BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e JAARGANG N e ANNEE MAANDAG 8 MAART 2010 LUNDI 8 MARS 2010 BERICHT Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen. Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd. De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als - Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via Publicatiefrequentie Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd. AVIS Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d une manière groupée a livrer au BDA. Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière. La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si - Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante Fréquence de publication Depuis le 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement.

2 6140 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nieuwe modellen Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Nouveaux modèles Depuis le 1 er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Nog vragen Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Des questions supplémentaires Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6141 FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE N WIJZIGINGSBERICHT Bulletin der Aanbestedingen nr. 175 van 10/09/09, blz , bericht Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29, 1000 Brussel. Website Contactpersoon Camille PISANI, directrice. Tel. (32-2) Fax (32-2) Beschrijving De geplande interventie omvat de architecturale renovatie van niveau 0 van de kloostervleugel, meerbepaald de centrale zone en de L - vormige uitloper van deze vleugel. De te renoveren ruimte bedraagt 650 m 2. Ter gelegenheid van het Jaar van de biodiversiteit (2010) zal het Museum in oktober 2010 een permanente tentoonstelling Biodiversiteit in de stad in deze nog te renoveren ruimte openen. De werken omvatten - afbraak van een mezzanine; - afbraak van gyproc-wanden voor bestaande vensters; - plaatsen van technische vloer; - integreren van bestaande verwarmingskanalen in een verlaagd plafond; - aanpassingen aan de bestaande electrische installatie; - algemene verfwerken aan plafonds en muren; - aanbrengen van verduisteringsscreens, en nazicht van de bestaande zonweringen. TE WIJZIGEN TEKST Deze opdracht (2009/COUV.0_BOUW) werd niet gegund maar werd vervangen door de opdracht 2009/COUV.0.RENOV n gepubliceerd op 18 december 2009 in de Bulletin der aanbestedingen en werd gegund aan de firma INREBO op 26 februari 2010 (zie aankoniding van een gegunde opdracht n van 4 maart 2010). Datum van verzending van de aankondiging 05/03/ / ) N AVIS RECTIFICATIF Bulletin des Adjudications n 175 du 10/09/09, page 24671, avis Nom et adresse du pouvoir adjudicateur Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Rue Vautier 29, 1000 Bruxelles. Website Personne de contact Camille PISANI, directrice. Tél.(32-2) Fax (32-2) Description L intervention planifiée comprend la rénovation architecturale du niveau 0 de l aile du Couvent, plus précisément la zone centrale et le contrefort en forme de L de cette aile. L espace à rénover compte 650 m 2. Le Musée y ouvrira en octobre 2010 une salle permanente Biodiversité en ville à l occasion de l Année de la biodiversité (2010). Les travaux comprennent - démolition d une mezzanine; - démolition des murs en gyproc pour les fenêtres existantes; - installation du sol technique; - intégration des tuyaux de chauffage existants dans un fauxplafond; - adaptations aux installations électriques existantes; - travaux généraux de peinture aux plafonds et aux murs; - pose des écrans d obscurcissement et contrôle des stores existants. TEXTE A MODIFIER Le présent avis de marché (2009/COUV.0_BOUW) n a pas été attribué mais a été remplacé par l avis de marché 2009/ COUV.0_RENOV n publié le 18 décembre 2009 au Bulletin des Adjudications qui lui a été attribué à la firme INREBO le 26 février 2010 (voir avis d attribution n du 4 mars 2010). Date d envoi du présent avis 05/03/ / )

4 6142 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-SDV Verkoopdienst, Eversestraat 1, 1140 Brussel, België Contactpunt(en) Devillet Alain Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=59185 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming meerjarige overeenkomst voor afhaling van metaalschroot (ferro en non-ferro) en voertuigbatterijen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Meerjarige overeenkomst voor afhaling van metaalschroot en voertuigenbatterijen II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht IJzer, lood, zink, tin en koper Bijkomende opdracht Aluminium, nikkel, scandium, titanium en vanadium II.1.8) Verdeling in percelen ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht 90 dagen. N Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-SDV Services de Vente, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact Devillet Alain Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=59185 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur marché pluriannuel d enlèvement de mitrailles métalliques (ferro et non-ferro) et de batteries de véhicules II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Marche pluriannuel pour l enlèvement de mitrailles métalliques et de batteries de véhicules II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Fer, plomb, zinc, étain et cuivre Objet supplémentaire Aluminium, nickel, scandium, titane et vanadium II.1.8) Division en lots oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché 90 jours.

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6143 Inlichtingen over percelen Perceel nr. 1 Titel 18 percelen in verschillende kwartieren van Defensie 1) Korte beschrijving zie 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht IJzer, lood, zink, tin en koper Bijkomende opdracht Aluminium, nikkel, scandium, titanium en vanadium 5) Aanvullende inlichtingen over percelen zie Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst SDV F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 15/04/2010; tijdstip 1200 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 90 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 04/03/2010 Informations sur les lots Lot n o 1 Titre 18 lots dans différents quartires de la Défense 1) Description succincte voir 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Fer, plomb, zinc, étain et cuivre Objet supplémentaire Aluminium, nickel, scandium, titane et vanadium 5) Informations complémentaires sur les lots voir sales Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.4) Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur SDV F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 15/04/2010; heure 1200 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 90 jours. IV.3.8) Modalités d ouverture des offres Personnes autorisées à assister à l ouverture des offres non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.5) Date d envoi du présent avis 04/03/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

6 6144 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-L/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Land Systems - Ondersectie Verwerving, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) Descendre Eddy Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=59196 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Aankoop van banden voor jeeps ILTIS en camion IVECO II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Aankoop van banden voor jeeps ILTIS en camion IVECO. II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Banden voor normale en zware voertuigen II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) ,82 EUR (incl. 21,00% BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-L/A-9LA116-F03_0 N Avis d attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-L/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Land Systems - Sous-section Acquisition, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact Descendre Eddy Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=59196 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Acquisition de pneus pour jeeps ILTIS et camions IVECO. II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Acquisition de pneus pour jeeps ILTIS et camions IVECO. II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Pneus pour charges légères et lourdes II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) ,82 EUR (incl. 21,00% T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-L/A-9LA116-F03_0

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6145 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht ja. Aankondiging via een kopersprofiel Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2009/S van 10/10/2009 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 Titel aankoop banden camion IVECO V.1) Datum van gunning van de opdracht 04/03/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 2 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund CONTINENTAL BENELUX NV, Parc Industriel des Hautes Sarts, 4040 Herstal, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Totale definitieve waarde van de opdracht ,82 EUR (incl. 21,00% BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 05/03/2010 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché oui. Avis sur un profil d acheteur Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2009/S de 10/10/2009 Section V. Attribution du marché Marché n o 1 Intitulé acquiqition des pneus Camion IVECO V.1) Date d attribution du marché 04/03/2010 V.2) Nombre d offres reçues 2 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué CONTINENTAL BENELUX SA, Parc Industriel des Hautes Sarts, 4040 Herstal, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché ,82 EUR (incl. 21,00% T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.4) Date d envoi du présent avis 05/03/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-C/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Verwerving, Eversestraat 1, 1140 Brussel, België Contactpunt(en) Leunckens Patrick Marie Maurice Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst https//enot.public procurement.be Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=59102 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Aankoop van een rekencluster N Avis d attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-C/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section CIS - Sous-section Acquisition, Rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Leunckens Patrick Marie Maurice Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur https//enot.public procurement.be Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=59102 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Achat d un cluster de calcul

8 6146 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering Brussel NUTS-code BE10 II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Aankoop van een rekencluster II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Servers II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) 78192,69 EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-C/A-9CA110-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 Titel Aankoop van een rekencluster V.1) Datum van gunning van de opdracht 02/12/2009 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 6 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund Econocom Products & Solutions N. V., Marcel Thirylaan, 81, 1200 Brussel, België Tel , fax Internetadres V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht 86776,86 EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht 78192,69 EUR (zonder BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van state, Wetenschapsstraat, 33, 1040 BRUSSEL, België VI.3.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep 60 dagen VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 05/03/2010 II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison Bruxelles Code NUTS BE10 II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Achat d un cluster de calcul II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Serveurs II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) 78192,69 EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-C/A-9CA110-F03_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non. Section V. Attribution du marché Marché n o 1 Intitulé Achat d un cluster de calcul V.1) Date d attribution du marché 02/12/2009 V.2) Nombre d offres reçues 6 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué Econocom Products & Solutions Belux S. A., Avenue Marcel Thiry, 81, 1200 Bruxelles, Belgique Tél , fax Adresse internet V.4) Informations sur le montant du marché Estimation initiale sur le montant du marché 86776,86 EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché 78192,69 EUR (hors T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Science, 33, 1040 BRUXELLES, Belgique VI.3.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours 60 jours VI.4) Date d envoi du présent avis 05/03/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6147 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van gegunde opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-L/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Land Systems - Ondersectie Diensten, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) Jacobs Ludwig Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=59251 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming 9LS302 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 1 Belangrijkste plaats van dienstverlening IN DE INSTALLATIES VAN DE AANNEMER NUTS-code BE II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Meerjarige open overeenkomst betreffende de technische assistentie (leveringen en diensten) voor de genietuigen FIAT- HITACHI in gebruik bij DEFENSIE II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Reparatie- en onderhoudsdiensten II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) ,00 EUR (incl. 21,00% BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-L/S-9LS302-F03_0 N Avis d attribution de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-L/S - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Land Systems - Sous-section Services, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact Jacobs Ludwig Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=59251 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur 9LS302 II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 1 Lieu principal de prestation DANS LES INSTALLATIONS DE L ADJUDICATAIRE Code NUTS BE II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Contrat ouvert pluriannuel relatif à l assistance technique (pièces de rechange et services) pour les engins du génie FIAT-HITACH utilisés par la Défense. II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services de réparation et d entretien II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) ,00 EUR (incl. 21,00% T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non. IV.3) Renseignements d ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-L/S-9LS302-F03_0

10 6148 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht ja. Aankondiging via een kopersprofiel Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2009/S van 14/11/2009 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 V.1) Datum van gunning van de opdracht 25/02/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 1 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund LUYCKX NV, ABDIJLAAN 33, 2960 BRECHT, België Tel , fax V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht ,00 EUR (incl. 21,00% BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Belgische rechtbanken, België Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie CEPANI, RUE DES SOLS 8, 1000 BRUSSEL, België Tel Internetadres http// VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 05/03/2010 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché oui. Avis sur un profil d acheteur Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2009/S de 14/11/2009 Section V. Attribution du marché Marché n o 1 V.1) Date d attribution du marché 25/02/2010 V.2) Nombre d offres reçues 1 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué LUYCKX NV, ABDIJLAAN 33, 2960 BRECHT, Belgique Tél , fax V.4) Informations sur le montant du marché Estimation initiale sur le montant du marché ,00 EUR (incl. 21,00% T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Tribunaux belges, Belgique Organe chargé des procédures de médiation CEPANI, RUE DES SOLS 8, 1000 BRUXELLES, Belgique Tél Adresse internet http// VI.4) Date d envoi du présent avis 05/03/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ocasc - Cdsca (Cel Overheidsopdrachten), Kwartier Koningin Astrid - Blok F, Bruynstraat 1, 1120 BRUXELLES, België, t.a.v. Salvatore PELONERO (Cel Overheidsopdrachten) Tel. (32-2) , fax (32-2) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Ocasc - Cdsca (Dienst Werken), Kwartier Koningin Astrid - Blok F, Bruynstraat 1, 1120 BRUXELLES, België, t.a.v. Eddy D HOE Tel. (32-2) , fax (32-2) N Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Ocasc - Cdsca (Cellule Marchés Publics), Quartier Reine Astrid - Bloc F, Rue Bruyn, 1, 1120 Bruxelles, Belgique, à l attention de Salvatore PELONERO (Cellule Marchés Publics) Tél. (32-2) , fax (32-2) Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues Ocasc - Cdsca (Service Travaux), Quartier Reine Astrid - Bloc F, Rue Bruyn, 1, 1120 Bruxelles, Belgique, à l attention de Eddy D HOE Tél. (32-2) , fax (32-2)

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6149 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming LEOPOLDSBURG - Vervangen van ramen en deuren (PVC) II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken LEOPOLDSBURG NUTS-code BE221 II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Leopoldsburg - Vervangen van ramen en deuren (PVC) in 40 woningen - OPROEP TOT CANDIDATEN II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Plaatsen van deuren en ramen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan In orde met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid het laatste RSZ-attest waaruit blijkt dat hij in orde is met de voorschriften volgens artikel 90 van het KB van 8 januari 1996 III.2.3) Vakbekwaamheid voldaan Het bewijs dat hij als aannemer in de categorie Dof D5, klasse 2 is erkend Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Niet-openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 26/03/2010 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. -Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur LEOPLODSGURG - Renouvellement de châssis (PVC) II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Travaux. Exécution. Lieu principal d exécution LEOPOLDSBURG Code NUTS BE221 II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Leopoldsburg - Renouvellement de châssis (PVC) dans 40 logements - APPEL AUX CANDIDATS. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Poses de portes et de fenêtres II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies En règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale la dernière attestation ONSS de laquelle il résulte qu il est en règle selon les dispositions de l article 90 de l AR du 8 janvier 1996 III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies La preuve qu il est agréé dans la catégorie D ou D5, classe 2 Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Restreinte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 26/03/2010

