Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018"

Transcriptie

1 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het lokaal cultuurbeleid organiseert de gemeenteraad inspraak en participatie met alle lokale belanghebbenden. De stad toont aan dat ze de lokale belanghebbenden heeft betrokken bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning (artikel 52 van het decreet van 6 juli 2012 met betrekking tot het adviesorgaan voor cultuur.) 1.2. De stad moet de volgende culturele actoren bij de organisatie van inspraak en participatie betrekken: (artikel 53 van het decreet van 6 juli 2012 met betrekking tot het adviesorgaan voor cultuur.) 1 Alle culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die het Nederlandstalige culturele leven bevorderen, die werken met vrijwilligers of met professionele beroepskrachten en die een werking ontplooien op het grondgebied van Aalst; 2 Deskundigen op het vlak van cultuur die het Nederlandstalige culturele leven bevorderen en die in de stad wonen en kunnen aantonen dat ze; - professioneel werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest in de culturele sector of er voldoende relevante ervaring kunnen aantonen en - een ruime kijk op cultuur hebben en - bereid zijn om zich te engageren in een sectorale deelraad 1.3. De nieuwe samenstelling van het adviesorgaan voor cultuur dient te gebeuren binnen de zes maanden na elke installatie van de nieuwe gemeenteraad. Het nieuwe stadsbestuur zal evenwel alles in het werk stellen om de installatie van een nieuw adviesorgaan voor cultuur te organiseren binnen de vier maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad, omdat : - de snelle installatie van het nieuw adviesorgaan voor cultuur de continuïteit van de werking en de vlotte overgang van het cultuurbeleid waarborgt. - de mandaten van de vorige cultuurraad blijven voortduren tot aan de installatie van het adviesorgaan voor cultuur, en het daarom aangewezen is om deze periode zo kort mogelijk te houden De stad Aalst opteert ervoor om de genoemde actoren te betrekken in het cultuurbeleid met de oprichting van 5 sectorale deelraden (vrije tijd, kunsten, socio-cultureel werk, erfgoed en toerisme), met adviserende bevoegdheid over hun sectorale materie voor het hele grondgebied van de stad en een cultuurkoepel met een adviserende bevoegdheid over de grote lijnen van het stedelijk cultuurbeleid De stad Aalst informeert de verenigingen en organisaties over de samenstelling en werking van de adviesraden, zodat zij een enthousiaste en gemotiveerde vertegenwoordiger kunnen afvaardigen Advies op initiatief van de stad In het kader van de voorbereiding en evaluatie van het stedelijk cultuurbeleid, vraagt de stad (college van burgemeester en schepenen en/of voorzitter van de gemeenteraad) het advies aan de adviesorganen over alle culturele aangelegenheden, bedoeld in artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (art. 58) : - taal, letteren en cultuurspreiding deelraad kunsten - wetenschapsbeleid deelraad sociaal cultureel werk - cultureel erfgoedbeleid deelraad erfgoed - kunstenbeleid deelraad kunsten - cultuurbewaring deelraad erfgoed - bibliotheekbeleid beheercommissie van de bibliotheek - lokale en nieuwe media deelraad kunsten - vormings- en educatiebeleid deelraad sociaal cultureel werk - vrijetijdsbeleid deelraad vrije tijd - toerisme deelraad toerisme 1.7. De gemeente moet geen advies vragen over de opmaak van het stedelijk budget. Er dient wel een advies verleend te worden inzake de opmaak van de strategische meerjarenplanning voor wat betreft de culturele materies.

