Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 3 september uur - polyzaal 1 Ter Vesten, Beveren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 3 september uur - polyzaal 1 Ter Vesten, Beveren"

Transcriptie

1 Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Johan Smet, schepen van Cultuur Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 3 september uur - polyzaal 1 Ter Vesten, Beveren Leden: Hendrik Deckers, Cecile D Hollander, Bart Hendrickx, Bert Jacobs, Anita Morjaen, Diane Scheerders, André Tas, Luc Van Broeck, Mieke Van Hove, Eric Van Oevelen, Rita Verhoeven, Gerda Vlegels Verontschuldigd: Roland Van Kemseke, Rita Verhoeven, Marleen Wymeersch 1. Welkom en inleiding door Kris Deckers De voorzitter verwelkomt de leden van de RVB en leidt de vergadering in. De voorzitter benadrukt dat er deze avond wat extra tijd en aandacht zal worden voorzien voor het financieel verslag en het budget, ter voorbereiding van de algemene vergadering. 2. Goedkeuring en opvolging verslag 24/06/2014 De voorzitter overloopt het verslag van vorige vergadering. Een aantal punten komt nog terug in de loop van de vergadering. De voorzitter bedankt de secretaris voor het uitgebreide verslag. Het verslag wordt goedgekeurd. 3. Stand van zaken werkgroepen Evaluatie Parkconcerten 2014 laatste concert op 14/09 De Parkconcerten die tot hier toe hebben plaatsgevonden waren telkens succesvol. Slechts 1 concert werd afgelast, omwille van persoonlijke omstandigheden bij de dirigent (03/08). Er volgt nog 1 concert op 14/09/2014) op Fort Liefkenshoek, door Feestorkest Klank & Deugd. Melsele (Mieke): Hof ter Saksen, veel volk, enthousiast publiek. Een beetje versterking voor de dirigent zou naar de toekomst toe wel interessant kunnen zijn. Nu was dit niet altijd even goed verstaanbaar. Kallo (Eric): Fort Liefkenshoek, iets minder goed weer, maar het concert heeft toch plaatsgevonden. Haasdonk (Bart): Hof ter Saksen, buien vooraf, maar op het moment zelf prima weer. Optreden in 2 delen: eerst Young Music Band en daarna de Fanfare zelf. Zeker veel volk. Vraag of er geen financiële tegemoetkoming voor de jeugd kan worden voorzien. Dit is bij de inplanning van de concerten niet begroot. Eventueel kan dit bij de budgetbespreking worden bekeken. De concerten zouden in de toekomst ook kunnen worden verdeeld over 2 data en 2 locaties. Verrebroek (Hendrik): Terras CultuurCafé, vooraf slecht weer, maar op het moment zelf prima. Kieldrecht (Kris): Fort Liefkenshoek, prima concert, opstelling misschien niet ideaal, ook hier zou versterking en extra programmaflyer welkom zijn. De gidsenvereniging vraagt om rekening te houden met de andere activiteiten bij de voorbereiding voor volgend jaar. Elk 2 de en 4 de weekend (m.u.v. september) zijn er gidsbeurten op het Fort.

2 verslag RVB Evaluatie 11 juliviering 2014: Kadril Archaï Het optreden was zeker een voltreffer. Er was veel ambiance in de zaal en in het CultuurCafé. Het was een mooi concert. Een paar dagen vooraf verscheen nog een krantenartikel over de voorstelling van de nieuwe cd in Ter Vesten. Helaas was het cultuurcentrum, noch de cultuurraad daar vooraf van op de hoogte. Vaststelling in de zaal: toch een 15-tal lege plaatsen. Vraag of er geen beperking moet opgelegd worden van het aantal kaarten dat vooraf per vereniging kan worden vastgelegd (bv. 10 per aanvragende persoon / vereniging). Nu zijn er op het laatste moment nog mensen die bij hun lokale vereniging afzeggen. Om 20u kan het personeel van de ticketbalie geen mensen op de wachtlijst meer bellen om alsnog de vrijgekomen plaatsjes in te nemen. Dat is erg jammer. Cecile neemt dit mee naar de werkgroep 11 juliviering. Opmerking over de regeling met het CultuurCafé. Er was een systeem van 2 soorten bonnetjes in een goedkoop en duurder mandje. Dit moet worden herbekeken. Uiteindelijk brengt de GCR een grote groep mensen mee naar binnen, die allemaal blijven en vaak ook nog iets extra consumeren. Op de AV werd er besproken dat de bonnetjes tot een max. prijs gingen, de rest moest worden opgelegd. Dat is misschien een beter principe, maar dat duurt wel langer. De schepen neemt dit mee naar de bespreking van de concessie. Open Monumentendag 2014 Texamsite Ter gelegenheid van Open Monumentendag 2014 wordt een tentoonstelling georganiseerd op de voormalige Texam-site. Hiervoor werden, in samenwerking met de Beverse filmclub, mensen geïnterviewd. De opening vindt plaats op vrijdag 12 september. De leden van de RVB hebben niet allemaal een uitnodiging gehad (Bert, Cecile, Hendrik). Hilde kijkt dit intern na. Gerda roept de leden van de RVB op om een handje te komen helpen bij de opstelling van de tentoonstelling. Programma OMD: Open Monumentendag 2014 Erfgoed, vroeger nu en in de toekomst Elke tweede zondag van september wordt Vlaanderen een schouwtoneel waar iedereen met een hart voor erfgoed zich kan vergapen aan de bouwkundige, landschappelijke en archeologische monumenten in onze regio. Dit jaar kijken we niet alleen naar het verre verleden maar stellen ons ook vragen naar de toekomst van ons onroerend patrimonium. Hoe kunnen we een gepaste herbestemming vinden voor oude gebouwen waardoor deze herinneringsplaatsen een tweede leven aangeboden krijgen? Deze editie hebben wij speciale aandacht voor een monument in bedreiging. Op het voormalige bedrijvencomplex van TEXAM plannen wij in het weekend van Open Monumentendag (13 en 14 september 2014) een heus kunsten- en erfgoedevenement, genaamd Schiet Spoele. Zeker de moeite waard aangezien deze omvangrijke industriële site binnenkort verdwijnt en plaats maakt voor de gedeelde brandweerpost van Kieldrecht en Nieuw-Namen. Ook onze vaste erfgoedwaarden Cortewalle en fort Liefkenshoek zijn tijdens Open Monumentendag (14 september 2014) weerom van de partij. Straatnaamgeving Geen werden geen bijeenkomsten van de werkgroep Straatnaamgeving ingepland. Stand van zaken verwerking jaarverslagen en bespreking ontbrekende dossiers Er werden nogal wat verslagen ingediend op het secretariaat via de mail. Deze indieners werden vriendelijk verzocht om toch een papieren versie te bezorgen, aangezien de mailbox van het secretariaat niet berekend is op de digitale inzendingen van documenten + bijlagen van meer dan 200 verenigingen. De papieren bundels zijn opgehaald door Hendrik en verdeeld onder hemzelf, Bert en Bart. Vervolgens werd de berekening van de punten uitgevoerd en opnieuw gebundeld. De datum van 1 juli was een belangrijke datum. Een heel deel documenten was tijdig binnen. Een deel was iets later. Bart en Hendrik hebben elk een drietal dagen tijd uitgetrokken om deze dossier te bestuderen. Bart geeft weer dat er een 18-tal verenigingen niet of laattijdig hebben ingediend.

3 verslag RVB Wat ontbreekt? MELSELE Amedee Verbruggenkring Ouders voor kleuters Melsele KALLO Gezinsbond Jeugdvrienden DOEL Landelijke Gilde opgedoekt HAASDONK De Roodstuit Koor Pro Musica Oudervereniging Vrije Basisschool KIELDRECHT De Vogelvrienden opgedoekt of dit jaar geen activiteiten? BEVEREN Bierclub De Beverse Mout KWB Beveren Oudercomité Centrumschool Vriendenkring CB VERREBROEK EN VRASENE compleet Wat kwam laattijdig en/of onvolledig binnen: Landelijke Gilde Melsele over het hoofd gezien KVLV Melsele over het hoofd gezien Landelijke Senioren Melsele contactpersoon (stemgerechtigde) bleef in gebreke Yevgueni Melsele een deel vergeten insturen Kookclub Liaison Melsele nieuw niet eerder tijd om in te vullen OC GBS Kallo over het hoofd gezien Kalison Haasdonk over het hoofd gezien Bridgeclub was g d Te volgen stappen: Eenmalig wordt de overgangsperiode ingeroepen als excuus voor de laattijdige dossiers. Op de AV wordt aangekondigd dat er een individueel gesprek mogelijk is, af te spreken via mail met Hilde, periode (datum) in het voorjaar nog vast te leggen. Verenigingen die 2 jaar na elkaar geen bestuurssamenstelling indienen, worden volgens de statuten geschrapt. Zij krijgen geen uitnodigingen meer voor de AV en worden niet meer opgenomen als lid van de GCR. Hoe zit het met de stand van zaken van digitalisering naar volgend jaar toe? We zullen rekening moeten houden met een eenmalige kostprijs voor aanmaak van het pakket, gekoppeld aan een jaarlijks bedrag voor het onderhoud aan het programma en/of de site (eventueel te voorzien uit de reserve van de GCR). We kunnen de lijsten met de samenstelling bestuur alvast laten digitaliseren door stagiairs. We moeten nadenken op welke manier we dit doen: Word, Excel, ander pakket? Dit is voorlopig nog niet besproken. Idee: de info terugbezorgen aan de vereniging, zodat zij enkel nog hoeft te controleren, te wijzigen en/of verder aan te vullen. Hendrik bezorgt info aan Hilde. 4. Administratieve berichten Stand van zaken volmachtformulieren Er ontbreken nog enkele formulieren. Volgende verenigingen zouden zo snel mogelijk moeten nakijken of hun volmachtformulier al werd binnengebracht op het secretariaat van de GCR. Zonder dit formulier kan de financiële dienst immers niet overgaan tot betaling van de toelage voor BEVEREN Jeugdkoor Alabaré Bierclub De Beverse Mout Bridgeclub Oudercomité St-Maarten Bovenschool Sint-Janskunstvrienden HAASDONK De Roodstuit Koperensemble Kalison VERREBROEK De Verrekopers

4 Opvolging De PCR contacteert deze verenigingen en vraagt om de ontbrekende info per kerende aan Hilde te bezorgen. Hilde geeft de info vervolgens door aan de financiële dienst. 5. Financieel verslag Luc Van Broeck stelt het financieel verslag voor en merkt op dat een aantal afrekeningen nog niet binnen zijn voor het afgelopen werkjaar. De communicatie met sommige verenigingen is niet altijd eenvoudig. Ook als het over geld gaat. Luc projecteert het financieel verslag en overloopt alle posten. De voorzitter controleert de cijfers in de gedrukte bankafschriften, die ter vergadering voorliggen. De RVB heeft beslist moeite gedaan om de uitgaven te beperken. Vooral op vlak van drukwerk, bureelen secretariaatskosten en de vertegenwoordigingen. Er is ook het feit dat de receptie van het Festival uitzonderlijk door de gemeente werd gedragen (ontvangst gouverneur Briers). De penningmeester projecteert vervolgens een vergelijkingstabel om aan te tonen dat er in de loop van de besparingsberekening wellicht fouten zijn gemaakt door de gemeentelijke diensten. Het financieel verslag wordt unaniem goedgekeurd. Met uitdrukkelijke dank van de RVB en van de voorzitter voor het nauwgezette werk van de penningmeester. De penningmeester stelt het voorstel tot begroting 2015 voor. Luc en Kris overlopen de begrotingsvoorstellen en vergelijken met het budget Stand van zaken wandelbrochures Voor de zomer werd dit agendapunt kort aangekaart, met de vraag om dit aan te pakken. Concreet wordt voorgesteld om de digitale versie voor te kunnen stellen bij aanvang van het nieuwe toeristische seizoen. Dit kan dan gepaard gaan met een persconferentie en een overdracht van de wandelroutes naar Toerisme Beveren. Stavaza: Melsele herwerkt. Voorstel tijdspad: RVB oktober 2014 nazicht huidige brochure RVB november 2014 inplannen wandelen van de routes en nemen van aangepaste foto s RVB januari 2015 uitschrijven nieuwe routes en tekstcorrecties Aanleveren info aan GIS-cel Beveren (nieuwe plannetjes) Aanleveren info aan GD Beveren (opmaak digitale brochures) RVB feb/maart 2015 nalezen brochures RVB april 2015 lancering wandelbrochures 2.0 De RVB gaat akkoord met dit voorstel. 7. Voorbereiding AV 23/09/2014 De voorzitter overloopt de agenda en verduidelijkt waar nodig; 8. Agendapunten uit het culturele veld a. Overleg Beverse adviesraden De voorzitter overloopt de aanwezigen op de G7. Elk jaar zal deze vergadering worden georganiseerd, rond een bepaald thema. Dit jaar was het thema kinderarmoede. b. Culturele uitwisseling De culturele uitwisseling zoals die momenteel in Beveren wordt gesubsidieerd, is eerder een reis dan een echte uitwisseling, m.u.v. de contacten die de KPSK heeft met de Duitse Hohe Fläming. Subsidies voorzien waarvoor geen return is, is niet zo interessant. Een echte werking met zustersteden (type verbroedering) is niet echt uit de tijd. De schepen stelt voor om hier toch een denkoefening rond te doen.

5 verslag RVB Zwijndrecht met Duitsland Sint-Niklaas met zustersteden Hulst met? Iedereen probeert feedback te geven: huiswerk tegen de vergadering van oktober! 9. Briefwisseling / mededelingen Info vanuit cultuurbeleid WO I: voorstelling blog Deadline projectvoorstellen Diverse flyers en info Info vanuit de vzw GCC Geen punten. De schepen licht toe dat de raad van bestuur van de vzw is geïnstalleerd. Alle reglementen en begrotingen zijn goedgekeurd. Info vanuit het beheersorgaan van de Bib WO I: Aperitiefgesprek Tine Ruysschaert op 21/09. Programma Buitenbeentjes. De schepen vermeldt dat het Beheersorgaan van de Bib heeft een bijzondere taak gekregen heeft. De taakstelling van de Bib moet herdacht worden omdat anders een aantal zaken niet meer gerealiseerd zouden kunnen worden. Bij ongewijzigd beleid zou de werking van de bib kunnen inboeten aan kwaliteit. Hierover is een nota opgemaakt. De schepen licht dit verder toe. De Bibcommissie zal hier een aantal keren over samenkomen. Dit is zeker ook belangrijk voor de PCR om verder op te volgen. De schepen zal dit zeker nog verder toelichten in verdere stadia. Briefwisseling Geen verslagen ontvangen 10. Varia / rondvraag en planning data volgende vergaderingen Rent A Musician Tijdens een eerdere vergadering kwam het concept Rent A Musician aanbod. Via deze weg ontvingen we een voorstel van Frascati Symphonic om een optreden te verzorgen in Ter Vesten. De voorgestelde data zijn echter niet vrij. We nemen dit later opnieuw op. Ontmoetingsdag Oost-Vlaamse kerkbesturen 2014 De Oost-Vlaamse kerkbesturen organiseren een ontmoetingsdag rond religieus erfgoed in beweging op 10/10/2014. Meer info: erkbesturen/7692.cfm De Rode Antraciet Vzw De Rode Antraciet, die onder meer de culturele werking binnen de gevangenis van Beveren organiseert, vraagt of zij zich mogen voorstelling op een RVB of een AV. De RVB besluit om deze vzw uit te nodigen op de AV van september 2014, als toehoorder. PCR-Haasdonk Verzending verslagen gaat enkel naar stemgerechtigden. Mail naar stemgerechtigden en plaatsvervangers die een mailadres hebben doorgegeven. Project Hof ter Welle De schepen licht toe dat het voorziene budget voor het project Hof ter Welle niet toereikend is gebleken t.a.v. de inschrijvingen. De datum van 5/12 wordt niet gehaald, maar het project zit wel in de planning, dus het wordt zeker verder opgenomen en het gaat in elk geval door. De bouwaanvraag moet opnieuw worden ingediend. De start wordt dus verplaatst naar Als het dossier gegund is, kan er opnieuw onderhandeld worden over bepaalde onderdelen. Het project gaat in elk geval door.

6 verslag RVB Data volgende vergaderingen RVB Do 16/10 20u RVB GCR Ter Vesten (Cecile en Diane verontschuldigd) Wo 19/11 20u RVB GCR OC De Verre Di 16/12 20u RVB GCR Ter Vesten Nieuwjaarsvergadering op locatie: PCR-Melsele organiseert. Wo 07/01/2015 in OC Boerenpoort Melsele, om 19 uur. De volgende vergadering van de RAAD VAN BESTUUR werd vastgelegd op donderdag 16 oktober 2014 om 20 uur in de mediazaal van Ter Vesten. Contactadres secretariaat cultuurraad Secretariaat Gemeentelijke Cultuurraad Beveren p/a Gravenplein Beveren Secretaris: Hilde Reyniers

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 24 juni uur - polyzaal 1 Ter Vesten, Beveren

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 24 juni uur - polyzaal 1 Ter Vesten, Beveren Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Johan Smet, schepen van Cultuur Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren

Nadere informatie

van maandag 28 september 2015

van maandag 28 september 2015 van maandag 28 september 2015 Verwelkoming door Kris Deckers, voorzitter Goedkeuring verslag van 03/06/2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 2015 INKOMSTEN Toelage Gemeente 17.400,00 Verkoop wandelbrochures/kapellen

Nadere informatie

van dinsdag 19 september 2017

van dinsdag 19 september 2017 van dinsdag 19 september 2017 Verwelkoming door Kris Deckers, voorzitter Vandaag stellen De Rode Muizen zich voor FINANCIEEL VERSLAG 2016 2017 INKOMSTEN Toelage Gemeente 18.350,00 Verkoop wandelbrochures/kapellen

Nadere informatie

van maandag 12 september 2016

van maandag 12 september 2016 van maandag 12 september 2016 Verwelkoming door Kris Deckers, voorzitter Vandaag stellen twee verenigingen stellen zich voor: A.D.E.M. en AXIS4peace FINANCIEEL VERSLAG 2015 2016 INKOMSTEN Toelage Gemeente

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 16 oktober 2014-20 uur - mediazaal Ter Vesten, Beveren

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 16 oktober 2014-20 uur - mediazaal Ter Vesten, Beveren Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 16 oktober 2014-20

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 16 december uur - polyzaal 2 Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 16 december uur - polyzaal 2 Ter Vesten Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 16 december 2015-20 uur - polyzaal 2 Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator,

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op maandag 9 september uur - polyzaal 1, CC Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op maandag 9 september uur - polyzaal 1, CC Ter Vesten Aanwezig: Johan De Ridder, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Luc Van Broeck, penningmeester Bruno Stevenheydens, schepen van Cultuur Verslag van de raad van bestuur van de

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 25 februari 2014-20 uur - Huis Lombaert, Beveren

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 25 februari 2014-20 uur - Huis Lombaert, Beveren Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Luc Van Broeck, penningmeester Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren

Nadere informatie

van dinsdag 23 september 2014

van dinsdag 23 september 2014 van dinsdag 23 september 2014 Verwelkoming door Kris Deckers, voorzitter Verontschuldiging Johan Smet, schepen van Cultuur Goedkeuring verslag 04/06/2014 Muzikaal intermezzo Kalison, Haasdonk That s A

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 3 april 2014-20 uur - mediazaal Ter Vesten, Beveren

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 3 april 2014-20 uur - mediazaal Ter Vesten, Beveren Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Marissa Van Eyck, stagiaire cultuurbeleid Johan Smet, schepen van Cultuur Verslag van de raad van bestuur van de

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 6 oktober 2015-20 uur - refter Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 6 oktober 2015-20 uur - refter Ter Vesten Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 6 oktober 2015-20 uur - refter Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator,

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op maandag 29 februari uur - polyzaal 1 Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op maandag 29 februari uur - polyzaal 1 Ter Vesten Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op maandag 29 februari 2016-20 uur - polyzaal 1 Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator,

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 19 november 2014-20 uur - OC De Verre, Verrebroek

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 19 november 2014-20 uur - OC De Verre, Verrebroek Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Johan Smet, schepen van Cultuur Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 20 mei uur - polyzaal 1 Ter Vesten, Beveren

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 20 mei uur - polyzaal 1 Ter Vesten, Beveren Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Marissa Van Eyck, stagiaire cultuurbeleid Johan Smet, schepen van Cultuur Verslag van de raad van bestuur van de

Nadere informatie

van woensdag 6 juni 2018

van woensdag 6 juni 2018 van woensdag 6 juni 2018 Verwelkoming door Kris Deckers, voorzitter Muzikale omlijsting door Con Brio Goedkeuring verslag (presentatie) september 2017 Een vereniging stelt zich voor: vzw Hortus ter Saksen

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 7 mei uur - Mediazaal Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 7 mei uur - Mediazaal Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Johan Smet, schepen van Cultuur. Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 11 december uur - Refter Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 11 december uur - Refter Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Luc Van Broeck, penningmeester Ben Croon, directeur cultuurcentrum, voor punten 1-3 Verslag van de raad van bestuur

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 11 oktober 2017 om 20 uur in Huis Lombaert

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 11 oktober 2017 om 20 uur in Huis Lombaert Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 11 oktober 2017 om 20 uur in Huis Lombaert Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator,

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 18 november uur - polyzaal 2 Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 18 november uur - polyzaal 2 Ter Vesten Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 18 november 2015-20 uur - polyzaal 2 Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator,

Nadere informatie

van dinsdag 2 oktober 2018

van dinsdag 2 oktober 2018 van dinsdag 2 oktober 2018 verwelkoming door Kris Deckers, voorzitter verontschuldiging Johan Smet, schepen van Cultuur Goedkeuring verslag (presentatie) juni 2018 Goedkeuring financieel verslag 2017-2018

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 29 maart uur - CC Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 29 maart uur - CC Ter Vesten Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op woensdag 29 maart 2017-20 uur - CC Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator,

Nadere informatie

PUNTENBEREKENING BEVEREN Verslag afgegeven

PUNTENBEREKENING BEVEREN Verslag afgegeven PUNTENBEREKENING BEVEREN 1 A.D.E.M. nieuw 1085 1085 1280 56,00 230,40 286,40 292,13 2 Acantus (koor) 3280 2280 2350 3970 56,00 714,60 770,60 786,01 3 Alabaré - jeugdkoor 1100 1700 1440 1800 56,00 324,00

Nadere informatie

PUNTENBEREKENING BEVEREN Verslag afgegeven

PUNTENBEREKENING BEVEREN Verslag afgegeven PUNTENBEREKENING BEVEREN 1 A.D.E.M. 1085 1280 830 1085 2 Acantus (koor) 2350 3970 3780 4470 3 Alabaré - jeugdkoor 1440 1800 2050 1720 4 Aqua-Atlantis 1300 1360 1020 1360 5 Beverse Film/Videoclub 3750 4140

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 12 februari uur - Cultuurcentrum Ter Vesten

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op donderdag 12 februari uur - Cultuurcentrum Ter Vesten Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Johan Smet, schepen van Cultuur Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 3 september 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Pieter Van Bastelaere (voorzitter), Bart Van Dosselaer, Sylvain De Boey, Machteld Van Raemdonck, Marleen

