BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e JAARGANG N e ANNEE DINSDAG 5 OKTOBER 2010 MARDI 5 OCTOBRE 2010 BERICHT Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie : Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen. Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd. De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als : - Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via Publicatiefrequentie : Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd. AVIS Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication : L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d une manière groupée a livrer au BDA. Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière. La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si : - Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante : Fréquence de publication : Depuis le 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement.

2 28784 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nieuwe modellen : Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Nouveaux modèles : Depuis le 1 er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Nog vragen : Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Des questions supplémentaires : Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES N Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Senaat, Leuvenseweg 7, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Senaat, t.a.v. Roland Moyse Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Openbare aanbesteding voor de levering van vier voertuigen van het type berline II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Belangrijkste plaats van levering : Brussel NUTS-code : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Levering van vier voertuigen van het type berline II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Auto s: stationcars en sedans II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : N Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Sénat, Rue de Louvain 7, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Sénat, à l attention de Roland Moyse Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : senat.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Adjudication publique d un marché de fourniture de quatre voitures grandes routières II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Lieu principal de livraison : Bruxelles Code NUTS : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) L avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Fourniture de quatre voitures grandes routières II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Breaks et berlines II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non.

4 28786 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Geraamde waarde zonder BTW : ,00 EUR Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Artikel 15 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, bijgevoegd aan het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Geen specifieke vereiste III.2.2) Economische en financiële draagkracht : voldaan : Geen specifieke vereiste III.2.3) Vakbekwaamheid : voldaan : Geen specifieke vereiste Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : SEN/2010/107 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 02/12/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 03/12/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 03/12/2010; tijdstip : 11:00 Plaats :, Senaat - Leuvenseweg Brussel - Gelijkvloers - Zaal E Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Openbare zitting II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : ,00 EUR Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Article 15 du Cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, annexé àl arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pas d exigence particulière III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pas d exigence particulière III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pas d exigence particulière Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : SEN/2010/107 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents : Date : 02/12/2010 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 03/12/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.8) Modalités d ouverture des offres : date : 03/12/2010; heure : 11:00 Lieu :, Sénat - Rue de Louvain Bruxelles - Rez-de-chaussée - Salle E Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres : Séance publique

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : VI.3) Nadere inlichtingen VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel Internetadres : VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Senaat, Leuvenseweg 7, 1000 Brussel, België Tel , fax Internetadres : VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 30/9/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique : non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél Adresse internet : VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l introduction des recours : Sénat, Rue de Louvain 7, 1000 Bruxelles, Belgique Tél , fax Adresse internet : VI.5) Date d envoi du présent avis : 30/9/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Senaat, Leuvenseweg 7, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Senaat, t.a.v. Roland Moyse Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Openbare aanbesteding van een dienstenopdracht voor glazenwasseij en schoonmaak van verlichting, spiegels, deuren, luifels en hekken II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 14 N Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Sénat, Rue de Louvain 7, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Sénat, à l attention de Roland Moyse Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : senat.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Adjudication publique d un marché de services de lavage de fenêtres, de luminaires, de miroirs, de portes, d auvents et de grilles II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 14

6 28788 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Belangrijkste plaats van : Brussel NUTS-code : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Glazenwasserij en schoonmaak van verlichting, spiegels, deuren, luifels en hekken II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : II.1.8) Verdeling in percelen : II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Geraamde waarde zonder BTW : 36000,00 EUR Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Artikel 15 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, bijgevoegd aan het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Geen specifieke vereiste III.2.2) Economische en financiële draagkracht : voldaan : Geen specifieke vereiste III.2.3) Vakbekwaamheid : voldaan : Geen specifieke vereiste III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : Lieu principal : Bruxelles Code NUTS : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) L avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Lavage de fenêtres, de luminaires, de miroirs, de portes, d auvents et de grilles II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Services de nettoyage de logements, de bâtiments et de vitres II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 36000,00 EUR Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Article 15 du Cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, annexé àl arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pas d exigence spécifique III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pas d exigence spécifique III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pas d exigence spécifique III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non.

