Raad van Toezicht. Voorzitter College van Bestuur. 3 december Bestuursrapportage augustus 2013 t/m juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raad van Toezicht. Voorzitter College van Bestuur. 3 december 2014. Bestuursrapportage augustus 2013 t/m juli 2014"

Transcriptie

1 Aan Van Datum Betreft Raad van Toezicht Voorzitter College van Bestuur 3 december 2014 Bestuursrapportage augustus 2013 t/m juli 2014 In deze Bestuursrapportage worden de kwalitatieve ontwikkelingen in het gehele schooljaar toegelicht. Hierbij wordt zoveel mogelijk verwezen naar de doelstellingen uit de BELEIDSBEGROTING KINDEREN VÓÓR. Daarbij wordt de structuur van de vier kwaliteitskwadranten ( 1. Onderwijs, 2. Innovatie, 3. Personeel en 4. Beheer) aangehouden. Afgesloten wordt met de financiële uitkomsten over het schooljaar Onderwijs Accentonderwijsdag Op 15 oktober 2013 vond voor alle medewerkers de Accentonderwijsdag plaats. Het Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen werd gepresenteerd en de highlights werden toegelicht. Mischa de Winter (hoogleraar pedagogiek) en Karin van der Mortel (taal- en leesexpert) waren te gast. s Middags oefenden de Accentmedewerkers de technieken van Teach like a champion. Bestuurlijke opschaling Essentius heeft in november 2013 de fusiebesprekingen met Accent eenzijdig verbroken. Essentius gaf als reden het eerder genomen standpunt van Accent om Reflexis (openbaar onderwijs) uit te sluiten bij de fusie van de vier onderwijsorganisaties (Accent, Essentius, Lima en Reflexis). Essentius, Reflexis en Lima hebben de fusiebesprekingen gedrieën vervolgd en zijn voornemens per 1 januari 2016 te fuseren. Krimp van het leerlingenaantal Het leerlingenaantal van Accent bedroeg op 1 oktober 2013 in totaal leerlingen. Dit betekent een daling van 82 leerlingen (2,4%) ten opzichte van 1 oktober Dit is grotendeels veroorzaakt door de sluiting van basisschool Talent (- 27 leerlingen). Prognoses geven aan dat we in 2019 uitkomen op ongeveer leerlingen. 1

2 Leerlingenaantal On the Journey of Learning Vijf schooldirecteuren en de directeur onderwijs bezochten in november 2013 het onderwijs in Ontario, Canada. Zij bezochten scholen en spraken onder andere met Michael Fullan over de verbetering van de onderwijskwaliteit in Ontario. De verworven inzichten zijn vervolgens gepresenteerd aan de medewerkers van Accent. De strategische doelstelling van het Strategisch Beleidsplan Iedere Accentmedewerker maakt deel uit van een Professionele Leergemeenschap stond daarbij centraal. Kwaliteitsimpuls, Bestuursakkoord, CAO-2013 en Herfstakkoord 2014 Met de financiële budgetten die samenhangen met de Kwaliteitsimpuls, het Bestuursakkoord, de CAO-2013 en het Herfstakkoord 2013 wil Accent de onderwijsopbrengsten van kinderen verhogen door medewerkers maximale ontplooiingskansen te bieden. Accent stelt hiervoor in de periode 2010 tot en met ,8 miljoen ter beschikking. Van dit budget zijn gedurende het schooljaar door de AccentAcademie de volgende scholingsactiviteiten ingezet: Collegiale consultaties Er is vijftig keer een collegiale consultatie uitgevoerd met behulp van een kijkwijzer gericht op de attitude van de leerkracht. De bevindingen zijn in de schoolteams besproken. Het leren van en met elkaar wordt hierdoor bevorderd. Scholing internbegeleiders De internbegeleiders zijn geschoold in het werken met het dyscalculie-protocol, het rekenonderzoek, het coachen van leerkrachten, het oplossingsgericht denken, de 2

3 oplossingsgerichte gespreksvoering en het time-management. In het najaar van 2013 is hiervoor een internbegeleiderstweedaagse georganiseerd. Managementontwikkeling De directeuren van Accent vormen intervisiegroepen. Deze groepen zijn drie keer bij elkaar gekomen om professionele werkbezoeken voor te bereiden en te evalueren. Drie directeuren hebben de opleiding Excellent schoolleiderschap afgerond bij de AVS (Algemene Vereniging voor Schoolleiders). Twee directeuren vervolgen hun opleiding Master Educational Leadership bij de UvA (Universiteit van Amsterdam). Scholing voor leerkrachten De AccentAcademie heeft 60 verschillende trainingen verzorgd (900 inschrijvingen). De trainingen zijn gericht op het bevorderen van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en de reken-, spelling- en leesdidactiek. Een aantal trainingen is gericht op het aansluiten bij de onderwijsbehoefte van hoogbegaafde kinderen. De trainingen zijn gegeven aan schoolteams en aan individuele leerkrachten. Verschillende Accentmedewerkers verzorgen deze trainingen vanuit hun specialisme en waar nodig worden externe trainers ingehuurd. Informatieavonden voor ouders Ruim honderdvijftig ouders bezochten de informatieavonden over hoogbegaafdheid, dyslexie en de executieve functies van kinderen. Collegiale Intensieve Ondersteuning (CIO) Collegiale intensieve ondersteuning is op zes scholen ingezet ten behoeve van het verbeteren van de leesopbrengsten. Verschillende medewerkers zijn ondersteund bij het omgaan met verschillen en het klassenmanagement. Daarnaast is er ondersteuning voor ICT ingezet in verband met de aanloopproblemen van het nieuwe ICT-systeem. Onderwijsinspectie Op de Bontebrugschool en op de Julianaschool vond in het najaar van 2013 een PKO (Periodiek KwaliteitsOnderzoek) plaats. Beide scholen ontvingen een basisarrangement. In het voorjaar van 2014 bezocht de inspectie IKC de Bosmark en De Meeander. Ook deze scholen ontvingen een basisarrangement. IKC de Bosmark ontving de beoordeling goed voor de borging van de kwaliteitszorg en De Meeander ontving de beoordeling goed voor de analyse van de opbrengsten. Het bestuursgesprek met de inspecteur van onderwijs voor het schooljaar vond in september 2014 plaats. De inspecteur heeft met belangstelling naar de Kwaliteitsmonitor van Accent gekeken en hij verwacht dat Accent tezijnertijd met de rapportage van de Kwaliteitsmonitor 3

