Raad van Toezicht. Voorzitter College van Bestuur. 3 december Bestuursrapportage augustus 2013 t/m juli 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raad van Toezicht. Voorzitter College van Bestuur. 3 december 2014. Bestuursrapportage augustus 2013 t/m juli 2014"

Transcriptie

1 Aan Van Datum Betreft Raad van Toezicht Voorzitter College van Bestuur 3 december 2014 Bestuursrapportage augustus 2013 t/m juli 2014 In deze Bestuursrapportage worden de kwalitatieve ontwikkelingen in het gehele schooljaar toegelicht. Hierbij wordt zoveel mogelijk verwezen naar de doelstellingen uit de BELEIDSBEGROTING KINDEREN VÓÓR. Daarbij wordt de structuur van de vier kwaliteitskwadranten ( 1. Onderwijs, 2. Innovatie, 3. Personeel en 4. Beheer) aangehouden. Afgesloten wordt met de financiële uitkomsten over het schooljaar Onderwijs Accentonderwijsdag Op 15 oktober 2013 vond voor alle medewerkers de Accentonderwijsdag plaats. Het Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen werd gepresenteerd en de highlights werden toegelicht. Mischa de Winter (hoogleraar pedagogiek) en Karin van der Mortel (taal- en leesexpert) waren te gast. s Middags oefenden de Accentmedewerkers de technieken van Teach like a champion. Bestuurlijke opschaling Essentius heeft in november 2013 de fusiebesprekingen met Accent eenzijdig verbroken. Essentius gaf als reden het eerder genomen standpunt van Accent om Reflexis (openbaar onderwijs) uit te sluiten bij de fusie van de vier onderwijsorganisaties (Accent, Essentius, Lima en Reflexis). Essentius, Reflexis en Lima hebben de fusiebesprekingen gedrieën vervolgd en zijn voornemens per 1 januari 2016 te fuseren. Krimp van het leerlingenaantal Het leerlingenaantal van Accent bedroeg op 1 oktober 2013 in totaal leerlingen. Dit betekent een daling van 82 leerlingen (2,4%) ten opzichte van 1 oktober Dit is grotendeels veroorzaakt door de sluiting van basisschool Talent (- 27 leerlingen). Prognoses geven aan dat we in 2019 uitkomen op ongeveer leerlingen. 1

2 Leerlingenaantal On the Journey of Learning Vijf schooldirecteuren en de directeur onderwijs bezochten in november 2013 het onderwijs in Ontario, Canada. Zij bezochten scholen en spraken onder andere met Michael Fullan over de verbetering van de onderwijskwaliteit in Ontario. De verworven inzichten zijn vervolgens gepresenteerd aan de medewerkers van Accent. De strategische doelstelling van het Strategisch Beleidsplan Iedere Accentmedewerker maakt deel uit van een Professionele Leergemeenschap stond daarbij centraal. Kwaliteitsimpuls, Bestuursakkoord, CAO-2013 en Herfstakkoord 2014 Met de financiële budgetten die samenhangen met de Kwaliteitsimpuls, het Bestuursakkoord, de CAO-2013 en het Herfstakkoord 2013 wil Accent de onderwijsopbrengsten van kinderen verhogen door medewerkers maximale ontplooiingskansen te bieden. Accent stelt hiervoor in de periode 2010 tot en met ,8 miljoen ter beschikking. Van dit budget zijn gedurende het schooljaar door de AccentAcademie de volgende scholingsactiviteiten ingezet: Collegiale consultaties Er is vijftig keer een collegiale consultatie uitgevoerd met behulp van een kijkwijzer gericht op de attitude van de leerkracht. De bevindingen zijn in de schoolteams besproken. Het leren van en met elkaar wordt hierdoor bevorderd. Scholing internbegeleiders De internbegeleiders zijn geschoold in het werken met het dyscalculie-protocol, het rekenonderzoek, het coachen van leerkrachten, het oplossingsgericht denken, de 2