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : SEN/2010/103 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 18/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 19/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : VI.3) Nadere inlichtingen VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel Internetadres : VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Senaat, Leuvenseweg 7, 1000 Brussel, België Tel , fax Internetadres : VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 1/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : SEN/2010/103 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents : Date : 18/11/2010 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 19/11/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais Section VI. Renseignements complémentaires VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél Adresse internet : VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l introduction des recours : Sénat, Rue de Louvain 7, 1000 Bruxelles, Belgique Tél , fax Adresse internet : VI.5) Date d envoi du présent avis : 1/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : MRMP-C/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Verwerving, Eversestraat 1, 1140 Brussel, België Contactpunt(en) : Dewaele Rick Albert Kamiel Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : https://enot.publicprocurement.be/ N Avis d informations complémentaires, avis d informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif Section I. Pouvoir adjuducateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : MRMP-C/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section CIS - Sous-section Acquisition, Rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Dewaele Rick Albert Kamiel Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : https://enot.publicprocurement.be/

8 28790 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/ I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aankoop en onderhoud van boekhoudkundige en horca beheer software II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Meerjarenovereenkomst voor de aankoop ( ) en het onderhoud (2010 e.v.)van boekhoudkundige en horeca beheer software evenals van een kassasysteem met randapperatuur. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Software voor systeembeheer Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-C/A-0CA501-F02_1 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS esender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : IV.2.3) Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2010/S van 30/09/2010 IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 30/09/2010 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft : Rectificatie. Aanvullende informatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de bijbehorende aanbestedingsstukken. VI.4) Overige nadere inlichtingen : Nieuw Aanhangsel Bijlage A Nieuw Aanhangsel_4_van_Bijlage_D Nieuw Aanhangsel_5_van_Bijlage_D Nieuwe Bijl C en D van bestek 0CA501 Vragen infovergadering Verslag Infovergadering VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 30/09/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Adresse du profil d acheteur : https://enot.public procurement.be/ I.2) Type d organisme acheteur : Pouvoir adjudicateur (dans le cas d un marché couvert par la Directive 2004/18/CE). Afdeling II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l entité adjudicatrice : Achat et maintenence de logiciels de comptabilité et de gestion horeca II.1.2) Description succinte du marché ou de l acquisition/des acquisitions : Marché pluriannuel concernant l achat ( ) et la maintenance (2010 e.s.) des logiciels de comptabilité et de la gestion horeca ainsi que d un système de caisse avec appareillage périphérique. II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Logiciels de gestion de systèmes Afdeling IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Renseignements d ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l entité adjudicatrice : MRMP-C/A-0CA501-F02_1 IV.2.2) Référence de l avis pour les avis envoyés électroniquement : Avis original envoyé par : OJS esender. Login : BE001 Référence de l avis : IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication : Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne : 2010/S du 30/09/2010 IV.2.4) Date d envoi de l avis original : 30/09/2010 Afdeling VI. Renseignements complémentaires VI.1) L avis implique : Rectification. Informations complémentaires. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter. VI.3.1) Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans le dossier d appel d offres correspondant. VI.4) Autres informations complementaires : Nouvelle Appendice Ann A Nouvelle Appendice_4_de_l Annexe_D Nouvelle Appendice_5_de_l Annexe_D Nouvelles Bijl C en D van bestek 0CA501_Ann C et D Questions Réunion d info Rapport réunion Info VI.5) Date d envoi du présent avis : 30/09/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst N Avis d informations complémentaires, avis d informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif Section I. Pouvoir adjuducateur I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : MRMP-S/AM - Algemene Directie Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems Ondersectie Verwerving Prod/Mun, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) : Nancy Degroote Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=62934 I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Meerjarige overeenkomst ( ) tegen prijslijst voor de levering van diverse verven voor het rollend materieel. II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Meerjarige overeenkomst ( ) tegen prijslijst voor de levering van diverse verven voor het rollend materieel van Defensie. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Chemische producten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-S/AM-0SM060-2-F02_0 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS esender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : IV.2.3) Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2010/S van 29/04/2010 IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 26/04/2010 I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : MRMP-S/AM - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems Sous-section Acquisition Prod/Mun, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact : Nancy Degroote Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse du profil d acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=62934 I.2) Type d organisme acheteur : Pouvoir adjudicateur (dans le cas d un marché couvert par la Directive 2004/18/CE). Afdeling II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l entité adjudicatrice : Marché pluriannuel ( ) à bordereau de prix pour la fourniture de peintures diverses pour le matériel roulant. II.1.2) Description succinte du marché ou de l acquisition/des acquisitions : Un marché pluriannuel ( ) à bordereau de prix pour la founiture de peintures diverses pour le matériel roulant de la Défense. II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Produits chimiques Afdeling IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Renseignements d ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l entité adjudicatrice : MRMP-S/AM-0SM060-2-F02_0 IV.2.2) Référence de l avis pour les avis envoyés électroniquement : Avis original envoyé par : OJS esender. Login : BE001 Référence de l avis : IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication : Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne : 2010/S du 29/04/2010 IV.2.4) Date d envoi de l avis original : 26/04/2010

10 28792 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft : Onvolledige procedure. VI.2) Informatie over onvolledige gunningsprocedure : De opdracht is niet gegund. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 01/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Afdeling VI. Renseignements complémentaires VI.1) L avis implique : Procédure incomplète. VI.2) Informations sur les procedures de passation incompletes : Le marché n a pas été attribué. VI.5) Date d envoi du présent avis : 01/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Belgian Pipeline Organisation, Parkstraat, 36, 3000 Leuven, België Contactpunt(en) : Schuermans Eric Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=74555 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : meerjarige overeenkomst( ) van diensten onderhoud afsluiters en appendages II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 1 Belangrijkste plaats van dienstverlening : België NUTS-code : BE - Belgique-België II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Meerjarige overeenkomst ( ) van diensten tegen prijslist mbt onderhoud van afsluiters en appendages II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen en metalen containers N Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Belgian Pipeline Organisation, Rue du Parc 36, 3000 Louvain, Belgique Point(s) de contact : Schuermans Eric Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse du profil d acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=74555 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : marché pluriannuel ( ) de services d entretien de vannes et accessoires II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 1 Lieu principal de prestation : Belgique Code NUTS : BE - Belgique-België II.1.3) L avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : marché pluriannuel ( ) à bordereau de prix de services relatif à l entretien de vannes diverses et ses accessoires. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Services de réparation et d entretien de pompes, de vannes, de robinets et de conteneurs en métal

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : II.1.8) Verdeling in percelen : II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : zie bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : ja. zie bestek III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : voldaan : zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : voldaan : zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten : III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : BPO-0BB193-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 16/11/2010; tijdstip : 10:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 16/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Tot : 31/12/2010 II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : voir Csch III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : voir Csch III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d opérateurs économiques attributaire du marché : voir Csch III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières : oui. voir Csch III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir Csch III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir Csch Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : voir Csch III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir Csch Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : voir Csch III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : BPO-0BB193-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents : Date : 16/11/2010; heure : 10:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 16/11/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Jusqu au : 31/12/2010

12 28794 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 16/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats :, Leuven Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van Staat, Wetenschapstraat, 33, 1040 Brussel, België VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : 60 kalender dagen VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 01/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) IV.3.8) Modalités d ouverture des offres : date : 16/11/2010; heure : 11:00 Lieu :, Louvain Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique : non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d état, Rue de la science,33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours : 60 jours calendrier VI.5) Date d envoi du présent avis : 01/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Infrastucture - Ondersectie Diensten, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) : Juvené Jean-Marc Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=73520 I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 1IS293 - Meerjarige overeenkomst van diensten betreffende de natuurbeheerwerken op enkele militaire domeinen in de provincie Luik (Elsenborn, Spa, Tancremont) ( ). II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : 1IS293 - Meerjarige overeenkomst van diensten betreffende de natuurbeheerwerken op enkele militaire domeinen in de provincie Luik (Elsenborn, Spa, Tancremont) ( ). N Avis d informations complémentaires, avis d informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif Section I. Pouvoir adjuducateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : MRMP-I/S Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Services, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact : Juvené Jean-Marc Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse du profil d acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=73520 I.2) Type d organisme acheteur : Pouvoir adjudicateur (dans le cas d un marché couvert par la Directive 2004/18/CE). Afdeling II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l entité adjudicatrice : 1IS293 -Marché pluriannuel de services relatif aux travaux et prestations de gestion de la nature d entretien forestier et de restauration environnementale pour la Province de LIEGE (ELSENBORN, SPA, TANCREMONT) ( ). II.1.2) Description succinte du marché ou de l acquisition/des acquisitions : 1IS293 -Marché pluriannuel de services relatif aux travaux et prestations de gestion de la nature d entretien forestier et de restauration environnementale pour la Province de LIEGE (ELSENBORN, SPA, TANCREMONT) ( ).

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Diensten voor bosbouwbeheer Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-I/S-1IS293-F02_1 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS esender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 21/09/2010 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft : Rectificatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de oorspronkelijke aankondiging. VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging : Plaats waar de te wijzigen tekst staat : VI.3) NADERE INLICH- TINGEN In plaats van : Informatievergadering Terreinbezoek Teneinde alle dubbelzinnigheden betreffende het bestek te vermijden, organiseert de Aanbestedende Overheid een terreinbezoek op 15 oktober om 10:00 uur waarop alle kandidaatinschrijvers uitgenodigd zijn. De kandidaat-inschrijvers dienen hun vragen schriftelijk over te maken aan de Aanbestedende Overheid en dit ten laatste voor 10 oktober Ter gelegenheid van deze vergadering zal er mondeling geantwoord worden op de hierboven vermelde vragen. In principe zullen de antwoorden geen enkele wijziging met zich meebrengen aan dit bestek; zij dienen alleen om verduidelijkingen te geven. De Aanbestedende Overheid zal aan de gekende inschrijvers een verslag versturen met de behandelde vragen en de antwoorden; en zal tevens het verslag publiceren op <https:// enot.publicprocurement.be>. Te lezen : Informatievergadering Terreinbezoek Teneinde alle dubbelzinnigheden betreffende het bestek te vermijden, organiseert de Aanbestedende Overheid een terreinbezoek op 29 oktober om 09:30 uur, in Tancremont waarop alle kandidaat-inschrijvers uitgenodigd zijn. De kandidaat-inschrijvers dienen hun vragen schriftelijk over te maken aan de Aanbestedende Overheid en dit ten laatste voor 10 oktober Ter gelegenheid van deze vergadering zal er mondeling geantwoord worden op de hierboven vermelde vragen. In principe zullen de antwoorden geen enkele wijziging met zich meebrengen aan dit bestek; zij dienen alleen om verduidelijkingen te geven. De Aanbestedende Overheid zal aan de gekende inschrijvers een verslag versturen met de behandelde vragen en de antwoorden; en zal tevens het verslag publiceren op <https:// enot.publicprocurement.be>. II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Services de gestion des forêts Afdeling IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Renseignements d ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l entité adjudicatrice : MRMP-I/S-1IS293-F02_1 IV.2.2) Référence de l avis pour les avis envoyés électroniquement : Avis original envoyé par : OJS esender. Login : BE001 Référence de l avis : IV.2.4) Date d envoi de l avis original : 21/09/2010 Afdeling VI. Renseignements complémentaires VI.1) L avis implique : Rectification. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter. VI.3.1) Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans l avis original. VI.3.3) Texte à rectifier dans l avis original : Endroit où se trouve le texte à rectifier : VI.3) AUTRES INFOR- MATIONS Au lieu de : Réunion d information Visite sur le terrain Afin d éviter toute ambiguïté relative au CSCh, le Pouvoir Adjudicateur organisera le 15 octobre 2010 à 10 : 00 heures une visite sur le terrain lors de laquelle tous les candidats soumissionnaires sont invités. Les candidats soumissionnaires transmettront leurs questions par écrit au Pouvoir Adjudicateur, au plus tard pour le 10 octobre Lors de cette réunion, il sera répondu oralement aux questions mentionnées ci-dessus. En principe, les réponses n entraîneront aucun changement à ce CSCh. Celles-ci serviront uniquement à fournir des éclaircissements. Un rapport reprenant les questions traitées et leurs réponses sera établi par le Pouvoir Adjudicateur et transmis aux soumissionnaires connus. Celui-ci sera également publié sur <https:// enot.publicprocurement.be>. Lire : Réunion d information Visite sur le terrain Afin d éviter toute ambiguïté relative au CSCh, le Pouvoir Adjudicateur organisera le 29 octobre 2010 à 09:30 heures à Tancremont, une visite sur le terrain lors de laquelle tous les candidats soumissionnaires sont invités. Les candidats soumissionnaires transmettront leurs questions par écrit au Pouvoir Adjudicateur, au plus tard pour le 10 octobre Lors de cette réunion, il sera répondu oralement aux questions mentionnées ci-dessus. En principe, les réponses n entraîneront aucun changement à ce CSCh. Celles-ci serviront uniquement à fournir des éclaircissements. Un rapport reprenant les questions traitées et leurs réponses sera établi par le Pouvoir Adjudicateur et transmis aux soumissionnaires connus. Celui-ci sera également publié sur <https:// enot.publicprocurement.be>.

14 28796 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging : Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan : VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: In plaats van : datum : 21/09/2010 Te lezen : datum : 01/10/2010 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 01/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l avis original : Endroit où se trouve les dates à rectifier : VI.5) DATE D ENVOI DU PRÉSENT AVIS: Au lieu de : date : 21/09/2010 Lire : date : 01/10/2010 VI.5) Date d envoi du présent avis : 01/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : MRMP-L/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Land Systems - Ondersectie Verwerving, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) : Bouche Marc Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=74654 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Verwerving van flares kits lifesaver red II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Belangrijkste plaats van levering : Bertrix II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Verwerving van flares kits lifesaver red N Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : MRMP-L/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Land Systems - Sous-section Acquisition, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact : Bouche Marc Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse du profil d acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=74654 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. -Défense. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Acquisition de flares kits lifesaver red II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Lieu principal de livraison : Bertrix II.1.3) L avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Acquisition de flares kits lifesaver red

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Wapens, munitie en bijbehorende onderdelen II.1.8) Verdeling in percelen : II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : 715 flares kits lifesaver red Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-L/A-0LA307-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 16/11/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 16/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 16/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats :, Brussel Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 01/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Armes, munitions et pièces associées II.1.8) Division en lots : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : 715 Flares kits lifesaver red Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : voir cahier spécial des charges Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MRMP-L/A-0LA307-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents : Date : 16/11/2010; heure : 11:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 16/11/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres : date : 16/11/2010; heure : 11:00 Lieu :, Bruxelles Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique : non. VI.5) Date d envoi du présent avis : 01/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

16 28798 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS FEDERALE OVERHEIDSDIENST, BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SERVICE PUBLIC FEDERAL, AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : FOD Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Vanhiesbecq Marie-Christine Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=74465 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : intendance van alle gebouwen waarin FOD Buitenlandse Zaken II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 14 Belangrijkste plaats van dienstverlening : 15 Karmelietenstraat NUTS-code : BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : intendance van ale gebouwen waarin de FOD Buitenlandse Zaken, Buiten Handel en Ontwikkelijelingssamenwerking is gehuivest - P&O5.1 Algemeen Toezicht II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Reinigingsdiensten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : N Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : SPF Affaires Etrangères, Rue des Petits Carmes 15, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Vanhiesbecq Marie-Christine Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : Adresse du profil d acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=74465 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : intendance des bâtiments occupés par le SPF Affaires étrangères II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 14 Lieu principal de prestation : 15 rue des petits Carmes Code NUTS : BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad II.1.3) L avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : intendance de tous les bâtiments occupés par le SPF Affaires étrangères, du Commerce extérieur, et de la Coopération au développement - P&O5.1 Intendance Générale II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Services de nettoyage II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non.

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 48 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : zie bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : voldaan : zie bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten : III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : ja. Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling : zie bestek III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : FOD BuZa F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 28/10/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 23/11/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 60 dagen. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché : 48 mois (à compter de la date d attribution du marché). Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : voir cahier des charges III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : voir cahier des charges III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d opérateurs économiques attributaire du marché : voir cahier des charges III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier des charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier des charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier des charges III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière. Dans l affirmative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : voir cahier des charges III.3.2) Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : FOD BuZa F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents : Date : 28/10/2010; heure : 10:00 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 23/11/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 60 jours.

18 28800 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 23/11/2010; tijdstip : 10:00 Plaats :, 15, Karmelietenstraat Brussel - DR08 Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : De verantwoodigers van de inschrijvers Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : ja. Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt : 2015 VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van Staat, 33 Wetenshapstraat, 1040 Brussel, België VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Raad van staat, 33 Wetenshapstraat, 1040 Brussel, België VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 01/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) IV.3.8) Modalités d ouverture des offres : date : 23/11/2010; heure : 10:00 Lieu :, 15, rue des petits Carmes Bruxelles - DR08 Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres : Les représentants des sociétés soumissionnaires Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique : oui. Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : 2015 VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d Etat, 33 rue de la Science, 1040 Bruxelles, Belgique VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l introduction des recours : Conseil d Etat, 33 rue de la Science, 1040 Bruxelles, Belgique VI.5) Date d envoi du présent avis : 01/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE N Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : FOD Sociale Zekerheid, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Vandepontseele Sophie Tel Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=69030 I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : levering van abonnementen op tijdschriften, updates en periodieke publicaties op papier en/of electronisch II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : levering van abonnementen op tijdschriften, updates en periodieke publicaties onder papieren en/of electronische vorm N Avis d informations complémentaires, avis d informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif Section I. Pouvoir adjuducateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : SPF Sécurité Sociale, Boulevard du Jardin Botanique 50 bte 1, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Van Achter Guy Tél Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : fgov.be Adresse du profil d acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=69030 I.2) Type d organisme acheteur : Pouvoir adjudicateur (dans le cas d un marché couvert par la Directive 2004/18/CE). Afdeling II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l entité adjudicatrice : fourniture d abonnements à des revues, des mises à jour et des publications périodiques II.1.2) Description succinte du marché ou de l acquisition/des acquisitions : livraison des abonnements sur hebdomadaires, updates et publications périodiques sous forme papier et/ou electronique

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Drukwerk en aanverwante producten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : FOD SZ-10/50006/GRY/BIB-F02_1 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS esender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : IV.2.3) Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2010/S van 14/08/2010 IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 13/08/2010 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft : Onvolledige procedure. VI.2) Informatie over onvolledige gunningsprocedure : De gunningsprocedure is afgebroken. De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd. VI.4) Overige nadere inlichtingen : Dossier onderbroken vermist geen aanvaardbare kandidatuur. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 01/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Imprimés et produits connexes Afdeling IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Négociée. IV.2) Renseignements d ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l entité adjudicatrice : FOD SZ-10/50006/GRY/BIB- F02_1 IV.2.2) Référence de l avis pour les avis envoyés électroniquement : Avis original envoyé par : OJS esender. Login : BE001 Référence de l avis : IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication : Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne : 2010/S du 14/08/2010 IV.2.4) Date d envoi de l avis original : 13/08/2010 Afdeling VI. Renseignements complémentaires VI.1) L avis implique : Procédure incomplète. VI.2) Informations sur les procedures de passation incompletes : La procédure de passation a été interrompue. Le marché est susceptible de faire l objet d une nouvelle publication. VI.4) Autres informations complementaires : Dossier interrompu faute de candidatures recevables. VI.5) Date d envoi du présent avis : 01/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : NMBS-Central Support, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, België Contactpunt(en) : B-CS.234, s.13/2, t.a.v. PLATIAUX Jean-Luc Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=74631 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). N Avis de marché - Secteurs spéciaux Services Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : SNCB-Central Support, Avenue de la Porte de Hal 40, 1060 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : B-CS.234, s.13/2, à l attention de PLATIAUX Jean-Luc Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : Adresse du profil d acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=74631 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s).

20 28802 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : C41/ Levering van alle soorten drukwerken in quadri en in pantone evenals bedrukte omslagen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 15 Belangrijkste plaats van dienstverlening : alle diensten van de NMBS NUTS-code : BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad II.1.3) De aankondiging betreft : De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst : Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen. Maximum aantal deelnemers aan de beoogde raamovereenkomst : 5 Looptijd van de raamovereenkomst : 2 jaar(jaren) Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst : Geraamde waarde zonder BTW : EUR II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Levering van alle soorten drukwerken in quadri en in pantone evenals bedrukte omslagen. Verschillende inschrijvers zullen geselecteerd worden voor de drukwerken quadri en pantone en zullen in concurrentie gesteld worden voor elk aanvraag van drukwerken. Voor de omslagen zal er slechts één aannemer aangeduid worden II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Drukwerk en aanverwante producten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : Drukwerk in quadri 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Drukwerk en aanverwante producten 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : De gunning voor dit lot gebeurt in twee fasen: verschillende drukkerijen zullen weerhouden worden in de 1e fase, en zullen de notificatie van de raamovereenkomst ontvangen. In een 2e fase zullen zij in concurrentie gesteld worden voor elk te realiseren drukwerk. Perceel nr. : 2 Titel : Drukwerk in pantone 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Drukwerk en aanverwante producten 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : De gunning voor dit lot gebeurt in twee fasen: verschillende drukkerijen zullen weerhouden worden in de 1e fase, en zullen de notificatie van de raamovereenkomst ontvangen. In een 2e fase zullen zij in concurrentie gesteld worden voor elk te realiseren drukwerk. Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice : - Services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : C41/ Fourniture de toutes sortes de travaux d impression en quadri et en pantone ainsi que d enveloppes imprimées II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 15 Lieu principal de prestation : tous les services de la SNCB Code NUTS : BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad II.1.3) L avis implique : L établissement d un accord-cadre. II.1.4) Information concernant l accord-cadre : Accord-cadre avec plusieurs opérateurs. Nombre maximal de participants à l accordcadre envisagé :5 Durée de l accord cadre : 2 année(s) Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l ensemble de la durée del accord-cadre : Valeur estimée hors TVA : EUR II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Fourniture de toutes sortes de travaux d impression en quadri et en pantone ainsi que d enveloppes imprimées. Plusieurs soumissionnaires seront sélectionnés pour les travaux d impression quadri et pantone et seront mis en concurrence à chaque demande d impression. Pour les enveloppes il n y aura qu un seul adjudicataire. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Imprimés et produits connexes II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : oui. Les offres doivent être soumises pour un ou plusieurs lots. Informations sur les lots Lot n o :1 Titre : Impression en quadri 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Imprimés et produits connexes 5) Informations complémentaires sur les lots : L attribution de ce lot se fera en deux phases: plusieurs imprimeries seront retenues dans la 1ière phase, et recevront la notification du lot de l accordcadre. Elles seront en 2ème phase, mises en concurrence pour réaliser chaque travail d impression. Lot n o :2 Titre : Impression en pantone 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Imprimés et produits connexes 5) Informations complémentaires sur les lots : L attribution de ce lot se fera en deux phases: plusieurs imprimeries seront retenues dans la 1ière phase, et recevront la notification du lot de l accordcadre. Elles seront en 2ème phase, mises en concurrence pour réaliser chaque travail d impression.

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, CDC, Bedrijfsgroep Transport, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EADen Haag(NL).

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124650-2011:text:nl:html NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 2011/S 76-124650 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Teylingen, postbus 149, 2215 ZJ Voorhout (NL). Contactpunt(en): Inkoop, t.a.v.:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer +

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer + AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht (NL). Contactpunt(en): Servicecentrum

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst John F. Kennedylaan 8, t.a.v. mevr. M. GermanusBijl, 7314 PS Apeldoorn ( Nederland ) Ter attentie van: M. GermanusBijl

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 8Utrecht, 3584 CSUtrecht(NL). Contactpunt(en): Universiteit

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Gelderland, Afdeling Uitvoeren Werken, team ABG, Postbus 9090, 6800gxArnhem(NL).

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Buitenlandse Zaken, p/a Postbus 20006, 2500 EA Den Haag (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Opdrachtgever en adres van de aanbestedende dienst: Internetadres(sen): Adres van de aanbestedende

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht (NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Hoorn Nationale identificatie: 341772977 Postadres: Nieuwe Steen 1 Plaats:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Technische Universiteit Nationale identificatie: 102183628 Postadres: Stevinweg 1 Postcode: 2628 CN Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Lelystad Nationale identificatie: 311864748 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) namens het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Bestuursdienst OmmenHardenberg 5242405 Stephanuspark 1 Hardenberg 7772 HZ Larissa van Unen Email: bureau.inkoop@ommenhardenberg.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag, Parkstraat 83, Postbus 85617 Den Haag (NL).

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Eindhoven Airport NV Nationale identificatie: 3710536 Postadres: Luchthavenweg

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs Kempkensberg 12, 9722 TB Groningen ( Nederland ) Ter attentie van: Gerda Scholte Telefoon:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden (NL). t.a.v.: dhr. J.A. Boonstra.

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Centraal Orgaan opvang asielzoekers, Postbus 3002, 2280ME Rijswijk (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, Postbus 1900, 1000 BXAmsterdam(NL).

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland Nationale identificatie: 25737522 Postadres:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Campus Deltion College Nationale identificatie: 71609732 Mozartlaan 15 ZWOLLE 8031AA Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Sven Verhoeven

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Drents Overijsselse Delta Nationale identificatie: 64208338 Postadres: Postbus 60 Plaats: Zwolle Postcode:

Nadere informatie

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT.

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. 1/5 NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S 31-044701 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: HVC Groep Nationale identificatie: 37061260 Postadres: Amsterdamseweg 10 Plaats: VelsenZuid Postcode: 1981 LE Land: NL

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 72, 9700 AB Groningen (NL). Contactpunt(en): ZRi, t.a.v.:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inrichting

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn/Vastgoed, Postbus 12652, 2500

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Herbestemming Klooster Zijtaart

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Herbestemming Klooster Zijtaart AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van Burgemeester en Wethouders van Veghel, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel (NL).

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Assen 341893957 Noordersingel 33 Assen 9401 JW Ralph Gesink +31 592366911 Email: inkoop@assen.nl Internetadres(sen): Adres van de

Nadere informatie

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 BE001 29/04/2011 - BDA nummer: 2011-508883 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Utrecht 71663234 Stadsplateau 1 UTRECHT 3521 AZ Anne Wietske de Louw +31 302860569 Email: a.de.louw@utrecht.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AEDOORN(NL). Contactpunt(en): Gemeente Utrechtse

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Erasmus Universiteit Rotterdam Nationale identificatie: 21411034 Postadres: Burgemeester Oudlaan 50 Plaats: rotterdam

Nadere informatie

Diensten. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Anna van Hannoverstraat 4, 2595 BJDen Haag(NL). t.a.v.: C. van Kesteren.

Diensten. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Anna van Hannoverstraat 4, 2595 BJDen Haag(NL). t.a.v.: C. van Kesteren. RECTIFICATIE van -AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Provincie Gelderland Markt 11 Arnhem 6811 CG Provincie Gelderland Hoofdkantoor J.L.L.P. RÃ melingh Telefoon: +31 263599103 Email: j.romelingh@gelderland.nl

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en): Fd/Inkoop,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Rijksvastgoedbedrijf Nationale identificatie: 552550970 Postadres: Korte Voorhout 7 Plaats: Den Haag Postcode: 2511 CW

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Lansingerland.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Lansingerland. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Lansingerland, Postbus 6, Bergschenhoek (NL). Contactpunt(en): PRC, t.a.v.: mevrouw

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking namens het Expertisecentrum Organisatie en Personeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146044-2016:text:nl:html Nederland-Nieuwegein: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 17/01/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Waterschap Hollandse Delta 21767759 Handelsweg 100,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Coà peratieve Vereniging Midwaste Milieu UA Nationale identificatie: 201809692 Postadres: Schieweg 99 Plaats: Delft Postcode:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Rotterdam, Postbus 1130, 3000 BC Rotterdam (NL). Contactpunt(en): RSO Inkoopbureau,

Nadere informatie

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14:

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14: Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: Montessori Lyceum Schimmelpenninckstraat 17 P.J. Sloover3039 KS +31

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag (NL). Contactpunt(en): Provincie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Kollumerland c.a. Nationale identificatie: 261887363 Postadres: Van Limburg

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Belastingdienst, IUC Belastingdienst Nationale identificatie: 12629279 Postadres:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese openbare aanbesteding van leerlingenvervoer en zwemvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese openbare aanbesteding van leerlingenvervoer en zwemvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen (NL). Internetadres(sen): Adres

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: opbouwwerk gemeente Schiedam

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: opbouwwerk gemeente Schiedam AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop MSV (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen), postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: Erasmus MC

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon:   Erasmus MC Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I. Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Erasmus MC 's-gravendijkwal 230 Wendy Niemeijer-Piet3015 CE Rotterdam NEDERLAND

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Hoogheemraadschap van Rijnland Nationale identificatie: 14696697 Archimedesweg 1 Leiden 2333CM Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Rosa

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB ZWOLLE (NL). Contactpunt(en): H. Ruigrok,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese Aanbesteding Leerlingenvervoer gemeente Hengelo.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese Aanbesteding Leerlingenvervoer gemeente Hengelo. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Hengelo, Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inkoop,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/11/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst, IUC Belastingdienst 12629279 John

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Zwem- en Gymvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Zwem- en Gymvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Zaanstad, dienst Wijken afdeling Jeugd & Onderwijs, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau Nationale identificatie: 12034981 Postadres:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Groningen Gedempte Zuiderdiep 98 Groningen 9711 HL NL Inkoop gemeente Groningen Gea van der Werk Email: Internetadres(sen): Adres

Nadere informatie

NOTICE RELATED TO A REQUEST FOR INFORMATION BEFORE THE LAUNCH OF A PUBLICATION PROCEDURE

NOTICE RELATED TO A REQUEST FOR INFORMATION BEFORE THE LAUNCH OF A PUBLICATION PROCEDURE 1/ 7 BE001 01/09/2015 - BDA nummer: 2015-522551 Standaardformulier 58 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Servicedesk GO! (Software voor de implementatie van een servicedesk)

1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Servicedesk GO! (Software voor de implementatie van een servicedesk) 1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Albrandswaard Nationale identificatie: 421705862 Postadres: Hofhoek

Nadere informatie