Monitor Strategisch Beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Strategisch Beleidsplan 2013 2017"

Transcriptie

1 Monitor Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen Het Strategisch beleidsplan Recht doen aan kinderen! wordt twee keer per jaar gemonitord op de volgende vier kwaliteitsdomeinen. 1. Onderwijs en Identiteit. 2. Innovatie. 3. Personeel. 4. Financiën en beheer. Januari 2014

2 1. Onderwijs en identiteit Strategische doelstelling Inzichtelijk door Realisatie Status januari 2014 Actie januari t/m juli 2014 Het aanbod van de AccentAcademie toegankelijk maken voor de medewerkers van de voorschoolse educatie in de regio. Scholingsplan AccentAcademie Actie: in het voorjaar van 2014 contact opnemen met instellingen voor VVE. De resultaten van de leerlingen in de vroegschoolse periode (groepen 1 en 2) worden d.m.v. toetsen en observatielijsten op cognitief en sociaal emotioneel gebied in beeld gebracht en vergeleken met de resultaten van de voorschoolse periode. van De lat omhoog Actie: eind februari 2014 verzoek aan de scholen om deze resultaten te vergelijken. Accent wil de opbrengsten op de tussentoetsen van het Cito-Leerlingenvolgsysteem verhogen tot 75% van de leerlingen scoort voldoende. van De lat omhoog Actie: rapportage Samenvatting van de Lat omhoog opstellen in maart Ouders worden actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. De verwachtingen van de ouders en de school m.b.t. de ontwikkeling van hun kind wordt besproken. Kinderen worden betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Ouder- en kindgesprekken De directeuren zetten dit voortdurend op de agenda en evalueren de stand van zaken met de schoolteams. Actie: bespreking van de Routing van de zorg met de directeuren tijdens het DO in januari Alle scholen stimuleren ouders om ook thuis activiteiten te ondernemen die bijdragen aan betere leerprestaties. Concrete producten, zoals brieven, flyers, regels, enz De directeuren zetten dit voortdurend op de agenda en evalueren de stand van zaken met de schoolteams. Actie: bespreking van de Routing van de zorg met de directeuren tijdens het DO in januari De directeuren besteden jaarlijks aandacht aan de identiteit tijdens een Directeuren Overleg. Verslag directeurenoverleg Actie: in het voorjaar van 2014 op de agenda van het DO plaatsen. Kinderen met een ontwikkelingsperspectief ontwikkelen zich volgens het opgestelde profiel. Evaluatie van de ontwikkelings De evaluaties worden op schoolniveau besproken Actie: de monitoring van de evaluaties opnemen in de Kwaliteitsmonitor van AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina - 2 -

3 Identiteit is onderwerp van gesprek op de Accentscholen. Scholen werken vanuit een christelijke levensvisie en dragen Bijbelse normen en waarden uit. Minimaal één keer per jaar vindt het gesprek op teamniveau plaats. perspectieven. Verslag van de betreffende teambespreking. conform de routing van de zorg De monitoring van de verslaglegging is opgenomen in de Kwaliteitsmonitor Voldoen aan Passend Onderwijs door de zorgplicht te realiseren. Monitoring van het aantal kinderen dat thuis zit Nog niet plaatsgevonden. Actie: de monitoring toevoegen aan het Ondersteuningsplan van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Doetinchem en Oost Achterhoek. Accent voert de regie op Passend Onderwijs en wenst niet afhankelijk te zijn van de regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Ondersteuningsplan SWV Doetinchem en SWV Oost Achterhoek Besprekingen in de swv vinden hierover plaats. Het swv Doetinchem volgt de visie van Accent. Actie: de uitvoer van de wettelijke taak door het samenwerkingsverband opnemen in het Ondersteuningsplan Doetinchem en Oost Achterhoek. Accent hecht aan transparante verantwoording aan alle stakeholders. -Beleidsbegroting. -Schooljaarverslag (met jaarrekening) De beleidsbegroting en het schooljaarverslag zijn inzichtelijk op de Accentsite. Actie: maakt onderdeel uit van de jaarlijkse cyclus. -Pilot Vensters voor verantwoording. De Höve participeert in een pilot van de Vensters. Alle scholen werken met tablets in de cloud (draadloze verbinding) ter ondersteuning van een rijke leeromgeving. Zichtbaar in de scholen Dit traject is in het najaar van 2013 afgerond. Alle Accentscholen ontvangen een basisarrangement van de onderwijsinspectie. onderwijsinspectie In : 10 scholen met een basisarrangement; 6 scholen met een attendering; 1 school met een waarschuwing en 1 school met de beoordeling zwakke school. Actie: ondersteuning wordt op maat ingezet. AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina - 3 -

4 85% van de leerlingen is tevreden over de kwaliteit van het onderwijs. van de leerlingtevredenheidsonderzoeken Het leerlingentevredenheidsonderzoek van mei 2013 geeft een tevredenheidspercentage van 80% weer. Stand van zaken: tevredenheidspercentage van 80%. 85% van de ouders is tevreden over de kwaliteit van het onderwijs. van het oudertevredenheidsonderzoeken Het oudertevredenheidsonderzoek van december 2013 geeft een tevredenheidspercentage van 80% weer. Stand van zaken: tevredenheidspercentage van 80%. Waarborgen onderwijskwaliteit in de regio door bestuurlijk op te schalen. -Vormen van een nieuwe organisatie. -Fusie Effect De Fusie Effect is in juni 2013 opgesteld. De bestuurlijke opschaling met Essentius, Lima en Reflexis is van de baan. Deze drie genoemde partijen zullen met elkaar gaan fuseren. Actie: Accent bezint zich op vervolgstappen. Draagvlak creëren voor een bestuurlijke opschaling bij medewerkers en stakeholders door eenduidig te communiceren over de noodzaak van de bestuurlijke opschaling. -Gezamenlijke studiedagen voor directeuren en internbegeleiders. - Informatiebijeenko msten voor medewerkers. -Nieuwsbrieven en persberichten De gezamenlijke studiedagen en de informatiebijeenkomsten voor medewerkers van Accent, Essentius, Lima en Reflexis zijn afgelast. In de nieuwsbrief is aandacht besteed aan de fusie met de vier bovengenoemde organisatie. Er worden geen kinderen naar het SO verwezen. Uitgezonderd de categorie 3 leerlingen. Monitoring leerlingenstromen Stand van zaken op 1 januari 2014: 1 leerling vanuit het SBO verwezen naar SO categorie 1. AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina - 4 -

5 Per jaar worden maximaal 10 kinderen van de Accentscholen naar het SBO verwezen. Monitoring leerlingenstromen Stand van zaken op 1 januari 2014: 2 leerlingen van de Accentscholen zijn naar het SBO verwezen. Het schoolprofiel voor basisondersteuning voldoet minimaal aan het profiel van de ondersteuningsschool. Schoolplan Actie: in maart 2014 monitoren of de basisondersteuning van de Accentschool minimaal aan het profiel van de smalle ondersteuningsschool voldoet. De identiteit van de school wordt jaarlijks met de ouders besproken (b.v. met de Oudervereniging) Verslag van de betreffende bespreking De directeuren hebben dit bespreekpunt op de agenda gezet. Actie: de monitoring van deze bespreking opnemen in de Kwaliteitsmonitor Accent wil de opbrengsten van de Cito-eindtoets verhogen tot 537,2 in Cito-eindtoets Cito-eindtoets wordt in februari afgenomen. Actie: monitoring van de eindtoetsgegevens in maart % van de best scorende leerlingen heeft een Cito-score van 545 of hoger. Cito-eindtoets Cito-eindtoets wordt in februari afgenomen. Actie: monitoring van de scores van de 20% best scorende leerlingen in maart Accent is een lerende organisatie. Accentmedewerkers zijn professionals die optimaal gebruik maken van hun professionele ruimte. Vormen Professionele Leer Gemeenschappen op Accentniveau en schoolniveau Actie: definiëring Professionele Leer Gemeenschap bij Accent en de wijze waarop alle medewerkers kunnen deelnemen beschrijven ter voorbereiding op de DirecteurenTweeDaagse van april Iedere Accentmedewerker maakt deel uit van een Professionele Leer Gemeenschap. Pdca-cyclus (plando-check-act) omvormen tot Pdsa-cyclus (plando-study-act) Er is een denktank Collegiale consultaties nieuwe stijl gevormd. In het voorjaar van 2014 zal de denktank enkele aanbevelingen voor het bestuur formuleren. Actie: aandacht voor de Pdsa-cyclus tijdens een themabijeenkomst in mei AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina - 5 -

6 Nieuwe onderwijskundige schoolconcepten worden onderzocht. Een viertal onderwijskundige schoolconcepten is in pilotvorm uitgevoerd. Beschreven onderwijsconcepten Basisschool t Warmelinck is in januari 2014 gecertificeerd als Daltonschool. Twintig kinderen van het SO en SBO worden teruggeplaatst naar de basisschool. Monitoring leerlingenstromen SBS nieuwhessen heeft in december 2013 één leerling teruggeplaatst naar De Triangel. Stand van zaken: 1 leerling. Twintig kinderen worden actief van basisschool naar basisschool geleid i.p.v. naar het SO of SBO. Monitoring leerlingenstromen Tien scholen zijn overgegaan naar het vijf-gelijkschooldagenmodel aan het einde van de planperiode. Schoolplan en jaarplan Met ingang van 1 augustus 2014 gaan drie scholen over (De Broekhof, De Hoeksteen Gendringen en t Möllenveld). Met ingang van 1 augustus 2015 gaat de Bontebrugschool over. Stand van zaken: 4 scholen gaan over. Alle scholen realiseren meer lestijd in de onderbouw om te basisvaardigheden van de kinderen te optimaliseren. Dit houdt in dat onderbouwkinderen minimaal 900 uur naar school gaan op jaarbasis. Schoolplan en jaarplan Zes scholen realiseren gedurende het schooljaar meer lestijd in de onderbouw. Stand van zaken: 6 scholen. Kinderen van 0 tot en met 12 jaar wordt een ononderbroken ontwikkelingslijn geboden. Op tien Accentscholen is de voorschoolse gebouwelijke en inhoudelijke integratie gerealiseerd aan het einde van de planperiode. Schoolplan Realisatie van de voorschoolse gebouwelijke en inhoudelijke integratie op de Broekhof, de Bosmark en de Meeander. Stand van zaken: 3 scholen. AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina - 6 -

7 2. Innovatie Strategische doelstelling Inzichtelijk door Realisatie Status januari 2014 Actie januari t/m juli 2014 Accent stelt diensten beschikbaar aan derden. Dienstenaanbod Actie: in het voorjaar van 2014 contact opnemen met organisaties in de regio. 30 medewerkers werken vanuit hun expertise op meerdere scholen. op schoolniveau medewerkers werken op 1 januari 2014 vanuit hun expertise op meerdere scholen. Stand van zaken: 15 medewerkers. Leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten werken samen om diverse groepen leerlingen te kunnen bedienen. Schoolplan De directeuren zetten dit voortdurend op de agenda en evalueren de stand van zaken met de schoolteams. Actie: opnemen in de Kwaliteitsmonitor Schooldirecteuren ontwikkelen ondernemerschap en kijken binnen en buiten de grenzen naar voorbeelden van good practice. op Accentniveau Voorbeelden van good practice zijn in december 2013 gepresenteerd n.a.v. de studiereis van enkele directeuren naar Canada. Actie: in het voorjaar van 2014 een rapportage opstellen. Directeuren verrichten audits binnen en buiten de organisatie. Het karakter van het onderwijs in de regio dient gewaarborgd te blijven. op Accentniveau. Het aantal denominaties en onderwijsconcepten in de regio Actie: in het voorjaar van 2014 een rapportage opstellen Het PC-onderwijs in Lichtenvoorde is verdwenen door de sluiting van Talent per 1 augustus Accent is proactief en speelt een voortrekkersrol Initiatieven om met Vanaf 1 januari 2014 is de AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina - 7 -

8 in de regio. gemeenten en organisaties afspraken te maken. denktank Engels PO-VO in Aalten operationeel. De denktank formuleert t.z.t. aanbevelingen voor het bestuur. Medewerkers hebben een positieve houding t.o.v. nieuwe ontwikkelingen. op schoolniveau Actie: opnemen in de Kwaliteitsmonitor Eigenaarschap wordt gecreëerd door verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen. op schoolniveau Actie: opnemen in de Kwaliteitsmonitor De regelgeving rond peuterspeelzalen en de kinderopvang dient geharmoniseerd te worden. Regelgeving OCW Vanaf januari 2016 gelden voor de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk dezelfde kwaliteitseisen. Werkende ouders ontvangen kinderopvangtoeslag voor zowel de kinderopvang als de peuterspeelzaal. De gemeenten ontvangen het geld voor de voorschoolse voorzieningen voor niet-werkende ouders. Een landelijk kwaliteitskader zal hiervoor opgesteld worden. Bij lineaire bekostiging door OCW vindt er geen compensatie voor kleine scholen plaats. Afname aantal kleine scholen De kleine scholentoeslag wordt per 1 augustus 2017 afgeschaft. Actie: Beleid ontwikkelen. Alle kinderen maken gebruik van de nieuwe media in de school. Social media wordt ingebed in een rijke leeromgeving. Schoolplan De directeuren zetten dit voortdurend op de agenda en evalueren de stand van zaken met de schoolteams. Actie: opnemen in de Kwaliteitsmonitor AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina - 8 -

9 3. Personeel Strategische doelstelling Inzichtelijk door Realisatie Status januari 2014 Actie januari t/m juli 2014 De effecten van het later met pensioen gaan in beeld brengen. effecten latere pensionering is opgeleverd. Stand van zaken: de effecten zijn in beeld gebracht voor medewerkers van 55 jaar en ouder. 100% van de directeuren is opgenomen in het directeurenregister. Schoolgebonden professionaliserings plan Op 1 januari 2014 zijn 9 directeuren opgenomen in het directeurenregister. Stand van zaken: 9 directeuren. Specialistische kennis deelbaar maken op de scholen. Schoolplan Actie: opnemen in de Kwaliteitsmonitor Alle medewerkers dienen zich bij hun functioneren bewust te zijn van het functieprofiel en de bevoegdheden. op schoolniveau Actie: opnemen in de Kwaliteitsmonitor Alle medewerkers ontwikkelen zich optimaal door zich voortdurend te scholen. Jaarlijks verantwoorden de medewerkers zich over de 10% deskundigheidsbevordering. op schoolniveau Medewerkers kunnen zich met het instrument arbeidsregistratie verantwoorden over de 10% deskundigheidsbevordering. Dit instrument wordt in februari 2014 met de directeuren besproken. Actie: opnemen in de Kwaliteitsmonitor % van de leerkrachten is in het lerarenregister opgenomen. Schoolgebonden professionaliserings % van de leerkrachten is op 1 januari 2014 in het Actie: aandacht voor het Lerarenregister in de Accentnieuwsbrief. AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina - 9 -

10 plan. lerarenregister opgenomen. Actie: opnemen in de Kwaliteitsmonitor % van de leerkrachten heeft een afgeronde masteropleiding. Schoolgebonden professionaliserings plan % van de leerkrachten heeft op 1 januari 2014 een afgeronde masteropleiding. Actie: Opnemen in de Kwaliteitsmonitor Leeftijdsfasebewustpersoneelsbeleid wordt geoptimaliseerd. Dit betreft de voorlichting over het pensioen, de loopbaanplanning en de invoer van vernieuwd taakbeleid. Jaarlijkse beleidsbegroting De loopbaanplanning is onderwerp van gesprek tijdens de. Actie: Voorlichting over het pensioen in februari Actie: Het vernieuwde taakbeleid wordt in februari 2014 met de directeuren besproken. De opleidingsscholen leiden gekwalificeerde jong professionals voor de Accentorganisatie op. De selectieprocedure van nieuwe medewerkers verder aanscherpen. Bij gelijke geschiktheid geven we mannelijke kandidaten de voorkeur. Protocol jong professional Het document Accent en de opleidingsschool beschrijft de inzet van de jong professional per 1 januari Stand van zaken: document ingevoerd en ook besproken tijdens de informatiemiddag voor poolers en leerkrachten. Jong professionals vormen een topklas. Scholingsplan AccentAcademie Actie: De Stuurgroep OnderwijS bespreekt dit onderwerp in het voorjaar van Accent heeft 12 opleidingsscholen en 3 Academische opleidingsscholen. Schooljaarverslag Accent heeft 8 opleidingsscholen en 2 Academische opleidingsscholen per 1 januari Stand van zaken: 8 opleidingsscholen 2 academische opleidingsscholen 85% van de alle leerkrachten is tevreden over de begeleiding. Medewerkertevrede nheidsonderzoek Het medewerkertevredenheidsonder zoek van mei 2013 geeft een tevredenheidspercentage van 80% weer. Stand van zaken: tevredenheidspercentage van 80%. Internbegeleiders worden geschoold tot Accentspecialist. Schoolplan Actie: Een denktank bestaande uit directeuren en internbegeleiders brengt in het voorjaar van 2014 AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina

11 Alle internbegeleiders zijn breed inzetbaar op meerdere scholen en dragen daardoor in hoge mate bij aan de ontwikkeling van de scholen en Accent. de competenties van de breed inzetbare internbegeleider en hetgeen nodig is om deze competenties te verwerven in beeld. 30% van alle medewerkers dient inzetbaar te zijn als collegiale intensieve ondersteuner (CIO). inzet CIO s CIO s (21% van alle medewerkers) zijn gedurende de eerste helft van het schooljaar ingezet. Stand van zaken: 21 % is inzetbaar als CIO. 10% van de medewerkers maakt gebruik van mobiliteit. Minimaal 40 medewerkers participeren in een mobiliteitsstage. mobiliteit medewerkers. mobiliteit medewerkers Actie: De directeuren bespreken dit onderwerp tijdens een themabijeenkomst in februari Actie: evaluatie mobiliteitsstages volgt in maart Accent werkt alleen met medewerkers die een voldoende beoordeelding hebben ontvangen. op schoolniveau % medewerkers is voor 1 januari 2014 beoordeeld. Actie: directeuren stimuleren de gesprekscyclus uit te voeren. Het ziekteverzuim ligt onder de 4%. Ziekteverzuimcijfer Het 12-maands voortschrijdend gemiddelde van het ziekteverzuim lag in december 2013 op 4.16%. Stand van zaken: het ziekteverzuimpercentage ligt iets boven de 4%. Actie: volgen zieke medewerkers. AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina

12 4. Financiën en beheer Strategische doelstelling Inzichtelijk door Realisatie Status januari 2014 Actie januari t/m juli 2014 Er wordt een transparant meerjarig financieel beleid gevoerd dat zorg draagt voor de continuïteit van het onderwijsproces en tevens ruimte biedt aan ontwikkelingen en vernieuwingen. Meerjarenbegroting en (school)jaarverslag inclusief risicoparagraaf. Meerjaren investeringsbegroting. Meerjaren onderhoudsplan Schooljaarverslag gerealiseerd. Meerjarenbegroting inclusief risicoparagraaf. Meerjareninvesteringsbegroting. Meerjarenonderhoudsplan. De toekomstparagraaf in het kalenderjaarverslag 2013 wordt uitgebreid met (financiële) informatie over drie jaar vooruit (nieuwe wetgeving). Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een efficiencyslag. Inrichting van een Shared Service Center (SSC) Digitalisering van de verwerking van facturen gerealiseerd. Hierdoor is ook de archieffunctie (digitaal) geborgd. Vooralsnog geen. Accent streeft naar energiezuinige scholen. Inrichting van een Shared Service Center (SSC) Schaalvoordeel op het terrein van inkoop en dienstverlening wordt gehaald. Inrichting van een Shared Service Center (SSC) Aanbesteding van schoonmaak en glasbewassing in gang gezet. Hiermee wordt een kwaliteitsvoordeel beoogd. Aanbesteding van schoonmaak en glasbewassing openbaar maken. Dit moet leiden tot een nieuwe leverancier per 1 september Accent dient de kapitalisatiefactor terug te brengen naar 35%. Financiële kengetallen in de jaarrekening Financiële kengetallen opgenomen in schooljaarverslag. Kapitalisatiefactor laat dalend verloop zien door de diverse investeringsprogramma s. Opstellen jaarrekening 2013 inclusief financiële kengetallen. Opstellen meerjarenbegroting Accentscholen zijn herkenbaar aan de Schouwing door een AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina

13 aantrekkelijkheid van de schoolgebouwen en de mate van onderhoud. onafhankelijk technisch bureau. De omgeving van de schoolgebouwen is aantrekkelijk. Schouwing door een onafhankelijk technisch bureau AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

Raad van Toezicht. Voorzitter College van Bestuur. 3 december 2014. Bestuursrapportage augustus 2013 t/m juli 2014

Raad van Toezicht. Voorzitter College van Bestuur. 3 december 2014. Bestuursrapportage augustus 2013 t/m juli 2014 Aan Van Datum Betreft Raad van Toezicht Voorzitter College van Bestuur 3 december 2014 Bestuursrapportage augustus 2013 t/m juli 2014 In deze Bestuursrapportage worden de kwalitatieve ontwikkelingen in

Nadere informatie

Strategisch Beleids Plan SBP. christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn

Strategisch Beleids Plan SBP. christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn Strategisch Beleids Plan SBP christelijk primair onderwijs in de gemeente Hellendoorn Een rijke en inspirerende basis voor iedereen! SBP 2015-2018 Pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Nieuw strategisch

Nadere informatie

Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014

Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014 Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014 In juni 2013 is de begroting 2013-2014 vastgesteld. De begroting omvat inhoudelijke en financiële doelstellingen. De inhoudelijke doelstellingen zijn ingedeeld in

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Zorgplan. Accent wsns

Zorgplan. Accent wsns Zorgplan Accent wsns 2013-2014 INHOUD Zorgplan voor het Samenwerkingsverband Accent De functie van het zorgplan Kengetallen per 01 oktober 2012 De routing van het zorgplan De relatie van het zorgplan met

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3. 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5

Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3. 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5 Jaarplan 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5 A. Jaarlijkse beleidscyclus 5 B. Nieuw beleid 6 1. Netwerk identiteit 6 2. Educatief

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2014

BESTUURSVERSLAG 2014 BESTUURSVERSLAG 2014 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Samenvatting 7 3. Algemene gegevens 9 3.1 Statutaire naam en juridische structuur 9 3.2

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014-2015 Basisschool Eikenderveld

Schooljaarplan 2014-2015 Basisschool Eikenderveld Schooljaarplan 2014-2015 Basisschool Eikenderveld Basisschool Eikenderveld Angelastraat 11 6411 TN Heerlen Telefoon 045 5713850 E-mailadres: info@eikenderveld.nl, Homepage: www.eikenderveld.nl schooljaarplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl

Jaarverslag 2014. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Jaarverslag 2014 Mei 2015 Jaarverslag 2014 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2014 1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave VOORWOORD 5

Inhoudsopgave VOORWOORD 5 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VOORWOORD 5 1. INLEIDING 6 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 9 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Missie en visie van de organisatie 9 2.3 Kerngegevens 10 2.3.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Bestuurscontract Fluenta 2012

Bestuurscontract Fluenta 2012 Bestuurscontract Fluenta 2012 Motto: Gung ho! (gepassioneerd samenwerken) Werkwijze: Het bestuurscontract is een plannings- en verantwoordingsdocument. Het bestuurscontract Fluenta is in februari 2012

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT

INHOUDSOPGAVE 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE 4 ONDERWIJS EN KWALITEITSZORG 5 ICT JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE 5 Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 8 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen De missie De

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave TIP: klik op de lichtblauwe hoofdstukken om direct verder te lezen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 2. Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk kind...4 3. De bestuurlijke

Nadere informatie

Jaarverslag. en wat we. beleidsplan. Leerplein055. en geven we. trainingen. te vinden! Blad 1

Jaarverslag. en wat we. beleidsplan. Leerplein055. en geven we. trainingen. te vinden! Blad 1 JAARVERSLAG 2009 LEERPLEIN0555 STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS APEL DOORN Jaarverslag 2009 Leerplein055 Stichting voor openbaar primair onderwijs Apeldoorn Voorwoord Met veel genoegenn presenteer

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

Meerjaren Begroting 2015-2018

Meerjaren Begroting 2015-2018 Meerjaren Begroting 2015-2018 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 Beleidsontwikkelingen 6 Doelen en activiteiten 9 Personeel 15 Begroting 2015-2018 21 - Inleiding 22 - Balans incl. toelichting 29 - Staat van baten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Ieder kind telt

Jaarverslag 2014 Stichting Ieder kind telt Jaarverslag 2014 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 5 Raad van Toezicht... 8 Bestuur... 9 Staf en secretariaat, administratie en facilitaire dienst... 9 Managementoverleg (MO)... 9 Medezeggenschap... 10 GMR...

Nadere informatie

JAARPLAN EN BEGROTING

JAARPLAN EN BEGROTING STICHTING BOOR JAARPLAN EN BEGROTING 2012 Mei 2012 Voorwoord Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) verzorgt het openbaar onderwijs in Rotterdam. De stichting heeft een zeer gevarieerd onderwijsaanbod

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2015. 01-01 31-12. S c h o o l p l a n 2 0 1 2-2 0 1 5 Pagina 1

SCHOOLPLAN 2012-2015. 01-01 31-12. S c h o o l p l a n 2 0 1 2-2 0 1 5 Pagina 1 01-01 31-12 SCHOOLPLAN 2012-2015. S c h o o l p l a n 2 0 1 2-2 0 1 5 Pagina 1 1. INLEIDING. SKBO maakt in 2010 de omslag alle planvorming en verantwoording uit te zetten in kalenderjaren. Voor het schoolplan

Nadere informatie