BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e JAARGANG N e ANNEE DONDERDAG 4 NOVEMBER 2010 JEUDI 4 NOVEMBRE 2010 BERICHT Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen. Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd. De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als - Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via Publicatiefrequentie Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd. AVIS Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d une manière groupée a livrer au BDA. Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière. La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si - Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante Fréquence de publication Depuis le 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement.

2 33388 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nieuwe modellen Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Nouveaux modèles Depuis le 1 er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Nog vragen Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Des questions supplémentaires Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-S/AM - Algemene Directie Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems Ondersectie Verwerving Prod/Mun, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) Van Camp Robin Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=70301 I.2) Type aankoopcentrale Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Ontsmettingsproducten II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Meerjarige ( ) overeenkomst tegen prijslijst voor de aankoop en levering van ontsmettingsproducten voor DOVO Poelkapelle. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Ontsmettingsmiddelen Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-S/AM-1SM820-F02_0 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen Oorspronkelijke aankondiging verzonden via OJS esender. Inloggegevens BE001 Referentie van de aankondiging IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging 09/08/2010 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft Onvolledige procedure. VI.2) Informatie over onvolledige gunningsprocedure De opdracht is niet gegund. De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 29/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) N Avis d informations complémentaires, avis d informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif Section I. Pouvoir adjuducateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact MRMP-S/AM - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems Sous-section Acquisition Prod/Mun, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact Van Camp Robin Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=70301 I.2) Type d organisme acheteur Pouvoir adjudicateur (dans le cas d un marché couvert par la Directive 2004/18/CE). Afdeling II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l entité adjudicatrice Produits de désinfection II.1.2) Description succinte du marché ou de l acquisition/des acquisitions Marché pluriannuel ( ) à bordereau de prix pour l achat et la livraison de produits de désinfection pour SEDEE Poelkapelle. II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Désinfectants Afdeling IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Renseignements d ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l entité adjudicatrice MRMP-S/AM-1SM820-F02_0 IV.2.2) Référence de l avis pour les avis envoyés électroniquement Avis original envoyé par OJS esender. Login BE001 Référence de l avis IV.2.4) Date d envoi de l avis original 09/08/2010 Afdeling VI. Renseignements complémentaires VI.1) L avis implique Procédure incomplète. VI.2) Informations sur les procedures de passation incompletes Le marché n a pas été attribué. Le marché est susceptible de faire l objet d une nouvelle publication. VI.5) Date d envoi du présent avis 29/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

4 33390 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N N Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-S/AM - Algemene Directie Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems Ondersectie Verwerving Prod/Mun, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) Van Camp Robin Alfons Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=77689 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Ontsmettingsproducten II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Belangrijkste plaats van levering Poelkapelle II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Meerjarige ( ) overeenkomst tegen prijslijst voor de aankoop en levering van ontsmettingsproducten voor DOVO Poelkapelle. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Ontsmettingsmiddelen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-S/AM - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems Sous-section Acquisition Prod/Mun, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact Van Camp Robin Alfons Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=77689 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Produits de désinfection II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Lieu principal de livraison Poelkapelle II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Marché pluriannuel ( ) à bordereau de prix pour l achat et la livraison de produits de désinfection pour SEDEE Poelkapelle. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Désinfectants II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non.

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang kg Geraamde waarde zonder BTW tussen en EUR II.2.2) Opties II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht aanvang 01/01/2011; voltooiing 31/12/2014 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Zie Bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande Zie Bestek III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund Zie Bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Zie Bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht voldaan Zie Bestek Eventueel vereiste minimumeisen Zie Bestek III.2.3) Vakbekwaamheid voldaan Zie Bestek Eventueel vereiste minimumeisen Zie Bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-S/AM-1SM820-2-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 10/12/2010; tijdstip 1000 Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 10/12/2010; tijdstip 1100 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 10/12/2010; tijdstip 1100 Plaats, Zie Bestek II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global kg Valeur estimée hors TVA entre et EUR II.2.2) Options non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché a compter du 01/01/2011; jusqu au 31/12/2014 Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Voir CSCh III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Voir CSCh III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d opérateurs économiques attributaire du marché Voir CSCh III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Voir CSCh III.2.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies Voir CSCh Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) Voir CSCh III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies Voir CSCh Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) Voir CSCh III.2.4) Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-S/AM-1SM820-2-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 10/12/2010; heure 1000 Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date 10/12/2010; heure 1100 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 180 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 10/12/2010; heure 1100 Lieu, Voir CSCh

6 33392 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 29/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.5) Date d envoi du présent avis 29/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-S/AM - Algemene Directie Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems Ondersectie Verwerving Prod/Mun, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) Vanhees Kris Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=77706 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Stouwing en strapping II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Een meerjarige overeenkomst ( ) tegen prijslijst voor de aankoop en levering van diverse verbruiksartikelen voor stouwing en strapping. N Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-S/AM - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems Sous-section Acquisition Prod/Mun, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact Vanhees Kris Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=77706 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur L arrimage et le strapping II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Une marché pluriannuel ( ) à bordereau de prix pour l achat et la livraison des différentes articles consommables pour l arrimage et le strapping.

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Vervoersmaterieel en bijbehorende producten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.1.8) Verdeling in percelen ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang Geraamde waarde zonder BTW tussen en EUR II.2.2) Opties II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht aanvang 01/02/2011; voltooiing 31/12/2014 II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.1.8) Division en lots oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global Valeur estimée hors TVA entre et EUR II.2.2) Options non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché a compter du 01/02/2011; jusqu au 31/12/2014 Inlichtingen over percelen Perceel nr. 1 Titel Spanbanden 1) Korte beschrijving Spanbanden en gespen 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Vervoersmaterieel en bijbehorende producten 3) Hoeveelheid of omvang Geraamde waarde zonder BTW tussen en EUR 4) Afwijkende duur van de opdracht aanvang 01/02/2011; voltooiing 31/12/2014 Perceel nr. 2 Titel Stuwkussens 1) Korte beschrijving Stuwkussens en bijbehoren 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Vervoersmaterieel en bijbehorende producten 3) Hoeveelheid of omvang Geraamde waarde zonder BTW tussen en EUR 4) Afwijkende duur van de opdracht aanvang 01/02/2011; voltooiing 31/12/2014 Perceel nr. 3 Titel Anti-slip pad 1) Korte beschrijving Anti-slip pad 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Vervoersmaterieel en bijbehorende producten 3) Hoeveelheid of omvang Geraamde waarde zonder BTW tussen en EUR 4) Afwijkende duur van de opdracht aanvang 01/02/2011; voltooiing 31/12/2014 Informations sur les lots Lot n o 1 Titre Les sangles 1) Description succincte Les sangels et les boucles 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport 3) Quantité ou étendue Valeur estimée hors TVA entre et EUR 4) Indications quant à une autre durée dumarché a compter du 01/02/2011; jusqu au 31/12/2014 Lot n o 2 Titre Les coussins de calages 1) Description succincte Les coussins de calages 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport 3) Quantité ou étendue Valeur estimée hors TVA entre et EUR 4) Indications quant à une autre durée dumarché a compter du 01/02/2011; jusqu au 31/12/2014 Lot n o 3 Titre Tapis antidérapant 1) Description succincte Tapis antidérapant 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport 3) Quantité ou étendue Valeur estimée hors TVA entre et EUR 4) Indications quant à une autre durée dumarché a compter du 01/02/2011; jusqu au 31/12/2014

8 33394 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Zie Par 11 vh bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande Zie Par 15 vh bestek III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-S/AM-1sm420-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 14/01/2011; tijdstip 1000 Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 14/01/2011; tijdstip 1000 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 14/01/2011; tijdstip 1030 Plaats, Zie Par 7 e. vh bestek Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen Publiek Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 29/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Voir Par 11 CSCh III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Voir Par 15 CSCh III.2) Conditions de participation. III.2.4) Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-S/AM-1sm420-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 14/01/2011; heure 1000 Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date 14/01/2011; heure 1000 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 120 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 14/01/2011; heure 1030 Lieu, Voir Par 7eCSCh Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres Publique Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.5) Date d envoi du présent avis 29/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Infrastucture - Ondersectie Programma s, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) De Baer Mathieu Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=74750 I.2) Type aankoopcentrale Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Meerjarige opdracht van diensten ( ) Opmaken van inventarissen van asbest in de verschillende kwartieren van Defensie - Opdracht verdeeld in drie percelen - Perceel I Waals Gewest - Perceel II Vlaams Gewest - Perceel III Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Meerjarige opdracht van diensten ( ) Opmaken van inventarissen van asbest in de verschillende kwartieren van Defensie Opdracht verdeeld in drie percelen Perceel I Waals Gewest Perceel II Vlaams Gewest Perceel III Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Diensten voor het verwijderen van asbest Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-I/P-0IP068-F02_0 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen Oorspronkelijke aankondiging verzonden via OJS esender. Inloggegevens BE001 N Avis d informations complémentaires, avis d informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif Section I. Pouvoir adjuducateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact MRMP-I/P Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Programmes, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact De Baer Mathieu Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=74750 I.2) Type d organisme acheteur Pouvoir adjudicateur (dans le cas d un marché couvert par la Directive 2004/18/CE). Afdeling II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l entité adjudicatrice Contrat pluriannuel de services ( ) Réalisation d inventaires de l amiante au divers quartiers de la Défense - Contrat en trois lots - Lot IRégion wallonne - Lot II Région flamande - Lot III Région Bruxelles Capitale II.1.2) Description succinte du marché ou de l acquisition/des acquisitions Contrat pluriannuel de services ( ) Réalisation d inventaires de l amiante au divers quartiers de la Défense. Contrat en trois lots Lot IRégion wallonne Lot II Région flamande Lot III Région Bruxelles Capitale II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de désamiantage Afdeling IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Renseignements d ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l entité adjudicatrice MRMP-I/P-0IP068-F02_0 IV.2.2) Référence de l avis pour les avis envoyés électroniquement Avis original envoyé par OJS esender. Login BE001

10 33396 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Referentie van de aankondiging IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging 05/10/2010 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft Aanvullende informatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de bijbehorende aanbestedingsstukken. VI.4) Overige nadere inlichtingen Verslagen informatievergaderingen toegevoegd VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 29/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Référence de l avis IV.2.4) Date d envoi de l avis original 05/10/2010 Afdeling VI. Renseignements complémentaires VI.1) L avis implique Informations complémentaires. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter. VI.3.1) Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans le dossier d appel d offres correspondant. VI.4) Autres informations complementaires Rapports des réunions d informations ajoutés VI.5) Date d envoi du présent avis 29/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Vereenvoudigde aankondiging voor een verkoop Vooraankondiging. Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-SDV Verkoopdienst, t.a.v. Devillet Alain, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel (0) , fax + 32 (0) Internetadres Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https //enot.publicprocurement.be/enot-war/ previewnotice.do?noticeid=77663 I.2. Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten defensie. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming verkoopprocedure SDV van achttien percelen (textiel, rubber, leder, toestellen, metaal en allerlei) in Ieper. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten a) Vereenvoudigde aankondiging voor een verkoop. II.1.3. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/ aankopen verkoop van achttien percelen (textiel, rubber, leder, toestellen, metaal en allerlei) in Ieper. II.1.4. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten- Hoofdopdracht hoofdcategorie N Avis de marché simplifié dans le cadre d une vente Avis de préinformation Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom, adresses et point(s) de contact MRMP-SDV Services de Vente, à l attention de Devillet Alain, rue d Evere 1, 1140 Evere, tél (0) , fax + 32 (0) Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https //enot.publicprocurement.be/enot-war/ previewnotice.do?noticeid=77663 I.2. Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) défense. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur procédure de vente SDV de dix-huit lots (textile, caoutchouc, cuir, appareils, métals et autres), à Ypres. II.1.2. Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services a) Avis de marché simplifié dans le cadre d une vente. II.1.3. Description succincte du marché ou de l achat/des achats vente de dix-huit lots (textile, caoutchouc, cuir, appareils, métal et autres) à Ypres. II.1.4. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal descripteur principal

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling IV. Procedure IV.1. Type procedure IV.1.1. Type procedure openbaar. IV.2. Administratieve inlichtingen IV.2.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst SDV F56_0. IV.2.3. Gebruik van omgekeerde veilingen IV.2.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 3 december 2010, te 12 uur. IV.2.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Nadere inlichtingen zie VI.2. Datum van verzending van deze aankondiging 29 oktober Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure IV.1.1. Type de procédure ouverte. IV.2. Renseignements d ordre administratif IV.2.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur SDV F56_0. IV.2.3. Utilisation des enchères inversées non. IV.2.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 3 décembre 2010, à 10 heures. IV.2.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français, néerlandais. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. Autres informations voir VI.2. Date d envoi du présent avis 29 octobre MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Vereenvoudigde aankondiging voor een verkoop Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een vooraankondiging Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-SDV Verkoopdienst, t.a.v. Devillet Alain, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel (0) , fax + 32 (0) Internetadres Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https //enot.publicprocurement.be/enot-war/ previewnotice.do?noticeid=77673 I.2. Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten defensie. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming verkoopprocedure SDV van éénennegentig percelen (textiel, leder, metaal en allerlei in Peutie. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten a) Vereenvoudigde aankondiging voor een verkoop. II.1.3. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/ aankopen verkoop van éénennegentig percelen (textiel, leder, metaal en allerlei) in Peutie. II.1.4. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht hoofdcategorie N Avis de marché simplifié dans le cadre d une vente Le présent avis a trait à la publication d un avis de préinformation Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom, adresses et point(s) de contact MRMP-SDV Services de Vente, à l attention de Devillet Alain, rue d Evere 1, 1140 Evere, tél (0) , fax + 32 (0) Adresse internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https //enot.publicprocurement.be/enot-war/ previewnotice.do?noticeid=77673 I.2. Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) défense. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur procedure de vente SDV de nonante et un lots (textile, cuir, métal et autres) à Peutie. II.1.2. Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services a) Avis de marché simplifié dans le cadre d une vente. II.1.3. Description succincte du marché ou de l achat/des achats vente de nonante et un lots (textile, cuir, métal et autres) à Peutie. II.1.4. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal descripteur principal

12 33398 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling IV. Procedure IV.1. Type procedure IV.1.1. Type procedure openbaar. IV.2. Administratieve inlichtingen IV.2.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst SDV F56_0. IV.2.2. Offertedocumenten indienen Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten IV.2.3. Gebruik van omgekeerde veilingen IV.2.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 10 december 2010, te 12 uur. IV.2.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Nadere inlichtingen zie VI.2. Datum van verzending van deze aankondiging 29 oktober Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure IV.1.1. Type de procédure ouverte. IV.2. Renseignements d ordre administratif IV.2.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur SDV F56_0. IV.2.2. Soumission des offres Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires non. IV.2.3. Utilisation des enchères inversées non. IV.2.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 10 décembre 2010, à 12 heures. IV.2.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation français, néerlandais. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. Autres informations voir VI.2. Date d envoi du présent avis 29 octobre FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) FOD Sociale Zekerheid, Kruidtuinlaan 50 bus 1, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) Laurent Lefèvre Tel Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=77650 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten N Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact SPF Sécurité Sociale, Boulevard du Jardin Botanique 50 bte 1, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Laurent Lefèvre Tél Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur fgov.be Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=77650 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non.

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «Het uitvoeren van een enquête bij personen die genieten van een tegemoetkoming voor personen met een handicap» VOOR REKENING VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 10 NUTS-code BE - Belgique-België II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «Het uitvoeren van een enquête bij personen die genieten van een tegemoetkoming voor personen met een handicap» VOOR REKE- NING VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen 5% III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht voldaan zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid voldaan zie bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst FOD SZ-DGHAN/CSDC/01/2010-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 29/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur APPEL D OFFRES GÉNÉRAL POUR «La réalisation d une enquête auprès de personnes bénéficiaires d une allocation pour personnes handicapées» POUR LE COMPTE DU SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SÉCURITÉ SOCIALE II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 10 Code NUTS BE - Belgique-België II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) APPEL D OFFRES GÉNÉRAL POUR «La réalisation d une enquête auprès de personnes bénéficiaires d une allocation pour personnes handicapées» POUR LE COMPTE DU SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SÉCURITÉ SOCIALE II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Études de marché et recherche économique; sondages et statistiques II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés 5% III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies voir cahier des charges III.2.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies voir cahier des charges III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies voir cahier des charges III.2.4) Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur FOD SZ-DGHAN/CSDC/01/2010-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 29/11/2010 Documents payants non.

14 33400 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 06/12/2010; tijdstip 1430 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 06/12/2010; tijdstip 1430 Plaats, 1000 Brussel, Kruidtuinlaan 50 bus 1 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.3) Nadere inlichtingen Laurent Lefèvre - Guy Van De Velde - VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 29/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date 06/12/2010; heure 1430 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 06/12/2010; heure 1430 Lieu, 1000 Bruxelles, Boulevard du Jardin Botanique 50 bte 1 Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.3) Autres informations Laurent Lefèvre - Guy Van De Velde - VI.5) Date d envoi du présent avis 29/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Stafdienst ICT, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel, België Contactpunt(en) DELLEUZE STEPHANE, t.a.v. Stephane Delleuze Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=76716 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Support en onderhoud IBM Lotus Notes endomino(ibm Passport Advantage) N Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Service d encadrement ICT, Rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Stephane Delleuze (ICT - 8B11), à l attention de Stephane Delleuze Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur fgov.be Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=76716 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Support et maintenance IBM Lotus Notes et Domino (IBM Passport Advantage)

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 7 NUTS-code BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Support en onderhoudscontract van IBM Lotus Notes en Domino (IBM Passport Advantage) gebruikt door de FOD Mobiliteit en Vervoer II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Technische computerondersteuningsdiensten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang Geraamde waarde zonder BTW tussen en EUR II.2.2) Opties II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht 12 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Zie bestek IT/S- UPP-22/10/ III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande Zie bestek IT/S-UPP-22/10/ III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund Zie bestek IT/S-UPP- 22/10/ III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht ja. Zie bestek IT/S-UPP-22/10/ III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Zie bestek IT/S-UPP-22/10/ III.2.2) Economische en financiële draagkracht voldaan Zie bestek IT/S-UPP-22/10/ Eventueel vereiste minimumeisen Zie bestek IT/S-UPP-22/10/ III.2.3) Vakbekwaamheid voldaan Zie bestek IT/S-UPP-22/10/ Eventueel vereiste minimumeisen Zie bestek IT/S-UPP-22/10/ III.2.4) Voorbehouden opdrachten II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 7 Code NUTS BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Contrat de support et maintenance pour les produits IBM Lotus Notes et Domino (formule IBM Passport Advantage) utilisés au sein du SPF Mobilité et Transports II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services d assistance technique informatique II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global Valeur estimée hors TVA entre et EUR II.2.2) Options non. II.3) Délai d exécution ou durée dumarché 12 mois (à compter de la date d attribution du marché). Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Voir cahier spécial des charges IT/S-UPP-22/10/ III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Voir cahier spécial des charges IT/S-UPP-22/10/ III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d opérateurs économiques attributaire du marché Voir cahier spécial des charges IT/S-UPP-22/10/ III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières oui. Voir cahier spécial des charges IT/S-UPP-22/10/ III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Voir cahier spécial des charges IT/S-UPP-22/10/ III.2.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies Voir cahier spécial des charges IT/S-UPP-22/10/ Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) Voir cahier spécial des charges IT/S-UPP-22/10/ III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies Voir cahier spécial des charges IT/S-UPP-22/10/ Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) Voir cahier spécial des charges IT/S-UPP-22/10/ III.2.4) Marchés réservés non.

16 33402 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MV-ICT-IT/S-UPP-22/10/ F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 02/12/2010; tijdstip 0900 Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 06/12/2010; tijdstip 1000 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 06/12/2010; tijdstip 1000 Plaats, Zie bestek IT/S-UPP-22/10/ Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere inlichtingen Zie bestek IT/S-UPP-22/10/ VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, België Tel Internetadres http// VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, België Tel Internetadres http// VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 29/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MV-ICT-IT/S-UPP-22/10/ F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 02/12/2010; heure 0900 Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date 06/12/2010; heure 1000 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 06/12/2010; heure 1000 Lieu, Voir cahier spécial des charges IT/S-UPP-22/10/ Section VI. Renseignements complémentaires VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres informations Voir cahier spécial des charges IT/S- UPP-22/10/ VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél Adresse internet http// VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l introduction des recours Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél Adresse internet http// VI.5) Date d envoi du présent avis 29/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Belgocontrol, Tervuursesteenweg 303, 1820 Steenokkerzeel, België, t.a.v. Axel Ring (Manager aankopen en logistieke diensten) SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Avis d attribution de marché - Secteurs spéciaux Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Belgocontrol, Tervuursesteenweg 303, 1820 Steenokkerzeel, Belgique, à l attention de Axel Ring (Manager Achats et services logistiques)

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Tel Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst http// control.be I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Luchthavenactiviteiten. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Huren van kopierapparaten II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. NUTS-code BE2 - Vlaams Gewest II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Leveringen van multifunctionele kopieermachines in het kader van een huurcontract, inclusief de verbruiksgoederen (behalve papier) en de vervangstukken, alsmede de interventies die nodig zijn om ze in dienst en in goede staat te houden gedurende vijf (5) jaar. II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Fotokopieerapparaten II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst A/M/A&L/I/C2/OA 1750 Afdeling V. Gunning van een opdracht V.1) Gunning en waarde van de opdracht. Opdracht nr. 1 Perceel nr. 1 Benaming Het afsluiten van een contract voor de huur van kopieerapparaten V.1.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht 29/10/2010 V.1.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 4 V.1.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Konica Minolta Business Solutions, Excelsiorlaan, 10, Zaventem Zaventem, België V.1.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht ,05 EUR (zonder BTW) V.1.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Tél Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur http// control.be I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice - Activités aéroportuaires. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par l entité adjudicatrice Location photocopieurs II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Code NUTS BE2 - Vlaams Gewest II.1.4) Description succinte du marché ou des acquisitions Fourniture de photocopieurs multifonctionnels dans le cadre d un contrat de location, y compris les consommables (à l exception du papier) et les pièces de rechange, ainsi que les interventions nécessaires pour les maintenir en service dans de bonnes conditions pendant cinq (5) ans. II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Photocopieurs II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Négociée avec mise en concurrence. IV.2) Critères d attribution. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par l entité adjudicatrice A/M/A&L/I/C2/OA 1750 Section V. Attribution de marché V.1) Attribution et valeur du marché. Marché n o 1 Lot n o 1 Intitulé Conclusion d un contrat pour la location de photocopieurs V.1.1) Date de la décision d attribution du marché 29/10/2010 V.1.2) Nombre d offres reçues 4 V.1.3) Nom et adresse de l opérateur auquel le marché a été attribué Konica Minolta Business Solutions, Excelsiorlaan, 10, Zaventem Zaventem, Belgique V.1.4) Informations sur le montant du marché Estimation initiale sur le montant du marché ,05 EUR (hors T.V.A.) V.1.5) Le marché est susceptible d être sous-traité non.

18 33404 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.2) Nadere VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 29/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Section VI. Renseignements complémentaires VI.2) Autres VI.4) Date d envoi du présent avis 29/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) De Post, Muntcentrum, 1000 Brussel, België, t.a.v. Wendy Van Gyseghem Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst http// I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Postdiensten. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Interventies na alarm II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 23 Belangrijkste plaats van dienstverlening verschillende vestigingen van De Post II.1.3) De aankondiging betreft De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen. Looptijd van de raamovereenkomst 4 jaar(jaren) II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Interventies (na de diensturen) in geval van alarm in gebouwen van De Post II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Diensten voor alarmbewaking N Avis de marché - Secteurs spéciaux Services Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact La Poste sa, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles, Belgique, à l attention de Wendy Van Gyseghem Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur http//www. bpost.be I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice - Services Postaux. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Interventions après alarme II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 23 Lieu principal de prestation plusieurs sites de La Poste II.1.3) L avis implique L établissement d un accord-cadre. II.1.4) Information concernant l accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs. Durée de l accord cadre 4 année(s) II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Interventions (après les heures de service) en cas d alarme dans les bâtiments de La Poste II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de surveillance d installations d alarme

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.1.8) Verdeling in percelen ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. 1 Titel Interventies in geval van alarm in gebouwen van De Post gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1) Korte beschrijving Interventies (na de diensturen) in geval van alarm in gebouwen van De Post gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Diensten voor alarmbewaking Perceel nr. 2 Titel Interventies in geval van alarm in gebouwen van De Post verspreid over het Belgisch grondgebied 1) Korte beschrijving Interventies (na de diensturen) in geval van alarm in gebouwen van De Post verspreid over het Belgisch grondgebied 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Diensten voor alarmbewaking (vervolg Afdeling II. Voorwerp van de opdracht) II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht 48 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande De betalingsvoorwaarden worden uiteengezet in het Bijzonder Bestek III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund De in de lidstaten toegelaten rechtsvorm III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Kan worden uitgesloten, de kandidaat die zich in één van de gevallen, opgesomd in artikel 39 van het KB van 10/1/1996, bevindt. In dit kader wordt de kandidaat gevraagd aan te tonen 1. dat hij heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid 2. dat hij in orde is met de betaling van zijn directe en indirecte belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. In dit kader wordt de kandidaat gevraagd om de volgende documenten en/of attesten bij zijn deelnemingsaanvraag te voegen 1. de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid 2. de betaling van zijn directe en indirecte belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.1.8) Division en lots oui. Les offres doivent être soumises pour un ou plusieurs lots. Informations sur les lots Lot n o 1 Titre Interventions en cas d alarme dans les bâtiments de La Poste de la Région de Bruxelles-Capitale 1) Description succincte Interventions (après les heures de service) en cas d alarme dans les bâtiments de La Poste de la Région de Bruxelles-Capitale 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de surveillance d installations d alarme Lot n o 2 Titre Interventions en cas d alarme dans les bâtiments de La Poste répartis sur le territoire belge 1) Description succincte Interventions (après les heures de service) en cas d alarme dans les bâtiments de La Poste répartis sur le territoire belge 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de surveillance d installations d alarme (suite Section II. Objet du marché) II.3) Délai d exécution ou durée dumarché 48 mois (à compter de la date d attribution du marché). Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Les conditions des paiements sont exposées dans le cahier des charges III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d opérateurs économiques attributaire du marché Les formes juridiques légalement autorisées dans les Etats Membres III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Pourra être exclu le soumissionnaire qui se trouve dans l une des situations énumérées à l article 39 de l arrêté royal du 10/1/0996. Dans ce cadre, le soumissionnaire devra prouver 1. qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiements des cotisations de sécurité sociale 2. qu il satisfait à ses obligations relatives au paiements de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi Dans ce cadre, il sera demandé au soumissionnaire d annexer les attestations et/ou documents suivants à sa candidature 1. le paiement des cotisations de sécurité sociale 2. le paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi.

20 33406 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan De financiële balansen van de laatste drie jaar. III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan 1. Tenminste drie referenties van vergelijkbare aard waarvan bij voorkeur 2 in de postale sector, met per referentie naam van onderneming, naam en coördinaten van de contactpersoon in de onderneming, beschrijving, budget, begin- en einddatum van het project, eventuele onderaannemers 2. Een volledige omschrijving van de organisatie, van de Europese en Belgische vestigingen en hun functies (commercieel en/of technisch), en van het personeel dat in deze vestingingen werkt, dit om aan te tonen dat de inschrijver in staat is om de gevraagde producten en diensten op een professionele wijze uit te voeren. 3. Een omschrijving van de organisatie en het functioneren van de dienst na verkoop (met voorbeelden). 4. De voorgestelde installaties zijn van een internationaal bekend merk en gecommercialiseerd in Europa. Ze zullen eveneens conform zijn aan de Europese normen en vereisten in deze materie. 5. De onderneming beschikt over eigen mensen die in staat zijn Frans en/of Nederlands te lezen en te begrijpen en dit op alle domeinen. III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 30/11/2010; tijdstip 1200 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Nederlands, Frans, Engels III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Les comptes annuels des 3 dernières années. III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies 1. La capacité technique du fournisseur est prouvée par le biais de au moins 3 références comparables dont 2 auront de préférence trait au secteur postal avec par référence le nom de l entreprise, le nom et les coordonnées de la personne de contact, la description, le budget, la date de début et le fin du projet ainsi que les sous-traitans éventuels. 2. Une description complète de l organisation, des implantations européenes et belges et leur fonction (commerciale et/ou technique), et du personnel travaillant dans ces implantations; cela en vue de prouver que le soumissionnaire est en mesure de fournir de manière professionnelle les produits et services demandés. 3. Une description de l organisation et du fonctionnement du service après-vente (avec des cas d exemple). 4. Les équipements proposés sont d une marque internationalement connue et commercialisés en Europe. Ils sont également conformes aux normes et exigences européennes en la matière. 5. L entreprise dispose de ressources humaines en propre capables de lire, comprendre le français et/ou le néerlandais dans tous les domaines. III.2.4) Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés non. IV.2) Critères d attribution IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date 30/11/2010; heure 1200 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Néerlandais, Français, Anglais Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 29/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres VI.5) Date d envoi du présent avis 29/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124650-2011:text:nl:html NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 2011/S 76-124650 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst John F. Kennedylaan 8, t.a.v. mevr. M. GermanusBijl, 7314 PS Apeldoorn ( Nederland ) Ter attentie van: M. GermanusBijl

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht (NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs Kempkensberg 12, 9722 TB Groningen ( Nederland ) Ter attentie van: Gerda Scholte Telefoon:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden (NL). t.a.v.: dhr. J.A. Boonstra.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en): Fd/Inkoop,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No Du 06 septembre Bulletin Nr Van 06 september 2015

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No Du 06 septembre Bulletin Nr Van 06 september 2015 Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi - B-1040 Bruxelles Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 01/09/2015 - BDA nummer: 2015-522500 Standaardformulier 2 - NL plafond in asbest) en plaatsing van een nieuw dichtingsmembraan in het Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Lelystad Nationale identificatie: 311864748 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, Postbus 1900, 1000 BXAmsterdam(NL).

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag, Parkstraat 83, Postbus 85617 Den Haag (NL).

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Lansingerland.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Lansingerland. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Lansingerland, Postbus 6, Bergschenhoek (NL). Contactpunt(en): PRC, t.a.v.: mevrouw

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Schagen 60330884 Laan 19, 1741 EA Schagen ( Nederland ) Ter attentie van: W.A.(Wilco) van Schagen Telephone: +31 224210400,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 15/01/2015 - BDA nummer: 2015-501028 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Erasmus Universiteit Rotterdam Nationale identificatie: 21411034 Postadres: Burgemeester Oudlaan 50 Plaats: rotterdam

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146044-2016:text:nl:html Nederland-Nieuwegein: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Technische Universiteit Nationale identificatie: 102183628 Postadres: Stevinweg 1 Postcode: 2628 CN Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie