BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e JAARGANG N e ANNEE WOENSDAG 27 JANUARI 2010 MERCREDI 27 JANVIER 2010 BERICHT Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen. Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd. De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als - Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via Publicatiefrequentie Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd. AVIS Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d une manière groupée a livrer au BDA. Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière. La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si - Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante Fréquence de publication Depuis le 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement.

2 2254 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nieuwe modellen Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Nouveaux modèles Depuis le 1 er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Nog vragen Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Des questions supplémentaires Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2255 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Vooraankondiging Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst N Avis de préinformation Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-C/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Diensten, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) Colot Yves Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=56474 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. Afdeling II.B. Voorwerp van de opdracht (leveringen of diensten) II.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Aankoop van UPS voor satelliet terminals II.2) Type opdracht en plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten leveringen. II.3) Korte beschrijving van de aard en de omvang of waarde van de leveringen of diensten Aankoop van UPS voor satelliet terminals Geraamde waarde zonder BTW ,00 EUR II.4) CPV-classificatie(gemeenschappelijkewoordenlijstoverheidsopdrachten) Hoofdopdracht Uitrusting ten behoeve van satellietcommunicatie Bijkomende opdracht Onderbrekingsvrije stroomvoorziening Bijkomende opdracht Noodstroombenodigdheden II.5) Geplande datum van de aanvang van de gunningsprocedures 15/06/2010 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 25/01/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) I.1) Nom, adresses et point(s) de contact MRMP-C/S - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section CIS - Sous-section Services, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact Colot Yves Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=56474 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Défense. Section II.B. Objet du marché (fournitures ou services) II.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Achat d UPS pour les terminaux satellitaires II.2) Type de marché et lieu de livraison de fournitures ou de prestation de services fournitures. II.3) Description succincte de la nature et de la quantité ou de la valeur des fournitures ou services Achat d UPS pour les terminaux satellitaires Valeur estimée hors TVA ,00 EUR II.4) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal Matériel de communication par satellite Objet supplémentaire Sources d alimentation électrique ininterruptible Objet supplémentaire Alimentation électrique de secours II.5) Date prévue pour le lancement des procédures de passation 15/06/2010 Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique Section VI. Renseignements complémentaires VI.4) Date d envoi du présent avis 25/01/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

4 2256 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N N Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-I/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Infrastucture - Ondersectie Verwerving, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) Drugda Michael Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=56404 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Aankoop van logementsmeubilair ten voordele van Campus Renaissance - Blok M II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering Campus Renaissance - Renaissancelaan, BRUSSEL NUTS-code BE1 II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Aankoop van logementsmeubilair ten voordele van Campus Renaissance - Blok M II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Meubilair Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-I/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Acquisition, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact Drugda Michael Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=56404 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Achat de mobilier de logement au profit du Campus Renaissance - Bloc M II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison Campus Renaissance - Avenue de la Renaissance, BRUXELLES Code NUTS BE1 II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Achat de mobilier de logement au profit du Campus Renaissance - Bloc M II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal Mobilier

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2257 II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht 80 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Zie bestek, paragraaf 11 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande Zie bestek, paragraaf 15 III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan In regel zijn met de RSZ III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-I/A-0IA270-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 09/03/2010; tijdstip 1000 Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 09/03/2010; tijdstip 1100 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 09/03/2010; tijdstip 1100 Plaats Kwartier Koningin Elisabeth - Blok 27 - Toegang C - Eversestraat, Brussel Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen Openbare zitting II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché 80 jours. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Voir CSCh, paragraphe 11 III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Voir CSCh, paragraphe 15 III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Etre en règle envers l ONSS III.2.4) Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-I/A-0IA270-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 09/03/2010; heure 1000 Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 09/03/2010; heure 1100 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 120 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 09/03/2010; heure 1100 Lieu Quartier Reine Elisabeth - Bloc 27 - Entrée C - Rue d Evere, Bruxelles Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres Séance publique

6 2258 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere inlichtingen Het bestek is gratis en enkel verkrijgbaar via https//enot.publicprocurement.be VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel, België VI.4.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep Binnen de 60 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de gewraakte beslissing VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 25/01/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres informations Le CSCh est gratuit et uniquement disponible via https//enot.publicprocurement.be VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.4.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours Dans les 60 jours calendrier à compter du lendemain de la décision incriminée VI.5) Date d envoi du présent avis 25/01/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-SDV Verkoopdienst, Eversestraat 1, 1140 Brussel, België Contactpunt(en) Joie Jean-Michel Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=56479 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten N Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-SDV Services de Vente, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact Joie Jean-Michel Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/enot-war/- previewnotice.do?noticeid=56479 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non.

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2259 Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Verkoop van materiaal afkomstig van Bailey Brug (schroot metaal) II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Materiaal afkomstig van Bailey Brug schroot (metaal) II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Brug II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang Geraamde waarde zonder BTW 2000,00 EUR II.2.2) Opties II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht 90 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst SDV F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 23/02/2010; tijdstip 1300 Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 28/02/2010; tijdstip 1200 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Vente de matériel provenant de Pont Bailey (mitraille métallique) II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Matériel provenant de Pont Bailey mitraille (métal) II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal Pont II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global Valeur estimée hors TVA 2000,00 EUR II.2.2) Options non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché 90 jours. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.4) Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur SDV F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 23/02/2010; heure 1300 Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 28/02/2010; heure 1200 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais

8 2260 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 90 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 01/03/2010; tijdstip 1300 Plaats Evere Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 26/01/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 90 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 01/03/2010; heure 1300 Lieu Evere Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.5) Date d envoi du présent avis 26/01/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) POD Maatschappelijke Integratie, Boulevard Roi Albert II, Bruxelles, 1000 Bruxelles - Brussel, België Contactpunt(en) Kadri Djamal Tel Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=56480 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming ORGANISATIE VAN EVENTS IN HET KADER VAN HET BELGISCH VOORZITTERSCHAP VAN DE EUROPESE UNIE N Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact SPP Intégration Sociale, Boulevard Roi Albert II, Bruxelles, 1000 Bruxelles - Brussel, Belgique Point(s) de contact Jo Locquet Tél Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=56480 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Organisation des événements dans le cadre de la présidence Belge de l Europe Européenne

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2261 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 27 II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Recrutement d un bureau d évènements pour l organisation de la Présidence Belge de l Union européenne qui se déroulera du au II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Diensten voor het organiseren van evenementen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang Geraamde waarde zonder BTW tussen ,00 en ,00 EUR II.2.2) Opties II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht 08 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Zie aanbesteding III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.2) Economische en financiële draagkracht Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Zie document in bijlage III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan De inschrijver moet over de volgende referenties beschikken inzake diensten gepresteerd tijdens de 3 laatste jaren Organisatie van interactieve evenementen op Europese niveau of gelijkaardig voor personen voor bedrijven, overscheidsdiensten of andere (referentielijst van de 3 laatste jaren met daarbij eventueel foto s) ; III.2.4) Voorbehouden opdrachten III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast ja. II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 27 II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Recrutement d un bureau d évènements pour l organisation de la Présidence Belge de l Union européenne qui se déroulera du au II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal Services d organisation d événements II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global Valeur estimée hors TVA entre ,00 et ,00 EUR II.2.2) Options non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché 08 mois (à compter de la date d attribution du marché). Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Voir cahier des charges. III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Voir document annexe. III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Le soumissionnaire doit disposer des références suivantes en matière de services exécutés pendant les 3 dernières années Organisation d événements interactifs au niveau européen ou équivalent pour personnes pour des entreprises, pouvoirs publics ou autres (liste de références dans les 3 dernières années accompagnées éventuellement de photos). III.2.4) Marchés réservés non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation oui.

10 2262 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Versnelde onderhandelingsprocedure. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst POD MI-SPP MIIS F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 10/02/2010; tijdstip 1000 Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 10/02/2010; tijdstip 1200 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie raad van staat - rechtbank van eerste aanleg Bruxelles, België VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 25/01/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Négociée accélérée. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur POD MI-SPP MIIS F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 10/02/2010; heure 1000 Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 10/02/2010; heure 1200 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d état-tribunal de première instance Bruxelles, Belgique VI.5) Date d envoi du présent avis 25/01/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE N Aankondiging van gegunde opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Nationale instelling voor de radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, Kunstlaan 14, 1210 Brussel, België Contactpunt(en) Wathion Marc Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=56615 N Avis d attribution de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Organisme National des Déchets Radioactifs et des matières Fissiles enrichies, Avenue des Arts 14, 1210 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Wathion Marc Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=56615

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2263 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Nationaal of federaal agentschap/bureau. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten ja. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Uitbreiding stockage/opslagruimte lokaal 100 van CILVA installatie van Belgoprocess II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken Belgoprocess II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Uitbreiding stockage/opslagruimte van lokaal 100van de CILVA installatie te BELGOPROCESS II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Constructiestaalbouw II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Niet-openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op 1 - prijs - Weging eenheidsprijzen - Weging technische aspecten - Weging organisatie - Weging planning - Weging 5 IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst NIRAS-NOCA F03 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 Titel burgerlijke bouwkunde bouwwerken + infrastructuur V.1) Datum van gunning van de opdracht 03/12/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 2 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Bouw en Constructiewerken Swinnen, Reit 23, 2490 Balen, België V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 26/01/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Agence/office national(e) ou fédéral(e). Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs oui. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Extension stockage local 100 de l installation CILVA de Belgoprocess II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Travaux. Exécution. Lieu principal d exécution Belgoprocess II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Extension stockage local 100 de l installation CILVA de BELGOP- ROCESS II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal Ossatures métalliques II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Restreinte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 1 - prix - Pondération prix unitaires - Pondération aspects techniques - Pondération organisation - Pondération planning - Pondération 5 IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur NIRAS-NOCA F03 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. Section V. Attribution du marché Marché n o 1 Intitulé burgerlijke bouwkunde bouwwerken + infrastructuur V.1) Date d attribution du marché 03/12/2009 V.2) Nombre d offres reçues 2 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Bouw en Constructiewerken Swinnen, Reit 23, 2490 Balen, Belgique V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.4) Date d envoi du présent avis 26/01/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

12 2264 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Nationale Loterij naamloze vennootschap van publiek recht, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, België Contactpunt(en) aankoop & contractmanagement, t.a.v. Gert Van den Dries Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=55363 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Publiekrechtelijke instelling. - Nationale Loterij De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming raamovereenkomst hostesseteam II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 27 Belangrijkste plaats van dienstverlening Belgisch grondgebied II.1.3) De aankondiging betreft De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen. Maximum aantal deelnemers aan de beoogde raamovereenkomst 3 Looptijd van de raamovereenkomst 4 jaar(jaren) II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Voor een reeks gesponsorde evenementen wenst de Nationale Loterij host(ess)teams (meerderjarig) in te schakelen voor de ambulante verkoop van producten van de Nationale Loterij. De opdracht bestaat uit o.a. uit sampling, hardselling (verkopen) van producten van de Nationale Loterij en andere marketingactiviteiten op verschillende evenementen (wedstrijden, trekkingen,...). N Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Loterie Nationale société anonyme de droit public, rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact achat & gestion des contrats, à l attention de Gert Van den Dries Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=55363 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Organisme de droit public. - Loterie Nationale Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur contrat-cadre équipes d hôtesses II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 27 Lieu principal de prestation Territoire belge II.1.3) L avis implique L établissement d un accord-cadre. II.1.4) Informations sur l accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs. Nombre maximal de participants à l accordcadre envisagé 3 Durée de l accord cadre 4 année(s) II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Pour un nombre d événements sponsorisés, la Loterie Nationale souhaite faire appel à des équipes d hôte(sse)s (majeur(e)) pour la vente ambulante de produits de la Loterie Nationale. Le marché comporte notamment les éléments suivants sampling ou au hardselling (vendre) des produits de la Loterie Nationale et à effectuer d autres activités de marketing lors de différents événements (concours, tirages,...).

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2265 Ook het inschakelen van een coördinator onsite (ter plaatse) voor het begeleiden van de host(ess)teams maakt deel uit van deze opdracht. De opdracht bestaat in de organisatie en coördinatie van het verkoopteam naar en op het terrein. De opdracht wordt verdeeld in twee percelen Perceel 1 evenementen in het Vlaamse Gewest Perceel 2 evenementen in het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De inschrijver kan inschrijven voor één (1) van de twee percelen. Het doel van deze aanbestedingsprocedure is het afsluiten van een raamovereenkomst met drie (3) opdrachtnemers per perceel, die op bekwame wijze de behoefte aan hostessdiensten van de Nationale Loterij zullen invullen als samenwerkingspartners. Deze drie (3) partners zullen uitsluitend worden geselecteerd op basis van de overgelegde selectiecriteria. In een volgende fase zal bijkomend een onderlinge rangregeling worden bepaalt op basis van gunningscriteria. Deze rang wordt bepaalt van periode tot periode. De drie (3) raamcontracthouders kunnen hun basisofferte zo van tijd tot tijd handhaven of verbeteren. In de beoogde samenwerking zal met één (1) opdrachtnemer als eerste contact worden opgenomen. De tweede en derde geplaatste opdrachtnemer zullen gelijktijdig worden benaderd wanneer de eerste contactpartij de hostessdienst van de Nationale Loterij niet kan invullen. Te denken valt aan situaties waarin de eerste contactpartij de gevraagde personen niet kan bieden binnen de gestelde eisen, of te maken heeft met (tijdelijk) gebrek aan capaciteit, of reeds een negatieve evaluatie kreeg en de prestaties desondanks ondermaats blijven. De Nationale Loterij geeft de voorkeur om zo veel mogelijk te werken met eenzelfde team host(s)essen over het geheel van de evenementen of tenminste op eenzelfde evenement, zodat er niet veel verloop is van nieuwe hostesses/hosts. De overeenkomsten gaan in na ondertekening van de overeenkomsten. Indien minder dan drie (3) partijen in aanmerking komen voor het sluiten van een raamovereenkomst, zal enkel met de daartoe in aanmerking komende partijen een overeenkomst worden aangegaan. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Promotiediensten Bijkomende opdracht Public relationsdiensten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één perceel. La mise à disposition d un coordinateur sur site (sur place) pour l encadrement des équipes d hôtesses et/ou de stewards fait également partie du présent marché. Le marché comprend l organisation et la coordination de l équipe de vente vers et sur le terrain. Le marché est divisé en deux lots Lot 1 événements en Région flamande Lot 2 événements en Région wallonne et en Région de Bruxelles- Capitale Le soumissionnaire peut soumissionner pour un (1) des deux lots. La présente procédure d adjudication a pour objet de conclure un contrat-cadre avec trois (3) adjudicataires par lot, qui répondront de façon compétente aux besoins en termes de services d hôtesses de la Loterie Nationale en tant que partenaires de collaboration. Ces trois (3) partenaires seront exclusivement sélectionnés sur la base des critèresdesélection communiqués. Dans une phase suivante, les offres seront classées les unes par rapport aux autres sur la base de critères d attribution. Ce classement variera d une période à l autre. Les trois (3) titulaires d un contrat-cadre pourront maintenir ou améliorer leur offre de base le cas échéant. Dans le cadre de la collaboration visée, un seul adjudicataire sera contacté en premier. Les adjudicataires qui sont placés en deuxième et en troisième position seront approchés simultanément au cas où le premier contractant ne serait pas en mesure d assurer le service. A titre d exemple, on peut citer les situations où le premier contractant n est pas en mesure de mettre à disposition les personnes demandées dans le cadre des exigences posées, ou en cas de manque (temporaire) de capacité, ou s il a déjà reçu une évaluation négative et les prestations restent néanmoins médiocres. La Loterie Nationale souhaite travailler le plus possible avec une même équipe d hôtesses/de stewards pour l intégralité des événements ou au moins sur une même manifestation, afin d éviter un roulement trop important de nouvelles hôtesses / nouveaux stewards. Les contrats prennent effet après leur signature. Si le nombre des parties entrant en ligne de compte pour la signature d un contratcadre est inférieur à trois (3), un contrat sera uniquement conclu avec les parties entrant en ligne de compte à cette fin. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal Services de promotion Objet supplémentaire Services de relations publiques II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.1.8) Division en lots oui. Il convient de soumettre des offres pour un seul lot. Inlichtingen over percelen Perceel nr. 1 Titel Evenementen in het Vlaamse Gewest 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Promotiediensten Perceel nr. 2 Titel evenementen in het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Promotiediensten Informations sur les lots Lot n o 1 Titre Evénements en Région flamande 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal Services de promotion Lot n o 2 Titre événements en Région wallonne et en Région de Bruxelles- Capitale 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal Services de promotion

14 2266 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan 1. de naam, voornamen, de hoedanigheid of het beroep, de nationaliteit en woonplaats van de inschrijver of, indien het een vennootschap betreft, haar handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit en maatschappelijk zetel; 2. het nummer en de benaming van de rekening die de inschrijver bij een erkende financiële instelling heeft geopend; 3. de nationaliteit van de eventuele onderaannemers en van het personeel door de inschrijver tewerkgesteld. 4. De inschrijver voegt een attest inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid bij zijn offerte of bezorgt het aan de Nationale Loterij voor de opening van de offertes. Dat attest moet opgemaakt zijn uiterlijk de dag voor de opening van de offertes. Uit dit attest moet blijken dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal te rekenen vanaf de dag van de opening van de offertes. 5. een attest van niet-faling of een gelijkwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst, waaruit blijkt dat de inschrijver niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt, of niet in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 6. een attest van niet-faling of een gelijkwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst, waaruit blijkt dat de inschrijver geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement en voor hem geen procedure van vereffening aanhangig is, of geen voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; Punten 5. en 6. voor België één (1) attest uitgereikt door de Rechtbank van Koophandel. 7. een getuigschrift verstrekt door de bevoegde overheid waaruit blijkt dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen in overeenstemming met de Belgische wetgeving (directe en indirecte belastingen) of die van het land waarin hij is gevestigd (voor België voor directe belastingen model 276 C II geleverd door de sectie directe belastingen van het invorderingsbureau; voor indirecte belastingen een attest van betaling van de BTW geleverd door de BTW sectie van het invorderingsbureau). III.2.2) Economische en financiële draagkracht Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan 8. een onafhankelijke accountants- of bedrijfsrevisorverklaring die aangeeft dat de inschrijver financieel/economisch in staat mag worden geacht de eventueel uit deze aanbesteding voortvloeiende opdracht correct uit te voeren. 9. de inschrijver moet enkele jaarrekeningen over de afgelopen 3 jaren verstrekken indien deze niet beschikbaar zijn op de website van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Buitenlandse ondernemingen blijven ertoe gehouden hun geconsolideerde balans-, omzet- en verlies en winstcijfers over de afgelopen 3 jaren mee te delen. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies 1. le nom, les prénoms, la qualité ou la profession, la nationalité et le domicile du soumissionnaire ou, s il s agit d une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, sa forme juridique, sa nationalité et son siège social; 2. le numéro et l intitulé du compte ouvert par le soumissionnaire auprès d une institution financière agréée; 3. la nationalité des sous-traitants éventuels et du personnel employé par le soumissionnaire. 4. En matière de paiement de cotisations de sécurité sociale, le soumissionnaire joint une attestation à son offre ou la fait parvenir à la Loterie Nationale avant l ouverture des offres. Cette attestation doit être établie au plus tard le jour avant l ouverture des offres et doit indiquer que le soumissionnaire est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions légales du pays où il est établi jusqu à l avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date d ouverture des offres. 5. une attestation de non-faillite ou un document équivalent délivré par l autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance dont il résulte que le soumissionnaire n est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d activités, ou dans toute situation analogue résultant d une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; 6. une attestation de non-faillite ou un document équivalent délivré par l autorité judiciaire ou administrative du pays d origine ou de provenance dont il résulte que le soumissionnaire n a pas fait l aveu de sa faillite, n est pas en instance de liquidation, et qu il ne fait pas l objet d autres procédures de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; Points 5. et 6. pour la Belgique une (1) attestation délivrée par le Tribunal de Commerce. 7. un certificat délivré par l instance compétente dont il résulte que le soumissionnaire s est acquitté de ses obligations en matière de paiement de ses impôts conformément à la législation belge (impôts directs et indirects) ou à celle du pays où il est établi. (pour la Belgique pour les impôts directs modèle276ciidélivré par le secteur des contributions directes du bureau de recouvrement; pour les impôts indirects une attestation de paiement de la TVA délivré par le secteur TVA du bureau de recouvrement). III.2.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies 8. la déclaration d un comptable / réviseur d entreprise indépendant indiquant que le soumissionnaire peut être considéré sur le plan financier/économique comme étant en mesure d exécuter correctement le marché découlant éventuellement de la présente adjudication; 9. le soumissionnaire doit fournir uniquement les comptes annuels relatifs aux 3 années écoulées si ceux-ci ne sont pas disponibles sur le site Internet de la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique. Les entreprises étrangères restent tenues de communiquer leurs bilans consolidés, leurs chiffres d affaires, leurs pertes et leurs bénéfices relatifs aux 3 années écoulées.

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2267 Eventueel vereiste minimumeisen Om in aanmerking te worden genomen, zal het nettobedrijfskapitaal (werkkapitaal) van de onderneming voor het laatst gepubliceerde boekjaar positief moeten zijn (in balanstermen 29/58 42/48). Indien negatief kan dit voor de Nationale Loterij een afdoende reden zijn om de offerte niet in de vergelijking te betrekken. III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan 10. de referentieopdrachten van de inschrijver. Dit deel moet minstens drie (3) afgeronde referentieopdrachten van de gegadigde bevatten met vermelding van minimum volgende informatie 1) Naam opdrachtgevende instantie of onderneming, Adres, Postcode en plaatsnaam; 2) Naam contactpersoon opdrachtgever, Functie, Telefoonnummer, Faxnummer, Branche/aard referentie; 3) Projectduur, Datum start project, Datum eind project, Reden beëindiging; 4) Contractwaarde van de gehele opdracht, Totaalbedrag per jaar; Aard van opdracht; Branche/aard afnemende dienst. De referentieopdrachten worden ondersteund door getuigschriften van goede uitvoering met de vermelding of ze werden uitgevoerd volgens de regels van het vak en of ze tot een goed eind werden gebracht. Uit de drie (3) referentieopdrachten moet duidelijk de ervaring in hardselling (verkoop en beheer van geld) en de coördinatie blijken; perceel 1 een verklaring betreffende de taalvaardigheid van de medewerkers (coördinators en host(essen)s), door ervaringen van de hosts/hostessen op Nederlandstalige en tweetalige (Nederlands en Frans) evenementen; - perceel 2 een verklaring betreffende de taalvaardigheid van de medewerkers (coördinators en host(essen)s), door ervaringen van de hosts/hostessen op Franstalige evenementen en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tweetalige (Frans en Nederlands); 12. een verklaring dat de inschrijver beschikt over een voldoende groot bestand van host(esses)s, die voldoen aan de taakomschrijving van deze opdracht, zodat de inschrijver bij voorkeur met hetzelfde hostesseteam kan werken op de verschillende evenementen of tenminste op eenzelfde evenement; 13. het jaarlijkse gemiddelde van het personeelsbestand van de firma, opgegeven per categorie (hostesses, coördinators en andere functies) gedurende de drie voorbije jaren; 14. de CV s van de personen die belast worden met de coördinatie van de hostessteams. III.2.4) Voorbehouden opdrachten III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Niet-openbaar. IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen Beoogd aantal ondernemingen 3 Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) Pour que l offre soit prise en considération, le capital d exploitation net (fonds de roulement net) de l entreprise pour le dernier exercice publié devra être positif (en termes de bilan 29/58 42/48). Si ce capital d exploitation net est négatif, la Loterie Nationale pourra décider de ne pas inclure l offre dans la comparaison. III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies 10. les marchés deréférence du soumissionnaire. Cette partie doit comporter au moins trois (3) marchés deréférence que le candidat a menés à bien et mentionner au minimum les informations 1) Nom de l instance ou de l entreprise adjudicatrice, adresse, code postal et localité; 2) Nom du correspondant de l adjudicateur, fonction, numéro de téléphone, numéro de fax, référence du secteur/type; 3) Durée du projet, date de début du projet, date de fin du projet, motif de la fin; 4) Valeur du contrat de l ensemble du marché, montant total par année; nature du marché; secteur/type du service adjudicateur. Les marchés de référence seront étayés par des certificats de bonne exécution mentionnant qu ils ont été exécutés suivant les règles de l art et qu ils ont été menés à bon terme. Les trois (3) marchés deréférence doivent clairement démontrer l expérience en termes de «hardselling» (vente et gestion de fonds) et/ou de coordination; lot 1 une déclaration concernant l aptitude linguistique des collaborateurs (coordinateurs et hôtesses/stewards en citant les expériences des stewards/hôtesses lors d événements néerlandophones et bilingues (néerlandais et français) ; - lot 2 une déclaration concernant l aptitude linguistique des collaborateurs (coordinateurs et hôtesses/stewards, en citant les expériences des stewards/hôtesses lors d événements francophones et pour la Région de Bruxelles-Capitale bilingues (français et néerlandais); 12. une déclaration démontrant que le soumissionnaire dispose d un effectif suffisamment important d hôtesses et de stewards satisfaisant à la description des tâches du présent marché, de sorte que le soumissionnaire puisse par préférence travailler avec la même équipe d hôtesses lors des différents événements ou au moins sur une même manifestation; 13. la moyenne annuelle des effectifs de la société, indiquée par catégorie (hôtesses, coordinateurs et autres fonctions) au cours des trois dernières années; 14. les CV des personnes chargées de la coordination des équipes d hôtesses. III.2.4) Marchés réservés non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Restreinte. IV.1.2) Limites concernant le nombre d opérateurs invités à soumissionner ou à participer Nombre d opérateurs envisagé 3

