Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos 1. Onduidelijkheid vertrekregeling vs outplacement Uiteraard is het zo dat mensen tot 29 december de tijd hebben om kenbaar te maken of ze van de vertrekregeling gebruik willen maken of niet. Het outplacementtraject is niet een sollicitatiecursus en duurt geen 2 maar 4 maanden. De 4 maanden gaan pas in de eerste week van januari Op 15 december is er een informatiebijeenkomst over het outplacement traject. 2. Hoe komt de lijst van boventalligen tot stand? Er wordt uitgegaan van het formatieplaatsenplan per functie zoals de situatie op 1 januari 2011 was en van het gewenste formatieplaatsenplan per functie zoals deze op 1 januari 2013 moet zijn. Het verschil is het aantal fte dat we moeten verminderen, anders gezegd: het aantal collega s dat boventallig wordt gedefinieerd per functie. Voor de totstandkoming van de lijst van boventalligen maakt uw werkgever gebruik van het afspiegelingsbeginsel. Dit betekent dat de leeftijdssamenstelling (gemeten in bepaalde leeftijdssegmenten) van het personeel in een werkgebied na de personeelsreductie ongeveer gelijk moet aan die voor de personeelsreductie. Als u dit berekend hebt, wordt er vervolgens gekeken naar de anciënniteit van de medewerkers. Wie het laatst is binnen gekomen, vertrekt als eerste. Aan de hand hiervan hebben we objectief bepaald binnen welke functie welke collega s boventallig worden. Het gebruik van het afspiegelingsprincipe brengt met zich mee dat de lijst hoewel dit beperkt zal zijn kan veranderen. Stel iemand is de komende week jarig en komt daardoor in een hogere leeftijdscategorie te vallen. Dan kan het zijn dat hij binnen die categorie het minste aantal dienstjaren heeft, terwijl hij voor zijn verjaardag in een categorie viel waar hij het meeste aantal dienstjaren had. 3.Hoe werkt het afspiegelingsprincipe? UWV schrijft een rekenmethode voor hoe bepaald moet worden welke medewerker boventallig wordt. Deze rekenmethode wordt het afspiegelingsbeginsel genoemd. In deze methode wordt rekening gehouden met de leeftijd van medewerkers. De opbouw in leeftijd voor de reorganisatie moet zoveel mogelijk gelijk zijn aan de opbouw in leeftijd na de reorganisatie. Als van een functie een aantal medewerkers boventallig moet worden, worden eerst alle medewerkers in die functie verdeeld naar leeftijd. Dit gebeurt in 5 groepen (15-24jr; 25-34jr; 35-44jr; 44-55jr; 55jr en ouder). Daarna wordt de bezuiniging in personen in dezelfde verhouding (procentuele verdeling) toegekend aan de leeftijdsgroepen. Hierdoor weet u hoeveel per leeftijdsgroep bezuinigd moet worden. In de leeftijdsgroep waar het meest moet worden bezuinigd wordt als eerste een medewerker boventallig. Daarna in de leeftijdsgroep met dan de grootste te realiseren bezuiniging. Dit gaat door tot de beoogde bezuiniging is gerealiseerd.

2 De persoon binnen de leeftijdsgroep met het kortste dienstverband wordt als eerste boventallig. Moet de leeftijdsgroep nog een medewerker boventallig verklaren wordt de medewerker met dan het kortste dienstverband genomen. Hierdoor heft u een ingewikkelde maar wel objectieve methode waarbij berekend wordt wie voor boventalligheid in aanmerking komt en waarbij rekening gehouden wordt met de leeftijdsopbouw. 4. Hoe wordt bepaald welke functies binnen az-volwassenen boventallig worden? Allereerst is er bepaald welke functies er uigesloten worden. Het gaat dan om schaarse en kritische functies als psychiaters, klinisch psychologen, artsen. Zij worden uitgesloten vanuit het oogpunt van continuïteit van zorg en eisen van de inspectie. Het aantal medewerkers in deze functie is al dusdanig laag, dat we er al minder van hebben dan gewenst is. Ook opleidingen sluiten we uit, omdat er contractuele verplichtingen liggen met opleidingsinstituten en zij via een andere financieringsstroom betaald worden. Daarnaast moeten we de continuïteit van zorg garanderen (denk aan het in stand houden van crisisteams en multidisciplinaire teams en de nevenvestigingen). Bij het bepalen van welke functies boventallig worden, wordt in de eerste plaats gebruikt gemaakt van het afspiegelingsbeginsel en daarna van het last in first out principe. 5. Spelen persoonsgebonden kenmerken ook een rol bij het vaststellen van de lijst boventalligen? Nee, absoluut niet. Er vindt geen enkele vorm van discriminatie plaats of bevoordeling van collega s. 6. Wat gebeurt er als je tijdens je zwangerschapsverlof of tijdens ziekte boventallig wordt verklaard? Ook dan krijgt u een aanzegging van boventalligheid en wordt u in de gelegenheid gesteld uw belangstelling te tonen voor een interne herplaatsing. Wanneer je geplaatst wordt in een nieuwe functie, dan begint u daarin na uw zwangerschapsverlof of na uw beter melding. Is er geen interne plaatsing voor u mogelijk, dan begint u na afloop van uw zwangerschapsverlof of bij beter melding met het outplacementtraject. 7. Kun je voor een deel van je uren boventallig verklaard worden? Wanneer een medewerker werkzaam is in meerdere functies, of duidelijk gescheiden taakgebieden (zoals werkzaam op verschillende locaties, of voor verschillende organisatieonderdelen) dan is dit mogelijk. 8. Hoe gaat de interne plaatsing in zijn werk? Op het formulier voor de belangstellingsregistratie heeft u kunnen aangeven naar welke functie(s) uw interesse uitgaat. In de tweede week na de datum van aanzegging van boventalligheid verbindt het mobiliteitspunt boventallige collega s aan vacatures binnen de organisatie. Na twee weken is zo duidelijk of u intern herplaatst kan worden. Het moet gaan om een herplaatsing in passend werk. Het doorlopend sociaal plan en het addendum beschrijven precies wat passend werk is. Het gaat hier om een plaatsing, niet om een interne sollicitatie. Het aanbod is ook niet vrijblijvend.

3 Het mobiliteitspunt vindt dat u past op die functie en mogelijk heeft u er ook belangstelling voor getoond. Als u het niet met de plaatsing eens bent, dan kunt u beroep aantekenen tegen de plaatsing bij de sociale begeleidingscommissie. Deze commissie bestaat uit mensen van buiten Eleos. Stelt de commissie u in het gelijk, dan hoeft u de plaatsing niet te accepteren en geldt uw status van boventallig weer. Stelt de commissie u in het ongelijk, dan zul de plaatsing moeten accepteren. 9. Worden er ook mogelijkheden aangereikt voor externe herplaatsing? Spoedig na het bekendmaken van de interne vacatures plaatsen worden op Eleosnet geplaatst ook vacatures van buiten Eleos. Uw werkgever heeft momenteel contact met enkele belangstellende organisaties, die geïnteresseerd zijn in medewerkers van Eleos. 10. Wat zijn de begripsomschrijving en richtlijnen voor een passende functie? Passende functie: Een functie die gelet op het functieprofiel en de genoten en/of binnen afzienbare termijn af te ronden opleiding, de opgedane werkervaring, het tot dat moment overeengekomen percentage dienstverband, alsmede persoonlijke omstandigheden, redelijkerwijs aan de werknemer kan worden opgedragen. In het kader van passende reisafstand zoekt Eleos aansluiting bij de richtlijn Passende Arbeid. Een enkele reisafstand van woonplaats tot werk van één uur berekend op basis van de ANWB routeplanner snelste route wordt als passend aangemerkt. Met instemming van de medewerker kan een langere reisduur in een concreet geval als passend worden aangemerkt. Niet-passende functie: Een nieuwe functie wordt als niet-passend aangemerkt indien de nieuwe functie meer dan één salarisgroep hoger of lager is ingedeeld en alles wat buiten de definitie aan passendheid valt. Geschikte functie: Iedere functie die buiten het begrip passende functie valt en welke medewerker en Eleos met elkaar overeenkomen. Praktische richtlijn Het functieprofiel van een functie wordt beoordeeld aan de hand van de functiebeschrijving van de functie - Uit de definitie passende functie is af te leiden dat de functie passend is onder meer wanneer de functie in een gelijke functieschaal is ingedeeld of één hogere of één lagere functieschaal. Om dit na te gaan gelden de volgende regels: -Eerst vindt de beoordeling plaats van een functie die gelijk is ingedeeld -Daarna de functie die één functieschaal hoger is ingedeeld -Als laatste mogelijkheid de functie die één functieschaal lager is ingedeeld Binnen afzienbare termijn af te ronden opleiding:

4 Als afzienbare termijn worden opleidingen gezien die binnen 6 maanden na datum boventalligheid afgerond worden Percentage dienstverband Het percentage dienstverband dat op datum boventalligheid voor onbepaalde tijd geldt, vermeerderd of verminderd met 2 uur wordt passend geacht. Op de datum boventalligheid eventueel tijdelijk geldende afwijking van het percentage dienstverband wordt hierbij niet als uitgangspunt genomen. -Indien de afwijking groter is kan de functie nog wel als geschikt worden gekenmerkt wanneer de werknemer bereid is zijn deeltijdpercentage te verhogen of te verlagen -Het percentage dienstverband betreft de contractueel overeengekomen uren dienstverband. Uren ouderschapsverlof of onbetaald verlof worden hier niet vanaf getrokken. -Opgedane werkervaring: Hierbij wordt gekeken naar de werkervaring in een gelijksoortige functie in de afgelopen vijf jaar voorafgaand aan de datum boventalligheid (met een minimum van 1 jaar ervaring). Werkervaring die hier buiten valt wordt als gedateerd beschouwd en daarom niet passend geacht. Additionele opmerkingen Als criteria voor de bepaling van het begrip passende functie geldt de op het moment van interne herplaatsing bekende gegevens. 11. Hoe gaat de plaatsing in z'n werk? Eleos stelt alles in het werk om de interne herplaatsing in week 2 na de boventalligheidsverklaring te formaliseren. Indien er meerdere boventallige werknemers belangstelling hebben voor een vacature dan zal Eleos op basis van belangstelling en anciënniteit de meest geschikte kandidaat selecteren. Indien een werknemer weigert een passende functie te aanvaarden zal hij geen aanspraak kunnen maken op de voorzieningen van het Sociaal Plan, namelijk: De medewerker mag een hem aangeboden passende functie niet weigeren. Hij moet schriftelijk met redenen omkleed kenbaar moeten maken dat hij weigert. Als Eleos desondanks bij het standpunt blijft dat de functie passend is zal Eleos de sociale begeleidingscommissie inschakelen en de functie vooralsnog reserveren voor de medewerker. Als de begeleidingscommissie oordeelt dat de functie inderdaad passend is krijgt de werknemer de functie nogmaals aangeboden. Wanneer hij binnen een week dan niet ingaat op het aanbod is Eleos gerechtigd ontslag aan te vragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 12. Wat kan de medewerker doen als hij het niet eens is met de plaatsingsbeslissing? Er is een begeleidingscommissie voor de behandeling van die gevallen, waarbij de werknemer zich niet kan verenigen met directiebeslissingen inzake de reorganisatie die voortvloeien uit dit Sociaal Plan.

5 Als bestuurder van CNV Publieke Zaak begrijp ik best dat u graag uw functie had willen behouden en ook bij dezelfde werkgever in dienst wil blijven, maar het is vooral belangrijk in deze tijd dat u werk behoudt. Daarom zetten wij ons ook zo in om de werkgever te stimuleren een goed mobiliteitstraject in te zetten, maar dat houdt niet in dat u achterover moet hangen. De trein rijdt door en als u niet tijdig inspringt kan het zomaar voorbij rijden! Hiermee geef ik aan dat u zelf ook in actie moet komen, door om u heen te kijken ook buiten Eleos, maar ook mee te werken aan het mobiliteitstraject. 13. Heeft u contact met andere organisaties gezocht voor overplaatsing? Eleos zal gedurende de herplaatsingsperiode collega-instellingen benaderen en de externe vacatures aan boventallige medewerkers via intranet of per beschikbaar stellen. 14. Hoe ziet het outplacementtraject eruit? Als interne plaatsing niet gelukt is, gaat u een outplacement traject in. Dit betekent dat u door een gespecialiseerd bureau geholpen gaan worden bij het vinden van een nieuwe baan. Hun inzet omvat drie onderdelen: u krijgt begeleiding bij het emotioneel afscheid nemen van Eleos; u krijgt hulp bij het (leren) solliciteren; en het bureau helpt u bij het zoeken van een baan, onder andere via het netwerk van contacten dat ze zelf hebben. Het bureau is gevestigd in de buurt van onze vestigingen. Tijdens de mobiliteitsperiode dienen zowel Eleos als de werknemer zelf zich maximaal in te spannen om een nieuwe baan te vinden. 15.Hoe lang gaat het hele traject duren? We verwachten ongeveer vier maanden vanaf het moment van de verklaring van boventalligheid. 16. Wordt u vrijgesteld van werkzaamheden? U mag 44% van de werktijd gebruiken om deel te nemen aan het outplacementtraject. Daarnaast krijgt u verlof voor het voeren van sollicitatiegesprekken. 17. Wat als de functie lager ingeschaald is? Indien een passende functie lager is ingeschaald, geldt het garantiesalaris ter hoogte van de oude functie. Op het moment dat de werkgever werknemer een passende functie aanbiedt op het niveau van de oorspronkelijke functie en de medewerker dit aanbod weigert, vervalt het garantiesalaris. 18. Wat als u vrijwillig mijn arbeidsovereenkomst wil beëindigen? De boventallige werknemer die niet herplaatst kan worden krijgt de mogelijkheid een beëindigingovereenkomst met wederzijds goedvinden met Eleos te sluiten. Bij deze keus geldt, afgezien van het feit dat men recht heeft op een vergoeding, geen recht meer op de overige voorzieningen van het sociaal plan. In het kader van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden kan de werknemer kiezen voor toepassing van de wachtgeldregeling van de CAO of een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule. De formule luidt: A x B x C = vergoeding.

6 A = het gewogen aantal dienstjaren waarbij de diensttijd wordt afgerond op hele jaren in die zin dat een periode van zes maanden en een dag telt voor een heel jaar. Vervolgens is het zo dat dienstjaren tot het 35e levensjaar tellen voor 0,5, dienstjaren vanaf 35 tot en met het 44e levensjaar tellen voor 1, dienstjaren vanaf 45 tot en met het 54e levensjaar tellen voor 1,5 en dienstjaren gemaakt vanaf het 55e levensjaar tellen voor 2. B = het bruto maandsalaris inclusief vakantietoeslag. C = 0,8 voor de werknemer die binnen een maand na boventalligverklaring uit dienst treedt anders dan door herplaatsing, zonder inachtneming van de opzegtermijn. De overige voorzieningen die uit het (addendum bij het) Doorlopend Sociaal Plan komen te vervallen. C = 0,4 voor de werknemer die binnen drie maanden na boventalligverklaring uit dienst treedt anders dan door herplaatsing, zonder inachtneming van de opzegtermijn. 19. Bent u voorrangskandidaat bij vacatures? Indien er later in het proces (na de belangstellingsregistratie en daarbij behorende interne herplaatsing) nieuwe vacatures ontstaan, wordt er bij deze vacatures voorrang geboden aan boventallige werknemers. Boventallige werknemers worden bij voorrang op vacatures geplaatst, tenzij Eleos schriftelijk gemotiveerd kan toelichten dat een andere kandidaat de voorkeur heeft; De organisatie heeft in het kader van het sociaal plan de mogelijkheid om vacatures die passend zijn aan te bieden aan de medewerker. Een functie die later aangemeld wordt, wordt aangeboden aan één boventallige kandidaat voor wie deze functie passend is. Is de vacature voor meerdere boventalligen passend, dan geeft anciënniteit de doorslag. Is er geen passende boventallige voor de functie (naar oordeel van de werkgever) dan kan de functie intern opengesteld worden, waarbij geldt dat boventallige kandidaten voorrang hebben als ze solliciteren. 20. Wat gebeurt er als u na de vier maanden outplacement geen nieuwe baan gevonden hebt? De verwachting is niet dat alle collega s na ongeveer vier maanden een andere baan hebben gevonden. Er zal dan in overleg met de vakorganisatie moeten bepalen wat er dan gaat gebeuren. 21. Heb ik recht op aanvullend salaris? Voor een boventallige werknemer die binnen de periode waarop dit Sociaal Plan betrekking heeft een functie buiten de Eleos-organisatie aanvaardt komt in aanmerking voor een aanvullingsregeling. Dit geldt alleen als het salaris van de nieuwe functie lager is dan het bruto maandsalaris dat hij bij Eleos verdiende. Eleos zal dan het salaris gedurende een periode van maximaal één jaar aanvullen tot 100% op basis van het laatstverdiende salaris. 22. Als ik vrijwillig ontslag neem, heeft u dan nog recht op een ww-uitkering? Wie zelf ontslag neemt, verliest in de regel het recht op een ww-uitkering. In deze situatie echter stellen we een beëindigingovereenkomst met wederzijds goedvinden

7 op, die veel kans biedt op behoud van een ww-uitkering. Uiteindelijk beslist het UWV hierover. Uw personeelsadviseur kan u hier meer over vertellen. 23. Als je het outplacementtraject hebt doorlopen, en geen nieuw baan hebt gevonden. Kun je dan alsnog een ontslagvergoeding krijgen? Nee, dat is niet de bedoeling. 24. Kunt u ook vrijwillig kiezen voor een niet-passende functie? Dat kan, maar collega s voor wie deze functie wel passend is, hebben voorrang. 25. Wat gebeurt er met mijn salaris als ik in een andere functie wordt geplaatst? Wanneer u in een hogere schaal terecht komt, krijgt u een daarbij passend salaris. Het hangt van de uitkomst van de onderhandelingen met de vakbonden af wat de situatie zal zijn wanneer je in een functie met een lagere inschaling wordt geplaatst. 26. Maakt Eleos het mogelijk om te solliciteren? Ja. Eleos stelt tijd beschikbaar aan boventallige collega s om hun outplacementtraject goed te kunnen doorlopen, en ook om bijvoorbeeld te solliciteren. Hoe u de vrije uren voor u sollicitatiegesprekken regelt, spreekt u in overleg met uw leidinggevende af. Dit betekent dus dat u gedurende deze periode in ieder geval al minder beschikbaar bent voor Eleos. U mag 44% van u werktijd voor het outplacementtraject besteden. 27. Als u een andere baan krijg, is dat waarschijnlijk op basis van een tijdelijk contract. Die kans is inderdaad groot en dit geeft een gevoel van onzekerheid. 28. Als u niet boventallig ben, en u neemt vrijwillig ontslag om zo plaats te maken voor een andere collega, kan u dan ook een ontslagvergoeding krijgen? Nee, dat kan niet. De regeling met ontslagvergoeding geldt alleen voor boventallige medewerkers. Natuurlijk is het een bijzonder gebaar richting uw boventallige collega s, maar uw werkgever wil dit niet stimuleren. 29. Hoe kan ik bezwaar indienen tegen de beslissing rondom interne herplaatsing? Een verzoek tot het geven van advies wordt schriftelijk ingediend bij de sociale begeleidingscommissie, binnen redelijke termijn en gemotiveerd. De brief kan gericht worden aan: Sociale Begeleidingscommissie Eleos t.a.v. mevr. K. Schellevis Postbus AH Nieuwegein

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws

C O N C E P T. Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws C O N C E P T Sociaal Plan 2014 Novum Nieuws 15 september 2014 tot en met 31 december 2014 C O N C E P T Sociaal Plan Novum Nieuws 2014 1 Inhoud I. Inleiding II. Werkingssfeer III. Werkingsduur IV. Definities

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO

Versie 26-04-2012 CONCEPT. Sociaal Plan MCO Versie 26-04-2012 CONCEPT Sociaal Plan MCO 1 mei 2012 tot en met 31 december 2013 1 Overweging Sociale partners, MCO directie en de vakbonden FNV KIEM en NTB hebben gewerkt aan een, volgens partijen verantwoord

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan Sociaal Plan Afslanking van het bouwbedrijf Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie en het mobiliteitsplan Van Werk Naar Werk INHOUDSOPGAVE 2 1. Inleiding pag. 3 1.1 Definities 2. Uitgangspunten pag.

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Sociaal Statuut Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Vastgesteld in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg op 2 februari 2011 en bekrachtigd door de Algemene

Nadere informatie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie 1.1.Algemeen Dit besluit strekt ertoe de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg Landelijk Sociaal

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT 1 juli 2013 Versie 1.1 Kaders Werkgelegenheidsbeleid Talent Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting 3 2. Begripsbepalingen 3 3. Het doel van het document Kaders

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

10d Voorzieningen bij werkloosheid

10d Voorzieningen bij werkloosheid 10d Voorzieningen bij werkloosheid Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die op grond van artikel 8:3, 8:5, 8:6 of 8:8 ontslagen wordt en de ambtenaar die op grond

Nadere informatie

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 13 November 2006 Opdrachtgever Bouwmat NV, Gert Klein Opdrachtnemers Paulien Lakeman (209459) - e-mail: Paulien.Lakeman@hva.nl - tel (m): 0620945255

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 SOCIAAL PLAN Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 6 a) Werkgever... 6 b) Werknemer...

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014. voorwoord Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

Algemeen 1. Wat is het bevoegd gezag?

Algemeen 1. Wat is het bevoegd gezag? Algemeen 1. Wat is het bevoegd gezag? Voor militairen is dat de bevelhebber van het krijgsmachtdeel waartoe zij behoren en voor burgerambtenaren is dit afhankelijk van waar zij werkzaam zijn/waren. Bij

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio Sociaal Plan Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1: Participanten in de Regeling 4 Hoofdstuk 2: Begrippenlijst 5 Hoofdstuk 3: Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen BEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen Een onderneming verkeert in financiele problemen en er bestaat een acute noodzaak om het bedrijf uit de gevarenzone

Nadere informatie