12 6150 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 5/3/2010 Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres VI.5) Date d envoi du présent avis 5/3/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE N Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren, 1060 BRUSSEL, België, t.a.v. Marc LEUNENS (Adviseur-generaal) Tel. (32-2) , fax (32-2) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Publiekrechtelijke instelling. - Sociale bescherming. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Vervanging van de bestaande koelmachine en koeltoren van het gewestelijk kantoor van de RVP te HASSELT II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken HASSELT, Ridder Portmansstraat,16 NUTS-code BE221 II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Vervanging van bestaande koelmachine en koeltoren inclusief afbraakwerken, aanpassen van bestaande installatie en geluidsdempende voorzieningen in gewestelijk kantoor van de Rijksdienst voor Pensioenen te HASSELT II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Installeren van koel- en vriesuitrusting II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) N Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact Office National des Pensions, Tour du Midi, 1060 BRUXELLES, Belgique, à l attention de Marc LEUNENS (Conseiller général) Tél. (32-2) , fax (32-2) Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Organisme de droit public. - Protection sociale. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Remplacement de la machine et de la tour de refroidissement existantes du bureau régional de l ONP à HASSELT II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Travaux. Exécution. Lieu principal d exécution HASSELT, Ridder Portmansstraat,16 Code NUTS BE221 II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Remplacement de la machine et de la tour de refroidissement, en ce compris les travaux de démolition, l adaptation de l installation existante et les équipements d amortissement du bruit dans le bureau régional de l Office National des Pensions à HASSELT II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Travaux d installation de matériel de réfrigération II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non.

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6151 II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang 1 koelinstallatie ( 1 machine en 1 koeltoren) van 185 KW II.2.2) Opties Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen 5 % van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan Door eenvoudig deel te nemen aan de onderhavige overheidsopdracht, verklaart de kandidaat zich niet in één van de uitsluitingsgevallen te bevinden die in het artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken staan III.2.2) Economische en financiële draagkracht voldaan a) verklaring betreffende de omzet inzake gelijkaardige werken gedurende de laatste 3 jaar b) Registratie in categorie 00, 25 of 27 c) Specifieke minimale niveau van erkenning categorie D18 - klasse 3 Eventueel vereiste minimumeisen Minimum jaarlijkse omzetcijfer inzake gelijkaardige werken Euro ,00.Dit omzetcijfer moet voor elk van de laatste 3 jaren worden gehaald. III.2.3) Vakbekwaamheid voldaan a) Lijst van gelijkwaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaren, gestaafd voor de belangrijkste werken door getuigschriften van goede uitvoering, afgeleverd door de opdrachtgever; deze getuigschriften hebben betrekking op het bedrag, de periode en de uitvoeringsplaats van de werken b) Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting en de omvang van het kader gedurende de laatste 3 jaren c ) Een korte beschrijving ( maximum 1 A4 per geval ) van 3 uitgevoerde gelijkwaardige werken gedurende de laatste 3 jaren ( waarvan minstens 2 in een stedelijk milieu ) d) Een beschrijving van de maatregelen die zullen worden genomen om de veiligheid en de kwaliteit te waarborgen ( VCA ) Eventueel vereiste minimumeisen Voor punt c) minimum 3 uitgevoerde gelijkwaardige werken Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Niet-openbaar. IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen Beoogd minimumaantal 5 en maximumaantal 8 II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global 1 installation de conditionnemernt d air ( 1 machine et 1 tour de refroidissement ) de 185 KW II.2.2) Options non. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés 5 % du montant initial du marché III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Par le seul fait de participer au présent marché public, le candidat atteste qu il ne se trouve pas dans un des cas d exclusion figurant à l article 17 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics III.2.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies a) déclaration concernant le chiffre d affaires relatif à des travaux de même nature durant les 3 dernières années b)enregistrement en catégorie 00, 25 ou 27 c) Niveau spécifique minimal d agréation catégorie D18 - classe 3 Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) Chiffre d affaires annuel minimal relatif aux travaux de même nature Euro ,00. Ce chiffre d affaires doit être obtenu pour chacune des 3 dernières années. III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies a) Liste de travaux de même nature exécutés pendant les 5 dernières années, avec à l appui pour les travaux les plus importants des certificats de bonne exécution délivrés par le maître de l ouvrage ces certificats portent sur le montant, sur la période et le lieu d exécution des travaux b) Une déclaration concernant l occupation moyenne annuelle de personnel et l importance du cadre durant les 3 dernières années c) Une brève description ( maximum 1 A4 par cas ) de 3 travaiux de même nature exécutés durant les 3 dernières années ( dont au moins 2 en milieu urbain ) d) Une description des mesures qui seront prises piour garantir la sécurité et la qualité ( VCA ) Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) Pour le point c) minimum de 3 travaux de même nature exécutés Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Restreinte. IV.1.2) Limites concernant le nombre d opérateurs invités à soumissionner ou à participer Nombre minimal envisagé 5 et nombre maximal 8

