actie: Een denktank bestaande uit directeuren en internbegeleiders brengt in het voorjaar van 2014 AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina

11 Alle internbegeleiders zijn breed inzetbaar op meerdere scholen en dragen daardoor in hoge mate bij aan de ontwikkeling van de scholen en Accent. de competenties van de breed inzetbare internbegeleider en hetgeen nodig is om deze competenties te verwerven in beeld. 30% van alle medewerkers dient inzetbaar te zijn als collegiale intensieve ondersteuner (CIO). inzet CIO s CIO s (21% van alle medewerkers) zijn gedurende de eerste helft van het schooljaar ingezet. Stand van zaken: 21 % is inzetbaar als CIO. 10% van de medewerkers maakt gebruik van mobiliteit. Minimaal 40 medewerkers participeren in een mobiliteitsstage. mobiliteit medewerkers. mobiliteit medewerkers Actie: De directeuren bespreken dit onderwerp tijdens een themabijeenkomst in februari Actie: evaluatie mobiliteitsstages volgt in maart Accent werkt alleen met medewerkers die een voldoende beoordeelding hebben ontvangen. op schoolniveau % medewerkers is voor 1 januari 2014 beoordeeld. Actie: directeuren stimuleren de gesprekscyclus uit te voeren. Het ziekteverzuim ligt onder de 4%. Ziekteverzuimcijfer Het 12-maands voortschrijdend gemiddelde van het ziekteverzuim lag in december 2013 op 4.16%. Stand van zaken: het ziekteverzuimpercentage ligt iets boven de 4%. Actie: volgen zieke medewerkers. AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina

12 4. Financiën en beheer Strategische doelstelling Inzichtelijk door Realisatie Status januari 2014 Actie januari t/m juli 2014 Er wordt een transparant meerjarig financieel beleid gevoerd dat zorg draagt voor de continuïteit van het onderwijsproces en tevens ruimte biedt aan ontwikkelingen en vernieuwingen. Meerjarenbegroting en (school)jaarverslag inclusief risicoparagraaf. Meerjaren investeringsbegroting. Meerjaren onderhoudsplan Schooljaarverslag gerealiseerd. Meerjarenbegroting inclusief risicoparagraaf. Meerjareninvesteringsbegroting. Meerjarenonderhoudsplan. De toekomstparagraaf in het kalenderjaarverslag 2013 wordt uitgebreid met (financiële) informatie over drie jaar vooruit (nieuwe wetgeving). Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een efficiencyslag. Inrichting van een Shared Service Center (SSC) Digitalisering van de verwerking van facturen gerealiseerd. Hierdoor is ook de archieffunctie (digitaal) geborgd. Vooralsnog geen. Accent streeft naar energiezuinige scholen. Inrichting van een Shared Service Center (SSC) Schaalvoordeel op het terrein van inkoop en dienstverlening wordt gehaald. Inrichting van een Shared Service Center (SSC) Aanbesteding van schoonmaak en glasbewassing in gang gezet. Hiermee wordt een kwaliteitsvoordeel beoogd. Aanbesteding van schoonmaak en glasbewassing openbaar maken. Dit moet leiden tot een nieuwe leverancier per 1 september Accent dient de kapitalisatiefactor terug te brengen naar 35%. Financiële kengetallen in de jaarrekening Financiële kengetallen opgenomen in schooljaarverslag. Kapitalisatiefactor laat dalend verloop zien door de diverse investeringsprogramma s. Opstellen jaarrekening 2013 inclusief financiële kengetallen. Opstellen meerjarenbegroting Accentscholen zijn herkenbaar aan de Schouwing door een AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina

13 aantrekkelijkheid van de schoolgebouwen en de mate van onderhoud. onafhankelijk technisch bureau. De omgeving van de schoolgebouwen is aantrekkelijk. Schouwing door een onafhankelijk technisch bureau AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina

Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen!

Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen! Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen! 2013 2017 Voorwoord Inleiding Recht doen aan kinderen! Voor u ligt het nieuwe strategische beleidsplan 2013-2017 van AccentScholengroep. Het plan zet de

Nadere informatie

Monitor Strategisch Beleidsplan

Monitor Strategisch Beleidsplan Monitor Strategisch Beleidsplan 2013 2017 Recht doen aan kinderen Het Strategisch beleidsplan 2013-2017 Recht doen aan kinderen! wordt twee keer per jaar gemonitord op de volgende vier kwaliteitsdomeinen.

Nadere informatie

Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014

Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014 Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014 In juni 2013 is de begroting 2013-2014 vastgesteld. De begroting omvat inhoudelijke en financiële doelstellingen. De inhoudelijke doelstellingen zijn ingedeeld in

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen!

Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen! update Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen! 2017 2019 Voorwoord Recht doen aan kinderen! Voor u ligt de update van het Strategische beleidsplan 2013-2017 Recht doen aan kinderen! voor de schooljaren

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit!

Optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit! Optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit! De Achterhoekse bevolking vergrijst, ontgroent en krimpt. In het basisonderwijs komen de gevolgen hiervan eerder en harder aan dan in andere sectoren. Het

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN versie januari 2015 juli 2016

ACTIVITEITENPLAN versie januari 2015 juli 2016 ACTIVITEITENPLAN versie 24-09- januari juli 2016 Versie 24-09- 1 A) Visie(ontwikkeling) Nadere visieontwikkeling - Visie op de positie en rol van SBO en SO in het Betrokken september SWV (zie samenwerkingsproject

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Raad van Toezicht. Voorzitter College van Bestuur. 3 december 2014. Bestuursrapportage augustus 2013 t/m juli 2014

Raad van Toezicht. Voorzitter College van Bestuur. 3 december 2014. Bestuursrapportage augustus 2013 t/m juli 2014 Aan Van Datum Betreft Raad van Toezicht Voorzitter College van Bestuur 3 december 2014 Bestuursrapportage augustus 2013 t/m juli 2014 In deze Bestuursrapportage worden de kwalitatieve ontwikkelingen in

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 13BV Onderzoeksnummer : 119331 Datum schoolbezoek : 21 Inhoud 1 Onderzoek 5 2 Bevindingen

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER Plaats : Maasdam BRIN-nummer : 14MW Onderzoeksnummer : 118451 Datum schoolbezoek : 8 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Onderwijs 4. Kwaliteit van ons onderwijs 9. Medewerkers 11. Huisvesting 14. Financiën 16.

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Onderwijs 4. Kwaliteit van ons onderwijs 9. Medewerkers 11. Huisvesting 14. Financiën 16. AccentScholengroep Schooljaarverslag 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Onderwijs 4 Kwaliteit van ons onderwijs 9 Medewerkers 11 Huisvesting 14 Financiën 16 RvT en GMR 18 AccentScholengroep Christelijk

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 De Troubadour, Vredenburg 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Troubadour, Vredenburg. Iedere school stelt een

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Projectplan Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Versie 02 Amsterdam, 17 november 2014 J.Dankers/S.Rijnberg 1. Projectgegevens 1.1 Gegevens van de klant Het project wordt

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Inleiding en relevantie van deze notitie De Amsterdamse scholen hebben in de aanloop naar passend onderwijs in de periode voor 1 augustus 2014 hun eerste

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch

Schoolondersteuningsprofiel. 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch Schoolondersteuningsprofiel 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014. Still going strong.

Jaarplan 2013-2014. Still going strong. Jaarplan 2013-2014 Still going strong. Een jaarplan is afgeleid van het schoolplan Alle plannen voor 2011-2015 Eerst alle plannen keurig verdeeld over vier jaar; Bijstellingen door evaluaties; Toevoegingen

Nadere informatie

Voor elkaar, met elkaar

Voor elkaar, met elkaar Voor elkaar, met elkaar Inhoudsopgave pagina 1. De school en haar omgeving 4 2. Uitgangspunten schoolbestuur 5 3. Ons schoolconcept 7 4. Wettelijke opdrachten 9 Kwaliteitsmeters van Accent De inhoud van

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013. Stichting Accent te Aalten

JAARSTUKKEN 2013. Stichting Accent te Aalten JAARSTUKKEN 2013 Stichting Accent te Aalten Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 6 A.0.2 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 32 A.0.4 Kengetallen 34

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Het Drieluik

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Het Drieluik SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Het Drieluik 1 Voorwoord Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel van basisschool Het Drieluik. Hierin wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden,

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 16DK00 De Weide

Schoolondersteuningsprofiel. 16DK00 De Weide Schoolondersteuningsprofiel 16DK00 De Weide Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 8 3 Basisondersteuning... 9

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TV Onderzoeksnummer : 118460 Datum schoolbezoek : 4 februari 2010

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek

Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek Situatie- en profielschets adjunct-directeur CSO De Zonnehoek April 2017 Profielschets Adjunct-directeur De Zonnehoek SO en VSO Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in Apeldoorn zoekt voor CSO De Zonnehoek

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het De strategische beleidscyclus en beleidsagenda van De Veenplas Opbrengstgericht systeemleiderschap! Aanpak t.b.v. de jaren 2012 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding De Veenplas ziet zichzelf als een lerende

Nadere informatie

Culemborgs VVE beleid 2011-2014

Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Wat is VVE? VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programmatisch aanbod dat er op gericht is om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Schoolondersteuningsprofiel 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

schoolplan cbs De Höve De Heurne Accentscholengroep

schoolplan cbs De Höve De Heurne Accentscholengroep schoolplan cbs De Höve De Heurne Accentscholengroep 2015 2019 Inhoudsopgave 1. De school en haar omgeving 4 Wie zijn wij? Korte biografie 2. Uitgangspunten schoolbestuur strategisch beleid op alle lagen

Nadere informatie

Basisondersteuning op orde. Rekenproblemen en Dyscalculie

Basisondersteuning op orde. Rekenproblemen en Dyscalculie Basisondersteuning op orde Rekenproblemen en Dyscalculie Inhoudsopgave: Waarom pagina 3 Wie en wanneer pagina 4 Wat pagina 4 Werkwijze: Stap 1 Intake pagina 4 Stap 2 Verzamelen pagina 5 Stap 3 Analyse

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

Plak hier het logo van de klant. Bestuurlijke analyse. Accent Scholengroep RA01

Plak hier het logo van de klant. Bestuurlijke analyse. Accent Scholengroep RA01 Bestuurlijke analyse Accent Scholengroep 20160025RA01 Inleiding 2 Inleiding Deze rapportage is door B&T Organisatieadvies opgesteld naar aanleiding van een kwaliteitsonderzoek dat is uitgevoerd binnen

Nadere informatie

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet)

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet) Chr. Basisschool It Harspit waar T OP-timaal presteren EN T WELbevinden de aandacht krijgen die een kind verdient! P. Walmastrjitte 8 8625 HE Oppenhuizen Telefoon: (0515) 55 96 88 E-mail: ih@palludara.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel

Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel De school voert een actief veiligheidsbeleid. Het laatste veiligheidsplan is geschreven op 13-05-2013 Hierin staat

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen Plaats : Hasselt BRIN-nummer : 03RD Onderzoeksnummer : 124138 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1.

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1. Jaarplan 2013-2014 In het schoolplan 2011 2015 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn, a.d.h.v. vier strategische keuzen. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 Matthijsje Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 8 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Notitie t.b.v. bestuur SWV passend onderwijs Apeldoorn PO

Notitie t.b.v. bestuur SWV passend onderwijs Apeldoorn PO Notitie t.b.v. bestuur SWV passend onderwijs Apeldoorn PO Betreft tussen evaluatie 2014 2015 en daarop volgende visie op de verdere ontwikkeling van het SWV in deze planperiode. Geacht bestuur, Na acht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool 1 ACCENT en de opleidingsschool Visie op opleiden Accentscholen staan midden in een dynamische samenleving. Van de medewerkers in de scholen wordt verwacht dat ze blijvend inzetbaar zijn. Accent voert

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool Plaats : Heerde BRIN-nummer : 12ZZ Onderzoeksnummer : 124706 Datum schoolbezoek : 17 January Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rehoboth

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rehoboth RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rehoboth Plaats : IJsselmuiden BRIN-nummer : 04UL Onderzoeksnummer : 121592 Datum schoolbezoek : 10 februari Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden Jaarplan 2015-2016 KBS het Galjoen Wierden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Schoolplan en jaarplan... 4 4. Planning... 4 5. Missie, visie en kernwaarden... 4 6. Ordening...

Nadere informatie

Schoolplan Julianaschool

Schoolplan Julianaschool Schoolplan Julianaschool Wij werken samen! 2015 2019 Inhoudsopgave pagina 1. De school en haar omgeving 3 Wie zijn wij? 2. Uitgangspunten schoolbestuur 4 - Het strategisch beleidsplan 2013-2017 Recht doen

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL St. Jorisschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL St. Jorisschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL St. Jorisschool adres: Waterhoen 1 postcode: 7132 DK Lichtenvoorde telefoon nr.: 0544-373567 website: www.st-jorisschool.nl Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Vooraf... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

SWOT-analyse. Bijlage bij: Meerjarenbeleidsplan van de. Vereniging Protestants Christelijk Primair Onderwijs. te Nieuwerkerk a/d IJssel

SWOT-analyse. Bijlage bij: Meerjarenbeleidsplan van de. Vereniging Protestants Christelijk Primair Onderwijs. te Nieuwerkerk a/d IJssel waarin een kleine schoolvereniging groot kan zijn SWOT-analyse Bijlage bij: Meerjarenbeleidsplan van de Vereniging Protestants Christelijk Primair Onderwijs te Nieuwerkerk a/d IJssel 2013-2017 vereniging

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Lekker leren! Begroting en Aanbod AccentAcademie 2015-2016

Lekker leren! Begroting en Aanbod AccentAcademie 2015-2016 Lekker leren! Begroting en Aanbod AccentAcademie 2015-2016 1 Lekker leren! Voor u ligt het gebundelde exemplaar van de begroting en het aanbod van de AccentAcademie voor het schooljaar 2015-2016. Het heeft

Nadere informatie

Missie visie en doelstellingen

Missie visie en doelstellingen Missie visie en doelstellingen Inhoud 1 Inleiding 2 Missie en visie ASKA 2.1 Ons motto 2.2 Onze missie 2.3 Onze ambitie 2.4 Onze identiteit 2.5 Onze visie op de ontwikkeling van kinderen 2.6 Onze visie

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K)

van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K) memo aan: schoolbesturen en scholen Passend primair onderwijs N-K van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K) datum: 10 juni 2015 onderwerp: werkwijze inzet

Nadere informatie

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl.

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De meldcode is bedoeld om professionals sneller

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973)

The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973) The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973) J a a r p l a n 2014 2015 Schoolgegevens: Daltonschool De Vlinderboom Brinnummer: 11 VA Directeur: M.Hoekstra Locatieleider: M.Stevens Adres

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen.

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen. Zoetermeer, april 2014. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 10 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS

COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS COMMUNICATIEPLAN PASSEND ONDERWIJS SWV VO/VSO 31.02 'Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis (Gisela Redeker, hoogleraar communicatie) Conceptversie 2 17-03-2014 Communicatieplan

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL de Bosmark. adres: Europastraat 10 postcode: 7091 XC Dinxperlo telefoon nr.: website:

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL de Bosmark. adres: Europastraat 10 postcode: 7091 XC Dinxperlo telefoon nr.: website: SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL de Bosmark adres: Europastraat 10 postcode: 7091 C Dinxperlo telefoon nr.: 0315-820213 website: www.bosmark.nl Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Vooraf... 3 Inleiding... 3

Nadere informatie