3 oplossingsgerichte gespreksvoering en het time-management. In het najaar van 2013 is hiervoor een internbegeleiderstweedaagse georganiseerd. Managementontwikkeling De directeuren van Accent vormen intervisiegroepen. Deze groepen zijn drie keer bij elkaar gekomen om professionele werkbezoeken voor te bereiden en te evalueren. Drie directeuren hebben de opleiding Excellent schoolleiderschap afgerond bij de AVS (Algemene Vereniging voor Schoolleiders). Twee directeuren vervolgen hun opleiding Master Educational Leadership bij de UvA (Universiteit van Amsterdam). Scholing voor leerkrachten De AccentAcademie heeft 60 verschillende trainingen verzorgd (900 inschrijvingen). De trainingen zijn gericht op het bevorderen van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en de reken-, spelling- en leesdidactiek. Een aantal trainingen is gericht op het aansluiten bij de onderwijsbehoefte van hoogbegaafde kinderen. De trainingen zijn gegeven aan schoolteams en aan individuele leerkrachten. Verschillende Accentmedewerkers verzorgen deze trainingen vanuit hun specialisme en waar nodig worden externe trainers ingehuurd. Informatieavonden voor ouders Ruim honderdvijftig ouders bezochten de informatieavonden over hoogbegaafdheid, dyslexie en de executieve functies van kinderen. Collegiale Intensieve Ondersteuning (CIO) Collegiale intensieve ondersteuning is op zes scholen ingezet ten behoeve van het verbeteren van de leesopbrengsten. Verschillende medewerkers zijn ondersteund bij het omgaan met verschillen en het klassenmanagement. Daarnaast is er ondersteuning voor ICT ingezet in verband met de aanloopproblemen van het nieuwe ICT-systeem. Onderwijsinspectie Op de Bontebrugschool en op de Julianaschool vond in het najaar van 2013 een PKO (Periodiek KwaliteitsOnderzoek) plaats. Beide scholen ontvingen een basisarrangement. In het voorjaar van 2014 bezocht de inspectie IKC de Bosmark en De Meeander. Ook deze scholen ontvingen een basisarrangement. IKC de Bosmark ontving de beoordeling goed voor de borging van de kwaliteitszorg en De Meeander ontving de beoordeling goed voor de analyse van de opbrengsten. Het bestuursgesprek met de inspecteur van onderwijs voor het schooljaar vond in september 2014 plaats. De inspecteur heeft met belangstelling naar de Kwaliteitsmonitor van Accent gekeken en hij verwacht dat Accent tezijnertijd met de rapportage van de Kwaliteitsmonitor 3

4 de beoordeling van de onderwijsinspectie kan overnemen. De inspectie zal vanaf dat moment de scholen steeds minder bezoeken. Samenwerkingsverband Accent Het schooljaar was het laatste schooljaar voor ons samenwerkingsverband. Binnen het Samenwerkingsverband Accent is één leerling ter observatie op de speciale basisschool nieuwhessen geplaatst. Deze leerling is in november 2013 met succes teruggeplaatst naar de Triangel. Twee leerlingen van de speciale basisschool nieuwhessen zijn in de loop van het schooljaar teruggeplaatst naar een reguliere basisschool. De nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Accent is met haar vier scholen in de gemeente Oude IJsselstreek per 1 november 2013 aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Doetinchem en met haar vijftien scholen in de gemeenten Oost Gelre, Winterswijk en Aalten aangesloten bij het samenwerkingsverband Oost Achterhoek. Beide samenwerkingsverbanden zullen zich beperken tot de uitvoer van de wettelijke taak van Passend Onderwijs, zoals het voeren van medezeggenschap en het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor het Speciaal Basis Onderwijs en het Speciaal Onderwijs. De schoolbesturen blijven volledig verantwoordelijk voor de vormgeving van Passend Onderwijs. Daarbij gaan de financiële middelen zoveel mogelijk naar de schoolbesturen. De scholen hebben Schoolondersteuningsprofielen opgesteld. In het Schoolondersteuningsprofiel wordt de kwaliteit van de ondersteuning beschreven, zoals bijvoorbeeld de beschikbare expertise. Ouders kunnen op basis van het Schoolondersteuningsprofiel een passende school kiezen voor hun kind. De ouders zijn door de schooldirecteuren geïnformeerd over de gevolgen van Passend Onderwijs. Tevredenheidsonderzoek Eind november 2013 is een oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de ouders het onderwijs op de Accentscholen als goed waarderen. De veiligheid op weg naar school wordt als verbeterpunt aangegeven. Dit verbeterpunt wordt meegenomen in de verbeteracties op schoolniveau. Het oudertevredenheidsonderzoek is te vinden op de website van Accent onder het kopje ouders. Schoolbezoeken De voorzitter van het College van Bestuur en de directeur onderwijs hebben in de negentien scholen van Accent twee maal bezocht. In het najaar van 2013 werd de kwaliteit van de scholen beoordeeld met behulp van de kwaliteitsmonitor. Iedere school is beoordeeld op de onderdelen onderwijs, personeel, innovatie en beheer. Alle negentien scholen hebben een voldoende beoordeling ontvangen. 4