2 Omgekeerd kunnen de adviesorganen op eigen initiatief wel hun advies geven over het stedelijk budget inzake cultuur Advies op initiatief van de actoren De cultuurkoepel enerzijds en de sectorale deelraden anderzijds kunnen op eigen initiatief advies uitbrengen over alle aangelegenheden waarvan zij vinden dat er culturele belangen in het geding zijn of die de cultuurbeleving in de stad ten goede komen De cultuurbeleidscoördinator of een door het college van burgemeester en schepenen aangeduide medewerker woont alle vergaderingen bij De daartoe door het college van burgemeester en schepenen aangeduide administratieve diensten van de stad fungeren als administratief centrum voor de verdere administratieve afhandeling en verzending en plaats van het centraal archief De adviesorganen staan buiten elke politiek als dusdanig. Politieke mandatarissen kunnen geen deel uitmaken van de gemeentelijke adviesorganen voor cultuur. Personeelsleden van de stedelijke en culturele instellingen kunnen ook niet verkozen worden tot voorzitter of ondervoorzitter van de adviesorganen De stad (college en/of gemeenteraad) zal bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen motiveren Structuur : SECTORALE DEELRADEN <> vrijetijdsmateries <> kunstenmateries <> socio-cultureel werk <> erfgoedmateries <> toerismemateries <> COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VIA SCHEPEN VAN CULTUUR AAN AGENDA VIA SCHEPEN VAN CULTUUR AAN AGENDA VIA SCHEPEN VAN CULTUUR AAN AGENDA VIA SCHEPEN VAN ERFGOED AAN AGENDA VIA SCHEPEN VAN TOERISME AAN AGENDA CULTUURKOEPEL <> CULTUURKOEPEL <> CULTUURKOEPEL <> VIA CULTUURSCHEPENEN AAN AGENDA VIA CULTUURSCHEPENEN AAN AGENDA VIA CULTUURSCHEPENEN AAN AGENDA i.v.m. i.v.m. i.v.m. GROTE LIJNEN STEDELIJK CULTUURBELEID JAARLIJKS SUBSIDIEDOSSIER NIEUWE OF AANPASSINGEN REGLEMENTEN 2. ORGANEN 2.1. Sectorale deelraden Bevoegdheden De 5 sectorale deelraden worden betrokken in het cultuurbeleid en hebben een adviserende bevoegdheid over hun sectorale materie voor het ganse grondgebied van de stad De sectorale deelraden nemen initiatieven om de werking van hun sector te stimuleren en om deze dichter bij de bevolking te brengen De sectorale deelraden formuleren de adviezen (op eigen initiatief of op vraag vanuit de cultuurkoepel of op vraag van de stad) die betrekking hebben op hun sector en richten deze

3 voor verder gevolg aan hun respectievelijke schepen om aan de agenda van het college van burgemeester en schepenen te plaatsen Samenstelling Elke vereniging of organisatie of een deskundige die tot de adviesorganen wenst toe te treden, vult daartoe een aanvraagformulier in, waarbij zij zelf aangeeft tot welke van de 5 sectorale deelraden ze wenst te behoren In functie van de doelstellingen en de activiteiten van een vereniging of organisatie kan de cultuurkoepel de voorgestelde samenstelling van de sectorale deelraden controleren en eventueel corrigeren, op elk ogenblik in de loop van haar bestaan Mandaten Op de installatievergadering van de 5 sectorale deelraden wordt door de leden en bij geheime stemming een voorzitter en een ondervoorzitter verkozen uit de kandidaten. Deze verkozen leden verzekeren de continuïteit van de werking van de deelraad Het secretariaat wordt waargenomen door een door het college van burgemeester en schepenen aangewezen ambtenaar. Deze ambtenaar woont de vergaderingen bij en maakt het verslag op. Tevens verzorgt hij de communicatie tussen zijn sectorale deelraad en de cultuurkoepel. Hij houdt ook een lijst van de leden van zijn sectorale deelraad De duur van de mandaten bedraagt normaal 6 jaar en loopt tot de sectorale deelraden opnieuw samengesteld worden door de nieuwe gemeenteraad, uiterlijk binnen de zes maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Men kan maar twee maal na mekaar gekozen worden tot voorzitter en/of ondervoorzitter De voorzitter en de ondervoorzitter zetelen namens hun sectorale deelraad in de cultuurkoepel. Indien één van beiden zich niet kunnen engageren om de cultuurkoepel regelmatig bij te wonen, kunnen zij zich hiervoor permanent laten vervangen mits een geheime stemming binnen hun sectorale deelraad De bepalingen onder in acht genomen, staan de voorzitters en ondervoorzitters van de sectorale deelraden in samenspraak met de leden van hun sectorale deelraad zelf in voor de goede werking van hun sectorale deelraad Aan het mandaat van een lid van de sectorale deelraad komt een einde door : 1 ontslag uit de vereniging of organisatie waarvoor het lid is afgevaardigd. 2 ontslag uit de sectorale deelraad 3 aanvaarden van een politiek mandaat 4 als culturele vereniging of organisatie geen werking meer te ontplooien op het grondgebied van Aalst. 5 overlijden In voorkomend geval kan de vereniging of organisatie een nieuwe afgevaardigde aanduiden. Indien het een bestuurslid betreft, voorziet de sectorale deelraad op de eerstvolgende vergadering in vervanging door het organiseren van een nieuwe verkiezing Werking Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris hebben als taak om regelmatig (bij voorkeur maandelijks, behoudens juli en augustus) de vergadering bijeen te roepen, de agenda te bepalen en het verslag op te stellen De vergaderingen zijn niet openbaar. In principe is enkel de aanwezigheid van de leden van de betreffende deelraad toegelaten. Het is mogelijk om derden uit te nodigen, doch deze zullen de vergadering slechts bijwonen voor de duur van de bespreking van het agendapunt dat op hen betrekking heeft. Zij hebben bovendien geen stemrecht Elk lid van een sectorale deelraad kan agendapunten voor de vergaderingen aanbrengen.

4 Verslag van de vergadering wordt overgemaakt aan de leden van de cultuurkoepel, aan de leden van het college van burgemeester en schepenen, aan de voorzitter van de gemeenteraad alsook aan de cultuurbeleidscoördinator De voorzitter leidt de vergaderingen van de sectorale deelraad. De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens eventuele onbeschikbaarheid en neemt terzelfdertijd diens verantwoordelijkheden over Adviezen worden steeds schriftelijk opgesteld, en voor zover nodig gemotiveerd De cultuurkoepel Bevoegdheden De cultuurkoepel heeft een adviserende bevoegdheid over de grote lijnen van het gemeentelijk cultuurbeleid, de subsidiedossiers en de eventuele aanpassing/vernieuwing van gemeenteraadsreglementen aangaande het adviesorgaan voor cultuur De cultuurkoepel coördineert de werkingen en de 5 sectorale deelraden zowel intern als extern De cultuurkoepel neemt initiatieven om de werking van de culturele sector of een segment ervan te stimuleren of om deze dichter bij de bevolking te brengen Op elk ogenblik in de loop van haar bestaan heeft de cultuurkoepel de bevoegdheid om de voorgestelde samenstelling van de sectorale deelraden te controleren en eventueel te corrigeren, in functie van de doelstellingen en de activiteiten van de vereniging of organisatie. De beslissing om een vereniging of organisatie te verschuiven naar een andere sectorale deelraad wordt genomen in overleg met de betreffende vereniging of organisatie, op de betreffende vergadering van de cultuurkoepel Advies op vraag van de stad: Ingeval er door de stad een advies wordt gevraagd richt het college van burgemeester en schepenen en/of de voorzitter van de gemeenteraad de adviesaanvraag tot de cultuurkoepel en de adviserende sectorale deelraad. De andere sectorale deelraden worden op de hoogte gesteld van de adviesaanvragen Advies op initiatief van de sectorale deelraden: Adviezen die geformuleerd worden door de sectorale deelraden worden binnen de 2 weken overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen en indien het advies een raadsbesluit betreft ook aan de voorzitter van de gemeenteraad. Deze adviezen worden ook overgemaakt ter informatie aan de cultuurkoepel Advies op initiatief van de cultuurkoepel De cultuurkoepel kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen over alle aangelegenheden waarvan zij vindt dat er culturele belangen in het geding zijn of die de cultuurbeleving in de stad ten goede komen De cultuurkoepel werkt coördinerend en niet bevoogdend Samenstelling De cultuurkoepel is samengesteld uit de verkozen voorzitters en ondervoorzitters van de sectorale deelraden. Indien één van beiden zich niet kunnen engageren om de cultuurkoepel regelmatig bij te wonen kunnen zij zich hiervoor permanent laten vervangen op basis van een geheime stemming binnen hun sectorale deelraad.

5 Mandaten Op de installatievergadering van de cultuurkoepel wordt door de stemgerechtigde leden en bij geheime stemming een voorzitter en ondervoorzitter verkozen uit de kandidaten. Zij worden gekozen op basis van hun kennis van en vertrouwdheid met de sector. De voorzitter heeft de nodige autoriteit en stelt zich objectief op Het secretariaat wordt waargenomen door de cultuurbeleidscoördinator of een andere ambtenaar. Deze ambtenaar woont de vergaderingen bij en maakt het verslag op. Tevens verzorgt hij de communicatie tussen de sectorale deelraden en de cultuurkoepel De duur van de mandaten bedraagt normaal 6 jaar en loopt tot de cultuurkoepel opnieuw samengesteld wordt, uiterlijk binnen de zes maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Men kan maar twee maal na mekaar gekozen worden tot voorzitter en/of ondervoorzitter De bepalingen onder in acht genomen, staan de voorzitter, ondervoorzitter en cultuurbeleidscoördinator/ambtenaar in samenspraak met de overige leden zelf in voor de goede werking van de cultuurkoepel. Daarbij is het perfect mogelijk dat tussen de sectorale deelraden en/of de cultuurkoepel aparte ad hoc werkgroepen of samenwerkingen worden opgestart voor de invulling van bijzondere projecten Aan het mandaat van een lid van de cultuurkoepel komt een einde door: 1 ontslag uit de vereniging of organisatie waarvoor het lid is afgevaardigd 2 ontslag uit de cultuurkoepel of de sectorale deelraad 3 aanvaarden van een politiek mandaat 4 als de culturele vereniging of organisatie geen werking meer ontplooid op het grondgebied van Aalst. 5 overlijden In voorkomend geval kan de vereniging of organisatie een nieuwe afgevaardigde aanduiden. Indien het een stemgerechtigd lid van de cultuurraad betreft, dan wordt diens mandaat automatisch ingevuld zodra de sectorale deelraad een nieuw bestuurslid verkiest. Indien het voorzitter of ondervoorzitter betreft, dan wordt een nieuwe verkiezing georganiseerd zodra een nieuw bestuurslid werd aangeduid door de sectorale deelraad Werking Voorzitter, ondervoorzitter en cultuurbeleidscoördinator hebben als taak om minstens om de drie maanden de vergadering bijeen te roepen, de agenda te bepalen en het verslag op te stellen De vergaderingen zijn niet openbaar. In principe is enkel de aanwezigheid van de leden van de cultuurkoepel toegelaten. Het is mogelijk om derden uit te nodigen, doch deze zullen de vergadering slechts bijwonen voor de duur van de bespreking van het agendapunt dat op hen betrekking heeft. Zij hebben bovendien geen stemrecht Elk lid van de cultuurkoepel kan agendapunten voor de vergaderingen aanbrengen De adviezen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen en mits de helft van de leden van de cultuurkoepel aanwezig is. Er wordt evenwel gestreefd naar unanimiteit. De adviezen worden collegiaal uitgevoerd en gecommuniceerd Indien door afwezigheid van de stemgerechtigde leden een sectorale deelraad niet vertegenwoordigd was, worden de adviezen van de cultuurkoepel opgeschort en in ontwerp onverwijld overgemaakt per . Binnen de week kunnen dan nog eventuele bemerkingen geformuleerd worden. Na deze periode wordt het (eventueel aangepaste) advies definitief, en wordt het gecommuniceerd Ingeval dringend advies van de cultuurkoepel gewenst/noodzakelijk is (hetzij op vraag van het college van burgemeester en schepenen en/of de voorzitter van de gemeenteraad, hetzij op

6 vraag van de sectorale deelraden), dan kunnen de leden van de cultuurkoepel een standpunt formuleren door onderling overleg te plegen via Verslag van de vergadering wordt overgemaakt aan de stemgerechtigde leden van de cultuurkoepel, alsook aan de respectievelijke secretarissen van de adviesorganen De voorzitter leidt de vergaderingen van de cultuurkoepel. De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens eventuele onbeschikbaarheid en neemt terzelfdertijd diens verantwoordelijkheden over Adviezen worden steeds schriftelijk opgesteld, en voor zover nodig gemotiveerd.

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Organiek reglement voor de stedelijke cultuurraad Beringen ( )

Organiek reglement voor de stedelijke cultuurraad Beringen ( ) Organiek reglement voor de stedelijke cultuurraad Beringen (16-06-2014) 1. DOELSTELLING 1.1. Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD KRUISEM

STATUTEN CULTUURRAAD KRUISEM STATUTEN CULTUURRAAD KRUISEM Bijlage gemeenteraadsbesluit van 8 april 2019 ERKENNING Art 1 1 De cultuurraad wordt erkend als adviesorgaan in uitvoering van de cultuurpactwetgeving, geregeld bij decreet

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: algemene bepalingen OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN

Hoofdstuk 1: algemene bepalingen OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN STATUTEN CULTUURRAAD BRASSCHAAT Hoofdstuk 1: algemene bepalingen ERKENNING Artikel 1: De gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan voor cultuurbeleid in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD KRUISEM

STATUTEN JEUGDRAAD KRUISEM STATUTEN JEUGDRAAD KRUISEM Bijlage gemeenteraadsbesluit van 8 april 2019 ERKENNING Art 1 1 De jeugdraad wordt erkend als adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning

Nadere informatie

Statuten Cultuurraad Nevele

Statuten Cultuurraad Nevele Statuten Cultuurraad Nevele 1. Erkenning. 2. Opdracht/doelstellingen. 3. Afspraken Gemeentebestuur-Cultuurraad betreffende: - informatie-uitwisseling en overleg; - het vragen van advies; - het uitbrengen

Nadere informatie

Art.1: Doelstelling van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid

Art.1: Doelstelling van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid ONTWERP Statuten Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid (Gemeenteraad 6 mei 2019) Art.1: Doelstelling van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid De doelstelling van De Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid, afgekort

Nadere informatie

1. DOELSTELLING 2. ORGANISATIE

1. DOELSTELLING 2. ORGANISATIE Organiek reglement van de koepel voor het Liers cultuurbeleid en de deelraden Aangepast reglement goedgekeurd door de Lierse gemeenteraad 25 maart 2013 1. DOELSTELLING Het decreet betreffende het lokaal

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement cultuurraad

Huishoudelijk reglement cultuurraad Huishoudelijk reglement cultuurraad Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1. organiek reglement: het organiek reglement van de cultuurraad van Berlare; 2. erkende en aanvaarde

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD p/a Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD Goedgekeurd door de cultuurraad op 26 november 2008. Goedgekeurd op de Gemeenteraad van 17 december 2008 Hoofdstuk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad gemeente Alken

Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad gemeente Alken Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad gemeente Alken Hoofdstuk 1: Doel Artikel 1: In de gemeente Alken is een gemeentelijke jeugdraad opgericht in uitvoering van het decreet van 9 juni 1993,

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond jeugd en jeugdwerk van het gemeentebestuur.

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond jeugd en jeugdwerk van het gemeentebestuur. STATUTEN JEUGDRAAD Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "jeugdraad". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond culturele aangelegenheden van het gemeentebestuur.

2. Deze adviesraad heeft als doel advies te verlenen over het algemeen beleid rond culturele aangelegenheden van het gemeentebestuur. STATUTEN CULTUURRAAD Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Cultuurraad". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet van 15

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (= ARC)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (= ARC) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (= ARC) De gemeenteraad, Gelet op het Cultuurpactdecreet van 28 januari 1974, waarbij de gemeentebesturen een beroep moeten doen op bestaande of op

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

STATUTEN RAAD VOOR TOERISME

STATUTEN RAAD VOOR TOERISME STATUTEN RAAD VOOR TOERISME Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Raad voor Toerisme". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

STATUTEN MONDIALE RAAD MECHELEN 1

STATUTEN MONDIALE RAAD MECHELEN 1 STATUTEN MONDIALE RAAD MECHELEN 1 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De Mondiale Raad is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidbeleid

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement deelraad muziek en podium Aangepast reglement goedgekeurd door de Lierse gemeenteraad 25 maart 2013

Huishoudelijk reglement deelraad muziek en podium Aangepast reglement goedgekeurd door de Lierse gemeenteraad 25 maart 2013 Huishoudelijk reglement deelraad muziek en podium Aangepast reglement goedgekeurd door de Lierse gemeenteraad 25 maart 2013 Hoofdstuk I benaming en zetel artikel 1 De deelraad draagt als naam muziek en

Nadere informatie

De Adviesraad kan binnen de beperkingen van haar bevoegdheden, zoals bepaald in artikel 2, zelf initiatief nemen om een advies te formuleren.

De Adviesraad kan binnen de beperkingen van haar bevoegdheden, zoals bepaald in artikel 2, zelf initiatief nemen om een advies te formuleren. Gemeentelijk reglement Cultuurraad Stad Brussel Preambule Definities van de gebruikte termen: De Gemeenteraad: de Gemeenteraad van de Stad Brussel; Het College: College van Burgemeester en Schepenen van

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Seniorenadviesraad Galmaarden

Seniorenadviesraad Galmaarden Seniorenadviesraad Galmaarden DE GEMEENTERAAD Gelet op het decreet van 7 december 2012 van de Vlaamse Regering houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid; Gelet op

Nadere informatie

Stedelijke adviesraad toegankelijkheid statuten

Stedelijke adviesraad toegankelijkheid statuten Stedelijke adviesraad toegankelijkheid statuten Artikel 1 : Oprichting adviesraad Er wordt een stedelijke adviesraad toegankelijkheid opgericht. Deze adviesraad is bevoegd alle materies te behandelen m.b.t.

Nadere informatie

Indien dit nodig mocht blijken, kan hij op voorstel van het beheersorgaan om het even waar gevestigd worden op het grondgebied van de gemeente.

Indien dit nodig mocht blijken, kan hij op voorstel van het beheersorgaan om het even waar gevestigd worden op het grondgebied van de gemeente. ORGANIEK REGLEMENT VOOR HET BEHEERSORGAAN VAN STEDELIJK CULTUURCENTRUM DE HERBAKKER EEKLO Titel 1: Opdracht Artikel 1 Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de inrichtende overheid

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

SPORTRAAD GLABBEEK. Hoofdstuk I: doel STATUTEN

SPORTRAAD GLABBEEK. Hoofdstuk I: doel STATUTEN SPORTRAAD GLABBEEK STATUTEN Gelet op het decreet van 09.03.07 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk sportbeleid wordt te Glabbeek een gemeentelijke sportraad opgericht

Nadere informatie

SPORTRAAD STATUTEN SPORTRAAD LEUVEN. De statuten van de Sportraad van Leuven worden vastgesteld.

