Monitor Strategisch Beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Strategisch Beleidsplan 2013 2017"

Transcriptie

1 Monitor Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen Het Strategisch beleidsplan Recht doen aan kinderen! wordt twee keer per jaar gemonitord op de volgende vier kwaliteitsdomeinen. 1. Onderwijs en Identiteit. 2. Innovatie. 3. Personeel. 4. Financiën en beheer. Januari 2014

2 1. Onderwijs en identiteit Strategische doelstelling Inzichtelijk door Realisatie Status januari 2014 Actie januari t/m juli 2014 Het aanbod van de AccentAcademie toegankelijk maken voor de medewerkers van de voorschoolse educatie in de regio. Scholingsplan AccentAcademie Actie: in het voorjaar van 2014 contact opnemen met instellingen voor VVE. De resultaten van de leerlingen in de vroegschoolse periode (groepen 1 en 2) worden d.m.v. toetsen en observatielijsten op cognitief en sociaal emotioneel gebied in beeld gebracht en vergeleken met de resultaten van de voorschoolse periode. van De lat omhoog Actie: eind februari 2014 verzoek aan de scholen om deze resultaten te vergelijken. Accent wil de opbrengsten op de tussentoetsen van het Cito-Leerlingenvolgsysteem verhogen tot 75% van de leerlingen scoort voldoende. van De lat omhoog Actie: rapportage Samenvatting van de Lat omhoog opstellen in maart Ouders worden actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. De verwachtingen van de ouders en de school m.b.t. de ontwikkeling van hun kind wordt besproken. Kinderen worden betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Ouder- en kindgesprekken De directeuren zetten dit voortdurend op de agenda en evalueren de stand van zaken met de schoolteams. Actie: bespreking van de Routing van de zorg met de directeuren tijdens het DO in januari Alle scholen stimuleren ouders om ook thuis activiteiten te ondernemen die bijdragen aan betere leerprestaties. Concrete producten, zoals brieven, flyers, regels, enz De directeuren zetten dit voortdurend op de agenda en evalueren de stand van zaken met de schoolteams. Actie: bespreking van de Routing van de zorg met de directeuren tijdens het DO in januari De directeuren besteden jaarlijks aandacht aan de identiteit tijdens een Directeuren Overleg. Verslag directeurenoverleg Actie: in het voorjaar van 2014 op de agenda van het DO plaatsen. Kinderen met een ontwikkelingsperspectief ontwikkelen zich volgens het opgestelde profiel. Evaluatie van de ontwikkelings De evaluaties worden op schoolniveau besproken Actie: de monitoring van de evaluaties opnemen in de Kwaliteitsmonitor van AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina - 2 -

3 Identiteit is onderwerp van gesprek op de Accentscholen. Scholen werken vanuit een christelijke levensvisie en dragen Bijbelse normen en waarden uit. Minimaal één keer per jaar vindt het gesprek op teamniveau plaats. perspectieven. Verslag van de betreffende teambespreking. conform de routing van de zorg De monitoring van de verslaglegging is opgenomen in de Kwaliteitsmonitor Voldoen aan Passend Onderwijs door de zorgplicht te realiseren. Monitoring van het aantal kinderen dat thuis zit Nog niet plaatsgevonden. Actie: de monitoring toevoegen aan het Ondersteuningsplan van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Doetinchem en Oost Achterhoek. Accent voert de regie op Passend Onderwijs en wenst niet afhankelijk te zijn van de regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Ondersteuningsplan SWV Doetinchem en SWV Oost Achterhoek Besprekingen in de swv vinden hierover plaats. Het swv Doetinchem volgt de visie van Accent. Actie: de uitvoer van de wettelijke taak door het samenwerkingsverband opnemen in het Ondersteuningsplan Doetinchem en Oost Achterhoek. Accent hecht aan transparante verantwoording aan alle stakeholders. -Beleidsbegroting. -Schooljaarverslag (met jaarrekening) De beleidsbegroting en het schooljaarverslag zijn inzichtelijk op de Accentsite. Actie: maakt onderdeel uit van de jaarlijkse cyclus. -Pilot Vensters voor verantwoording. De Höve participeert in een pilot van de Vensters. Alle scholen werken met tablets in de cloud (draadloze verbinding) ter ondersteuning van een rijke leeromgeving. Zichtbaar in de scholen Dit traject is in het najaar van 2013 afgerond. Alle Accentscholen ontvangen een basisarrangement van de onderwijsinspectie. onderwijsinspectie In : 10 scholen met een basisarrangement; 6 scholen met een attendering; 1 school met een waarschuwing en 1 school met de beoordeling zwakke school. Actie: ondersteuning wordt op maat ingezet. AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina - 3 -

4 85% van de leerlingen is tevreden over de kwaliteit van het onderwijs. van de leerlingtevredenheidsonderzoeken Het leerlingentevredenheidsonderzoek van mei 2013 geeft een tevredenheidspercentage van 80% weer. Stand van zaken: tevredenheidspercentage van 80%. 85% van de ouders is tevreden over de kwaliteit van het onderwijs. van het oudertevredenheidsonderzoeken Het oudertevredenheidsonderzoek van december 2013 geeft een tevredenheidspercentage van 80% weer. Stand van zaken: tevredenheidspercentage van 80%. Waarborgen onderwijskwaliteit in de regio door bestuurlijk op te schalen. -Vormen van een nieuwe organisatie. -Fusie Effect De Fusie Effect is in juni 2013 opgesteld. De bestuurlijke opschaling met Essentius, Lima en Reflexis is van de baan. Deze drie genoemde partijen zullen met elkaar gaan fuseren. Actie: Accent bezint zich op vervolgstappen. Draagvlak creëren voor een bestuurlijke opschaling bij medewerkers en stakeholders door eenduidig te communiceren over de noodzaak van de bestuurlijke opschaling. -Gezamenlijke studiedagen voor directeuren en internbegeleiders. - Informatiebijeenko msten voor medewerkers. -Nieuwsbrieven en persberichten De gezamenlijke studiedagen en de informatiebijeenkomsten voor medewerkers van Accent, Essentius, Lima en Reflexis zijn afgelast. In de nieuwsbrief is aandacht besteed aan de fusie met de vier bovengenoemde organisatie. Er worden geen kinderen naar het SO verwezen. Uitgezonderd de categorie 3 leerlingen. Monitoring leerlingenstromen Stand van zaken op 1 januari 2014: 1 leerling vanuit het SBO verwezen naar SO categorie 1. AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina - 4 -

5 Per jaar worden maximaal 10 kinderen van de Accentscholen naar het SBO verwezen. Monitoring leerlingenstromen Stand van zaken op 1 januari 2014: 2 leerlingen van de Accentscholen zijn naar het SBO verwezen. Het schoolprofiel voor basisondersteuning voldoet minimaal aan het profiel van de ondersteuningsschool. Schoolplan Actie: in maart 2014 monitoren of de basisondersteuning van de Accentschool minimaal aan het profiel van de smalle ondersteuningsschool voldoet. De identiteit van de school wordt jaarlijks met de ouders besproken (b.v. met de Oudervereniging) Verslag van de betreffende bespreking De directeuren hebben dit bespreekpunt op de agenda gezet. Actie: de monitoring van deze bespreking opnemen in de Kwaliteitsmonitor Accent wil de opbrengsten van de Cito-eindtoets verhogen tot 537,2 in Cito-eindtoets Cito-eindtoets wordt in februari afgenomen. Actie: monitoring van de eindtoetsgegevens in maart % van de best scorende leerlingen heeft een Cito-score van 545 of hoger. Cito-eindtoets Cito-eindtoets wordt in februari afgenomen. Actie: monitoring van de scores van de 20% best scorende leerlingen in maart Accent is een lerende organisatie. Accentmedewerkers zijn professionals die optimaal gebruik maken van hun professionele ruimte. Vormen Professionele Leer Gemeenschappen op Accentniveau en schoolniveau Actie: definiëring Professionele Leer Gemeenschap bij Accent en de wijze waarop alle medewerkers kunnen deelnemen beschrijven ter voorbereiding op de DirecteurenTweeDaagse van april Iedere Accentmedewerker maakt deel uit van een Professionele Leer Gemeenschap. Pdca-cyclus (plando-check-act) omvormen tot Pdsa-cyclus (plando-study-act) Er is een denktank Collegiale consultaties nieuwe stijl gevormd. In het voorjaar van 2014 zal de denktank enkele aanbevelingen voor het bestuur formuleren. Actie: aandacht voor de Pdsa-cyclus tijdens een themabijeenkomst in mei AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina - 5 -

6 Nieuwe onderwijskundige schoolconcepten worden onderzocht. Een viertal onderwijskundige schoolconcepten is in pilotvorm uitgevoerd. Beschreven onderwijsconcepten Basisschool t Warmelinck is in januari 2014 gecertificeerd als Daltonschool. Twintig kinderen van het SO en SBO worden teruggeplaatst naar de basisschool. Monitoring leerlingenstromen SBS nieuwhessen heeft in december 2013 één leerling teruggeplaatst naar De Triangel. Stand van zaken: 1 leerling. Twintig kinderen worden actief van basisschool naar basisschool geleid i.p.v. naar het SO of SBO. Monitoring leerlingenstromen Tien scholen zijn overgegaan naar het vijf-gelijkschooldagenmodel aan het einde van de planperiode. Schoolplan en jaarplan Met ingang van 1 augustus 2014 gaan drie scholen over (De Broekhof, De Hoeksteen Gendringen en t Möllenveld). Met ingang van 1 augustus 2015 gaat de Bontebrugschool over. Stand van zaken: 4 scholen gaan over. Alle scholen realiseren meer lestijd in de onderbouw om te basisvaardigheden van de kinderen te optimaliseren. Dit houdt in dat onderbouwkinderen minimaal 900 uur naar school gaan op jaarbasis. Schoolplan en jaarplan Zes scholen realiseren gedurende het schooljaar meer lestijd in de onderbouw. Stand van zaken: 6 scholen. Kinderen van 0 tot en met 12 jaar wordt een ononderbroken ontwikkelingslijn geboden. Op tien Accentscholen is de voorschoolse gebouwelijke en inhoudelijke integratie gerealiseerd aan het einde van de planperiode. Schoolplan Realisatie van de voorschoolse gebouwelijke en inhoudelijke integratie op de Broekhof, de Bosmark en de Meeander. Stand van zaken: 3 scholen. AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina - 6 -

7 2. Innovatie Strategische doelstelling Inzichtelijk door Realisatie Status januari 2014 Actie januari t/m juli 2014 Accent stelt diensten beschikbaar aan derden. Dienstenaanbod Actie: in het voorjaar van 2014 contact opnemen met organisaties in de regio. 30 medewerkers werken vanuit hun expertise op meerdere scholen. op schoolniveau medewerkers werken op 1 januari 2014 vanuit hun expertise op meerdere scholen. Stand van zaken: 15 medewerkers. Leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten werken samen om diverse groepen leerlingen te kunnen bedienen. Schoolplan De directeuren zetten dit voortdurend op de agenda en evalueren de stand van zaken met de schoolteams. Actie: opnemen in de Kwaliteitsmonitor Schooldirecteuren ontwikkelen ondernemerschap en kijken binnen en buiten de grenzen naar voorbeelden van good practice. op Accentniveau Voorbeelden van good practice zijn in december 2013 gepresenteerd n.a.v. de studiereis van enkele directeuren naar Canada. Actie: in het voorjaar van 2014 een rapportage opstellen. Directeuren verrichten audits binnen en buiten de organisatie. Het karakter van het onderwijs in de regio dient gewaarborgd te blijven. op Accentniveau. Het aantal denominaties en onderwijsconcepten in de regio Actie: in het voorjaar van 2014 een rapportage opstellen Het PC-onderwijs in Lichtenvoorde is verdwenen door de sluiting van Talent per 1 augustus Accent is proactief en speelt een voortrekkersrol Initiatieven om met Vanaf 1 januari 2014 is de AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina - 7 -

8 in de regio. gemeenten en organisaties afspraken te maken. denktank Engels PO-VO in Aalten operationeel. De denktank formuleert t.z.t. aanbevelingen voor het bestuur. Medewerkers hebben een positieve houding t.o.v. nieuwe ontwikkelingen. op schoolniveau Actie: opnemen in de Kwaliteitsmonitor Eigenaarschap wordt gecreëerd door verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen. op schoolniveau Actie: opnemen in de Kwaliteitsmonitor De regelgeving rond peuterspeelzalen en de kinderopvang dient geharmoniseerd te worden. Regelgeving OCW Vanaf januari 2016 gelden voor de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk dezelfde kwaliteitseisen. Werkende ouders ontvangen kinderopvangtoeslag voor zowel de kinderopvang als de peuterspeelzaal. De gemeenten ontvangen het geld voor de voorschoolse voorzieningen voor niet-werkende ouders. Een landelijk kwaliteitskader zal hiervoor opgesteld worden. Bij lineaire bekostiging door OCW vindt er geen compensatie voor kleine scholen plaats. Afname aantal kleine scholen De kleine scholentoeslag wordt per 1 augustus 2017 afgeschaft. Actie: Beleid ontwikkelen. Alle kinderen maken gebruik van de nieuwe media in de school. Social media wordt ingebed in een rijke leeromgeving. Schoolplan De directeuren zetten dit voortdurend op de agenda en evalueren de stand van zaken met de schoolteams. Actie: opnemen in de Kwaliteitsmonitor AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina - 8 -

9 3. Personeel Strategische doelstelling Inzichtelijk door Realisatie Status januari 2014 Actie januari t/m juli 2014 De effecten van het later met pensioen gaan in beeld brengen. effecten latere pensionering is opgeleverd. Stand van zaken: de effecten zijn in beeld gebracht voor medewerkers van 55 jaar en ouder. 100% van de directeuren is opgenomen in het directeurenregister. Schoolgebonden professionaliserings plan Op 1 januari 2014 zijn 9 directeuren opgenomen in het directeurenregister. Stand van zaken: 9 directeuren. Specialistische kennis deelbaar maken op de scholen. Schoolplan Actie: opnemen in de Kwaliteitsmonitor Alle medewerkers dienen zich bij hun functioneren bewust te zijn van het functieprofiel en de bevoegdheden. op schoolniveau Actie: opnemen in de Kwaliteitsmonitor Alle medewerkers ontwikkelen zich optimaal door zich voortdurend te scholen. Jaarlijks verantwoorden de medewerkers zich over de 10% deskundigheidsbevordering. op schoolniveau Medewerkers kunnen zich met het instrument arbeidsregistratie verantwoorden over de 10% deskundigheidsbevordering. Dit instrument wordt in februari 2014 met de directeuren besproken. Actie: opnemen in de Kwaliteitsmonitor % van de leerkrachten is in het lerarenregister opgenomen. Schoolgebonden professionaliserings % van de leerkrachten is op 1 januari 2014 in het Actie: aandacht voor het Lerarenregister in de Accentnieuwsbrief. AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina - 9 -

10 plan. lerarenregister opgenomen. Actie: opnemen in de Kwaliteitsmonitor % van de leerkrachten heeft een afgeronde masteropleiding. Schoolgebonden professionaliserings plan % van de leerkrachten heeft op 1 januari 2014 een afgeronde masteropleiding. Actie: Opnemen in de Kwaliteitsmonitor Leeftijdsfasebewustpersoneelsbeleid wordt geoptimaliseerd. Dit betreft de voorlichting over het pensioen, de loopbaanplanning en de invoer van vernieuwd taakbeleid. Jaarlijkse beleidsbegroting De loopbaanplanning is onderwerp van gesprek tijdens de. Actie: Voorlichting over het pensioen in februari Actie: Het vernieuwde taakbeleid wordt in februari 2014 met de directeuren besproken. De opleidingsscholen leiden gekwalificeerde jong professionals voor de Accentorganisatie op. De selectieprocedure van nieuwe medewerkers verder aanscherpen. Bij gelijke geschiktheid geven we mannelijke kandidaten de voorkeur. Protocol jong professional Het document Accent en de opleidingsschool beschrijft de inzet van de jong professional per 1 januari Stand van zaken: document ingevoerd en ook besproken tijdens de informatiemiddag voor poolers en leerkrachten. Jong professionals vormen een topklas. Scholingsplan AccentAcademie Actie: De Stuurgroep OnderwijS bespreekt dit onderwerp in het voorjaar van Accent heeft 12 opleidingsscholen en 3 Academische opleidingsscholen. Schooljaarverslag Accent heeft 8 opleidingsscholen en 2 Academische opleidingsscholen per 1 januari Stand van zaken: 8 opleidingsscholen 2 academische opleidingsscholen 85% van de alle leerkrachten is tevreden over de begeleiding. Medewerkertevrede nheidsonderzoek Het medewerkertevredenheidsonder zoek van mei 2013 geeft een tevredenheidspercentage van 80% weer. Stand van zaken: tevredenheidspercentage van 80%. Internbegeleiders worden geschoold tot Accentspecialist. Schoolplan Actie: Een denktank bestaande uit directeuren en internbegeleiders brengt in het voorjaar van 2014 AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina

11 Alle internbegeleiders zijn breed inzetbaar op meerdere scholen en dragen daardoor in hoge mate bij aan de ontwikkeling van de scholen en Accent. de competenties van de breed inzetbare internbegeleider en hetgeen nodig is om deze competenties te verwerven in beeld. 30% van alle medewerkers dient inzetbaar te zijn als collegiale intensieve ondersteuner (CIO). inzet CIO s CIO s (21% van alle medewerkers) zijn gedurende de eerste helft van het schooljaar ingezet. Stand van zaken: 21 % is inzetbaar als CIO. 10% van de medewerkers maakt gebruik van mobiliteit. Minimaal 40 medewerkers participeren in een mobiliteitsstage. mobiliteit medewerkers. mobiliteit medewerkers Actie: De directeuren bespreken dit onderwerp tijdens een themabijeenkomst in februari Actie: evaluatie mobiliteitsstages volgt in maart Accent werkt alleen met medewerkers die een voldoende beoordeelding hebben ontvangen. op schoolniveau % medewerkers is voor 1 januari 2014 beoordeeld. Actie: directeuren stimuleren de gesprekscyclus uit te voeren. Het ziekteverzuim ligt onder de 4%. Ziekteverzuimcijfer Het 12-maands voortschrijdend gemiddelde van het ziekteverzuim lag in december 2013 op 4.16%. Stand van zaken: het ziekteverzuimpercentage ligt iets boven de 4%. Actie: volgen zieke medewerkers. AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina

12 4. Financiën en beheer Strategische doelstelling Inzichtelijk door Realisatie Status januari 2014 Actie januari t/m juli 2014 Er wordt een transparant meerjarig financieel beleid gevoerd dat zorg draagt voor de continuïteit van het onderwijsproces en tevens ruimte biedt aan ontwikkelingen en vernieuwingen. Meerjarenbegroting en (school)jaarverslag inclusief risicoparagraaf. Meerjaren investeringsbegroting. Meerjaren onderhoudsplan Schooljaarverslag gerealiseerd. Meerjarenbegroting inclusief risicoparagraaf. Meerjareninvesteringsbegroting. Meerjarenonderhoudsplan. De toekomstparagraaf in het kalenderjaarverslag 2013 wordt uitgebreid met (financiële) informatie over drie jaar vooruit (nieuwe wetgeving). Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een efficiencyslag. Inrichting van een Shared Service Center (SSC) Digitalisering van de verwerking van facturen gerealiseerd. Hierdoor is ook de archieffunctie (digitaal) geborgd. Vooralsnog geen. Accent streeft naar energiezuinige scholen. Inrichting van een Shared Service Center (SSC) Schaalvoordeel op het terrein van inkoop en dienstverlening wordt gehaald. Inrichting van een Shared Service Center (SSC) Aanbesteding van schoonmaak en glasbewassing in gang gezet. Hiermee wordt een kwaliteitsvoordeel beoogd. Aanbesteding van schoonmaak en glasbewassing openbaar maken. Dit moet leiden tot een nieuwe leverancier per 1 september Accent dient de kapitalisatiefactor terug te brengen naar 35%. Financiële kengetallen in de jaarrekening Financiële kengetallen opgenomen in schooljaarverslag. Kapitalisatiefactor laat dalend verloop zien door de diverse investeringsprogramma s. Opstellen jaarrekening 2013 inclusief financiële kengetallen. Opstellen meerjarenbegroting Accentscholen zijn herkenbaar aan de Schouwing door een AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina

13 aantrekkelijkheid van de schoolgebouwen en de mate van onderhoud. onafhankelijk technisch bureau. De omgeving van de schoolgebouwen is aantrekkelijk. Schouwing door een onafhankelijk technisch bureau AccentScholengroep Monitor Strategisch Beleidsplan Pagina

Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen!

Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen! Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen! 2013 2017 Voorwoord Inleiding Recht doen aan kinderen! Voor u ligt het nieuwe strategische beleidsplan 2013-2017 van AccentScholengroep. Het plan zet de

Nadere informatie

Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014

Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014 Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014 In juni 2013 is de begroting 2013-2014 vastgesteld. De begroting omvat inhoudelijke en financiële doelstellingen. De inhoudelijke doelstellingen zijn ingedeeld in

Nadere informatie

Optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit!

Optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit! Optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit! De Achterhoekse bevolking vergrijst, ontgroent en krimpt. In het basisonderwijs komen de gevolgen hiervan eerder en harder aan dan in andere sectoren. Het

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Raad van Toezicht. Voorzitter College van Bestuur. 3 december 2014. Bestuursrapportage augustus 2013 t/m juli 2014

Raad van Toezicht. Voorzitter College van Bestuur. 3 december 2014. Bestuursrapportage augustus 2013 t/m juli 2014 Aan Van Datum Betreft Raad van Toezicht Voorzitter College van Bestuur 3 december 2014 Bestuursrapportage augustus 2013 t/m juli 2014 In deze Bestuursrapportage worden de kwalitatieve ontwikkelingen in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Onderwijs 4. Kwaliteit van ons onderwijs 9. Medewerkers 11. Huisvesting 14. Financiën 16.

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Onderwijs 4. Kwaliteit van ons onderwijs 9. Medewerkers 11. Huisvesting 14. Financiën 16. AccentScholengroep Schooljaarverslag 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Onderwijs 4 Kwaliteit van ons onderwijs 9 Medewerkers 11 Huisvesting 14 Financiën 16 RvT en GMR 18 AccentScholengroep Christelijk

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Projectplan Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Versie 02 Amsterdam, 17 november 2014 J.Dankers/S.Rijnberg 1. Projectgegevens 1.1 Gegevens van de klant Het project wordt

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013. Stichting Accent te Aalten

JAARSTUKKEN 2013. Stichting Accent te Aalten JAARSTUKKEN 2013 Stichting Accent te Aalten Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 6 A.0.2 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 32 A.0.4 Kengetallen 34

Nadere informatie

Culemborgs VVE beleid 2011-2014

Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Wat is VVE? VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programmatisch aanbod dat er op gericht is om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te

Nadere informatie

Voor elkaar, met elkaar

Voor elkaar, met elkaar Voor elkaar, met elkaar Inhoudsopgave pagina 1. De school en haar omgeving 4 2. Uitgangspunten schoolbestuur 5 3. Ons schoolconcept 7 4. Wettelijke opdrachten 9 Kwaliteitsmeters van Accent De inhoud van

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 De Troubadour, Vredenburg 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Troubadour, Vredenburg. Iedere school stelt een

Nadere informatie

schoolplan cbs De Höve De Heurne Accentscholengroep

schoolplan cbs De Höve De Heurne Accentscholengroep schoolplan cbs De Höve De Heurne Accentscholengroep 2015 2019 Inhoudsopgave 1. De school en haar omgeving 4 Wie zijn wij? Korte biografie 2. Uitgangspunten schoolbestuur strategisch beleid op alle lagen

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014. Still going strong.

Jaarplan 2013-2014. Still going strong. Jaarplan 2013-2014 Still going strong. Een jaarplan is afgeleid van het schoolplan Alle plannen voor 2011-2015 Eerst alle plannen keurig verdeeld over vier jaar; Bijstellingen door evaluaties; Toevoegingen

Nadere informatie

Notitie t.b.v. bestuur SWV passend onderwijs Apeldoorn PO

Notitie t.b.v. bestuur SWV passend onderwijs Apeldoorn PO Notitie t.b.v. bestuur SWV passend onderwijs Apeldoorn PO Betreft tussen evaluatie 2014 2015 en daarop volgende visie op de verdere ontwikkeling van het SWV in deze planperiode. Geacht bestuur, Na acht

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Lekker leren! Begroting en Aanbod AccentAcademie 2015-2016

Lekker leren! Begroting en Aanbod AccentAcademie 2015-2016 Lekker leren! Begroting en Aanbod AccentAcademie 2015-2016 1 Lekker leren! Voor u ligt het gebundelde exemplaar van de begroting en het aanbod van de AccentAcademie voor het schooljaar 2015-2016. Het heeft

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool 1 ACCENT en de opleidingsschool Visie op opleiden Accentscholen staan midden in een dynamische samenleving. Van de medewerkers in de scholen wordt verwacht dat ze blijvend inzetbaar zijn. Accent voert

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet)

Oppenhuizen, 28-10-2015. Schoolbeleid cbs It Harspit voor tablets (Snappet) Chr. Basisschool It Harspit waar T OP-timaal presteren EN T WELbevinden de aandacht krijgen die een kind verdient! P. Walmastrjitte 8 8625 HE Oppenhuizen Telefoon: (0515) 55 96 88 E-mail: ih@palludara.nl

Nadere informatie

Overzichtsrapportage PTP2012/2013

Overzichtsrapportage PTP2012/2013 Overzichtsrapportage PTP212/213 Inleiding In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van eenentwintig scholen en locaties die vallen onder het bestuur van de Stichting Accent

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Beleidsbegroting en Zorgplan Accent 2013-2014

Beleidsbegroting en Zorgplan Accent 2013-2014 1 Kinderen vóór Beleidsbegroting en Zorgplan Accent 2013-2014 Kinderen vóór Hierbij bieden we u met genoegen de beleidsbegroting en het zorgplan 2013-2014 aan. We hebben de beleidsbegroting en het zorgplan

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973)

The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973) The world needs Men without fear Helen Parkhurst (1887 1973) J a a r p l a n 2014 2015 Schoolgegevens: Daltonschool De Vlinderboom Brinnummer: 11 VA Directeur: M.Hoekstra Locatieleider: M.Stevens Adres

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden Jaarplan 2015-2016 KBS het Galjoen Wierden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Schoolplan en jaarplan... 4 4. Planning... 4 5. Missie, visie en kernwaarden... 4 6. Ordening...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel Samenwerkingsverband VO Amsterdam Schoolondersteuningsprofiel Joy Bijleveld Registerpsycholoog Kinder & Jeugd Voorzitter sectie schoolpsychologen NIP 1 SOP? 2 inhoud Definitie Basisondersteuning Piramide

Nadere informatie

SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016

SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016 SWV PO3002 Jaarplan 2015-2016 Bijlage 9 In het Ondersteuningsplan 2015-2019 zijn de ambities van het samenwerkingsverband verwoord om te komen tot thuisnabij passend onderwijs voor alle leerlingen in de

Nadere informatie

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies Passend Onderwijs in Friesland hoe zit dat precies Passend Onderwijs is de nieuwe manier waarop in het onderwijs extra ondersteuning aan leerlingen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden wordt gegeven.

Nadere informatie

HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN RKBS DE SPRINGSCHANS. Algemeen:

HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN RKBS DE SPRINGSCHANS. Algemeen: HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN RKBS DE SPRINGSCHANS. Algemeen: In dit document wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningsprofiel (OP) van onze school. Deze beschrijving van het OP is het uitgangspunt

Nadere informatie

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het De strategische beleidscyclus en beleidsagenda van De Veenplas Opbrengstgericht systeemleiderschap! Aanpak t.b.v. de jaren 2012 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding De Veenplas ziet zichzelf als een lerende

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september

Strategisch beleidsplan Stichting Poolster. Poolster ontwikkelt. Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september Strategisch beleidsplan Stichting Poolster 2010 2013 Poolster ontwikkelt Versie:100909 voorlopig besluit BC op 8 september 1 Ambitie 1. We streven naar 12 sterke openbare scholen naar de maatstaven van

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 K Basisschool De Palster Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan 2012-2016 Stichting.K. Primair Onderwijs Culemborg KBS De Palster Schooljaar 2012-2013 Beleidsonderwerp / Doelstelling

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL de Bosmark. adres: Europastraat 10 postcode: 7091 XC Dinxperlo telefoon nr.: website:

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL de Bosmark. adres: Europastraat 10 postcode: 7091 XC Dinxperlo telefoon nr.: website: SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL de Bosmark adres: Europastraat 10 postcode: 7091 C Dinxperlo telefoon nr.: 0315-820213 website: www.bosmark.nl Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Vooraf... 3 Inleiding... 3

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 1 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4 1 Profiel...6 2 Evaluatie...7 2.1 Overzicht van successen in de planperiode 10-14 7 2.2 Overzicht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke Schoolondersteuningsprofiel 17YV00 OBS De Marke Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Harmonisatie peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang Vooraf De gemeente

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2015-2016

Jaarplan schooljaar 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsverband IJssel Berkel Datum 16 juni 2015 Versie Vastgesteld door bestuur op 15 juni 2015 Pagina 1 van 14 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

JAARPLAN Algemene directie VCO Oost-Groningen cursusjaar 2011-2012 (ORGANISATIE) Aspect Gewenst resultaat Activiteiten Tijdpad Evaluatie 1.

JAARPLAN Algemene directie VCO Oost-Groningen cursusjaar 2011-2012 (ORGANISATIE) Aspect Gewenst resultaat Activiteiten Tijdpad Evaluatie 1. JAARPLAN Algemene directie VCO Oost-Groningen cursusjaar 2011- (ORGANISATIE) 1. bestuur -vaststellen jaarplan 2011- -voortgangsrapportages jaarplan 2011- bespreken -vaststellen begroting - 2016 -voortgangsrapportages

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool 't Schrijverke

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool 't Schrijverke RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool 't Schrijverke Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AZ C1 Onderzoeksnummer : 276613 Datum onderzoek : 11 september 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Missie visie en doelstellingen

Missie visie en doelstellingen Missie visie en doelstellingen Inhoud 1 Inleiding 2 Missie en visie ASKA 2.1 Ons motto 2.2 Onze missie 2.3 Onze ambitie 2.4 Onze identiteit 2.5 Onze visie op de ontwikkeling van kinderen 2.6 Onze visie

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Basisschool 't Kempken. adres: Beuksveld 6 postcode: 7104 BD Meddo telefoon nr.: 0543-569406 website: www.tkempken.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Basisschool 't Kempken. adres: Beuksveld 6 postcode: 7104 BD Meddo telefoon nr.: 0543-569406 website: www.tkempken. SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Basisschool 't Kempken adres: Beuksveld 6 postcode: 7104 BD Meddo telefoon nr.: 0543-569406 website: www.tkempken.nl Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Vooraf... 3 Inleiding...

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN Communicatieplan 28-1-2015 def A. van den Bosch/P. Dekkers

COMMUNICATIEPLAN Communicatieplan 28-1-2015 def A. van den Bosch/P. Dekkers COMMUNICATIEPLAN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Uitgangspunten communicatie 3. Doel 4. Doelgroepen en communicatie instrumenten 5. Rolverdeling communicatie 6. Evaluatie 1. Inleiding Bij de opdracht van

Nadere informatie

Schoolgegevens: Daltonschool De Waterval

Schoolgegevens: Daltonschool De Waterval Evaluatie Jaarplan 2012-2013 Schoolgegevens: Daltonschool De Waterval Brinnummer: 12 EQ Directeur: R. Alfons Locatieleider: T. Middelkoop Adres hoofdvestiging: Cronjéstraat 46, 3851 ZS Ermelo Contact school:

Nadere informatie

Talent voor talent. Meerjarenbeleidsplan 2015-2020

Talent voor talent. Meerjarenbeleidsplan 2015-2020 Talent voor talent Meerjarenbeleidsplan 2015-2020 Onderwijs In 2020 bereiken alle leerlingen op al onze scholen hun hoogst mogelijke niveau als ze naar het vervolgonderwijs gaan. We hebben oog voor de

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen

Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Locatiebeleidsplan 2015 VMBO Wageningen Uitgangspunt voor het locatiebeleidsplan VMBO Wageningen 2015 is: - Het strategisch beleidsplan Pantarijn 2015, waarin 4 ambities zijn benoemd: o Ambitie 1. Uitdagend

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018

Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 Samenvatting Ondersteuningsplan 2014-2018 In het Ondersteuningsplan 2014-2018 staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. om de

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schooljaar 2014-2015 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Ter inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Schoolondersteuningsprofiel 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Schoolplan Julianaschool

Schoolplan Julianaschool Schoolplan Julianaschool Wij werken samen! 2015 2019 Inhoudsopgave pagina 1. De school en haar omgeving 3 Wie zijn wij? 2. Uitgangspunten schoolbestuur 4 - Het strategisch beleidsplan 2013-2017 Recht doen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Basisschool St. Jozef

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Basisschool St. Jozef SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Basisschool St. Jozef adres: Schoolstraat 1 postcode: 7101 GB Winterswijk telefoon nr.: 0543-532747 website: www.jozefww.skbg.nl Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Vooraf...

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

OVERZICHT VRAGEN RISICOSCAN BEDRIJFSVOERING (SO)

OVERZICHT VRAGEN RISICOSCAN BEDRIJFSVOERING (SO) OVERZICHT VRAGEN RISICOSCAN BEDRIJFSVOERING (SO) Algemeen Uw voornaam Uw achternaam Uw e-mailadres Het BRIN-nummer van uw school De naam van uw school Het aantal leerlingen van uw school (peildatum 1-10-2014)

Nadere informatie