4 de beoordeling van de onderwijsinspectie kan overnemen. De inspectie zal vanaf dat moment de scholen steeds minder bezoeken. Samenwerkingsverband Accent Het schooljaar was het laatste schooljaar voor ons samenwerkingsverband. Binnen het Samenwerkingsverband Accent is één leerling ter observatie op de speciale basisschool nieuwhessen geplaatst. Deze leerling is in november 2013 met succes teruggeplaatst naar de Triangel. Twee leerlingen van de speciale basisschool nieuwhessen zijn in de loop van het schooljaar teruggeplaatst naar een reguliere basisschool. De nieuwe samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Accent is met haar vier scholen in de gemeente Oude IJsselstreek per 1 november 2013 aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Doetinchem en met haar vijftien scholen in de gemeenten Oost Gelre, Winterswijk en Aalten aangesloten bij het samenwerkingsverband Oost Achterhoek. Beide samenwerkingsverbanden zullen zich beperken tot de uitvoer van de wettelijke taak van Passend Onderwijs, zoals het voeren van medezeggenschap en het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor het Speciaal Basis Onderwijs en het Speciaal Onderwijs. De schoolbesturen blijven volledig verantwoordelijk voor de vormgeving van Passend Onderwijs. Daarbij gaan de financiële middelen zoveel mogelijk naar de schoolbesturen. De scholen hebben Schoolondersteuningsprofielen opgesteld. In het Schoolondersteuningsprofiel wordt de kwaliteit van de ondersteuning beschreven, zoals bijvoorbeeld de beschikbare expertise. Ouders kunnen op basis van het Schoolondersteuningsprofiel een passende school kiezen voor hun kind. De ouders zijn door de schooldirecteuren geïnformeerd over de gevolgen van Passend Onderwijs. Tevredenheidsonderzoek Eind november 2013 is een oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de ouders het onderwijs op de Accentscholen als goed waarderen. De veiligheid op weg naar school wordt als verbeterpunt aangegeven. Dit verbeterpunt wordt meegenomen in de verbeteracties op schoolniveau. Het oudertevredenheidsonderzoek is te vinden op de website van Accent onder het kopje ouders. Schoolbezoeken De voorzitter van het College van Bestuur en de directeur onderwijs hebben in de negentien scholen van Accent twee maal bezocht. In het najaar van 2013 werd de kwaliteit van de scholen beoordeeld met behulp van de kwaliteitsmonitor. Iedere school is beoordeeld op de onderdelen onderwijs, personeel, innovatie en beheer. Alle negentien scholen hebben een voldoende beoordeling ontvangen. 4

5 In het voorjaar van 2014 zijn de resultaten van de tussentoetsen van het Cito-leerlingenvolgsysteem en de resultaatafspraken van het najaar 2013 onderwerp van gesprek geweest. Onderwijsopbrengsten Tussentoetsen van het Cito-leerlingenvolgsysteem De opbrengsten van de tussentoetsen van het Cito-leerlingenvolgsysteem van januari 2014 zijn vergeleken met de opbrengsten van januari 2013 en januari Accent wil dat minimaal 75% van de kinderen voldoende scoort op technisch en begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en spelling. De opbrengsten voor technisch lezen, woordenschat, rekenen en spelling zijn voldoende. De opbrengsten van begrijpend lezen in de groepen 7 en 8 zijn 68% en daarmee nog niet voldoende. Deze opbrengsten zijn wel gestegen in vergelijking met 2013 toen 66% voldoende scoorde. Cito-eindtoets 2014 De gemiddelde Cito-eindtoets 2014 van alle AccentScholen is 536,2 en ligt boven de landelijke norm van 534,4. Vijf AccentScholen scoorden onder het landelijk gemiddelde. In totaal nemen zestien scholen deel aan de Cito-eindtoets. De Broekhof, De Groen van Prinsterer en nieuwhessen verantwoorden de onderwijsopbrengsten op een andere wijze. De Broekhof en De Groen van Prinsterer gebruiken hiervoor hun leerlingenvolgsystemen. De resultaten van deze twee scholen zijn voldoende. De speciale basisschool nieuwhessen legt verantwoording af door van iedere leerling het ontwikkelingsperspectief te overleggen. De resultaten van de leerlingen van nieuwhessen liggen op voldoende niveau. Opbrengsten Cito-eindtoets Accent Landelijk ,0 535, ,7 534, ,2 534,4 Doel ,2 DirecteurenTweedaagse Tijdens de DirecteurenTweedaagse van begin april 2014 zijn de twee onderwerpen crisiscommunicatie en professionele leergemeenschappen verder uitgediept. Dit resulteerde in het opstellen van een stappenplan ten behoeve van een crisissituatie en de definiëring van leren in professionele leergemeenschappen. 5

6 De internbegeleider De functiebeschrijving van de internbegeleider is bijgesteld. Internbegeleiders geven geen les, zijn breed inzetbaar en werken waar nodig op meerdere scholen. Klachten Accent heeft één klacht ontvangen over de begeleiding van een kind. Naar ieders tevredenheid is een oplossing gevonden. Uitstroom leerlingen van de reguliere basisscholen naar het Voortgezet Onderwijs 409 kinderen zijn eind overgestapt van een Accentschool naar een school vooret Voortgezet Onderwijs. Dit aantal betreft alle leerlingen van groep 8 behalve de leerlingen van de speciale basisschool nieuwhessen. De uitstroom van leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs vanaf het schooljaar Havo/VWO VMBO LWOO PRO/VSO Uitstroom leerlingen van de speciale basisschool nieuwhessen naar het Voortgezet Onderwijs 23 leerlingen zijn eind overgestapt naar het Voortgezet Onderwijs. Aantal Percentage Havo/VWO 0 0% VMBO 7 13% LWOO 4 17% PRO/VSO 16 70% 6

7 2. Innovatie Vorming van brede scholen Accent kent negen brede scholen en één IKC (Integraal Kind Centrum). In een IKC is de directeur van de school tevens directeur van de kinderopvang. De doorgaande ontwikkelingslijnen van kinderen van 0 tot en met 12 jaar staan daarbij centraal. Strategisch beleid Bij het tot stand komen van het Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen zijn ruim 150 medewerkers en ouders betrokken geweest. Tijdens een informatieavond in april 2014 zijn de vorderingen van het strategisch beleidsplan over de eerste planperiode met deze betrokken medewerkers en ouders besproken. Nieuwe schooltijden De medezeggenschapsraden van de Broekhof, t Möllenveld en de Hoeksteen Gendringen hebben ingestemd met de invoer van het vijf-gelijkeschooldagenmodel per 1 augustus De medezeggenschapsraden van de Bontebrugschool, De Bosmark, CBS Barlo, De Triangel, De Klimop en de Höve hebben ingestemd met de invoer van dit model per 1 augustus Opleidingsscholen De Triangel, de Klimop, SBS nieuwhessen, de PWA, de Emmaschool, de Hoeksteen in Groenlo, Barlo en de Bosmark hebben gedurende het schooljaar samen ruim zestig Pabostudenten van de Hogeschool Iselinge opgeleid. Accent heeft samen met andere organisaties voor Primair Onderwijs in de regio Achterhoek en Liemers en met de Hogeschool Iselinge het projectplan Wederzijds Leren ingediend bij het ministerie van OCW. Met dit projectplan willen we een aantal inhoudelijke thema s, zoals het omgaan met verschillen, het opbrengstgericht werken, de ouderbetrokkenheid en de begeleiding van startende leerkrachten versterken op onze opleidingsscholen. Scholenkoppels Accent heeft twee scholenkoppels: de PWA/Emmaschool en de Hoeksteen Gendringen/Barlo. Per 1 augustus 2014 is het derde scholenkoppel t Warmelinck/de Klimop daar aan toegevoegd. Een scholenkoppel heeft één directeur en één internbegeleider. De schoolontwikkeling wordt versterkt door de samenwerking van de schoolteams. ICT Het schooljaar moeten we voor wat betreft de implementatie van het nieuwe ICTsysteem beschouwen als een overgangsjaar. Gedurende dit schooljaar hebben al onze medewerkers veel tijd en werk geinvesteerd in dit nieuwe systeem. Samen met Heutink-ICT en onder aansturing 7

8 van onze bovenschoolse ICT-coordinator zijn allerlei fouten in het ICT-systeem opgespoord en vervolgens getackeld. Het nieuwe ICT-systeem zorgt er voor dat: Binnen iedere school een éénduidig netwerk werkzaam is. Er één inlogscherm is voor alle computers en tablets. Er geen vertraging meer bestaat door dubbele internetverbindingen. Er geen capaciteitsprobleem meer bij gelijktijdig werken in dezelfde programma s plaatsvindt. Bring your own device en werken vanaf andere locaties mogelijk blijft. De inzetbaarheid van de tablets zich beperkt tot de schoollocatie. Het afgelopen schooljaar heeft ons duidelijk gemaakt dat het ICT-systeem onderhevig is aan allerlei verwachte en onverwachte veranderingen. Dit heeft ons doen besluiten om z.s.m. een fulltime ICT professional in dienst te nemen om het systeem zo optimaal mogelijk te laten functioneren. 3. Personeel De volgende activiteiten op het gebied van personeelsbeleid hebben in plaatsgevonden. Begeleidingstrajecten voor medewerkers In zijn zeven medewerkers begeleid wegens functioneren of ziekte. Met één medewerker is overeenstemming bereikt over demotie van groepsleerkracht naar onderwijsassistent. Met drie medewerkers is overeenstemming bereikt over een vaststellingsovereenkomst. Eén dienstverband is per 1 juli 2014 beëindigd. De andere dienstverbanden zijn per 1 oktober 2014 beëindigd. Twee medewerkers hebben de begeleiding positief afgerond en worden ingezet in hun functie. Het begeleidingstraject in verband met ziekte is positief afgerond. De medewerker is voor de zomervakantie hersteld gemeld. Integraal Personeelsbeleid Op alle scholen hebben de geplande mobiliteitsstages plaatsgevonden. Er heeft voorlichting plaatsgevonden via Accentueel en de nieuwsbrief over diverse onderwerpen zoals verlof en pensioen. Op 26 februari 2014 is in het Kulturhus te Lintelo een voorlichtingsmiddag gehouden over pensioen. Een medewerker van ABP informeerde ruim 30 belangstellenden over de pensioenmogelijkheden. Er zijn twee middagen georganiseerd voor poolers en oproepkrachten van het Matchpoint Vervangingen in het kader van het begeleiden van jong professionals. Eén van de besproken onderwerpen is het werken met combinatiegroepen. 8

