Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op maandag 9 september uur - polyzaal 1, CC Ter Vesten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op maandag 9 september uur - polyzaal 1, CC Ter Vesten"

Transcriptie

1 Aanwezig: Johan De Ridder, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Luc Van Broeck, penningmeester Bruno Stevenheydens, schepen van Cultuur Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op maandag 9 september uur - polyzaal 1, CC Ter Vesten Leden: Hendrik Deckers, Kris Deckers (ondervoorzitter), Cecile D Hollander, Bert Jacobs, Bart Hendrickx, Anita Morjaen, Diane Scheerders, Mieke Van Hove, Roland Van Kemseke, Eric Van Oevelen, Rita Verhoeven Verontschuldigd: Leden: André Tas, Marleen Wymeersch Met groot genoegen leidt de voorzitter de eerste vergadering van het nieuwe werkjaar in. Hij verwelkomt de aanwezigen op deze toch wel bijzondere dag. De vakantie zit erop; het nieuwe culturele werkjaar kan van start gaan 1. Goedkeuring verslag van 4 juli 2013 De voorzitter overloopt het verslag. De punten van het vorige verslag die niet verder geagendeerd worden op deze vergadering, worden hieronder verder toegelicht. Punt 2. Advies extra toelage Kunstlabaarg Tijdens de vergadering werd het reglement uit 1981 aangehaald. Aangezien dit document bij de meeste leden van de RVB niet meer bekend was, werd afgesproken om het door te sturen naar de leden van de RVB. Het document wordt gescand en door Hilde alsnog nagestuurd via de mail. De schepen licht toe dat momenteel alle gemeentelijke reglementen bekeken worden. Het is daarnaast ook de bedoeling dat de nieuwe gemeentelijke website de ruimte biedt aan alle documenten, reglementen en afsprakennota s die belangrijk zijn voor het verenigingsleven. De RVB keurt het verslag goed. 2. Antwoord college i.v.m. adviezen straatnaamgeving Alexander Farnèselaan Reeds in 2008 werd beslist om de schrijfwijze van de straatnaam niet aan te passen aangezien dit teveel administratie met zich meebrengt. Het college bevestigde dit standpunt in zitting van De andere door de GCR aangebrachte adviezen werden aangenomen. Pastoor Sabot werd gekozen boven Antoon Sabot. 3. Fusie tussen schaakclub 64 (Beveren) Malpertuus (Kieldrecht) en schaakclub Melsele De voorzitter ontving een schrijven van bovengenoemde schaakclubs. Zij lieten weten dat ze fusioneren met ingang van 1 september 2013 en gezamenlijk zullen verder werken onder de naam Schaakclub 64. Voorzitter: Peter Verbruggen, secretaris: Stefaan Paesschesoone. Er wordt vanaf nu een gezamenlijk activiteitenverslag ingevuld op naam van Schaakclub 64.

2 verslag RVB jdr 2. De RVB neemt kennis van de fusie en verleent positief advies m.b.t. het schrappen van de verenigingen Schaakclub Malpertuus en Schaakclub Melsele met ingang van 1 september Schaakclub 64 Beveren kan gewoon verder als lid van de PCR-Beveren blijven bestaan. 4. Evaluatie 11-juliviering 2013 Op zaterdag 6 juli trad Jan De Wilde op in Ter Vesten in het kader van de 11-juliviering. De zaal was uitverkocht. De zitplaatsen waren nagenoeg allemaal ingevuld. Enkele vrijgekomen plaatsen werden dezelfde avond nog ingevuld door mensen die zich spontaan kwamen aanmelden in de hoop op een kaartje. De voorstelling zelf werd erg gesmaakt en ook het drankje achteraf werd geapprecieerd. De werkgroep 11-juliviering zal in de loop van het najaar bijeenkomen om het programma voor 2014 vast te leggen. Cecile D Hollander zal vanuit de werkgroep verslag uitbrengen naar de RVB. 5. Verslag Parkconcerten 2013 De zomerse Parkconcerten door de muziekmaatschappijen waren weerom erg geslaagd. Het enige concert dat werd afgelast, was dat van Big Band Waesiana op 23 juni 2013, omwille van de slechte weersomstandigheden. Het laatste concert van de reeks wordt gespeeld door de Harmonie van Beveren op zondag 16 september. De evaluatie van de parkconcerten wordt ook jaarlijks door Hilde meegenomen naar het overleg met de muziekmaatschappijen. Naar de volgende editie toe, wordt de locatie Liefkenshoek wordt opnieuw aangeboden. 6. Goedkeuring jaarverslag werking De voorzitter overloopt het jaarverslag en geeft toelichting bij de diverse onderdelen. De voorzitter voegt toe dat er op vlak van deelinfrastructuren, naast de vergaderingen, ook nog tweemaal per jaar een stand van zaken wordt doorgestuurd per mail aan de stuurgroepleden. De RVB van de GCR keurt het jaarverslag goed, mits aanpassing van de tikfout in de naam van Celine Van Geertsom. 7. Goedkeuring financieel verslag werkjaar De penningmeester overloopt het financieel verslag van het werkjaar De voorzitter geeft toelichtingen waar nodig. Vlaggenbeheer (dozen) De GCR ontving vlaggen van diverse verenigingen die in het verleden gestopt zijn of die hun vereniging recent ontbonden hebben. Deze werden in depot gegeven aan de Heemkring. De GCR heeft voor deze vlaggen dozen aangekocht, zodat dit erfgoed optimaal bewaard kan worden. Verenigingen die ter gelegenheid van een jubileum een vlag willen tentoonstellen, kunnen deze dan ontlenen bij de Heemkring. Bloemenmarkt Kieldrecht De kosten voor de organisatie van de Bloemenmarkt in Kieldrecht liepen hoger op dan begroot. Dit is te wijten aan het grotere aandeel van de verenigingen (o.a. 2 muziekmaatschappijen) en het grote aantal enthousiaste medewerkers die instonden voor de lokale organisatie. Het financieel verslag wordt goedgekeurd door de RVB, met dank aan de penningmeester. 8. Overzicht behaalde punten (activiteitenverslag) per deelgemeente De voorzitter bezorgt het puntenoverzicht ter vergadering en overloopt het document. Verenigingen die twee jaar na elkaar geen verslag indienden, worden geschrapt op basis van het huishoudelijk reglement. Zij krijgen hiervan bericht na de AV, waarop de schrapping wordt bekrachtigd. De jaarverslagen werden vlot binnengebracht.

3 verslag RVB jdr 3. Alle samenstellingen van de besturen zijn nagekeken en in orde. De wijzigingen m.b.t. besturen worden nog opgenomen in een laatste rode boekje. Dit boekje wordt op de AV uitgedeeld. Er zijn 21 verenigingen die hun samenstelling bestuur nog niet hebben bezorgd aan de voorzitter. Datum voor inlevering was 1 september Deze verenigingen ontvangen binnenkort een herinnering om zich alsnog in orde te stellen. Vanaf nu moeten alle documenten op het secretariaat van de cultuurraad worden bezorgd alsook alle communicatie: Hilde Reyniers, secretaris cultuurraad, p/a Gravenplein 2, 9120 Beveren of De voorzitter wijst erop dat verenigingen die wijzigingen hebben naar het volgende werkingsjaar toe, er rekening mee moeten houden dat het gegevensblad bij het jaarverslag correct moet ingevuld worden. Deze informatie is namelijk de informatie waarmee we verdergaan in het volgende werkingsjaar. De voorzitter bezorgt ter vergadering ook nog een recent document met stemgerechtigden en plaatsvervangers, met aanpassingen op basis van de ingediende jaarverslagen. 9. Briefwisseling Kunst-Montmartre De voorzitter ontving een dankkaart vanwege het bestuur van Montmartre IV. Deze zomerse kunstzondagen brachten weer veel kleur en veel volk naar Hof ter Saksen. Aanvraag Walrus De voorzitter ontving een vraag m.b.t. aansluiting van een nieuwe, jonge muziekvereniging, Walrus, bij de cultuurraad. De voorzitter bezorgde inmiddels de nodige documenten. Ruimte voor verenigingen De krant meldt dat er goed nieuws is voor verenigingen die nog een repetitie- of verenigingslokaal zoeken. Het is de bedoeling om de beschikbare ruimte onder de tribune van Waasland Beveren optimaal te benutten. Ook andere dan sportverenigingen kunnen hiervan gebruik maken. Vraag m.b.t. Vlieg in Beveren De voorzitter ontving de vraag van een lid van oudercomité Lindenlaan waarom de gemeente niet deelneemt aan het project Uit met Vlieg van CultuurNet Vlaanderen vzw, met name De schatten van Vlieg. Deze vraag werd opgenomen met het cultuurcentrum. Blijkt dat de gemeente niet meer inzet op De schatten van Vlieg (de Bib deed dit vroeger wel) aangezien deze koppeling vooral gemaakt wordt met de museale werking van gemeenten of steden. De gemeente neemt wel het volledige culturele jongerenaanbod op met aanduiding van het VLIEGlogo. En alle activiteiten die in aanmerking komen voor Vlieg worden ingevoerd en zijn raadpleegbaar op de website van Uit met Vlieg: Zo loopt deze zomer in park Hof ter Saksen nog de openluchttentoonstelling Beeldig Hof ter Saksen 12 met een DOE-pakket voor families met kinderen. Financiële verslagen PCR De voorzitter ontving het financiële verslag voor Haasdonk. Vanaf nu worden deze documenten bezorgd aan het secretariaat voor verdere opvolging en agendering op de RVB. 10. Ontslag voorzitter Johan De Ridder De voorzitter legt, zoals eerder aangekondigd, na 36 jaar werking in de GCR (waarvan 20 jaar als voorzitter) zijn werk neer. Hij drukt de hoop uit dat iedereen dit werk van harte verderzet en hij bedankt de bestuursleden en de beide secretarissen (Cecile D Hollander en Hilde Reyniers) voor hun inzet. De RVB neemt kennis van het ontslag van dhr. Johan De Ridder en aanvaardt dat dhr. Johan De Ridder zijn taak als voorzitter van de GCR met ingang van vandaag neerlegt.

4 verslag RVB jdr Verkiezing nieuwe voorzitter Bij de verkiezingen in 2013 stelde dhr. Kris Deckers, voorzitter PCR-Kieldrecht, zich kandidaat als ondervoorzitter van de GCR. De RVB aanvaardde deze kandidatuur in zitting van 7 februari Bij ontslag van de voorzitter, wordt de ondervoorzitter aangesteld als voorzitter, zonder dat hiervoor opnieuw verkiezingen moeten worden georganiseerd. Dhr. Kris Deckers gaat ermee akkoord om de functie van voorzitter van de GCR op te nemen. De RVB aanvaardt dhr. Kris Deckers als voorzitter van de GCR met ingang van vandaag. De nieuwe voorzitter neemt het woord en geeft aan dat hij de fakkel van de oud-voorzitter graag overneemt. Hij verwoordt dat hij alle activiteiten, waarin de GCR betrokken is, graag wil verderzetten maar dat het onmogelijk is dit op dezelfde manier (tijdsinvestering en alom aanwezigheid) te doen als zijn voorganger. De nieuwe voorzitter richt een woord van dank en enorme waardering naar dhr. De Ridder. De nieuwe voorzitter is blij om met deze sterke ploeg te kunnen starten. Hij uit de hoop om samen met het bestuur een aantal accenten te kunnen leggen, o.a. over de rol van de cultuurraad en de verenigingen met betrekking tot jeugdeducatie. Er zal zeker ook aandacht uitgaan naar reflectie over onze werking, over wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we van elkaar kunnen leren. Ook zal er zoals reeds aangekondigd - tijd gemaakt worden om de culturele reglementen onder de loep te nemen, en zullen de mogelijkheden onderzocht m.b.t. het verder digitaliseren van het verwerken van de jaarverslagen van de verenigingen. Financiële opvolging Dhr. Luc Van Broeck, penningmeester van de GCR, benadrukt dat er gezien de nieuwe situatie in het bestuur ook een aantal financiële afspraken moeten gemaakt worden. De RVB belast Luc Van Broeck als penningmeester van de GCR met de taak om de nodige stappen te zetten om de volgende aanpassingen te laten doorvoeren m.b.t. de rekening en de bankverrichtingen van de GCR: Het volmacht van dhr. Johan De Ridder, Gentseweg 351, 9120 Haasdonk, wordt overgedragen aan de nieuwe voorzitter, dhr. Kris Deckers, Nieuw Arenberg 2, 9130 Kieldrecht. Het volmacht van voormalig bestuurslid dhr. Dirk Van Duyse, Piet Stautstraat 73, 9120 Beveren, wordt overgedragen aan mevr. Hilde Reyniers, Aerschotstraat 108, 9100 Sint-Niklaas (p/a Gravenplein 2, 9120 Beveren). Dhr. Luc Van Broeck, penningmeester, Binnendijk 14, 9130 Verrebroek, behoudt zijn volmacht. 12. Opstellen begroting 2014 Op basis van het financieel verslag van 2013 werd een begroting opgesteld voor 2014, door de oude en de nieuwe voorzitter. De voorzitter doet voorstellen voor de begroting van 2014 en geeft hierbij toelichtingen waar nodig. Het voorstel dat op tafel ligt, is opgesteld in de lijn van de voorgaande jaren. Werking GCR-Beveren De vraag wordt gesteld of de verdeling van de werking van de PCR niet een beetje scheefgegroeid is. Er is een aanzienlijke discrepantie tussen de deelgemeenten (met minder leden) en PCR-Beveren (met heel veel leden). Er wordt besloten dat het voorstel behouden wordt, maar dat er in een volgende vergadering gekeken worden hoe dit eventueel kan worden rechtgetrokken. De GCR kan bv. vanuit eigen budget ook een stuk bijdragen bij bepaalde activiteiten van de PCR. De RVB verklaart zich ermee akkoord om de voorgestelde begroting ter bekrachtiging voor te leggen aan de AV.

5 verslag RVB jdr Voorbereiding algemene vergadering van 23/09/2013 De voorzitter doet een agendavoorstel: Dankwoord aan dhr. Johan De Ridder Verslag van de AV van juni 2013 Voorstelling nieuw bestuur Jaarverslag Begroting 2014 Jaaractieplan van de GCR Gebruik UIT-databank Samenwerking tussen verenigingen en cultuureducatie Projecten cultuur Woordje van de schepen Slot en drankje in het CultuurCafé 14. Rondvraag Kallo Naar aanleiding van de bestuurswissel dient nog een aantal praktische zaken geregeld te worden in Kallo. De sleuteloverdracht moet officieel als punt geagendeerd worden voor het verslag van de vzw van het cultuurcentrum. Dhr. André Van Puyvelde dient nog officieel ontheven te worden van zijn taak als rekeninghouder van de PCR-Kallo. Verrebroek De RVB van de PCR-Verrebroek drukt haar bezorgdheid uit m.b.t. infrastructuur. De infrastructuur wordt op basis van een overeenkomst met het gemeentebestuur ook ter beschikking gesteld voor verhuur voor privé-activiteiten aangezien er geen feestzaal is in de deelgemeente. Dit brengt de nodige beslommeringen (o.a. nachtlawaai, achterlaten van rommel, beschadigingen aan de infrastructuur, ) met zich mee, vooral als het gaat over privé-aanvragen. Indien er ook vanuit Kieldrecht mensen komen aankloppen in de toekomst zal dit de druk op de vrijwilligers nog verhogen. Hoe pakken we dat aan? De schepen licht toe dat deze discussie lopende is. Voor Kieldrecht wordt er gewerkt aan een oplossing op langere termijn m.b.t. de aangekondigde sluiting van Het Centrum. PCR-Kallo De GBS Kallo vraagt een vergaderzaaltje in de culturele infrastructuur ter beschikking te stellen voor de school, gedurende de dag. De PCR uit hierover haar bezorgdheid. Zal de zaal nog voldoende beschikbaar zijn voor het verenigingsleven? Dit punt wordt meengenomen naar de vergadering deelinfrastructuren van de vzw. PCR-Melsele De PCR-Melsele deelt mee dat er nog wijzigingen binnenkwamen na 1 september, m.b.t. namen van stemgerechtigden en plaatsvervangers. De voorzitter geeft aan dat de lijsten en etiketten voor de verzending van de uitnodiging van de AV reeds geprint zijn. De voorzitter benadrukt dat indien adresveranderingen niet tijdig binnen zijn, de eerstvolgende briefwisseling nog naar de eerder aangeduide persoon gaat. De vereniging moet dit dan intern maar doorgeven. Alle wijzigingen worden vanaf nu doorgestuurd naar de secretaris! Onthaalmoment nieuwe inwoners Het gemeentebestuur organiseert op zondag 29 september 2013 een onthaalmoment voor nieuwe inwoners. De cultuurraad zal een standje bemannen met documentatie. Zo kunnen nieuwe inwoners meteen inzage krijgen in het rijke culturele verenigingsleven. De nieuwe inwoners worden om 9 uur ontvangen in het gemeentehuis. Tussen 10 en uur kunnen ze een rondleiding naar keuze meemaken. Van u is er een slotmoment in CC Ter Vesten en kunnen de aanwezigen de informatiebeurs van de verenigingen bezoeken.

6 verslag RVB jdr 6. Vanuit de cultuurraad zullen dhr. Kris Deckers, dhr. Hendrik Deckers en dhr. Bert Jacobs aanwezig zijn. De secretaris begeleidt een van de groepen met nieuwe inwoners en is tot 12uur in Ter Vesten. OCMW wedstrijd kunstintegratie nieuwbouw Briels De OCMW-raad keurde op 16 mei 2013 een reglement goed m.b.t. het inrichten van een wedstrijdreglement voor een geïntegreerd kunstwerk voor WZC Briels. Het reglement is raadpleegbaar op de website van de gemeente / het OCMW via de onderstaande link: Uiterste inzenddatum is 30 september 2013, op adres van het OCWM, Oude Zandstraat 92 in Beveren. Vormingsaanbod vrijwilligers De Vrijwilligerscademie Oost-Vlaanderen voorziet ook dit najaar weer tal van interessante vormingsmomenten voor bestuurders van verenigingen. Een selectie van interessante vormingen in de regio vindt u als bijlage bij dit verslag. Het volledige aanbod kunt u terugvinden op de website van de provincie: De volgende vergadering van de RAAD VAN BESTUUR werd vastgelegd op dinsdag 22 oktober 2013 om 20 uur in polyzaal 1 van Ter Vesten. VANAF HEDEN: Contactadres secretariaat cultuurraad Secretariaat Gemeentelijke Cultuurraad Beveren p/a Gravenplein Beveren Secretaris: Hilde Reyniers

van maandag 28 september 2015

van maandag 28 september 2015 van maandag 28 september 2015 Verwelkoming door Kris Deckers, voorzitter Goedkeuring verslag van 03/06/2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 2015 INKOMSTEN Toelage Gemeente 17.400,00 Verkoop wandelbrochures/kapellen

Nadere informatie

van maandag 12 september 2016

van maandag 12 september 2016 van maandag 12 september 2016 Verwelkoming door Kris Deckers, voorzitter Vandaag stellen twee verenigingen stellen zich voor: A.D.E.M. en AXIS4peace FINANCIEEL VERSLAG 2015 2016 INKOMSTEN Toelage Gemeente

Nadere informatie

van dinsdag 19 september 2017

van dinsdag 19 september 2017 van dinsdag 19 september 2017 Verwelkoming door Kris Deckers, voorzitter Vandaag stellen De Rode Muizen zich voor FINANCIEEL VERSLAG 2016 2017 INKOMSTEN Toelage Gemeente 18.350,00 Verkoop wandelbrochures/kapellen

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 24 juni uur - polyzaal 1 Ter Vesten, Beveren

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 24 juni uur - polyzaal 1 Ter Vesten, Beveren Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Johan Smet, schepen van Cultuur Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 3 september uur - polyzaal 1 Ter Vesten, Beveren

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 3 september uur - polyzaal 1 Ter Vesten, Beveren Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Johan Smet, schepen van Cultuur Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 6 oktober 2015-20 uur - refter Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 6 oktober 2015-20 uur - refter Ter Vesten Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 6 oktober 2015-20 uur - refter Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator,

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 16 december uur - polyzaal 2 Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 16 december uur - polyzaal 2 Ter Vesten Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 16 december 2015-20 uur - polyzaal 2 Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator,

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 11 december uur - Refter Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 11 december uur - Refter Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Luc Van Broeck, penningmeester Ben Croon, directeur cultuurcentrum, voor punten 1-3 Verslag van de raad van bestuur

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 11 oktober 2017 om 20 uur in Huis Lombaert

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 11 oktober 2017 om 20 uur in Huis Lombaert Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 11 oktober 2017 om 20 uur in Huis Lombaert Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator,

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 7 mei uur - Mediazaal Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 7 mei uur - Mediazaal Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Johan Smet, schepen van Cultuur. Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren

Nadere informatie

van dinsdag 23 september 2014

van dinsdag 23 september 2014 van dinsdag 23 september 2014 Verwelkoming door Kris Deckers, voorzitter Verontschuldiging Johan Smet, schepen van Cultuur Goedkeuring verslag 04/06/2014 Muzikaal intermezzo Kalison, Haasdonk That s A

Nadere informatie

van woensdag 6 juni 2018

van woensdag 6 juni 2018 van woensdag 6 juni 2018 Verwelkoming door Kris Deckers, voorzitter Muzikale omlijsting door Con Brio Goedkeuring verslag (presentatie) september 2017 Een vereniging stelt zich voor: vzw Hortus ter Saksen

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 25 februari 2014-20 uur - Huis Lombaert, Beveren

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 25 februari 2014-20 uur - Huis Lombaert, Beveren Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Luc Van Broeck, penningmeester Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 3 april 2014-20 uur - mediazaal Ter Vesten, Beveren

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 3 april 2014-20 uur - mediazaal Ter Vesten, Beveren Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Marissa Van Eyck, stagiaire cultuurbeleid Johan Smet, schepen van Cultuur Verslag van de raad van bestuur van de

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op maandag 29 februari uur - polyzaal 1 Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op maandag 29 februari uur - polyzaal 1 Ter Vesten Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op maandag 29 februari 2016-20 uur - polyzaal 1 Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator,

Nadere informatie

van dinsdag 2 oktober 2018

van dinsdag 2 oktober 2018 van dinsdag 2 oktober 2018 verwelkoming door Kris Deckers, voorzitter verontschuldiging Johan Smet, schepen van Cultuur Goedkeuring verslag (presentatie) juni 2018 Goedkeuring financieel verslag 2017-2018

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 16 oktober 2014-20 uur - mediazaal Ter Vesten, Beveren

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 16 oktober 2014-20 uur - mediazaal Ter Vesten, Beveren Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 16 oktober 2014-20

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 19 november 2014-20 uur - OC De Verre, Verrebroek

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 19 november 2014-20 uur - OC De Verre, Verrebroek Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Johan Smet, schepen van Cultuur Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 18 november uur - polyzaal 2 Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 18 november uur - polyzaal 2 Ter Vesten Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 18 november 2015-20 uur - polyzaal 2 Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator,

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 20 mei uur - polyzaal 1 Ter Vesten, Beveren

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 20 mei uur - polyzaal 1 Ter Vesten, Beveren Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Marissa Van Eyck, stagiaire cultuurbeleid Johan Smet, schepen van Cultuur Verslag van de raad van bestuur van de

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD p/a Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD Goedgekeurd door de cultuurraad op 26 november 2008. Goedgekeurd op de Gemeenteraad van 17 december 2008 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 12 februari uur - Cultuurcentrum Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 12 februari uur - Cultuurcentrum Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Johan Smet, schepen van Cultuur Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

Oprichtingsstatuten van de Sectorale Deelraad Vrije Tijd Aalst

Oprichtingsstatuten van de Sectorale Deelraad Vrije Tijd Aalst Oprichtingsstatuten van de Sectorale Deelraad Vrije Tijd Aalst Artikel 1 : Opdracht, doelstellingen en samenstelling Er werd goedgekeurd onder de benaming Sectorale Deelraad Vrije Tijd een raad voor vrijetijdsbeleid

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 29 maart uur - CC Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 29 maart uur - CC Ter Vesten Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 29 maart 2017-20 uur - CC Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement feestcomité Meerdonk

Huishoudelijk reglement feestcomité Meerdonk Huishoudelijk reglement feestcomité Meerdonk Artikel 1 - Verwijzing naar wettelijke basis De gemeenteraadbeslissing van 7 maart 2013 tot de delegatie van budgethouderschap aan wijkcomités en burgerinitiatieven.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE SPORTRAAD LOKEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE SPORTRAAD LOKEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE SPORTRAAD LOKEREN Dit huishoudelijk reglement regelt al wat niet door de statuten wordt bepaald en is in feite de praktische leidraad bij de werking van de Sportraad.

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 4 december 2014 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 2 februari 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),van

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 8 september 2015-20 uur - OC 't Klooster Vrasene

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 8 september 2015-20 uur - OC 't Klooster Vrasene Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Johan Smet, schepen van Cultuur Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PINTE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

GEMEENTE DE PINTE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR GEMEENTE DE PINTE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Gelet op de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Gemeente De Pinte over het gemeentelijk milieu- en

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Pieter Van Bastelaere (voorzitter), Bart Van Dosselaer, Sylvain De Boey, Machteld Van Raemdonck, Marleen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 1 Algemene vergadering 1.1. Toetreding en ontslag Huishoudelijk reglement 1.1.1. Elke aanvraag voor toetreding tot Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw dient gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOOFDSTUK I Inleiding Artikel 1 De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking Affligem, afgekort als GROS, is een gemeentelijke

Nadere informatie

Statuten jeugdraad Glabbeek

Statuten jeugdraad Glabbeek Statuten jeugdraad Glabbeek 2018-2025 Algemeen Art 1. In de gemeente Glabbeek wordt een gemeentelijke jeugdraad opgericht in uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Art.1: Doelstelling van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid

Art.1: Doelstelling van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid ONTWERP Statuten Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid (Gemeenteraad 6 mei 2019) Art.1: Doelstelling van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid De doelstelling van De Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid, afgekort

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lokaal Fonds Uitvoerend Comité Mol REVISIENUMMER: 0 Huishoudelijk Reglement Lokaal Fonds Uitvoerend Comité Mol Goedgekeurd door Uitvoerend Comité Mol op 03/07/2018, revisienummer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN 1. Draagwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de afdeling Turnhoutse Kempen van Natuurpunt vzw. De bepalingen zijn aanvullend

Nadere informatie

De Adviesraad kan binnen de beperkingen van haar bevoegdheden, zoals bepaald in artikel 2, zelf initiatief nemen om een advies te formuleren.

De Adviesraad kan binnen de beperkingen van haar bevoegdheden, zoals bepaald in artikel 2, zelf initiatief nemen om een advies te formuleren. Gemeentelijk reglement Cultuurraad Stad Brussel Preambule Definities van de gebruikte termen: De Gemeenteraad: de Gemeenteraad van de Stad Brussel; Het College: College van Burgemeester en Schepenen van

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SPORTRAAD - KORTENBERG

GEMEENTELIJKE SPORTRAAD - KORTENBERG GEMEENTELIJKE SPORTRAAD - KORTENBERG STATUTEN Deze Statuten werden aangepast en goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 22/03/2004 waarna deze voor goedkeuring werden voorgelegd op de gemeenteraad

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de sportraad

Huishoudelijk reglement van de sportraad Huishoudelijk reglement van de sportraad Hoofdstuk 1 : Doel Artikel 1 : De gemeentelijke sportraad beschikt over door de gemeenteraad goedgekeurde statuten betreffende de gemeentelijke adviesraden voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen

Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen In werking getreden op 1 januari 2013. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE VERGADERING 1.1 Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen Artikel 1 Alle leden

Nadere informatie

ADVIESRAAD LOKALE ECONOMIE HAACHT STATUTEN

ADVIESRAAD LOKALE ECONOMIE HAACHT STATUTEN ADVIESRAAD LOKALE ECONOMIE HAACHT STATUTEN Art 1 Art. 2 De gemeentelijke raad voor de belangen van alle Haachtse ondernemers draagt als naam Adviesraad lokale economie Haacht, hierna genoemd de raad. Het

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid; Gelet op

Nadere informatie

WIJNCLUB T WIJNKRANSJE, LICHTERVELDE STATUTEN. Gecoördineerde statuten. Statuten opgesteld te LICHTERVELDE op ALGEMENE VERGADERING van 06/11/2007

WIJNCLUB T WIJNKRANSJE, LICHTERVELDE STATUTEN. Gecoördineerde statuten. Statuten opgesteld te LICHTERVELDE op ALGEMENE VERGADERING van 06/11/2007 WIJNCLUB T WIJNKRANSJE, LICHTERVELDE STATUTEN Gecoördineerde statuten. Statuten opgesteld te LICHTERVELDE op ALGEMENE VERGADERING van 06/11/2007 INLEIDENDE BEPALINGEN 1. Doel van de Vereniging. Deze statuten

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING. donderdag 18 januari 2018 te uur onder het Voorzitterschap van de heer Dirk Abbeloos, Voorzitter

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING. donderdag 18 januari 2018 te uur onder het Voorzitterschap van de heer Dirk Abbeloos, Voorzitter BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING Zitting van : donderdag 18 januari 2018 te 18.30 uur onder het Voorzitterschap van de heer Dirk Abbeloos, Voorzitter Aanwezig : Aandelen A Lasthebber Aantal stemmen BERLARE

Nadere informatie

Wijk-werkorganisatie Leie en Schelde.

Wijk-werkorganisatie Leie en Schelde. STATUTEN Projectvereniging Wijk-werkorganisatie Leie en Schelde. 1. BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De voornoemde stads- en gemeentebesturen sluiten een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

STATUTEN KWB WAMBEEK JOGGINGTEAM

STATUTEN KWB WAMBEEK JOGGINGTEAM STATUTEN KWB WAMBEEK JOGGINGTEAM Titel I : Omschrijving van de vereniging ==== ======================== Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt KWB Wambeek Joggingteam kortweg de vereniging en neemt

Nadere informatie

Statuten Cultuurraad Waregem

Statuten Cultuurraad Waregem Statuten Cultuurraad Waregem ERKENNING Art. 1: De benaming van het gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur is: CULTUURRAAD De cultuurraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan voor cultuurbeleid in

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MILIEURAAD (goedgekeurd gemeenteraad 10 juni 2013)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MILIEURAAD (goedgekeurd gemeenteraad 10 juni 2013) HUISHOUDELIJK REGLEMENT MILIEURAAD (goedgekeurd gemeenteraad 10 juni 2013) Gelet op artikel 4 van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de gemeente over het gemeentelijke milieu en natuurbeleid,

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad

Statuten HoGent Studentenraad Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 21 februari 2013) (Aanvulling zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 16 mei 2013) Titel I- Algemene bepalingen

Nadere informatie

Het adviesorgaan voor toerisme heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 13.

Het adviesorgaan voor toerisme heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 13. Statuten gemeentelijke adviesraad Adviesorgaan voor toerisme Goedgekeurd door de raad van bestuur dd. 19 maart 2013 Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 28 mei 2013 Artikel 1. Het adviesorgaan voor toerisme

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Verslag jaarlijkse statutaire algemene vergadering 20 maart 2017 om 19h30u

Verslag jaarlijkse statutaire algemene vergadering 20 maart 2017 om 19h30u Verslag AV_01-20032017 Sint-Niklaas, 20 maart 2017 Verslag jaarlijkse statutaire algemene vergadering 20 maart 2017 om 19h30u Locatie: Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas 1. Welkomstwoord

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad gemeente Alken

Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad gemeente Alken Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad gemeente Alken Hoofdstuk 1: Doel Artikel 1: In de gemeente Alken is een gemeentelijke jeugdraad opgericht in uitvoering van het decreet van 9 juni 1993,

Nadere informatie

Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. Verslag vergadering 3 november 2016

Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. Verslag vergadering 3 november 2016 Gemeentelijke Gezinsraad Beveren Verslag vergadering 3 november 2016 Aanwezige bestuursleden: voorzitter Pieter VAN BASTELAERE, Bart VAN DOSSELAER, Hector SMET, Rony BRAET, Emiel VERHOEVEN, Machteld VAN

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MOVE

Huishoudelijk reglement MOVE Huishoudelijk reglement MOVE Hoofdstuk I 1. Wie kan lid worden? Elke kandidaat die aanvaard wordt door de Raad van Bestuur, en het jaarlijks lidgeld betaald heeft. 2. Wie is een werkend lid? De werkende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Deel 1 ALGEMENE VERGADERING Samenstelling van de Algemene Vergadering Procedure voor culturele verenigingen, organisaties en instellingen Art. 1 Een culturele organisatie, vereniging

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 2. De sportraad is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur.

STATUTEN. Artikel 2. De sportraad is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur. STATUTEN Hoofdstuk 1 : DOEL Artikel 1. De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en de

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke culturele raad van Dentergem

Statuten gemeentelijke culturele raad van Dentergem Statuten gemeentelijke culturele raad van Dentergem Artikel 1: In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012. De gemeentelijke culturele raad

Nadere informatie

Statuten Adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang 1

Statuten Adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang 1 Gemeentelijke statuten Adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang Gemeente Brakel / Horebeke Hoofdstuk 1: oprichting Art.1 Er werd een adviesraad voor kinderopvang opgericht volgens het Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Personeel topsport Begeleiding TZV wordt besproken, volgende zwemcoaches zijn aangesteld binnen TZV:

Personeel topsport Begeleiding TZV wordt besproken, volgende zwemcoaches zijn aangesteld binnen TZV: Verslag Raad van Bestuur Vlaamse Zwemfederatie vzw Datum: 19 november 2018 Plaats: Merelbeke Bestuurders: Johnny Van der Straeten, Voorzitter / Laurent Samyn, Ondervoorzitter / Tom Callewaert, bestuurder

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad Statuten gemeentelijke cultuurraad 1. Erkenning Artikel 1 De gemeente erkent en richt een gemeentelijke cultuurraad op. De gemeenteraad en het College van burgemeester en schepenen zullen de gemeentelijke

Nadere informatie

Vergadering Raad van Bestuur Cultuurraad. 17 februari 2014

Vergadering Raad van Bestuur Cultuurraad. 17 februari 2014 Vergadering Raad van Bestuur Cultuurraad 17 februari 2014 AGENDA: 1. Verslag vorige vergadering van 13/01/2014 2. Aanvraag lidmaatschap professioneel 3. Aanvragen projectsubsidie 4. Nieuw kermisreglement

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 :

STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 : STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 : Algemeen : Art. 1 : De zetel van de gemeentelijke ouderenadviesraad is gevestigd in het gemeentehuis. Doelstellingen : Art. 2 : De gemeentelijke

Nadere informatie

STATUTEN van de gemeentelijke cultuurraad van Assenede

STATUTEN van de gemeentelijke cultuurraad van Assenede p/a cultuurdienst Kasteelstraat 1-3 9960 Assenede 09 341 90 88 cultuur@assenede.be STATUTEN van de gemeentelijke cultuurraad van Assenede Wanneer in deze statuten de gemeentelijke cultuurraad van Assenede

Nadere informatie

AGENDA Raad van Bestuur. 4. Goedkeuring nieuwe statuten, huishoudelijk reglement en verzekeringsmodaliteiten

AGENDA Raad van Bestuur. 4. Goedkeuring nieuwe statuten, huishoudelijk reglement en verzekeringsmodaliteiten Raad van Bestuur Dinsdag 9 januari 2018 (wegens noodweer & uitsel 12 december 2017) om 20 uur in Gosset Hotel, A. Gossetlaan 52 te 1702 Groot-Bijgaarden AGENDA Raad van Bestuur 1. Opening van de vergadering

Nadere informatie

SPORTRAAD GLABBEEK. Hoofdstuk I: doel STATUTEN

SPORTRAAD GLABBEEK. Hoofdstuk I: doel STATUTEN SPORTRAAD GLABBEEK STATUTEN Gelet op het decreet van 09.03.07 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk sportbeleid wordt te Glabbeek een gemeentelijke sportraad opgericht

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING RUNNERS MAARKEDAL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Runners Maarkedal, met zetel te 9688 Maarkedal, Bosterijststraat 15.

Nadere informatie

Verwelkoming. Extra punten aanwezigen subsidies. PPT beschikbaar vanaf 30 november via

Verwelkoming. Extra punten aanwezigen subsidies. PPT beschikbaar vanaf 30 november via 1. VERWELKOMING Verwelkoming Extra punten aanwezigen subsidies PPT beschikbaar vanaf 30 november via www.beveren.be/sportraad Agenda (1) Verwelkoming Verkiezingen RVB 2019-2024 Overzicht activiteiten 2018

Nadere informatie

Artikel 2 De cultuurraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.

Artikel 2 De cultuurraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN VAN DE CULTUURRAAD Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 7 juni 2001, gewijzigd dd. 1 maart 2010 en 16 februari 2012 Artikel 1 De culturele raad heeft als doel het bevorderen

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 13/05/2019 cf. art. 286 van het decreet lokaal bestuur

Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 13/05/2019 cf. art. 286 van het decreet lokaal bestuur Bekendmakingen beslissingen gemeenteraad van 13/05/2019 cf. art. 286 van het decreet lokaal bestuur Goedkeuren statutenwijziging projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme DE RAAD, Gelet op het

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

Organiek reglement voor de stedelijke cultuurraad Beringen ( )

Organiek reglement voor de stedelijke cultuurraad Beringen ( ) Organiek reglement voor de stedelijke cultuurraad Beringen (16-06-2014) 1. DOELSTELLING 1.1. Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Statuten JEUGDRAAD OUDENAARDE. 1. Oprichting

Statuten JEUGDRAAD OUDENAARDE. 1. Oprichting JEUGDRAAD OUDENAARDE Statuten 1. Oprichting In uitvoering van het decreet van 6/07/2012, houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid, erkent de Stad de stedelijke jeugdraad onder

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG GLABBEEK

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG GLABBEEK STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG GLABBEEK 2019-2025 Artikel 1 - Oprichting Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad lokaal

Nadere informatie