14 6152 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst RVP/S322/2010/01 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 24/03/2010; tijdstip 1000 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Nederlands, Frans Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat,33, 1040 Brussel, België Tel. (32-2) VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 4/3/2010 IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur RVP/S322/2010/01 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 24/03/2010; heure 1000 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Néerlandais, Français Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, Rue de la Science,33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél. (32-2) VI.5) Date d envoi du présent avis 4/3/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) De Post, Muntcentrum, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) Purchasing Industrial, t.a.v. Rudi Reynkens Tel. (32-2) Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst http// Adres van het kopersprofiel http// Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Postdiensten.

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6153 Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Packstation ( ) II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering To Be Determined (Belgian location(s)) II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) De Post / La Poste is op zoek naar OEM-leveranciers van apparatuur voor automatische lockers, 24 / 7 beschikbaar, waar klanten pakjes kunnen afhalen en aanleveren (pick-up en drop-off). Die automatische lockers zullen buiten worden geplaatst, op locaties die gemak -en gebruikscomfort bieden aan onze klanten. De Post/ La Poste is looking for OEM hardware suppliers for automatic lockers, available 24/7, for customers to pick-up and drop-off parcels. Those automatic lockers will be placed outside, at locations that provide convenience for our customers. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd ja. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Het bedrag of de berekeningswijze van de borgtocht wordt meegedeeld in het bijzonder Bestek nr III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande De betalingsvoorwaarden zijn uiteengezet in het Bijzonder Bestek nr III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund De in de lidstaten toegelaten rechtsvormen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. voldaan Kan worden uitgesloten de inschrijver die zich bevindt in een uitsluitingsgeval opgesomd in het artikel 39, 1-7 van het Koninklijk Besluit van 10 januari In dit kader wordt de kandidaat gevraagd om aan te tonen 1. Dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen betreffende de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39bis ; 2. Dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake de betaling van de directe en indirecte belastingen, overeenkomstig de Belgische wetgeving, of die van het land waar hij gevestigd is. DE DOCUMENTEN MOETEN DUIDELIJK REFEREREN NAAR DE GEVRAAGDE BIJLAGEN. GELIEVE ONS PER MAIL EEN ELEKTRONISCHE KLEURENVERSIE VAN UW KANDIDATUUR TE BEZORGEN. Documenten om in bijlagen toe te voegen bij de kandidatuurstelling - Bijlage 1 Attest betaling bijdragen RSZ - Bijlage 2A Attest betaling van directe belastingen - Bijlage 2B Attest betaling van indirecte belastingen (taksen). III.2.2) Economische en financiële draagkracht. voldaan De financiële en economische draagkracht van de leverancier moet worden aangetoond door - Bijlage 3 Passende bankverklaring. - Bijlage 4 Door een Duns & Bradstreet rapport of enige ander rapport waarbij dezelfde financiële inlichtingen (ten minste Sales, Profit Ratio & Solvability) kunnen worden gestaafd. omgeving)

16 6154 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.2.3) Vakbekwaamheid. voldaan De technische bekwaamheid van de leverancier moet worden bewezen door - Bijlage 5 documentatie betreffende het beschikbare gamma dewelke een oplossing biedt (relevante product portfolio) - Bijlage 6 referenties van gelijkaardige leveringen en onderhoudscontracten gedurende de laatste 3 jaren, met opgave van de publiek- of privaatrechtelijk instanties waarvoor zij bestemd waren (referenced clients). - Bijlage 7 de data, de namen en de telefoonummers van de betrokken contactpersonen (communication matrix of referenced clients) - Bijlage 8 De toegekende kwaliteitscertificaten zoals bijvoorbeeld ISO. - Bijlage 9 Omschrijving van afdelingen Resarch & Development, Dienst na verkoop, Interne Processen (Business & Operations) III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Onderhandeling. IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst Packstation IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten Tegen betaling verkrijgbare documenten IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 26/03/2010; tijdstip 1200 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Nederlands, Frans, Engels Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.3) Nadere VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 4/3/2010 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N N Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Directie Vervoerinfrastructuur, Voorlopig Bewindstraat, 9-15, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) Directie Vervoerinfrastructuur, t.a.v. Mevrouw Catherine Van den Spiegel Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/ I.2) Type aankoopcentrale Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Avis d informations complémentaires, avis d informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif Section I. Pouvoir adjuducateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Direction Infrastructure de Transport, rue du gouvernement provisoire, 9-15, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Directie Vervoerinfrastructuur, à l attention de Madame Catherine Van den Spiegel Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/ I.2) Type d organisme acheteur Pouvoir adjudicateur (dans le cas d un marché couvert par la Directive 2004/18/CE).

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6155 Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Wijkcontract Sluis-Sint-Lazarus te Sint-Jans- Molenbeek - Studieopdracht - Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Oproep tot kandidaatstelling. II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Wijkcontract Sluis-Sint-Lazarus te Sint-Jans- Molenbeek - Studieopdracht - Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Oproep tot kandidaatstelling. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Onderhandeling. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst DIT F02_1 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen Oorspronkelijke aankondiging verzonden via OJS esender. Inloggegevens BE001 Referentie van de aankondiging IV.2.3) Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2010/S van 23/02/2010 IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging 18/02/2010 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft Rectificatie. Aanvullende informatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de oorspronkelijke aankondiging. VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING In plaats van datum 18/02/2010 Te lezen datum 04/03/2010 VI.4) Overige nadere inlichtingen Het doel van deze opdracht moet verduidelijkt worden door hetgeen volgt Onderhavige opdracht betreft de uitvoering van een volledige ontwerpopdracht voor de bouw van een gebouw met verschillende functies, met name - De oprichting van een flatgebouw; - De oprichting van een wijkantenne; - De inrichting van een buitenschoolse opvang; - En eventueel, de inrichting van een kantoorruimte voor de Haven van Brussel (optioneel). De opdracht bevat de architecturale studie met inbegrip van de landmetersopdracht, engineering van stabiliteit en van speciale technieken, EPB adviesering en de gezondheids- en veiligheidscoördinatie. Het gebouw zal aan de norm van passief gebouw moeten beantwoorden. Afdeling II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l entité adjudicatrice Contrat de quartier Ecluse-Saint- Lazare à Molenbeek-Saint-Jean - Marché d études - Procédure négociée avec publicité - Appel aux candidats. II.1.2) Description succinte du marché ou de l acquisition/des acquisitions Contrat de quartier Ecluse-Saint-Lazare à Molenbeek- Saint-Jean - Marché d études - Procédure négociée avec publicité - Appel aux candidats. II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services d architecture, d ingénierie et de planification Afdeling IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Négociée. IV.2) Renseignements d ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l entité adjudicatrice DIT F02_1 IV.2.2) Référence de l avis pour les avis envoyés électroniquement Avis original envoyé par OJS esender. Login BE001 Référence de l avis IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2010/S du 23/02/2010 IV.2.4) Date d envoi de l avis original 18/02/2010 Afdeling VI. Renseignements complémentaires VI.1) L avis implique Rectification. Informations complémentaires. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter. VI.3.1) Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans l avis original. VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l avis original Endroit où se trouve les dates à rectifier VI.5) DATE D ENVOI DU PRÉSENT AVIS Au lieu de date 18/02/2010 Lire date 04/03/2010 VI.4) Autres informations complementaires L objet de ce marché doit être précisé par ce qui suit Le présent marché porte sur la réalisation d une mission complète d auteur de projet pour la construction d un bâtiment aux fonctions mixtes, à savoir -La création d un immeuble à logements ; -La création d une antenne de quartier ; -La création d un accueil extrascolaire ; - Et éventuellement, la création d un espace de bureau pour le Port de Bruxelles (optionnel). La mission comprend l étude architecturale y compris la mission de géomètre, d ingénierie en stabilité, d ingénierie en techniques spéciales, de conseiller PEB et de coordinateur sécurité santé. Le bâtiment devra répondre au standard Bâtiment Passif.

18 6156 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Er dient opgemerkt te worden dat, teneinde over al de informatie betreffende deze kandidatenoproep te beschikken, de kandidaten de volledige aankondiging van de opdracht via volgende link moeten downloaden https//enot.publicprocurement.be/enot-war/ previewnotice.do?noticeid= VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 04/03/2010 Il est à noter que, pour disposer de toutes les informations concernant cet appel à candidats, les candidats doivent télécharger l avis de marché complet via le lien suivant https// enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= VI.5) Date d envoi du présent avis 04/03/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Infrabel NV, Barastraat 110, 1070 Brussel, België Contactpunt(en) TUC RAIL NV, t.a.v. DECEUR W. Tel Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=57932 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres INFRABEL NV, Barastraat 110, 1070 Brussel, België Contactpunt(en) INFRABEL I-P Sales Tel Internetadres http// Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan INFRABEL, Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent, België Contactpunt(en) INFRABEL - Directie Infrastructuur I-I NW Zone Gent, t.a.v. Luc Martens Internetadres http// I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming TR Concentratieseinhuis Denderleeuw HP overname van Geraardsbergen Blok 10 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken Geraardsbergen NUTS-code BE231 N Avis de marché - Secteurs spéciaux Travaux Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Infrabel SA, rue Bara 110, 1070 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact TUC RAIL SA, à l attention de DECEUR W. Tél Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=57932 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus INFRABEL SA, rue Bara 110, 1070 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact INFRABEL I-P Sales Tél Adresse internet http// Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées INFRABEL, Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gand, Belgique Point(s) de contact INFRABEL - Direction Infrastructure I-I NW Zone Gand, à l attention de Luc Martens Adresse internet http// I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice - Services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur TR Cabine de concentration de la signalisation Denderleeuw HP reprise du Block 10 de Grammont II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Travaux. Exécution. Lieu principal d exécution Grammont Code NUTS BE231

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS 6157 II.1.3) De aankondiging betreft Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) De opdracht bestaat uit het vernieuwen van de seininrichting voor de overname (concentratie) van het bestaande seinhuis (Geraardsbergen B10) op het concentratieseinhuis van Denderleeuw en de bouw van een nieuwe hoogspanningspost met 1 kv verdeelpost in Geraardsbergen. Aanvullend zullen de nodige VVDK vernieuwing worden doorgevoerd noodzakelijk in het kader van deze werken. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Werkzaamheden voor spoorseinen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) II.1.8) Verdeling in percelen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang zie II.1.5 II.2.2) Opties II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht 31 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen 5 % van de oorspronkelijke aannemingssom III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande Betaling door Infrabel door maandelijkse voorschotten overeenkomstig de wetgeving over overheidsopdrachten Wet van (BS van ) en KB van (BS van ) en hun latere wijzigingen. III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund Onderneming of tijdelijke handelsvennootschap van ondernemingen. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan - de erkenning in de ondercategorie P2 klasse 7 is vereist. - certificaat Quality Management System volgens de normen EN ISO of 2008; - attest van de Nationale Rijksdienst der Sociale Zekerheid betreffende het voorlaatste kwartaal voor de uiterste datum voor ontvangst van de offertes. III.2.4) Voorbehouden opdrachten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst I-AR3-TR F05_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht II.1.3) L avis implique Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Le marché comprend le renouvellement de la signalisation pour la reprise (concentration) de la cabine existante (Grammont B10) sur la cabine de concentration de Denderleeuw et la construction d un nouveau poste de haute tension avec poste de répartition 1kV à Grammont. En outre, les renouvellements ECFM nécessaires dans le cadre de ces travaux seront réalisés. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Travaux de signalisation ferroviaire II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.1.8) Division en lots non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global voir II.1.5 II.2.2) Options non. II.3) Délai d exécution ou durée du marché 31 mois (à compter de la date d attribution du marché). Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés 5%dumontant initial du marché. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Paiement par Infrabel par accomptes mensuels, conformément à la législation sur les marchés publics Loi du (MB du ) et Arrêté Royal du (MB du ) et leurs modifications ultérieures. III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d opérateurs économiques attributaire du marché Entreprise ou Société Momentanée d entreprises. III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies -l agréation d entreprises de travaux dans la catégorie P2, classe 7 est exigée; - un certificat de Quality Management System répondant aux exigences des normes EN ISO ou 2008; - l attestation ONSS relative à l avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des offres. III.2.4) Marchés réservés non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur I-AR3-TR F05_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non.

20 6158 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum 27/04/2010; tijdstip 1200 Tegen betaling verkrijgbare documenten ja, prijs 129,64 EUR Betalingstermijnen en -methode Vanaf 10 maart februari 2010 bij Infrabel, Barastraat 110, 1070 Brussel. Openingsuren alle werkdagen van 900 tot Ter plaatse te nemen. Betaling ter plaatse of te storten op rekeningnummer van Infrabel, met vermelding van opdracht TR Aankoop bestek en uw BTW-nummer. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 28/04/2010; tijdstip 1000 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Nederlands IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen Periode 150 dagen. IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend datum 28/04/2010; tijdstip 1000 Plaats INFRABEL - Directie Infrastructuur I-I.NW-Zone Gent- Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel Internetadres http// VI.4.2) Instellen van beroep Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep 60 kalenderdagen na het betekenen van de beslissing VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 05/03/2010 IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents Date 27/04/2010; heure 1200 Documents payants oui, prix 129,64 EUR Conditions et mode de paiement A partir du 10 mars 2010, Infrabel, rue Bara 110, 1070 Bruxelles, Belgique. Heures d ouverture de 900 à 1200 tous les jours ouvrables. A retirer sur place. Paiement sur place ou à verser sur le compte d Infrabel n en mentionnant Marché TR Achat CSC ainsi que votre numéro de TVA. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 28/04/2010; heure 1000 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Néerlandais IV.3.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée 150 jours. IV.3.7) Modalités d ouverture des offres date 28/04/2010; heure 1000 Lieu INFRABEL - Direction Infrastructure I-I NW - Zone Gand, Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 GAND Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours Conseil d Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél Adresse internet http// VI.4.2) Introduction de recours Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours 60 jours calendrier après la notification de la décision VI.5) Date d envoi du présent avis 05/03/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) De Post, Muntcentrum, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) Carla Gevaert - Nicole Deferme, t.a.v. Carla Gevaert - Nicole Deferme Tel. (32-2) Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst http// Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). N Avis de marché - Secteurs spéciaux Fournitures Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact La Poste, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact Carla Gevaert - Nicole Deferme, à l attention de Carla Gevaert - Nicole Deferme Tél. (32-2) , fax (32-2) Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur http// Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s).

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124650-2011:text:nl:html NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 2011/S 76-124650 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht (NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 15/01/2015 - BDA nummer: 2015-501028 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst John F. Kennedylaan 8, t.a.v. mevr. M. GermanusBijl, 7314 PS Apeldoorn ( Nederland ) Ter attentie van: M. GermanusBijl

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 BE001 29/04/2011 - BDA nummer: 2011-508883 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Postadres: Krakenstraat 3 Plaats: Leuven Postcode: 3000. E-mail: fabienne.wauters@aankoop.kuleuven.be Fax +32 16328422

Postadres: Krakenstraat 3 Plaats: Leuven Postcode: 3000. E-mail: fabienne.wauters@aankoop.kuleuven.be Fax +32 16328422 1/ 11 BE001 23/7/2012 - BDA nummer: 2012-516484 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Waterschap Groot Salland Dr. van Thienenweg 1, 8025 AL Zwolle ( Nederland ) Ter attentie van: Job Looijenga Telefoon: +31 384556621,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs Kempkensberg 12, 9722 TB Groningen ( Nederland ) Ter attentie van: Gerda Scholte Telefoon:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Utrecht 71663234 Stadsplateau 1 UTRECHT 3521 AZ Anne Wietske de Louw +31 302860569 Email: a.de.louw@utrecht.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Schagen 60330884 Laan 19, 1741 EA Schagen ( Nederland ) Ter attentie van: W.A.(Wilco) van Schagen Telephone: +31 224210400,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 01/09/2015 - BDA nummer: 2015-522500 Standaardformulier 2 - NL plafond in asbest) en plaatsing van een nieuw dichtingsmembraan in het Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Herbestemming Klooster Zijtaart

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Herbestemming Klooster Zijtaart AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van Burgemeester en Wethouders van Veghel, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel (NL).

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie. Postadres: Emile Jacqmainlaan 135 Plaats: Brussel Postcode: 1000

Vlaamse Gemeenschapscommissie. Postadres: Emile Jacqmainlaan 135 Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 14 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking namens het Expertisecentrum Organisatie en Personeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Servicedesk GO! (Software voor de implementatie van een servicedesk)

1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Servicedesk GO! (Software voor de implementatie van een servicedesk) 1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 11 BE001 29/03/2013 - BDA nummer: 2013-506502 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Nederland-'s-Gravenhage: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 2014/S 141-253113

Nederland-'s-Gravenhage: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 2014/S 141-253113 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253113-2014:text:nl:html Nederland-'s-Gravenhage: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Rotterdam Serviceorganisatie 402137059 Postbus 1130, Dienstencentrum Inkoop, 3000 BC ROTTERDAM ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 30/4/2014 - BDA nummer: 2014-509547 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 15 BE001 05/02/2015 - BDA nummer: 2015-502918 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie