BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e JAARGANG N e ANNEE VRIJDAG 8 OKTOBER 2010 VENDREDI 8 OCTOBRE 2010 BERICHT Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie : Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen. Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd. De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als : - Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via Publicatiefrequentie : Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd. AVIS Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication : L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d une manière groupée a livrer au BDA. Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière. La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si : - Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante : Fréquence de publication : Depuis le 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement.

2 29188 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nieuwe modellen : Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Nouveaux modèles : Depuis le 1 er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Nog vragen : Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Des questions supplémentaires : Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES N Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Senaat, Leuvenseweg 7, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Senaat, t.a.v. Roland Moyse Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Algemene offerteaanvraag voor werken betreffende het plaatsen van een condensatieketel van 500 kw en voor diensten voor het onderhoud en energiebeheer van een centrale verwarmingsinstallatie II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Brussel NUTS-code : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Plaatsen van een condensatieketel van 500 kw - Onderhoud en energiebeheer van een centrale verwarmingsinstallatie II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Installeren van boilers Bijkomende opdracht : Reparatie en onderhoud van centrale verwarming II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : II.1.8) Verdeling in percelen : II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : N Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Sénat, Rue de Louvain 7, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Sénat, à l attention de Roland Moyse Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : senat.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Appel d offres général pour un marché de travaux relatifs à la pose d une chaudière à condensation de 500kW et pour des services de maintenance énergétique II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Lieu principal d exécution : Bruxelles Code NUTS : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) L avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Pose d une chaudière à condensation de 500 kw - Maintenance énergétique II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Travaux d installation de chaudières Objet supplémentaire : Services de réparation et d entretien de chauffage central II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non.

4 29190 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Geraamde waarde zonder BTW : 80000,00 EUR Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Artikel 15 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, bijgevoegd aan het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overhieidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Geen specifieke vereiste III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Geen specifieke vereiste III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Geen specifieke vereiste III.2.4) Voorbehouden opdrachten : Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - de prijs - Weging : verschillende criteria - Weging : het nuttig of nominaal rendement van de ketel - Weging : de eigenschappen van het regelsysteem - Weging : het modulerend bereik van de brander - Weging : 10 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : SEN/2010/105 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 18/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 19/11/2010; tijdstip : 11:00 II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 80000,00 EUR Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Article 15 du Cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, annexé à l arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pas d exigence spécifique III.2.2) Capacité économique et financière : remplies : Pas d exigence spécifique III.2.3) Capacité technique : remplies : Pas d exigence spécifique III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - le prix - Pondération : divers critères - Pondération : le rendement utile ou nominal de la chaudière - Pondération : les caractéristiques du système de régulation - Pondération : la plage de modulation du brûleur de la chaudière - Pondération : 10 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : SEN/2010/105 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents : Date : 18/11/2010 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 19/11/2010; heure : 11:00

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : VI.3) Nadere inlichtingen Verplicht plaatsbezoek op dinsdag 26 oktober 2010 om 14 uur VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel Internetadres : VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Senaat, Leuvenseweg 7, 1000 Brussel, België Tel Internetadres : VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 5/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais Section VI. Renseignements complémentaires VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations Visite des lieux obligatoire le mardi 26 octobre 2010 à 14 heures VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél Adresse internet : VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l introduction des recours : Sénat, Rue de Louvain 7, 1000 Bruxelles, Belgique Tél Adresse internet : VI.5) Date d envoi du présent avis : 5/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : MRMP-I/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Infrastucture - Ondersectie Verwerving, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) : MEESSEN Michaël Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=71322 I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Open meerjarige overeenkomst ( ) voor de aankoop van elektrisch materieel (kabels, lampen en divers elektrisch materieel) t.v.v. de Infraplateaus en alle eenheden van Defensie. Opdracht in drie percelen. N Avis d informations complémentaires, avis d informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif Section I. Pouvoir adjuducateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : MRMP-I/A Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Acquisition, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact : MEESSEN Michaël Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse du profil d acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=71322 I.2) Type d organisme acheteur : Pouvoir adjudicateur (dans le cas d un marché couvert par la Directive 2004/18/CE). Afdeling II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l entité adjudicatrice : Marché ouvert pluriannuel ( ) concernant l achat de matériel électrique (câbles, lampes et divers matériel électrique) pour les plateaux Infra et toutes les unités de la Défense.

6 29192 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Open meerjarige overeenkomst ( ) voor de aankoop van elektrisch materieel (kabels, lampen en divers elektrisch materieel) t.v.v. de Infraplateaus en alle eenheden van Defensie. Opdracht in drie percelen. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Elektrische uitrusting Bijkomende opdracht : Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-I/A-0IA966-F02_1 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS esender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : IV.2.3) Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2010/S van 27/08/2010 IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 23/08/2010 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft : Rectificatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de oorspronkelijke aankondiging. In de bijbehorende aanbestedingsstukken. VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging : Plaats waar de te wijzigen tekst staat : Par 6.3 In plaats van : Een informatievergadering is op 28/09/2010 Te lezen : Een tweede informatievergadering is op 13/10/2010. VI.3.6) Toe te voegen tekst aan de oorspronkelijke aankondiging : Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd : Par 6.3 Toe te voegen tekst : Een tweede informatievergadering is op 13/10/2010 en een addendum nr 1 is bijgevoegd aan het bestek VI.4) Overige nadere inlichtingen : Bestek: Par 7 k. : Een tweede informatievergadering is op 13/10/2010 op hetzelfde uur (lokaal 4 BC 2.10) Par 8 a.: Tekst van de paragraaf geschrapt en vervangen door het document dat in het addendum n 1 wordt bijgevoegd Bijl A / Offerte (zie nieuwe versie): Vak 3 a. : Toevoegsel van een aantekening onder de tabel II Vak 9 a. (3) : Technisch en logistiek dossier overeenkomstig Par 7 i (2) punt (a) tem (g) De datum van aanbesteding, 19/10/2010 en alle andere bepalingen van het bestek blijven onveranderd. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) II.1.2) Description succinte du marché ou de l acquisition/des acquisitions : Marché ouvert pluriannuel ( ) concernant l achat de matériel électrique (câbles, lampes et divers matériel électrique) pour les plateaux Infra et toutes les unités de la Défense. II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Matériel électrique Objet supplémentaire : Appareils d éclairage et lampes électriques Afdeling IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Renseignements d ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l entité adjudicatrice : MRMP-I/A-0IA966-F02_1 IV.2.2) Référence de l avis pour les avis envoyés électroniquement : Avis original envoyé par : OJS esender. Login : BE001 Référence de l avis : IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication : Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne : 2010/S du 27/08/2010 IV.2.4) Date d envoi de l avis original : 23/08/2010 Afdeling VI. Renseignements complémentaires VI.1) L avis implique : Rectification. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter. VI.3.1) Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans l avis original. Dans le dossier d appel d offres correspondant. VI.3.3) Texte à rectifier dans l avis original : Endroit où se trouve le texte à rectifier : Par 6.3 Au lieu de : une réunion d information est prévue le 28 septembre 2010 Lire : Une seconde réunion d information est prévue le 13/10/2010 à la même heure (local 4 BC 2.10) VI.3.6) Texte à ajouter dans l avis original : Endroit où se trouve le texte à ajouter : Par 6.3 Texte à ajouter : une seconde réuniuon d information est prévue le 13 octobre 2010 et un addendum N 1 est ajouté au CSCh VI.4) Autres informations complementaires : CSCh: Par 7 k.: Une seconde réunion d information est prévue le 13/10/2010 à la même heure (local 4 BC 2.10) Par 8 a.: Texte du paragraphe supprimé et remplacé par le document annexé dans l addendum n 1 Ann A / Offre (voir nouvelle version): Rubrique 3 a. : Ajout d une note en-dessous du tableau II Rubrique 9 a. (3) : Le dossier technique et logistique conformément au Par 7 i (2) point (a) à (g). La date d adjudication du 19/10/2010 ainsi que les autres dispositions du CSCh restent inchangés. VI.5) Date d envoi du présent avis : 04/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N N Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : MRMP-S/AM - Algemene Directie Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems - Ondersectie Support Products, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) : Degroote Nancy Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot. publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=74852 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Levering van diverse verven voor het rollend materieel II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Belangrijkste plaats van levering : 4000 Rocourt NUTS-code : BE332 - Arr. Liège II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Levering van diverse verven voor het rollend materieel van Defensie. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Verf, vernis en mastiek II.1.8) Verdeling in percelen : II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : MRMP-S/AM - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems - Sous-section Support Products, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact : Degroote Nancy Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse du profil d acheteur : https://enot. publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=74852 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. -Défense. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Fourniture de diverses peintures pour le matériel roulant II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Lieu principal de livraison : 4000 Rocourt Code NUTS : BE332 - Arr. Liège II.1.3) L avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Fourniture de diverses peintures pour le matériel roulant de la Défense. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Peintures, vernis et mastics II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non.

8 29194 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : zie bestek II.2.2) Opties : II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 01/01/2011; voltooiing : 31/12/2011 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-S/AM-1SM060-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 02/12/2010; tijdstip : 15:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 03/12/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 03/12/2010; tijdstip : 11:00 Plaats :, Kwartier Koningin Elisabeth - Everestraat 1 - Aanbestedingslokaal Blok Brussel Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen : Het bestek is beschikbaar op de site VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 05/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : voir cahier spécial des charges II.2.2) Options : non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché : a compter du : 01/01/2011; jusqu au : 31/12/2011 Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : voir cahier spécial des charges III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier spécial des charges Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MRMP-S/AM-1SM060-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents : Date : 02/12/2010; heure : 15:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 03/12/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 90 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres : date : 03/12/2010; heure : 11:00 Lieu :, Quartier Reine Elisabeth - Rue d Evere 1 - Local des Adjudications Bloc Bruxelles Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Autres informations : Le cahier spécial des charges peut être téléchargé sur le site VI.5) Date d envoi du présent avis : 05/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : MRMP-L/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Land Systems - Ondersectie Verwerving, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) : Bouche Marc Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot. publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=74863 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Verwerving van granaten 40 mm low velocity shock voor de launcher van de F2000 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Verwerving van granaten 40 mm low velocity shock voor de launcher van de F2000 II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Wapens, munitie en bijbehorende onderdelen Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-L/A-0LA309-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja. Vooraankondiging : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2010/S van 22/04/2010 N Avis d attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : MRMP-L/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Land Systems - Sous-section Acquisition, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact : Bouche Marc Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse du profil d acheteur : https://enot. publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=74863 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Acquisition de grenades 40 mm low velocity shock pour le launcher du F2000 II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Acquisition de grenades 40 mm low velocity shock pour le launcher du F2000. II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Armes, munitions et pièces associées Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3) Renseignements d ordre administratif : IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MRMP-L/A-0LA309-F03_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis de préinformation : Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne : 2010/S de 22/04/2010

10 29196 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 1 V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht : 01/09/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 4 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Nobel Sport SA, Rue Pierre Charon, 57, Paris, Frankrijk Tel , fax V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht : EUR (zonder BTW) In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde : 4 jaar(jaren). Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 05/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Section V. Attribution du marché Marché n o :1 V.1) Date d attribution du marché : 01/09/2010 V.2) Nombre d offres reçues : 4 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué : Nobel Sport SA, Rue Pierre Charron, 57, Paris, France Tél , fax V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché : EUR (hors T.V.A.) En cas de montant annuel ou mensuel : 4 année(s). Section VI. Renseignements complémentaires VI.4) Date d envoi du présent avis : 05/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE N Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Fedasil, Kartuizestraat 21, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Peter Allaert Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : federaal agentschap - Sociale bescherming. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Belangrijkste plaats van levering : centra van Fedasil II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : FED/110/AP/10 - Vestiaiairekasten voor de open opvangcentra van Fedasil N Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Fedasil, rue des chartreux, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Peter Allaert Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : fedasil.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Agence fédérale - Protection sociale. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Lieu principal de livraison : centres de Fedasil II.1.3) L avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : FED/110/AP/10 - Armoires vestiaire pour les centres d accueil ouvert de Fedasil

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Bedden en beddengoed en speciale woningtextiel II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : II.1.8) Verdeling in percelen : II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% borgstelling III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten : Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : FED/110/AP/10 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 14:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 16/11/2010; tijdstip : 14:00 IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 60 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 16/11/2010; tijdstip : 14:00 Plaats :, Kartuizerstraat 21, 1000 Brussel, 3de verdieping. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Lits, literie et tissus d ameublement spéciaux II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés: 5% cautionnement III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : voir cahier des charges III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier des charges III.2.2) Capacité économique et financière : remplies : voir cahier des charges III.2.3) Capacité technique : remplies : voir cahier des charges III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : FED/110/AP/10 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents : Date : 10/11/2010; heure : 14:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 16/11/2010; heure : 14:00 IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 60 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres : date : 16/11/2010; heure : 14:00 Lieu :, Rue des Chartreux 21, 1000 Bruxelles. 3èmes étages

12 29198 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : VI.3) Nadere inlichtingen VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, België VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : 60 Kalenderdagen VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 5/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique : non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d Etat, rue de la science 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours : 60 jours calendrier VI.5) Date d envoi du présent avis : 5/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van gegunde opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Nationale Loterij naamloze vennootschap van publiek recht, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, België Contactpunt(en) : aankoop & contractmanagement, t.a.v. Gert Van den Dries Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=74745 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : naamloze vennootschap van publiek recht - Nationale Loterij De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : De uitbating van de telefonische dienst van de resultaten van de trekkingen LOTTO/JOKER, KENO, PICK 3, EURO- MILLIONS, alsook de toekomstige spelen, aan het betrokken publiek. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 5 II.1.3) De aankondiging betreft : De sluiting van een raamovereenkomst. N Avis d attribution de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Loterie Nationale société anonyme de droit public, rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : achat & gestion des contrats, à l attention de Gert Van den Dries Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : Adresse du profil d acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=74745 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : société anonyme de droit public - Loterie Nationale Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : L exploitation du service téléphonique des résultats des tirages LOTTO/JOKER, KENO, PICK3, EURO MILLIONS, de même que des jeux futurs, au public intéressé. II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 5 II.1.3) L avis implique : La conclusion d un accord-cadre.

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : De uitbating van de telefonische dienst van de resultaten van de trekkingen LOTTO/JOKER, KENO, PICK 3, EURO- MILLIONS, alsook de toekomstige spelen, aan het betrokken publiek. II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Elektronische berichten- en informatiediensten Bijkomende opdracht : Diensten voor elektronische gegevensuitwisseling Bijkomende opdracht : Diensten voor informatie met toegevoegde waarde II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op : 1 - de technische kwaliteit van de opname, de begrijpelijkheid van het bericht en de kwaliteit van de gebruikte talen - Weging : de duur van de opnameprocedure - Weging : het bedrag van de retrocessie dat aan de Nationale Loterij wordt afgestaan - Weging : 20 IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : LN-OPERATIONS/RM/KH/GVDD/2010/02-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja. Aankondiging via een kopersprofiel : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2010/S van 24/02/2010 Andere eerdere aankondigingen : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2010/S van 13/04/2010 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 1 Benaming : De uitbating van de telefonische dienst van de resultaten van de trekkingen LOTTO/JOKER, KENO, PICK 3, EUROMILLIONS, alsook de toekomstige spelen, aan het betrokken publiek V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht : 01/10/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 2 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : PARATEL naamloze vennootschap, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, België Tel , fax Internetadres : V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht : EUR (zonder BTW) In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde : 1 jaar(jaren). II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : L exploitation du service téléphonique des résultats des tirages LOTTO/JOKER, KENO, PICK3, EURO MILLIONS, de même que des jeux futurs, au public intéressé. II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Services de messagerie et d information électroniques Objet supplémentaire : Services d échange de données électroniques Objet supplémentaire : Services d information à valeur ajoutée II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) : EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 1 - La qualité technique de l enregistrement, la compréhensibilité du message et la qualité des langues utilisées - Pondération : La durée delaprocédure d enregistrement - Pondération : Le montant de la rétrocession revenant à la Loterie Nationale - Pondération : 20 IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3) Renseignements d ordre administratif : IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : LN-OPERATIONS/RM/KH/GVDD/2010/02-F03_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis sur un profil d acheteur : Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne : 2010/S de 24/02/2010 Autres publications antérieures : Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne : 2010/S de 13/04/2010 Section V. Attribution du marché Marché n o :1 Intitulé :L exploitation du service téléphonique des résultats des tirages LOTTO/JOKER, KENO, PICK3, EURO MILLIONS, de même que des jeux futurs, au public intéressé V.1) Date d attribution du marché : 01/10/2010 V.2) Nombre d offres reçues : 2 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué : PARATEL société anonyme, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, Belgique Tél , fax Adresse internet : V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché : EUR (hors T.V.A.) En cas de montant annuel ou mensuel : 1 année(s).

14 29200 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : VI.3) Beroepsprocedures. VI.3.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel Internetadres : VI.3.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : 15 dagen voor het instellen van een beroep volgens een procedure in kort geding voor de Raad van State via een uiterst dringende rechtspleging 60 dagen voor een verzoekschrift tot nietigverklaring of een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging Deze rechtsmiddelen dienen te worden ingesteld bij afzonderlijke, gedagtekende en ondertekende, verzoekschriften, dat door u of een advocaat ondertekent moet zijn, en moeten per aangetekende brief gestuurd worden aan de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, BELGIË. VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Nationale Loterij naamloze venootschap van publiek recht, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, België Tel , fax Internetadres : VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Procédures de recours. VI.3.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d État, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél Adresse internet : VI.3.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours : 15 jours pour l introduction d un recours dans le cadre d une procédure en référé devant le Conseil d État par une procédure d extrême urgence, 60 jours pour une requête en annulation ou une demande de suspension de l exécution. Ces voies de recours doivent être introduites par des requêtes séparées, datées et signées par vous-même ou par un avocat, à envoyer par courrier recommandé au Premier Président du Conseil d Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, BELGIQUE. VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l introduction des recours : Loterie Nationale société anonyme de droit public, Rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél , fax Adresse internet : VI.4) Date d envoi du présent avis : 04/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Directie Vervoerinfrastructuur, Voorlopig Bewindstraat, 9-15, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Directie Vervoersinfrastructuur, t.a.v. I. Boon Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement. be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=73081 N Avis d informations complémentaires, avis d informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif Section I. Pouvoir adjuducateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Direction Infrastructure de Transport, rue du gouvernement provisoire, 9-15, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Direction Infrastructure de Transport, à l attention de I. Boon Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse du profil d acheteur : https://enot.publicprocurement. be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=73081

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : WIJKCONTRACT LEMMENS (WEGENIS) GEMEENTE ANDERLECHT - opdracht van werken - openbare aanbesteding II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : WIJKCONTRACT LEMMENS (WEGENIS) GEMEENTE ANDERLECHT - opdracht van werken - openbare aanbesteding Deze aanneming omvat de heraanleg van de volgende straten en openbare ruimtes en wordt opgedeeld in volgende twee schijven: 1. Eerste schijf omvat: Korte Pottengoedstraat, Foppensstraat, Bisséstraat, Broyèrestraat 2. De tweede schijf omvat: Perceel gelegen op n 14A van de Dauwstraat, Plateau in de Dauwstraat De eerste schijf is vast, de tweede schijf is voorwaardelijk De aandacht van de aanneming wordt erop gevestigd dat de werken in een site worden uitgevoerd die dagelijks door het publiek wordt bezocht. Naast het feit dat de aannemer zijn werf zal moeten beheren rekening houdend met de toegankelijkheid voor voetgangers, wordt hij erop attent gemaakt, dat al het gebruikte werfmaterieel zal moeten aangepast worden aan de kwetsbaarheid van de site en dient goedgekeurd te worden door de leidende ambtenaar. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DIT F02_1 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS esender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 29/09/2010 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft : Aanvullende informatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de bijbehorende aanbestedingsstukken. I.2) Type d organisme acheteur : Pouvoir adjudicateur (dans le cas d un marché couvert par la Directive 2004/18/CE). Afdeling II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l entité adjudicatrice : CONTRAT DE QUARTIER LEMMENS (VOIRIES) COMMUNE ANDERLECHT - MARCHE DE TRAVAUX - ADJUDICATION PUBLIQUE II.1.2) Description succinte du marché ou de l acquisition/des acquisitions : CONTRAT DE QUARTIER LEMMENS (VOIRIES) COMMUNE ANDERLECHT - marché de travaux - adjudication publique Cette entreprise comprend le réaménagement des rues et espaces publics suivants et est divisé en deux tranches: 1. La première tranche comprend : Petite rue de la Poterie, Rue Foppens, Rue Bissé, Rue Broyère 2. La deuxième tranche comprend : Parcelle sise au n 14A de la rue de la Rosée Plateau dans la rue de la Rosée La première tranche est ferme, la seconde tranche est optionnelle L attention de l entreprise est attirée sur le fait que les travaux sont à réaliser dans un site fréquenté quotidiennement par le public. Outre le fait que l adjudicataire devra gérer son chantier tenant compte de l accessibilité aux piétons, il lui est signalé que tout matériel de chantier employé devra être adapté à la fragilité du site et être approuvé par le fonctionnaire-dirigeant. II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d énergie, d autoroutes, de routes, d aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage Afdeling IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Renseignements d ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l entité adjudicatrice : DIT F02_1 IV.2.2) Référence de l avis pour les avis envoyés électroniquement : Avis original envoyé par : OJS esender. Login : BE001 Référence de l avis : IV.2.4) Date d envoi de l avis original : 29/09/2010 Afdeling VI. Renseignements complémentaires VI.1) L avis implique : Informations complémentaires. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter. VI.3.1) Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans le dossier d appel d offres correspondant.

16 29202 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS VI.4) Overige nadere inlichtingen : De aangepaste samenvattende en beschrijvende meetstaten, de aangepaste technische bepalingen en de algemene veiligheids- en gezondheidsplan zijn gratis on line beschikbaar op de website https://enot.publicprocurement.be. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 05/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) VI.4) Autres informations complementaires : Les métrés récapitulatif et descriptif adaptés, les clauses techniques adaptées ainsi que le plan général de sécurité et de santé sont gratuitement disponibles en ligne sur le site https://enot.publicprocurement.be. VI.5) Date d envoi du présent avis : 05/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Directie Vervoerinfrastructuur, Voorlopig Bewindstraat, 9-15, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : BAUDUIN Anne-Catherine, t.a.v. Mevrouw AC Bauduin Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot. publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=74028 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : TIW/IX Restauratie van het siersmeedwerk van het park van de Kleine Zavel te Brussel - Opdracht van werken - Beperkte offerteaanvraag - Oproep tot kandidaten II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. NUTS-code : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. N Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Direction Infrastructure de Transport, rue du Gouvernement provisoire, 9-15, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Direction Infrastructure de Transport, à l attention de Madame AC Bauduin Tél , fax Adresse(s) internet : Adresse du profil d acheteur : https://enot. publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=74028 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : TIW/IX Restauration des ferronneries ornementales du parc du Petit Sablon à Bruxelles - Marché de travaux - Appel d offres restreint - Appel à candidats II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Code NUTS : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) L avis implique : Un marché public.

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : De opdracht Restauratie van het siersmeedwerk van het park van de Kleine Zavel te Brussel bestaat uit het restaureren, herstellen en vervangen van de cirkel- en bloemvormige ornamenten uit siersmeedwerk die deel uitmaken van de omheining. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Aanbrengen van ornamenten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 630 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Art. 17 : Impliciete verklaring op erewoord in verband met de persoonlijke toestand van de inschrijver (omzendbrief van ) Door het enkele feit van zijn deelneming aan de onderhavige procedure verklaart de inschrijver op zijn woord van eer dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 17 van het Koninklijk Besluit van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en in het bijzonder de volgende punten : 1 dat hij niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt of geen gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of niet in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2 dat hij geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, dat voor hem geen procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of dat hij niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 3 dat hij, niet bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest door een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4 dat hij bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; 5 dat hij in orde is met zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17bis van KB van ; 6 dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is; 7 dat hij zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van dit hoofdstuk. In het geval van tijdelijke vereniging is deze bepaling van toepassing op ieder lid van de vereniging. Voor er een definitieve beslissing wordt genomen betreffende de toewijzing van de opdracht zal het Bestuur de juistheid van deze impliciete verklaring op eer nagaan voor de enige inschrijver van wie de offerte de beste geklasseerde is. Hiervoor zal het Bestuur II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Le marché Restauration des ferronneries ornementales du parc du Petit Sablon à Bruxelles consiste en la restauration, la réfection et le remplacement des ornements circulaires et floraux en ferronnerie qui font partie de la clôture. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Travaux d ornementation II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d exécution ou durée dumarché : 630 jours. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Art. 17 : Déclaration sur l honneur implicite relative à la situation personnelle du soumissionnaire (circulaire du ). Par le seul fait de sa participation à la présente procédure, le soumissionnaire atteste sur l honneur qu il ne se trouve pas dans un des cas d exclusion visés à l article 17 de l Arrêté Royal du relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et particulièrement les points suivants : 1 qu il n est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; 2 qu il n a pas fait l aveu de sa faillite ou fait l objet d une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; 3 qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 4 qu en matière professionnelle, il n a pas commis de faute grave dûment constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier; 5 qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l article 17bis de l AR du ; 6 qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi; 7 qu il ne s est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre. En cas d association momentanée, cette disposition s applique pour chaque membre de l association. Avant toute décision définitive relative à l attribution du marché, l Administration vérifiera l exactitude de cette déclaration sur l honneur implicite pour le seul soumissionnaire dont l offre est la mieux classée. Pour ce faire, l Administration pourra se renseigner

18 29204 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS informatie kunnen inwinnen rechtstreeks bij de andere bevoegde besturen of de betrokkene inschrijver ondervragen, die binnen de aangewezen termijn de gevraagde inlichtingen of documenten zal moeten bezorgen aan de hand waarvan zijn persoonlijke situatie kan worden gecontroleerd. Indien er naar aanleiding van deze controles wordt vastgesteld dat de impliciete verklaring op eer niet met de persoonlijke situatie van de inschrijver overeenkomt met de limietdatum van de ontvangst van de offertes zal hij van de opdracht kunnen worden uitgesloten. Dit zal ook het geval zijn wanneer de persoonlijke situatie van de inschrijver in de loop van de procedure niet meer met zijn impliciete verklaring op eer overeenstemt. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De kandidaten dienen te beschikken over een erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken uit categorie D7 en klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 2 geraamd door de aanbestedende overheid). Om geselecteerd te worden dienen de kandidaten bovendien, bovenop de eerder gevraagde erkenning, de volgende referenties te kunnen voorleggen: 3 referenties van verschillende opdrachten gelijkaardig aan de opdracht waarvoor de inschrijvers zich kandidaat stellen. Deze referenties moeten betrekking hebben op opdrachten die in de laatste 5 jaar werden uitgevoerd (d.i. de voorlopige/definitieve oplevering gebeurde in de periode juli 2005 juli 2010) en minstens 1 referentie moet qua omvang overeenstemmen met een opdracht van klasse 2. De presentatie van de referenties moet de werkwijze van de aannemer duidelijk maken, zijn knowhow, zijn efficiëntie, zijn ervaring en zijn betrouwbaarheid alsook de motivatie van zijn keuzes. (Opmerking : indien er meer dan 3 referenties worden ingediend zal alleen rekening gehouden worden met de eerste drie referenties) Belangrijke opmerking: Elk lid van het team, aannemer of onderaannemer, dat een referentie heeft geleverd voor deze kwalitatieve selectie moet minstens een aandeel van 20% uitvoeren in de opdracht. Dit aandeel wordt berekend op het bedrag van de aanbestede werken. Deze voorwaarde zal opgenomen worden in het bijzonder bestek en zal dus deel uitmaken van de overeenkomst. (a) Voor elke gepresenteerde referentie vermeldt de inschrijver (max 5 A4-pg(recto)) : - naam referentie; - onderwerp referentie (= het programma en objectieven van de bouwheer en de benaderingswijze); - voorwerp referentie (= welk werk de inschrijver effectief ZELF heeft gedaan met betrekking tot de ingediende referentie); - korte nota (maximum 1 bladzijde A4) met hierin verduidelijking van de verschillende aspecten van het project die verband houden met onderhavige opdracht; - ontwerp- en/of uitvoeringsplannen per referentie op een duidelijk leesbare schaal; - bedragen exclusief B.T.W. van de werken; - datum van voorlopige/definitieve oplevering der werken (tussen juli 2005 juli 2010); - specifieke aanduiding plaats van uitvoering van de werken; - bouwheer van de werken waarop ontwerperopdracht betrekking heeft met aanduiding van de betrekkelijke contactperso(o- )n(en) en zijn/haar/hun coördinaten; - lijst van onderaannemers en personeel die deelnamen aan de werken met contactgegevens (gsm, tel, adres, ); (b) visuele voorstelling van de opdracht (op papier, maximum 4 A4-pagina s (recto); directement auprès des autres administrations compétentes ou interroger le soumissionnaire concerné, qui devra, dans le délai indiqué fournir les renseignements ou documents demandés et permettant de vérifier sa situation personnelle. Si, à la suite de ces vérifications, il est constaté que la déclaration implicite sur l honneur ne correspondait pas à la situation personnelle du soumissionnaire à la date limite de réception des offres, il pourra être exclu du marché. Il en sera de même si, au cours de la procédure, la situation personnelle du soumissionnaire ne correspond plus à sa déclaration sur l honneur implicite. III.2.3) Capacité technique : remplies : Les candidats doivent disposer d une agréation comme entrepreneur de travaux pour l exécution de travaux de catégorie D7 et de classe correspondant au montant de l offre (classe 2 estimée par le pouvoir adjudicateur). En outre, afin d être sélectionnés, les candidats doivent, en plus de l agréation demandée ci-dessus, pouvoir présenter les références suivantes: 3 références de différents marchés semblables au marché pour lequel les soumissionnaires ont posé leur candidature. Ces références doivent se rapporter aux marchés qui ont été effectués au cours des 5 dernières années (i.e. la réception provisoire /définitive a eu lieu pendant la période juillet 2005 juillet 2010) et au moins 1 référence doit, en ce qui concerne sa taille, correspondre à un marché de classe 2. La présentation des références doit faire clairement apparaître la méthode de travail de l entrepreneur, son savoir-faire, son efficacité, son expérience, sa fiabilité ainsi que la motivation de ses choix. (Remarque: au cas où plus de 3 références sont introduites, seules les 3 premières références du dossier seront prises en compte) Remarque importante: Chaque membre de l équipe, entrepreneur ou sous-traitant, qui a fourni une référence pour cette sélection qualitative doit effectuer une part d au moins 20% du marché. Cette part est calculée sur base du montant des travaux adjugés. Cette condition sera reprise dans le cahier spécial des charges et fera donc partie de la convention. (a) Pour chaque référence présentée, le soumissionnaire mentionne (max 5 pg A4 (recto)): - le nom de la référence; - le sujet de la référence (= le programme et les objectifs du maître d ouvrage et l approche); - l objet de la référence (=quels travaux le soumissionnaire a effectivement réalisés LUI-MÊME en rapport avec la référence introduite); - une note succincte (maximum 1 page A4) comportant une explication des différents aspects du projet qui se rapportent au présent marché; - plans de projet et/ou d exécution par référence sur une échelle clairement visible; - montants hors TVA des travaux; - date de réception provisoire/définitive des travaux (entre juillet 2005 juillet 2010); - indication spécifique du lieu d exécution des travaux; -maître d ouvrage des travaux auxquels se rapporte la mission d auteur de projet avec indication de la/des personne(s) de contact concernée(s) et ses/leurs coordonnées; - liste des sous-traitants et du personnel qui ont participé aux travaux avec leurs coordonnées (gsm, tél, adresse, ); (b) présentation visuelle du marché (sur papier, maximum 4 pages A4 (recto);

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS (c) de certificaten van uitvoering: - indien het werken voor overheden betreft, worden de werken aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd; - indien het gaat om werken voor privaatrechtelijke personen worden de werken aangetoond door certificaten opgesteld door deze personen of, bij ontstentenis, door een verklaring van de aannemer. De ingediende referenties zullen beoordeeld worden aan de hand van een objectieve vergelijking met een door het Bestuur opgestelde voorbeeld-type-referentie die als ideaal geacht wordt (= zie ideale referentie hieronder). Overzicht beoordelingskader ideale referentie: * Toetsing voorwerp De referentie verwijst naar: - de restauratie van siersmeedwerk in buitenomstandigheden die werd uitgevoerd aan de hand van een methode die rekening houdt met het beschermd karakter van het voorwerp (duurzame/ conserverende aanpak, decaperen van verflagen, ontmanteling, etikettering, opnieuw monteren) - maximum 30 punten - de restauratie van siersmeedwerk in buitenomstandigheden uit de tweede helft van de XIXe eeuw, volgens de oorspronkelijke technieken (kunstsmeedwerken, samenstelling d.m.v. vuurlas) - maximum 30 punten - het gebruik van duurzame oplossingen en technieken bij de restauratie van de elementen, de behandeling van de pathologie - maximum 15 punten - de bescherming van smeedijzeren elementen in buitenomstandigheden tegen corrosie door middel van aangepaste technieken al naargelang het geval : performantie en duurzaamheid - maximum 15 punten * Toetsing kwaliteit De referentie was gestaafd met een attest van goede uitvoering - maximum 10 punten. Elk van de drie referenties zal onderworpen worden aan dit referentiekader. De inschrijver krijgt per onderdeel: - het maximum van de punten indien de referentie volledig voldoet aan het gevraagde; - de helft van de punten indien de referentie slecht gedeeltelijk voldoet aan het gevraagde; in dit geval motiveert de aanbestedende overheid zijn beslissing; - geen punten indien de referentie een onderdeel niet bevat of helemaal niet voldoet aan het gevraagde. Voor het geheel van de drie referenties kan een maximum van 300 punten worden behaald. Eventueel vereiste minimumeisen : Om geselecteerd te worden moet de kandidaat: - over de gevraagde erkenning beschikken : categorie D7 en klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 2 geraamd door de aanbestedende overheid); - ten minste 150/300 punten behalen en 50/100 per referentie. Slechts de 5 best geplaatste kandidaten zullen uitgenodigd worden om een offerte in te dienen. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Niet-openbaar. IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen : Beoogd aantal ondernemingen : 5 Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden : Om de best mogelijke kwaliteit te waarborgen zullen de geselecteerde kandidaten bij de gunningsprocedure gevraagd worden een prototype te maken. Dit is op basis van deze prestatie (c) les certificats d exécution: - si cela concerne des travaux pour les autorités, ceux-ci seront démontrés par des certificats établis ou approuvés par l autorité compétente; -s il s agit de travaux pour des personnes de droit privé, les travaux seront démontrés par des certificats établis par ces personnes en question ou, à défaut, par une déclaration de l entrepreneur. Les références introduites seront évaluées à l aide d une comparaison objective avec un exemple de référence type élaboré par l Administration, lequel est considéré comme idéal (= voir référence idéale ci-dessous). Aperçu de la grille d évaluation de la référence idéale: * Evaluation de l objet La référence renvoie à: - la restauration des ferronneries extérieures ornementales exécutées suivant une méthodologie adaptée au classement (approche durable/conservatoire, décapage des peintures, démantèlement, étiquetage, remontage) - maximum 30 points - la restauration des ferronneries extérieures ornementales de la seconde moitié du XIXe siècle, suivant les techniques d origine (forgeage, soudage au feu) - maximum 30 points -l utilisation de solutions et techniques durables pour la restauration des éléments, le traitement des pathologies - maximum 15 points - la protection d éléments en fer forgé extérieurs contre la corrosion au moyen de techniques adaptées suivant le cas: performance et durabilité - maximum 15 points * Evaluation de la qualité La référence a été étayée par une attestation de bonne exécution - maximum 10 points. Chacune des trois références sera soumise à ce cadre de référence. Le soumissionnaire obtiendra par critère: - le maximum des points si la référence satisfait entièrement à ce qui a été demandé; - la moitié des points si la référence ne satisfait que partiellement à ce qui a été demandé; dans ce cas, le pouvoir adjudicateur motivera sa décision; - aucun point si la référence ne comporte pas un des critèresoune satisfait aucunement à ce qui a été demandé. Un maximum de 300 points peut être obtenu pour l ensemble des trois références. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Afin d être sélectionné, le candidat doit: - disposer de l agréation demandée: catégorie D7 et classe correspondant au montant de l offre (classe 2 estimée par le pouvoir adjudicateur); - obtenir au moins 150/300 points et 50/100 par référence. Seuls les 5 candidats les mieux classés seront invités à introduire une offre. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Restreinte. IV.1.2) Limites concernant le nombre d opérateurs invités à soumissionner ou à participer : Nombre d opérateurs envisagé :5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : Afin de garantir la meilleure qualité possible, les candidats sélectionnés devront, dans le cadre de la procédure d attribution, réaliser un prototype. C est sur base de cette prestation que les points qui

20 29206 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS dat de punten die zullen bepalen aan welke aannemer deze opdracht zal worden toegewezen zullen worden toegekend. Voor deze prestatie zullen de kandidaten een beperkte vergoeding krijgen. Om te vermijden dat teveel inschrijvers deze omslachtige procedure moeten doorlopen, wordt het aantal geselecteerde kandidaten tot 5 beperkt. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DIT-TIW/IX F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 09/11/2010; tijdstip : 10:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 09/11/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : VI.3) Nadere inlichtingen : De kandidatuurstellingen dienen uiterlijk om 10.00u in tweevoud (één origineel en één kopie) en in twee afzonderlijk gesloten enveloppen bij de Directie (onthaal secretariaat van de Directie Vervoersinfrastructuur, Voorlopig Bewindstraat 9-15, 1000 Brussel)te worden ingediend t.a.v. de heer ir. H. DE SMEDT-JANS (Adviseur-generaal) en met op de buitenzijde de vermelding van (1.) Kandidatuurstelling opdracht van werken: TIW/IX Kleine Zavel - Restauratie van het siersmeedwerk van het park van de Kleine Zavel te Brussel. - ORIGINEEL en/of Kandidatuurstelling opdracht van werken: TIW/IX Kleine Zavel - Restauratie van het siersmeedwerk van het park van de Kleine Zavel te Brussel. - KOPIE (2.) en de betrekkelijke coördinaten van de kandidaat. Er zal geen openbare opening van de dossiers van de kandidatuurstellingen plaatsvinden. Alle kandidaten worden ten gepaste tijde op de hoogte gebracht inzake de analyse van de kandidatuurstellingen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel. +32 (0) , fax +32 (0) Internetadres : VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : 60 dagen vanaf de publicatie van onderhavige aankondiging. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 05/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) détermineront à quel entrepreneur ce marché sera attribué seront accordés. Pour cette prestation, les candidats recevront une compensation limitée. Pour éviter que trop de soumissionnaires doivent passer par cette procédure compliquée, le nombre de candidats sélectionnés est limité à5. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DIT-TIW/IX F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents : Date : 09/11/2010; heure : 10:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 09/11/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique : non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : Les candidatures doivent être introduites le à 10h00 en deux exemplaires (un original et une copie) et dans deux enveloppes fermées séparément auprès de la Direction (accueil secrétariat de la Direction Infrastructure de Transport, Rue du Gouvernement Provisoire 9-15, 1000 Bruxelles) à l attention de Monsieur ir. H. DESMEDT-JANS (Conseiller général) et l enveloppe extérieure doit porter la mention (1.) Candidature à un marché de travaux: TIW/IX Petit Sablon - Restauration des ferronneries du parc du Petit Sablon à Bruxelles. - ORIGINAL et/ou Candidature à un marché de travaux: TIW/IX Petit Sablon - Restauration des ferronneries du parc du Petit Sablon à Bruxelles. - COPIE (2.) ainsi que les coordonnées du candidat. Il n y aura pas d ouverture publique des dossiers de candidatures. Tous les candidats sont tenus au courant en temps voulu de l analyse des candidatures. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél. +32 (0) , fax +32 (0) Adresse internet : VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours : 60 jours à partir de la publication du présent avis. VI.5) Date d envoi du présent avis : 05/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, CDC, Bedrijfsgroep Transport, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 15/01/2015 - BDA nummer: 2015-501028 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EADen Haag(NL).

Nadere informatie

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM Scanners Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/42444153.aspx External tender id 304861-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer +

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer + AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht (NL). Contactpunt(en): Servicecentrum

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Eindhoven Airport NV Nationale identificatie: 3710536 Postadres: Luchthavenweg

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Teylingen, postbus 149, 2215 ZJ Voorhout (NL). Contactpunt(en): Inkoop, t.a.v.:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 8Utrecht, 3584 CSUtrecht(NL). Contactpunt(en): Universiteit

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst John F. Kennedylaan 8, t.a.v. mevr. M. GermanusBijl, 7314 PS Apeldoorn ( Nederland ) Ter attentie van: M. GermanusBijl

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124650-2011:text:nl:html NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 2011/S 76-124650 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Hoorn Nationale identificatie: 341772977 Postadres: Nieuwe Steen 1 Plaats:

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Bestuursdienst OmmenHardenberg 5242405 Stephanuspark 1 Hardenberg 7772 HZ Larissa van Unen Email: bureau.inkoop@ommenhardenberg.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs Kempkensberg 12, 9722 TB Groningen ( Nederland ) Ter attentie van: Gerda Scholte Telefoon:

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Buitenlandse Zaken, p/a Postbus 20006, 2500 EA Den Haag (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Drents Overijsselse Delta Nationale identificatie: 64208338 Postadres: Postbus 60 Plaats: Zwolle Postcode:

Nadere informatie

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) namens het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: HVC Groep Nationale identificatie: 37061260 Postadres: Amsterdamseweg 10 Plaats: VelsenZuid Postcode: 1981 LE Land: NL

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Lelystad Nationale identificatie: 311864748 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en): Fd/Inkoop,

Nadere informatie

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 BE001 29/04/2011 - BDA nummer: 2011-508883 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Assen 341893957 Noordersingel 33 Assen 9401 JW Ralph Gesink +31 592366911 Email: inkoop@assen.nl Internetadres(sen): Adres van de

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 01/09/2015 - BDA nummer: 2015-522500 Standaardformulier 2 - NL plafond in asbest) en plaatsing van een nieuw dichtingsmembraan in het Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

Postadres: Krakenstraat 3 Plaats: Leuven Postcode: 3000. E-mail: fabienne.wauters@aankoop.kuleuven.be Fax +32 16328422

Postadres: Krakenstraat 3 Plaats: Leuven Postcode: 3000. E-mail: fabienne.wauters@aankoop.kuleuven.be Fax +32 16328422 1/ 11 BE001 23/7/2012 - BDA nummer: 2012-516484 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht (NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Erasmus Universiteit Rotterdam Nationale identificatie: 21411034 Postadres: Burgemeester Oudlaan 50 Plaats: rotterdam

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 29/03/2013 - BDA nummer: 2013-506502 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Contactpunt(en): Tel. T.a.v.: Fax Internetadres(sen) (indien van toepassing) Adres van de aanbestedende dienst (URL):

Contactpunt(en): Tel. T.a.v.:   Fax Internetadres(sen) (indien van toepassing) Adres van de aanbestedende dienst (URL): 1/ 12 BE001 18/4/2017 - BDA nummer: 2017-511718 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden (NL). t.a.v.: dhr. J.A. Boonstra.

Nadere informatie

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT.

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. 1/5 NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S 31-044701 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 20/12/2011 - BDA nummer: 2011-528782 Standaardformulier 2 - NL het plateau BERLAAR volgens Prijzenborderel (Algemeen Tarief) Wegen en Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad de Federale

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Gelderland, Afdeling Uitvoeren Werken, team ABG, Postbus 9090, 6800gxArnhem(NL).

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Technische Universiteit Nationale identificatie: 102183628 Postadres: Stevinweg 1 Postcode: 2628 CN Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Rotterdam, Postbus 1130, 3000 BC Rotterdam (NL). Contactpunt(en): RSO Inkoopbureau,

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie. Postadres: Emile Jacqmainlaan 135 Plaats: Brussel Postcode: 1000

Vlaamse Gemeenschapscommissie. Postadres: Emile Jacqmainlaan 135 Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 14 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Campus Deltion College Nationale identificatie: 71609732 Mozartlaan 15 ZWOLLE 8031AA Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Sven Verhoeven

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Coà peratieve Vereniging Midwaste Milieu UA Nationale identificatie: 201809692 Postadres: Schieweg 99 Plaats: Delft Postcode:

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: Erasmus MC

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon:   Erasmus MC Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I. Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Erasmus MC 's-gravendijkwal 230 Wendy Niemeijer-Piet3015 CE Rotterdam NEDERLAND

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 141696672 Albinusdreef 2, 2333ZA LEIDEN ( Nederland ) Ter attentie van: Claudia Schmitz

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, Postbus 1900, 1000 BXAmsterdam(NL).

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag (NL). Contactpunt(en): Provincie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland Nationale identificatie: 25737522 Postadres:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146044-2016:text:nl:html Nederland-Nieuwegein: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Schagen 60330884 Laan 19, 1741 EA Schagen ( Nederland ) Ter attentie van: W.A.(Wilco) van Schagen Telephone: +31 224210400,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Centraal Orgaan opvang asielzoekers, Postbus 3002, 2280ME Rijswijk (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14:

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14: Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: Montessori Lyceum Schimmelpenninckstraat 17 P.J. Sloover3039 KS +31

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: TenneT TSO BV Nationale identificatie: 531969787 Utrechtseweg 310 6812 AR Contactpunt(en): TenneT TSO Hoofdkantoor Ter

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Arnhem Nationale identificatie: 09214908 Postadres: Eusebiusbuitensingel 53 Plaats: Arnhem Postcode: 6828 HZ

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn/Vastgoed, Postbus 12652, 2500

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Utrecht 71663234 Stadsplateau 1 UTRECHT 3521 AZ Anne Wietske de Louw +31 302860569 Email: a.de.louw@utrecht.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Servicedesk GO! (Software voor de implementatie van een servicedesk)

1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Servicedesk GO! (Software voor de implementatie van een servicedesk) 1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 17/01/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Waterschap Hollandse Delta 21767759 Handelsweg 100,

Nadere informatie

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag, Parkstraat 83, Postbus 85617 Den Haag (NL).

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Groningen Gedempte Zuiderdiep 98 Groningen 9711 HL NL Inkoop gemeente Groningen Gea van der Werk Email: Internetadres(sen): Adres

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inrichting

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Hoogheemraadschap van Rijnland Nationale identificatie: 14696697 Archimedesweg 1 Leiden 2333CM Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Rosa

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Opdrachtgever en adres van de aanbestedende dienst: Internetadres(sen): Adres van de aanbestedende

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking namens het Expertisecentrum Organisatie en Personeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 72, 9700 AB Groningen (NL). Contactpunt(en): ZRi, t.a.v.:

Nadere informatie