9 Er heeft voorlichting plaatsgevonden over taakbeleid en hiervoor is een nieuw digitaal instrument ontwikkeld en aan de scholen beschikbaar gesteld. Op alle scholen vinden de gesprekken met medewerkers plaats in het kader van de beoordelingscyclus. Deze worden gemonitored middels Performance Management In Youforce. Ruim baan voor de (jong) professional Met het actieplan Ruim baan voor de (jong) professional willen we jonge leerkrachten aan ons binden. Door de doorstroming te stimuleren is het mogelijk jong professionals uit het Matchpoint te benoemen bij de scholen (doorstroom) en goed functionerende jonge oproepkrachten te benoemen in het Matchpoint (instroom). Het actieplan Ruim baan heeft het volgende opgeleverd: 8 medewerkers hebben gebruik gemaakt van de regeling 50% werktijdvermindering. 5 medewerkers hebben hun benoemingsomvang aangepast in verband met de invoering van het vijf-gelijkeschooldagenmodel. 6 medewerkers hebben gebruik gemaakt van de regeling vrijwillige mobiliteit. De totale besparing Ruim baan betreft in de eindsituatie 4,89 fte. Vervangingspool en eigen risicodrager Sinds 1 augustus 2013 is Accent eigen risicodrager voor de vervangingen van afwezige leerkrachten. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met Essentius. De vervangingskosten waren in het afgelopen schooljaar lager dan de premie die anders afgedragen had moeten worden aan het VervangingsFonds. Daarom is beleid ontwikkeld voor het schooljaar om de revenuen van het eigen risicodragerschap ten goede te laten komen aan de scholen in de vorm van een Vervangingsbudget. Uit dit Vervangingsbudget betalen de scholen zelf het calamiteitenverlof. Daarnaast is er ruimte om met dit Vervangingsbudget schoolorganisatorische problemen op te lossen. Het digitale instrument VervangingsManager is aangepast aan het eigenrisicodragerschap (ERD). Flexibilisering Accent heeft een flexibele schil van medewerkers rondom de organisatie opgebouwd. Hiermee kunnen enerzijds de krimp van het aantal leerlingen en anderzijds knelpunten in de organisatie worden opgevangen. Vanuit het Matchpoint Vervangingen zijn gedurende het schooljaar gemiddeld 12,1 fte ingezet om afwezige medewerkers te vervangen. Deze afwezigheid wordt veroorzaakt door ziekte, verloven, collegiale consultaties, mobiliteitsstages, collegiale intensieve ondersteuning (CIO S), lerarenbeurs en vierslagleren. Voor de vervanging van zwangerschapsverloven en vangnetters zijn gemiddeld 2,5 fte ingezet. Daarnaast wordt payrolling gebruikt voor de invulling van vacatures indien personele verplichtingen kunnen ontstaan. Gedurende het schooljaar is gemiddeld 5,1 fte via payrolling ingezet. Tenslotte is via detachering 0,62 fte bij Essentius ingezet. 9

10 Ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschap) 3,76% 4,37% Ziekmeldingsfrequentie 0,66 0,76 Personele bezetting in fte (inclusief Matchpoint Vervangingen) Personeel * werkelijk begroting verschil werkelijk begroting verschil Directeuren 19,8 19,8 0,0 20,9 21,5-0,6 Onderwijs ondersteunend 33,0 29,4 3,5 30,8 29,9 0,9 Onderwijzend 174,7 173,6 1,1 175,0 165,0 10,0 Schoonmaak 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 Totaal 231,4 226,8 4,6 230,8 220,4 10,3 *De bezetting is inclusief Matchpoint Vervangingen (voorheen vervangingspool) Gemiddeld is in het schooljaar in totaal 4,6 fte meer ingezet dan begroot. Dit betreft met name de extra inzet van onderwijsassistenten bij diverse scholen voor instroomgroepen of ondersteuning van groepsleerkrachten. Verhouding aantal leerlingen tot personele bezetting Personeel aantal leerlingen per fte aantal leerlingen per fte Directeuren 161,9 160,8 Onderwijs Ondersteunend 97,2 109,1 Onderwijzend 18,3 19,2 Schoonmaak 804,6 835,7 Totaal 13,8 14,6 10

11 4. Beheer A. Huisvesting Doordecentralisatie onderhoud buitenschil Per 1 januari 2015 vindt een stelselwijziging plaats omtrent het onderhoud van de buitenschil van de schoolgebouwen. De verasntwoordelijkheid van dit onderhoud wordt doorgedecentraliseerd van de gemeente naar schoolbestuur. Vanaf die datum zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor het onderhoud van de buitenschil. Nu wet- en regelgeving rond de stelselwijziging buitenschil nader gestalte krijgt, kan gaandeweg gerichter op de nieuwe situatie worden ingespeeld. Vanaf 2015 houden we rekening met een structureel budget van ± voor de uitvoering van het buitenschilonderhoud. Accent zal voor de periode geen gebruik maken van ontzorging maar zelf regie blijven voeren. Het Meerjaren Onderhouds Programma nieuwe stijl is in bewerking. Rond november 2014 wordt een en ander gepresenteerd als een digitale vastgoedregistratie inclusief onderhoudsprognoses. Hierin wordt waar mogelijk en wenselijk ook rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten. Met de diverse gemeenten zijn in de afgelopen periode gesprekken gevoerd over de wijze van overdracht van de onderhoudsplicht. Schoolgebouwen PWA-school in Winterswijk De voortgang rond de nieuwbouw is het afgelopen naar wens verlopen. Met muziekvereniging Excelsior is inmiddels een definitieve huurovereenkomst voor een periode van 10 jaar gesloten voor het gebruik van de gymzaal en de verkeersruimten. Zowel de legging van eerste vloerplaat en het bereiken van het hoogste punt zijn als mijlpaal gevierd. Het multifunctionele karakter vraagt om een nauwe samenwerking met SOPOW en Excelsior. Enkele financiële meevallers zijn ingezet voor allerlei kwaliteitsverbeteringen. Met name duurzaamheidsmaatregelen. In juridische zin zijn de benodigde stappen gezet om tot een Vereniging van Eigenaren te komen. Dit is inmiddels notarieel geïnstalleerd. Het buiten(speel)terrein van het nieuwe schoolgebouw wordt integraal opgepakt door de gemeente Winterswijk. Het ontwerp biedt optimale aandacht aan de Beweegwijs-systematiek. Met Stichting Welzijn Winterswijk is een overeenkomst gesloten voor het medegebruik van één lokaal van de PWA-school voor peuterspeelzaalwerk. De Hoeksteen in Groenlo Het gerenoveerde gebouw is vóór de vakantieperiode 2014 in goede orde opgeleverd door de aannemer. Het proces is zowel kwalitatief als financieel naar tevredenheid verlopen. De school kan vanaf het schooljaar weer optimaal functioneren als een achtklassige school. 11

12 Kantoorhuisvesting bestuursbureau Een interne aanpassing van het huidige bestuurskantoor is in de zomervakantie van 2014 succesvol uitgevoerd. De verbouw van het bestuursbureau heeft in de zomerperiode met succes plaatsgehad en is vrijwel binnen het bouwbudget uitgevoerd. Per 1 september 2014 is het gebouw opnieuw in gebruik genomen. De ruimteverdeling is verbeterd en de efficiëncy is verhoogd door het creëren van een zogenaamde kantoortuin. Ook is ruimte gevonden voor een separate vergaderruimte en spreekkamer. Omdat verkoop tot nu toe onmogelijk bleek, is deze next-best-oplossing uitgevoerd. Gecoördineerde inkoop Schoonmaak De aanbesteding van het onderdeel Schoonmaak is gewonnen door Visschedijk uit Hengelo. In juli 2014 is een integraal contract ondertekend waarin alle schoonmaakaspecten inclusief glasbewassing en sanitaire supplies zijn opgenomen. In de zomerperiode is de implementatiefase succesvol uitgevoerd. Ook de schoonmaakwerkzaamheden door het eigen Accentpersoneel worden door Visschedijk aangestuurd. De kwaliteit zal door een onafhankelijk bureau periodiek gemonitord worden. De eerste ervaringen zijn uitermate positief. Het contract geldt voor drie jaren met drie verlengingsopties. B. Financiën Financiële uitkomsten augustus 2013 tot en met juli 2014 (in dzd euro's) Uitkomsten Begroting Verschil Verschil aug aug juli 2014 juli 2014 (absoluut) (%) Baten ,5% Personeelslasten ,0% Afschrijvingen ,0% Huisvestingslasten ,2% Overige lasten ,0% Lasten ,0% Saldo baten en lasten ,5% Financiële baten en lasten ,0% Resultaat ,5% Het resultaat is positief. Dit is voordelig ten opzichte van begroting. De belangrijkste reden voor dit voordelige resultaat ten opzichte van begroting is de zogenaamde Zilvervloot : een bedrag van als gevolg van Onderwijs- en Herfstakkoord. 12

13 De totale baten zijn (+ 6,9%) hoger dan begroot 1, met name veroorzaakt door (niet uitputtend): extra middelen als gevolg van Onderwijs- en Herfstakkoord, meer leerlinggebonden financiering, hogere rijksbijdragen, overige baten (zoals verbeteringstraject PO-raad, AWBZ-bijdrage), groeiregeling, vergoeding inrichting lokaal wegens de groei van het aantal leerlingen. Dit wordt ingezet voor de genoemde kwaliteitsimpuls in het gebouw, extra inkomend grensverkeer van het samenwerkingsverband Doetinchem, lerarenbeurs. De totale lasten zijn (+ 1,1%, nadelig) hoger dan begroot, voorzaakt door (niet uitputtend): -/ personeelslasten (voordelig ten opzichte van begroting), vooral bestaande uit: (voordelig) loonkosten bij de scholen, bijvoorbeeld doordat vacatures ingevuld zijn met jonge leerkrachten of met payroll; (voordelig) kwaliteitsimpuls en prestatiebox door efficiëntere inkoop en invulling via de AccentAcademie; (voordelig) eigen risicodragerschap voor vervangingen. Door het dalende ziekteverzuim en de zomerperiode is het gerealiseerde resultaat in de laatste periode toegenomen; (voordelig) eenmalige teruggave van de Belastingdienst ter compensatie van de gestegen werkgeverspremies per 1 januari 2014; (voordelig) ontvangen van DUO ter afwikkeling van het afschaffen van de imbu-regeling per 1 augustus 2012; bonus van het Vervangingsfonds wegens het lage declaratiepercentage over het schooljaar ; (voordelig) oud-imbuvervangingen. Dit betreft de vervangingen van zwangeren; begeleiding trajecten (nadelig) door meer kosten voor begeleiding van leerkrachten in een functioneringstraject en niet begrote vaststellingsovereenkomsten; (nadelig) inhuur personeel via payroll. Dit betreft enerzijds een verschuiving van reguliere loonkosten en anderzijds de vorming van instroomgroepen en extra handen in de klas afschrijvingslasten (nadelig ten opzichte van begroting): De hogere afschrijvingskosten voor ICT, meubilair en overige inventaris worden gecompenseerd 1 Inclusief financiële baten 13

14 door lagere afschrijvingskosten van leermiddelen. Leermiddelen worden meestal aan het eind van het schooljaar aangeschaft. De begroting van de afschrijvingskosten gaat voorzichtigheidshalve uit van aanschaf aan het begin van het schooljaar huisvestingslasten (nadelig ten opzichte van begroting), vooral door: (voordelig) overige huisvestingslasten doordat de nieuwbouw van Meeander met een positief resultaat van is afgesloten. Dit resultaat wordt aangewend voor de verbetering van Meeander Heelweg; (nadelig) schoonmaak door derden; (nadelig) verwarmingskosten en elektra; (nadelig) kosten voor kleine reparaties overige lasten (nadelig ten opzichte van begroting), met name door (voordelig) strategische vraagstukken; (voordelig) administratiekosten; (nadelig) verbruiksmateriaal voor leermiddelen, ICT en rugzakleerlingen. Dit wordt voor een groot deel gecompenseerd door extra ontvangen rugzakgelden; (nadelig) kopieerkosten; (nadelig) ict-kosten wegens de uitrol van het nieuwe ICT-systeem. De extra kosten worden veroorzaakt door overlap van het oude en nieuwe systeem enerzijds en uitgestelde migratie van de hosted omgeving anderzijds. Daarnaast heeft een tweede uitrol plaatsgevonden; (nadelig) telefoonlasten. Balans De toename van inventaris en apparatuur ten opzichte van het begin van het schooljaar betreft met name investeringen in ICT. In totaal is voor geïnvesteerd. Het eigen vermogen is met gestegen door het positieve exploitatieresultaat wegens de extra ontvangen middelen uit hoofde van het Nationaal Onderwijs Akkoord en Herfstakkoord. Van de extra ontvangen middelen is ultimo 2013 de bestemmingsreserve Professionalisering gevormd. De eerste besteding heeft in plaatsgevonden. Gepland was een bedrag van , de realisatie was Het verschil blijft in de bestemmingsreserve beschikbaar voor besteding aan professionalisering van de Accent-medewerkers in latere schooljaren. 14

15 Liquiditeitsanalyse en kasstroomprognose De financiële activa zijn met gedaald door aflossingen waar geen geschikt alternatief voor was op de kapitaalmarkt. Ultimo beschikt Accent nog over 0,6 miljoen aan obligaties. Het afgeloste bedrag wordt onderdeel van de liquide middelen. Aan het eind van het schooljaar is er 4,0 miljoen aan liquide middelen waarvan 0,7 miljoen vooruitontvangen bedragen betreffende nieuwbouw. De komende maanden wordt meer informatie verwacht over de structurele extra bekostiging. Deze informatie wordt meegenomen in de nog op te stellen meerjarenbegroting en verder waarna ook een nieuwe kasstroomprognose opgesteld kan worden. Commissie Don Er is in het schooljaar een bedrag van verantwoord aan lasten in het kader van commissie Don. Dit is minder dan begroot doordat de scholen minder negatieve resultaten gerealiseerd hebben dan verwacht. Daarnaast is besteed aan diverse huisvestingsverbeteringen hetgeen via de meerjarenonderhoudsvoorziening verwerkt is. Het merendeel hiervan was vorig schooljaar al geaccordeerd. Risicomanagement Ten opzichte van de risicoanalyse van september 2013 heeft een aantal veranderingen plaatsgevonden: De investering in nieuwe huisvesting voor het bestuursbureau is gewijzigd in een aanpassing van het huidige kantoorpand. Dit is gepaard gegaan met een ongeveer lagere investering. Het genoemde risico dat bestuurlijke opschaling niet door zou kunnen gaan is werkelijkheid geworden. Vooralsnog heeft dit niet tot een negatief resultaat geleid. Het eigen risicodragerschap voor de vervangingen is voortgezet. Door wijziging van het reglement van het Vervangingsfonds is het mogelijk om vanaf 1 augustus 2015 ook zelfstandig eigen risicodrager te worden. In is aan extra middelen ontvangen van OCW. Dit wordt onder andere geïnvesteerd in professionalisering hetgeen een maatregel is ter verkleining van diverse genoemde risico s. Vanaf worden structureel meer middelen ontvangen van OCW. In het eerste kwartaal van 2015 vindt de volgende risicomanagement-workshop plaats. GMR De GMR heeft in het het afgelopen jaar acht keer vergaderd. Hierbij kwamen diverse onderwerpen aan de orde die onderverdeeld kunnen worden in drie hoofdthema's. De kwaliteit van het onderwijs, 15

16 het personeelsbeleid en de bedrijfs- en beleidsvoering. In het kader van de kwaliteit van het onderwijs is door de GMR gesproken over de kwaliteitsimpuls, de rapportage van het oudertevredenheidsonderzoek en het Passend Onderwijs. Onderwerpen met betrekking tot het personeelsbeleid waren het afgelopen jaar de evaluatie van de payrolling, de functiemix, de plannen voor jong professionals en het taakbeleid. De GMR heeft in het afgelopen schooljaar ingestemd met de Werktijdenregeling voor een proefperiode van één jaar. In het kader van ontwikkelingen zijn onder meer de fusieplannen, het managementstatuut en natuurlijk de financiële stukken aan de orde gekomen. De voorzitter van de GMR heeft een vergadering van de Raad van Toezicht bezocht en de GMR heeft een cursus voor MR-leden georganiseerd. Bijlage Schooljaarrekening

Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014

Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014 Monitoring BeleidsBegroting 2013-2014 In juni 2013 is de begroting 2013-2014 vastgesteld. De begroting omvat inhoudelijke en financiële doelstellingen. De inhoudelijke doelstellingen zijn ingedeeld in

Nadere informatie

Monitor Strategisch Beleidsplan 2013 2017

Monitor Strategisch Beleidsplan 2013 2017 Monitor Strategisch Beleidsplan 2013 2017 Recht doen aan kinderen Het Strategisch beleidsplan 2013-2017 Recht doen aan kinderen! wordt twee keer per jaar gemonitord op de volgende vier kwaliteitsdomeinen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Onderwijs 4. Kwaliteit van ons onderwijs 9. Medewerkers 11. Huisvesting 14. Financiën 16.

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Onderwijs 4. Kwaliteit van ons onderwijs 9. Medewerkers 11. Huisvesting 14. Financiën 16. AccentScholengroep Schooljaarverslag 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Onderwijs 4 Kwaliteit van ons onderwijs 9 Medewerkers 11 Huisvesting 14 Financiën 16 RvT en GMR 18 AccentScholengroep Christelijk

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013. Stichting Accent te Aalten

JAARSTUKKEN 2013. Stichting Accent te Aalten JAARSTUKKEN 2013 Stichting Accent te Aalten Inhoudsopgave Blad Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 6 A.0.2 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 32 A.0.4 Kengetallen 34

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

Monitor Strategisch Beleidsplan

Monitor Strategisch Beleidsplan Monitor Strategisch Beleidsplan 2013 2017 Recht doen aan kinderen Het Strategisch beleidsplan 2013-2017 Recht doen aan kinderen! wordt twee keer per jaar gemonitord op de volgende vier kwaliteitsdomeinen.

Nadere informatie

Optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit!

Optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit! Optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit! De Achterhoekse bevolking vergrijst, ontgroent en krimpt. In het basisonderwijs komen de gevolgen hiervan eerder en harder aan dan in andere sectoren. Het

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Lekker leren! Begroting en Aanbod AccentAcademie 2015-2016

Lekker leren! Begroting en Aanbod AccentAcademie 2015-2016 Lekker leren! Begroting en Aanbod AccentAcademie 2015-2016 1 Lekker leren! Voor u ligt het gebundelde exemplaar van de begroting en het aanbod van de AccentAcademie voor het schooljaar 2015-2016. Het heeft

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

Begroting SKPO Eindhoven e.o.

Begroting SKPO Eindhoven e.o. Begroting SKPO Eindhoven e.o. 2016 Inhoudsopgave Bovenschoolse begroting en schoolbegroting... 3 Inleiding... 3 Planning en control... 3 De bovenschoolse begroting... 3 De bovenschoolse organisatie en

Nadere informatie

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl Kennisgroep financiën Onderwerpen - Financiële consequenties akkoorden: hoe in begroting verwerken - Kosten bestuursakkoord en cao Referentiemodel en kosten cao Pensioenpremies - Buitenkant onderhoud -

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs

112.002364 2 6 JULI 2012. Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs 112.002364 2 6 JULI Stichting voor openbaar primair onderwijs /Indrukwekkend onderwijs T 0226 357230 W www.stichtingallure.nl E info@stichtingalture.nl Gemeente Koggenland T.a.v. college van burgemeester

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014 Bijeenkomst GMR maandag 23 juni 2014 Financiën Jaarrekening 2013: hoofdlijnen bevindingen / aanbevelingen accountant Financieel beleid: hoe doen we het en hoe gaan we het doen? Jaarrekening 2013 Resultaat

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen!

Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen! Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen! 2013 2017 Voorwoord Inleiding Recht doen aan kinderen! Voor u ligt het nieuwe strategische beleidsplan 2013-2017 van AccentScholengroep. Het plan zet de

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2017... 3 1.3 Toelichting op de begroting 2017... 7

Nadere informatie

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool

Accent en de opleidingsschool Versie maart 2013. ACCENT en de opleidingsschool 1 ACCENT en de opleidingsschool Visie op opleiden Accentscholen staan midden in een dynamische samenleving. Van de medewerkers in de scholen wordt verwacht dat ze blijvend inzetbaar zijn. Accent voert

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen!

Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen! update Strategisch Beleidsplan Recht doen aan kinderen! 2017 2019 Voorwoord Recht doen aan kinderen! Voor u ligt de update van het Strategische beleidsplan 2013-2017 Recht doen aan kinderen! voor de schooljaren

Nadere informatie

Beleidsbegroting en Zorgplan Accent 2013-2014

Beleidsbegroting en Zorgplan Accent 2013-2014 1 Kinderen vóór Beleidsbegroting en Zorgplan Accent 2013-2014 Kinderen vóór Hierbij bieden we u met genoegen de beleidsbegroting en het zorgplan 2013-2014 aan. We hebben de beleidsbegroting en het zorgplan

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF School : c.b.s. It Grovestinshôf Plaats : Koudum BRIN-nummer : 06QN Onderzoeksnummer : 74173 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014 BASISSCHOLEN < EEN N H E L D E R MEE l\werf ONTWERPBEGROTING 2015 september 2014 Toelichting bij ontwerpbegroting 2015 toelichting bij ontwerpbegroting 2Ü15 - pagina 2 1 - Inleiding. De ontwerpbegroting

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Overzichtsrapportage PTP2012/2013

Overzichtsrapportage PTP2012/2013 Overzichtsrapportage PTP212/213 Inleiding In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van eenentwintig scholen en locaties die vallen onder het bestuur van de Stichting Accent

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

SKPO, samen voor schitterend onderwijs

SKPO, samen voor schitterend onderwijs SKPO Eindhoven e.o. Jaarverslag 2014 SKPO, samen voor schitterend onderwijs Voorwoord Carla van den Heijkant, voorzitter College van Bestuur. Onze scholen staan in een omgeving waar het werken aan vooruitgang

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015. SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150. K KENGETALLEN 8 81 EXPLOITATIE NAAR SALDI Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315. (begroot: negatief 2.672.) ten opzichte van positief 4.196. vorig jaar en is als volgt opgebouwd. Saldo bedrijfsvoering:

Nadere informatie

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker,

fr, Vere : Geachte mevrouw Bussemaker, t 0 4 fr, Vere : Hogeschoe1if Prinsessegracht 21 Postbus 123 2501 CC Den Haag t (070)31221 21 f(070)31221 00 Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0

3.1.2 Overige subsidies OCW 3.1.2.1 Geoormerkte OCW subsidies 827100 Lerarenbeurs 0 0 0 0 0 0 0 Bestuursbureau 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Parameters Aantal leerlingen voor budget obv 1-10 (t-1) 42 14 5 4 4 4 Aantal lln. LWOO voor budget obv 1-10 (t-1) 16 6 0 0 0 0 Huisvesting: aantal m2 bruto

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

Goed onderwijs. Kinderen krijgen alle ruimte. Breed aanbod. Alle scholen van Proloog zijn groen. op 23 openbare basisscholen in en rondom Leeuwarden

Goed onderwijs. Kinderen krijgen alle ruimte. Breed aanbod. Alle scholen van Proloog zijn groen. op 23 openbare basisscholen in en rondom Leeuwarden Kinderen krijgen alle ruimte om zichzelf te ontwikkelen Goed onderwijs op 23 openbare basisscholen in en rondom Leeuwarden Alle scholen van Proloog zijn groen Breed aanbod o.a. Montessori, Reggio Emilia,

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2017

Bovenschools Jaarplan 2017 Bovenschools Jaarplan 2017 niet apart maar samen Slochteren AD 20161115 v2 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsonderdelen 3 4. Beleidsvoornemens - uitgewerkt

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

C.E.M.M. Rovers Medeparaaf. Behandeld door

C.E.M.M. Rovers Medeparaaf. Behandeld door Adviesnummer: 16.002515 Casenummer : 15.006690 Datum : 8 februari 2016 Onderwerp: Begroting 2016 Stichting SOM (inclusief meerjarenraming 2016-2019) Advies: U wordt verzocht de raad te adviseren: 1. in

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VONKENMORGEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL "DE VONKENMORGEN" School : Basisschool "De Vonkenmorgen" Plaats : Gendt BRIN-nummer : 04YJ Onderzoeksnummer : 81894 Datum schoolbezoek : 31 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN

MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN Inleiding MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN De discussie over wat en hoe je moet meten om de kwaliteit van onderwijs in beeld te krijgen wordt al decennia gevoerd. Voor Stichting Onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL School : de Johannes Bogermanschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 06EC Onderzoeksnummer : 82408 Datum schoolbezoek : 19 september 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 1. Inleiding De invoering van passend onderwijs zorgt ook voor een totaal andere financieringssystematiek in het samenwerkingsverband. Bij de start is er sprake van

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Nieuwsbrief... Schooljaar , nr. 1 datum: 1 november 2010

Nieuwsbrief... Schooljaar , nr. 1 datum: 1 november 2010 Nieuwsbrief... Schooljaar 2010-2011, nr. 1 datum: 1 november 2010 Opening Kindcampus Grootstal Drie partijen, Kleur - Kinder- en Jeugdzorg, onderdeel van Dichterbij, KION en Stichting Sint Josephscholen

Nadere informatie

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017

Financiële managementrapportage Eerste kwartaal 2017 Financiële managementrapportage Eerste kwartaal Stichting tot behartiging van de belangen van Scholen met de Bijbel op Reformatorische Grondslag, Achterberg Aangepast: 11-5- Pagina 1 van 11 Dashboard Financiële

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL SUNTE WERFERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL SUNTE WERFERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL SUNTE WERFERT School : Basisschool Sunte Werfert Plaats : Elst BRIN-nummer : 06GD Onderzoeksnummer : 82353 Datum schoolbezoek : 9 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN School : Jan Nieuwenhuizen Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 20ZJ Onderzoeksnummer : 102025 Datum schoolbezoek : 7 november 2007 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014

Verkort jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een verkorte versie. Het volledige jaarverslag vindt u op de site van RENN4. Verkort jaarverslag 2014 Het afgelopen schooljaar was het eerste jaar dat we werkten binnen het nieuwe stelsel

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting Meerjarenbegroting 2013-2017 Opgesteld door: Trees Galama en Ingeborg Stegeman Datum: 18 november 2013 Versie: versie 1.0 Route: BT: DO:12.11.2013 GMR:12.11.2013 Bestuur: 19.11.2013 18.12.2013 Vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 27NT Onderzoeksnummer : 71286 Datum schoolbezoek : 6 maart 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 13BV Onderzoeksnummer : 119331 Datum schoolbezoek : 21 Inhoud 1 Onderzoek 5 2 Bevindingen

Nadere informatie

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014 Schooljaar 2013-2014 Inhoud Inleiding... 3 Samenstelling MR... 4 Huidige samenstelling...4 Leden...4 Beoogde samenstelling...4 Bijeenkomsten... 5 Onderwerpen... 6 Financieel...6 Kwartaal/Jaarplan/Jaarverslag...6

Nadere informatie

Vraag waarop het verschil in gemiddeld groter dan 0,2 is Er is toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd 2,8 3,1

Vraag waarop het verschil in gemiddeld groter dan 0,2 is Er is toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd 2,8 3,1 Samenvatting en analyse College van Bestuur De tevredenheidspeilingen werden voor de tweede keer in eigen beheer uitgevoerd. Dezelfde vraagstelling is gebruikt waardoor de resultaten op schoolniveau goed

Nadere informatie

De effecten van de WWZ voor het bijzonder onderwijs

De effecten van de WWZ voor het bijzonder onderwijs De effecten van de WWZ voor het bijzonder onderwijs 28 september 2016 1. Inleiding Stichting Katholiek primair onderwijs Roosendaal is een schoolbestuur met 20 scholen voor primair onderwijs met o.a. 1

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. SINT MAARTENSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL" School : r.k.b.s. "Sint Maartenschool" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 16UZ Onderzoeksnummer : 88793 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78482 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KAMELEON. : Heerhugowaard BRIN-nummer : 12SY Onderzoeksnummer : 94995

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KAMELEON. : Heerhugowaard BRIN-nummer : 12SY Onderzoeksnummer : 94995 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KAMELEON School : De Kameleon Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 12SY Onderzoeksnummer : 94995 Datum schoolbezoek : 3 juli 2007 Datum vaststelling : 21 september 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA' School : islamitische basisschool 'Ikra' Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 27YJ Onderzoeksnummer : 69231 Datum schoolbezoek : 16 november 2005

Nadere informatie

CAO PO Bestuursakkoord PO. Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli juli Vastgesteld 10 juli 2014

CAO PO Bestuursakkoord PO. Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli juli Vastgesteld 10 juli 2014 CAO PO 2014 Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli 2014 1 juli 2015 & Bestuursakkoord PO Vastgesteld 10 juli 2014 Agenda samenhang cao en bestuursakkoord modernisering cao PO belangrijkste

Nadere informatie

Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar Inhoud. Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling

Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar Inhoud. Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling Schooljaar 2014-2015 Inhoud Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling Bijeenkomsten Speerpunten Vreedzame school Ouderbetrokkenheid Bevlogenheid in het onderwijs Onderwerpen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 Plaats: Groningen BRIN-nummer: 140R Onderzoek uitgevoerd op: 9 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 1 juli 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND BEGROTING - CSG DE WAARD BEGROTING 2016 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2016... 3 1.3 Toelichting op de begroting

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie