Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert."

Transcriptie

1 Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting of vereniging) of natuurlijke persoon, die een organisatie in stand houdt. Dit kan het bestuur zijn of namens het bestuur de directie. 1.3 VrijwilligersOndernemingsRaad Een onafhankelijk en zelfstandig orgaan dat de vrijwilligers van de organisatie vertegenwoordigt en waarin de vrijwilligers van de organisatie zitting hebben. 1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. 1.5 Coördinator Natuurlijke persoon die in dienst is van de organisatie om het werk van de vrijwilligers aan te sturen te coördineren en vrijwilligers te ondersteunen. Artikel 2. Doelstelling van de VOR De VOR behartigt de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers. Zij vertegenwoordigt de vrijwilligers van de organisatie in het besluit- en beleidsvormingsproces van de organisatie, daar waar het het vrijwilligerswerk betreft. Artikel 3. Verkiezing van de VOR Als kandidaat voor de VOR komen in aanmerking alle vrijwilligers die officieel en langer dan een half jaar zijn verbonden aan de organisatie. Bestuursleden zijn niet verliesbaar tot lid van de VOR. Vrijwilligers kunnen zichzelf aanmelden of zich kandidaat laten stellen door andere vrijwilligers. De kandidatenlijst moet bij voorkeur zo zijn samengesteld dat zoveel mogelijk werkgroepen en kerngroepen daarop vertegenwoordigd zijn. Bij iedere kandidatenlijst geven de kandidaten schriftelijk aan dat zij de kandidatuur aanvaarden. Het bestuur bepaalt de datum van de verkiezing en de uiterste data voor indiening van een kandidatenlijst en maakt deze drie maanden voor de dag van de verkiezing schriftelijk aan de vrijwilligers bekend. Artikel 4. Stemprocedure De verkiezing van de VOR vindt plaats bij geheime schriftelijke stemming. Voor het uitbrengen van een geldige stem kan een vrijwilliger slechts één stem uitbrengen op één van de op het stembiljet vermelde kandidaten. De vrijwilliger kan zijn stem bij volmacht laten uitbrengen door een andere vrijwilliger van de organisatie. Tegen overhandiging van de schriftelijke volmacht(en) reikt de verkiezingscommissie/het stembureau even zo veel stemformulieren uit. Een vrijwilliger kan voor maximaal twee vrijwilligers bij volmacht stemmen, tegelijkertijd met het uitbrengen van de eigen stem. Artikel 5. Taakverdeling in de VOR Het bestuur van de VOR bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter en secretaris. De voorzitter, vice-voorzitter en de secretaris worden door de VOR uit hun midden verkozen. De VOR zorgt ervoor dat de namen en functies van de leden van de VOR aan het bestuur en de vrijwilligers bekend worden gemaakt.

2 Pagina 2 van 3 Taken van de voorzitter: Taken van de secretaris: Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij/zij vervangen door de vice-voorzitter. Indien beiden afwezig zijn wordt de vergadering afgelast. Artikel 6. Zittingsduur De zittingsduur van de VOR is drie jaren. De zittingsduur van de leden eindigt op de dag waarop de nieuwe leden in functie treden. Artikel 7. Tussentijdse verkiezingen Het bestuur kan tussentijds verkiezingen doen houden: a. op verzoek van de VOR; b. bij gelijktijdig aftreden van alle leden van de VOR aan het einde van de zittingsduur; c. in geval het aantal leden van de VOR kleiner is dan de helft van het aantal beschikbare zetels, en tussentijdse vervulling van de vacatures zonder nieuwe verkiezingen niet mogelijk is; d. indien dit nodig is op het moment waarop de VOR is ingesteld. Artikel 8. Middelen De VOR beschikt over de volgende middelen: - het recht op advies; - het recht op informatie; - het recht op ondersteuning; - het recht op bemiddeling; - het recht op deskundigheidsbevordering; - het recht op overleg met de directie; - het recht op budget; - geheimhoudingsplicht. Artikel 9. Vergaderingen De VOR vergadert zo vaak de voorzitter of ten minste een derde deel van de leden dit wenst, maar ten minste vier maal per jaar. De vergaderingen van de VOR zijn in beginsel toegankelijk voor de vrijwilligers, tenzij de VOR bij wijze van uitzondering anders besluit. De VOR en de directie treffen in overleg een regeling met betrekking tot toegankelijkheid van de vergaderingen van de VOR. Artikel 10. Agenda en verslag De VOR draagt zorg dat de vergadering van de VOR tijdig schriftelijk aangekondigd wordt en stelt elk lid in de gelegenheid schriftelijke agendapunten in te dienen. Elk lid krijgt ten minste een week voor de vergadering de schriftelijke agenda. Van het in de vergadering van de VOR besprokene zal een verslag worden gemaakt waarin de standpunten en besluiten duidelijk naar voren komen. Het verslag wordt voor de aankondiging van de volgende vergadering aan de directie, het bestuur en elk lid van de commissie toegezonden. Artikel 11. Besluitvorming Besluiten van de VOR komen tot stand bij gewone meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden van die aanwezig zijn op de vergadering. Ieder lid kan een stem uitbrengen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Indien de stemmen staken, wordt het voorstel verworpen. Er kunnen in een vergadering van de VOR geen geldige besluiten genomen worden als niet ten minste de helft van de leden aanwezig is. Artikel 12. Inschakeling deskundigen De VOR kan, indien nodig, tijdens de vergadering deskundigen inschakelen. Daartoe kan zij de behandeling van enig agendapunt verschuiven naar een volgende vergadering, waarvoor die deskundigen worden uitgenodigd. Indien aan het inwinnen van deskundig advies of het uitnodigen van deskundigen kosten zijn verbonden, dan dient de VOR de toestemming van het bestuur te hebben om deze kosten te mogen maken, voordat zij advies inwint of de deskundigen uitnodigt.

3 Pagina 3 van 3 Artikel 13. Informatieverstrekking De VOR draagt zorg voor een goede bekendmaking aan alle vrijwilligers van alle zaken die betrekking hebben op de VOR. De VOR maakt jaarlijks verslag van haar werkzaamheden. Het jaarverslag wordt beschikbaar gesteld aan het bestuur, de directie en aan de vrijwilligers. Artikel 14. Slotbepalingen Dit reglement kan worden aangehaald als Huishoudelijk Reglement VOR (jaartal). Wijzigingen in of aanvullingen op dit reglement worden aangebracht door de VOR. Aldus vastgesteld en goedgekeurd door de VOR, Voorzitter: (plaats en datum) Bron: NOV en svm

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen.

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen. ./ < ontwerp 2: 1510312011 MODELSTATUTEN OEELNEMINGEN VAN HET LAND CURACAO Naani, zetel en duur Artikel1 1. De vennootschap draagt de naam: "[naam] N.V.". 2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Utrechtse Voorwaarden

Utrechtse Voorwaarden Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Inleiding De gemeente Utrecht hecht belang aan een goed bestuur van organisaties die subsidie ontvangen van de

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische volgorde van de behandeling van subsidieaanvragen bij de Trombosestichting Nederland. Artikel 1. Taak van

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van deze Procedure 2 wordt verstaan onder

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders (januari 2011) 1. Inleiding In deze regeling wordt verstaan onder: a. De school: het Petrus Canisius College - afgekort: het PCC b.

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

Verordening op de advocatuur

Verordening op de advocatuur Verordening op de advocatuur Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities Afdeling 1.1 Definities Hoofdstuk 2 Organisatie van de Nederlandse orde van advocaten Afdeling 2.1 Raden en commissies Paragraaf 2.1.1

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren pagina 1 van 11 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afbakening, reikwijdte en rol NIV... 3 3. Verantwoordelijkheid... 4 4. Commissie

Nadere informatie

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R.

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. De beleidsnota t.b.v. de VOR bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Doelstelling 2. Realisatie 3. Organisatie 4. Financiën 1. Doelstelling

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie