BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e JAARGANG N e ANNEE VRIJDAG 7 MEI 2010 VENDREDI 7 MAI 2010 BERICHT Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen. Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd. De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als - Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via Publicatiefrequentie Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd. AVIS Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d une manière groupée a livrer au BDA. Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière. La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si - Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante Fréquence de publication Depuis le 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement.

2 12756 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nieuwe modellen Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Nouveaux modèles Depuis le 1 er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Nog vragen Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Des questions supplémentaires Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) FOD ICT, Maria- Theresiastraat - 1/3, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) Copin Sabine Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=63844 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Fedict/2010/M 629 Communicatieassistentie II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. NUTS-code BE1 II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) De opdracht kadert in het communicatiebeleid van Fedict. Fedict communiceert intern naar de eigen medewerkers en extern naar partners, klanten en beleidsverantwoordelijken. Tevens zet Fedict in het kader van het programma e-society acties op gericht naar het grote publiek. De opzet van deze opdracht bestaat erin de Marcom Manager te assisteren bij de uitvoering van het communicatiebeleid. Hiervoor dient, op afroep, één persoon ter beschikking gesteld te worden van Fedict. Ingeval die persoon niet beschikbaar zou zijn om redenen van overmacht, dient een vervanger ter beschikking gesteld te worden. N Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact SPF ICT, Rue Marie- Thérèse 1/3, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Copin Sabine Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=63844 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Fedict/2010/M 629 Assistance en Communication II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Code NUTS BE1 II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Le marché s inscrit dans le cadre de la politique de communication de Fedict. La communication de Fedict se divise en deux parties la communication interne à l égard des collaborateurs de Fedict, et la communication externe à l égard des partenaires, des clients et des responsables politiques. Par ailleurs, dans le cadre du programme «e-society», Fedict mène des actions s adressant au grand public. Le but de ce marché est d assister la Marcom Manager dans l exécution de la politique de communication. À cette fin, il convient de mettre sur demande une personne à la disposition de Fedict. Si cette personne n est pas disponible pour des raisons de force majeure, il convient de prévoir un remplaçant.

4 12758 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Zakelijke dienstverlening juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Door het indienen van een kandidatuurstelling voor deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet te bevinden in een van de uitsluitingsgevallen die opgesomd zijn in het artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken en dit, voor zover de aanbestedende overheid deze uitsluitingsgevallen moet of wenst in aanmerking te nemen voor deze opdracht. III.2.3) Vakbekwaamheid voldaan De kandidaat inschrijver moet als onderneming gelijkaardige opdrachten hebben uitgevoerd gedurende de voorbije drie jaar. De kandidaat inschrijver is verplicht om afdoende referenties voor te leggen. De kandidaat inschrijver moet aantonen dat elk van deze referenties relevant is voor deze opdracht uit de referenties moet zijn ervaring blijken in het ter beschikking stellen van geschikte profielen voor het uitvoeren van taken op het vlak van communicatie. De kandidaat inschrijver voegt bij zijn kandidatuur 2 tot 4 referentieopdrachten toe die aantonen dat hij al gelijkaardige opdrachten heeft uitgevoerd met beschrijving van de behaalde resultaten. De beschrijving van elke referentie mag niet langer zijn dan twee pagina s. Elke beschrijving moet de telefoon- en gegevens bevatten van een persoon die verantwoordelijk en te bereiken is bij de klant. Zo niet wordt de referentie niet aanvaard. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst FEDICT-Fedict/2010/M 629 Assistance en communication- F02_0 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 11/06/2010 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 11/06/2010; tijdstip 1100 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services aux entreprises droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Par le dépôt d une demande de participation au présent marché, le soumissionnaire déclare ne pas se trouver dans un des cas d exclusion énumérés à l article 69 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics et ce, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur doit ou souhaite prendre en compte ces cas d exclusion pour le présent marché. III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies En tant qu entreprise, le candidat soumissionnaire doit avoir exécuté des marchés similaires au cours des trois dernières années. Le candidat soumissionnaire est tenu de présenter des références pertinentes. Le candidat soumissionnaire doit démontrer que chacune de ces références est pertinente par rapport au présent marché elles doivent démontrer son expérience dans la mise à disposition de profils adéquats pour l exécution de tâches de communication. Le candidat soumissionnaire joindra à sa candidature entre deux et quatre missions de référence démontrant qu iladéjà mené des missions similaires. Il indiquera également les résultats qu il a obtenus en la matière. La description de chaque référence ne doit pas dépasser deux pages. Chaque description doit comprendre, sous peine de non-recevabilité de la référence, les coordonnées téléphoniques et d une personne responsable joignable chez le client. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur FEDICT-Fedict/2010/M 629 Assistance en communication-f02_0 IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 11/06/2010 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 11/06/2010; heure 1100 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 11/06/2010; tijdstip 1100 Plaats Mariatheresistraat, 1/ Brussel - Zaal Robert Cailliau Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 05/05/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 11/06/2010; heure 1100 Lieu Rue Marie-thérèse, 1/3 à 1000 Bruxelles - salle Robert Cailliau Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d envoi du présent avis 05/05/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-S/AT - Algemene Directie Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems Ondersectie Verwerving Textiel, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) Verheyen Nele-Francx Jean-Marc Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=63831 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming gelaatsbeschermingsmiddelen voor het personeel van Defensie - meerjarige overeenkomst ( ) tegen prijslijst II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Belangrijkste plaats van levering 8900 Ieper II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Herbevoorrading van gelaatsbeschermingsmiddelen voor het personeel van Defensie - meerjarige overeenkomst ( ) tegen prijslijst II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Speciale werkkleding N Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-S/AT - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems Sous Section Acquisition Textiles, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact Verheyen Nele-Francx Jean-Marc Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=63831 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Equipement de protection du visage pour le personnel de la Défense- marché pluriannuel ( ) à bordereau de prix II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Lieu principal de livraison 8900 Ieper II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Equipement de protection du visage pour le personnel de la Défense -marché pluriannuel ( ) à bordereau de prix II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Vêtements de travail spéciaux

6 12760 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang Geraamde waarde zonder BTW ,50 EUR II.2.2) Opties II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht aanvang 16/06/2010; voltooiing 31/12/2013 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Zie Bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-S/AT-0ST045/1-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 15/06/2010; tijdstip 1000 Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 15/06/2010; tijdstip 1100 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 15/06/2010; tijdstip 1100 Plaats Kwartier Koningin Elisabeth-Everestraat 1- Blok Brussel Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen Iedereen Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 05/05/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global Valeur estimée hors TVA ,50 EUR II.2.2) Options non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché a compter du 16/06/2010; jusqu au 31/12/2013 Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Voir CSCh III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-S/AT-0ST045/1-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 15/06/2010; heure 1000 Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 15/06/2010; heure 1100 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 120 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 15/06/2010; heure 1100 Lieu Quartier Reine Elisabeth-rue d Evere 1-Bloc Bruxelles Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres tout le monde Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.5) Date d envoi du présent avis 05/05/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-S/AT - Algemene Directie Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems Ondersectie Verwerving Textiel, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) Janssen Rudolf Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=63874 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Duikcomputers II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering B-8900 Ieper NUTS-code BE253 II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Punctuele aankoop van duikcomputers gekoppeld aan een meerjarige overeenkomst ( ) tegen prijslijst voor het onderhoud II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) ,00 EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-S/AT-9ST182-F03_0 N Avis d attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-S/AT - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems Sous Section Acquisition Textiles, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact Janssen Rudolf Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=63874 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Ordinateurs de plongée II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison B-8900 Ieper Code NUTS BE253 II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Achat ponctuel d ordinateurs de plongée couplé à un marché pluriannuel ( ) à bordereau de prix d entretien II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Équipement de sécurité, de lutte contre l incendie, de police et de défense II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) ,00 EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-S/AT-9ST182-F03_0

8 12762 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht ja. Aankondiging via een kopersprofiel Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2009/S van 12/09/2009 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 Titel Duikkomputers V.1) Datum van gunning van de opdracht 26/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 2 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Matthijs Veerle, Donklaan 26, 9290 Berlare, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht ,74 EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht ,00 EUR (zonder BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.2) Nadere inlichtingen Zie Bestek VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Zie Bestek Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie Zie Bestek VI.3.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep Zie Bestek VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen Zie Bestek VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 06/05/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché oui. Avis sur un profil d acheteur Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2009/S de 12/09/2009 Section V. Attribution du marché Marché n o 1 Intitulé Ordinateurs de plongée V.1) Date d attribution du marché 26/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 2 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Matthijs Veerle, Donklaan 26, 9290 Berlare, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché Estimation initiale sur le montant du marché ,74 EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché ,00 EUR (hors T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.2) Autres informations Voir CSCh VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Voir CSCh Organe chargé des procédures de médiation Voir CSCh VI.3.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours Voir CSCh VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l introduction des recours Voir CSCh VI.4) Date d envoi du présent avis 06/05/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE N Aankondiging van gegunde opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie - Directie Infrastructuur en Ondersteuningsdiensten, Dienst Infrastructuur, cel Gebouwen, Waterloolaan 80, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) DARVILLE REBECCA Tel , fax N Avis d attribution de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Direction Générale Organisation Judiciaire - Direction Infrastructure et Services d Appui-Service Infrastructure, cellule bâtiments, Boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact DARVILLE REBECCA Tél , fax

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst http//www.just.fgov.be Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=58103 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Openbare aanbesteding betreffende de verhuizing van de gerechtelijke diensten van Charleroi naar het gebouw INV te Charleroi II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 2 NUTS-code BE322 II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Verhuizing van een aantal gerechtelijke diensten naar het gebouw INV, gelegen, Boulevard Afred De Fontaine 10 te 6000 Charleroi. Deze diensten zijn thans verspreid over 2 gebouwen. Alles samen gaat het om ongeveer 135 personen die in een periode van 2 weken moeten verhuizen. II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval) - MD05 II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) 55176,00 EUR (incl. 21,00% BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst JUST-DGOJ-DLOGICTOJ-2009/ROJ311/déménagement INV - Charleroi/1-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 Titel OPENBARE AANBESTEING N 2009/ROJ311/VERHUIS INV V.1) Datum van gunning van de opdracht 08/02/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 3 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund POTIEZ-DEMAN N.V., 1070 BRUSSELS, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht 80000,00 EUR (incl. 21,00% BTW) Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur http//www. just.fgov.be Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=58103 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Adjudication publique concernant le déménagement des services judiciaires de Charleroi vers le bâtiment «INV» àcharleroi. II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 2 Code NUTS BE322 II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Le déménagement d un certain nombre de services judiciaires vers le bâtiment «INV» sis Boulevard Alfred De Fontaine 10 à 6000 Charleroi. Ces services sont momentanément répartis sur 2 bâtiments. Au total, il s agit d approximativement 135 personnes devant déménager endéans une période de 2 semaines. II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de transport (à l exclusion du transport des déchets) - MD05 II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) 55176,00 EUR (incl. 21,00% T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur JUST-DGOJ-DLOGICTOJ-2009/ROJ311/ déménagement INV - Charleroi/1-F03_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. Section V. Attribution du marché Marché n o 1 Intitulé 2009/ROJ311/déménagement INV - Charleroi/1 V.1) Date d attribution du marché 08/02/2010 V.2) Nombre d offres reçues 3 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué POTIEZ-DEMAN S.A., 1070 BRUXELLES, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché Estimation initiale sur le montant du marché 80000,00 EUR (incl. 21,00% T.V.A.)

10 12764 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Totale definitieve waarde van de opdracht 55176,00 EUR (incl. 21,00% BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapstraat, 33, 1040 Brussel, België VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen FOD JUSTITIE - DGRO- DIENST INFRASTRUCTUUR, WATERLOOLAAN, 115, 1000 BRUSSELS, België VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 06/05/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Valeur totale finale du marché 55176,00 EUR (incl. 21,00% T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l introduction des recours SPF JUSTICE- DGOJ- SERVICE INFRASTRUCTURE, BOULEVARD DE WATERLOO, 115, 1000 BRUXELLES, Belgique VI.4) Date d envoi du présent avis 06/05/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE N Aankondiging van gegunde opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) NIRAS, Kunstlaan 14, 1210 Brussel, België, t.a.v. Kristien Meeus Tel. (32-2) Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst http//www.nirond.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Publiekrechtelijke instelling. - Beheer van radioactief afval De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Detailstudies voor de Installatie voor de Productie van Monolieten manutentie en procesinstallaties II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 12 Belangrijkste plaats van dienstverlening Dessel NUTS-code BE213 N Avis d attribution de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact ONDRAF, Avenue des Arts 14, 1210 Bruxelles, Belgique, à l attention de Kristien Meeus Tél. (32-2) Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur http//www. nirond.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Organisme de droit public. - Gestion des déchets nucleaires Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Etudes de détail du bâtiment post-conditionnement, composantes manutention et installations de processus II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 12 Lieu principal de prestation Dessel Code NUTS BE213

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Detailstudies voor het post-conditioneringsgebouw IPM, onderdelen manutentie en procesinstallties. II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Onderhandelingsprocedure zonder oproep tot mededinging. Motivering voor het gebruik van de versnelde procedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging a) Geen of geen geschikte inschrijvingen in het kader van een niet-openbare procedure. j) Alle inschrijvingen gedaan in het kader van een openbare of niet-openbare procedure of een concurrentiegerichte dialoog waren onregelmatig of onaanvaardbaar. Alleen de inschrijvers die aan de kwalitatieve selectiecriteria beantwoordden, zijn tot de onderhandelingen toegelaten ja. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op 1 - Prijs - Weging 55% 2 - Technische kwaliteit - Weging 35% 3 - Projectorganisatie - Weging 10% IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst NOCA Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 Titel Manutentie V.1) Datum van gunning van de opdracht 24/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 1 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund THV Signum+architects Technum, Kortrijksesteenweg 1144C, 9051 Gent, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht EUR (zonder BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 2 Titel Procesinstallatie V.1) Datum van gunning van de opdracht 24/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 1 II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Etudes de détail du bâtiment post-conditionnement, composantes manutention et installations de processus. II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services d architecture, services de construction, services d ingénierie et services d inspection II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Négociée avec publication préalable d un avis de marché. Justification du choix de la procédure négociée sans publication préalable d un avis de marché a) Aucune offre ou aucune offre appropriée n a été reçue en réponse à procédure non-ouvertre. j) L ensemble des offres soumises en réponse à une procédure ouverte, à une procédure restreinte ou à un dialogue compétitif était non conforme ou inacceptable. Seules les offres ayant rempli les critèresdesélection qualitative ont été prise en considération dans les négociations oui. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 1 - Prix - Pondération 55% 2 - Qualité technique - Pondération 35% 3 - Organisation projet - Pondération 10% IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur NOCA Section V. Attribution du marché Marché n o 1 Intitulé Manutention V.1) Date d attribution du marché 24/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 1 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué THV Signum+architects Technum, Kortrijksesteenweg 1144C, 9051 Gent, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché Estimation initiale sur le montant du marché EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché EUR (hors T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section V. Attribution du marché Marché n o 2 Intitulé Installations de processus V.1) Date d attribution du marché 24/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 1

12 12766 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund THV Signum+architects Technum, Kortrijksesteenweg 1144C, 9051 Gent, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht EUR (zonder BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.2) Nadere VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel. (32-2) Internetadres http//www.raadvst-consetat.be VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 6/5/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué THV Signum+architects Technum, Kortrijksesteenweg 1144C, 9051 Gent, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché Estimation initiale sur le montant du marché EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché EUR (hors T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.2) Autres VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél. (32-2) Adresse internet http//www.raadvst-consetat.be VI.4) Date d envoi du présent avis 6/5/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Directie Vervoerinfrastructuur, Voorlopig Bewindstraat, 9-15, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) Directie Vervoerinfrastructuur, t.a.v. Mevr. Catherine Van den Spiegel Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/ Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Directie Vervoerinfrastructuur, Voorlopig Bewnidstraat 9-15, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) Directie Vervoerinfrastructuur, t.a.v. Dhr Willem-Jan Vanderstadt Internetadres Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). N Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Direction Infrastructure de Transport, rue du Gouvernement Provisoire 9-15, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Direction Infrastructure de Transport, à l attention de Mme Catherine Van den Spiegel Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/ Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues Direction Infrastructure de Transport, Rue du Gouvernement Provisoire 9-15, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Direction Infrastructure de Transport, à l attention de M. Willem-Jan VANDERSTADT Adresse internet Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s).

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming IX Restauratie en herwaardering van het Ter Kamerenbos te Brussel. Verlichting- plaatsing/installatie. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Werken. NUTS-code BE1 II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) IX Restauratie en herwaardering van het Ter Kamerenbos te Brussel. Verlichting- plaatsing/installatie. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Installatiewerkzaamheden in de bouw II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht 210 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Het bedrag van de borgsom is gelijk aan 5 % van het bedrag van de inschrijving. Dit bedrag moet door de aannemer binnen de 30 dagen gesteld worden volgend op de dag van de toekenning van de werken. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande Zie bepalingen van het Bijzonder Bestek. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Art. 17 Impliciete verklaring op erewoord in verband met de persoonlijke toestand van de inschrijver (omzendbrief van ) Door het enkele feit van zijn deelneming aan de onderhavige procedure verklaart de inschrijver op zijn woord van eer dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 17 van het Koninklijk Besluit van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en in het bijzonder de volgende punten 1 dat hij niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt of geen gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of niet in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2 dat hij geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, dat voor hem geen procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of dat hij niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur IX Restauration et mise en valeur du Bois de la Cambre à Bruxelles. Eclairage- pose/installation. II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Travaux. Code NUTS BE1 II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) IX Restauration et mise en valeur du Bois de la Cambre à Bruxelles. Eclairage- pose/installation. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Travaux d équipement du bâtiment II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché 210 jours. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Le montant du cautionnement est égal à 5 % du montant de l offre. Il doit être constitué par l adjudicataire dans les 30 jours qui suivent le jour de la notification de l attribution du marché. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Voir les dispositions du Cahier Spécial des Charges. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Art. 17 Déclaration sur l honneur implicite relative à la situation personnelle du soumissionnaire (circulaire du ). Par le seul fait de sa participation à la présente procédure, le soumissionnaire atteste sur l honneur qu il ne se trouve pas dans un des cas d exclusion visés à l article 17 de l Arrêté Royal du relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et particulièrement les points suivants 1 qu il n est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; 2 qu il n a pas fait l aveu de sa faillite ou fait l objet d une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

14 12768 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 3 dat hij, niet bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4 dat hij bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; 5 dat hij in orde is met zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17bis van KB van ; 6 dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is; 7 dat hij zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van dit hoofdstuk. In het geval van tijdelijke vereniging is deze bepaling van toepassing op ieder lid van de vereniging. Voor er een definitieve beslissing wordt genomen betreffende de toewijzing van de opdracht zal het Bestuur de juistheid van deze impliciete verklaring op eer nagaan voor de enige inschrijver van wie de offerte de beste geklasseerde is. Hiervoor zal het Bestuur informatie kunnen inwinnen rechtstreeks bij de andere bevoegde besturen of de betrokkene inschrijver ondervragen, die binnen de aangewezen termijn de gevraagde inlichtingen of documenten zal moeten bezorgen aan de hand waarvan zijn persoonlijke situatie kan worden gecontroleerd. Indien er naar aanleiding van deze controles wordt vastgesteld dat de impliciete verklaring op eer niet met de persoonlijke situatie van de inschrijver overeenkomt met de limietdatum van de ontvangst van de offertes zal hij van de opdracht kunnen worden uitgesloten. Dit zal ook het geval zijn wanneer de persoonlijke situatie van de inschrijver in de loop van de procedure niet meer met zijn impliciete verklaring op eer overeenstemt.» III.2.2) Economische en financiële draagkracht voldaan Zie bepalingen van het Bijzonder Bestek. III.2.3) Vakbekwaamheid voldaan Art. 20 Erkenning van aannemers In toepassing van de Wet van houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, voegt de inschrijver bij zijn offerte - hetzij het bewijs van zijn erkenning als aannemer van werken uit categorie P en klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 4 geraamd door de aanbestedende overheid); - hetzij het bewijs van een gelijkwaardige erkenning voortvloeiend uit zijn inschrijving op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen en uit eventuele aanvullende documenten ; - hetzij de nodige alternatieve bewijsstukken overeenkomstig artikel van de wet van 20 maart 1991 met betrekking tot de erkenning van aannemers van werken ; III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling 3 qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 4 qu en matière professionnelle, il n a pas commis de faute grave dûment constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier; 5 qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l article 17bis de l AR du ; 6 qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi; 7 qu il ne s est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre. En cas d association momentanée, cette disposition s applique pour chaque membre de l association. Avant toute décision définitive relative à l attribution du marché, l Administration vérifiera l exactitude de cette déclaration sur l honneur implicite pour le seul soumissionnaire dont l offre est la mieux classée. Pour ce faire, l Administration pourra se renseigner directement auprès des autres administrations compétentes ou interroger le soumissionnaire concerné, qui devra, dans le délai indiqué fournir les renseignements ou documents demandés et permettant de vérifier sa situation personnelle. Si, à la suite de ces vérifications, il est constaté que la déclaration implicite sur l honneur ne correspondait pas à la situation personnelle du soumissionnaire à la date limite de réception des offres, il pourra être exclu du marché. Il en sera de même si, au cours de la procédure, la situation personnelle du soumissionnaire ne correspond plus à sa déclaration sur l honneur implicite. III.2.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies Voir les dispositions du Cahier Spécial des Charges. III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies Art. 20 Agréation des entrepreneurs En application de la Loi du organisant l agréation des entrepreneurs de travaux, le soumissionnaire joint à son offre - soit la preuve de son agréation comme entrepreneur de travaux de catégorie P et de classe correspondant au montant de l offre (classe 4 estimée par le pouvoir adjudicateur) ; - soit la preuve d une agréation équivalente résultant de son inscription sur une liste officielle d entrepreneurs agrées dans un autre état membre des Communautés Européennes ainsi que de documents complémentaires éventuels; - soit les pièces justificatives alternatives nécessaires conformément à l article 3 1er 2 de la loi du 20 mars 1991 relative à l agréation d entrepreneurs de travaux; III.2.4) Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non.

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DIT-IX F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 15/06/2010; tijdstip 1000 Tegen betaling verkrijgbare documenten ja, prijs 25,00 EUR Betalingstermijnen en -methode Voor verdere inlichtingen in verband met inzage en/of aankoop van het Bijzonder Bestek gelieve zich te wenden tot Mevrouw C. Van den Spiegel telefonisch op +32 (0) of per fax op +32 (0) of per aan het adres Betalingsmodaliteiten Bancontact/Mister Cash of storting/overschrijving op de postrekening (+ 9 EUR verzendingskosten). IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 15/06/2010; tijdstip 1000 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DIT-IX F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 15/06/2010; heure 1000 Documents payants oui, prix 25,00 EUR Conditions et mode de paiement Pour tout renseignement relatif à la consultation et/ou l achat du Cahier Spécial des Charges, veuillez prendre contact avec Madame Catherine Van den Spiegel ou par téléphone au +32(0) ou par fax au +32(0) ou par à l adresse Modalités de paiement Bancontact/Mister Cash ou versement/virement au compte postal (+ 9 EUR frais d envoi). IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 15/06/2010; heure 1000 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 300 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 15/06/2010; tijdstip 1000 Plaats Directie Vervoerinfrastructuur - Voorlopig Bewindstraat Brussel Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen Alle belanghebbenden. IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 300 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 15/06/2010; heure 1000 Lieu Direction Infrastructure de Transport - Rue du Gouvernement Provisoire Bruxelles Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres Toutes personnes conçernées. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 37, 1040 Brussel, België Internetadres VI.4.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep 60 dagen. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 06/05/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Science 37, 1040 Bruxelles, Belgique Adresse internet VI.4.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours 60 jours. VI.5) Date d envoi du présent avis 06/05/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

16 12770 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Directie Vervoerinfrastructuur, Voorlopig Bewindstraat 9-15, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) Directie Vervoerinfrastructuur, t.a.v. Mevr. Ingrid Boon Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=60677 I.2) Type aankoopcentrale Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Ontwerperopdracht voor de renovatie van de administratieve gebouwen en de ateliers van de Koninklijke Muntschouwburg II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) De onderhavige opdracht heeft als doel een ontwerper aan te wijzen voor de renovatie van de gebouwen Ateliers van de Munt en Administratie behorende bij de Koninklijke Muntschouwburg gelegen in de Leopoldstraat 23 te 1000 Brussel. De ontwerperopdracht betreft ook de stabiliteitstudie en de studie van speciale technieken. Deze renovatie heeft onder andere als doel het energieverbruik in deze gebouwen zoveel mogelijk te beperken, rekening houdend met de dwangvoorwaarden te wijten aan de bestaande structuur en de grootte van de gebouwen. De renovatie zal met respect voor de architecturale kwaliteit van de gebouwen moeten gebeuren, alsook in een optiek van duurzame ontwikkeling. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DIT F02_1 N Avis d informations complémentaires, avis d informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif Section I. Pouvoir adjuducateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Direction Infrastructure de Transport, rue du Gouvernement Provisoire 9-15, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Direction Infrastructure de Transport, à l attention de Mme Ingrid Boon Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=60677 I.2) Type d organisme acheteur Pouvoir adjudicateur (dans le cas d un marché couvert par la Directive 2004/18/CE). Afdeling II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l entité adjudicatrice Mission d auteur de projet pour la rénovation des bâtiments administratifs et les ateliers du Théâtre Royal de la Monnaie II.1.2) Description succinte du marché ou de l acquisition/des acquisitions Le présent marché a pour objet la désignation d un auteur de projet pour la rénovation des bâtiments «Ateliers de la Monnaie» et «Administration» attenants au Théâtre Royal de la Monnaie situé rue Léopold 23 à 1000 Bruxelles. La mission d auteur de projet porte également sur l étude stabilité et l étude des techniques spéciales. Cette rénovation a notamment pour but de limiter au maximum la consommation d énergie dans ces bâtiments, en tenant compte des conditions contraignantes dues à la structure existante et à la taille des bâtiments. La rénovation devra être réalisée dans le respect de la qualité architecturale des bâtiments et dans une optique de développement durable. II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services d architecture, services de construction, services d ingénierie et services d inspection Afdeling IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Renseignements d ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l entité adjudicatrice DIT F02_1

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen Oorspronkelijke aankondiging verzonden via OJS esender. Inloggegevens BE001 Referentie van de aankondiging IV.2.3) Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2010/S van 01/04/2010 IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging 30/03/2010 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft Rectificatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de oorspronkelijke aankondiging. VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document In plaats van datum 25/05/2010; tijdstip 1000 Te lezen datum 08/06/2010; tijdstip 1000 VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen In plaats van datum 25/05/2010; tijdstip 1000 Te lezen datum 08/06/2010; tijdstip 1000 VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend In plaats van datum 25/05/2010; tijdstip 1000 Te lezen datum 08/06/2010; tijdstip 1000 VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING In plaats van datum 30/03/2010 Te lezen datum 05/05/2010 VI.4) Overige nadere inlichtingen 1. blz.10 van het bestek onder subtitel 2.3. Andere wetgevingen H) Ordonnantie houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen van 7 juni 2007 I) Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen van 21 december De opdracht van het studiebureau bevat eveneens 1) Het opstellen van het EPB-voorstel dat bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet gevoegd worden (met indien nodig de technische en economische haalbaarheidsstudie) 2) In zijn hoedanigheid van EPB-adviseur - Voor het begin van de werf samenstelling van het technisch EPB-dossier en de verdere opvolging hiervan; - Het opstellen van de EPB-aangifte op basis van het technisch EPB-dossier; En alle verdere verplichtingen die hem in het kader van de wetgeving kunnen opgelegd worden. 3. Voordat het studiebureau zijn offerte indient, kan hij de schouwburg bezoeken om de beperkingen en gegevenheden correct in te schatten. IV.2.2) Référence de l avis pour les avis envoyés électroniquement Avis original envoyé par OJS esender. Login BE001 Référence de l avis IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2010/S du 01/04/2010 IV.2.4) Date d envoi de l avis original 30/03/2010 Afdeling VI. Renseignements complémentaires VI.1) L avis implique Rectification. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter. VI.3.1) Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans l avis original. VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l avis original Endroit où se trouve les dates à rectifier IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires (sauf pour un SAD) ou du document descriptif Au lieu de date 25/05/2010; heure 1000 Lire date 08/06/2010; heure 1000 VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l avis original Endroit où se trouve les dates à rectifier IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Au lieu de date 25/05/2010; heure 1000 Lire date 08/06/2010; heure 1000 VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l avis original Endroit où se trouve les dates à rectifier IV.3.8) Modalités d ouverture des offres Au lieu de date 25/05/2010; heure 1000 Lire date 08/06/2010; heure 1000 VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l avis original Endroit où se trouve les dates à rectifier VI.5) DATE D ENVOI DU PRÉSENT AVIS Au lieu de date 30/03/2010 Lire date 05/05/2010 VI.4) Autres informations complementaires 1. p.10 du cahier des charges, sous-titre 2.3. Autres législations H) Ordonnance du 7 juin 2007contenant les prestations énergétiques et le climat intérieur des bâtiments I) Arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 fixant les exigences en matière de prestations énergétiques et de climat intérieur des bâtiments 2. La mission du bureau d étude comporte également 1) La rédaction de la proposition PEB qui doit être jointe à la demande de permis d urbanisme (avec, si nécessaire, l étude de faisabilité technique et économique) 2) En sa qualité de conseiller PEB - Avant le début du chantier constituer le dossier technique PEB et en assurer la continuité du suivi; -Rédiger la déclaration PEB sur base du dossier technique PEB; Et toutes les autres obligations qui peuvent lui être imposées dans le cadre de la législation. 3 Avant que le bureau d étude n introduise son offre, il pourra visiter le théâtre afin d évaluer correctement les limites et les données du projet.

18 12772 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Voor een bezoek aan de ruimten moeten de inschrijvers een afspraak maken met mevrouw Isabelle Genicot op het nummer 02/ of via 1. Op blz. 7 van het bestek het opstellen van de reglementaire stedenbouwkundige dossiers vervangen door het opstellen van de reglementaire dossiers (stedenbouwkundige-, milieu-). 2. Op blz. 27 van het bestek De bedragen van de werken met en zonder stedenbouwkundig attest zijn inclusief BTW. 3. De openingsdatum van de offertes wordt verschoven naar om 10u. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 06/05/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Afin de pouvoir visiter les locaux dont question, les soumissionnaires doivent prendre rendez-vous avec madame Isabelle Genicot au numéro 02/ ou par 1. A la p. 7 du cahier des charges remplacer l établissement des dossiers d urbanisme réglementaires par l établissement des dossiers réglementaires dossiers (d urbanisme, d environnement). 2. A la p.27 du cahier des charges Les montants des travaux avec ou sans attestation d urbanisme s entendent TVA comprise. 3. La date d ouverture des offres a été déplacée au à 10h. VI.5) Date d envoi du présent avis 06/05/ 2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van gegunde opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Directie Vervoerinfrastructuur, Voorlopig Bewindstraat, 9-15, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) Directie Vervoerinfrastructuur, t.a.v. Mevr. Catherine Van den Spiegel Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/ I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming VII Heraanleg van de westelijke Kleine Ring op het grondgebied van de stad Brussel en de gemeente Sint- Jans-Molenbeek - Herinrichting van de openbare ruimte kant Brussel. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Werken. Uitvoering. NUTS-code BE1 II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) VII Heraanleg van de westelijke Kleine Ring op het grondgebied van de stad Brussel en de gemeente Sint-Jans- Molenbeek - Herinrichting van de openbare ruimte kant Brussel. N Avis d attribution de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Direction Infrastructure de Transport, rue du Gouvernement Provisoire 9-15, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Direction Infrastructure de Transport, à l attention de Madame Catherine Van den Spiegel Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/ I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur VII Réaménagement de la Petite Ceinture Ouest sur le territoire de la Ville de Bruxelles et de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean. Réaménagement de l espace public du coté de Bruxelles. II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Travaux. Exécution. Code NUTS BE1 II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) VII Réaménagement de la Petite Ceinture Ouest sur le territoire de la Ville de Bruxelles et de la Commune de Molenbeek-Saint- Jean - Réaménagement de l espace public du coté Bruxelles.

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Civieltechnische en bouwwerkzaamheden II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) ,10 EUR (incl. 21,00% BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DIT-VII F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht ja. Vooraankondiging Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2009/S van 28/01/2009 Aankondiging van een opdracht Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2009/S van 07/04/2009 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 Titel VII Heraanleg van de westelijke Kleine Ring op het grondgebied van de stad Brussel en de gemeente Sint-Jans- Molenbeek - Herinrichting van de openbare ruimte kant Brussel. V.1) Datum van gunning van de opdracht 15/02/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 5 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Verhaeren & Co NV, Damstraat 195, 1980 Zemst, België Tel , fax V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht ,41 EUR (incl. 21,00% BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht ,10 EUR (incl. 21,00% BTW) Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 2 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 3 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 4 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 5 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 37, 1040 Brussel, België Internetadres II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Ouvrages d art et de génie civil II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) ,10 EUR (incl. 21,00% T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur DIT-VII F03_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché oui. Avis de préinformation Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2009/S de 28/01/2009 Avis de marché Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2009/S de 07/04/2009 Section V. Attribution du marché Marché n o 1 Intitulé VII Réaménagement de la Petite Ceinture Ouest sur le territoire de la Ville de Bruxelles et de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean - Réaménagement de l espace public du coté Bruxelles. V.1) Date d attribution du marché 15/02/2010 V.2) Nombre d offres reçues 5 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Verhaeren & Co NV, Damstraat 195, 1980 Zemst, Belgique Tél , fax V.4) Informations sur le montant du marché Estimation initiale sur le montant du marché ,41 EUR (incl. 21,00% T.V.A.) Valeur totale finale du marché ,10 EUR (incl. 21,00% T.V.A.) Section V. Attribution du marché Marché n o 2 Section V. Attribution du marché Marché n o 3 Section V. Attribution du marché Marché n o 4 Section V. Attribution du marché Marché n o 5 Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Science 37, 1040 Bruxelles, Belgique Adresse internet

20 12774 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS VI.3.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep Beroep en annulatie 60 dagen. VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 06/05/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) VI.3.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours Recours et annulation 60 jours. VI.4) Date d envoi du présent avis 06/05/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) NMBS-Central Support, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, België Contactpunt(en) B-CS.234, s.13/2, t.a.v. Poulaert, Jean-Jacques Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=63847 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming C40/ Levering van werkkledij voor het personeel van de NMBS-Groep II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering Brussel NUTS-code BE100 II.1.3) De aankondiging betreft De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst Raamovereenkomst met één onderneming. Looptijd van de raamovereenkomst 4 jaar(jaren) Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst Geraamde waarde zonder BTW ,00 EUR N Avis de marché - Secteurs spéciaux Fournitures Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact SNCB-Central Support, Avenue de la Porte de Hal 40, 1060 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact B-CS.234, s.13/2, à l attention de Poulaert, Jean-Jacques Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=63847 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice - Services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur C40/ Fourniture de vêtements de travail pour le personnel du Groupe SNCB II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison Bruxelles Code NUTS BE100 II.1.3) L avis implique L établissement d un accord-cadre. II.1.4) Information concernant l accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur. Durée de l accord cadre 4 année(s) Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l ensemble de la durée del accord-cadre Valeur estimée hors TVA ,00 EUR

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, CDC, Bedrijfsgroep Transport, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124650-2011:text:nl:html NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 2011/S 76-124650 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Postadres: Krakenstraat 3 Plaats: Leuven Postcode: 3000. E-mail: fabienne.wauters@aankoop.kuleuven.be Fax +32 16328422

Postadres: Krakenstraat 3 Plaats: Leuven Postcode: 3000. E-mail: fabienne.wauters@aankoop.kuleuven.be Fax +32 16328422 1/ 11 BE001 23/7/2012 - BDA nummer: 2012-516484 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EADen Haag(NL).

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 BE001 29/04/2011 - BDA nummer: 2011-508883 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer +

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer + AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht (NL). Contactpunt(en): Servicecentrum

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Teylingen, postbus 149, 2215 ZJ Voorhout (NL). Contactpunt(en): Inkoop, t.a.v.:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 15/01/2015 - BDA nummer: 2015-501028 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Eindhoven Airport NV Nationale identificatie: 3710536 Postadres: Luchthavenweg

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden (NL). t.a.v.: dhr. J.A. Boonstra.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Contactpunt(en): Tel. T.a.v.: Fax Internetadres(sen) (indien van toepassing) Adres van de aanbestedende dienst (URL):

Contactpunt(en): Tel. T.a.v.:   Fax Internetadres(sen) (indien van toepassing) Adres van de aanbestedende dienst (URL): 1/ 12 BE001 18/4/2017 - BDA nummer: 2017-511718 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 8Utrecht, 3584 CSUtrecht(NL). Contactpunt(en): Universiteit

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Buitenlandse Zaken, p/a Postbus 20006, 2500 EA Den Haag (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht (NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop,

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst John F. Kennedylaan 8, t.a.v. mevr. M. GermanusBijl, 7314 PS Apeldoorn ( Nederland ) Ter attentie van: M. GermanusBijl

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Bestuursdienst OmmenHardenberg 5242405 Stephanuspark 1 Hardenberg 7772 HZ Larissa van Unen Email: bureau.inkoop@ommenhardenberg.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 141696672 Albinusdreef 2, 2333ZA LEIDEN ( Nederland ) Ter attentie van: Claudia Schmitz

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie. Postadres: Emile Jacqmainlaan 135 Plaats: Brussel Postcode: 1000

Vlaamse Gemeenschapscommissie. Postadres: Emile Jacqmainlaan 135 Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 14 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Hoorn Nationale identificatie: 341772977 Postadres: Nieuwe Steen 1 Plaats:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Gelderland, Afdeling Uitvoeren Werken, team ABG, Postbus 9090, 6800gxArnhem(NL).

Nadere informatie

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) namens het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: HVC Groep Nationale identificatie: 37061260 Postadres: Amsterdamseweg 10 Plaats: VelsenZuid Postcode: 1981 LE Land: NL

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en): Fd/Inkoop,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT.

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. 1/5 NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S 31-044701 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs Kempkensberg 12, 9722 TB Groningen ( Nederland ) Ter attentie van: Gerda Scholte Telefoon:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Drents Overijsselse Delta Nationale identificatie: 64208338 Postadres: Postbus 60 Plaats: Zwolle Postcode:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Schagen 60330884 Laan 19, 1741 EA Schagen ( Nederland ) Ter attentie van: W.A.(Wilco) van Schagen Telephone: +31 224210400,

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146044-2016:text:nl:html Nederland-Nieuwegein: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Campus Deltion College Nationale identificatie: 71609732 Mozartlaan 15 ZWOLLE 8031AA Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Sven Verhoeven

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Technische Universiteit Nationale identificatie: 102183628 Postadres: Stevinweg 1 Postcode: 2628 CN Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Servicedesk GO! (Software voor de implementatie van een servicedesk)

1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Servicedesk GO! (Software voor de implementatie van een servicedesk) 1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Lelystad Nationale identificatie: 311864748 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Erasmus Universiteit Rotterdam Nationale identificatie: 21411034 Postadres: Burgemeester Oudlaan 50 Plaats: rotterdam

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 72, 9700 AB Groningen (NL). Contactpunt(en): ZRi, t.a.v.:

Nadere informatie