Nadere informatie

47 Toneelkring De Kleine Kunst

47 Toneelkring De Kleine Kunst PUNTENBEREKENING BEVEREN Verslag afgegeven # pnt. berekening Nr. VERENIGING 2017 2018 1 A.D.E.M. 1280 830 2 Acantus (koor) 3970 3780 3 Alabaré - jeugdkoor 1800 2050 4 Aqua-Atlantis 1360 1020 5 Beverse

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 8 september 2015-20 uur - OC 't Klooster Vrasene

Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren op dinsdag 8 september 2015-20 uur - OC 't Klooster Vrasene Aanwezig: Kris Deckers, voorzitter Hilde Reyniers, cultuurbeleidscoördinator, secretaris Johan Smet, schepen van Cultuur Verslag van de raad van bestuur van de erkende Gemeentelijke Cultuurraad Beveren

Nadere informatie

HERDENKINGS- PROGRAMMA DE GROOTE OORLOG ( ) Algemene vergadering van de Cultuurraad 4/6/2014

HERDENKINGS- PROGRAMMA DE GROOTE OORLOG ( ) Algemene vergadering van de Cultuurraad 4/6/2014 HERDENKINGS- PROGRAMMA DE GROOTE OORLOG (2014-2018) Algemene vergadering van de Cultuurraad 4/6/2014 PROGRAMMA DE GROTE OORLOG (2014-2019) Seizoen Thema Toelichting 2013-2014 Beveren aan de vooravond van

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 4 december 2014 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 4 december 2014 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),

Nadere informatie

Lokaal Overleg Kinderopvang Verslag van de vergadering van 28 september u OC Vrasene

Lokaal Overleg Kinderopvang Verslag van de vergadering van 28 september u OC Vrasene l Lokaal Overleg Kinderopvang Verslag van de vergadering van 28 september 2015 20u OC Vrasene Bijlage 1 : Aanwezigheidslijst / verontschuldigingen Bijlage 2: Herwerkt energiesubsidiedossier De vergadering

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 2 februari 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 2 februari 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Van Bastelaere Pieter (voorzitter), De Meulemeester Ingeborg (schepen), De Block Neel (secretaris),van

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 1 juni 2016 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 1 juni 2016 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 1 juni 2016 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Pieter VAN BASTELAERE (voorzitter), Bart VAN DOSSELAER, Hector SMET, Machteld VAN RAEMDONCK, Marleen VAN

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 7 september 2017 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 7 september 2017 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 7 september 2017 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Pieter Van Bastelaere (voorzitter), Neel De Block (secretaris), Fabienne Van Remoortere (penningmeester),

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD

Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD p/a Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel Gemeente Rijkevorsel HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTUURRAAD Goedgekeurd door de cultuurraad op 26 november 2008. Goedgekeurd op de Gemeenteraad van 17 december 2008 Hoofdstuk

Nadere informatie

Raad van Bestuur Vergadering

Raad van Bestuur Vergadering Raad van Bestuur Vergadering Datum: 14/12/16 Tijd: 20 u. Voorzitter: Thomas Thys Secretaris: Janick Dams Plaats Zandhoven Aantal pagina's: Aanwezig: (x = aanwezig, xv( ) = aanwezig bij volmacht (initialen

Nadere informatie

Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. Verslag vergadering 3 november 2016

Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. Verslag vergadering 3 november 2016 Gemeentelijke Gezinsraad Beveren Verslag vergadering 3 november 2016 Aanwezige bestuursleden: voorzitter Pieter VAN BASTELAERE, Bart VAN DOSSELAER, Hector SMET, Rony BRAET, Emiel VERHOEVEN, Machteld VAN

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

Algemene Vergadering ARC. Wanneer: woensdag 17 mei 2017 om 20u30. Waar: polyvalente zaal CC De Herbakker. Aanwezig: zie aanwezigheidslijst Frida

Algemene Vergadering ARC. Wanneer: woensdag 17 mei 2017 om 20u30. Waar: polyvalente zaal CC De Herbakker. Aanwezig: zie aanwezigheidslijst Frida Algemene Vergadering ARC Wanneer: woensdag 17 mei 2017 om 20u30 Waar: polyvalente zaal CC De Herbakker Aanwezig: zie aanwezigheidslijst Frida AGENDA 1. Goedkeuring vorig verslag (23-11-2016) 2. Kunstwerk

Nadere informatie

De Adviesraad kan binnen de beperkingen van haar bevoegdheden, zoals bepaald in artikel 2, zelf initiatief nemen om een advies te formuleren.

De Adviesraad kan binnen de beperkingen van haar bevoegdheden, zoals bepaald in artikel 2, zelf initiatief nemen om een advies te formuleren. Gemeentelijk reglement Cultuurraad Stad Brussel Preambule Definities van de gebruikte termen: De Gemeenteraad: de Gemeenteraad van de Stad Brussel; Het College: College van Burgemeester en Schepenen van

Nadere informatie

AANVRAAG SUBSIDIE VERENIGINGEN VOOR AMATEURKUNSTEN

AANVRAAG SUBSIDIE VERENIGINGEN VOOR AMATEURKUNSTEN A V E L G E M AANVRAAG SUBSIDIE VERENIGINGEN VOOR AMATEURKUNSTEN Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunnen erkende Avelgemse verenigingen voor amateurkunsten een aanvraag indienen om een werkingssubsidie

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 3 van woensdag 14 juni 2017 om 19:30 uur

VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 3 van woensdag 14 juni 2017 om 19:30 uur VERSLAG VERGADERING COMMISSIE 3 van woensdag 14 juni 2017 om 19:30 uur Aanwezig: De Smet Annick - voorzitter Der Kinderen Annemie, Van de Poel Katrien, Gevers Dimitri, De Wilde Tine, Van Geirt Willy, De

Nadere informatie

Verwelkoming. Extra punten aanwezigen subsidies. PPT beschikbaar vanaf 30 november via

Verwelkoming. Extra punten aanwezigen subsidies. PPT beschikbaar vanaf 30 november via 1. VERWELKOMING Verwelkoming Extra punten aanwezigen subsidies PPT beschikbaar vanaf 30 november via www.beveren.be/sportraad Agenda (1) Verwelkoming Verkiezingen RVB 2019-2024 Overzicht activiteiten 2018

Nadere informatie

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR KAATSENTITEIT VLAANDEREN 24 NOVEMBER 2014

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR KAATSENTITEIT VLAANDEREN 24 NOVEMBER 2014 KAATSENTITEIT VLAANDEREN v.z.w. Maatschappelijke zetel: Houtmarkt 1, 9300 Aalst Secretaris-Schatbewaarder Thierry Dufour Zeuningenstraat 12 1570 Tollembeek Tel.: 0475/61.00.77 E-mail: Thierry.Dufour@telenet.be

Nadere informatie

Verslag 2 van de jeugdcommissie vzw Saigen

Verslag 2 van de jeugdcommissie vzw Saigen Datum: 27/07/2010 Verslag 2 van de jeugdcommissie vzw Saigen Aanwezig: Pieter van Esbroeck Gevik Chetchumyan Michiel Staes Gino De Geest Verontschuldigd: Laurens Van De Velde wegens verblijf in Italië

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/2 Wijziging subsidiereglement 'Erkenning en

Nadere informatie

CULTUURRAAD. Verontschuldigd: Geert Vandendriessche, Sarah Verstrate, Bruno Ceuppens, Tina Janssens, Hans-Peter Ott

CULTUURRAAD. Verontschuldigd: Geert Vandendriessche, Sarah Verstrate, Bruno Ceuppens, Tina Janssens, Hans-Peter Ott Verslag Bestuursvergadering Locatie De Warandepoort, vergaderlokaal 1 Tijdstip Woensdag 29 november 2017 om 20u Aanwezig: Angèle Hoovelts, Steuts, Rob Bartholomees, Rudy Geirnaert, Jean-Pierre Leonard,

Nadere informatie

8 september 2015 19.30u Scoutslokaal

8 september 2015 19.30u Scoutslokaal JEUGDRAAD ZINGEM ALGEMENE VERGADERING 8 september 2015 19.30u Scoutslokaal AANWEZIGHEDEN aanwezige leden: KSA: Jeroen, Kristof & Ann-Sophie SCOUTS: Anke KLJ: Kim, Tom & Elissa Speelplein: / aanwezige waarnemers:

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Aanvraag van een werkings- en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden

Aanvraag van een werkings- en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden Aanvraag van een werkings- en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden 110-F003-140512 Gemeentebestuur Oosterzele dienst Financiën Dorp 1, 9860 Oosterzele T 09 362 50 09 E-mail: financien@oosterzele.be

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 5 november 2015 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 5 november 2015 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 5 november 2015 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: Pieter Van Bastelaere (voorzitter), Fabienne Van Remoortere (penningmeester), Bart Van Dosselaer, Hector

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 oktober 2014

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 oktober 2014 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 oktober 2014 Aanwezig: Verbist Els; voorzitter Frans Rik; burgemeester Pauwels Koen, Dorikens Herman, Vanhove Johnny, Lietaer Bart, Van den Bergh

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke culturele raad van Dentergem

Statuten gemeentelijke culturele raad van Dentergem Statuten gemeentelijke culturele raad van Dentergem Artikel 1: In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012. De gemeentelijke culturele raad

Nadere informatie

Algemene vergadering cultuurraad

Algemene vergadering cultuurraad Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 - Fax: 015 22 40 14 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be VERSLAG Algemene vergadering cultuurraad Datum vergadering Donderdag 18 september 2014 Aanwezig

Nadere informatie

Verslag Kernbestuur Sportraad maart 2013

Verslag Kernbestuur Sportraad maart 2013 Pagina 1 van 5 Verslag Kernbestuur Sportraad maart 2013 Datum: woensdag 13-3-2013 Kenmerk: Sportraad_LA_2013 03 13 Locatie: Sporthal Stad Turnhout Onderwerp: Verslag kernbestuur sportraad 13 03 2013 Aanwezig:

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

VERSLAG: ALGEMENE VERGADERING van de Oudervereniging GIBO Mariaburg, gehouden te Brasschaat op 21 september 2015

VERSLAG: ALGEMENE VERGADERING van de Oudervereniging GIBO Mariaburg, gehouden te Brasschaat op 21 september 2015 VERSLAG: ALGEMENE VERGADERING van de Oudervereniging GIBO Mariaburg, gehouden te Brasschaat op 21 september 2015 Aanwezig: Thomas D'Espallier (voorzitter), An Van Aken (penningmeester), Veerle Maertens,

Nadere informatie

Cultuurraad Sint-Martens-Latem. Algemene Vergadering augustus 2010

Cultuurraad Sint-Martens-Latem. Algemene Vergadering augustus 2010 Cultuurraad Sint-Martens-Latem Algemene Vergadering 2010 27 augustus 2010 Agenda Overzicht werking 2009/2010 Cultuurcafés 2009/2010 Evaluatie Cultuurbeleidsplan WG Kunsten en Erfgoed Bezoek aan Deurle

Nadere informatie

3 juli 2018, 10u30-13u, Gent

3 juli 2018, 10u30-13u, Gent Verslag Raad van Bestuur ICES 3 juli 2018, 10u30-13u, Gent Aanwezig: Leden van de Raad van Bestuur: Tine Vertommen, Kristine De Martelaer, Annick Willem, Sophie Cools en Els De Waegeneer Werknemers: Evy

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Het subsidiereglement van de Gemeentelijke Culturele Raad Wichelen heeft

Nadere informatie

Notulen Vergadering Heemkundekring Machala

Notulen Vergadering Heemkundekring Machala Notulen Vergadering Heemkundekring Machala http://www.tuxx.nl/ Datum: 15 september 2016 Tijd: 19u30 Locatie: Hof van Woinke Aanwezig: Cornand F Cornand H De Backer E De Wilder G De Wilder L Dekempeneer

Nadere informatie

Penningmeester en RVB. RvB. Penningmeester en RVB. RvB

Penningmeester en RVB. RvB. Penningmeester en RVB. RvB WERKPLAN RVB 2019 JANUARI Aantal stemmen aan de clubs Indien nodig: oproep kandidaturen als bestuurder VVG en als kandidaat bestuurders KBGF aan de clubs (oproep versturen samen met een 'profiel' bestuurder)

Nadere informatie

Reglement culturele projectsubsidies Halle

Reglement culturele projectsubsidies Halle Reglement culturele projectsubsidies Halle artikel 1 Binnen de perken van het krediet dat elk jaar in de begroting wordt ingeschreven kunnen er subsidies verleend worden aan culturele projecten die het

Nadere informatie

Verslag BAV VSF 9/1/2016

Verslag BAV VSF 9/1/2016 VZW Zetel: Transvaalstraat 28, 8793 Sint Eloois Vijve http://schaakfederatie.be/ Verslag BAV VSF 9/1/2016 Uitgenodigd De leden liga s De bestuursleden VSF Medewerkers VSF Ereleden VSF Agenda 1. Inleiding

Nadere informatie

Aanwezig : Juf Veronique, Inne, Linda, Patricia, Sofie, Christel, Sabien, Ronny, Ann, Sandra, Els, Frank, Dirk, Inès, Marijke en Pascal

Aanwezig : Juf Veronique, Inne, Linda, Patricia, Sofie, Christel, Sabien, Ronny, Ann, Sandra, Els, Frank, Dirk, Inès, Marijke en Pascal Verslag Ouderraad 5 juni 13 Aanwezig : Juf Veronique, Inne, Linda, Patricia, Sofie, Christel, Sabien, Ronny, Ann, Sandra, Els, Frank, Dirk, Inès, Marijke en Pascal Afwezig : Jo Agendapunten: 1) Traktatie

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC)

ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC) ALGEMENE VERGADERING ADVIESRAAD VOOR CULTUUR (ARC) Datum: maandag 7 oktober 2013, 19 uur. De vergadering werd een uur vervroegd, zodat de leden nadien nog naar de theatervoorstelling op de Kaaifeesten

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

CULTUURRAAD HERNE SUBSIDIEREGLEMENT

CULTUURRAAD HERNE SUBSIDIEREGLEMENT CULTUURRAAD HERNE SUBSIDIEREGLEMENT Cultuurdienst Centrum 17 1540 Herne 1 02 397 11 60 cultuur@herne.be Dit reglement werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Cultuurraad d.d. 15 juni 2015.

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT ZONNEWIND CVBA

INTERN REGLEMENT ZONNEWIND CVBA INTERN REGLEMENT ZONNEWIND CVBA AFDELING 1 : VOORAFGAANDE BEPALINGEN Artikel 1.1: Bij toepassing van artikel 37 van de Statuten wordt een intern reglement opgesteld. Zonder strijdig te zijn met de bindende

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen versie van kracht op DE VLAAMSE REGERING,

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen versie van kracht op DE VLAAMSE REGERING, Opschrift Datum Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid 14 september 2012 Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad gemeente Alken

Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad gemeente Alken Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad gemeente Alken Hoofdstuk 1: Doel Artikel 1: In de gemeente Alken is een gemeentelijke jeugdraad opgericht in uitvoering van het decreet van 9 juni 1993,

Nadere informatie

Reglement voor Cultureel Ambassadeur Roeselare (goedgekeurd in gemeenteraad d.d ) AANVRAAGFORMULIER AMBASSADEURSCHAP

Reglement voor Cultureel Ambassadeur Roeselare (goedgekeurd in gemeenteraad d.d ) AANVRAAGFORMULIER AMBASSADEURSCHAP dossier ontvangen op Reglement voor Cultureel Ambassadeur Roeselare (goedgekeurd in gemeenteraad d.d. 23-03-2015) AANVRAAGFORMULIER AMBASSADEURSCHAP 1. Gegevens over de aanvrager en de kandidaat-ambassadeur

Nadere informatie

Aanvraag van een werkings en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden

Aanvraag van een werkings en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden Aanvraag van een werkings en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden 110 F003 160224 Gemeentebestuur Oosterzele t.a.v. de begeleidende ambtenaar Dorp 1, 9860 Oosterzele T 09 362 50 09 E mail: onthaal@oosterzele.be

Nadere informatie

Algemene Vergadering 29/03/2017

Algemene Vergadering 29/03/2017 Algemene Vergadering 29/03/2017 Agenda 1. Verwelkoming Presentatie Meerhout 2. Toelichting erfgoedcel k.erf: Nacht van het Kempens Erfgoed 3. Goedkeuring verslag vorige vergadering 4. Kasverslag 2016,

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie

Aanvraag projectsubsidie Aanvraag projectsubsidie Projecten voor amateurkoren - bestemd voor leden van Koor&Stem georganiseerd in provincie Oost-Vlaanderen Procedure voor aanvraag van een projectsubsidie 1 Richtlijnen en voorwaarden

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

VERONTSCHULDIGD: P. Carnotensis, N. Cox, ML Keimes, E. Vandermeeren, J. Vanhees AFWEZIG: De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

VERONTSCHULDIGD: P. Carnotensis, N. Cox, ML Keimes, E. Vandermeeren, J. Vanhees AFWEZIG: De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. VERSLAG SENIORENRAAD 13/02/2018 AANWEZIG: * Voorzitter A. Vanacken * Schepen van senioren K. Mommen * OCMW voorzitter * Neos * Senioren Jesseren M. Lousbergh * Avondrood N. Ramakers * OKRA Borgloon J.

Nadere informatie

VERSLAG gemeentelijke LANDBOUWRAAD. Van dinsdag 26 maart VERONTSCHULDIGD : Chris Geldof AFWEZIG :

VERSLAG gemeentelijke LANDBOUWRAAD. Van dinsdag 26 maart VERONTSCHULDIGD : Chris Geldof AFWEZIG : VERSLAG gemeentelijke LANDBOUWRAAD Van dinsdag 26 maart 2012 AANWEZIG : Vandepitte Marc Cloet Gerarda De Loof Ria Deltour Koen Deleu Marnik Glorieux Christiane Haghedooren Thomas Nollet Martine Tommeleyn

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING

ALGEMENE VERGADERING ALGEMENE VERGADERING Gemeentelijke Sportraad (GSR) Beveren Donderdag 20 november 2014 19.30 uur in zaal Olympia VERWELKOMING Alle aanwezigen van harte welkom op de jaarlijkse algemene vergadering van GSR

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam

Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam Vastgesteld op 24 maart 2016 tijdens de jaarvergadering van de Amsterdamse Orde van Advocaten,

Nadere informatie

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 1 september 2016 VERSLAG

Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren. 1 september 2016 VERSLAG Bestuursvergadering Gemeentelijke Gezinsraad Beveren 1 september 2016 VERSLAG Aanwezige bestuursleden: voorzitter Pieter VAN BASTELAERE, Rony BRAET, Sylvain DE BOEY, Machteld VAN RAEMDONCK, Marleen VAN

Nadere informatie

INFOBROCHURE BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN

INFOBROCHURE BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN Lijsterbessenlaan 24-9120 Beveren T 037501075 academie@beveren.be www.dekunstacademiebeveren.be INFOBROCHURE 2018-2019 BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN 1 INHOUD Adressen academie 3 DOMEIN BEELDENDE EN

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad Statuten gemeentelijke cultuurraad 1. Erkenning Artikel 1 De gemeente erkent en richt een gemeentelijke cultuurraad op. De gemeenteraad en het College van burgemeester en schepenen zullen de gemeentelijke

Nadere informatie

Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds

Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds HOOFDSTUK I: algemene bepalingen Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Het Cultuurfonds heeft tot doel de erkende

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Verslag GO!ouders 19 maart 2018

Verslag GO!ouders 19 maart 2018 Verslag GO!ouders 19 maart 2018 Aanwezig: juf Shari, meester Jimmy, Els, Lieve, Joke, Nel, juf Melaney, Anne en Kris (verslag) Verontschuldigd: Pipke, Eef, Wim, Liesbet en Leen 1. Goedkeuring verslag vorige

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, 5 februari 2015

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, 5 februari 2015 GEMEENTE ZWALM Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, 5 februari 2015 Aanwezig: Brigitte Vermeersch, voorzitter Didier Van Coppenolle Johan Rotsaert Dirk Remue, ondervoorzitter Thierry Ghyselinck

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOOFDSTUK I Inleiding Artikel 1 De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking Affligem, afgekort als GROS, is een gemeentelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: algemene bepalingen OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN

Hoofdstuk 1: algemene bepalingen OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN STATUTEN CULTUURRAAD BRASSCHAAT Hoofdstuk 1: algemene bepalingen ERKENNING Artikel 1: De gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan voor cultuurbeleid in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING R.K. BASISSCHOOL OLOF PALME. Inhoud:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING R.K. BASISSCHOOL OLOF PALME. Inhoud: Inhoud: Artikel 1: begripsbepalingen:... 2 Artikel 2: naam, zetel en duur... 2 Artikel 3: doel... 2 Artikel 4: middelen... 2 Artikel 5: verenigingsboekjaar... 2 Artikel 6: leden... 2 Artikel 7: bestuur...

Nadere informatie

PROJECTOPROEP NEDERLANDSTALIGE AANGELEGENHEDEN Een initiatief van Schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden.

PROJECTOPROEP NEDERLANDSTALIGE AANGELEGENHEDEN Een initiatief van Schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden. PROJECTOPROEP NEDERLANDSTALIGE AANGELEGENHEDEN 2019 Een initiatief van Schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden. O. OPROEP 2019 Het lokaal cultuurbeleid is een weerspiegeling van wat er in de stad

Nadere informatie

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 13 april 2016 (231) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN

Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 13 april 2016 (231) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN Directiecomité van de intergemeentelijke vereniging IVAREM 13 april 2016 (231) 1. Goedkeuring notulen 1.1. DC 09032016 (230) LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLISSINGEN De notulen van het directiecomité

Nadere informatie

Ouderraad De Zeppelin

Ouderraad De Zeppelin VZW KB EN BLOH DIESTSESTEENWEG 11, 3540 HERK-DE-STAD Ouderraad De Zeppelin Verslag van de vergadering van 8-09-2011 Aanwezig: Jerome, Bart, Geert, Ingrid, Wendy, Anneleen, Yves, Dirk, Han, Joris, Petra

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

Legislatuur 2014 2019

Legislatuur 2014 2019 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SU BSI DI EREGLEM ENT TER ONDERSTEU NI NG VAN ERKENDE VERENI GI NGEN VOOR ONTWI KKELI NGSSAM ENWERKI NG EN I NTERNATI ONALE SOLI DARI TEI T

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Schepen van cultuur 3 gecoöpteerde leden 1 afgevaardigde gemeentelijke diensten 2 afgevaardigden uit de gemeentelijke adviesraden

Schepen van cultuur 3 gecoöpteerde leden 1 afgevaardigde gemeentelijke diensten 2 afgevaardigden uit de gemeentelijke adviesraden ALGEMENE VERGADERING Verslag 15 juni 2006 Plaats: Aanwezig: Cultuurcentrum Knokke-Heist Begin: 20.00 uur Einde: 21.00 uur lokaal 101/102 54 verenigingen, Schepen van cultuur 3 gecoöpteerde leden 1 afgevaardigde

Nadere informatie