16 2268 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden Per perceel zal met maximum drie (3) kandidaten een raamovereenkomst aangegaan worden, op grond van volgende rangschikking 1. Rangschikking van de waarde (excl. BTW) van de referentieopdrachten per perceel (perceel 1 Nederlandstalige en tweetalige evenementen, perceel 2 Franstalige en tweetalige evenementen); 2. Aantal hostesse(s)/host(s) met verkoopservaring uit het bestand van host(essen)s. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst LN-OPERATIONS/RM/KH/GVDD/2010/01-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 05/03/2010; tijdstip 1100 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel Internetadres http//www.raadvstconsetat.be VI.4.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep 15 dagen voor het instellen van een beroep volgens een procedure in kort geding voor de Raad van State via een uiterst dringende rechtspleging 60 dagen voor een verzoekschrift tot nietigverklaring of een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging Deze rechtsmiddelen dienen te worden ingesteld bij afzonderlijke, gedagtekende en ondertekende, verzoekschriften, dat door u of een advocaat ondertekent moet zijn, en moeten per aangetekende brief gestuurd worden aan de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, BELGIË. VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen Nationale Loterij Naamloze vennootschap van publiek recht, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, België Tel , fax Internetadres http//www.loterie-nationale.be VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 25/01/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Critères objectifs de limitation du nombre de candidats Par lot, un contrat-cadre sera conclu avec trois (3) candidats maximum, sur la base du classement suivant 1. Classement selon la valeur (hors TVA) des marchés de référence par lot (lot 1 événements néerlandophones et bilingues, lot 2 événements francophones et bilingues); 2. Nombre d hôtesse(s)/steward(s) jouissant d une expérience de vente dans l effectif. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur LN-OPERATIONS/RM/KH/GVDD/2010/01-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 05/03/2010; heure 1100 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d État, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél Adresse internet http//www.raadvstconsetat.be VI.4.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours 15 jours Pour l introduction d un recours dans le cadre d une procédure en référé devant le Conseil d État par une procédure d extrême urgence, 60 jours pour une requête en annulation ou une demande de suspension de l exécution. Ces voies de recours doivent être introduites par des requêtes séparées, datées et signées par vous-même ou par un avocat, à envoyer par courrier recommandé au Premier Président du Conseil d Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, BELGIQUE. VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l introduction des recours Loterie Nationale société anonyme de droit public, rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél , fax Adresse internet http//www.loterie-nationale.be VI.5) Date d envoi du présent avis 25/01/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2269 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Avis de marché, secteurs spéciaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom, adresse et point de contact Infrabel, direction Infrastructure, à l attention de M. O. Philippe, chef de service f.f., rue des Guillemins 26, 7 ème étage, 4000 Liège, tél (0) , fax + 32 (0) Adresse internet Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues voir l annexe A.I. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus voir l annexe A.II. Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées point de contact susmentionné. I.2. Activité principale du pouvoir adjudicateur services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur ligne 125, Liège-Guillemins/Namur, Ampsin, entretien du passage supérieur BK et des murs de soutènement BK II.1.2. Type de marché et lieu d exécution des travaux a) Travaux exécution. Lieu principal d exécution ligne 125, Ampsin. Code nuts BE 352. II.1.3. L avis implique un marché. II.1.5. Brève description du marché démolition et reconstruction des parements en maçonnerie. Travaux d entretien et de parachèvement divers. II.1.6. Classification CPV (Vocabulaire commun des Marchés Objet principal descripteur principal Objets supplémentaires descripteurs principaux ; II.1.7. Marché couvert par l accord sur les Marchés publics (AMP) non. II.1.8. Division en lots non. II.1.9. Des variantes seront prises en considération non. II.2. Quantité ou étendue du marché II.2.1. Quantité ou étendue globale démolition et reconstruction... voir point II.1.5. II.2.2. Options non. II.3. Durée du marché ou délai d exécution soixante jours ouvrables. Section III. Renseignements d ordres juridiques, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au contrat III.1.1. Cautionnement et garanties exigés un cautionnement, correspondant à 5 % du montant de l offre, est exigé. III.1.4. L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2. Conditions de participation III.2.3. Capacité technique Agréation d entrepreneurs de travaux requise catégorie E, classe 3 ou supérieure (estimation hors T.V.A.). III.2.4. Marché réservé non.

18 2270 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure ouverte. IV.2. Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2. Une enchère électronique sera effectuée non. IV.3. Renseignements d ordre administratif IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur 57/53/4/09/117. IV.3.2. Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3. Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires Date limite réception des demandes de documents ou accès aux documents 25 février 2010, à 12 heures. Documents payants oui. Prix Cahier spécial des charges 39,00 EUR + 2,34 EUR (T.V.A.) = 41,34 EUR. Quatre plans 8,38 EUR + 0,50 EUR (T.V.A.) = 8,88 EUR. Total 50,22 EUR. Un support informatique (CD-rom) du métré récapitulatif uniquement est joint au modèle de soumission. Ce CD-rom devra être retourné complété, sans en modifier la version. Il sera joint à la soumission, qui comportera obligatoirement, comme cela est prévu actuellement, un exemplaire original du «Métré récapitulatif à annexer à la soumission» sur support papier. Consultation des documents Les soumissionnaires peuvent, dès le1 er février 2010, consulter les documents d adjudication aux adresses suivantes Infrabel, direction Infrastructure, rue des Guillemins 26, septième étage, secrétariat (local 703), à 4000 Liège (tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures). Infrabel, cellule «Administrateur délégué», bureau 603, section 80, rue Bara 110, à 1070 Bruxelles, tél (0) (tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de 9 à 12 heures). Achat des documents Les documents d adjudication pourront être retirés à l adresse suivante Infrabel, direction Infrastructure, rue des Guillemins 26, septième étage, secrétariat (local 703), à 4000 Liège (tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures), après versement de la somme requise au compte d Infrabel, avec indication du numéro de T.V.A. et la mention «Cahier spécial des charges n 57/53/4/09/117» et production de la preuve de paiement. Cette dernière pourra également être fournie par fax + 32 (0) IV.3.4. Date limite de réception des offres 25 février 2010, à 14 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre français. IV.3.6. Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre (procédure ouverte) deux cent cinquante jours calendrier. IV.3.7. Modalités d ouverture des offres 25 février 2010, à 14 heures, rue des Guillemins 26, septième étage, local 711, 4000 Liège. Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres oui. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. Il s agit d un marché àcaractère périodique non. VI.2. Marché s inscrivant dans un projet et/ou un programme financé par des fonds communautaires non. VI.4. Procédures de recours VI.4.1. Instance chargée des procédures de recours Conseil d Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, tél (0) Adresse internet VI.4.2. Introduction des recours le délai d introduction des recours est de soixante jours calendrier à compter à partir du jour suivant celui de la notification de la décision. VI.5. Date d envoi du présent avis 19 janvier Annexe A Adresses supplémentaires et points de contact I. Adresse et point de contact auprès desquels des renseignements complémentaires peuvent être obtenus Infrabel, direction Infrastructure, à l attention de M. J.F. Lenaers, ingénieurs civil, rue des Guillemins 26, septième étage, 4000 Liège, tél (0) , fax + 32 (0) Adresse internet II. Adresse et point de contact auprès desquels le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus Infrabel, direction Infrastructure, à l attention du secrétariat, rue des Guillemins 26, septième étage, 4000 Liège, tél (0) ou + 32 (0) , fax + 32 (0) Adresse internet

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2271 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N N Aankondiging van een opdracht, nutssectoren Afdeling I. Aanbestedende dienst/aanbestedende overheid I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) Infrabel, directie Infrastructuur, bureau I-I.NO.05, aannemingen, sectie 4, Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen, tel (0) , fax + 32 (0) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zie bijlage A.I. Bestek en aanvullende documenten zijn verkrijgbaar op zelfde adres als voor het hierboven vermeld contactpunt. Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het hierboven vermeld contactpunt. I.2. Hoofdactiviteit(en) van de aanbestedende dienst/ aanbestedende overheid vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving II.1.1. Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming 57/42/2/09/46 kabelwerken Mechelen en Muizen. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten a) Werken uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken Mechelen en Muizen. Nuts code BE 212. II.1.3. De aankondiging betreft een overheidsopdracht. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/ aankopen kabelwerken Mechelen en Muizen. Er kunnen werken, die een herhaling zijn van soortgelijke werken, toevertrouwd worden aan de aannemer die deze opdracht toegewezen krijgt. II.1.6. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht hoofdcategorie II.1.7. Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8. Verdeling in percelen II.1.9. Varianten worden aanvaard II.2. Hoeveelheden of omvang van de opdracht II.2.2. Opties II.3. Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht honderd vijftig kalenderdagen (vanaf de gunning van de opdracht). Avis de marché, secteurs spéciaux Section I. Entité adjudicatrice/pouvoir adjudicateur I.1. Nom, adresse et point de contact Infrabel, direction Infrastructure, I-I.NO.05, aannemingen, sectie 4, Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen, tél (0) , fax + 32 (0) Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues voir l annexe A.I. Adresse auprès de laquelle le cahier spécial des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus point de contact susmentionné. Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point de contact susmentionné. I.2. Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice/du pouvoir adjudicateur services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1. Description II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur 57/42/2/09/46 travaux de câblage à Malines et Muizen. II.1.2. Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services a) Travaux exécution. Lieu principal d exécution Malines et Muizen. Code nuts BE 212. II.1.3. L avis implique un marché. II.1.5. Brève description du marché ou de l achat/des achats travaux de câblage à Malines et Muizen. Des travaux, qui sont la répétition de travaux similaires, peuvent être confiés à l entrepreneur qui s est vu attribuer le marché. II.1.6. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés Objet principal descripteur principal II.1.7. Marché couvert par l accord sur les Marchés publics (AMP) non. II.1.8. Division en lots non. II.1.9. Des variantes seront prises en considération non. II.2. Quantité ou étendue du marché II.2.2. Options non. II.3. Durée du marché ou délai d exécution cent cinquante jours calendrier (à compter de la date de l attribution du marché).

20 2272 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen 5 % van het inschrijvingsbedrag. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande maandelijkse betalingen. III.1.3. De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waarvan de opdracht wordt gegund tijdelijke handelsvennootschap. III.1.4. Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2. Voorwaarden voor deelneming III.2.2. Economische en financiële draagkracht Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan geen. III.2.3. Technische bekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Erkenning ondercategorie C.6, klasse 4 of hogere. III.2.4. Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1. Type procedure IV.1.1. Type procedure openbare aanbesteding; openbaar. IV.2. Gunningscriteria IV.2.1. Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3. Administratieve inlichtingen IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende overheid 57/42/2/09/46. IV.3.2. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten 2 maart 2010, te 11 uur. Tegen betaling verkrijgbare documenten ja. Prijs 50,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode overschrijving op rek. nr van Infrabel, district Noordoost, ontvangsten te Antwerpen met vermelding «bestek nr. 57/42/2/09/46» en BTW-nummer. Geen contante betaling. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of deelnemingsaanvragen 2 maart 2010, te 11 uur. IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming Nederlands. IV.3.6. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen tweehonderd veertig dagen (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen). IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend 2 maart 2010, te 11 uur, station Antwerpen-Centraal, Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen, 2 e verdieping. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen ja. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Periodieke opdracht VI.2. Opdracht houdt verband met een project en/of een programma met middelen van de Gemeenschap wordt gefinancierd Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au contrat III.1.1. Cautionnement et garanties exigés 5 % du montant de soumission. III.1.2. Principales conditions financières et dispositions en matière de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent paiement mensuel. III.1.3. Forme juridique que devra revêtir le groupement d opérateurs économiques attributaire du marché société commerciale momentanée. III.1.4. L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2. Conditions de participation III.2.2. Capacité économique et financière Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies aucune. III.2.3. Capacité technique Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies Agréation dans la sous-catégorie C.6, classe 4 ou supérieure. III.2.4. Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure IV.1.1. Type de procédure adjudication publique; ouverte. IV.2. Critères d attribution IV.2.1. Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2. Une enchère électronique sera effectuée non. IV.3. Renseignements d ordre administratif IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur 57/42/2/09/46. IV.3.2. Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3. Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents 2 mars 2010, à 11 heures. Documents payants oui. Prix 50,00 EUR. Conditions et mode de paiement versement au compte n , Infrabel, district Noordoost, Ontvangsten, avec indication du numéro de T.V.A. et en mentionnant «Bestek nr. 57/42/2/09/46». Pas de paiement comptant. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 2 mars 2010, à 11 heures. IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation néerlandais. IV.3.6. Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre deux cent quarante jours (à compter de la date limite de réception des offres). IV.3.7. Modalités d ouverture des offres 2 mars 2010, à 11 heures. Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres oui. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. Il s agit d un marché àcaractère périodique non. VI.2. Le marché(s) s inscrivant dans un projet/programme financé par des fonds communautaires non.

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, CDC, Bedrijfsgroep Transport, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EADen Haag(NL).

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer +

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer + AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht (NL). Contactpunt(en): Servicecentrum

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Teylingen, postbus 149, 2215 ZJ Voorhout (NL). Contactpunt(en): Inkoop, t.a.v.:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en): Fd/Inkoop,

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124650-2011:text:nl:html NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 2011/S 76-124650 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Buitenlandse Zaken, p/a Postbus 20006, 2500 EA Den Haag (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 8Utrecht, 3584 CSUtrecht(NL). Contactpunt(en): Universiteit

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) namens het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht (NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst John F. Kennedylaan 8, t.a.v. mevr. M. GermanusBijl, 7314 PS Apeldoorn ( Nederland ) Ter attentie van: M. GermanusBijl

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Centraal Orgaan opvang asielzoekers, Postbus 3002, 2280ME Rijswijk (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden (NL). t.a.v.: dhr. J.A. Boonstra.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Gelderland, Afdeling Uitvoeren Werken, team ABG, Postbus 9090, 6800gxArnhem(NL).

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs Kempkensberg 12, 9722 TB Groningen ( Nederland ) Ter attentie van: Gerda Scholte Telefoon:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Eindhoven Airport NV Nationale identificatie: 3710536 Postadres: Luchthavenweg

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn/Vastgoed, Postbus 12652, 2500

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: HVC Groep Nationale identificatie: 37061260 Postadres: Amsterdamseweg 10 Plaats: VelsenZuid Postcode: 1981 LE Land: NL

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 72, 9700 AB Groningen (NL). Contactpunt(en): ZRi, t.a.v.:

Nadere informatie

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 BE001 29/04/2011 - BDA nummer: 2011-508883 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Bestuursdienst OmmenHardenberg 5242405 Stephanuspark 1 Hardenberg 7772 HZ Larissa van Unen Email: bureau.inkoop@ommenhardenberg.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 15/01/2015 - BDA nummer: 2015-501028 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Assen 341893957 Noordersingel 33 Assen 9401 JW Ralph Gesink +31 592366911 Email: inkoop@assen.nl Internetadres(sen): Adres van de

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Erasmus Universiteit Rotterdam Nationale identificatie: 21411034 Postadres: Burgemeester Oudlaan 50 Plaats: rotterdam

Nadere informatie

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT.

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. 1/5 NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S 31-044701 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Technische Universiteit Nationale identificatie: 102183628 Postadres: Stevinweg 1 Postcode: 2628 CN Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Hoorn Nationale identificatie: 341772977 Postadres: Nieuwe Steen 1 Plaats:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, Postbus 1900, 1000 BXAmsterdam(NL).

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146044-2016:text:nl:html Nederland-Nieuwegein: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Schagen 60330884 Laan 19, 1741 EA Schagen ( Nederland ) Ter attentie van: W.A.(Wilco) van Schagen Telephone: +31 224210400,

Nadere informatie

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag, Parkstraat 83, Postbus 85617 Den Haag (NL).

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese Aanbesteding Leerlingenvervoer gemeente Hengelo.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese Aanbesteding Leerlingenvervoer gemeente Hengelo. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Hengelo, Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inkoop,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Drents Overijsselse Delta Nationale identificatie: 64208338 Postadres: Postbus 60 Plaats: Zwolle Postcode:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Lansingerland.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Lansingerland. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Lansingerland, Postbus 6, Bergschenhoek (NL). Contactpunt(en): PRC, t.a.v.: mevrouw

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Lelystad Nationale identificatie: 311864748 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Rotterdam, Postbus 1130, 3000 BC Rotterdam (NL). Contactpunt(en): RSO Inkoopbureau,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Campus Deltion College Nationale identificatie: 71609732 Mozartlaan 15 ZWOLLE 8031AA Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Sven Verhoeven

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AEDOORN(NL). Contactpunt(en): Gemeente Utrechtse

Nadere informatie

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14:

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14: Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: Montessori Lyceum Schimmelpenninckstraat 17 P.J. Sloover3039 KS +31

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag (NL). Contactpunt(en): Provincie

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Alliander N.V. Utrechtseweg 68 Arnhem 6812 AH NL Alliander N.V. T. de Vries Email: Internetadres(sen): Adres van de aanbestedende

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland Nationale identificatie: 25737522 Postadres:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inrichting

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking namens het Expertisecentrum Organisatie en Personeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Kollumerland c.a. Nationale identificatie: 261887363 Postadres: Van Limburg

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese openbare aanbesteding van leerlingenvervoer en zwemvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese openbare aanbesteding van leerlingenvervoer en zwemvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen (NL). Internetadres(sen): Adres

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 17/01/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Waterschap Hollandse Delta 21767759 Handelsweg 100,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Groningen Gedempte Zuiderdiep 98 Groningen 9711 HL NL Inkoop gemeente Groningen Gea van der Werk Email: Internetadres(sen): Adres

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB ZWOLLE (NL). Contactpunt(en): H. Ruigrok,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Provincie Gelderland Markt 11 Arnhem 6811 CG Provincie Gelderland Hoofdkantoor J.L.L.P. RÃ melingh Telefoon: +31 263599103 Email: j.romelingh@gelderland.nl

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) OVER-gemeenten, Koetserstraat 3, 1531NXWormer(NL). Contactpunt(en): Stichting Rijk, t.a.v.:

Nadere informatie