5 In het voorjaar van 2014 zijn de resultaten van de tussentoetsen van het Cito-leerlingenvolgsysteem en de resultaatafspraken van het najaar 2013 onderwerp van gesprek geweest. Onderwijsopbrengsten Tussentoetsen van het Cito-leerlingenvolgsysteem De opbrengsten van de tussentoetsen van het Cito-leerlingenvolgsysteem van januari 2014 zijn vergeleken met de opbrengsten van januari 2013 en januari Accent wil dat minimaal 75% van de kinderen voldoende scoort op technisch en begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en spelling. De opbrengsten voor technisch lezen, woordenschat, rekenen en spelling zijn voldoende. De opbrengsten van begrijpend lezen in de groepen 7 en 8 zijn 68% en daarmee nog niet voldoende. Deze opbrengsten zijn wel gestegen in vergelijking met 2013 toen 66% voldoende scoorde. Cito-eindtoets 2014 De gemiddelde Cito-eindtoets 2014 van alle AccentScholen is 536,2 en ligt boven de landelijke norm van 534,4. Vijf AccentScholen scoorden onder het landelijk gemiddelde. In totaal nemen zestien scholen deel aan de Cito-eindtoets. De Broekhof, De Groen van Prinsterer en nieuwhessen verantwoorden de onderwijsopbrengsten op een andere wijze. De Broekhof en De Groen van Prinsterer gebruiken hiervoor hun leerlingenvolgsystemen. De resultaten van deze twee scholen zijn voldoende. De speciale basisschool nieuwhessen legt verantwoording af door van iedere leerling het ontwikkelingsperspectief te overleggen. De resultaten van de leerlingen van nieuwhessen liggen op voldoende niveau. Opbrengsten Cito-eindtoets Accent Landelijk ,0 535, ,7 534, ,2 534,4 Doel ,2 DirecteurenTweedaagse Tijdens de DirecteurenTweedaagse van begin april 2014 zijn de twee onderwerpen crisiscommunicatie en professionele leergemeenschappen verder uitgediept. Dit resulteerde in het opstellen van een stappenplan ten behoeve van een crisissituatie en de definiëring van leren in professionele leergemeenschappen. 5

6 De internbegeleider De functiebeschrijving van de internbegeleider is bijgesteld. Internbegeleiders geven geen les, zijn breed inzetbaar en werken waar nodig op meerdere scholen. Klachten Accent heeft één klacht ontvangen over de begeleiding van een kind. Naar ieders tevredenheid is een oplossing gevonden. Uitstroom leerlingen van de reguliere basisscholen naar het Voortgezet Onderwijs 409 kinderen zijn eind overgestapt van een Accentschool naar een school vooret Voortgezet Onderwijs. Dit aantal betreft alle leerlingen van groep 8 behalve de leerlingen van de speciale basisschool nieuwhessen. De uitstroom van leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs vanaf het schooljaar Havo/VWO VMBO LWOO PRO/VSO Uitstroom leerlingen van de speciale basisschool nieuwhessen naar het Voortgezet Onderwijs 23 leerlingen zijn eind overgestapt naar het Voortgezet Onderwijs. Aantal Percentage Havo/VWO 0 0% VMBO 7 13% LWOO 4 17% PRO/VSO 16 70% 6

7 2. Innovatie Vorming van brede scholen Accent kent negen brede scholen en één IKC (Integraal Kind Centrum). In een IKC is de directeur van de school tevens directeur van de kinderopvang. De doorgaande ontwikkelingslijnen van kinderen van 0 tot en met 12 jaar staan daarbij centraal. Strategisch beleid Bij het tot stand komen van het Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen zijn ruim 150 medewerkers en ouders betrokken geweest. Tijdens een informatieavond in april 2014 zijn de vorderingen van het strategisch beleidsplan over de eerste planperiode met deze betrokken medewerkers en ouders besproken. Nieuwe schooltijden De medezeggenschapsraden van de Broekhof, t Möllenveld en de Hoeksteen Gendringen hebben ingestemd met de invoer van het vijf-gelijkeschooldagenmodel per 1 augustus De medezeggenschapsraden van de Bontebrugschool, De Bosmark, CBS Barlo, De Triangel, De Klimop en de Höve hebben ingestemd met de invoer van dit model per 1 augustus Opleidingsscholen De Triangel, de Klimop, SBS nieuwhessen, de PWA, de Emmaschool, de Hoeksteen in Groenlo, Barlo en de Bosmark hebben gedurende het schooljaar samen ruim zestig Pabostudenten van de Hogeschool Iselinge opgeleid. Accent heeft samen met andere organisaties voor Primair Onderwijs in de regio Achterhoek en Liemers en met de Hogeschool Iselinge het projectplan Wederzijds Leren ingediend bij het ministerie van OCW. Met dit projectplan willen we een aantal inhoudelijke thema s, zoals het omgaan met verschillen, het opbrengstgericht werken, de ouderbetrokkenheid en de begeleiding van startende leerkrachten versterken op onze opleidingsscholen. Scholenkoppels Accent heeft twee scholenkoppels: de PWA/Emmaschool en de Hoeksteen Gendringen/Barlo. Per 1 augustus 2014 is het derde scholenkoppel t Warmelinck/de Klimop daar aan toegevoegd. Een scholenkoppel heeft één directeur en één internbegeleider. De schoolontwikkeling wordt versterkt door de samenwerking van de schoolteams. ICT Het schooljaar moeten we voor wat betreft de implementatie van het nieuwe ICTsysteem beschouwen als een overgangsjaar. Gedurende dit schooljaar hebben al onze medewerkers veel tijd en werk geinvesteerd in dit nieuwe systeem. Samen met Heutink-ICT en onder aansturing 7

8 van onze bovenschoolse ICT-coordinator zijn allerlei fouten in het ICT-systeem opgespoord en vervolgens getackeld. Het nieuwe ICT-systeem zorgt er voor dat: Binnen iedere school een éénduidig netwerk werkzaam is. Er één inlogscherm is voor alle computers en tablets. Er geen vertraging meer bestaat door dubbele internetverbindingen. Er geen capaciteitsprobleem meer bij gelijktijdig werken in dezelfde programma s plaatsvindt. Bring your own device en werken vanaf andere locaties mogelijk blijft. De inzetbaarheid van de tablets zich beperkt tot de schoollocatie. Het afgelopen schooljaar heeft ons duidelijk gemaakt dat het ICT-systeem onderhevig is aan allerlei verwachte en onverwachte veranderingen. Dit heeft ons doen besluiten om z.s.m. een fulltime ICT professional in dienst te nemen om het systeem zo optimaal mogelijk te laten functioneren. 3. Personeel De volgende activiteiten op het gebied van personeelsbeleid hebben in plaatsgevonden. Begeleidingstrajecten voor medewerkers In zijn zeven medewerkers begeleid wegens functioneren of ziekte. Met één medewerker is overeenstemming bereikt over demotie van groepsleerkracht naar onderwijsassistent. Met drie medewerkers is overeenstemming bereikt over een vaststellingsovereenkomst. Eén dienstverband is per 1 juli 2014 beëindigd. De andere dienstverbanden zijn per 1 oktober 2014 beëindigd. Twee medewerkers hebben de begeleiding positief afgerond en worden ingezet in hun functie. Het begeleidingstraject in verband met ziekte is positief afgerond. De medewerker is voor de zomervakantie hersteld gemeld. Integraal Personeelsbeleid Op alle scholen hebben de geplande mobiliteitsstages plaatsgevonden. Er heeft voorlichting plaatsgevonden via Accentueel en de nieuwsbrief over diverse onderwerpen zoals verlof en pensioen. Op 26 februari 2014 is in het Kulturhus te Lintelo een voorlichtingsmiddag gehouden over pensioen. Een medewerker van ABP informeerde ruim 30 belangstellenden over de pensioenmogelijkheden. Er zijn twee middagen georganiseerd voor poolers en oproepkrachten van het Matchpoint Vervangingen in het kader van het begeleiden van jong professionals. Eén van de besproken onderwerpen is het werken met combinatiegroepen. 8

9 Er heeft voorlichting plaatsgevonden over taakbeleid en hiervoor is een nieuw digitaal instrument ontwikkeld en aan de scholen beschikbaar gesteld. Op alle scholen vinden de gesprekken met medewerkers plaats in het kader van de beoordelingscyclus. Deze worden gemonitored middels Performance Management In Youforce. Ruim baan voor de (jong) professional Met het actieplan Ruim baan voor de (jong) professional willen we jonge leerkrachten aan ons binden. Door de doorstroming te stimuleren is het mogelijk jong professionals uit het Matchpoint te benoemen bij de scholen (doorstroom) en goed functionerende jonge oproepkrachten te benoemen in het Matchpoint (instroom). Het actieplan Ruim baan heeft het volgende opgeleverd: 8 medewerkers hebben gebruik gemaakt van de regeling 50% werktijdvermindering. 5 medewerkers hebben hun benoemingsomvang aangepast in verband met de invoering van het vijf-gelijkeschooldagenmodel. 6 medewerkers hebben gebruik gemaakt van de regeling vrijwillige mobiliteit. De totale besparing Ruim baan betreft in de eindsituatie 4,89 fte. Vervangingspool en eigen risicodrager Sinds 1 augustus 2013 is Accent eigen risicodrager voor de vervangingen van afwezige leerkrachten. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met Essentius. De vervangingskosten waren in het afgelopen schooljaar lager dan de premie die anders afgedragen had moeten worden aan het VervangingsFonds. Daarom is beleid ontwikkeld voor het schooljaar om de revenuen van het eigen risicodragerschap ten goede te laten komen aan de scholen in de vorm van een Vervangingsbudget. Uit dit Vervangingsbudget betalen de scholen zelf het calamiteitenverlof. Daarnaast is er ruimte om met dit Vervangingsbudget schoolorganisatorische problemen op te lossen. Het digitale instrument VervangingsManager is aangepast aan het eigenrisicodragerschap (ERD). Flexibilisering Accent heeft een flexibele schil van medewerkers rondom de organisatie opgebouwd. Hiermee kunnen enerzijds de krimp van het aantal leerlingen en anderzijds knelpunten in de organisatie worden opgevangen. Vanuit het Matchpoint Vervangingen zijn gedurende het schooljaar gemiddeld 12,1 fte ingezet om afwezige medewerkers te vervangen. Deze afwezigheid wordt veroorzaakt door ziekte, verloven, collegiale consultaties, mobiliteitsstages, collegiale intensieve ondersteuning (CIO S), lerarenbeurs en vierslagleren. Voor de vervanging van zwangerschapsverloven en vangnetters zijn gemiddeld 2,5 fte ingezet. Daarnaast wordt payrolling gebruikt voor de invulling van vacatures indien personele verplichtingen kunnen ontstaan. Gedurende het schooljaar is gemiddeld 5,1 fte via payrolling ingezet. Tenslotte is via detachering 0,62 fte bij Essentius ingezet. 9

10 Ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschap) 3,76% 4,37% Ziekmeldingsfrequentie 0,66 0,76 Personele bezetting in fte (inclusief Matchpoint Vervangingen) Personeel * werkelijk begroting verschil werkelijk begroting verschil Directeuren 19,8 19,8 0,0 20,9 21,5-0,6 Onderwijs ondersteunend 33,0 29,4 3,5 30,8 29,9 0,9 Onderwijzend 174,7 173,6 1,1 175,0 165,0 10,0 Schoonmaak 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 Totaal 231,4 226,8 4,6 230,8 220,4 10,3 *De bezetting is inclusief Matchpoint Vervangingen (voorheen vervangingspool) Gemiddeld is in het schooljaar in totaal 4,6 fte meer ingezet dan begroot. Dit betreft met name de extra inzet van onderwijsassistenten bij diverse scholen voor instroomgroepen of ondersteuning van groepsleerkrachten. Verhouding aantal leerlingen tot personele bezetting Personeel aantal leerlingen per fte aantal leerlingen per fte Directeuren 161,9 160,8 Onderwijs Ondersteunend 97,2 109,1 Onderwijzend 18,3 19,2 Schoonmaak 804,6 835,7 Totaal 13,8 14,6 10

11 4. Beheer A. Huisvesting Doordecentralisatie onderhoud buitenschil Per 1 januari 2015 vindt een stelselwijziging plaats omtrent het onderhoud van de buitenschil van de schoolgebouwen. De verasntwoordelijkheid van dit onderhoud wordt doorgedecentraliseerd van de gemeente naar schoolbestuur. Vanaf die datum zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het onderhoud van de buitenschil. Nu wet- en regelgeving rond de stelselwijziging buitenschil nader gestalte krijgt, kan gaandeweg gerichter op de nieuwe situatie worden ingespeeld. Vanaf 2015 houden we rekening met een structureel budget van ± voor de uitvoering van het buitenschilonderhoud. Accent zal voor de periode geen gebruik maken van ontzorging maar zelf regie blijven voeren. Het Meerjaren Onderhouds Programma nieuwe stijl is in bewerking. Rond november 2014 wordt een en ander gepresenteerd als een digitale vastgoedregistratie inclusief onderhoudsprognoses. Hierin wordt waar mogelijk en wenselijk ook rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten. Met de diverse gemeenten zijn in de afgelopen periode gesprekken gevoerd over de wijze van overdracht van de onderhoudsplicht. Schoolgebouwen PWA-school in Winterswijk De voortgang rond de nieuwbouw is het afgelopen naar wens verlopen. Met muziekvereniging Excelsior is inmiddels een definitieve huurovereenkomst voor een periode van 10 jaar gesloten voor het gebruik van de gymzaal en de verkeersruimten. Zowel de legging van eerste vloerplaat en het bereiken van het hoogste punt zijn als mijlpaal gevierd. Het multifunctionele karakter vraagt om een nauwe samenwerking met SOPOW en Excelsior. Enkele financiële meevallers zijn ingezet voor allerlei kwaliteitsverbeteringen. Met name duurzaamheidsmaatregelen. In juridische zin zijn de benodigde stappen gezet om tot een Vereniging van Eigenaren te komen. Dit is inmiddels notarieel geïnstalleerd. Het buiten(speel)terrein van het nieuwe schoolgebouw wordt integraal opgepakt door de gemeente Winterswijk. Het ontwerp biedt optimale aandacht aan de Beweegwijs-systematiek. Met Stichting Welzijn Winterswijk is een overeenkomst gesloten voor het medegebruik van één lokaal van de PWA-school voor peuterspeelzaalwerk. De Hoeksteen in Groenlo Het gerenoveerde gebouw is vóór de vakantieperiode 2014 in goede orde opgeleverd door de aannemer. Het proces is zowel kwalitatief als financieel naar tevredenheid verlopen. De school kan vanaf het schooljaar weer optimaal functioneren als een achtklassige school. 11

12 Kantoorhuisvesting bestuursbureau Een interne aanpassing van het huidige bestuurskantoor is in de zomervakantie van 2014 succesvol uitgevoerd. De verbouw van het bestuursbureau heeft in de zomerperiode met succes plaatsgehad en is vrijwel binnen het bouwbudget uitgevoerd. Per 1 september 2014 is het gebouw opnieuw in gebruik genomen. De ruimteverdeling is verbeterd en de efficiëncy is verhoogd door het creëren van een zogenaamde kantoortuin. Ook is ruimte gevonden voor een separate vergaderruimte en spreekkamer. Omdat verkoop tot nu toe onmogelijk bleek, is deze next-best-oplossing uitgevoerd. Gecoördineerde inkoop Schoonmaak De aanbesteding van het onderdeel Schoonmaak is gewonnen door Visschedijk uit Hengelo. In juli 2014 is een integraal contract ondertekend waarin alle schoonmaakaspecten inclusief glasbewassing en sanitaire supplies zijn opgenomen. In de zomerperiode is de implementatiefase succesvol uitgevoerd. Ook de schoonmaakwerkzaamheden door het eigen Accentpersoneel worden door Visschedijk aangestuurd. De kwaliteit zal door een onafhankelijk bureau periodiek gemonitord worden. De eerste ervaringen zijn uitermate positief. Het contract geldt voor drie jaren met drie verlengingsopties. B. Financiën Financiële uitkomsten augustus 2013 tot en met juli 2014 (in dzd euro's) Uitkomsten Begroting Verschil Verschil aug aug juli 2014 juli 2014 (absoluut) (%) Baten ,5% Personeelslasten ,0% Afschrijvingen ,0% Huisvestingslasten ,2% Overige lasten ,0% Lasten ,0% Saldo baten en lasten ,5% Financiële baten en lasten ,0% Resultaat ,5% Het resultaat is positief. Dit is voordelig ten opzichte van begroting. De belangrijkste reden voor dit voordelige resultaat ten opzichte van begroting is de zogenaamde Zilvervloot : een bedrag van als gevolg van Onderwijs- en Herfstakkoord. 12

13 De totale baten zijn (+ 6,9%) hoger dan begroot 1, met name veroorzaakt door (niet uitputtend): extra middelen als gevolg van Onderwijs- en Herfstakkoord, meer leerlinggebonden financiering, hogere rijksbijdragen, overige baten (zoals verbeteringstraject PO-raad, AWBZ-bijdrage), groeiregeling, vergoeding inrichting lokaal wegens de groei van het aantal leerlingen. Dit wordt ingezet voor de genoemde kwaliteitsimpuls in het gebouw, extra inkomend grensverkeer van het samenwerkingsverband Doetinchem, lerarenbeurs. De totale lasten zijn (+ 1,1%, nadelig) hoger dan begroot, voorzaakt door (niet uitputtend): -/ personeelslasten (voordelig ten opzichte van begroting), vooral bestaande uit: (voordelig) loonkosten bij de scholen, bijvoorbeeld doordat vacatures ingevuld zijn met jonge leerkrachten of met payroll; (voordelig) kwaliteitsimpuls en prestatiebox door efficiëntere inkoop en invulling via de AccentAcademie; (voordelig) eigen risicodragerschap voor vervangingen. Door het dalende ziekteverzuim en de zomerperiode is het gerealiseerde resultaat in de laatste periode toegenomen; (voordelig) eenmalige teruggave van de Belastingdienst ter compensatie van de gestegen werkgeverspremies per 1 januari 2014; (voordelig) ontvangen van DUO ter afwikkeling van het afschaffen van de imbu-regeling per 1 augustus 2012; bonus van het Vervangingsfonds wegens het lage declaratiepercentage over het schooljaar ; (voordelig) oud-imbuvervangingen. Dit betreft de vervangingen van zwangeren; begeleiding trajecten (nadelig) door meer kosten voor begeleiding van leerkrachten in een functioneringstraject en niet begrote vaststellingsovereenkomsten; (nadelig) inhuur personeel via payroll. Dit betreft enerzijds een verschuiving van reguliere loonkosten en anderzijds de vorming van instroomgroepen en extra handen in de klas afschrijvingslasten (nadelig ten opzichte van begroting): De hogere afschrijvingskosten voor ICT, meubilair en overige inventaris worden gecompenseerd 1 Inclusief financiële baten 13

14 door lagere afschrijvingskosten van leermiddelen. Leermiddelen worden meestal aan het eind van het schooljaar aangeschaft. De begroting van de afschrijvingskosten gaat voorzichtigheidshalve uit van aanschaf aan het begin van het schooljaar huisvestingslasten (nadelig ten opzichte van begroting), vooral door: (voordelig) overige huisvestingslasten doordat de nieuwbouw van Meeander met een positief resultaat van is afgesloten. Dit resultaat wordt aangewend voor de verbetering van Meeander Heelweg; (nadelig) schoonmaak door derden; (nadelig) verwarmingskosten en elektra; (nadelig) kosten voor kleine reparaties overige lasten (nadelig ten opzichte van begroting), met name door (voordelig) strategische vraagstukken; (voordelig) administratiekosten; (nadelig) verbruiksmateriaal voor leermiddelen, ICT en rugzakleerlingen. Dit wordt voor een groot deel gecompenseerd door extra ontvangen rugzakgelden; (nadelig) kopieerkosten; (nadelig) ict-kosten wegens de uitrol van het nieuwe ICT-systeem. De extra kosten worden veroorzaakt door overlap van het oude en nieuwe systeem enerzijds en uitgestelde migratie van de hosted omgeving anderzijds. Daarnaast heeft een tweede uitrol plaatsgevonden; (nadelig) telefoonlasten. Balans De toename van inventaris en apparatuur ten opzichte van het begin van het schooljaar betreft met name investeringen in ICT. In totaal is voor geïnvesteerd. Het eigen vermogen is met gestegen door het positieve exploitatieresultaat wegens de extra ontvangen middelen uit hoofde van het Nationaal Onderwijs Akkoord en Herfstakkoord. Van de extra ontvangen middelen is ultimo 2013 de bestemmingsreserve Professionalisering gevormd. De eerste besteding heeft in plaatsgevonden. Gepland was een bedrag van , de realisatie was Het verschil blijft in de bestemmingsreserve beschikbaar voor besteding aan professionalisering van de Accent-medewerkers in latere schooljaren. 14

15 Liquiditeitsanalyse en kasstroomprognose De financiële activa zijn met gedaald door aflossingen waar geen geschikt alternatief voor was op de kapitaalmarkt. Ultimo beschikt Accent nog over 0,6 miljoen aan obligaties. Het afgeloste bedrag wordt onderdeel van de liquide middelen. Aan het eind van het schooljaar is er 4,0 miljoen aan liquide middelen waarvan 0,7 miljoen vooruitontvangen bedragen betreffende nieuwbouw. De komende maanden wordt meer informatie verwacht over de structurele extra bekostiging. Deze informatie wordt meegenomen in de nog op te stellen meerjarenbegroting en verder waarna ook een nieuwe kasstroomprognose opgesteld kan worden. Commissie Don Er is in het schooljaar een bedrag van verantwoord aan lasten in het kader van commissie Don. Dit is minder dan begroot doordat de scholen minder negatieve resultaten gerealiseerd hebben dan verwacht. Daarnaast is besteed aan diverse huisvestingsverbeteringen hetgeen via de meerjarenonderhoudsvoorziening verwerkt is. Het merendeel hiervan was vorig schooljaar al geaccordeerd. Risicomanagement Ten opzichte van de risicoanalyse van september 2013 heeft een aantal veranderingen plaatsgevonden: De investering in nieuwe huisvesting voor het bestuursbureau is gewijzigd in een aanpassing van het huidige kantoorpand. Dit is gepaard gegaan met een ongeveer lagere investering. Het genoemde risico dat bestuurlijke opschaling niet door zou kunnen gaan is werkelijkheid geworden. Vooralsnog heeft dit niet tot een negatief resultaat geleid. Het eigen risicodragerschap voor de vervangingen is voortgezet. Door wijziging van het reglement van het Vervangingsfonds is het mogelijk om vanaf 1 augustus 2015 ook zelfstandig eigen risicodrager te worden. In is aan extra middelen ontvangen van OCW. Dit wordt onder andere geïnvesteerd in professionalisering hetgeen een maatregel is ter verkleining van diverse genoemde risico s. Vanaf worden structureel meer middelen ontvangen van OCW. In het eerste kwartaal van 2015 vindt de volgende risicomanagement-workshop plaats. GMR De GMR heeft in het het afgelopen jaar acht keer vergaderd. Hierbij kwamen diverse onderwerpen aan de orde die onderverdeeld kunnen worden in drie hoofdthema's. De kwaliteit van het onderwijs, 15

16 het personeelsbeleid en de bedrijfs- en beleidsvoering. In het kader van de kwaliteit van het onderwijs is door de GMR gesproken over de kwaliteitsimpuls, de rapportage van het oudertevredenheidsonderzoek en het Passend Onderwijs. Onderwerpen met betrekking tot het personeelsbeleid waren het afgelopen jaar de evaluatie van de payrolling, de functiemix, de plannen voor jong professionals en het taakbeleid. De GMR heeft in het afgelopen schooljaar ingestemd met de Werktijdenregeling voor een proefperiode van één jaar. In het kader van ontwikkelingen zijn onder meer de fusieplannen, het managementstatuut en natuurlijk de financiële stukken aan de orde gekomen. De voorzitter van de GMR heeft een vergadering van de Raad van Toezicht bezocht en de GMR heeft een cursus voor MR-leden georganiseerd. Bijlage Schooljaarrekening

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3

Inhoudsopgave VERTROUWEN, VERBINDEN, MEESTERSCHAP. 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave TIP: klik op de lichtblauwe hoofdstukken om direct verder te lezen 1. Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014 2. Samen sterker voor het beste onderwijs voor elk kind...4 3. De bestuurlijke

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Vastgestelde versie 3, d.d. 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave Meerjarenbegroting 2015-2018 OPSO Inleiding 4 De Nederlandse burger in de wereld van 2030?! Het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Inhoud. Voorwoord. Inleiding

Jaarverslag 2012. Inhoud. Voorwoord. Inleiding Inhoud Voorwoord 1 Inleiding 1 Strategische doelstellingen 2 Doel 1: alle leerlingen ontwikkelen zich conform het uitstroomniveau dat op grond van hun capaciteiten en talenten mag worden verwacht 2 Doel

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College,

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College, ^ sterk in leren Spaarnesant Spaarnesant Richard Holkade 14-16 Postbus 800 2003 RV Haarlem T 023 543 01 00 F 023 543 0! 9! E info@spaarnesant.nl I vvww.spaarnesant.nl Gemeente Haarlem College van Burgemeesters

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo. Jaarverslag 2012 06 mei 2013 Jaarverslag 2012 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2012

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Meerjaren Begroting 2015-2018

Meerjaren Begroting 2015-2018 Meerjaren Begroting 2015-2018 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 Beleidsontwikkelingen 6 Doelen en activiteiten 9 Personeel 15 Begroting 2015-2018 21 - Inleiding 22 - Balans incl. toelichting 29 - Staat van baten

Nadere informatie

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN Mei 2013 Bestuursjaarverslag 2012 Stichting voor Protestants

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Stichting Sirius. Begroting 2014

Stichting Sirius. Begroting 2014 Stichting Sirius Begroting 2014 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Planning &

Nadere informatie

Inhoudsopgave VOORWOORD 5

Inhoudsopgave VOORWOORD 5 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VOORWOORD 5 1. INLEIDING 6 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 9 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Missie en visie van de organisatie 9 2.3 Kerngegevens 10 2.3.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen SAMENVATTING In 2013 hebben er veel veranderingen plaatsgevonden binnen de Omnisscholen. Zo zijn de Omnisscholen verzelfstandigd, is er een sociaal plan uitgevoerd,

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Jaarverslag 2012 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Eben-Haëzerschool Gijsbrechtgaarde 110 7329 CA Apeldoorn Brinnummer 29 TM Eben-Haëzerschool Zandenallee

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

Voorwoord. René van Harten, directeur-bestuurder

Voorwoord. René van Harten, directeur-bestuurder Jaarverslag 2012 Stichting Lek en IJssel Voorwoord Het is een voorrecht om met enige regelmaat de scholen van Lek en IJssel te mogen bezoeken. Het bruist er van het leven. Met boeiend onderwijs willen

Nadere informatie