BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e JAARGANG N e ANNEE DONDERDAG 14 OKTOBER 2010 JEUDI 14 OCTOBRE 2010 BERICHT Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen. Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd. De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als - Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via Publicatiefrequentie Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd. AVIS Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d une manière groupée a livrer au BDA. Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière. La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si - Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante Fréquence de publication Depuis le 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement.

2 30218 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nieuwe modellen Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Nouveaux modèles Depuis le 1 er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Nog vragen Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Des questions supplémentaires Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE N Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Koninklijk Meteorologisch Instituut, Ringlaan, 3, 1180 Brussel, België Contactpunt(en) Mangold Alexander Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst http//www.meteo.be/ Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=75316 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Meteorologie De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Antar-Belatmos-2010 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering Ringlaan Brussel Belgie NUTS-code BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Levering van een Optisch Aerosol Spectrometer en levering van een condensatie partikel teller II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Detectie- en analyseapparatuur - RD02 II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) N Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Institut Royal Météorologique, Avenue Circulaire, 3, 1180 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Mangold Alexander Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur http//www. meteo.be/ Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=75316 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Météorologie Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Antar-Belatmos-2010 II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison Avenue Circulaire Bruxelles Belgique Code NUTS BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) fourniture d un spectrometre optique d aerosols et fourniture d un compteur a condensation des particules II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Appareils de détection et d analyse - RD02 II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non.

4 30220 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.8) Verdeling in percelen ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang Geraamde waarde zonder BTW tussen en EUR II.2.2) Opties II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht 120 dagen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. 1 Titel Optisch Aerosol Spectrometer 1) Korte beschrijving Perceel 1 bestaat uit de levering van een optisch aërosol spectrometer, die het mogelijk maakt de aantal- en grooteverdeling van partikels te meten in het nanometer tot enige micrometer regime. 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Detectie- en analyseapparatuur - RD02 3) Hoeveelheid of omvang Geraamde waarde zonder BTW tussen en EUR 5) Aanvullende inlichtingen over percelen zie technisch gedeelte van het bestek Antar-Belatmos-2010-TECH-SPEC-1 Perceel nr. 2 Titel Condensatie Partikel Teller 1) Korte beschrijving Perceel 2 bestaat uit de levering van een condensatie partikel teller, die het mogelijk maakt de aantalconcentratie van partikels te meten in het nanometer tot enige micrometer regime 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Detectie- en analyseapparatuur - RD02 3) Hoeveelheid of omvang Geraamde waarde zonder BTW tussen en EUR 5) Aanvullende inlichtingen over percelen zie technisch gedeelte van het bestek Antar-Belatmos-2010-TECH-SPEC-2 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Borgtocht zie bestek punt A.24 Waarborg zie bestek punt A.26 III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande zie bestek punt A.27 III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan zie bestek punt A.17.2 III.2.4) Voorbehouden opdrachten II.1.8) Division en lots oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global Valeur estimée hors TVA entre et EUR II.2.2) Options non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché 120 jours. Informations sur les lots Lot n o 1 Titre Spectrometre Optique d Aerosols 1) Description succincte Lot 1 se compose de la fourniture d un spectromètre optique d aérosols avec lequel il est possible de mesurer la distribution du nombre et de la taille des particules dans la région de quelques nanomètres jusqu à quelques micromètres. 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Appareils de détection et d analyse - RD02 3) Quantité ou étendue Valeur estimée hors TVA entre et EUR 5) Informations complémentaires sur les lots voir specifications techniques du cahier des charges Antar-Belatmos-2010-TECH- SPEC-1 Lot n o 2 Titre Compteur à Condensation des particules 1) Description succincte Lot 2 se compose de la fourniture d un compteur à condensation des particules fines avec lequel il est possible de mesurer la concentration du nombre des particules dans la région de quelques nanomètres jusqu à quelques micromètres 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Appareils de détection et d analyse - RD02 3) Quantité ou étendue Valeur estimée hors TVA entre et EUR 5) Informations complémentaires sur les lots voir specifications techniques du cahier des charges Antar-Belatmos-2010-TECH- SPEC-2 Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Cautionnement voir cahier des charges point A.24 Garantie voir cahier des charges point A.26 III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent voir cahier des charges point A.27 III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies voir cahier des charges point A.17.2 III.2.4) Marchés réservés non.

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst RMI-Antar-Belatmos-2010-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 16/11/2010; tijdstip 1200 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Engels, Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 16/11/2010; tijdstip 1300 Plaats, Koninklijk Meteorologisch Instituut, Ringlaan 3, 1180 Brussel, Belgie, Conferentiezaal Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen openbaar Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel. +32(0) , fax +32(0) Internetadres http//www.raadvanstate.be VI.4.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep 3 dagen VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 08/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur RMI-Antar-Belatmos-2010-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date 16/11/2010; heure 1200 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Anglais, Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 120 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 16/11/2010; heure 1300 Lieu, Institut Royal Meteorologique, Avenue Circulaire 3, 1180 Bruxelles, Belgique, Salle de conference Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres public Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél. +32(0) , fax +32(0) Adresse internet http//www.raadvanstate.be VI.4.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours 3 jours VI.5) Date d envoi du présent avis 08/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-C/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Programma s, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) De Coster Luc Albert Jean N Avis d informations complémentaires, avis d informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif Section I. Pouvoir adjuducateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact MRMP-C/P - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section CIS - Sous-section Programmes, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact De Coster Luc Albert Jean

6 30222 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=68739 I.2) Type aankoopcentrale Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Aanschaffen van een nieuw Naval Mine Warfare Gaming System (NMWGS) voor de BE-NL Mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN, met inbegrip van een open meerjarige onderhoudsovereenkomst van onbepaalde duur. II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Aanschaffen van een nieuw Naval Mine Warfare Gaming System (NMWGS) voor de BE-NL Mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN, met inbegrip van een open meerjarige onderhoudsovereenkomst van onbepaalde duur. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Simulatoren Bijkomende opdracht Opleidingssimulatoren Bijkomende opdracht Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-C/P-0CP105-F02_0 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen Oorspronkelijke aankondiging verzonden via OJS esender. Inloggegevens BE001 Referentie van de aankondiging IV.2.3) Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2010/S van 16/07/2010 IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging 13/07/2010 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft Aanvullende informatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de bijbehorende aanbestedingsstukken. VI.4) Overige nadere inlichtingen Een vierde bijkomend document vragen en antwoorden ivm de inhoud van het bestek is beschikbaar op https//enot.publicprocurement.be. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 08/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=68739 I.2) Type d organisme acheteur Pouvoir adjudicateur (dans le cas d un marché couvert par la Directive 2004/18/CE). Afdeling II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l entité adjudicatrice Acquisition d un nouveau Naval Mine Warfare Gaming System (NMWGS) pour l école BE-NL de lutte anti-mines EGUERMIN, en ce compris un contrat pluriannuel ouvert d entretien de durée indéterminée. II.1.2) Description succinte du marché ou de l acquisition/des acquisitions Acquisition d un nouveau Naval Mine Warfare Gaming System (NMWGS) pour l école BE-NL de lutte anti-mines EGUERMIN, en ce compris un contrat pluriannuel ouvert d entretien de durée indéterminée. II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Simulateurs Objet supplémentaire Simulateurs de formation Objet supplémentaire Systèmes d information géographique (GIS ou équivalent) Afdeling IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Renseignements d ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l entité adjudicatrice MRMP-C/P-0CP105-F02_0 IV.2.2) Référence de l avis pour les avis envoyés électroniquement Avis original envoyé par OJS esender. Login BE001 Référence de l avis IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2010/S du 16/07/2010 IV.2.4) Date d envoi de l avis original 13/07/2010 Afdeling VI. Renseignements complémentaires VI.1) L avis implique Informations complémentaires. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter. VI.3.1) Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans le dossier d appel d offres correspondant. VI.4) Autres informations complementaires Un quatrième document supplémentaire questions et réponses concernant le contenu du CSCh est disponible sur https//enot.publicprocurement.be. VI.5) Date d envoi du présent avis 08/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-S/AT - Algemene Directie Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems Ondersectie Verwerving Textiel, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) Francx Jean-Marc Tel , fax & Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=73233 I.2) Type aankoopcentrale Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming lederen gordels met toebehoren voor de Militaire Policie - meerjarige overeenkomst ( ) tegen prijslijst II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Lederen gordel met toebehoren voor de Militaire Politie - Meerjarige overeenkomst ( ) tegen prijslijst II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Kledingaccessoires Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-S/AT-0ST043-F02_0 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen Oorspronkelijke aankondiging verzonden via OJS esender. Inloggegevens BE001 Referentie van de aankondiging IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging 16/09/2010 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft Aanvullende informatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de bijbehorende aanbestedingsstukken. N Avis d informations complémentaires, avis d informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif Section I. Pouvoir adjuducateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact MRMP-S/AT - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems Sous Section Acquisition Textiles, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact Nele Verheyen & Francx Jean-Marc Tél , fax & Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=73233 I.2) Type d organisme acheteur Pouvoir adjudicateur (dans le cas d un marché couvert par la Directive 2004/18/CE). Afdeling II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l entité adjudicatrice Ceinturons en cuir avec accessoires au profit de la Police Militaire - marché pluriannuel ( ) à bordereau de prix II.1.2) Description succinte du marché ou de l acquisition/des acquisitions Ceinturons en cuir avec accessoires au profit dela Police Militaire - marché pluriannuel ( ) à bordereau de prix II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Accessoires d habillement Afdeling IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Renseignements d ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l entité adjudicatrice MRMP-S/AT-0ST043-F02_0 IV.2.2) Référence de l avis pour les avis envoyés électroniquement Avis original envoyé par OJS esender. Login BE001 Référence de l avis IV.2.4) Date d envoi de l avis original 16/09/2010 Afdeling VI. Renseignements complémentaires VI.1) L avis implique Informations complémentaires. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter. VI.3.1) Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans le dossier d appel d offres correspondant.

8 30224 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS VI.4) Overige nadere inlichtingen Wijziging aan de technische specificatie Par 5.a. van bijlage C VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 08/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) VI.4) Autres informations complementaires Avenant au spécifications techniques Par 5.a. de l annexe C VI.5) Date d envoi du présent avis 08/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Infrastucture - Ondersectie Programma s, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) De Baer Mathieu Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=75289 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming LEOPOLDSBURG Kamp van Beverlo Uitvoeren van topografische metingen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 27 Belangrijkste plaats van dienstverlening Leopoldsburg NUTS-code BE221 - Arr. Hasselt II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) LEOPOLDSBURG Kamp van Beverlo Uitvoeren van topografische metingen N Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-I/P Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Programmes, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact De Baer Mathieu Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=75289 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur LEOPOLDSBURG Camp de Beverlo Réalisation de levés topographiques II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 27 Lieu principal de prestation Leopoldsburg Code NUTS BE221 - Arr. Hasselt II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) LEOPOLDSBURG Camp de Beverlo Réalisation de levés topographiques

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Rioolonderzoeksdiensten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht 150 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Zie bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen een project van gelijkaardige omvang van minimaal S III.2.4) Voorbehouden opdrachten III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-I/P-0IP057-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 11/11/2010; tijdstip 1400 Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 16/11/2010; tijdstip 1400 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Duits, Frans, Nederlands II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services d inspection des égouts II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options non. II.3) Délai d exécution ou durée dumarché 150 jours. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Voir CSCh III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Voir CSCh III.2.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies Voir CSCh III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies Voir CSCh Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) un projet de volume similaire d au moins S III.2.4) Marchés réservés non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-I/P-0IP057-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 11/11/2010; heure 1400 Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date 16/11/2010; heure 1400 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Allemand, Français, Néerlandais

10 30226 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 16/11/2010; tijdstip 1400 Plaats, Aanbestedingslokaal, Kwartier Koningin Elisabeth, Blok 27, Toegang C, Everestraat 1, 1140BRUSSEL Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen 2 personen per inschrijver Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere inlichtingen Bezoek ter plaatse op 26/10 en 28/10. Zie bestek VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 08/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 120 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres date 16/11/2010; heure 1400 Lieu, Local des adjudications, Quartier Reine Elisabeth, Bloc 27, Entrée C, Rue d Evere 1, 1140 BRUXELLES Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres 2 personnes par soumissionniare Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres informations Visite des lieux le 26/10 et 28/10. Voir CSCh VI.5) Date d envoi du présent avis 08/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-C/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Verwerving, Eversestraat 1, 1140 Brussel, België Contactpunt(en) Dewaele Rick Albert Kamiel Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.publicprocurement.be/ I.2) Type aankoopcentrale Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Aankoop en onderhoud van boekhoudkundige en horca beheer software II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Meerjarenovereenkomst voor de aankoop ( ) en het onderhoud (2010 e.v.)van boekhoudkundige en horeca beheer software evenals van een kassasysteem met randapperatuur. N Avis d informations complémentaires, avis d informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif Section I. Pouvoir adjuducateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact MRMP-C/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section CIS - Sous-section Acquisition, Rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Dewaele Rick Albert Kamiel Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.publicprocurement.be/ I.2) Type d organisme acheteur Pouvoir adjudicateur (dans le cas d un marché couvert par la Directive 2004/18/CE). Afdeling II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l entité adjudicatrice Achat et maintenence de logiciels de comptabilité et de gestion horeca II.1.2) Description succinte du marché ou de l acquisition/des acquisitions Marché pluriannuel concernant l achat ( ) et la maintenance (2010 e.s.) des logiciels de comptabilité et de la gestion horeca ainsi que d un système de caisse avec appareillage périphérique.

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Software voor systeembeheer Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-C/A-0CA501-F02_2 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen Oorspronkelijke aankondiging verzonden via OJS esender. Inloggegevens BE001 Referentie van de aankondiging IV.2.3) Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2010/S van 07/10/2010 IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging 30/09/2010 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft Aanvullende informatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de oorspronkelijke aankondiging. VI.3.6) Toe te voegen tekst aan de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht Toe te voegen tekst 2010/S VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 13/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Logiciels de gestion de systèmes Afdeling IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Renseignements d ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l entité adjudicatrice MRMP-C/A-0CA501-F02_2 IV.2.2) Référence de l avis pour les avis envoyés électroniquement Avis original envoyé par OJS esender. Login BE001 Référence de l avis IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2010/S du 07/10/2010 IV.2.4) Date d envoi de l avis original 30/09/2010 Afdeling VI. Renseignements complémentaires VI.1) L avis implique Informations complémentaires. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter. VI.3.1) Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans l avis original. VI.3.6) Texte à ajouter dans l avis original Endroit où se trouve le texte à ajouter IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché Texte à ajouter 2010/S VI.5) Date d envoi du présent avis 13/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-S/AD - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Section Support Systems - Ondersectie Corporate Support System, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) GRAUWELS Dirk Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=75552 N Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-S/AD - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems - Sous-section Corporate Support System, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact GRAUWELS Dirk Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=75552

12 30228 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming 1SD010 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Meerjarige overeenkomst ( ) van diensten tegen prijslijst in 3 percelen voor het preventief en correctief onderhoud van alle naaimachines van Defensie. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Machines en toestellen met een eigen functie II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.1.8) Verdeling in percelen ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang Geraamde waarde zonder BTW EUR II.2.2) Opties II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht 48 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur 1SD010 II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Marché pluriannuel ( ) de services à bordereau de prix en 3 lots pour l entretien préventif et correctif de toutes les machines à coudre de la Défense. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Machines et appareils à usage spécifique II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.1.8) Division en lots oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global Valeur estimée hors TVA EUR II.2.2) Options non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché 48 mois (à compter de la date d attribution du marché). Inlichtingen over percelen Perceel nr. 1 Titel Lot 1 Westen van België 1) Korte beschrijving Alle naaimachines in het westen van België 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Elektrische uitrusting Perceel nr. 2 Titel Lot 2 Noord-Oosten van België 1) Korte beschrijving Alle naaimachines in het Noord-Oosten van België. 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Elektrische uitrusting Informations sur les lots Lot n o 1 TitreLot1L Ouest de Belgique 1) Description succincte Toutes les machines à coudre au l ouest de Belgique 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Matériel électrique Lot n o 2 TitreLot2Nord-Est de la Belgique 1) Description succincte Toutes les machines à coudre au Nord-Est de la Belgique 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Matériel électrique

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Perceel nr. 3 Titel Lot 3 Zuiden van België 1) Korte beschrijving Alle naaimachines in het Zuiden van België 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Elektrische uitrusting Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.4) Voorbehouden opdrachten III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-S/AD-1SD010-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 19/11/2010; tijdstip 1000 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Tot 31/03/2011 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 11/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Lot n o 3 Titre Lot 3 Sud de la Belgique 1) Description succincte Toutes les machines à coudre de la Sud de la Belgique 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Matériel électrique Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.4) Marchés réservés non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-S/AD-1SD010-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date 19/11/2010; heure 1000 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Jusqu au 31/03/2011 Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.5) Date d envoi du présent avis 11/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) De Post, Muntcentrum, 1000 Brussel, België SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Avis de marché - Secteurs spéciaux Fournitures Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact La Poste, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles, Belgique

14 30230 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Contactpunt(en) Carla Gevaert, t.a.v. Carla Gevaert Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst http//www.post.be I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Postdiensten. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming SCHOENEN VOOR BROMFIETSBESTUURDERS II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering Depot Textile bpost-rue Joseph Wauters 5580 Jemelle II.1.3) De aankondiging betreft De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) De ontwikkeling, de fabricatie en de levering van schoenen voor bromfietsbestuurders II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Schoeisel II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties ja. Beschrijving van deze opties Alternatieven zijn mogelijk Voorlopig tijdschema voor de uitoefening van deze opties 12 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). In geval van verlengbare opdrachten, geraamd tijdsbestek voor latere oproepen tot mededinging 24 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Point(s) de contact Carla Gevaert, à l attention de Carla Gevaert Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur http//www.post.be I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice - Services Postaux. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur CHAUSSURES POUR LES CONDUCTEURS MOTOCYCLISTE II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison Depot Textile bpost-rue Joseph Wauters 5580 Jemelle II.1.3) L avis implique L établissement d un accord-cadre. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Le développement, la fabrication et la livraison des chaussures pour des conducteurs motocycliste II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Articles chaussants II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options oui. Description de ces options Alternatives possibles Calendrier prévisionnel de l exercice de ces options 12 mois (à compter de la date d attribution du contrat). Dans le cas de marchés de fournitures ou de services à caractère renouvelable, calendrier prévisionnel des mises en concurrence ultérieures 24 mois (à compter de la date d attribution du contrat). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Dit wordt verder bepaald in het bijzonder bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal gestuurd worden. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande Dit wordt verder bepaald in het bijzonder bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal gestuurd worden. III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund De in de Europese Unie toegelaten rechtsvormen Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Cela sera précisé dans le cahier spécial des charges qui sera envoyé aux candidats sélectionnés. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Cela sera précisé dans le cahier spécial des charges qui sera envoyé aux candidats sélectionnés. III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d opérateurs économiques attributaire du marché Formes juridiques reconnues dans l Union Européenne

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Kan worden uitgesloten de inschrijver die zich bevindt in een uitsluitingsgeval opgesomd in het artikel 39, 1-7 van het Koninklijk Besluit van 10 januari In dit kader wordt de kandidaat gevraagd om aan te tonen 1. Dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen betreffende de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39bis ; 2. Dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake de betaling van de directe en indirecte belastingen, overeenkomstig de Belgische wetgeving, of die van het land waar hij gevestigd is. DE DOCUMENTEN MOETEN DUIDELIJK REFEREREN NAAR DE GEVRAAGDE BIJLAGEN. GELIEVE ONS PER MAIL EEN ELEKTRONISCHE GEPARAFEERDE KLEURENVERSIE VAN UW KANDIDATUUR TE BEZORGEN. Documenten om in bilagen met de candidatuur te zeten - Bijlage 1 Attest betaling bijdragen RSZ - Bijlage 2A Attest betaling van directe belastingen - Bijlage 2B Attest betaling van indirecte belastingen (taksen). III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan De financiële en economische draagkracht van de leverancier moet worden aangetoond door - Bijlage 3 Passende bankverklaring. - Bijlage 4A Door een Duns & Bradstreet rapport of enige ander rapport waarbij dezelfde financiële inlichtingen (ten minste Sales, Profit Ratio & Solvability) kunnen worden gestaafd. - Bijlage 4B Door de inschrijver moet aangetoond worden dat er tussen hem en de aanbestedende dienst geen gerechtelijke procedures lopende zijn en dat er geen aanslepende kwaliteits- en leveringsproblemen waren in de laatste 12 maanden. De inschrijver kan dit bewijzen door voorlegging van een verklaring op eer. III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan De technische bekwaamheid van de leverancier moet worden bewezen - Bijlage 5 Aan de hand van documentatie betreffende het beschikbare gamma - Bijlage 6 Door referenties van gelijkaardige leveringen gedurende de laatste 3 jaren, met opgave van de publiek- of privaatrechtelijk instanties waarvoor zij bestemd waren. - Bijlage 7 de data en de namen en de telefoonummers van de betrokken contactpersonen. - Bijlage 8 De toegekende kwaliteitscertificaten zoals bijvoorbeeld ISO. - Bijlage 9 Omschrijving van afdelingen R&D, Dienst na verkoop, Proccess,.. III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Pourra être exclu, le candidat qui se trouve dans un cas d exclusion mentionnées dans l article 39, 1-7 de l arrêté royal du 10 janvier Dans ce cadre, le candidat est demandé de démontrer 1. Qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l article 39 bis; 2. Qu il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi. LES DOCUMENTS DOIVENT FAIRE CLAIREMENT REFE- RENCE AUX ANNEXES DEMANDEES. MERCI DE NOUS FOURNIR PAR COURRIEL UNE VERSION ELECTRONIQUE COULEUR ET AVEC PARAPHE DE VOTRE CANDIDATURE. Documents à transmettre lors de la candidature - Annexe 1 Attestation de paiement de l ONSS - Annexe 2A Attestation de paiement des impôts - Annexe 2B Attestation de paiement des taxes. III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Le candidat doit démontrer ses capacités économiques et financières par la présentation - Annexe 3 Une déclaration bancaire appropriée. - Annexe 4 A Un rapport Dun & Bradstreet ou tout autre rapport attestant des mêmes données financières (au minimum Sales, Profit Ratio & Solvability). - Annexe 4 BUne déclaration sur l honneur qu il n y a pas de procédures judiciaires en cours, introduites contre lui concernant le service offert et ayant trait à des problèmes de qualité ou des problèmes de livraison durant les 12 derniers mois. III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies La capacité technique du candidat sera prouvée par - Annexe 5 Une documentation concernant la gamme disponible de solutions. - Annexe 6 Des références de livraisons similaires durant les 3 dernières années, avec mention de leurs destinataires publics ou privés, pour lesquelles ils étaient destinés - Annexe 7 les dates et les noms et les numérosdetéléphone des personnes de contact des contrats de l Annexe 6. - Annexe 8 Certifications de qualité détenues tels que ISO. - Annexe 9 Descriptif de vos départements R&D, SAV, Proccess. III.2.4) Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés non. IV.2) Critères d attribution IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non.

16 30232 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 5/11/2010; tijdstip 1500 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Nederlands, Frans, Engels Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 8/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date 5/11/2010; heure 1500 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Néerlandais, Français, Anglais Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres VI.5) Date d envoi du présent avis 8/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Infrabel NV van publiek recht, Barastraat 110, 1070 Brussel, België Contactpunt(en) Direction Infrastructure I-I.91, s. 66, t.a.v. ir. José Agache Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst http//www.infrabel.be I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Chemische onkruidverdelging op de hoofdsoren in België. Huren van een onkruidverdelgingstrein die begeleid wordt door technisch personeel. jaren 2011 tot en met 2015 N Avis d attribution de marché - Secteurs spéciaux Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Infrabel SA de droit public, Barastraat 110, 1070 Brussel, Belgique Point(s) de contact Directie Infrastructuur I-I.91, s. 66, à l attention de ir. José Agache Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur http//www. infrabel.be I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice - Services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par l entité adjudicatrice Désherbage chimique des voies principales en Belgique; location d un train de désherbage accompagné du personnel technique; Années 2011 à 2015 inclus

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening België NUTS-code BEZZ - Extra-Regio II.1.3) De aankondiging betreft de sluiting van een raamovereenkomst. II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Raamovereenkomst met 1 onderneming Looptijd van de raamovereenkomst 3 jaar + 2 mogelijke hernieuwingen enkel op initiatief van Infrabel II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Onkruidverdelging II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.2) Totale definitieve waarde van de gegunde opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de gegunde opdracht(en) ,00 EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst 57/91/0/09/08 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht ja. Type oproep tot mededinging Periodieke indicatieve aankondiging Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2009/S van 25/11/2009 Afdeling V. Gunning van een opdracht V.1) Gunning en waarde van de opdracht. Opdracht nr. 1 Perceel nr. 1 Benaming Chemische onkruidverdelging op de hoofdsoren in België. Huren van een onkruidverdelgingstrein die begeleid wordt door technisch personeel. jaren 2011 tot en met 2015 V.1.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht 01/10/2010 V.1.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 3 V.1.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Tel , fax Internetadres http//www.weedfree.net II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Lieu principal de prestation Belgique Code NUTS BEZZ - Extra-Regio II.1.3) L avis implique la conclusion d un accord-cadre. II.1.4) Description succinte du marché ou des acquisitions Accord-cadre avec un seul opérateur. Durée de l accord-cadre 3 années fixes + une reconduction possible 2 ans à la seule initiatieve d Infrabel II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de désherbage II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.2) Valeur totale finale du(des) marché(s) II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) passés ,00 EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Négociée avec mise en concurrence. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par l entité adjudicatrice 57/91/0/09/08 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché oui. Type de mise en concurrence Avis périodique indicatif Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2009/S de 25/11/2009 Section V. Attribution de marché V.1) Attribution et valeur du marché. Marché n o 1 Lot n o 1 Intitulé Désherbage chimique des voies principales en Belgique; location d un train de désherbage accompagné du personnel technique; Années 2011 à 2015 inclus V.1.1) Date de la décision d attribution du marché 01/10/2010 V.1.2) Nombre d offres reçues 3 V.1.3) Nom et adresse de l opérateur auquel le marché a été attribué Tél , fax Adresse internet http//www.weedfree.net

18 30234 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS V.1.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht ,00 EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht ,00 EUR (zonder BTW) V.1.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed V.1.4) Informations sur le montant du marché Estimation initiale sur le montant du marché ,00 EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché ,00 EUR (hors T.V.A.) V.1.5) Le marché est susceptible d être sous-traité non. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.2) Nadere VI.3) Beroepsprocedures. VI.3.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 BE, België Tel Internetadres http//www.raadvst-consetat.be VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 8/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Section VI. Renseignements complémentaires VI.2) Autres VI.3) Procédures de recours. VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 BE, Belgique Tél Adresse internet http//www.raadvst-consetat.be VI.4) Date d envoi du présent avis 8/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Directie Vervoerinfrastructuur, Voorlopig Bewindstraat, 9-15, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) Directie Vervoerinfrastructuur, t.a.v. Ingrid Boon Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=72100 I.2) Type aankoopcentrale Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming VII HANDELSKERN VERZETSPLEIN te ANDERLECHT N Avis d informations complémentaires, avis d informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif Section I. Pouvoir adjuducateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Direction Infrastructure de Transport, rue du gouvernement provisoire, 9-15, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Direction Infrastructure de Transport, à l attention de Ingrid Boon Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=72100 I.2) Type d organisme acheteur Pouvoir adjudicateur (dans le cas d un marché couvert par la Directive 2004/18/CE). Afdeling II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l entité adjudicatrice VII NOYAU COMMERCIAL PLACE DE LA RESISTANCE A ANDERLECHT

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) VII Handelskern Verzetsplein te Anderlecht - opdracht van werken De werken vinden plaats in een woon- en handelskern en langs een rijweg gebruikt door het openbaar vervoer (tram en bus). De aannemer wordt gevraagd om bijzondere aandacht te besteden aan het beperken van de risicos in verband met het verkeer in de werfzone, afvalophaling, gegarandeerde toegankelijkheid tot de woningen, handels en openbare ruimten evenals de overlast zoals stof,... Voorafgaand aan de werken, zal de aannemer een organisatieplan aan de bouwheer voorstellen voor de minste belemmering tijdens de werken. Het project kadert in de herwaardering van de handelskern. De inrichting bevat vier delen Het Verzetsplein Afschaffing van twee verkeerswegen, heraanleg als voetgangerszone van gevel tot gevel van het westen tot het oosten. Inrichting van het nieuwe plein, als knooppunt tussen de handels- en de woonbuurt. Inrichting van een zone voor ontspanning onder de nieuwe beplantingen, plaatsing van nieuw stadsmeubilair. Inrichting van een nieuw tramperron op het plein langs de Wayezstraat. Gerechtsstraat Verbreding van het voetpad voor het Justitiehuis en aansluiting van de voetpaden in platines. Wayezstraat Aanleg van de voetpaden boordstenen inbegrepen en inrichting van een nieuwe tramhalte rechtover die van het Verzetsplein. Het is de bedoeling aan te sluiten bij de heraangelegde zones in de werf van het Wijkcontract Aumale-Wayez. François Janssensstraat Invoering van eenrichtingsverkeer in de richting van Rauterstraat, aanleg van voetpaden en oren en van een parkeerzone. Het kruispunt van de Janssensstraat en de Rauterstraat verbindt deze met de toekomstige ingang van het Biestebroekpark. Er zal moeten gecoördineerd worden met de aannemer aangeduid voor dit project heraanleg Biestebroeckpark (project bij Beliris). II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DIT-VII.10.1-F02_1 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen Oorspronkelijke aankondiging verzonden via OJS esender. Inloggegevens BE001 Referentie van de aankondiging IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging 06/09/2010 II.1.2) Description succinte du marché ou de l acquisition/des acquisitions VII Noyau commercial Place de la Résistance à Anderlecht - marché de traveaux Les travaux ont lieux dans un noyau d habitation et de commerces et le long d une chaussée empruntée par les transports en communs (tram et bus). Il est demandé à l entrepreneur d exprimer une attention particulière pour le moindre risque au niveau de la circulation dans la zone de chantier, récolte des ordures, accessibilité garantie aux habitations, commerces et lieux publics ainsi qu aux nuisances tels que poussières,... Préalable aux travaux, l entrepreneur présentera au Maitre d Ouvrage un plan d organisation pour le moindre d empêchement pendant les travaux. Le projet s inscrit dans une requalification du noyau commercial. L aménagement présente quatres parties La place de la Résistance Suppression des deux voiries, traitement de plein-pieds de façade à façade d ouest en est. Aménagement de la nouvelle place, interface entre les commerces et le quartier d habitation. Aménagement de zone d agréments en-dessous des nouvelles plantations, implantation de nouveaux mobiliers urbains. Aménagement d un nouveau quai de tram sur la place côté rue Wayez. Rue de la Justice Augmenttaion du trottoir devant la Maison de la Justice et raccord des trottoirs en platine. Rue Wayez Aménagement des trottoirs bordures comprises et implantation d un nouvel arrêt de tram face à celui de la place de la Résistance. Le but étant de rejoindre les zones traitées dans le chantier du Contrat de Quartier Aumale-Wayez. Rue François Janssens Mise à sens unique de la voirie vers la rue Rauter, création d oreilles de trottoir et zone de stationnement. Le carrefour de la rue Janssens et de la rue Rauter fait la jonction avec la future entrée du parc Biestebroek. Une coordination sera à réaliser avec l entrepreneur désigné pour le projet Biestebroek (projet chez Beliris). II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d énergie, d autoroutes, de routes, d aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage Afdeling IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Renseignements d ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l entité adjudicatrice DIT-VII.10.1-F02_1 IV.2.2) Référence de l avis pour les avis envoyés électroniquement Avis original envoyé par OJS esender. Login BE001 Référence de l avis IV.2.4) Date d envoi de l avis original 06/09/2010

20 30236 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft Rectificatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de oorspronkelijke aankondiging. In de bijbehorende aanbestedingsstukken. VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document In plaats van datum 12/10/2010; tijdstip 1000 Te lezen datum 15/10/2010; tijdstip 1100 VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen In plaats van datum 12/10/2010; tijdstip 1000 Te lezen datum 15/10/2010; tijdstip 1100 VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend In plaats van datum 12/10/2010; tijdstip 1000 Te lezen datum 15/10/2010; tijdstip 1100 VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING In plaats van datum 06/09/2010 Te lezen datum 08/10/2010 VI.4) Overige nadere inlichtingen Een verbeterde versie van de meetstaat (VII.10.1_(Dos_1723)_Verbeterde samenvattende meetstaat.xls) moet worden gedownload op de site https// enot.publicprocurement.be/. De eenheid van post 106 van de meetstaat is stuk (st) en niet meter (m) zoals in de oorspronkelijke meetstaat werd aangeduid. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 08/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Afdeling VI. Renseignements complémentaires VI.1) L avis implique Rectification. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter. VI.3.1) Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans l avis original. Dans le dossier d appel d offres correspondant. VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l avis original Endroit où se trouve les dates à rectifier IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires (sauf pour un SAD) ou du document descriptif Au lieu de date 12/10/2010; heure 1000 Lire date 15/10/2010; heure 1100 VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l avis original Endroit où se trouve les dates à rectifier IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Au lieu de date 12/10/2010; heure 1000 Lire date 15/10/2010; heure 1100 VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l avis original Endroit où se trouve les dates à rectifier IV.3.8) Modalités d ouverture des offres Au lieu de date 12/10/2010; heure 1000 Lire date 15/10/2010; heure 1100 VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l avis original Endroit où se trouve les dates à rectifier VI.5) DATE D ENVOI DU PRÉSENT AVIS Au lieu de date 06/09/2010 Lire date 08/10/2010 VI.4) Autres informations complementaires Une version corrigée du métré (VII.10.1_(Dos_1723)_Métré récapitulatif corrigé.xls) doit être téléchargée sur le site https//enot.publicprocurement.be/. L unité du poste 106 du métré est «pièce» (p) au lieu de «mètre» (m) comme indiqué dans le métré originel. VI.5) Date d envoi du présent avis 08/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Directie Vervoerinfrastructuur, Voorlopig Bewindstraat, 9-15, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) Directie Vervoerinfrastructuur, t.a.v. Mevrouw AC Bauduin N Avis d informations complémentaires, avis d informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif Section I. Pouvoir adjuducateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Direction Infrastructure de Transport, rue du Gouvernement provisoire, 9-15, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Direction Infrastructure de Transport, à l attention de Madame AC Bauduin

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, CDC, Bedrijfsgroep Transport, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer +

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer + AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht (NL). Contactpunt(en): Servicecentrum

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124650-2011:text:nl:html NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 2011/S 76-124650 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Teylingen, postbus 149, 2215 ZJ Voorhout (NL). Contactpunt(en): Inkoop, t.a.v.:

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EADen Haag(NL).

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst John F. Kennedylaan 8, t.a.v. mevr. M. GermanusBijl, 7314 PS Apeldoorn ( Nederland ) Ter attentie van: M. GermanusBijl

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Buitenlandse Zaken, p/a Postbus 20006, 2500 EA Den Haag (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) namens het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 8Utrecht, 3584 CSUtrecht(NL). Contactpunt(en): Universiteit

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht (NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Drents Overijsselse Delta Nationale identificatie: 64208338 Postadres: Postbus 60 Plaats: Zwolle Postcode:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Hoorn Nationale identificatie: 341772977 Postadres: Nieuwe Steen 1 Plaats:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Gelderland, Afdeling Uitvoeren Werken, team ABG, Postbus 9090, 6800gxArnhem(NL).

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs Kempkensberg 12, 9722 TB Groningen ( Nederland ) Ter attentie van: Gerda Scholte Telefoon:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Eindhoven Airport NV Nationale identificatie: 3710536 Postadres: Luchthavenweg

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146044-2016:text:nl:html Nederland-Nieuwegein: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden (NL). t.a.v.: dhr. J.A. Boonstra.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No Du 06 septembre Bulletin Nr Van 06 september 2015

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No Du 06 septembre Bulletin Nr Van 06 september 2015 Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi - B-1040 Bruxelles Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Lelystad Nationale identificatie: 311864748 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: HVC Groep Nationale identificatie: 37061260 Postadres: Amsterdamseweg 10 Plaats: VelsenZuid Postcode: 1981 LE Land: NL

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, Postbus 1900, 1000 BXAmsterdam(NL).

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT.

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. 1/5 NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S 31-044701 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Technische Universiteit Nationale identificatie: 102183628 Postadres: Stevinweg 1 Postcode: 2628 CN Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 72, 9700 AB Groningen (NL). Contactpunt(en): ZRi, t.a.v.:

Nadere informatie

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 BE001 29/04/2011 - BDA nummer: 2011-508883 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking namens het Expertisecentrum Organisatie en Personeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Erasmus Universiteit Rotterdam Nationale identificatie: 21411034 Postadres: Burgemeester Oudlaan 50 Plaats: rotterdam

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Campus Deltion College Nationale identificatie: 71609732 Mozartlaan 15 ZWOLLE 8031AA Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Sven Verhoeven

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag, Parkstraat 83, Postbus 85617 Den Haag (NL).

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Rotterdam, Postbus 1130, 3000 BC Rotterdam (NL). Contactpunt(en): RSO Inkoopbureau,

Nadere informatie