Notitie. Menaam : 16 maart Aan : Het college van B&W. Van : A.J. Buma. Onderwerp : Toekomstvisie basisscholen Menameradiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie. Menaam : 16 maart Aan : Het college van B&W. Van : A.J. Buma. Onderwerp : Toekomstvisie basisscholen Menameradiel"

Transcriptie

1 Notitie Menaam : 16 maart 2011 Aan : Het college van B&W Van : A.J. Buma Onderwerp : Toekomstvisie basisscholen Menameradiel Aanleiding Het aantal basisschoolleerlingen in gemeente Menameradiel zal de komende jaren flink dalen. De terugloop van het aantal leerlingen heeft grote gevolgen voor de organisatie van het basisonderwijs in onze gemeente. Het onderwijsveld en de gemeente staan hierdoor de komende periode voor een grote uitdaging. Situatie Nederland In heel Nederland zal het leerlingaantal in het primair onderwijs de komende jaren dalen, gevolgd door het voortgezet onderwijs. De ontwikkeling van het aantal leerlingen loopt landelijk sterk uiteen. In de plattelandsgebieden is het leerlingenaantal de afgelopen jaren al gedaald, terwijl het leerlingaantal in de grote steden nog gestegen is. Ook regionaal zijn er grote verschillen te zien (bron: SBO; Krimp als kans). Deze trend zal zich de komende periode voortzetten in de noordelijke provincies, Gelderland en Limburg. In de overige provincies zal de leerling-daling relatief kleiner zijn. De grote steden zullen ook de komende jaren nog te maken krijgen met een groei van het leerlingaantal, terwijl in de rest van het land het aantal leerlingen sterk daalt. Door de daling van het aantal geboortes zal de komende jaren het aantal kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen dalen. Op dit moment is het aantal kinderen van 0-4 jaar al aan het dalen, wat gevolgen zal hebben voor o.a. kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen. Situatie provincie Fryslân In Fryslân zal het aantal basisschoolleerlingen tot 2020 dalen met rond de 10% en daarna ongeveer stabiel blijven (bron: Demografyske feroaring yn de provinsje Fryslân). De daling van het leerlingaantal is niet in alle gemeenten gelijk. In gemeenten met stedelijk centra blijft het aantal kinderen redelijk gelijk, terwijl in plattelandsgemeenten de krimp kan oplopen tot enkele tientallen procenten al in Scholen in Fryslân zijn gemiddeld kleiner dan in de rest van Nederland door een groot aantal kleine kernen en de spreiding van leerlingen over basisscholen van uiteenlopende denominaties. De gemiddelde schoolgrootte in Fryslân is 134 tegenover 225 in Nederland. Groningen en Drenthe hebben respectievelijk een gemiddelde schoolgrootte van 146 en 159. Scholen onder de 135 leerlingen maken relatief meer kosten dan grotere scholen per leerling. Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. De scholen in Fryslân zitten nagenoeg op dit aantal. Mochten de leerlingaantallen inderdaad dermate dalen als gesteld dan bestaat het risico dat schoolbesturen en gemeenten met veel kleine scholen hierdoor in financiële problemen kunnen komen. Situatie Menameradiel In Menameradiel zijn 13 scholen met 4 denominaties met een gemiddelde schoolgrootte van afgerond 108 leerlingen ( ) en zit daarmee ruim onder het provinciale gemiddelde. De opheffingsnorm voor onze gemeente bedraagt 65 leerlingen. Per gemeente verschilt het 1

2 wat de opheffingsnorm voor een school is. Hoe klein een kleine school mag zijn hangt af van het aantal inwoners per vierkante kilometer in een gemeente. Deze norm kan variëren van 23 tot 200 leerlingen. Op die manier wordt voorzien in voldoende scholen in alle regio s. In een dunbevolkte gemeente kan een school dus blijven bestaan terwijl een school met hetzelfde leerlingaantal in een dichter bevolkte gemeente opgeheven wordt. Naast de gemeentelijke opheffingsnorm bestaat er de landelijke opheffingsnorm. De grens waarna een school geen rijksfinanciering meer ontvangt is 23 leerlingen. Een school wordt gesloten als deze drie jaar lang onder die norm zit. In het najaar van 2010 is bij wet vastgelegd dat het ministerie basisscholen die onder het minimum aantal van 23 leerlingen zakken toch kan laten voortbestaan. Voorwaarde is dat de school toekomstperspectief en kwaliteit heeft. Ook wordt gekeken naar de aanwezigheid van andere scholen in de omgeving. Als die er niet zijn, vergroot dat de kans dat een kleine school open mag blijven. Een schoolbestuur wordt daarnaast in staat gesteld om scholen onder de opheffingsnorm in stand te houden door een school in stand te houden als nevenvestiging van een nabijgelegen school of door compensatie van scholen onder hetzelfde schoolbestuur met meer leerlingen dan de opheffingsnorm door gebruik te maken van het instrument gemiddelde schoolgrootte. De aansluiting van de Otto Clantskoalle te Boksum bij onderwijsgroep Fier is hiervan een voorbeeld. De Otto Clantskoalle zit onder de gemeentelijke opheffingsnorm, maar kan in stand worden gehouden doordat men een samenwerkingsbestuur vormt met onderwijsgroep Fier. Volgens het rapport van de provincie zal het aantal 4-12 jarigen van in onze gemeente met % afnemen. Volgens de prognoses, die de gemeente zelf heeft laten opstellen (Planning Verband Groningen, PVG) zal deze categorie in deze periode met 22% afnemen. Daarnaast is in de periode het leerlingaantal al met 8,8 procent gedaald. In totaal zal het leerlingaantal met 30% dalen. In de praktijk blijkt dat leerlingprognoses vaak te positief worden opgesteld. De laatste prognoses voor alle basisscholen in Menameradiel zijn opgesteld in november Hieruit kwam naar voren dat het leerlingaantal in Menameradiel 2010 met 1,45% zou dalen; de daadwerkelijke cijfers lieten een daling van 3,38% zien. Gevolgen daling leerlingaantallen scholen - Leslokalen komen leeg te staan. - Exploitatiekosten worden steeds hoger. Scholen zitten in te grote gebouwen met exploitatielasten die zij op de lange termijn niet kunnen dragen. - Minder inkomsten van het rijk; lumpsumbekostiging: scholen worden per leerling bekostigd. - Vaste lasten, onderhoudskosten en salariskosten voor de schoolbesturen dalen niet mee en kunnen op korte termijn ook niet worden verlaagd. - Kleine scholen met minder dan 50 leerlingen hebben het organisatorisch moeilijk. - Het personeelsbestand vergrijst doordat er geen nieuw personeel (meer) kan worden aangesteld. - De kwaliteit van onderwijs en de interne organisatie van scholen komt onder druk te staan. De onderwijsinspectie legt ook een verband tussen leerprestaties en kleine scholen. - Schoolbesturen worden gedwongen om (meer) combinatiegroepen te vormen en/of te snijden in het aantal uren remedial teaching. - De kleine scholentoeslag (scholen met minder dan 145 leerlingen) is een knelpunt; bij samenvoeging van twee kleine scholen dalen de inkomsten per leerling. Dit leidt ertoe dat het voor schoolbesturen in krimpregio s aantrekkelijk is hun scholen zo lang mogelijk open houden terwijl dit niet altijd in het belang van de kwaliteit van het onderwijs is (bron: provincies Limburg, Groningen en Zeeland en Min OCW; knelpunten wet- en regelgeving onderwijs en krimp). 2

3 - Er ontstaat meer concurrentie tussen scholen; hierbij kan gedacht worden aan uitgebreide pr en promotie en het versterken van identiteit. Maar uiteindelijk vist men allen uit dezelfde vijver en zal de stijging van het leerlingaantal van de ene school ten koste gaan van een andere school. - De demografische krimp zal volgens de voorspellingen nog minstens dertig jaar aanhouden. De verhoogde kosten waar schoolbesturen voor komen te staan zijn dus niet incidenteel te noemen (bron: Taskforce Onderwijs en demografische Omslag). Gevolgen daling leerlingaantallen gemeenten - Er wordt relatief per leerling meer aan onderhoudskosten uitgegeven. Er zijn evenveel schoolgebouwen maar minder leerlingen. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor klein onderhoud en de inrichting, terwijl de gemeente verantwoordelijk is voor groot onderhoud, verbouwingen en nieuwbouw. - De rijksbijdrage in het gemeentefonds voor onderwijs is o.a. gebaseerd op het aantal 0-18 jarigen. Dit aantal zal de komende jaren in Menameradiel fors dalen, waardoor de financiering vanuit het rijk voor onderwijs ook fors zal dalen. - Gedeeltelijk leegstaande schoolgebouwen moeten wel geheel worden onderhouden. - Schoolbesturen zullen op een gegeven moment de broek niet meer kunnen ophouden voor de kleinste scholen en zullen zich tot de gemeente wenden. Kansen / mogelijkheden dalingen leerlingaantallen Leegstaande lokalen - Leegkomende lokalen kunnen worden ingezet voor kinderopvang, bso, peuterspeelzalen en Lytse biebs en overige initiatieven. Er worden brede scholen gecreëerd. Dit gebeurt dit jaar en afgelopen jaar al op bijna alle scholen. Op termijn zullen echter de initiatieven uitgeput zijn en komen er echt lokalen leeg te staan. Voor de huidige schoolbesturen - Binnen meerdere scholen werken met een lerarenpool waardoor leraren op verschillende scholen inzetbaar en werkzaam zijn. - Een directeur meerdere scholen laten managen. Toekomstige samenwerking schoolbesturen - A. Samenwerkingsbestuur Openbaar en bijzonder onderwijs kunnen samenwerken in de vorm van bijvoorbeeld een samenwerkingsbestuur (Onderwijsgroep Fier & de Otto Clantskoalle zijn hier een voorbeeld van). Dit betekent een fusie over de grenzen van de eigen denominatie (levensbeschouwelijke visie zoals: openbaar, algemeen bijzonder, katholiek, protestants-christelijk en overig) heen. Een samenwerkingsbestuur is een stichting die zowel openbare als bijzondere scholen in stand houdt. De afzonderlijke scholen worden in één, nieuwe, organisatie samengebracht terwijl elk haar formele richting (bijv.katholiek, protestants-christelijk of algemeen-bijzonder) dan wel het openbaar karakter behoudt. Het samenwerkingsbestuur komt tot stand door een fusie tussen de betrokken schoolbesturen. Deze fusie kan geschieden door oprichting van een nieuwe stichting of de overdracht naar een bestaande stichting. Om de stichting een samenwerkingsbestuur te laten zijn, moet er in elk geval één openbare school bij zijn betrokken. Verder kan zij naar eigen bevinden organisatorisch worden vormgegeven. Het samenwerkingsbestuur moet wettelijk ten minste vijf jaar blijven bestaan. Met het samenwerkingsbestuur komt een nieuw, onafhankelijk en zelfstandig schoolbestuur tot stand. De fusiepartners hebben daarin geen enkele bestuurlijke zeggenschap. Het bestuur en het management van de nieuwe stichting zijn verantwoordelijk. Zij bepalen het beleid. Het samenwerkingsbestuur is, met andere woorden, een volledig zelfstandige rechtspersoon. 3

4 - B. Samenwerkingsschool variant A Scholen kunnen ook fuseren in een samenwerkingsschool. Een samenwerkingsbestuur is iets anders dan de samenwerkingsschool waarvan er in Nederland reeds tientallen bestaan. Bij de samenwerkingsschool is sprake van één school waar zich onder de paraplu van één formele richting in feite meerdere denominaties bevinden. Terwijl bij een samenwerkingsschool scholen fuseren, is er bij het samenwerkingsbestuur alleen sprake van een besturenfusie. - C. Samenwerkingsschool variant B De in de praktijk bestaande samenwerkingsschool (variant A) moet op haar beurt weer onderscheiden worden van de samenwerkingsschool (variant B) waarbij de onderscheiden denominaties formeel wel in stand blijven. Op 1 februari 2011 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel samenwerkingsscholen aangenomen. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat openbare en bijzondere scholen een samenwerkingsschool vormen waarbinnen openbaar en bijzonder onderwijs wordt gegeven, waarbij het openbaar respectievelijk bijzonder karakter van dat onderwijs door een aantal wettelijke waarborgen is gegarandeerd. Een samenwerkingsschool blijft nadrukkelijk binnen het duale karakter van het Nederlandse onderwijsstelsel en is daarom alleen in uitzonderlijke situaties mogelijk, namelijk als één van de samenwerkende partners binnen een termijn van 6 jaar onder de wettelijke opheffingsnorm raakt. De samenwerkingsschool kan op deze wijze een belangrijke rol spelen bij het in stand houden van goed en bereikbaar onderwijs in krimpregio s. Het wetsvoorstel ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Op basis van de huidige leerlingprognoses zal geen enkele basisschool in Menameradiel op korte of lange termijn onder de landelijke opheffingsnorm komen. Dit betekent dat vooreerst geen gebruik kan/hoeft worden gemaakt van deze optie. Overwegingen Bij de hiervoor genoemde mogelijkheden zal moeten worden meegenomen: - Menameradiel beschikt over een relatief hoog aantal basisscholen. Is dit op termijn nog te bekostigen? - Is het wenselijk scholen te hebben onder bijvoorbeeld de 40 leerlingen waarbij er minimaal 3 groepen in 1 klas zitten? Zou dit er bijvoorbeeld niet toe kunnen leiden dat ouders ervoor kiezen hun kinderen op een school in bijvoorbeeld Leeuwarden onder te brengen omdat men daar ook werkt, omdat er grote scholen zijn en men daar een breed pakket aanbiedt? - Een kleine school hoeft niet per definitie een zwakke school te zijn; maar uit de notitie van de inspectie van onderwijs zeer zwakke scholen in het basisonderwijs blijkt wel dat zeer zwakke scholen met name worden aangetroffen buiten de grote steden op het platteland vooral in het noorden. Het gaan dan vrijwel altijd om kleine scholen. Daarentegen zegt de taskforce Onderwijs en Demografische omslag dat het feit of een school onder of boven de opheffingsnorm ligt, niets zegt over de capaciteiten van de school om goed onderwijs te bieden. - Het sluiten van een basisschool creëert weer overlevingskansen voor de overige scho(ol)len in het dorp of de nabijgelegen dorpen. - In de toekomst zou het best wel eens zo kunnen zijn dat scholen verplicht zullen worden kinderen van 0-12 op te vangen waarbij kinderen terecht moeten kunnen voor onderwijs, opvang en andere buitenschoolse activiteiten. En mocht dit niet verplicht worden dan is in ieder geval nu al de tendens dat ouders hier nu al de voorkeur aan geven. 4

5 - De rijksoverheid heeft de opheffingsnorm op 23 gesteld. Hiermee geeft het rijk aan dat een school met een omvang van 23 leerlingen goed genoeg is. In de praktijk is zo n school echter zeer moeilijk te bekostigen voor schoolbesturen. Wanneer een gemeente en schoolbesturen worden geconfronteerd met dalende leerlingaantallen en er voor pleit dat kleine scholen moeten fuseren leidt dat vaak tot verwarring en conflicten in het bijzonder met ouders van leerlingen. - De meningen over de gevolgen van het verdwijnen van basisscholen op het platteland zijn verdeeld. Sommigen menen dat zoiets nadelig uitpakt voor de leefbaarheid van het platteland. Anderen denken dat het wel meevalt en dat leefbaarheid in een dorp niet samenhangt met een basisschool. Duidelijk mag zijn dat door het verdwijnen van basisscholen in onze gemeente ook de werkgelegenheid (lagere formatie leerkrachten) zal dalen. Hoe nu verder Beslissingen over de toekomst van de basisscholen in Menameradiel zullen per definitie gevoelig liggen. Het bieden van een duidelijke toekomstvisie kan helpen bij het invoeren van noodzakelijke veranderingen. De gemeente en schoolbesturen zullen zich gezamenlijk moeten inspannen voor een geplande geleidelijke en gestructureerde vermindering van uitgaven aan onderwijsvoorzieningen waarbij kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid gewaarborgd moeten zijn. Gemeentelijke visie De gemeente wil goed basisonderwijs in de gemeente behouden met als uitgangspunten; 1. Goede spreiding van onderwijs over de dorpen. 2. Betaalbaar onderwijs. 3. Op de basisscholen een aantrekkelijk leerarrangement aanbieden van 0-12 jaar. 4. Kwaliteit van onderwijs staat boven identiteit* van onderwijs. * Hiermee wordt niet bedoeld dat de gemeente geen waarde hecht aan bijzonder onderwijs. Het dient echter niet leidend te zijn. Er zijn diverse mogelijkheden om kwaliteit van onderwijs voorop te stellen zonder de identiteit van een school te verliezen. De gemeente wil naar aanleiding van de hiervoor genoemde standpunten samen met de schoolbesturen een aantal vraagstukken beantwoorden: - Hoe blijft het basisonderwijs in Menameradiel goed betaalbaar voor zowel de schoolbesturen als de gemeente? - Wanneer kunnen we nog een goede kwaliteit van onderwijs bieden? - Wat betekent dit voor de basisscholen in Menameradiel? Als er antwoord en overeenstemming op eerdergenoemde vragen komt dan kan dit betekenen dat wij niet alle dertien scholen in onze gemeente kunnen behouden. Als aan eerder genoemde uitgangspunten kan worden voldaan kan hiermee worden ingestemd. Overigens kunnen wij dit als gemeente niet zelf bepalen, dat zijn de schoolbesturen. Extern advies Om bovenstaande vraagstukken gezamenlijk op te lossen adviseer ik u een extern bureau in te schakelen. De noodzaak hiervoor ligt in het feit dat er wellicht lastige beslissingen zullen moeten worden genomen welke niet alleen gevoelig zullen liggen bij de schoolbesturen, maar ook bij de inwoners van Menameradiel. Een externe organisatie die geen eigen of financiële belangen heeft, welke de gemeente en de overige partijen wel hebben, kan deze vraagstukken op een neutrale wijze benaderen. In de op te stellen toekomstvisie kan tevens een integraal huisvestingsplan meegenomen worden, inclusief financiële onderbouwing. Daarnaast kunnen de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk bij de visie worden betrokken aangezien de link tussen deze organisaties en het onderwijs steeds groter wordt. 5

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Denkhulp Krimp voor schoolbesturen

Denkhulp Krimp voor schoolbesturen Denkhulp Krimp voor schoolbesturen Start Inleiding Feitenkaart Voor- en Nakaart Analysekaart kaart Voorbereidingskaart Colofon Start Inleiding PO-Raad: Goed voorbereid op de krimp Vrijwel alle maatschappelijke

Nadere informatie

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede regelgeving

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Actieve ondersteuning vanuit het Rijk voor experimentele initiatieven van scholen;

Actieve ondersteuning vanuit het Rijk voor experimentele initiatieven van scholen; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Dhr. drs. S. Dekker Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8875 betreft VNG reactie op advies Onderwijsraad "Grenzen aan kleine scholen".

Nadere informatie

fluchskrift Merendeel Friese dorpen minder dan 500 inwoners Leefbare dorpen zonder school

fluchskrift Merendeel Friese dorpen minder dan 500 inwoners Leefbare dorpen zonder school Leefbare zonder school fluchskrift Merendeel Friese minder dan 500 inwoners Fryslân is een typische plattelandsprovincie met veel kleine. Meer dan de helft van de Friese telt minder dan 500 inwoners. In

Nadere informatie

Kleine scholen en leefbaarheid

Kleine scholen en leefbaarheid Kleine scholen en leefbaarheid Een samenvatting van de resultaten van een praktijkonderzoek onder scholen en gemeenten in Overijssel over de toekomst van kleine scholen in relatie tot leefbaarheid Inleiding

Nadere informatie

Kinderopvang in eigen beheer. Resultaten marktonderzoek

Kinderopvang in eigen beheer. Resultaten marktonderzoek Kinderopvang in eigen beheer Resultaten marktonderzoek Opgesteld door K. Soldaat Kenmerk Resultaten marktonderzoek Datum 26 juli 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten algemeen 4 3 Het makelaarsmodel

Nadere informatie

Boels Zanders Advocaten

Boels Zanders Advocaten Boels Zanders Advocaten 1 Fusie en andere samenwerkingsvormen Judith Wintgens Eindhoven 13 september 2012 2 Gevolgen krimp > Financiële gevolgen: neergaande spiraal, lineaire bekostiging, kleine scholentoeslag

Nadere informatie

Help, de kleine school verzuipt

Help, de kleine school verzuipt Help, de kleine school verzuipt Help, de kleine school verzuipt! inleiding project dag KAW HELP de kleine school Dik Breunis verzuipt 19 september 2013 RTL onderzoek. Schoolgrootte Score < 100 6,4 101-164

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Huisvesting samenwerkingsschool en peuterspeelzaal Froubuurt VOORSTEL 1. In te stemmen met de huisvestingsaanvraag van Fier om het gebouw van de Hânwizer technisch en onderwijskundig

Nadere informatie

Scholen die fuseren, moeten wel bij elkaar passen

Scholen die fuseren, moeten wel bij elkaar passen Scholen die fuseren, moeten wel bij elkaar passen Vierde gesprek over de toekomst van de basisscholen in de gemeente Wijchen, 25 februari in de kern Wijchen Het aantal basisschoolleerlingen in de gemeente

Nadere informatie

Samenwerking en fusie bij krimp bestuur, ouders, school, medezeggenschap. Ede, 11-11-2015 Jan de Vos (VOO)

Samenwerking en fusie bij krimp bestuur, ouders, school, medezeggenschap. Ede, 11-11-2015 Jan de Vos (VOO) Samenwerking en fusie bij krimp bestuur, ouders, school, medezeggenschap Ede, 11-11-2015 Jan de Vos (VOO) goede scholen kleine scholen grote scholen De ein fan ús hokjesdenken begjint op skoalle programma

Nadere informatie

1 Behoud van de laatste school in het dorp binnen het huidige bestuur

1 Behoud van de laatste school in het dorp binnen het huidige bestuur Bijlage 1 opties behoud laatste school in een dorp In deze bijlage schets ik opties voor het behoud van de laatste school in een dorp binnen het huidige bestuur (1) en opties voor het behoud van de laatste

Nadere informatie

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot Workshop AVS-congres 15 Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot 1 Programma 1. Kennismaking 2. Wat zijn de verwachtingen? 3. Krimp in Nederland 4. Krimp in de Achterhoek 5. Situatie OPONOA in vogelvlucht

Nadere informatie

Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012

Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012 Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012 Programma Aan de slag met krimp 1. Waarom aan de slag? 2. Wie moet er aan de slag? 3. Waarmee moet je aan de slag? 4. Hoe doe je dat?

Nadere informatie

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 16 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. 1. Aanvraag en proces. Zaaknummers: OND/14/40625 AFO141

ADVIESRAPPORT. 1. Aanvraag en proces. Zaaknummers: OND/14/40625 AFO141 SAMENVATTING ADVIES Aanvragers zijn voornemens per 1 januari 2015, of zoveel later toestemming wordt ontvangen, het bevoegd gezag over Basisschool De Kei over te dragen aan Stichting Christelijk Onderwijs

Nadere informatie

Optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit!

Optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit! Optimaal onderwijs in de nieuwe krimprealiteit! De Achterhoekse bevolking vergrijst, ontgroent en krimpt. In het basisonderwijs komen de gevolgen hiervan eerder en harder aan dan in andere sectoren. Het

Nadere informatie

De nieuwe school in Groet. Het gebouw

De nieuwe school in Groet. Het gebouw De nieuwe school in Groet. Het gebouw In de dorpskernen van Groet en Schoorl bevinden zich een 4-tal basisscholen die bestuurlijk worden aangestuurd door ISOB en Flore. De beide schoolbesturen hebben,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 januari 2011 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [08] Behandelend ambtenaar : A. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Wet OKE / VVE 2011-2014 Inleiding

Nadere informatie

NOTITIE SAMENVOEGING/SAMENWERKINGSSCHOLEN. : Harm Jan Urbach. : Metrium. : ter verspreiding AUTEUR(S)

NOTITIE SAMENVOEGING/SAMENWERKINGSSCHOLEN. : Harm Jan Urbach. : Metrium. : ter verspreiding AUTEUR(S) NOTITIE SAMENVOEGING/SAMENWERKINGSSCHOLEN AUTEUR(S) : Harm Jan Urbach BESTANDSNAAM : notitie samenwerkingsscholen VNG.docx VERSIE : 1.0 BRON : Metrium STATUS : ter verspreiding DOCUMENTDATUM : 20 juni

Nadere informatie

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT Utrecht, maart 2008 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en probleemstelling 5 2 Resultaten basisonderwijs 7 2.1 Representativiteit

Nadere informatie

Krimpregio s in Nederland, de gevolgen voor het onderwijs,

Krimpregio s in Nederland, de gevolgen voor het onderwijs, Notitie: Krimpregio s in Nederland, de gevolgen voor het onderwijs, Nederland krijgt de komende jaren in een toenemend aantal regio s te maken met bevolkingsdaling. Er worden minder kinderen geboren en

Nadere informatie

Agenda. Breda: even voorstellen Ontwikkelingen a.d.h.v. tijdlijn 1997-2012 Waar staan we nu? Interactie m.b.v. vragen. Voorstellen.

Agenda. Breda: even voorstellen Ontwikkelingen a.d.h.v. tijdlijn 1997-2012 Waar staan we nu? Interactie m.b.v. vragen. Voorstellen. Agenda Breda: even voorstellen Ontwikkelingen a.d.h.v. tijdlijn 1997-2012 Waar staan we nu? Interactie m.b.v. vragen Voorstellen Rob Hoogzaad Gemeente Breda 076-5294207 Frank van Esch INOS - St. katholiek

Nadere informatie

Factsheet Passend Onderwijs

Factsheet Passend Onderwijs Factsheet Passend Onderwijs November 2010 Inleiding Deze factsheet geeft feiten en cijfers over het passend onderwijs in Nederland. De factsheet is een vervolg op de Factsheet Passend onderwijs van januari

Nadere informatie

Samenvatting advies AFO109

Samenvatting advies AFO109 Samenvatting advies AFO109 De Commissie Fusietoets Onderwijs adviseert de minister van OCW om goedkeuring niet te onthouden aan de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen de Stichting Primair Onderwijs Achterhoek

Nadere informatie

Na 2020 zullen vrijwel alle vo-scholen met uitzondering van Delft en omgeving en Flevoland - met een (sterk) krimpende populatie te maken krijgen 5.

Na 2020 zullen vrijwel alle vo-scholen met uitzondering van Delft en omgeving en Flevoland - met een (sterk) krimpende populatie te maken krijgen 5. Krimp en ontgroening in het voortgezet onderwijs Vooraf Alhoewel er sterke regionale verschillen zijn, zullen vrijwel alle vo-scholen na 2020 te maken krijgen met krimp. In praktijk wordt de term krimp

Nadere informatie

Regelgeving fusietoets

Regelgeving fusietoets Rondetafel-conferentie krimp en fusietoets 24 augustus 2012 Regelgeving fusietoets Peter van den Heuvel Iwan Basoski Felix Razenberg fusies in soorten en maten A. Bestuurlijke fusie 1. Openbaar met openbaar

Nadere informatie

Zaaknummer: OND/15/4454 AFO 146 Inzake de aanvraag voor goedkeuring van de bestuurlijke fusie in het primair en voortgezet onderwijs tussen:

Zaaknummer: OND/15/4454 AFO 146 Inzake de aanvraag voor goedkeuring van de bestuurlijke fusie in het primair en voortgezet onderwijs tussen: BEOORDELING AFO146 Zaaknummer: OND/15/4454 AFO 146 Inzake de aanvraag voor goedkeuring van de bestuurlijke fusie in het primair en voortgezet onderwijs tussen: de Stichting Lek en IJssel 1 (hierna: Lek

Nadere informatie

Toekomstscenario II Scholenspreiding Noord-Groningen

Toekomstscenario II Scholenspreiding Noord-Groningen Toekomstscenario II Scholenspreiding Noord-Groningen Verantwoord veranderen met hart voor onderwijs en zorg Van Beekveld&Terpstra 1 van 8 L&E/VCPO Noord-Groningen 1. INLEIDING Hoe gaat Noord-Groningen

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

WVS Consulting. Onderzoek toekomst RKBS Flamingo CBS Albert Schweitzer

WVS Consulting. Onderzoek toekomst RKBS Flamingo CBS Albert Schweitzer Onderzoek toekomst RKBS Flamingo CBS Albert Schweitzer Programma (1 uur) Welkom / voorstellen / toelichting bestuur Meer Primair (10 min.) Presentatie onderzoek Sjaak Verbree (30 min.) Vragen over de presentatie

Nadere informatie

Aantal openbare schoolbesturen gehalveerd

Aantal openbare schoolbesturen gehalveerd Aantal openbare schoolbesturen gehalveerd Door senior-beleidsmedewerker Maurits Huigsloot Sinds 2000 is het aantal besturen van het openbaar basisonderwijs gehalveerd. Dit is niet ten koste gegaan van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 15/20 november 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : 13 Behandelend ambtenaar : A.J. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Jaarrekening 2011 Onderwijsgroep

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Noordwest-Veluwe. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Noordwest-Veluwe. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Noordwest-Veluwe December 2012 17 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het

Nadere informatie

Inspectierapport CBSO 't Voorhuys (BSO) Zijpendaalseweg 163 6814 CJ ARNHEM Registratienummer 924802820

Inspectierapport CBSO 't Voorhuys (BSO) Zijpendaalseweg 163 6814 CJ ARNHEM Registratienummer 924802820 Inspectierapport CBSO 't Voorhuys (BSO) Zijpendaalseweg 163 6814 CJ ARNHEM Registratienummer 924802820 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Arnhem

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef).

gemeente Eindhoven Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef). gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst01698 Dossiernummer 29 oktober 2013 Commissienotitie Betreft discussienotitie over huisvesting islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad (Spil Kronehoef). 1 Inleiding

Nadere informatie

Krimp. Gevolgen voor het hoger onderwijs en de marketingstrategie

Krimp. Gevolgen voor het hoger onderwijs en de marketingstrategie Krimp Gevolgen voor het hoger onderwijs en de marketingstrategie 1 Stéphanie van Noordt adviseur en procesbegeleider leerlingendaling Van Noordt Marketing & Communicatie info@van-noordt.nl 2 Krimp: de

Nadere informatie

Transitieatlas: een instrument om voorzieningen in samenhang te optimaliseren

Transitieatlas: een instrument om voorzieningen in samenhang te optimaliseren Transitieatlas: een instrument om voorzieningen in samenhang te optimaliseren Een gevolg van de demografische transitie is dat er verschillende mismatches ontstaan tussen de vraag naar en het aanbod van

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

GROEPSGROOTTE EN PERSONELE INZET IN HET BASISONDERWIJS

GROEPSGROOTTE EN PERSONELE INZET IN HET BASISONDERWIJS GROEPSGROOTTE EN PERSONELE INZET IN HET BASISONDERWIJS GEGEVENS OVER MEI EN OKTOBER 2003 EN TRENDS VANAF 1994-1995 2004-04 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 1 INLEIDING 7 1.1 Achtergrond 7 1.2 Opbouw van het rapport

Nadere informatie

STANDPUNT LOGOPEDIE OP SCHOOL

STANDPUNT LOGOPEDIE OP SCHOOL STANDPUNT LOGOPEDIE OP SCHOOL Er is een ontwikkeling gaande dat steeds meer logopedisten door scholen worden gevraagd om de logopedische behandeling niet meer vanuit de praktijk, maar binnen de schoolmuren

Nadere informatie

Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door

Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door Utrecht, 20 april 2012 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang De Commanderije (BSO) Akkersplein 56A 8443 AP Heerenveen Registratienummer 186965412

Inspectierapport Buitenschoolse opvang De Commanderije (BSO) Akkersplein 56A 8443 AP Heerenveen Registratienummer 186965412 Inspectierapport Buitenschoolse opvang De Commanderije (BSO) Akkersplein 56A 8443 AP Heerenveen Registratienummer 186965412 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Heerenveen Datum inspectie:

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Voorwoord Dit jaarverslag 2013 laat zien dat we als samenwerkende stichtingen OPSO en SPOOR steeds meer verbinding met elkaar zoeken en dat we steeds dichter naar elkaar toe groeien.

Nadere informatie

Inspectierapport Flexkidz (BSO) Van Emstweg 30 8426 BV APPELSCHA Registratienummer 998761217

Inspectierapport Flexkidz (BSO) Van Emstweg 30 8426 BV APPELSCHA Registratienummer 998761217 Inspectierapport Flexkidz (BSO) Van Emstweg 30 8426 BV APPELSCHA Registratienummer 998761217 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Ooststellingwerf Datum inspectie: 06-01-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

SAMENVATTING. Aanleiding

SAMENVATTING. Aanleiding SAMENVATTING Aanleiding Op verzoek van de staatssecretaris voor primair onderwijs en kinderopvang heeft de Inspectie van het Onderwijs in 2008 de kwaliteit van het basisonderwijs in de drie noordelijke

Nadere informatie

2 3 5 6 7 9 0 2 27 42 43 50 5 54 55 6 67 72 74 76 85 86 87 90 97 06 07 09 0 2 6 22 27 30 3 32 33 34 38 43 44 49 56 66 67 78 87 88 93 203 29 224 229 23 232 234 243 245 25 256 257 258 260 266 276 279 280

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Verkort Uitvoeringsplan

Verkort Uitvoeringsplan Huisvesting scholen gemeente Loppersum Verkort Uitvoeringsplan December 2015 De bestaande huisvesting van onderwijsinstellingen in de gemeente Loppersum moet aardbevings- en toekomstbestendig worden. De

Nadere informatie

Fusie-effectrapportage (Voortgezet) speciaal onderwijs

Fusie-effectrapportage (Voortgezet) speciaal onderwijs Fusie-effectrapportage (Voortgezet) speciaal onderwijs Dit formulier Deze fusie-effectrapportage maakt deel uit van de Aanvraag fusietoets. Opsturen Stuur dit formulier samen met het formulier Aanvraag

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Stroom Esch (BSO) Fioringras 4 7623DR Borne

Inspectierapport BSO Stroom Esch (BSO) Fioringras 4 7623DR Borne Inspectierapport BSO Stroom Esch (BSO) Fioringras 4 7623DR Borne Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Borne Datum inspectie: 09-02-2015 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

De scholen van (over)morgen

De scholen van (over)morgen De scholen van (over)morgen Toekomstvisie van het basisonderwijs in Ooststellingwerf Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2013 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Inleiding... 7 1.1 Plan van Aanpak...

Nadere informatie

Buurtonderzoek Belang van de basisschool in Ten Post

Buurtonderzoek Belang van de basisschool in Ten Post Buurtonderzoek Belang van de basisschool in Ten Post cbs De Schalm obs De Lessenaar Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het (ouder)comité Onderwijs Ten Post en gefinancierd door de Stichting Openbaar

Nadere informatie

Toekomst voorzieningen voor kinderen van 0 tot 23 jaar gemeente Goes. Een stip op de horizon. Januari 2014, versie concept

Toekomst voorzieningen voor kinderen van 0 tot 23 jaar gemeente Goes. Een stip op de horizon. Januari 2014, versie concept Toekomst voorzieningen voor kinderen van 0 tot 23 jaar gemeente Goes Een stip op de horizon Januari 2014, versie concept Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Situatie per 1 augustus 2012, vertrekpunt

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen

Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Bijlage I Criteria voor beoordeling van aangevraagde voorzieningen Per onderwijssector en per voorziening worden hieronder opgesomd de nadere voorwaarden waaronder - behoudens de financiële toets - de

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014

Verkort jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een verkorte versie. Het volledige jaarverslag vindt u op de site van RENN4. Verkort jaarverslag 2014 Het afgelopen schooljaar was het eerste jaar dat we werkten binnen het nieuwe stelsel

Nadere informatie

Stéphanie van Noordt advies en begeleiding leerlingendaling. Van Noordt Marketing & Communicatie

Stéphanie van Noordt advies en begeleiding leerlingendaling. Van Noordt Marketing & Communicatie Stéphanie van Noordt advies en begeleiding leerlingendaling Van Noordt Marketing & Communicatie 1 Anticiperen op leerlingendaling door een strategische visie op Goeree- Overflakkee 2 Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. onderzoek samenwerking scholen Oudebildtzijl

NIEUWSBRIEF. onderzoek samenwerking scholen Oudebildtzijl NIEUWSBRIEF onderzoek samenwerking scholen Oudebildtzijl 18 december 2013 Nieuwsbrief nr. 8 Onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Woordvoerder: D. Kronemeijer E: d.kronemeijer@metrium.nl T: 06 2468

Nadere informatie

Advies. Grenzen aan kleine scholen

Advies. Grenzen aan kleine scholen Advies Grenzen aan kleine scholen Grenzen aan kleine scholen Sterk en pluriform onderwijs in tijden van krimp Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert,

Nadere informatie

Knelpunten wet- en regelgeving onderwijs en krimp

Knelpunten wet- en regelgeving onderwijs en krimp Knelpunten wet- en regelgeving Een gezamenlijk initiatief van de provincies: Knelpunten wet- en regelgeving Dit rapport is het resultaat van de Expert meeting regelknelpunten, een initiatief van de provincies

Nadere informatie

1. Inleiding. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

1. Inleiding. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003

gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003 gemeente Hilvarenbeek Huisvestingsprogramma & Huisvestingsoverzicht 2003 Afdeling Welzijn & Onderwijs Najaar 2002 Inhoudsopgave 0. Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Aanvragen huisvestingsprogramma 2003

Nadere informatie

Schooltij. Krimp op Texel. READER Thema avond 28 maart 2012 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Schooltij

Schooltij. Krimp op Texel. READER Thema avond 28 maart 2012 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Schooltij Schooltij Krimp op Texel READER Thema avond 28 maart 2012 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Schooltij Mimi Eelman 15-3-2012 Inhoud Colofon... 1 Leeswijzer... 2 Feiten & fabels over de krimp op Texel...

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Commissie Onderwijs en Zingeving Advies samenwerkingsscholen. juli 2013

Commissie Onderwijs en Zingeving Advies samenwerkingsscholen. juli 2013 Commissie Onderwijs en Zingeving Advies samenwerkingsscholen juli 2013 In zijn adviesaanvraag vraagt Wim Kuiper de commissie om bij te dragen aan een visie op de manier waarop een samenwerkingsschool vorm

Nadere informatie

Feiten op een rij: Overheveling van het onderhoud

Feiten op een rij: Overheveling van het onderhoud Feiten op een rij: Overheveling van het onderhoud Tekst: Gertjan van Midden Waarom was de overheveling van het onderhoud nodig? Af en toe ontvangen we nog steeds signalen van besturen die zeggen moeilijk

Nadere informatie

Steeds minder rijksuitkeringen aan gemeenten

Steeds minder rijksuitkeringen aan gemeenten Tijdschrift voor Openbare Financiën, jaargang 45, 2013, nummer 4, blz. 216 Steeds minder rijksuitkeringen aan gemeenten M. van Gelder* M.A. Allers* Samenvatting In drie jaar tijd is het aantal rijksuitkeringen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Voortgezet Onderwijs IPC 2650 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Samenvatting reactienota

Samenvatting reactienota Samenvatting reactienota 1. De provincie concentreert zich op bovenlokale schaal op de ontwikkeling van de regio. De provincie draagt dus financieel niet meer bij in lokale projecten. - het onderscheid

Nadere informatie

Eindrapport advies Herijking scenario s huisvestingsplan PO Roermond

Eindrapport advies Herijking scenario s huisvestingsplan PO Roermond Eindrapport advies Herijking scenario s huisvestingsplan PO Roermond Opgave en aanpak Herijking scenario s huisvestingsplan PO 2011 Opgave en aanleiding herijking scenario s PO Roermond 2011 Aanleiding:

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Violetta Lekker Buiten (BSO) Wiggersweg 16 7108 BC WINTERSWIJK WOOLD

Inspectierapport BSO Violetta Lekker Buiten (BSO) Wiggersweg 16 7108 BC WINTERSWIJK WOOLD Inspectierapport BSO Violetta Lekker Buiten (BSO) Wiggersweg 16 7108 BC WINTERSWIJK WOOLD Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Winterswijk Datum inspectie: 05-01-2015

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Fusie effectrapportage (FER) 1 Motieven

Fusie effectrapportage (FER) 1 Motieven Fusie effectrapportage (FER) (bestuurlijke fusie Stichting Renn4 Stichting SBO De Delta) 1 Motieven 1.1 Wat zijn de redenen en de noodzaak voor de fusie? SBO De Delta is een openbare speciale school voor

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Huisvesting. Scholenprogramma Bedum

Huisvesting. Scholenprogramma Bedum Huisvesting Scholenprogramma Bedum De bestaande huisvesting van onderwijsinstellingen in de gemeente Bedum moet aardbevings- en toekomstbestendig worden. De gemeente Bedum werkt sinds maart 2015 intensief

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012

Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012 Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012 Welke organisatie zijn wij? 12 scholen (13 scholen) Diversiteit: Dalton, Montessori, BAS, TOM,GIP

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân september 2015 Wij gaan er van uit

Nadere informatie

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies

PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005 2025 voor provincies PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 225 voor provincies Andries de Jong 1) In 26 hebben het Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het eerst

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Linda Honig, Commissariaat voor de Media Postbus 913

Linda Honig, Commissariaat voor de Media Postbus 913 Do Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Aan : Linda Honig, Commissariaat voor de Media Postbus 913 Van : Gerard Schuiteman, Stichting ROOS 1200 AX Hilversum Media Park H3 Datum : 10 april

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN

HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met een zo

Nadere informatie

Samenvatting rapport. scholenspreiding. Voorstel voor spreiding basisscholen in Noord-Groningen, door L&E en VCPO. 10 juni 2014

Samenvatting rapport. scholenspreiding. Voorstel voor spreiding basisscholen in Noord-Groningen, door L&E en VCPO. 10 juni 2014 Samenvatting rapport Toekomstscenario scholenspreiding Noord-Groningen Voorstel voor spreiding basisscholen in Noord-Groningen, door L&E en VCPO 10 juni 2014 voorwoord Voor u ligt de samenvatting van het

Nadere informatie

Inspectierapport Yes! Kinderopvang Beethovenlaan (BSO) Beethovenlaan 97 3335BE ZWIJNDRECHT Registratienummer 205949356

Inspectierapport Yes! Kinderopvang Beethovenlaan (BSO) Beethovenlaan 97 3335BE ZWIJNDRECHT Registratienummer 205949356 Inspectierapport Yes! Kinderopvang Beethovenlaan (BSO) Beethovenlaan 97 3335BE ZWIJNDRECHT Registratienummer 205949356 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Zwijndrecht Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Octo-Kids (BSO) Zuiderdreef 3 22 4616AJ Bergen op Zoom

Inspectierapport Octo-Kids (BSO) Zuiderdreef 3 22 4616AJ Bergen op Zoom Inspectierapport Octo-Kids (BSO) Zuiderdreef 3 22 4616AJ Bergen op Zoom Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Bergen op Zoom Datum inspectie: 26-02-2015 Type onderzoek: Onderzoek voor

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Achterhoek. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Achterhoek. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Achterhoek December 2012 3 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is

Nadere informatie

Inspectierapport Les Petits Cruquiusweg 39C (BSO) Cruquiusweg 39D 2102LS HEEMSTEDE Registratienummer 172123884

Inspectierapport Les Petits Cruquiusweg 39C (BSO) Cruquiusweg 39D 2102LS HEEMSTEDE Registratienummer 172123884 Inspectierapport Les Petits Cruquiusweg 39C (BSO) Cruquiusweg 39D 2102LS HEEMSTEDE Registratienummer 172123884 Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: HEEMSTEDE Datum inspectie: 04-03-2014

Nadere informatie

Demografische gegevens Gegevens over scholen, kdv en bso Voorzieningen per kern Prognose leegstand schoolgebouwen Van het heden naar 2020

Demografische gegevens Gegevens over scholen, kdv en bso Voorzieningen per kern Prognose leegstand schoolgebouwen Van het heden naar 2020 Conferentie Krimp Boxmeer 4 oktober 2013 Demografische gegevens Gegevens over scholen, kdv en bso Voorzieningen per kern Prognose leegstand schoolgebouwen Van het heden naar 2020 Boxmeer: 11 kernen, 28.000

Nadere informatie