Functie en bevoegdheden dorpsraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functie en bevoegdheden dorpsraad"

Transcriptie

1 Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft als opdracht : a) het verstrekken van adviezen aan de Gemeentelijke Overheid over alle socio-culturele aangelegenheden van en over het gemeenschapsleven in de deelgemeente, op verzoek van de Overheid of op eigen initiatief. b) het contact, het overleg en de samenwerking tussen de plaatselijke uitsluitend Nederlandstalige verenigingen, instellingen en diensten werkzaam in de deelgemeente, te bevorderen en hun gemeenschappelijke belangen te dienen. c) het nemen van initiatieven die ten goede komen aan het gemeenschapsleven in de deelgemeente, waar nodig in overleg met andere raden en/of met het Gemeentelijk Feestcomité. SAMENSTELLING Artikel 2 : De Dorpsraad is samengesteld uit :

2 a) de Algemene Vergadering b) het Bestuur DE ALGEMENE VERGADERING Artikel 3 : Samenstelling De Algemene Vergadering is samengesteld uit stemgerechtigde - en nietstemgerechtigde leden. Stemgerechtigde leden zijn : a) de door de plaatselijke uitsluitend Nederlandstalige verenigingen, instellingen en diensten aangewezen afgevaardigden, die lid zijn van de organisatie die ze vertegenwoordigen. Voor elke effectieve vertegenwoordiger wordt een plaatsvervanger aangeduid, die de vergaderingen kan bijwonen en bij afwezigheid van de effectieve vertegenwoordiger in diens plaats kan stemmen. b) de leden die gecoöpteerd worden door de hierboven vermelde afgevaardigden. Hun aantal is beperkt tot 1/5 van het aantal onder a) bedoelde effectieve leden. Niet-stemgerechtigde leden zijn : a) een lid van het College van Burgemeester en Schepenen, door dit laatste aangewezen omwille van zijn opdracht. b) een Administratief Medewerker(ster), aangesteld door het College van Burgemeester en Schepenen. Hij/Zij helpt bij het opstellen van de notulen van de

3 vergaderingen en het bijhouden van de administratie. Deze leden hebben eveneens een plaatsvervanger die de vergaderingen kan bijwonen. De aanstelling van de leden geldt voor een mandaatperiode van drie jaar, behoudens hernieuwing. Wordt een lid vervangen, dan duurt de nieuwe aanstelling tot aan het einde van de lopende mandaatperiode. Alle mandaten vervallen op 31 maart na het jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden. Artikel 4 : Bijzondere voorschriften Voor de samenstelling van de Algemene Vergadering gelden nog volgende voorschriften : 1. Worden op hun aanvraag lid van de Algemene Vergadering, de afgevaardigden van de verenigingen die reeds erkend zijn door de sociale, culturele, sport- of jeugdraad. 2. Worden tevens lid van de Algemene Vergadering, de afgevaardigden van de andere uitsluitend Nederlandstalige plaatselijke verenigingen die door het Bestuur worden erkend als zijnde representatief in de deelgemeente. 3. De stemgerechtigde leden mogen geen Gemeenteraadslid zijn. 4. De coöptatie van stemgerechtigde leden, bij toepassing van artikel 3 van deze statuten, dient te gebeuren op grond van de bijzondere betrokkenheid bij het gemeenschapsleven van de deelgemeente. 5. De leden dienen woonachtig te zijn in de gemeente. Kandidaten van buiten de gemeente kunnen nochtans opgenomen worden wanneer zij : a) door de Algemene Vergadering aanvaard worden met 2/3 meerderheid b) mits bekrachtiging door het College van Burgemeester en Schepenen Artikel 5 : Einde van een mandaat

4 Aan het mandaat van een lid van de Algemene Vergadering komt een einde door : 1. het ontslag uit de Dorpsraad of uit de afvaardigende vereniging, instelling of dienst 2. de intrekking van de opdracht door de afvaardigende organisatie 3. ten aanzien van de stemgerechtigde leden, het aanvaarden van een mandaat als Gemeenteraadslid 4. drie opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden van het effectief lid en van zijn plaatsvervanger op de vergaderingen 5. het niet meer woonachtig zijn op het grondgebied van de Gemeente, behoudens wat voorzien is in artikel 4 en 5 6. de intrekking van de erkenning van de afgevaardigde organisatie door het Bestuur Als wordt vastgesteld dat aan het mandaat van een lid van de Algemene Vergadering een einde is gekomen, dient binnen de drie maanden in zijn vervanging te worden voorzien. Als dit niet gebeurt, vervalt het lidmaatschap van de vereniging, instelling of dienst en kan het alleen terug verkregen worden na het indienen van een nieuwe aanvraag bij de Voorzitter. Artikel 6 : Secties en commissies De Algemene Vergadering kan secties, commissies of werkgroepen oprichten voor het onderzoek, de studie en de bespreking van alle problemen die vallen binnen haar opdracht. Artikel 7 : Huishoudelijk Reglement De Algemene Vergadering stelt het Huishoudelijk Reglement van de Dorpsraad vast. Het Huishoudelijk Reglement organiseert de werking van de Algemene Vergadering en van het Bestuur, evenals de samenstelling en de werking van de secties, commissies en werkgroepen. Wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement worden beslist met gewone meerderheid van stemmen bij een aanwezigheid van tenminste 2/3 van de stemgerechtigde leden.

5 Als onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt binnen de veertien dagen een nieuwe buitengewone vergadering bijeengeroepen, waarop geldig wordt gestemd, ongeacht het aantal aanwezigen. Artikel 8 : Werking De Algemene Vergadering beslist over de adviezen aan het Gemeentebestuur, over het werkprogramma en over alle belangrijke aangelegenheden die de goede werking van de Dorpsraad mogelijk maken. Zij spreekt zich uit over het ontwerp van begroting, de rekening en het jaarlijks werkingsverslag van de Raad. HET BESTUUR Artikel 9 : Werking en Verkiezing De Algemene Vergadering kiest uit zijn stemgerechtigde leden, onder de voorgedragen kandidaten, bij geheime stemming, 9 leden die het Bestuur vormen en het Dagelijks Beheer van de Dorpsraad voeren. Uit de gekozenen wordt nadien door de Algemene Vergadering een Voorzitter gekozen bij gewone meerderheid. De overige bestuursfuncties worden in de schoot van het Bestuur in onderlinge afspraak verdeeld. Het Bestuur heeft de verplichting elk jaar : a) vóór 1 oktober het door de Algemene Vergadering voorgestelde ontwerp van begroting voor het volgende dienstjaar b) vóór 1 april de rekening en een gedetailleerd jaarverslag over het verlopen dienstjaar (van 1 januari tot 31 december) over te maken aan het College van Burgemeester en Schepenen dat, voor mededeling, deze documenten aan alle Gemeenteraadsleden bezorgt.

6 Het Bestuur van de Dorpsraad vergadert tenminste viermaal per jaar. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid, op voorwaarde dat tenminste vijf van de negen leden van het Bestuur aanwezig zijn. Zo dit aantal niet aanwezig is, belegt de Voorzitter zeven dagen na deze vergadering een nieuwe vergadering van het Bestuur, dat dan op geldige wijze beraadslaagt en besluit, ongeacht het aantal aanwezigen. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Voorzitter. De uitnodiging zal de agenda van de vergadering bevatten, welke dient opgesteld te worden door het Bestuur en zal tenminste zeven dagen vóór de vergadering aan de leden toegezonden worden. De Voorzitter is verplicht een Algemene Vergadering te beleggen wanneer zulks schriftelijk aangevraagd wordt door tenminste 1/3 der verenigingen. De aanvragers moeten de punten aanduiden welke zij aan de agenda wensen te zien plaatsen. Deze vergadering dient plaats te vinden binnen de maand na de voorlegging van het verzoek. Wanneer tenminste drie aangesloten verenigingen het nodig achten een punt aan de agenda toe te voegen, volstaat het dat zij de Voorzitter hiervan schriftelijk verwittigen, vóór de vergadering, opdat deze de spoedbehandeling van dat punt aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering zou kunnen onderwerpen. Artikel 10 : Aanvaarding van nieuwe leden Over de opname van iedere nieuwe kandiderende vereniging wordt beslist door het Bestuur. Deze beslissing moet bekrachtigd worden door de Algemene Vergadering. De aanvraag dient gericht te worden aan de Voorzitter, via het College van Burgmeester en Schepenen. Het Bestuur kan de erkenning van een vereniging, instelling of dienst intrekken wanneer deze gedurende twee opeenvolgende jaren niet meer beantwoordt

7 aan de voorwaarden tot toetreding. STATUTENWIJZIGINGEN Artikel 11 : Statutenwijzigingen Over een wijziging van de statuten kan door de Algemene Vergadering alleen geldig worden beraadslaagd bij 2/3 meerderheid van stemmen op een aanwezigheid van tenminste 2/3 van de stemgerechtigde leden. Als er op de vergadering onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt binnen de veertien dagen een nieuwe buitengewone vergadering bijeengeroepen, waarop geldig wordt gestemd, ongeacht het aantal aanwezigen. De voorstellen tot statutenwijzigingen dienen ter goedkeuring aan de Gemeenteraad te worden overgemaakt. BIJZONDERE BEPALINGEN Artikel 12 : Bijzondere bepalingen Voor alle gevallen niet opgenomen in deze statuten ligt de beslissing bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5

STATUTEN. afdeling beschikt over een eigen bestuur (het afdelingsbestuur) en een eigen administratie. Art. 5 Belgische Vereniging voor Interne Communicatie, vzw Zetel: Vonckstraat 24, 1210 Brussel Identificatienummer: 2963/65 Ondernemingsnummer: 408948238 STATUTEN Benaming, zetel, doel en structuur Art. 1 l.de

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN ACW GENT-EEKLO

STATUTEN ACW GENT-EEKLO STATUTEN ACW GENT-EEKLO Goedgekeurd op de verbondelijke ACW-Raad van 5 oktober 2007 1 2 Met de fusie van de twee ACW-verbonden Gent en Eeklo werden in 1998 nieuwe verbondelijke ACW-statuten opgesteld.

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose. 2. De vereniging is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging STATUTEN BEROEPSVERENIGING GEVESTIGD TE BOOM GENAAMD: KONINKLIJKE MARKTKRAMERSBOND VAN BOOM RUPELSTREEK & KLEIN-BRABANT Hoofdstuk I Benaming, zetel en doel van de vereniging Artikel 1.- De vereniging werd

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

SECRETARIAAT WAAROM DIT "VADEMECUM"?

SECRETARIAAT WAAROM DIT VADEMECUM? volkskunstgroep PIERLALA vzw pagina 1 SECRETARIAAT Volkskunstgroep PIERLALA vzw p.a. Inge Mellaerts 3800 Sint-Truiden 0495 47 26 97 WAAROM DIT "VADEMECUM"? De bedoeling van dit "vademecum" is om zowel

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement Medezeggenschap Utrechtse STudenten Huishoudelijk Reglement Zoals van kracht sinds 12-06-2014 Begrippen en algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Vereniging:

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, hierna ook te noemen: NVE. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

STATUTEN HAL HOLDING N.V. 26 MEI 2015

STATUTEN HAL HOLDING N.V. 26 MEI 2015 STATUTEN HAL HOLDING N.V. 26 MEI 2015 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: HAL Holding N.V. 2. Zij is gevestigd te Willemstad, Curaçao, doch kan elders kantoren hebben. 3. De vennootschap

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 1.1. Artikel 1: Doel van het reglement 5 2. HOOFDSTUK II: STRUCTUUR en INSTITUTIONELE EIGENHEID VAN UNASUR 5 2.1. Artikel 2:

Nadere informatie

OIKOCREDIT, Ecumenical Development Co-operative Society U.A. opgericht in 1975 STATUTEN. (laatstelijk gewijzigd op 21 juni 2012)

OIKOCREDIT, Ecumenical Development Co-operative Society U.A. opgericht in 1975 STATUTEN. (laatstelijk gewijzigd op 21 juni 2012) OIKOCREDIT, Ecumenical Development Co-operative Society U.A. opgericht in 1975 (laatstelijk gewijzigd op 21 juni 2012) Amersfoort, Nederland Preambule Het doel van OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative

Nadere informatie

VQ.\K-A. Van de l e de n. Art. 1 _K Het geiuone lidmaatschap uuordt verkregen door toelating tot een aangesloten plaatselijke vereniging. Over deze toelating beslist de plaatselijke vereniging op de uiijze,

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie