BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e JAARGANG N. 7 88e ANNEE DINSDAG 12 JANUARI 2010 MARDI 12 JANVIER 2010 BERICHT Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen. Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd. De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als - Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via Publicatiefrequentie Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd. AVIS Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d une manière groupée a livrer au BDA. Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière. La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si - Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante Fréquence de publication Depuis le 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement.

2 628 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nieuwe modellen Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Nouveaux modèles Depuis le 1 er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Nog vragen Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Des questions supplémentaires Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 629 FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE N. 488 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) BELNET, Wetenschapstraat 4, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) Hanssens Pieter Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice. do?noticeid=55446 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Traffic analysis and security tool II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Aankoop. II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Om het BELNET netwerk beter te kunnen monitoren, wil BELNET een traffic analyse- en security-tool aankopen inclusief een professioneel onderhoudscontract en ondersteuning gedurende de duur van de opdracht- om de huidige monitoring op een groot aantal gebieden te verbeteren, alsook een professioneel onderhoud en ondersteuning. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Software en informatiesystemen II.1.8) Verdeling in percelen II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang N. 488 Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact BELNET, rue de la Science 4, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Pinsart Nathalie Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice. do?noticeid=55446 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Traffic analysis and security tool II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Achat. II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) BELNET a décidé d acquérir un outil d analyse de trafic et de sécurité réseau en ce compris un contrat de maintenance professionnelle et une assistance pour toute la durée du marché en vue d améliorer la surveillance actuelle du réseau BELNET. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Logiciels et systèmes d information II.1.8) Division en lots non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global

4 630 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Geraamde waarde zonder BTW ,00 EUR Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst BELNET A-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht ja. Vooraankondiging Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2009/S van 02/05/2009 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 15/02/2010; tijdstip 1100 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 120 dagen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 08/01/2010 Valeur estimée hors TVA ,00 EUR Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.4) Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur BELNET A-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché oui. Avis de préinformation Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2009/S de 02/05/2009 IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 15/02/2010; heure 1100 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 120 jours. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.5) Date d envoi du présent avis 08/01/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N. 458 Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-L/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Land Systems - Ondersectie Verwerving, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) De Reuse Rita Tel , fax N. 458 Avis d attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-L/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Land Systems - Sous-section Acquisition, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact De Reuse Rita Tél , fax

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 631 Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=55384 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Verwerving van munitie 105 mm Howitzer Illuminating With Time Fuze (105 mm How ILL WTF) voor het kanon LG1 Mk II. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Aankoop. II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Verwerving van munitie 105 mm Howitzer Illuminating With Time Fuze (105 mm How ILL WTF) voor het kanon LG1 Mk II. II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Wapens, munitie en bijbehorende onderdelen II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) ,00 EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-L/A-9LA308-F03 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht ja. Aankondiging van een opdracht Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2009/S van 07/07/2009 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 Titel Verwerving van munitie 105 mm Howitzer Illuminating With Time Fuze (105 mm How ILL WTF) voor het kanon LG1 Mk II. V.1) Datum van gunning van de opdracht 20/11/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 1 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Expal SA, 16, Avenida del Partenon, Madrid, Spain Tel , fax V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht ,00 EUR (zonder BTW) Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=55384 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Acquisition de munitions 105 mm Howitzer Illuminating With Time Fuze (105 mm How ILL WTF) pour le canon LG1 Mk II. II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Achat. II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Acquisition de munitions 105 mm Howitzer Illuminating With Time Fuze (105 mm How ILL WTF) pour le canon LG1 Mk II. II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Armes, munitions et pièces associées II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) ,00 EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-L/A-9LA308-F03 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché oui. Avis de marché Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2009/S de 07/07/2009 Section V. Attribution du marché Marché n o 1 Intitulé Acquisition de munitions 105 mm Howitzer Illuminating With Time Fuze (105 mm How ILL WTF) pour le canon LG1 Mk II. V.1) Date d attribution du marché 20/11/2009 V.2) Nombre d offres reçues 1 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué EXPAL SA, 16, Avenida del Partenon, Madrid, Spain Tél , fax V.4) Informations sur le montant du marché Estimation initiale sur le montant du marché ,00 EUR (hors T.V.A.)

6 632 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Totale definitieve waarde van de opdracht ,00 EUR (zonder BTW) Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 08/01/2010 Valeur totale finale du marché ,00 EUR (hors T.V.A.) Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.4) Date d envoi du présent avis 08/01/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N. 484 Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-L/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Land Systems - Ondersectie Verwerving, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) De Reuse Rita Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice. do?noticeid=55383 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Verwerving van granaten 40 mm Low Velocity Shock voor de launcher van de F2000. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Aankoop. II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Verwerving van granaten 40 mm Low Velocity Shock voor de launcher van de F2000. II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Munitie II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. N. 484 Avis d attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-L/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Land Systems - Sous-section Acquisition, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact De Reuse Rita Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice. do?noticeid=55383 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur L acquisition de grenades 40 mm Low Velocity Shock pour le launcher du F2000. II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Achat. II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) L acquisition de grenades 40 mm Low Velocity Shock pour le launcher du F2000. II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Munitions II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas.

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 633 IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-L/A-9LA318-F03 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 2 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.2) Nadere inlichtingen NIET-GUNNING VAN DE OPDRACHT VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 08/01/2010 IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-L/A-9LA318-F03 Section V. Attribution du marché Marché n o 1 V.2) Nombre d offres reçues 2 Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.2) Autres informations NON-ATTRIBUTION DU MARCHE VI.4) Date d envoi du présent avis 08/01/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N. 485 Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-L/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Land Systems - Ondersectie Verwerving, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) Bouché Marc Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice. do?noticeid=55432 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Verwerving van granaten 40 mm Low Velocity High Explosive/Self Destruction (HE/SD), Practice Tracer en lacrymogene (CS) voor de launcher van de F2000 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Verwerving van granaten 40 mm Low Velocity High Explosive/Self Destruction (HE/SD), Practice Tracer en lacrymogene (CS) voor de launcher van de F2000. II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Munitie N. 485 Avis d attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-L/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Land Systems - Sous-section Acquisition, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact Bouché Marc Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice. do?noticeid=55432 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Acquisition de grenades 40 mm Low Velocity High Explosive/Self Destruction (HE/SD), Practice Tracer et lacrymogène (CS) pour le launcher du F2000 II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Acquisition de grenades 40 mm Low Velocity High Explosive/Self Destruction (HE/SD), Practice Tracer et lacrymogène (CS) pour le launcher du F2000. II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Munitions

8 634 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) ,00 EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-L/A-9LA310-F03 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 Titel Verwerving van granaten 40 mm Low Velocity High Explosive/Self Destruction (HE/SD), Practice Tracer en lacrymogene (CS) voor de launcher van de F2000 V.1) Datum van gunning van de opdracht 16/12/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 2 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Rheinmetall Waffe Munition/filiale Nico Trittau, 4, Bei der Feuerwerkerei, Trittau, Duitsland Tel , fax V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht ,00 EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht ,00 EUR (zonder BTW) Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 08/01/2010 II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) ,00 EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-L/A-9LA310-F03 Section V. Attribution du marché Marché n o 1 Intitulé Acquisition de grenades 40 mm Low Velocity High Explosive/Self Destruction (HE/SD), Practice Tracer et lacrymogène (CS) pour le launcher du F2000 V.1) Date d attribution du marché 16/12/2009 V.2) Nombre d offres reçues 2 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Rheinmetall Waffe Munition/filiale Nico Trittau, 4, Bei der Feuerwerkerei, Trittau, Germany Tél , fax V.4) Informations sur le montant du marché Estimation initiale sur le montant du marché ,00 EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché ,00 EUR (hors T.V.A.) Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.4) Date d envoi du présent avis 08/01/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N. 517 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-C/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Verwerving, Eversestraat 1, 1140 Brussel, België Contactpunt(en) Leunckens Patrick Marie Maurice Tel , fax Internetadres(sen) N. 517 Avis d informations complémentaires, avis d informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif Section I. Pouvoir adjuducateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact MRMP-C/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section CIS - Sous-section Acquisition, Rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Leunckens Patrick Marie Maurice Tél , fax Adresse(s) internet

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 635 Adres van de aanbestedende dienst https//enot.public procurement.be Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=52645 I.2) Type aankoopcentrale Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Operationele leasing van PC (Desktops en laptops) II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Overeenkomst betreffende de vervanging van het PC-park van Defensie (PC en laptops) via operationele leasing en onderhoud op site gedurende 4 jaar II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Personal computers Bijkomende opdracht Draagbare computers Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-C/A-9CA103-F03_1 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen Oorspronkelijke aankondiging verzonden via OJS esender. Inloggegevens BE001 Referentie van de aankondiging IV.2.3) Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2009/S van 18/12/2009 IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging 17/11/2009 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft Rectificatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de oorspronkelijke aankondiging. VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan VI.4) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING In plaats van datum 17/11/2009 Te lezen datum 11/01/2010 VI.3.6) Toe te voegen tekst aan de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht Toe te voegen tekst 2009/S VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 11/01/2010 Adresse générale du pouvoir adjudicateur https//enot. publicprocurement.be Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=52645 I.2) Type d organisme acheteur Pouvoir adjudicateur (dans le cas d un marché couvert par la Directive 2004/18/CE). Afdeling II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l entité adjudicatrice Location opérationnelle de PC (Desktops et laptops) II.1.2) Description succinte du marché ou de l acquisition/des acquisitions Marché relatif au remplacement du parc informatique de la Défense (PC et laptops) via le leasing opérationnel et l entretien on-site pendant 4 ans II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Ordinateurs personnels Objet supplémentaire Ordinateurs portables Afdeling IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Renseignements d ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l entité adjudicatrice MRMP-C/A-9CA103-F03_1 IV.2.2) Référence de l avis pour les avis envoyés électroniquement Avis original envoyé par OJS esender. Login BE001 Référence de l avis IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2009/S du 18/12/2009 IV.2.4) Date d envoi de l avis original 17/11/2009 Afdeling VI. Renseignements complémentaires VI.1) L avis implique Rectification. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter. VI.3.1) Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans l avis original. VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l avis original Endroit où se trouve les dates à rectifier VI.4) DATE D ENVOI DU PRÉSENT AVIS Au lieu de date 17/11/2009 Lire date 11/01/2010 VI.3.6) Texte à ajouter dans l avis original Endroit où se trouve le texte à ajouter IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché Texte à ajouter 2009/S VI.5) Date d envoi du présent avis 11/01/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

10 636 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N. 528 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-SDV Verkoopdienst, Eversestraat 1, 1140 Brussel, België Contactpunt(en) Devillet Alain Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=55422 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Verkoopprocedure SDV VAN 2 compressors - 2 hefbruggen - 1 remmentestbank in 5 percelen in DOORNIK II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Verkoop van 2 compressors - 2 hefbruggen-1remmen- testbank in 5 percelen in DOORNIK II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Hijs-, hef- en transportwerktuigen en delen daarvan II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht 90 dagen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. 1 Titel 5 verschillende percelen N. 528 Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-SDV Services de Vente, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact Devillet Alain Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=55422 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Procedure de vente SDV de 2 compresseurs - 2 ponts élévateurs - 1 banc de test de freins en 5 lots à TOURNAI II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Vente de 2 compresseurs - 2 ponts élévateus - 1 banc de test de freins en 5 lots à TOURNAI. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Matériel de levage et de manutention et pièces détachées II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.1.8) Division en lots oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché 90 jours. Informations sur les lots Lot n o 1 Titre 5 lots différents

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 637 1) Korte beschrijving 2 compressors - 2 hefbruggen - 1 remmentestbank 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Hijs-, hef- en transportwerktuigen en delen daarvan 5) Aanvullende inlichtingen over percelen zie Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst SDV F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 19/02/2010; tijdstip 1200 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 90 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 11/01/2010 1) Description succincte 2 compresseurs - 2 ponts élévateurs - 1 banc de test de freins 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Matériel de levage et de manutention et pièces détachées 5) Informations complémentaires sur les lots voir sales Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.4) Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur SDV F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 19/02/2010; heure 1200 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 90 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.5) Date d envoi du présent avis 11/01/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING N. 529 Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-S/AT - Algemene Directie Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems Ondersectie Verwerving Textiel, Eversestraat 1, 1140 Evere, België MINISTERE DE LA DEFENSE N. 529 Avis d attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-S/AT - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems Sous Section Acquisition Textiles, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique

12 638 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Contactpunt(en) Adams Xavier Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=55471 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Poncholiner II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering B-8900 Ieper NUTS-code BE253 II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Meerjarige overeenkomst ( ) tegen prijslijst voor de herbevoorrading van de poncholiner behorende de gevechtsuitrusting II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) ,00 EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-S/AT-9ST375-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht ja. Aankondiging van een opdracht Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2009/S van 03/04/2009 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 Titel Poncholiner V.1) Datum van gunning van de opdracht 22/07/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 4 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund ARWY NV, Langepad, 1, 2200 Herentals, België Tel , fax V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Totale definitieve waarde van de opdracht ,00 EUR (zonder BTW) Point(s) de contact Adams Xavier Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=55471 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Poncholiner II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison B-8900 Ieper Code NUTS BE253 II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Un contat ouvert pluriuannuel ( ) à bordereau de prix pour le réapprovisionnement du poncholiner appartent à la tenue de combat II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) ,00 EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-S/AT-9ST375-F03_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché oui. Avis de marché Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2009/S de 03/04/2009 Section V. Attribution du marché Marché n o 1 Intitulé Poncholiner V.1) Date d attribution du marché 22/07/2009 V.2) Nombre d offres reçues 4 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué ARWY NV, Langepad, 1, 2200 Herentals, Belgique Tél , fax V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché ,00 EUR (hors T.V.A.)

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 639 V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed ja. Waarde of deel van de opdracht dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed Deel 95,00%. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 11/01/2010 V.5) Le marché est susceptible être sous-traité oui. Dans l affirmative, indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d être sous-traitée Partie 95,00%. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.4) Date d envoi du présent avis 11/01/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N. 546 Aankondiging van gegunde opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-L/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Land Systems - Ondersectie Diensten, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) Van hout Eric Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=55491 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming 9LS304 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 1 II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) technische assistentie genietuigen case II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Reparatie en onderhoud van vrachtwagens II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) 12282,54 EUR Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Onderhandelingsprocedure zonder oproep tot mededinging. Motivering voor het gebruik van de versnelde procedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging a) Geen of geen geschikte inschrijvingen in het kader van een openbare procedure. N. 546 Avis d attribution de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-L/S - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Land Systems - Sous-section Services, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact Van hout Eric Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=55491 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur 9LS304 II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 1 II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) assistance technique engins de génie case II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de réparation et d entretien de camions II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) 12282,54 EUR Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Négociée avec publication préalable d un avis de marché. Justification du choix de la procédure négociée sans publication préalable d un avis de marché a) Aucune offre ou aucune offre appropriée n a été reçue en réponse à procédure ouverte.

14 640 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS j) Alle inschrijvingen gedaan in het kader van een openbare of niet-openbare procedure of een concurrentiegerichte dialoog waren onregelmatig of onaanvaardbaar. Alleen de inschrijvers die aan de kwalitatieve selectiecriteria beantwoordden, zijn tot de onderhandelingen toegelaten IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-L/S-9LS304-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht ja. Aankondiging van een opdracht Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2008/S van 25/11/2008 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 Titel 9LS304 V.1) Datum van gunning van de opdracht 10/12/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 2 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund BIA NV, 3090 overijse, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht 45000,00 EUR (incl. 21,00% BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht 45000,00 EUR Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 11/01/2010 j) L ensemble des offres soumises en réponse à une procédure ouverte, à une procédure restreinte ou à un dialogue compétitif était non conforme ou inacceptable. Seules les offres ayant rempli les critèresdesélection qualitative ont été prise en considération dans les négociations non. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-L/S-9LS304-F03_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché oui. Avis de marché Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2008/S de 25/11/2008 Section V. Attribution du marché Marché n o 1 Intitulé 9LS304 V.1) Date d attribution du marché 10/12/2009 V.2) Nombre d offres reçues 2 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué BIA NV, 3090 overijse, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché Estimation initiale sur le montant du marché 45000,00 EUR (incl. 21,00% T.V.A.) Valeur totale finale du marché 45000,00 EUR Section VI. Renseignements complémentaires VI.4) Date d envoi du présent avis 11/01/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE N. 433 Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel, België Contactpunt(en) Directie Logistiek, t.a.v. Carine Missiaen Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst http// Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice. do?noticeid=55357 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Publiekrechtelijke instelling. - Sociale bescherming. N. 433 Avis d attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Office national de Sécurité sociale, Place Victor Horta 11, 1060 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Direction de la Logistique, à l attention de Carine Missiaen Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur http// Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice. do?noticeid=55357 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Organisme de droit public. - Protection sociale.

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 641 De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Multifunctionele kopieertoestellen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Huur. Belangrijkste plaats van levering Brussel NUTS-code BE100 II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Levering door huur van 18 multifunctionele kopieertoestellen, waarvan 17 voor uitsluitend zwarte afdruk en 1 met mogelijkheid tot kleurenafdruk. II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Fotokopieer- en offsetdrukmachines II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) ,36 EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op 1 - Prijs - Weging Gebruiksmogelijkheden - Weging Gebruiksgemak - Weging Voordelen met betrekking tot duurzaamheid - Weging 7 IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst RSZ-DE/296/2009-F03 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht ja. Aankondiging van een opdracht Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2009/S van 03/09/2009 Andere eerdere aankondigingen Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2009/S van 23/09/2009 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 Titel Multifunctionele kopieertoestellen V.1) Datum van gunning van de opdracht 07/01/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 4 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Konica Minolta Business Solutions sa, Excelsiorlaan 10, 1930 Zaventem, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht ,00 EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht ,36 EUR (zonder BTW) Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Copieurs multifonctionnels II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Location. Lieu principal de livraison Bruxelles Code NUTS BE100 II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Fourniture par location de 18 copieurs multifonctionnels, dont 17 imprimant uniquement en noir et 1 avec capacité couleurs. II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Photocopieurs et matériel d impression offset II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) ,36 EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 1 - Prix - Pondération Possibilités - Pondération Facilité d emploi - Pondération Avantages relatifs à la durabilité - Pondération 7 IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur RSZ-DE/296/2009-F03 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché oui. Avis de marché Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2009/S de 03/09/2009 Autres publications antérieures Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2009/S de 23/09/2009 Section V. Attribution du marché Marché n o 1 Intitulé Photocopieurs multifonctionnels V.1) Date d attribution du marché 07/01/2010 V.2) Nombre d offres reçues 4 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Konica Minolta Business Solutions sa, Excelsiorlaan 10, 1930 Zaventem, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché Estimation initiale sur le montant du marché ,00 EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché ,36 EUR (hors T.V.A.)

16 642 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel Internetadres http// VI.3.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep Binnen de 60 kalenderdagen na betekening van de betwiste beslissing. VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 08/01/2010 V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél Adresse internet http// VI.3.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours Endéans les 60 jours calendrier après notification de la décision contestée. VI.4) Date d envoi du présent avis 08/01/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N. 434 Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) NMBS-Central Support, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, België Contactpunt(en) B-CS.232, s13/2, t.a.v. MARICHAL Pierre Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice. do?noticeid=55368 I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Levering van brandstoffen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering bevoorrading in de stations self-service uitgerust voor automatische verdeling door middel van magnetische kaarten op het Belgisch grondgebied NUTS-code BE II.1.3) De aankondiging betreft de sluiting van een raamovereenkomst. N. 434 Avis d attribution de marché - Secteurs spéciaux Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact SNCB-Central Support, Avenue de la Porte de Hal 40, 1060 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact B-CS.232, s13/2, à l attention de MARICHAL Pierre Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice. do?noticeid=55368 I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice - Services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par l entité adjudicatrice Fourniture de carburants II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison approvisionnement dans les stations self-service pratiquant la distribution automatique par cartes magnétiques sur le territoire belge Code NUTS BE II.1.3) L avis implique la conclusion d un accord-cadre.

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 643 II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Levering van brandstoffen (bevoorrading aan de pomp door middel van magnetische kaarten) bestemd voor alle diensten van de NMBS-Groep. II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Dieselbrandstof (EN 590) Bijkomende opdracht Loodvrije benzine II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.2) Totale definitieve waarde van de gegunde opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de gegunde opdracht(en) ,00 EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst SNCB-CS F06_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht ja. Type oproep tot mededinging Aankondiging van een opdracht Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2009/S van 29/04/2009 Afdeling V. Gunning van een opdracht V.1) Gunning en waarde van de opdracht.nr. 1 Titel ( ) - Levering, in één lot, van brandstoffen bestemd voor alle diensten van de NMBS-Groep V.1.1) Datum van gunning van de opdracht 27/11/2009 V.1.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 3 V.1.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund BELGIAN SHELL N.V., Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Brussel, België V.1.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht ,00 EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht ,00 EUR (zonder BTW) V.1.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed V.2) Gunning en waarde van de opdracht nr. 1 - Verplichte niet voor publicatie bestemde informatie. V.2.2) Aantal gegunde opdrachten 1 V.2.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund V.2.5) Land van herkomst van het product of de dienst Uit de Europese Gemeenschap. V.2.7) De opdracht is gegund aan een inschrijver die een variant voorstelde V.2.8) Er zijn inschrijvingen afgewezen, omdat zij abnormaal laag waren Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd II.1.4) Description succinte du marché ou des acquisitions Fourniture de carburants (approvisionnement à la pompe au moyen de cartes magnétiques) destinés à l ensemble des services du Groupe SNCB. II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Carburant diesel (EN 590) Objet supplémentaire Essence sans plomb II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.2) Valeur totale finale du(des) marché(s) II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) passés ,00 EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Négociée avec publication préalable d un avis de marché. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par l entité adjudicatrice SNCB-CS F06_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché oui. Type de mise en concurrence Avis de marché Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2009/S de 29/04/2009 Section V. Attribution de marché V.1) Attribution et valeur du marché.n o 1 Intitulé ( ) - Fourniture, en un lot, de carburants destinés à l ensemble des services du Groupe SNCB V.1.1) Date d attribution du marché 27/11/2009 V.1.2) Nombre d offres reçues 3 V.1.3) Nom et adresse de l opérateur auquel le marché a été attribué BELGIAN SHELL S.A., Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Bruxelles, Belgique V.1.4) Informations sur le montant du marché Estimation initiale sur le montant du marché ,00 EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché ,00 EUR (hors T.V.A.) V.1.5) Le marché est susceptible d être sous-traité non. V.2) Attribution et valeur du marché n o 1 - Renseignements obligatoires non destinés à la publication. V.2.2) Nombre de marchés attribués 1 V.2.3) Nom et adresse de l opérateur auquel le marché a été attribué V.2.5) Pays d origine du produit ou du service Origine Communauté Européenne. V.2.7) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante non. V.2.8) Des offres n ont pas été retenues parce qu elles était anormablement basses non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non.

18 644 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 08/01/2010 VI.4) Date d envoi du présent avis 08/01/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N. 441 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Infrabel NV, Barastraat 110, 1070 Brussel, België Contactpunt(en) TUC RAIL N.V., t.a.v. Werner DECEUR Tel Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=45141 I.2) Type aankoopcentrale Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/17/EG - Nutssectoren valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming TR GEN L161 & L26 Seininrichting en kabelwerken. Gemeenten Watermaal-Bosvoorde, Oudergem, Elsene, Brussel en Schaarbeek II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Kabelwerken in het kader van de verbetering van de oostelijke spoorwegbediening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de lijnen Schaarbeek Namen (L161) en Schaarbeek Halle (L26) tussen de stations Josaphat en Watermaal. De werken omvatten - Seininrichtingswerken - Leggen en/of verleggen van kabels - Buitendienststelling en afbraak van kabels en uitrustingen - Voedingsleidingen voor diverse besturingseenheden, PLP-keten en bovenleidingen. - Vernieuwing 11kV kabel van Delta tot Josaphat en aanleg nieuwe 11 kv kabel tussen Watermaal, Arcaden,Delta en Merode - Uitrustingswerken perrons en sporen - Tijdelijke kabelwerken in de overgangsfases De werken zullen vooral s nachts of in het weekend uitgevoerd worden. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) N. 441 Avis d informations complémentaires, avis d informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif Section I. Pouvoir adjuducateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Infrabel SA, rue Bara 110, 1070 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact TUC RAIL SA, à l attention de Werner DECEUR Tél Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=45141 I.2) Type d organisme acheteur Entité adjudicatrice (dans le cas d un marché couvert par la Directive 2004/17/CE - Secteurs spéciaux ). Afdeling II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l entité adjudicatrice TR RER L161 & L26 Travaux de signalisation et de câbles. Communes Watermael-Boitsfort, Ouderghem, Ixelles, Bruxelles et Schaerbeek II.1.2) Description succinte du marché ou de l acquisition/des acquisitions Travaux de câbles dans le cadre de l amélioration de la desserte ferroviaire de l Est de la Région de Bruxelles-Capitale sur les lignes Schaerbeek Namur (L161) et Schaerbeek Hal (L26) entre les gares de Josaphat et de Watermael. Les travaux comprennent - Travaux de signalisation - Pose et/ou déplacement de câbles - Mise hors service et dépose de câbles et équipements - Conduites d alimentation de diverses unités de commande, loges PLP et caténaires - Renouvellement du câble 11kV de Delta à Josaphat et pose nouveau câble 11 kv entre Delta et Watermael - Travaux d équipement quais et voies - Travaux de câbles temporaires dans les phases transitoires Les travaux se dérouleront principalement la nuit ou pendant le week-end. II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 645 Hoofdopdracht Werkzaamheden voor spoorseinen Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst I-AR3-TR F05_1 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen Oorspronkelijke aankondiging verzonden via OJS esender. Inloggegevens BE001 Referentie van de aankondiging IV.2.3) Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2009/S van 11/11/2009 IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging 06/11/2009 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft Rectificatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de oorspronkelijke aankondiging. VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of beschrijvende document In plaats van datum 08/01/2010; tijdstip 1200 Te lezen datum 05/02/2010; tijdstip 1200 VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen In plaats van datum 12/01/2010; tijdstip 1100 Te lezen datum 09/02/2010; tijdstip 1100 VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend In plaats van datum 12/01/2010; tijdstip 1100 Te lezen datum 09/02/2010; tijdstip 1100 VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging In plaats van datum 06/11/2009 Te lezen datum 08/01/2010 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 08/01/2010 Objet principal Travaux de signalisation ferroviaire Afdeling IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Renseignements d ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l entité adjudicatrice I-AR3-TR F05_1 IV.2.2) Référence de l avis pour les avis envoyés électroniquement Avis original envoyé par OJS esender. Login BE001 Référence de l avis IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2009/S du 11/11/2009 IV.2.4) Date d envoi de l avis original 06/11/2009 Afdeling VI. Renseignements complémentaires VI.1) L avis implique Rectification. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter. VI.3.1) Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans l avis original. VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l avis original Endroit où se trouve les dates à rectifier IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires (sauf dans le cas d un SAD) ou le document descriptif Au lieu de date 08/01/2010; heure 1200 Lire date 05/02/2010; heure 1200 VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l avis original Endroit où se trouve les dates à rectifier IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Au lieu de date 12/01/2010; heure 1100 Lire date 09/02/2010; heure 1100 VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l avis original Endroit où se trouve les dates à rectifier IV.3.7) Modalités d ouverture des offres Au lieu de date 12/01/2010; heure 1100 Lire date 09/02/2010; heure 1100 VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l avis original Endroit où se trouve les dates à rectifier VI.5) Date d envoi du présent avis Au lieu de date 06/11/2009 Lire date 08/01/2010 VI.5) Date d envoi du présent avis 08/01/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 461 Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Infrabel, Barastraat 110, 1070 Brussel, België SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N. 461 Avis de marché - Secteurs spéciaux Services Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Infrabel, Rue Bara 110, 1070 Bruxelles, Belgique

20 646 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Contactpunt(en) Nele Santulliana, t.a.v. Nele Santulliana Tel. (32-2) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Ontwikkeling en implementatie van een methodiek voor Performance Management bij Infrabel II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 11 Belangrijkste plaats van dienstverlening Brussel NUTS-code BE1 II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Ontwikkeling en implementatie van een methodiek voor Performance Management bij Infrabel. Gedurende 2009 heeft Infrabel een Performance Management methodiek ontwikkeld en uitgerold voor de top-management populatie (N en N1 - gedelegeerd bestuurder en directeurs-generaal). Tijdens de eerstvolgende jaren wenst Infrabel deze methodiek uit te breiden naar de daaronder liggende niveaus (N2, N3 en N4 populatie). Infrabel wenst deze opdracht aan te wenden om binnen de verschillende niveaus in de organisatie een grondige analyse te maken van de verschillende functies en de onderlinge coherentie van rollen en verantwoordelijkheden. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Bij de notificatie van de opdracht wordt een borgtocht van 5% geëist van de waarde van de opdracht III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande De betaling zal worden uitgevoerd binnen de 50 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum waarop de uitvoering van de dienst werd beëindigd, zo Infrabel tezelfertijd in het bezit is van de regelmatig opgemaakte factuur alsmede van de andere eventueel vereiste bescheiden. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan De kwalitatieve selectie van de kandidaten zal gebeuren op basis van hun economische, financiële en technische capaciteiten. Het bestek wordt slechts opgestuurd na de selectie van de kandidaturen. De kandidaat dient ons een recent attest te bezorgen, afgeleverd Point(s) de contact Nele Santulliana, à l attention de Nele Santulliana Tél. (32-2) , fax (32-2) Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice - Services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Développement et insertion d une méthodologie pour Performance Management chez Infrabel II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 11 Lieu principal de prestation Bruxelles Code NUTS BE1 II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Développement et insertion d une méthodologie pour Performance Management chez Infrabel. En 2009, Infrabel a développé et élargi une méthodologie pour Performance Management pour la population top-management (N et N1 - administrateur délégé et directeurs-généraux). Pendant les années suivantes, Infrabel veut élargir cette méthodologie aux niveaus en dessous (N2, N3 et N4 population). Infrabel souhaite appliquer cette mission pour organiser, dans les différents niveaus dans l organisation, une analyse approfondie des fonctions et cohérence réciproque des rôles et des responsabilités. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de recherche et développement et services de conseil connexes II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés il est exigé un cautionnement correspondant à 5% de la valeur de la commande. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Le paiement sera effectué dans les 50 jours de calendrier à compter de la date à laquelle l exécution du service est terminée, pour autant que Infrabel soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies La sélection qualitative des candidats sera opérée sur base de leurs capacités économiques, financières et techniques. Le cahier spécial des charges sera envoyé après lasélection des candidatures.

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No Du 06 septembre Bulletin Nr Van 06 september 2015

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No Du 06 septembre Bulletin Nr Van 06 september 2015 Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi - B-1040 Bruxelles Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM Scanners Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/42444153.aspx External tender id 304861-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 15/01/2015 - BDA nummer: 2015-501028 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 BE001 29/04/2011 - BDA nummer: 2011-508883 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, CDC, Bedrijfsgroep Transport, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Postadres: Krakenstraat 3 Plaats: Leuven Postcode: 3000. E-mail: fabienne.wauters@aankoop.kuleuven.be Fax +32 16328422

Postadres: Krakenstraat 3 Plaats: Leuven Postcode: 3000. E-mail: fabienne.wauters@aankoop.kuleuven.be Fax +32 16328422 1/ 11 BE001 23/7/2012 - BDA nummer: 2012-516484 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Servicedesk GO! (Software voor de implementatie van een servicedesk)

1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Servicedesk GO! (Software voor de implementatie van een servicedesk) 1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Contactpunt(en): Quintelier Carine Sylvie Tel. +32 37783556 T.a.v.: E-mail: carine.quintelier@sint-niklaas.be Fax

Contactpunt(en): Quintelier Carine Sylvie Tel. +32 37783556 T.a.v.: E-mail: carine.quintelier@sint-niklaas.be Fax 1/ 5 BE001 27/07/2015 - BDA nummer: 2015-519339 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Contactpunt(en): Tel. T.a.v.: Fax Internetadres(sen) (indien van toepassing) Adres van de aanbestedende dienst (URL):

Contactpunt(en): Tel. T.a.v.:   Fax Internetadres(sen) (indien van toepassing) Adres van de aanbestedende dienst (URL): 1/ 12 BE001 18/4/2017 - BDA nummer: 2017-511718 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 01/09/2015 - BDA nummer: 2015-522500 Standaardformulier 2 - NL plafond in asbest) en plaatsing van een nieuw dichtingsmembraan in het Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Drents Overijsselse Delta Nationale identificatie: 64208338 Postadres: Postbus 60 Plaats: Zwolle Postcode:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie