AFO 200. Goedkeuring wordt gevraagd voor de bestuursoverdracht per 1 augustus 2017 in het primair onderwijs van:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFO 200. Goedkeuring wordt gevraagd voor de bestuursoverdracht per 1 augustus 2017 in het primair onderwijs van:"

Transcriptie

1 BEOORDELING AANVRAAG BESTUURSOVERDRACHT OBS DE VINKENBUURT STICHTING OOZ & ARCADE AFO 200 Opbouw beoordelingsrapport: Beschrijving van de aanvragers en de fusie (paragraaf 1) Beschrijving van het proces van aanvragen en beoordelen door de CFTO (paragraaf 2) Beschrijving van het motief voor de fusie, conform de fusie-effectrapportage (paragraaf 3) Uitkomst toets gevolgen fusie voor de menselijke maat (paragraaf 4) Uitkomst toets gevolgen fusie voor legitimiteit en zorgvuldigheid (paragraaf 5) Uitkomst toets gevolgen fusie voor keuzevrijheid (paragraaf 6) Uitkomst toets op het fusiemotief als rechtvaardigingsgrond voor fusie (paragraaf 7) Conclusies (paragraaf 8) Oordeel van de CFTO (paragraaf 9) 1. Beschrijving van de aanvragers en de fusie Goedkeuring wordt gevraagd voor de bestuursoverdracht per 1 augustus 2017 in het primair onderwijs van: 1. Openbare basisschool Vinkenbuurt (OBS de Vinkenbuurt) 1 gevestigd in het buurtschap Vinkenbuurt, in de gemeente Ommen. OBS de Vinkenbuurt telt per 1 oktober leerlingen en valt onder bevoegd gezag van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (Stichting OOZ). 2 Stichting OOZ is het bevoegd gezag van 27 basisscholen, één speciale school voor basisonderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs, verdeeld over de gemeenten Dalfsen, Hattem, Ommen en Zwolle. Stichting OOZ is verantwoordelijk voor in totaal leerlingen. aan: 2. Onderwijsstichting ARCADE (ARCADE) 3, gevestigd in Hardenberg. ARCADE is het bevoegd gezag van 27 openbare basisscholen in de gemeenten Coevorden en Hardenberg. ARCADE is verantwoordelijk voor in totaal leerlingen. Door de voorgenomen overdracht van OBS de Vinkenbuurt wordt ARCADE het bestuur van 28 openbare basisscholen en leerlingen. 1 Het brinnummer van OBS Vinkenbuurt is 08ED. 2 Het bevoegd gezag-nummer van OOZ is Het bevoegd gezag-nummer van ARCADE is

2 2. Proces Op 31 januari 2017 is de aanvraag ontvangen en geregistreerd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Bij de aanvraag zijn gevoegd: een volledig ingevulde fusie-effect rapportage (FER); de verklaring van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Vinkenbuurt van 24 oktober 2016 waarmee deze instemt met de voorgenomen fusie; Een verklaring en de notulen van de vergadering van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van ARCADE van 22 november 2016 waaruit de instemming van de GMR met zowel de FER als de voorgenomen fusie blijkt; Positieve adviezen van de gemeentebesturen van Coevorden, Hardenberg en Ommen. Per brief van 9 februari 2017 (kenmerk BNB/2017/4141-M) zijn aanvragers op de hoogte gesteld dat de aanvraag compleet is en in behandeling zal worden genomen door de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO). 3. Doel en motivatie fusie OBS de Vinkenbuurt is een zeer kleine school. Per 1 oktober 2016 telt de school slechts 16 leerlingen. In 2015 waren dit er nog 26. Een jaar eerder, per 1 oktober 2014, telde de school nog 35 leerlingen. In de FER hebben aanvragers aangegeven dat Stichting OOZ de verhouding tussen kwaliteit en kosten voor OBS de Vinkenbuurt niet langer wenselijk vindt. Stichting OOZ heeft daarom besloten de school te sluiten. Dit besluit stuitte op weerstand onder ouders en betrokkenen. Op initiatief van de oudergeleding in de MR van OBS de Vinkenbuurt, heeft Stichting OOZ contact opgenomen met ARCADE. Hieruit is gebleken dat ARCADE bereid is de instandhouding van de kleine school na 1 augustus 2017 over te nemen, met als doel te proberen instandhouding op langere termijn te garanderen. Op welke wijze Arcade dit denkt te kunnen doen, wordt uit de FER niet duidelijk. 4. Toets op de menselijke maat Uit de parlementaire geschiedenis van de Wet fusietoets in het onderwijs 4 volgt dat de wet is bedoeld om te bevorderen dat onderwijsinstellingen zich op een menselijke maat organiseren. 5 Het motto van de minister van OCW is daarbij: Klein waar het kan, groot als het moet. Voor het primair onderwijs overweegt de wetgever in de Memorie van Toelichting dat de omvang van een schoolbestuur van tien scholen een hanteerbare schaal is. Hierbij zijn aspecten van schoolnabijheid en menselijke maat goed te combineren met doelmatigheid en efficiency. Zowel Stichting OOZ als ARCADE houden elk 27 reguliere scholen voor basisonderwijs in stand. Door de voorgenomen overdracht neemt het aantal scholen van ARCADE toe tot 28. ARCADE is met circa leerlingen wel ongeveer de helft kleiner dan Stichting OOZ. Bovendien houdt ARCADE enkel reguliere basisscholen in stand, terwijl Stichting OOZ ook onderwijs aanbiedt in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Ten gevolgen van de overdracht nemen de lijnen van besluitvorming voor ouders en leerkrachten op OBS de Vinkenbuurt niet toe. Geografisch gezien zal de afstand tussen school en bestuur ook weinig veranderen. Stichting OOZ is gevestigd in Zwolle, ARCADE is gevestigd in Hardenberg. Vanuit de gemeente Ommen gezien is er hierbij sprake van een vergelijkbare afstand. 4 Stb. 2011, Kamerstukken II 2008/09, , nr. 3. 2

3 5. Toets op legitimiteit van het fusieproces De FER is een instrument voor belanghebbenden om inzicht te krijgen in motieven, doelen en effecten van de fusie en om daarop invloed uit te kunnen oefenen. Daarnaast is de FER een middel om te toetsen of een proces zorgvuldig is doorlopen. De CFTO toetst op basis van de FER en de door de medezeggenschap en het lokale gemeentebestuur overlegde verklaringen of er sprake is van voldoende draagvlak voor de fusie. Gezien de instemming van de betrokken medezeggenschapsraden en de positieve adviezen van de gemeenten Coevorden, Hardenberg en Ommen constateert de CFTO dat de fusie over het benodigde draagvlak beschikt. De interne legitimiteit van het fusieproces blijkt uit de instemmende verklaringen van de betrokken medezeggenschapsraden. De verklaring van de MR van OBS de Vinkenbuurt bevat geen verdere motivering. Uit de FER blijkt echter dat het voornemen tot overdracht voornamelijk tot stand is gekomen op initiatief van de MR. Ook de instemming van de GMR van ARCADE bevat weinig verdere achtergrondinformatie. Ook de verklaringen van de colleges van burgemeester en wethouders van de respectievelijke gemeenten Coevorden, Hardenberg en Ommen zijn kort. Het gemeentebestuur van Coevorden geeft aan op basis van de financiële positie van ARCADE geen negatieve gevolgen voor het openbaar onderwijs in de gemeente te zien. Het gemeentebestuur van Ommen merkt op dat het juridisch eigendom van het schoolgebouw van OBS de Vinkenbuurt nog geregeld dient te worden, maar stemt in met de voorgenomen overdracht. 6. Toets op effect op keuzevrijheid Alles afwegend oordeelt de CFTO dat de directe effecten van de fusie op de variatie van het onderwijsaanbod in dit geval beperkt zijn. Er is geen sprake van een significante belemmering van de variatie in het onderwijsaanbod als bedoeld in de Wet en de Regeling. Het aanbod van aanvragers samen overschrijdt de norm van 50% uit de Regeling niet. De CFTO heeft geen andere aanwijzingen dat door de fusie een significante belemmering ontstaat van de variatie in het onderwijsaanbod. OBS de Vinkenbuurt is gevestigd in de gemeente Ommen. De bestuurlijke verhoudingen in deze gemeente veranderen door de voorgenomen overdracht nauwelijks. In de gemeente wordt primair onderwijs aangeboden door acht besturen op zestien scholen. Stichting OOZ heeft met vier scholen, voorafgaand aan de fusie een aandeel van 25%. Door de overdracht van OBS de Vinkenbuurt aan ARCADE daalt dit aandeel naar 19%. Onderwijsstichting ARCADE houdt voorafgaand aan de overdracht nog geen scholen in stand in Ommen. Doordat de stichting nu verantwoordelijk wordt voor één school, neemt het aantal aanbieders van primair onderwijs toe tot negen en verkrijgt ARCADE een aandeel van zo n 6%. In het geheel van de gemeente waarin ARCADE na de overdracht actief is Coevorden, Hardenberg en Ommen heeft de stichting met 28 van de 82 scholen voor primair onderwijs een aandeel van 34%. Omdat het in de bedoeling ligt van aanvragers om met de voorgenomen overdracht OBS de Vinkenbuurt in stand te houden, heeft de overdracht geen gevolgen voor het aanbod aan openbaar onderwijs of pedagogisch-didactische aanpak. 3

4 7. Beoordeling fusiemotief en rechtvaardigingsgronden Zoals hiervoor aangegeven zal naar het oordeel van de CFTO als gevolg van de fusie geen significante belemmering van de keuzevrijheid ontstaan. Desondanks worden de doelen voor de fusie kort behandeld om recht te doen aan de fusieaanvraag. De motieven voor de overdracht zijn met name gelegen in het voornemen van Stichting OOZ om OBS de Vinkenbuurt per 1 augustus 2017 te sluiten. De CFTO constateert daarbij in de eerste plaats dat de Inspectie van het onderwijs (de Inspectie) geen opmerkingen heeft ten aanzien van de onderwijskwaliteit op OBS de Vinkenbuurt. Voor de school geldt het basistoezicht. De Inspectie heeft voor Stichting OOZ en ARCADE ook op financieel terrein het basistoezicht ingesteld. De aanleiding voor OOZ om OBS de Vinkenbuurt te sluiten is met name gelegen in de dalende leerlingenaantallen op de school. Volgens het Scenariomodel van het ArbeidsmarktplatformPO daalt de basisgeneratie voor het primair onderwijs (het aantal 4 tot 12 jarigen) in de gemeente Ommen tussen 2016 en 2021 met zo n 6%. Omdat ARCADE bereid is de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de kleine school op zich te nemen wordt het bevoegd gezag over de school overgedragen. Het is echter de vraag in hoeverre ARCADE erin zal slagen om de school langdurig open te houden. De FER gaat niet nader in op de vraag hoe ARCADE dit beoogt te doen. De CFTO constateert dat OBS de Vinkenbuurt per 1 oktober 2016 voor het tweede jaar op rij minder leerlingen telt dan de voor de gemeente Ommen geldende opheffingsnorm van 32 leerlingen. Met 16 leerlingen is de school bovendien kleiner dan de in de Wet op het primair onderwijs (WPO) vastgestelde absolute opheffingsnorm van 23 leerlingen. Indien OBS de Vinkenbuurt per 1 oktober 2017 voor het derde jaar op rij minder dan 32 leerlingen zal tellen, dan zal de school het erop volgende schooljaar enkel in stand gehouden kunnen worden op basis van de zogenoemde gemiddelde schoolgrootte-regeling. Deze regeling maakt het voor besturen mogelijk om scholen onder de gemeentelijke opheffingsnorm in stand te houden op basis van de gemiddelde omvang van hun scholenbestand. Voor toepassing van de regeling dient de school meer dan 23 leerlingen te bevatten. Mocht het leerlingaantal per 1 oktober 2017 wederom minder dan 23 bedragen, dan zal dit, conform artikel 157 WPO, automatisch leiden tot de opheffing van de openbare school per 1 augustus Er bestaat een mogelijkheid voor onderwijsaanbieders om een beroep te doen op de discretionaire bevoegdheid van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om scholen onder de absolute opheffingsnorm langer in stand te houden. Dit geldt echter uitsluitend voor scholen die reeds in stand gehouden worden op basis van de gemiddelde schoolgrootteregeling. Aangezien dat in het schooljaar 2017/2018 voor OBS de Vinkenbuurt (nog) niet het geval zal zijn, is deze mogelijkheid voor OBS de Vinkenbuurt niet beschikbaar. ARCADE zal OBS de Vinkenbuurt dus alleen langer dan één jaar in stand kunnen houden indien de school per 1 oktober 2017 minstens 23 leerlingen zal tellen. Is dit niet het geval, dan betekent overdracht van de school per 1 augustus 2017 slechts uitstel van executie. De bij de aanvraag gevoegde stukken en de FER geven geen blijk van een plan van aanpak over de wijze waarop ARCADE het leerlingaantal op OBS de Vinkenbuurt op voldoende niveau zal weten te krijgen om de school langdurig in stand te kunnen houden. Omdat er tegen de voorgenomen overdracht geen bezwaren uitgaan vanuit het oogpunt van legitimiteit of keuzevrijheid heeft de CFTO hier echter geen nader onderzoek naar gedaan. 4

5 8. Conclusie Door de bestuursoverdracht verkrijgt Onderwijsstichting ARCADE het bevoegd gezag over Openbare basisschool de Vinkenbuurt in de gemeente Ommen. Hiermee verkrijgt ARCADE een marktaandeel in het primair onderwijs binnen deze gemeente van 6%. Het aantal scholen van de stichting neemt toe tot 28 en het aantal leerlingen waarvoor ARCADE verantwoordelijk is stijgt tot OBS de Vinkenbuurt is met 16 leerlingen in schooljaar 2016/2017 een zeer kleine school. Het initiatief tot de voorgenomen overdracht komt van de zijde van de oudergeleding van de MR van de school. Stichting OOZ heeft aangegeven de school te willen sluiten, maar is ook bereid de school over te dragen aan ARCADE, dat bereid is te proberen de school langdurig in stand te houden. De CFTO constateert dat met de instemming van de betrokken medezeggenschapsraden en het positieve advies van de betrokken gemeentebesturen er voldoende sprake is van een legitiem proces. De overdracht zal geen effect hebben op de menselijke maat van OBS de Vinkenbuurt of Onderwijsstichting ARCADE. Er is tenslotte bij deze overdracht geen sprake van een significante belemmering van de variatie in het onderwijsaanbod als bedoeld in artikel 53g van de WPO. 9. Advies De Commissie Fusietoets Onderwijs adviseert de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om goedkeuring niet te onthouden aan de overdracht van Openbare basisschool de Vinkenbuurt van Stichting Openbaar onderwijs Zwolle en Regio aan Onderwijsstichting ARCADE. Aldus vastgesteld te Den Haag op 13 maart 2017, door de Commissie Fusietoets Onderwijs. Namens deze, de voorzitter, H.M.C. (Lenie) Dwarshuis-van de Beek 5

ADVIESRAPPORT. 1. Aanvraag en proces. Zaaknummers: OND/14/40625 AFO141

ADVIESRAPPORT. 1. Aanvraag en proces. Zaaknummers: OND/14/40625 AFO141 SAMENVATTING ADVIES Aanvragers zijn voornemens per 1 januari 2015, of zoveel later toestemming wordt ontvangen, het bevoegd gezag over Basisschool De Kei over te dragen aan Stichting Christelijk Onderwijs

Nadere informatie

Samenvatting advies AFO109

Samenvatting advies AFO109 Samenvatting advies AFO109 De Commissie Fusietoets Onderwijs adviseert de minister van OCW om goedkeuring niet te onthouden aan de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen de Stichting Primair Onderwijs Achterhoek

Nadere informatie

A D V I E S. Inzake de aanvraag voor goedkeuring van de bestuurlijke fusie in het primair onderwijs van:

A D V I E S. Inzake de aanvraag voor goedkeuring van de bestuurlijke fusie in het primair onderwijs van: Samenvatting advies De Commissie Fusietoets Onderwijs adviseert de minister van OCW om goedkeuring niet te onthouden aan de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep

Nadere informatie

Samenvatting advies AFO 134

Samenvatting advies AFO 134 Samenvatting advies AFO 134 De Commissie Fusietoets Onderwijs adviseert de minister van OCW zijn goedkeuring niet te onthouden aan de bestuurlijke fusie tussen Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland

Nadere informatie

Samenvatting advies AFO126

Samenvatting advies AFO126 Samenvatting advies AFO126 De Commissie Fusietoets Onderwijs adviseert de minister om goedkeuring niet te onthouden aan de voorgenomen institutionele fusie van De Pijler en Noordereiland, beide scholen

Nadere informatie

Samenvatting advies AFO 131

Samenvatting advies AFO 131 Samenvatting advies AFO 131 De Commissie Fusietoets Onderwijs adviseert de minister van OCW goedkeuring niet te onthouden aan de bestuurlijke fusie tussen de Stichting Amsterdamse Samenwerkende Katholieke

Nadere informatie

A D V I E S. Inzake de aanvraag voor goedkeuring van de bestuurlijke fusie in het primair onderwijs van:

A D V I E S. Inzake de aanvraag voor goedkeuring van de bestuurlijke fusie in het primair onderwijs van: Samenvatting advies De Commissie Fusietoets Onderwijs adviseert de minister van OCW om goedkeuring niet te onthouden aan de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen enerzijds het verdwijnende bevoegd gezag

Nadere informatie

ADVIES. Inzake de aanvraag voor goedkeuring van de institutionele fusie in het speciaal onderwijs van:

ADVIES. Inzake de aanvraag voor goedkeuring van de institutionele fusie in het speciaal onderwijs van: Samenvatting De Commissie Fusietoets Onderwijs adviseert de minister zijn goedkeuring niet te onthouden aan de voorgenomen institutionele fusie tussen de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs Scholengemeenschap

Nadere informatie

Samenvatting advies AFO 124 en 130

Samenvatting advies AFO 124 en 130 Samenvatting advies AFO 124 en 130 Alles overwegende adviseert de Commissie Fusietoets Onderwijs de minister van OCW goedkeuring niet te onthouden aan de bestuurlijke fusie tussen Stichting Pallas, Stichting

Nadere informatie

Zaaknummer: OND/15/4454 AFO 146 Inzake de aanvraag voor goedkeuring van de bestuurlijke fusie in het primair en voortgezet onderwijs tussen:

Zaaknummer: OND/15/4454 AFO 146 Inzake de aanvraag voor goedkeuring van de bestuurlijke fusie in het primair en voortgezet onderwijs tussen: BEOORDELING AFO146 Zaaknummer: OND/15/4454 AFO 146 Inzake de aanvraag voor goedkeuring van de bestuurlijke fusie in het primair en voortgezet onderwijs tussen: de Stichting Lek en IJssel 1 (hierna: Lek

Nadere informatie

ADVIES. Voorliggende aanvraag betreft de bestuursoverdracht van een school in het voortgezet onderwijs, waarbij twee besturen zijn betrokken:

ADVIES. Voorliggende aanvraag betreft de bestuursoverdracht van een school in het voortgezet onderwijs, waarbij twee besturen zijn betrokken: ADVIES Zaaknummer: OND/15/4226 AFO145 Voorliggende aanvraag betreft de bestuursoverdracht van een school in het voortgezet onderwijs, waarbij twee besturen zijn betrokken: Stichting Achterhoek VO (hierna:

Nadere informatie

Regelgeving fusietoets

Regelgeving fusietoets Rondetafel-conferentie krimp en fusietoets 24 augustus 2012 Regelgeving fusietoets Peter van den Heuvel Iwan Basoski Felix Razenberg fusies in soorten en maten A. Bestuurlijke fusie 1. Openbaar met openbaar

Nadere informatie

Leidraad fusietoets. (voortgezet) speciaal onderwijs

Leidraad fusietoets. (voortgezet) speciaal onderwijs Leidraad fusietoets (voortgezet) speciaal onderwijs omschrijving van de beoordeling door de CFTO van fusies in het onderwijs Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) 2015 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2.

Nadere informatie

ADVIES. Aanvragers vragen goedkeuring voor twee van elkaar te onderscheiden bestuurlijke fusies, verder aangeduid als AFO138a en AFO138b:

ADVIES. Aanvragers vragen goedkeuring voor twee van elkaar te onderscheiden bestuurlijke fusies, verder aangeduid als AFO138a en AFO138b: ADVIES Zaaknummer OND/2014/38138/AFO 138 Aanvragers vragen goedkeuring voor twee van elkaar te onderscheiden bestuurlijke fusies, verder aangeduid als AFO138a en AFO138b: Stichting RENN4 1 (hierna: RENN4)

Nadere informatie

ADVIES. 1. Aanvraag en proces

ADVIES. 1. Aanvraag en proces Samenvatting Voorliggende aanvraag betreft de bestuursoverdracht van een scholengemeenschap in het voortgezet onderwijs, waarbij twee besturen zijn betrokken: IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet

Nadere informatie

1. Aanvraag en proces ADVIES. Zaaknummer MR 06

1. Aanvraag en proces ADVIES. Zaaknummer MR 06 ADVIES Zaaknummer MR 06 Aanvrager heeft bij de Commissie Fusietoets Onderwijs (hierna: de commissie) een adviesaanvraag ingediend. Deze aanvraag is ingediend namens de medezeggenschapsraad (hierna: MR)

Nadere informatie

Fusie-effectrapportage (Voortgezet) speciaal onderwijs

Fusie-effectrapportage (Voortgezet) speciaal onderwijs Fusie-effectrapportage (Voortgezet) speciaal onderwijs Dit formulier Deze fusie-effectrapportage maakt deel uit van de Aanvraag fusietoets. Opsturen Stuur dit formulier samen met het formulier Aanvraag

Nadere informatie

1 Behoud van de laatste school in het dorp binnen het huidige bestuur

1 Behoud van de laatste school in het dorp binnen het huidige bestuur Bijlage 1 opties behoud laatste school in een dorp In deze bijlage schets ik opties voor het behoud van de laatste school in een dorp binnen het huidige bestuur (1) en opties voor het behoud van de laatste

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN MEERDERE BRINNUMMERS OP DEZELFDE LOCATIE VAN DE DRIELUIK (01XA) EN HET BAKEN (23WK) TE AMERSFOORT Utrecht, maart 2011 Voorwoord Dit rapport bevat

Nadere informatie

ARTIKEL I. Wijziging Wet op primair onderwijs

ARTIKEL I. Wijziging Wet op primair onderwijs ARTIKEL I. Wijziging Wet op primair onderwijs Artikel 64. Reikwijdte 1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op: a. een institutionele fusie waarbij een school ontstaat door samenvoeging

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : ontbinding Stichting OnderwijsPLEIN. Voorstel:

Raadsvoorstel. : ontbinding Stichting OnderwijsPLEIN. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 1 maart 2006 Nummer : Raad 2006/022 Datum voorstel : 7 februari 2006 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp : J. de Gruijter 078 69 21 313 j.de.gruijter@alblasserdam.nl

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener : College van B en W Voorstel behandeling : Ter vaststelling door gemeenteraad Bevoegd orgaan : Gemeenteraad

Nadere informatie

Commissie Fusietoets Onderwijs Jaarverslag

Commissie Fusietoets Onderwijs Jaarverslag Commissie Fusietoets Onderwijs Jaarverslag Inhoud Woord vooraf 3 Leeswijzer 5 De commissieleden 6 Over de fusietoets in het onderwijs 7 Menselijke maat centraal 7 Legitimatie en keuzevrijheid 8 Onafhankelijke

Nadere informatie

Fusie effectrapportage (FER) 1 Motieven

Fusie effectrapportage (FER) 1 Motieven Fusie effectrapportage (FER) (bestuurlijke fusie Stichting Renn4 Stichting SBO De Delta) 1 Motieven 1.1 Wat zijn de redenen en de noodzaak voor de fusie? SBO De Delta is een openbare speciale school voor

Nadere informatie

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland;

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland; Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 14 maart 2016 Voorstel nummer : 8 Behandelend ambtenaar : Willem van der Oest Telefoonnummer : 0596 691194 E-mailadres : w.vanderoest@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Samenwerking en fusie bij krimp bestuur, ouders, school, medezeggenschap. Ede, 11-11-2015 Jan de Vos (VOO)

Samenwerking en fusie bij krimp bestuur, ouders, school, medezeggenschap. Ede, 11-11-2015 Jan de Vos (VOO) Samenwerking en fusie bij krimp bestuur, ouders, school, medezeggenschap Ede, 11-11-2015 Jan de Vos (VOO) goede scholen kleine scholen grote scholen De ein fan ús hokjesdenken begjint op skoalle programma

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 795 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met de wettelijke verankering van afdelingen voor internationaal georiënteerd basisonderwijs

Nadere informatie

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland.

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Raadsvergadering 22 februari 2016 Nr.: 10 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

Overzicht faciliteiten MR samenvatting

Overzicht faciliteiten MR samenvatting Overzicht faciliteiten MR samenvatting De MR- faciliteiten rusten op verschillende pijlers. Kort samengevat: 1. De MR mag gebruik maken van de voorzieningen die hij redelijkerwijs nodig heeft en waarover

Nadere informatie

Communicatieplan MR Triangel

Communicatieplan MR Triangel Communicatieplan MR Triangel Voorwoord In de MR wordt gediscussieerd over onderwerpen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor leerlingen en ouders. Om adviezen te formuleren en instemming te verlenen,

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool De Quint te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G416 Datum: 17 november 1993 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Onderweg naar de Minister

Onderweg naar de Minister Nieuwsbrief 3 Februari 2015 Via deze nieuwsbrief informeren wij (de stuurgroep), u (alle medewerkers van de SKPON en van Stichting Lek en IJssel) over de ontwikkelingen die de voorgenomen fusie van onze

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad van Bs. St.-Willibrordusschool

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad van Bs. St.-Willibrordusschool Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad van Bs. St.-Willibrordusschool Behorend tot Onderwijsstichting KempenKind Versie datum: September 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 Doelstelling 3 De MR leden

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs

Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Raadsvoorstel tot definitief besluit bestuurlijke schaalvergroting openbaar onderwijs Nummer Datum 24 mei 2005 Verantwoordelijk portefeuillehouder : de heer J.F. Scheerstra Medeverantwoordelijk portefeuillehouder

Nadere informatie

Succesvol overstappen naar een nieuwe tso

Succesvol overstappen naar een nieuwe tso Whitepaper tussenschoolse opvang Succesvol overstappen naar een nieuwe tso Stichting Lunchen op School (LoS) April 2014 Inleiding Deze whitepaper is bedoeld voor schoolleiders, directies en besturen in

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden. Enquête (1 november tot 15 november)

Nieuwe schooltijden. Enquête (1 november tot 15 november) Nieuwe schooltijden Enquête (1 november tot 15 november) Elk kind moet volgens de wet in 8 jaar een minimum aantal uren onderwijs krijgen. De school ontvangt van het rijk geld op basis van dat aantal uren.

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 34 010 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015

Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015 Zaaknummer: 00386569 Onderwerp: Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015 Collegevoorstel Inleiding De wettelijke zorgplicht van de gemeente omvat onder andere het gymnastiekonderwijs,

Nadere informatie

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Dit reglement vindt zijn grondslag in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 11), de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs,

Nadere informatie

ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING

ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING ARTIKEL XII ADVIESCOMMISSIE TOELATING EN BEGELEIDING 1. Ten behoeve van een goede invoering van leerlinggebonden financiering stelt Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de periode

Nadere informatie

besluit vast te stellen de navolgende BELEIDSREGEL BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR BASISONDERWIJS 2015

besluit vast te stellen de navolgende BELEIDSREGEL BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR BASISONDERWIJS 2015 Het college van de gemeente Hof van Twente; gelet op artikel 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 29 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hof van Twente 2015

Nadere informatie

De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht

De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht 3 De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht Op 1 augustus 2010 is de Wet goed onderwijs, goed bestuur in werking getreden. Een van de elementen uit deze wettelijke regeling is de verplichting

Nadere informatie

106794-02.07 De tijdelijke waarneming van de directiefunctie dient op verschillende gronden voor advies voorgelegd te worden aan de (P)MR.

106794-02.07 De tijdelijke waarneming van de directiefunctie dient op verschillende gronden voor advies voorgelegd te worden aan de (P)MR. 106794-02.07 De tijdelijke waarneming van de directiefunctie dient op verschillende gronden voor advies voorgelegd te worden aan de (P)MR. in het geding tussen: UITSPRAAK de medezeggenschapsraad en de

Nadere informatie

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Tanya Beliaeva Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs.

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Per 1 augustus 2010 is de Wet Goed onderwijs Goed onderwijsbestuur in

Nadere informatie

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Voorst

Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Voorst Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Voorst Bijlage 3 - Voorziening haalbaarheidsonderzoek Gemeenteblad 553b I II III IV V VI VII Aanduiding van de voorziening Onderzoek naar

Nadere informatie

Samenvatting advies. Pagina 1

Samenvatting advies. Pagina 1 Samenvatting advies De aanvraag betreft een bestuurlijke en institutionele fusie in Dordrecht met betrokkenheid van drie VO-besturen: Stichting H3O met onder meer de scholengemeenschap Insula College Stichting

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Zwijndrecht 2003 (eerste wijziging)

Verordening tot wijziging van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Zwijndrecht 2003 (eerste wijziging) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwijndrecht. Nr. 15788 25 februari 2015 Verordening tot wijziging van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Zwijndrecht 2003

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs Het college van de gemeente Simpelveld; gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs; gezien

Nadere informatie

FUSIE - EFFECTRAPPORTAGE

FUSIE - EFFECTRAPPORTAGE FUSIE - EFFECTRAPPORTAGE Stichting Openbaar Scholennetwerk De Basis Heerenveen EN Rapportage voor De Basis opgesteld door Drs. P.Broersma (OSGMetrium) April 2014 Inhoud Inleiding Pag. 2 1 De motieven Pag.

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad RKBS Het Baken Datum: 1 Oktober 2015 Versie: 1.0 Status: definitief PAGINA 1 VAN 8 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement van de Medezeggenschapsraad van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015

Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015 Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 12 januari 2015 BELEIDSREGELS BEKOSTIGING LOKALEN BEWEGINGSONDERWIJS VOOR EEN SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS EN SPECIAAL BASISONDERWIJS Artikel 1 Omvang en

Nadere informatie

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede regelgeving

Nadere informatie

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D te B, verweerder

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D te B, verweerder 107072 - Als de leerling na opname in een GGZ-instelling niet meer terugkeert op zijn school, hoeft die school geen ontwikkelingsperspectief meer op te stellen. in het geding tussen: A, wonende te B, verzoekster

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 676 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met buitenschoolse opvang Nr. 5 BRIEF

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaringen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs clusters 3 en 4 Het bestuur van het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin en Bollenstreek (28-12)

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake definitief afwegingskader voor de spreiding en instandhouding van kleine Haagse openbare basisscholen

Voorstel van het college inzake definitief afwegingskader voor de spreiding en instandhouding van kleine Haagse openbare basisscholen rv 175 Dienst Primair, Openbaar Onderwijs POO/2007.021b RIS 149834_071120 Gemeente Den Haag RIS149834_21-NOV-2007 Voorstel van het college inzake definitief afwegingskader voor de spreiding en instandhouding

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord

Agendapunt: )1. portefeuillehouder. ,dat m akkoord. lq:5-:10,6 datum akkoord 1 Gemeente Zandvoort -7" Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Vergadering B. en W. 2 4 MEI 2016 Agendapunt: )1 Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Digitale publicatie

Nadere informatie

Actieve ondersteuning vanuit het Rijk voor experimentele initiatieven van scholen;

Actieve ondersteuning vanuit het Rijk voor experimentele initiatieven van scholen; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Dhr. drs. S. Dekker Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8875 betreft VNG reactie op advies Onderwijsraad "Grenzen aan kleine scholen".

Nadere informatie

Partijen: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem, nader aan te duiden als bevoegd gezag

Partijen: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem, nader aan te duiden als bevoegd gezag Uitspraaknr. G475 Datum: 24 augustus 1994 Soort geschil: Instemmingsgeschil Partijen: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem, nader aan te duiden als bevoegd gezag -tegende

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Basisscholen Breda en omstreken School: Okba Ibnoe Nafi Plaats: Breda BRIN-nummer: 24RZ nummer AD/RS/42747

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 733 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 ten behoeve van meer

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Juridisch Document ZORG

Juridisch Document ZORG Juridisch Document ZORG Welke extra regels gelden er bij fusies in de zorg? 11 februari 2014 Zorg Zaken Groep Mr. W. Wickering Mr. M.N. Minasian Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin te Bonaire School: Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 20 mei 2014 Datum

Nadere informatie

De concerndirecteur van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling,

De concerndirecteur van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. december 0 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. "DE UTSKOAT" Plaats: Witmarsum BRIN-nummer: 08FI Onderzoeksnummer: 116890 Onderzoek uitgevoerd op: 22 en 23 juni 2009 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

UITSPRAAK. het bestuur van A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag

UITSPRAAK. het bestuur van A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag 106912 UITSPRAAK in het geding tussen: het bestuur van A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag en de deelmedezeggenschapsraad van C te B, verweerder, hierna te noemen de DMR 1.

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Inhoud Inleiding... 3 1. Taken MR... 4 1.1. MR... 4 1.2. Gemeenschappelijke MR (GMR)... 4 2. Samenstelling en taakverdeling... 5 3.

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

ENQUÊTE: toetsing op maat

ENQUÊTE: toetsing op maat ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De

Nadere informatie

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs

Lwoo en pro Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO. Integratie in passend onderwijs LWOO EN PRO Integratie in passend onderwijs 1 Deze brochure is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden. We lichten hierin toe wat er de komende periode voor u verandert op het gebied van lwoo en

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad De Tafelronde Huishoudelijk Reglement 17.04.2008

Medezeggenschapsraad De Tafelronde Huishoudelijk Reglement 17.04.2008 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement (HH) van de Medezeggenschapsraad (MR) van De Tafelronde regelt de werkzaamheden van de MR van De Tafelronde. 2. Referenties Medezeggenschapsreglement voor scholen

Nadere informatie

Boels Zanders Advocaten

Boels Zanders Advocaten Boels Zanders Advocaten 1 Fusie en andere samenwerkingsvormen Judith Wintgens Eindhoven 13 september 2012 2 Gevolgen krimp > Financiële gevolgen: neergaande spiraal, lineaire bekostiging, kleine scholentoeslag

Nadere informatie

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015 Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Voorst 2015 Het college van de gemeente Voorst Gemeenteblad 553a gelet op de artikelen 117 en 136 van de Wet op het primair onderwijs en de

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

december 2012 Tussentijdse evaluatie

december 2012 Tussentijdse evaluatie december 2012 Tussentijdse evaluatie Postbus 606 2700 ML Zoetermeer Datum: december 2012 Betreft: evaluatienotitie T 079 32 32 035 F 079 32 33 645 info@cfto.nl www.cfto.nl L.S., De Commissie Fusietoets

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging te Den Haag

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging te Den Haag Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging te Den Haag Preambule: Het bestuur van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 120923 Datum schoolbezoek : 22 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Registratienummer: 1156735 Onderwerp: Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs

Registratienummer: 1156735 Onderwerp: Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014 nummer 1155975; gelezen het verslag van het gevoerde op overeenstemming gerichte overleg met

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Statuut Medezeggenschap. Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe Statuut Medezeggenschap Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe november 2012 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 De medezeggenschapsorganen...

Nadere informatie

1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming

1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming 1 Bevoegdheid tot besluitneming 2 Geen toelating 3 Wetten 4 schorsing 5 Schorsing (PO/VO en MBO) 6 Verwijdering Bevoegdheid tot besluitneming De bevoegdheid tot toelating, schorsing en verwijdering van

Nadere informatie

Partijen: burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, nader aan te duiden als bevoegd gezag

Partijen: burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, nader aan te duiden als bevoegd gezag Uitspraaknr. G624 Datum: 22 februari 1999, Soort geschil: Instemmingsgeschil Partijen: burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, nader aan te duiden als bevoegd gezag -tegenmedezeggenschapsraad

Nadere informatie

Bijlage: 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: Z/14/007511 beleidsregel bewegingsonderwijs *Z0030E57BEC*

Bijlage: 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: Z/14/007511 beleidsregel bewegingsonderwijs *Z0030E57BEC* Postregistratienummer: Z/14/007511/15187 Bijlage: 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: Z/14/007511 Onderwerp: beleidsregel bewegingsonderwijs Naam auteur: B. de Jong *Z0030E57BEC* Beleidsregel

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN

RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN RAPPORT VAN EEN INCIDENTEEL ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PRAKTIJKEN Bevoegd gezag: Stichting Islamitische Basisscholen Eindhoven School: Tarieq Ibnoe Ziyad Plaats: Eindhoven BRIN-nummer: 22NM nummer AD/RS/42744

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)

Medezeggenschapsstatuut van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) Medezeggenschapsstatuut van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) Vastgesteld door college van bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van BOOR, voorjaar 2014 www.stichtingboor.nl

Nadere informatie

Kleine scholen en leefbaarheid

Kleine scholen en leefbaarheid Kleine scholen en leefbaarheid Een samenvatting van de resultaten van een praktijkonderzoek onder scholen en gemeenten in Overijssel over de toekomst van kleine scholen in relatie tot leefbaarheid Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie