Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 20 mei uur - polyzaal 1 Ter Vesten, Beveren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 20 mei uur - polyzaal 1 Ter Vesten, Beveren"

Transcriptie

1 Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Marissa Van Eyck, stagiaire cultuurbeleid Johan Smet, schepen van Cultuur Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 20 mei uur - polyzaal 1 Ter Vesten, Beveren Leden: Hendrik Deckers, Cecile D Hollander, Bert Jacobs, Bart Hendrickx, Anita Morjaen, Diane Scheerders, André Tas, Luc Van Broeck, Mieke Van Hove, Roland Van Kemseke, Eric Van Oevelen Verontschuldigd: Rita Verhoeven, Gerda Vlegels, Marleen Wymeersch 1. Welkom en inleiding door Kris Deckers Kris verwelkomt de leden van de RVB en leidt de vergadering in. 2. Goedkeuring en opvolging verslag 03/04/2014 De voorzitter overloopt het verslag van vorige vergadering. Een aantal punten komt nog terug in de loop van de vergadering. Voor die punten die niet worden hernomen, volgt een korte stand van zaken. Hof ter Welle Schepen Johan Smet geeft een korte toelichting bij de stand van zaken van het dossier over de restauratie van kasteel Hof ter Welle. Het dossier werd toegelicht in een commissie en komt op 27/05 op de gemeenteraad. Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. De voorzitter wijst erop dat de verslagen steeds op de website van de gemeente worden geplaatst. 3. Stand van zaken werkgroepen Bloemenmarkt 2014 (Bart en Bert) De Bloemenmarkt vindt plaats in de Floralaan in Beveren op zondag 25/05, van 14 tot 17 uur. De scholen zijn geïnformeerd. Van de 19 scholen zijn er 11 scholen binnen. De bonnetjes voor de leerlingen en leerkrachten zijn inmiddels verdeeld. Er is een uitgebreid programma. Informatie hierover zal ter plaatse via een flyer worden verspreid. Het dossier werd ingediend bij Beveren Zomert en werd goedgekeurd. Naast de muziek en de acts zijn er diverse infostanden van verenigingen. De schaakstukken werden opgefrist door Hendrik en worden aan Bert bezorgd. Parkconcerten 2014 (Kris en Diane) Het eerste parkconcert vond afgelopen weekend plaats in Liefkenshoek en kende veel bijval. Het was meteen een schot in de roos. Er was een heel gezellige sfeer. De akoestiek was erg goed (tussen de muren, ter hoogte van de kanonnen). Deze opstelling werd in functie van de gidsbeurten gekozen. Wegens omstandigheden zijn de affiches en flyers niet tijdig op het fort geraakt. Voor de volgende concerten zal dit zeker in orde zijn. Er werden ca. 100 aanwezigen geteld.

2 verslag RVB kd 2. Ter info voor de begeleiders vanuit de PCR: de deelnemende muzikanten krijgen 2 bonnetjes per persoon, ter waarde van een pintje of een frisdrank. 11-juliviering 2014 (Cecile) 150 plaatsen werden al effectief gereserveerd. De opdrukaffiches werden besteld. Cecile bezorgt het promotiemateriaal tegen de AV van 4 juni. Aan de bestuursleden wordt gevraagd om tijdig hun (gereserveerde) kaarten op te vragen bij de ticketbalie van Ter Vesten: Na de voorstelling wordt een drankje aangeboden vanuit de cultuurraad. Open Monumentendag (OMD) 2014 Texamsite (Kris) De site werd vorige week gecontroleerd door de brandweer en de veiligheidsdiensten. Er wordt een opkomst van ca bezoekers verwacht tijdens het weekend van OMD. Intussen werden al 9 interviews afgenomen van oud-werknemers van Texam. Er staan nog een paar interviews op het programma. De Beverse Film- en Videoclub maakt hiervan een film van ca. 20 minuten. Straatnaamgeving (Bert) Er is een vraag gekomen vanuit de gemeente om enkele voorstellen te doen voor de ontsluiting vanuit de Alexander Farneselaan. Eerder werden reeds 3 voorstellen gedaan: Hertogin Margaretalaan (verwijzend naar Margareta van Parma) Willem Van Oranjelaan Eedverbondlaan (verwijzend naar verbond van lagere adel met doel de oppositie op te heffen). Bijkomende voorstellen: de Hooplaan en de Fortuinlaan (verwijzend naar een cruciale fase tijdens het beleg van Spanje waarbij de schepen de Hoop en de Fortuin, geladen met buskruit, de brug over de Schelde tot ontploffing moesten brengen). Opmerking: De Fortuinstraat bestaat al in Verrebroek. Deze kan dus niet weerhouden worden. Bert neemt deze info mee terug naar de werkgroep. Deze voorstellen gaan later naar het college. ArtuBe 2014 (Kris en Hilde) Op zaterdag 24 mei 2014 vindt op de site van het Gravenplein de tweede editie van ArtuBe plaats. Ook dit jaar nemen er een aantal verenigingen deel aan dit feest van de podiumkunsten. De voorzitter roept op om een kijkje te komen nemen, zeker waar verenigingen van de eigen PCR optreden. Het programma is ingedeeld in tijdsblokken. Een overzichtje wordt g d naar de leden van de RVB. Het volledige programma is te vinden via volgende link: Puntenstelsel indienen jaarverslag Hilde licht vanuit het secretariaat de stand van zaken m.b.t. de verzending van de documenten toe. Alle verenigingen ontvingen 1 dossier via de post, op naam van de stemgerechtigde. Tegelijk werden de stemgerechtigden en plaatsvervangers (voor zover die er zijn) van elke vereniging via mail geïnformeerd over deze gang van zaken. Hetzelfde postpakket bevatte ook de uitnodiging voor de algemene vergadering van woensdag 4 juni 2014, waarop stemgerechtigden en plaatsvervangers steeds uitgenodigd worden. Uit reacties die na de verzending toekwamen, blijkt nog maar eens dat er binnen verenigingen niet altijd duidelijkheid is over wie er nu precies de stemgerechtigde en de plaatsvervanger is. Intussen kwamen er al diverse vragen vanuit de verenigingen. De meest voorkomende vragen zijn: - doorsturen van het Word-document voor het invullen van de bestuurssamenstelling en voor het invullen van het activiteitenverslag (wordt op eenvoudige vraag g d); - info over de periode juli-augustus 2014 (wordt meegenomen naar berekening ). Hendrik en Bart volgen intussen de mogelijkheden voor digitalisering van het puntensysteem op. Er wordt een offerte verwacht m.b.t. de kostprijs van het uitschrijven van een geschikt programma.

3 verslag RVB kd 3. Toelagen via andere stelsels (bespreking overleg Gezinsraad-Cultuurraad) Op 22 april vond een overleg plaats tussen de voorzitters en secretarissen van gezinsraad en de cultuurraad en de schepen van Cultuur. Tijdens dit overleg werden de toelagen van verenigingen in het budgetboek overlopen, met het oog op het onderbrengen van de verenigingen in de juiste categorieën. In het verleden bleek immers dat een aantal verenigingen inhoudelijk eerder thuishoort onder een gezinsraad dan onder een cultuurraad. Om duidelijkheid te scheppen werd aangehaald welke verenigingen thuishoren onder de gezinsraad. Dat zijn op dit moment: - de zelfhulpgroepen - de Katholieke Verenigingen voor Gehandicaptenzorg (K.V.G. s) - alle wijk- of buurtverenigingen en -comités - alle ouderverenigingen, -raden en -comités Zij ontvangen een toelage vanuit het sociaal beleid van de gemeente. Vallen ook onder dit stelsel: - de ziekenzorgkernen - de bezigheidsclubs der zieken Vallen onder een ander stelsel: - de NSB s (vaderlandslievende verenigingen) - de OKRA s en andere ouderenverenigingen (seniorenraad) - de muziekmaatschappijen (aparte werkgroep binnen cultuur) De gezinsbonden zijn van oudsher aangesloten bij de cultuurraad maar werden nu ook ingeschreven onder sociaal beleid. Een heel aantal van bovenstaande verenigingen is lid van de cultuurraad. Om lid te zijn en te blijven moeten ze voldoen aan een aantal voorwaarden en dienen zij jaarlijks een overzicht in met de samenstelling van hun bestuur. Dit gebeurt tegelijk met het indienen van de jaarverslagen van de andere verenigingen die lid zijn van de cultuurraad. Vanuit hun lidmaatschap bij de cultuurraad kunnen zij ook een stemgerechtigde en een plaatsvervanger aanduiden voor de algemene vergadering van de cultuurraad. Vanuit deze functie kan er dan gekandideerd worden voor een functie in de plaatselijke cultuurraad en via deze weg ook de overkoepelende cultuurraad. De gezinsraad vraagt naar het standpunt van de RVB om een aantal verenigingen, dat inhoudelijk aanleunt bij de gezinsraad, maar is lid van de cultuurraad met ingang van 1 juli 2014 over te laten gaan naar de gezinsraad. Na bespreking blijkt dat, los van het subsidiestelsel waaronder ze nu vallen, de verenigingen lid wensen te blijven van de GCR. Conclusie: de RVB beslist om voorlopig geen gevolg te geven aan de oproep van de gezinsraad. De verenigingen blijven lid van de GCR en er wordt geen rondschrijven opgestart vanuit de cultuurraad. De RVB benadrukt wel dat het positief is dat de diverse adviesraden contact met elkaar zoeken en ideeën en werkmethoden uitwisselen. Evaluatie WAK 2014 in Verrebroek (Luc, Hilde en Marissa) WAK 2015: Kallo? De WAK editie 2014 in Verrebroek was een succes. We mochten 429 mensen verwelkomen verspreid over de verschillende dagen. Op zaterdag werd de Last Post gespeeld door Romain De Wilde en ook hiervoor was er heel wat belangstelling van het publiek. We hebben heel wat positieve reacties gekregen van de deelnemers, zoals: De samenwerking met collega's en met de organisatoren was zeer aangenaam, daarvoor mijn dank!, Een zeer goed verzorgde tentoonstelling, van de receptie tot de opstelling en organisatie., Alles verliep naar wens. We willen zeker ook de PCR, de vereniging en alle deelnemende kunstenaars bedanken voor hun enthousiasme en inzet. Ze hebben ervoor gezorgd dat de werken mooi werden opgehangen, waren talrijk aanwezig tijdens de tentoonstelling zelf en zorgden ervoor dat de ruimte op het einde van de WAK terug netjes werd achtergelaten. De aanwezige bestuursleden getuigen van een geslaagde openingsavond met fijne optredens van lokale kunstenaars.

4 verslag RVB kd 4. De voorzitter van de PCR-Verrebroek geeft alvast een tip mee voor de volgende WAK. Zou het voor de filmclub geen idee zijn om bij de kunstenaars vooraf te gaan filmen en dit te tonen tijdens de tentoonstelling? Deze tip wordt alvast meegenomen naar de vergadering van de filmclub. Ook bij de filmclub werd vastgesteld dat de aangeboden film over de Verheyenviering blijkbaar te voor de hand liggend was. Bijna alle bezoekers hadden de film al gezien of zelfs gekocht. Er wordt geopperd dat er ook een aanbod van filmpjes zou kunnen getoond worden, zodat bezoekers kunnen kiezen. We besluiten dat we met een zeer positieve blik uitkijken naar de WAK 2015 die normaal gezien in Kallo zal plaatsvinden. De secretaris belegt alvast een vergadering met de PCR-Kallo en met de GBS. Thema voor 2015: De Kleine Artiest. Voorstel: in het concept kan ook De Klaproos betrokken worden en rusthuis Kallo. 4. Voorbereiding AV van 04/06/2014 De voorzitter overloopt de agenda en licht deze toe. Het is de bedoeling dat er tijdens de volgende AV s telkens 1 vereniging een kleine bijdrage levert aan de vergadering. Dit met het oog op meer interactie en meer dynamiek. Op 4/6 zal dat gebeuren in het kader van de herdenking van WO I, zie verder. Uitleg bij indienen jaarverslag Tijdens de AV zal er een toelichting gegeven worden bij het indienen van het jaarverslag. Er wordt nog eens herhaald hoe er tewerk zal worden gegaan, wat de uiterlijke indiendatum is en wat er dient te gebeuren met de verantwoording van de maanden juli-augustus Inbreng vereniging in functie van herdenking WO I + gemeentelijk programma Op 4 juni brengt vtbkultuur Video Beveren in het ruimere kader van de herdenking van De Groote Oorlog een stukje film van ca. 15 minuten. Het gemeentelijke herdenkingsprogramma start vanaf het najaar van Tijdens de algemene vergadering zal de schepen, die deel uitmaakt van de werkgroep rond WO I, het programma voorstellen aan de aanwezigen. Verenigingen die zelf iets wensen te organiseren binnen deze herdenkingsperiode, krijgen informatie over de samenwerkingsmogelijkheden en uiterlijke inschrijfdata. 5. Communicatie Stand van zaken en reacties m.b.t. nieuwe verzendmethode De secretaris vraagt bij de bestuursleden naar de reacties op de nieuwe manier van informatieverspreiding naar de verenigingen. Blijkt dat de RVB unaniem positief is over deze instap in een meer digitale werkomgeving. Het globale adressenbestand van alle verenigingen aangesloten bij de GCR werd in een Excel-bestand gegoten, met vermelding van alle voorzitters, secretarissen, stemgerechtigden en plaatsvervangers. Elke PCR krijgt een overzicht mee op papier met daarin alle verenigingen met aangepaste adressen en s (tot hiertoe ontvangen), ter nazicht en ter aanvulling. Het bestand wordt ook nog digitaal bezorgd. De adressen van de cultuurverenigingen op de gemeentelijke website werden allemaal gecontroleerd en de verbeteringen werden aangebracht op basis van het huidige Excel-bestand. Er werden ca. 60 aanpassingen doorgevoerd. Met dank aan Marissa voor het vele gedetailleerde werk. Aan de hand van de ingestuurde volmachtformulieren worden nu ook de ontbrekende mailadressen aangevuld, zowel bij de Excel-documenten als bij de verzendingslijsten van het secretariaat. We maken de volgende afspraak: Algemene informatie, die interessant kan zijn voor de verenigingen, wordt door het secretariaat in eerste instantie naar de bestuursleden van de GCR gestuurd. Binnen elke PCR kan de info dan afzonderlijk verspreid worden naar de leden. Informatie die betrekking heeft op specifieke activiteiten zoals bv. recent nog ArtuBe, zal door het secretariaat rechtstreeks naar de verenigingen gestuurd worden. In dat geval zullen de PCR daarvan ook steeds op de hoogte gebracht worden, zodat dubbel mailverkeer beperkt blijft.

5 verslag RVB kd 5. Opstellen persbericht nieuwe werkwijze + verslaggeving via website gemeente Bij de start van het nieuwe werkjaar zal de nieuwe werkwijze ook via een persbericht aan de lokale perscontacten bezorgd worden. Op deze manier beogen we een ruim bereik. Verenigingen die de info nog niet eerder oppikten, kunnen op die manier alsnog geïnformeerd worden. 6. Agendapunten uit het culturele veld Verslaggeving Het secretariaat ontving het verslag van de AV van de PCR-Beveren. De voorzitter vraagt om elke verslag vanuit de PCR zeker te bezorgen aan zowel de secretaris als de voorzitter van de GCR. Bericht van overlijden We spreken af dat elk overlijden vanuit het culturele veld, dat aan het secretariaat wordt doorgegeven, ook zal worden gesignaleerd naar de betrokken PCR. Ook zal er in naam van het bestuur een blijk van deelneming vertrekken vanuit de GCR. 7. Financieel verslag (stand van zaken Luc) De penningmeester overloopt de uitgaven en inkomsten van de rekeningen. In het eerste trimester werden nog niet veel financiële verrichtingen gedaan op de rekening. De penningmeester vraagt als voorzitter van de PCR-Verrebroek akkoord voor de uitgaven m.b.t. de WAK in Verrebroek. Alle uitgaven vallen mooi binnen het vooropgestelde budget. De RVB keurt de uitgaven goed. 8. Briefwisseling / mededelingen Info vanuit cultuurbeleid Klassering Provinciale muziektornooien Jaarlijks organiseert de provincie blaasmuziektornooien waarbij de deelnemende verenigingen hun reeds behaalde klassering kunnen hernieuwen of zelfs verbeteren (promoveren). De Koninklijke Muziekvereniging Euterpia (met onderscheiding) en de Koninklijke Fanfare Eendracht Vrasene werden gerangschikt in tweede afdeling. Deze klasseringen gelden voor 4 jaar. De RVB wenst de deelnemende muziekverenigingen proficiat met hun prestatie. Wandelbrochures Er worden 20 brochures van Beveren aangevraagd door de dienst Toerisme. Vanuit het infokantoor komen er ook vragen om nieuwe (aangepaste) Wandelbrochures voor Melsele te voorzien. Eerder kwam ook al de vraag om deze brochures te digitaliseren om ze online te kunnen ontsluiten. Kan de werkgroep die zich hierover ontfermt dit verder uitwerken? Zijn alle antwoorden binnen? We nemen dit verder op in de vergadering van juni. In afwachting worden alvast de brochures van Beveren bijbesteld. Opvolging vragen m.b.t. digitalisering: auteur Wandelbrochure Verrebroek is bevraagd en gaat akkoord met digitalisering, mits vermelding van bron. Info vanuit de vzw GCC Er werden geen punten vanuit de vzw GCC geagendeerd. Info vanuit het beheersorgaan van de Bib Verslagen RVB en AV in bibfilialen Toen enige tijd geleden besloten werd om de verzending van verslagen van de RVB en de AV te beperken en vooral in te zetten op digitale communicatie, werd aan de Bib gevraagd of de mogelijkheid bestond om in elk bibliotheekfiliaal een map met verslagen ter beschikking te houden van personen die nog niet beschikken over . Deze mappen met verslagen van de RVB en de AV van de cultuurraad zijn inmiddels voorzien en zullen vanaf eind mei 2014 ter beschikking zijn in de filialen van de Bib in de deelgemeenten en ook in de hoofdbib. Uiteraard zijn ook de pc-terminals in de bibfilialen beschikbaar om het verslag te raadplegen via de website van de gemeente Beveren. - Verslagen RVB te raadplegen via:

6 verslag RVB kd 6. - Verslagen AV te raadplegen via: Vrijwilligers gezocht: voorlezen voor ouderen De Bib is op zoek naar vrijwilligers die willen voorlezen voor ouderen, in woon- en zorgcentra. Het is de bedoeling om deze pool van vrijwilligers via een aangepaste vorming op te leiden om voor het specifieke doelpubliek van rusthuisbewoners te spreken. De Bib stelt flyers ter beschikking waarop geïnteresseerden achteraan hun gegevens kunnen invullen. Aan de hand van de ingevulde flyers kan de Bib de belangstellenden contacteren voor verdere afspraken. De flyers zijn reeds beschikbaar. Start van het project is voorzien voor het najaar van De leden van de RVB kregen alvast een affiche mee om op te hangen in de deelinfrastructuren. 9. Varia / rondvraag en planning data volgende vergaderingen Kunst De schepen licht toe dat er recent een bezoek werd gebracht aan de Huisvestingsmaatschappij. De maatschappij heeft het beeld De Visser van Georges Staes in eigendom. Het beeld werd beschadigd en is nu ondergebracht in een gebouw van de Huisvestingsmaatschappij. Het bezoek had tot doel om samen met de kunstenaar en enkele leden van de werkgroep Kunsten te kijken of het beeld kan worden opgeknapt en of het een nieuwe plaats kan krijgen. De volgende voorstellen werden naar voren geschoven: 1. toekomstige locatie Hooghuis; 2. ter hoogte van de Golf ; 3. Fort Liefkenshoek, vlak buiten de poort, ter hoogte van de omwalling. PCR-Kieldrecht Het optreden van Michel Wuyts op vrijdag 16 mei 2014 in Ermenrike was een groot succes. Er waren zeker 300 aanwezigen. Er was een goede samenwerking en een heel goede sfeer. PCR-Beveren De PCR-Beveren bestaat 45 jaar. Sinds 1969 wordt er om de 5 jaar een viering georganiseerd om dit in de kijker te plaatsen. Op 15 juni om 11 uur wordt in de bijkapel van OC Boerenpoort Whizz Bang opgevoerd door theater Leen Persyn. Plaatsen zijn beperkt, dus snel zijn is de boodschap. PCR-Verrebroek Toelagen De verenigingen vragen hoe het zit met de besparingen in de komende jaren. De subsidie die in 2015 wordt uitgekeerd zal slechts over 10 maanden berekend worden (sept 2013-juni2014). Dit mag zeker niet tot een vermindering leiden naar de volgende jaren toe. Is een eventuele indexering bespreekbaar? Vergoeding sleutelverantwoordelijken Verenigingen en raden hebben moeten inleveren. Tegelijk gaan de kosten voor heel wat zaken de hoogte in. Kunnen we nagaan wat het standpunt van het college is m.b.t. de vergoeding voor de sleutelverantwoordelijke? PCR-Melsele Kunstkring De Meiboom en Fotoclub Lichtkunst stellen tentoon tijdens het O.L.H. Hemelvaartweekend, aansluitend bij de Aardbeifeesten. Fotoclub Lichtkunst viert tegelijk haar 50-jarige jubileum. Voor Kunstkring De Meiboom is het de 47 ste tentoonstelling. De tentoonstelling is vrij te bezoeken op donderdag 29/05, zaterdag 31/05 en zondag 1 juni, telkens van tot uur. Kris Deckers opent de tentoonstelling, Helena De Cock speelt cello. PCR-Haasdonk PCR-Haasdonk wenst samen te werken met het Feestcomité en vraagt naar de mogelijkheden en de voorwaarden om in aanmerking te komen. De schepen licht toe dat de Feestcomités onder de werking van de dienst Feestelijkheden vallen. Dat is historisch zo gegroeid. Er wordt nagevraagd hoe verenigingen een samenwerking kunnen aanvragen.

7 verslag RVB kd 7. Vanuit de PCR-Verrebroek wordt meegedeeld dat het Feestcomité Verrebroek echt als organiserend comité optreedt en verenigingen aanspreekt en aanmoedigt om naar buiten te komen en zaken te organiseren. Bv. kermissen, koersen, jaarmarkten, Brief CM CM vraagt aan de RVB ca. 15 min. tijd om een presentatie te mogen geven over orgaandonatie. Deze vraag werd, met toestemming van het gemeentebestuur, ook gesteld aan de andere adviesraden: gezinsraad, seniorenraad en sportraad. Doel: het onderwerp bespreekbaar maken en zoveel mogelijk mensen zich laten registreren voor orgaandonatie. Met name: een sensibiliseringscampagne naar de bevolking toe. Er wordt gevraagd om dit voor 10 oktober in te mogen plannen. Deze vraag komt niet vanuit culturele hoek en is gericht op algemene informatie naar de bevolking. Misschien zijn er hiervoor betere kanalen dan de AV van de GCR? Er worden alvast enkele ideeën geopperd: - info mee opnemen bij de varia en zo verspreiden aan alle leden; - samenwerking tussen alle adviesraden om hierover een infoavond te houden via het Sociaal Huis; - een algemene oproep in Onze Gemeente. De RVB stelt voor om dit punt te hernemen tijdens de vergadering van 24/06. De volgende vergadering van de RAAD VAN BESTUUR werd vastgelegd op 24 juni 2014 om 20 uur in polyzaal 1, in Ter Vesten. Contactadres secretariaat cultuurraad Secretariaat Gemeentelijke Cultuurraad Beveren p/a Gravenplein Beveren Secretaris: Hilde Reyniers

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 24 juni uur - polyzaal 1 Ter Vesten, Beveren

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 24 juni uur - polyzaal 1 Ter Vesten, Beveren Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Johan Smet, schepen van Cultuur Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren

Nadere informatie

van maandag 28 september 2015

van maandag 28 september 2015 van maandag 28 september 2015 Verwelkoming door Kris Deckers, voorzitter Goedkeuring verslag van 03/06/2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 2015 INKOMSTEN Toelage Gemeente 17.400,00 Verkoop wandelbrochures/kapellen

Nadere informatie

van dinsdag 19 september 2017

van dinsdag 19 september 2017 van dinsdag 19 september 2017 Verwelkoming door Kris Deckers, voorzitter Vandaag stellen De Rode Muizen zich voor FINANCIEEL VERSLAG 2016 2017 INKOMSTEN Toelage Gemeente 18.350,00 Verkoop wandelbrochures/kapellen

Nadere informatie

van maandag 12 september 2016

van maandag 12 september 2016 van maandag 12 september 2016 Verwelkoming door Kris Deckers, voorzitter Vandaag stellen twee verenigingen stellen zich voor: A.D.E.M. en AXIS4peace FINANCIEEL VERSLAG 2015 2016 INKOMSTEN Toelage Gemeente

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 3 september uur - polyzaal 1 Ter Vesten, Beveren

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 3 september uur - polyzaal 1 Ter Vesten, Beveren Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Johan Smet, schepen van Cultuur Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 7 mei uur - Mediazaal Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 7 mei uur - Mediazaal Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Johan Smet, schepen van Cultuur. Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 19 november 2014-20 uur - OC De Verre, Verrebroek

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 19 november 2014-20 uur - OC De Verre, Verrebroek Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Johan Smet, schepen van Cultuur Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 25 februari 2014-20 uur - Huis Lombaert, Beveren

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 25 februari 2014-20 uur - Huis Lombaert, Beveren Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Luc Van Broeck, penningmeester Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 3 april 2014-20 uur - mediazaal Ter Vesten, Beveren

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 3 april 2014-20 uur - mediazaal Ter Vesten, Beveren Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Marissa Van Eyck, stagiaire cultuurbeleid Johan Smet, schepen van Cultuur Verslag van de raad van bestuur van de

Nadere informatie

van woensdag 6 juni 2018

van woensdag 6 juni 2018 van woensdag 6 juni 2018 Verwelkoming door Kris Deckers, voorzitter Muzikale omlijsting door Con Brio Goedkeuring verslag (presentatie) september 2017 Een vereniging stelt zich voor: vzw Hortus ter Saksen

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 11 december uur - Refter Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 11 december uur - Refter Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Luc Van Broeck, penningmeester Ben Croon, directeur cultuurcentrum, voor punten 1-3 Verslag van de raad van bestuur

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op maandag 9 september uur - polyzaal 1, CC Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op maandag 9 september uur - polyzaal 1, CC Ter Vesten Aanwezig: Johan De Ridder, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Luc Van Broeck, penningmeester Bruno Stevenheydens, schepen van Cultuur Verslag van de raad van bestuur van de

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 16 december uur - polyzaal 2 Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 16 december uur - polyzaal 2 Ter Vesten Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 16 december 2015-20 uur - polyzaal 2 Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator,

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 6 oktober 2015-20 uur - refter Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 6 oktober 2015-20 uur - refter Ter Vesten Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 6 oktober 2015-20 uur - refter Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator,

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op maandag 29 februari uur - polyzaal 1 Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op maandag 29 februari uur - polyzaal 1 Ter Vesten Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op maandag 29 februari 2016-20 uur - polyzaal 1 Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator,

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 16 oktober 2014-20 uur - mediazaal Ter Vesten, Beveren

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 16 oktober 2014-20 uur - mediazaal Ter Vesten, Beveren Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 16 oktober 2014-20

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 11 oktober 2017 om 20 uur in Huis Lombaert

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 11 oktober 2017 om 20 uur in Huis Lombaert Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 11 oktober 2017 om 20 uur in Huis Lombaert Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator,

Nadere informatie

van dinsdag 23 september 2014

van dinsdag 23 september 2014 van dinsdag 23 september 2014 Verwelkoming door Kris Deckers, voorzitter Verontschuldiging Johan Smet, schepen van Cultuur Goedkeuring verslag 04/06/2014 Muzikaal intermezzo Kalison, Haasdonk That s A

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 29 maart uur - CC Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 29 maart uur - CC Ter Vesten Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 29 maart 2017-20 uur - CC Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator,

Nadere informatie

van dinsdag 2 oktober 2018

van dinsdag 2 oktober 2018 van dinsdag 2 oktober 2018 verwelkoming door Kris Deckers, voorzitter verontschuldiging Johan Smet, schepen van Cultuur Goedkeuring verslag (presentatie) juni 2018 Goedkeuring financieel verslag 2017-2018

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 18 november uur - polyzaal 2 Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 18 november uur - polyzaal 2 Ter Vesten Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 18 november 2015-20 uur - polyzaal 2 Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator,

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Pieter Van Bastelaere (voorzitter), Bart Van Dosselaer, Sylvain De Boey, Machteld Van Raemdonck, Marleen

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 12 februari uur - Cultuurcentrum Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 12 februari uur - Cultuurcentrum Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Johan Smet, schepen van Cultuur Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 8 september 2015-20 uur - OC 't Klooster Vrasene

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 8 september 2015-20 uur - OC 't Klooster Vrasene Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Johan Smet, schepen van Cultuur Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 4 december 2014 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),

Nadere informatie

Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. Verslag vergadering 3 november 2016

Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. Verslag vergadering 3 november 2016 Gemeentelijke Gezinsraad Beveren Verslag vergadering 3 november 2016 Aanwezige bestuursleden: voorzitter Pieter VAN BASTELAERE, Bart VAN DOSSELAER, Hector SMET, Rony BRAET, Emiel VERHOEVEN, Machteld VAN

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 2 februari 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),van

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 1 juni 2016 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 1 juni 2016 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 1 juni 2016 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Pieter VAN BASTELAERE (voorzitter), Bart VAN DOSSELAER, Hector SMET, Machteld VAN RAEMDONCK, Marleen VAN

Nadere informatie

HERDENKINGS- PROGRAMMA DE GROOTE OORLOG ( ) Algemene vergadering van de Cultuurraad 4/6/2014

HERDENKINGS- PROGRAMMA DE GROOTE OORLOG ( ) Algemene vergadering van de Cultuurraad 4/6/2014 HERDENKINGS- PROGRAMMA DE GROOTE OORLOG (2014-2018) Algemene vergadering van de Cultuurraad 4/6/2014 PROGRAMMA DE GROTE OORLOG (2014-2019) Seizoen Thema Toelichting 2013-2014 Beveren aan de vooravond van

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

DIENSTREGLEMENT BIBLIOTHEEK

DIENSTREGLEMENT BIBLIOTHEEK DIENSTREGLEMENT BIBLIOTHEEK Dienstreglement van de openbare bibliotheek Beveren Artikel 1 : ALGEMEEN De verschillende vestigingen van de openbare bibliotheek Beveren zijn vrij toegankelijk voor iedereen.

Nadere informatie

47 Toneelkring De Kleine Kunst

47 Toneelkring De Kleine Kunst PUNTENBEREKENING BEVEREN Verslag afgegeven # pnt. berekening Nr. VERENIGING 2017 2018 1 A.D.E.M. 1280 830 2 Acantus (koor) 3970 3780 3 Alabaré - jeugdkoor 1800 2050 4 Aqua-Atlantis 1360 1020 5 Beverse

Nadere informatie

Bestuursvergadering goedgekeurde versie

Bestuursvergadering goedgekeurde versie p.a. Cultuurdienst Kasteelstraat 1-3 9960 Assenede 09 341 90 88 cultuur@assenede.be Bestuursvergadering 20.05.2015 - goedgekeurde versie datum & locatie: aanwezig: verontschuldigd: 20.05.2015 om 20 uur

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIEREGLEMENT voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen ACTIVITEITEN

AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIEREGLEMENT voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen ACTIVITEITEN AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIEREGLEMENT voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen ACTIVITEITEN 2017-2018 Belangrijk: - Lees grondig het subsidiereglement (zie bijlage) na. Dit is de algemene basis waarop

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

Schepen van cultuur 3 gecoöpteerde leden 1 afgevaardigde gemeentelijke diensten 2 afgevaardigden uit de gemeentelijke adviesraden

Schepen van cultuur 3 gecoöpteerde leden 1 afgevaardigde gemeentelijke diensten 2 afgevaardigden uit de gemeentelijke adviesraden ALGEMENE VERGADERING Verslag 15 juni 2006 Plaats: Aanwezig: Cultuurcentrum Knokke-Heist Begin: 20.00 uur Einde: 21.00 uur lokaal 101/102 54 verenigingen, Schepen van cultuur 3 gecoöpteerde leden 1 afgevaardigde

Nadere informatie

Algemene Vergadering 29/03/2017

Algemene Vergadering 29/03/2017 Algemene Vergadering 29/03/2017 Agenda 1. Verwelkoming Presentatie Meerhout 2. Toelichting erfgoedcel k.erf: Nacht van het Kempens Erfgoed 3. Goedkeuring verslag vorige vergadering 4. Kasverslag 2016,

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht

Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht Gemeente Beveren Gebruiksvoorwaarden ontmoetingscentrum Ermenrike Kieldrecht geldig vanaf 1 januari 2014 GEBRUIKSREGLEMENT POLYVALENTE ZAAL ART. 1: Het gemeentebestuur stelt volgende lokalen in het ontmoetingscentrum

Nadere informatie

Reglement voor de toelagen aan culturele en socio-culturele verenigingen ter ondersteuning van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid in Zulte.

Reglement voor de toelagen aan culturele en socio-culturele verenigingen ter ondersteuning van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid in Zulte. Reglement voor de toelagen aan culturele en socio-culturele verenigingen ter ondersteuning van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid in Zulte. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Kredieten Binnen de

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015 De aanvraagformulieren moeten het Administratief Centrum uiterlijk op vrijdag 24 oktober 2014 bereiken. Graag bezorgen aan: College van burgemeester en schepenen, Veld 1 te 9970 Kaprijke of via toerisme@kaprijke.be

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

PUNTENBEREKENING BEVEREN Verslag afgegeven

PUNTENBEREKENING BEVEREN Verslag afgegeven PUNTENBEREKENING BEVEREN 1 A.D.E.M. 1085 1280 830 1085 2 Acantus (koor) 2350 3970 3780 4470 3 Alabaré - jeugdkoor 1440 1800 2050 1720 4 Aqua-Atlantis 1300 1360 1020 1360 5 Beverse Film/Videoclub 3750 4140

Nadere informatie

Notulen Vergadering Heemkundekring Machala

Notulen Vergadering Heemkundekring Machala Notulen Vergadering Heemkundekring Machala http://www.tuxx.nl/ Datum: 15 september 2016 Tijd: 19u30 Locatie: Hof van Woinke Aanwezig: Cornand F Cornand H De Backer E De Wilder G De Wilder L Dekempeneer

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 5 november 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 5 november 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 5 november 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Pieter Van Bastelaere (voorzitter), Fabienne Van Remoortere (penningmeester), Bart Van Dosselaer, Hector

Nadere informatie

AGENDA Raad van Bestuur. 4. Goedkeuring nieuwe statuten, huishoudelijk reglement en verzekeringsmodaliteiten

AGENDA Raad van Bestuur. 4. Goedkeuring nieuwe statuten, huishoudelijk reglement en verzekeringsmodaliteiten Raad van Bestuur Dinsdag 9 januari 2018 (wegens noodweer & uitsel 12 december 2017) om 20 uur in Gosset Hotel, A. Gossetlaan 52 te 1702 Groot-Bijgaarden AGENDA Raad van Bestuur 1. Opening van de vergadering

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG GLABBEEK

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG GLABBEEK STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG GLABBEEK 2019-2025 Artikel 1 - Oprichting Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad lokaal

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD p/a Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD Goedgekeurd door de cultuurraad op 26 november 2008. Goedgekeurd op de Gemeenteraad van 17 december 2008 Hoofdstuk

Nadere informatie

Reglement projectsubsidies voor de realisatie van culturele projecten van bijzondere en gemeenschapsvormende aard

Reglement projectsubsidies voor de realisatie van culturele projecten van bijzondere en gemeenschapsvormende aard Reglement projectsubsidies voor de realisatie van culturele projecten van bijzondere en gemeenschapsvormende aard De raad, Gelet op het decreet d.d. 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief

Nadere informatie

Reglement voor de toelagen aan culturele en socio-culturele verenigingen ter ondersteuning van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid in Zulte.

Reglement voor de toelagen aan culturele en socio-culturele verenigingen ter ondersteuning van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid in Zulte. Reglement voor de toelagen aan culturele en socio-culturele verenigingen ter ondersteuning van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid in Zulte. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Kredieten Binnen de

Nadere informatie

2. Goedkeuring verslag 3 april 2017: Het verslag van 22 mei wordt door alle aanwezigen ondertekend en aldus goedgekeurd.

2. Goedkeuring verslag 3 april 2017: Het verslag van 22 mei wordt door alle aanwezigen ondertekend en aldus goedgekeurd. Verslag provinciale raad 26 juni 2017 Huis van de sport Boomgaardstraat - Antwerpen Aanwezig: Jean BOUMANS Adj. Directeur Administratief Peter CRAUWELS Provinciaal Secretaris Frans WILLEMSEN Provinciaal

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 7 september 2017 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 7 september 2017 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 7 september 2017 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Pieter Van Bastelaere (voorzitter), Neel De Block (secretaris), Fabienne Van Remoortere (penningmeester),

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM 20.00 UUR Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Dhr. F. van Dalum, Dhr. E.A. Druppel,

Nadere informatie

Werkingssubsidies. Advies aanpassingen Aanvraagformulier

Werkingssubsidies. Advies aanpassingen Aanvraagformulier Werkingssubsidies Advies aanpassingen Aanvraagformulier 26 november 2015 Werkingssubsidies Stad Vilvoorde dienst cultuur en evenmenetn Grote Markt 1800 Vilvoorde Tel. 02 255 49 50 Aanvraag voor een subsidie

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 1 september 2016 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 1 september 2016 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 1 september 2016 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: voorzitter Pieter VAN BASTELAERE, Rony BRAET, Sylvain DE BOEY, Machteld VAN RAEMDONCK, Marleen VAN

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad gemeente Alken

Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad gemeente Alken Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad gemeente Alken Hoofdstuk 1: Doel Artikel 1: In de gemeente Alken is een gemeentelijke jeugdraad opgericht in uitvoering van het decreet van 9 juni 1993,

Nadere informatie

CULTUURRAAD HERNE SUBSIDIEREGLEMENT

CULTUURRAAD HERNE SUBSIDIEREGLEMENT CULTUURRAAD HERNE SUBSIDIEREGLEMENT Cultuurdienst Centrum 17 1540 Herne 1 02 397 11 60 cultuur@herne.be Dit reglement werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Cultuurraad d.d. 15 juni 2015.

Nadere informatie

Bestuursvergadering 17.06.2015 - goedgekeurde versie

Bestuursvergadering 17.06.2015 - goedgekeurde versie p.a. Cultuurdienst Kasteelstraat 1-3 9960 Assenede 09 341 90 88 cultuur@assenede.be Bestuursvergadering 17.06.2015 - goedgekeurde versie datum & locatie: 17.06.2015 om 20 uur in De Bijenkorf aanwezig:

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC)

ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC) ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC) Datum: donderdag 19 november 2015 om 20u Plaats: halfronde zaal stadskantoor Aanwezig/verontschuldigd/Afwezig: zie aanwezigheidslijst Frida Verslaggever:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Deel 1 ALGEMENE VERGADERING Samenstelling van de Algemene Vergadering Procedure voor culturele verenigingen, organisaties en instellingen Art. 1 Een culturele organisatie, vereniging

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke culturele raad van Dentergem

Statuten gemeentelijke culturele raad van Dentergem Statuten gemeentelijke culturele raad van Dentergem Artikel 1: In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012. De gemeentelijke culturele raad

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement feestcomité Meerdonk

Huishoudelijk reglement feestcomité Meerdonk Huishoudelijk reglement feestcomité Meerdonk Artikel 1 - Verwijzing naar wettelijke basis De gemeenteraadbeslissing van 7 maart 2013 tot de delegatie van budgethouderschap aan wijkcomités en burgerinitiatieven.

Nadere informatie

Subsidiereglement socio-culturele verenigingen Laakdal

Subsidiereglement socio-culturele verenigingen Laakdal Subsidiereglement socio-culturele verenigingen Laakdal 23/09/2014 Gemeente Laakdal Kerkstraat 21 B-2430 Laakdal info@laakdal.be www.laakdal.be Cultuurdienst cultuur@laakdal.be 1 Algemeen Art. 1: Het college

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING

ALGEMENE VERGADERING ALGEMENE VERGADERING Gemeentelijke Sportraad (GSR) Beveren Donderdag 20 november 2014 19.30 uur in zaal Olympia VERWELKOMING Alle aanwezigen van harte welkom op de jaarlijkse algemene vergadering van GSR

Nadere informatie

De Adviesraad kan binnen de beperkingen van haar bevoegdheden, zoals bepaald in artikel 2, zelf initiatief nemen om een advies te formuleren.

De Adviesraad kan binnen de beperkingen van haar bevoegdheden, zoals bepaald in artikel 2, zelf initiatief nemen om een advies te formuleren. Gemeentelijk reglement Cultuurraad Stad Brussel Preambule Definities van de gebruikte termen: De Gemeenteraad: de Gemeenteraad van de Stad Brussel; Het College: College van Burgemeester en Schepenen van

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

GEMEENTE GEETBETS REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN DE CULTUURVERENIGINGEN. (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2010 )

GEMEENTE GEETBETS REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN DE CULTUURVERENIGINGEN. (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2010 ) GEMEENTE GEETBETS REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN DE CULTUURVERENIGINGEN (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2010 ) Artikel 1. Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Geetbets kan jaarlijks

Nadere informatie

Aanwezig : Juf Veronique, Inne, Linda, Patricia, Sofie, Christel, Sabien, Ronny, Ann, Sandra, Els, Frank, Dirk, Inès, Marijke en Pascal

Aanwezig : Juf Veronique, Inne, Linda, Patricia, Sofie, Christel, Sabien, Ronny, Ann, Sandra, Els, Frank, Dirk, Inès, Marijke en Pascal Verslag Ouderraad 5 juni 13 Aanwezig : Juf Veronique, Inne, Linda, Patricia, Sofie, Christel, Sabien, Ronny, Ann, Sandra, Els, Frank, Dirk, Inès, Marijke en Pascal Afwezig : Jo Agendapunten: 1) Traktatie

Nadere informatie

a) de beleidsvisie en over de initiatieven die er op gemeentelijk vlak kunnen genomen worden.

a) de beleidsvisie en over de initiatieven die er op gemeentelijk vlak kunnen genomen worden. Statuten Januari 2013 Artikel 1. De Raad voor Internationale Samenwerking is de adviesraad van de gemeente voor ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidproblematiek DAC (Development Assistance Committee)

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN BIBLIOTHEEK ALKEN

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN BIBLIOTHEEK ALKEN ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN BIBLIOTHEEK ALKEN Titel I: Opdracht Artikel 1. Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de inrichtende overheid (gemeenteraad en college van burgemeester

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de sportraad

Huishoudelijk reglement van de sportraad Huishoudelijk reglement van de sportraad Hoofdstuk 1 : Doel Artikel 1 : De gemeentelijke sportraad beschikt over door de gemeenteraad goedgekeurde statuten betreffende de gemeentelijke adviesraden voor

Nadere informatie

extra >> maandkalender

extra >> maandkalender NIEUWSBRIEF 02 11 2016 extra Beste ouders Heeft iedereen een fijne herfstvakantie gehad? Wij kijken terug op een mooie periode voor de herfstvakantie; de kinderboekenweek met de afsluiting waarbij vele

Nadere informatie

GEMEENTE DE PINTE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

GEMEENTE DE PINTE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR GEMEENTE DE PINTE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT - Gelet op de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Gemeente De Pinte over het gemeentelijk milieu- en

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Verslag vergadering ouderraad dinsdag 25 april 2017

Verslag vergadering ouderraad dinsdag 25 april 2017 Verslag vergadering ouderraad dinsdag 25 april 2017 Kernbestuur ouderraad Naam Anja Smet Annelies De Beuf Cindy Verdoorent Edwige Cardoen Geert Vanhove Ines Van Buynder Karin De Lamper Kristof Van der

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Sociaal-culturele verenigingen van Ardooie (geadviseerd door de culturele raad op 28/08/2002 en goedgekeurd in de gemeenteraad van 9/11/2002 ) Algemene bepalingen

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE EN SOCIO- CULTURELE VERENIGINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE EN SOCIO- CULTURELE VERENIGINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE EN SOCIO- CULTURELE VERENIGINGEN Art. 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de culturele en socio-culturele verenigingen en bepaalt

Nadere informatie

PUNTENBEREKENING BEVEREN Verslag afgegeven

PUNTENBEREKENING BEVEREN Verslag afgegeven PUNTENBEREKENING BEVEREN 1 A.D.E.M. nieuw 1085 1085 1280 56,00 230,40 286,40 292,13 2 Acantus (koor) 3280 2280 2350 3970 56,00 714,60 770,60 786,01 3 Alabaré - jeugdkoor 1100 1700 1440 1800 56,00 324,00

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden.

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden. Subsidiereglement jeugdbeleid gemeente Borsbeek Inhoud Art. 1: Begrippen p.1 Art. 2: Subsidies jeugd p.2 Art. 3: Uitbetaling p.2 Art. 4: Voorwaarden tot uitbetaling p.2 Art. 5: Inwerkingtreding p.7 Art.

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WERKINGSSUBSIDIES SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN

AANVRAAGFORMULIER WERKINGSSUBSIDIES SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN AANVRAAGFORMULIER WERKINGSSUBSIDIES SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN In te dienen vóór 1 juni 2010 bij de cultuurdienst - Kerkstraat 4-2560 Nijlen - 03/410.02.34 - cultuur@nijlen.be HANDLEIDING Dit formulier

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Artikel 1 : Algemeen 1. Dit huishoudelijk reglement is opgesteld in overeenstemming met artikel 6, zevende lid, van de Verordening burger- en cliëntenparticipatie

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR WERKINGSSUBSIDIES VOOR CULTURELE VERENIGINGEN

REGLEMENT VOOR WERKINGSSUBSIDIES VOOR CULTURELE VERENIGINGEN REGLEMENT VOOR WERKINGSSUBSIDIES VOOR CULTURELE VERENIGINGEN Binnen de perken van het jaarlijks goedgekeurde budget wordt onder de hiernavolgende voorwaarden een subsidie verleend aan culturele of socio-culturele

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN ART. 1. ALGEMEEN 1.1. Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten verleent het

Nadere informatie

Stuurgroep Zorgtrajecten

Stuurgroep Zorgtrajecten Aanwezig: Dr. Bossuyt Bart, Dr. Boumendil Areski, Dr. Crepel Thierry, Dr. Devriendt Ivan, Dr. Leenknegt John, Dr. Vanneste Luc, Van Den Moorter Eve (stagiair Dr. Boumendil) Verontschuldigd: Dr. Deleu Gilles,

Nadere informatie

Stedelijke adviesraad toegankelijkheid statuten

Stedelijke adviesraad toegankelijkheid statuten Stedelijke adviesraad toegankelijkheid statuten Artikel 1 : Oprichting adviesraad Er wordt een stedelijke adviesraad toegankelijkheid opgericht. Deze adviesraad is bevoegd alle materies te behandelen m.b.t.

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Ouderraad De Zeppelin

Ouderraad De Zeppelin VZW KB EN BLOH DIESTSESTEENWEG 11, 3540 HERK-DE-STAD Ouderraad De Zeppelin Verslag van de vergadering van 8-09-2011 Aanwezig: Jerome, Bart, Geert, Ingrid, Wendy, Anneleen, Yves, Dirk, Han, Joris, Petra

Nadere informatie

Handleiding Stappenplan en Klachtenregeling

Handleiding Stappenplan en Klachtenregeling Handleiding Stappenplan en Klachtenregeling Uitleg Stappenplan In de wijk Randenbroek/Schuilenburg kan de aanvrager de volgende informatie bij de werkgroep Buurtbudget vinden en ontvangen. Hierna te noemen

Nadere informatie

Vergadering Raad van Bestuur Cultuurraad. 17 februari 2014

Vergadering Raad van Bestuur Cultuurraad. 17 februari 2014 Vergadering Raad van Bestuur Cultuurraad 17 februari 2014 AGENDA: 1. Verslag vorige vergadering van 13/01/2014 2. Aanvraag lidmaatschap professioneel 3. Aanvragen projectsubsidie 4. Nieuw kermisreglement

Nadere informatie

Lijsterbessenlaan Beveren T

Lijsterbessenlaan Beveren T Lijsterbessenlaan 24-9120 Beveren T 03 750 10 75 academie@beveren.be www.dekunstacademiebeveren.be Open lessen & Proeflessen juni 2019 2 INHOUDSTAFEL Open lessen en Proeflessen 4 Adressen 4 MUZIEK Open

Nadere informatie