SPORTRAAD STATUTEN SPORTRAAD LEUVEN. De statuten van de Sportraad van Leuven worden vastgesteld. SPORTRAAD pagina 1/1 STATUTEN SPORTRAAD LEUVEN De statuten van de Sportraad van Leuven worden vastgesteld. WETTELIJK KADER Bij toepassing van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

STATUTEN SAMENLEVINGSFORUM

STATUTEN SAMENLEVINGSFORUM STATUTEN SAMENLEVINGSFORUM Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Gemeentelijk samenlevingsforum". Het betreft een adviesraad conform artikel 200 van

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE RADEN VOOR CULTUURBELEID VAN BORGLOON

ORGANIEK REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE RADEN VOOR CULTUURBELEID VAN BORGLOON ORGANIEK REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE RADEN VOOR CULTUURBELEID VAN BORGLOON De GEMEENTERAAD, Gelet op de Cultuurpactwet van 16/7/73, waarbij de gemeentebesturen een beroep moeten doen op bestaande of

Nadere informatie

Artikel 2 De cultuurraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.

Artikel 2 De cultuurraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN VAN DE CULTUURRAAD Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 7 juni 2001, gewijzigd dd. 1 maart 2010 en 16 februari 2012 Artikel 1 De culturele raad heeft als doel het bevorderen

Nadere informatie

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden Bijlage bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 september 2007 houdende goedkeuring wijziging statuten, meer bepaald aanvulling bij artikel 25.1 O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

3) onderzoek verrichten naar de culturele behoeften in het werkingsgebied en documentatie en informatie verzamelen over het cultureel leven;

3) onderzoek verrichten naar de culturele behoeften in het werkingsgebied en documentatie en informatie verzamelen over het cultureel leven; GEMEENTELIJKE RAAD VOOR CULTUURBELEID 8755 RUISELEDE Huishoudelijk reglement: In Ruiselede wordt een gemeentelijke raad voor cultuurbeleid opgericht in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Deel 1 ALGEMENE VERGADERING Samenstelling van de Algemene Vergadering Procedure voor culturele verenigingen, organisaties en instellingen Art. 1 Een culturele organisatie, vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOOFDSTUK I Inleiding Artikel 1 De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking Affligem, afgekort als GROS, is een gemeentelijke

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

STATUTEN RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

STATUTEN RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING STATUTEN RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking", afgekort GROS.

Nadere informatie

Statuten Cultuurnetwerk Maarkedal

Statuten Cultuurnetwerk Maarkedal Statuten Cultuurnetwerk Maarkedal 1. Erkenning Artikel 1 De gemeente erkent en richt een gemeentelijk Cultuurnetwerk op, om zoveel mogelijk burgers te betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie

Nadere informatie

Geeft goedkeuring aan het nieuwe organiek reglement voor culturele inspraak dat in voege zal gaan vanaf 1 januari 2019:

Geeft goedkeuring aan het nieuwe organiek reglement voor culturele inspraak dat in voege zal gaan vanaf 1 januari 2019: ORGANIEK REGLEMENT CULTURELE INSPRAAK Besluit: Enig artikel Geeft goedkeuring aan het nieuwe organiek reglement voor culturele inspraak dat in voege zal gaan vanaf 1 januari 2019: INHOUD erkenning ORGANIEK

Nadere informatie

STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 :

STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 : STATUTEN GOAR goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 februari 2013 : Algemeen : Art. 1 : De zetel van de gemeentelijke ouderenadviesraad is gevestigd in het gemeentehuis. Doelstellingen : Art. 2 : De gemeentelijke

Nadere informatie

STATUTEN RAAD VERKEER EN MOBILITEIT

STATUTEN RAAD VERKEER EN MOBILITEIT STATUTEN RAAD VERKEER EN MOBILITEIT Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Adviesraad Verkeer en Mobiliteit dewelke fungeert als opvolger van de Inspraakgroep

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE MILIEUADVIESRAAD VAN DE GEMEENTE GLABBEEK Aangepaste versie

REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE MILIEUADVIESRAAD VAN DE GEMEENTE GLABBEEK Aangepaste versie REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE MILIEUADVIESRAAD VAN DE GEMEENTE GLABBEEK Aangepaste versie 2018-2025 Artikel 1: De gemeentelijke milieuadviesraad, afgekort als MAR-Glabbeek, is een door het gemeentebestuur

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR CULTUUR- EN ERFGOEDBELEID

ORGANIEK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR CULTUUR- EN ERFGOEDBELEID ORGANIEK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR CULTUUR- EN ERFGOEDBELEID INHOUD erkenning opdracht en doelstellingen communicatie gemeentebestuur en regels voor adviesverlening ondersteuning structuur

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Statuten gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Verwijzing naar wettelijke basis Het decreet van 05/04/1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en de uitvoeringsreglementering. Doelstellingen In de gemeente is een gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MILIEURAAD (goedgekeurd gemeenteraad 10 juni 2013)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MILIEURAAD (goedgekeurd gemeenteraad 10 juni 2013) HUISHOUDELIJK REGLEMENT MILIEURAAD (goedgekeurd gemeenteraad 10 juni 2013) Gelet op artikel 4 van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de gemeente over het gemeentelijke milieu en natuurbeleid,

Nadere informatie

STEDELIJKE CULTUURRAAD STAD BREE ORGANIEK & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN

STEDELIJKE CULTUURRAAD STAD BREE ORGANIEK & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN STEDELIJKE CULTUURRAAD STAD BREE ORGANIEK & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN STEDELIJKE CULTUURRAAD STAD BREE ORGANIEK EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN ERKENNING Artikel 1 In uitvoering van het decreet

Nadere informatie

STATUTEN VOOR DE STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR CULTUURBELEID

STATUTEN VOOR DE STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR CULTUURBELEID STATUTEN VOOR DE STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR CULTUURBELEID ERKENNING EN WETGEVEND KADER Artikel 1 De gemeente organiseert het stedelijk adviesorgaan voor cultuurbeleid in uitvoering van het decreet van

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJK CULTUURRAAD MOORSLEDE ERKENNING. Artikel 1:

STATUTEN GEMEENTELIJK CULTUURRAAD MOORSLEDE ERKENNING. Artikel 1: STATUTEN GEMEENTELIJK CULTUURRAAD MOORSLEDE ERKENNING Artikel 1: De gemeente organiseert een gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur, verder genoemd cultuurraad, in uitvoering van het decreet van 6/7/2012

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

Reglement van de cultuur- en erfgoedraad Glabbeek

Reglement van de cultuur- en erfgoedraad Glabbeek Reglement van de cultuur- en erfgoedraad Glabbeek 2018-2025 ORGANISATIE Artikel 1. Oprichting De cultuur- en erfgoedraad heeft als opdracht het gemeentebestuur bij te staan en te adviseren bij het beleid

Nadere informatie

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3.

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3. STATUTEN WELZIJNSFORUM AALST 1. Oprichting Welzijnsforum Artikel 1 Stedelijke adviesraad Het Welzijnsforum is een stedelijke adviesraad die lokale welzijnsactoren in Groot-Aalst samenbrengt met het oog

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

STATUTEN voor de Sociaal-culturele Raad (sectorale deelraad van de Brugse Culturele Raad)

STATUTEN voor de Sociaal-culturele Raad (sectorale deelraad van de Brugse Culturele Raad) stad brugge sociaal-culturele raad STATUTEN voor de Sociaal-culturele Raad (sectorale deelraad van de Brugse Culturele Raad) 1. Doelstelling De Sociaal-culturele Raad van Brugge (SCR) vertegenwoordigt

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

BEKENDMAKING ===============

BEKENDMAKING =============== BEKENDMAKING =============== De Burgemeester van de gemeente ALVERINGEM, de heer Gerard Liefooghe, brengt overeenkomstig art. 186 en 187 van het Gemeentedecreet ter kennis aan de bevolking : Het besluit

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT INLEIDING EN SITUERING In het lokaal sociaal beleidsplan Tielt voor de periode 2008-2013 worden onder Hoofdstuk 8: Participatie de beginselen vastgelegd voor de oprichting

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRAAD BORGLOON.

STATUTEN GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRAAD BORGLOON. STATUTEN GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRAAD BORGLOON. WIJZIGING. Artikel 1. De bestaande statuten van de Seniorenraad Borgloon worden opgeheven en vervangen door de hiernavolgende tekst. BENAMING. Artikel

Nadere informatie

a) de beleidsvisie en over de initiatieven die er op gemeentelijk vlak kunnen genomen worden.

a) de beleidsvisie en over de initiatieven die er op gemeentelijk vlak kunnen genomen worden. Statuten Januari 2013 Artikel 1. De Raad voor Internationale Samenwerking is de adviesraad van de gemeente voor ontwikkelingssamenwerking en Noord-Zuidproblematiek DAC (Development Assistance Committee)

Nadere informatie

STATUTEN van de gemeentelijke cultuurraad van Assenede

STATUTEN van de gemeentelijke cultuurraad van Assenede p/a cultuurdienst Kasteelstraat 1-3 9960 Assenede 09 341 90 88 cultuur@assenede.be STATUTEN van de gemeentelijke cultuurraad van Assenede Wanneer in deze statuten de gemeentelijke cultuurraad van Assenede

Nadere informatie

Statutenvoor de Seniorenraad

Statutenvoor de Seniorenraad Statutenvoor de Seniorenraad Gecoördineerde versie 30/05/2013 Afdeling 1 Algemeen kader Artikel 1 Het gemeentebestuur van Laarne herbevestigt de erkenning van de Seniorenraad in uitvoering van volgende

Nadere informatie

STATUTEN SENIORENADVIESRAAD

STATUTEN SENIORENADVIESRAAD STATUTEN SENIORENADVIESRAAD Artikel 1. Oprichting en doel 1. Het gemeentebestuur richt een adviesraad op met de naam "Seniorenadviesraad", afgekort SAR, dewelke fungeert als opvolger van de Seniorenraad.

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 APRIL 2013 GOEDKEUREN STATUTEN VRIJETIJDSRAAD. De raad in openbare zitting vergaderd,

GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 APRIL 2013 GOEDKEUREN STATUTEN VRIJETIJDSRAAD. De raad in openbare zitting vergaderd, GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 APRIL 2013 GOEDKEUREN STATUTEN VRIJETIJDSRAAD. De raad in openbare zitting vergaderd, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 199 en artikel 200 2-3-4, inzake

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 2. De sportraad is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur.

STATUTEN. Artikel 2. De sportraad is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur. STATUTEN Hoofdstuk 1 : DOEL Artikel 1. De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en de

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

dienst sport R E G L E M E N T 1. STATUTEN SPORTRAAD Hoofdstuk 1: Doel en structuur. Gemeenteraad van 27/6/2013

dienst sport R E G L E M E N T 1. STATUTEN SPORTRAAD Hoofdstuk 1: Doel en structuur. Gemeenteraad van 27/6/2013 dienst sport R E G L E M E N T Gemeenteraad van 27/6/2013 1. STATUTEN SPORTRAAD Gelet op het decreet van 6 juli 2012, houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid, wordt in de stad

Nadere informatie

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1.

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1. Statuten gemeentelijke adviesraad Adviesorgaan voor cultuur Goedgekeurd door de algemene vergadering dd. 25 februari 2013 Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 28 mei 2013 Artikel 1. Het adviesorgaan voor

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN Hoofdstuk 1 : Benaming, erkenning en doelstelling Titel 1 : benaming en erkenning Art. 1 Art. 2 Onder de benaming Jeugdraad De Haan wordt in De Haan een jeugdraad opgericht.

Nadere informatie

Statuten BEHEERSORGAAN gemeentelijk gemeenschapscentrum van Herne

Statuten BEHEERSORGAAN gemeentelijk gemeenschapscentrum van Herne Statuten BEHEERSORGAAN gemeentelijk gemeenschapscentrum van Herne Titel I: Opdracht Artikel 1. Er wordt een beheersorgaan opgericht dat de opdracht krijgt de inrichtende overheid bij te staan bij het beheer

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

Seniorenadviesraad Gemeente Moorslede. STATUTEN

Seniorenadviesraad Gemeente Moorslede. STATUTEN Seniorenadviesraad Gemeente Moorslede. STATUTEN Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1 Bij elke legislatuur wordt er een gemeentelijke seniorenadviesraad samengesteld en erkend door het gemeentebestuur. De seniorenadviesraad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Procedure voor kandidaat leden van de Raad Bij de nieuwe samenstelling van de Raad vraagt de secretaris- verslaggever aan de voorzitters van de verenigingen die aangesloten zijn

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT SENIORENADVIESRAAD BRUGGE ART. 1 DOELSTELLING De doelstelling van de Seniorenadviesraad Brugge is: Als een volwaardig contactorgaan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE CULTUURRAAD COLOFON Uitgave stadsbestuur Halen, Markt 14, 3545 Halen Ontwerp & realisatie Tekst - stadsbestuur Halen Ontwerp - dienst Communicatie stad Halen Beelden

Nadere informatie