Concept d.d SOCIAAL PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN"

Transcriptie

1 1 Concept d.d SOCIAAL PLAN ten behoeve van de personele gevolgen binnen Stichting Thuiszorg Rotterdam en Huishoudelijke Verzorging TR BV naar aanleiding van de reorganisatie 2011

2 2 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgevers: - Stichting Thuiszorg Rotterdam, statutair gevestigd te Rotterdam (hierna te noemen Thuiszorg Rotterdam) - Huishoudelijke Verzorging TR BV, gevestigd te Rotterdam enerzijds, en - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag, - NU 91, gevestigd te Utrecht, - FBZ: Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg, gevestigd te Utrecht. anderzijds, overwegende: 1) Dat Thuiszorg Rotterdam afgelopen jaren stevig heeft gereorganiseerd. Dat de reorganisatiemaatregelen effect hebben gesorteerd doch dat thans als gevolg van diverse ontwikkelingen is gebleken dat, voor de continuïteit van de dienstverlening van Thuiszorg Rotterdam aanvullende maatregelen genomen zullen moeten worden. 2) Dat Thuiszorg Rotterdam haar organisatie toekomstbestendig wil maken en dientengevolge haar organisatie kritisch tegen het licht heeft gehouden. 3) Dat daaruit blijkt dat er in de indirecte functies een nieuwe efficiencyslag gemaakt zal moeten worden. Als gevolg daarvan zal het aantal indirecte functies binnen Thuiszorg Rotterdam met circa 31 fte worden verminderd. 4) Dat daarnaast het in eigen beheer uitvoeren van de Huishoudelijke Verzorging (hierna te noemen: HV ) in de komende jaren niet meer kostendekkend is te realiseren en dat in dat kader drastische maatregelen nodig zijn. 5) Dat Thuiszorg Rotterdam daarom heeft besloten de HV volledig onder te brengen in een aparte BV te weten Huishoudelijke Verzorging TR B.V. en vervolgens deze BV te vervreemden naar een derde partij. 6) Dit houdt in dat alle werknemers in directe functies in de HV van rechtswege over zullen gaan naar Huishoudelijke Verzorging TR B.V. Deze overgang zal plaatsvinden in de loop van De medewerkers in indirecte functies binnen Thuiszorg Rotterdam die voor meer dan 60% van hun werkzaamheden werkzaam zijn voor HV zullen eveneens van rechtswege mee overgaan naar de Huishoudelijke Verzorging TR B.V. In de directe functies zullen geen gedwongen ontslagen vallen. In de indirecte functies zal het personeelsbestand in de Huishoudelijke Verzorging TR B.V. danwel binnen Thuiszorg Rotterdam met 28 fte worden verminderd. De vermindering is het gevolg van het feit dat er na overdracht van HV buiten Thuiszorg Rotterdam er in de ondersteuning geen werkzaamheden meer te hoeven worden verricht die thans nog wel binnen Thuiszorg Rotterdam plaatsvinden.

3 3 7) Dat de personele vermindering in totaliteit (31 fte efficiency en 28 fte indirect HV gerelateerd) in indirecte functies 59 fte bedraagt. Daarbij zijn ca 70 werknemers betrokken. 8) Dat de werknemers in directe functies in de HV met behoud van Arbeidsvoorwaarden en anciënniteit over gaan naar de nieuwe BV. In deze nieuwe BV zal ook dit Sociaal Plan van toepassing zijn. 9) Dat in het kader van bovenstaande maatregelen Thuiszorg Rotterdam een reorganisatieplan heeft opgesteld, welk plan aan de vakbonden is overhandigd. 10) Dat Thuiszorg Rotterdam en BV hebben aangegeven dat dit Sociaal Plan mee overgaat naar de verkrijgende vennootschap in geval van verkoop van de BV aan een derde partij. Komen het volgende Sociaal Plan overeen met het doel voorzieningen te treffen om tegemoet te komen aan nadelige gevolgen die, als gevolg van bovenstaande maatregelen voor de betrokken individuele werknemers of groepen werknemers kunnen ontstaan. Aldus opgemaakt en voor akkoord getekend d.d. februari 2011 Namens: De werknemersorganisaties: De werkgevers: Stichting Thuiszorg Rotterdam Namens ABVAKABO FNV M. Bleijerveld Drs. F.R. Jonkman Directeur Thuiszorg Rotterdam Namens CNV Publieke Zaak J. Veldt Namens FBZ M. Langerak Huishoudelijke Verzorging TR B.V. Namens NU 91 E. Tibbe Drs. F.R. Jonkman Directeur

4 4 INLEIDING 1. WERKINGSSFEER EN UITGANGSPUNTEN 1.1 Werkingssfeer Dit Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers in indirecte functies binnen Thuiszorg Rotterdam met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met Thuiszorg Rotterdam of Huishoudelijke Verzorging TR B.V. die met ontslag worden bedreigd. Dit Sociaal Plan regelt de wijze waarop gedwongen beëindiging van het dienstverband van werknemers met werkgever kan worden voorkomen danwel moet plaatsvinden. 1.2 Uitgangspunten Bij de toepassing van dit Sociaal Plan gelden de volgende uitgangspunten: Gedwongen ontslagen zullen onvermijdelijk zijn, maar worden zoveel mogelijk voorkomen Partijen streven naar behoud van werkgelegenheid met alle beschikbare middelen die ten dienste staan Transparantie is het uitgangspunt voor de communicatie naar en de wijze waarop werkgevers omgaan met de werknemer De rechtspositie van de werknemer wordt gerespecteerd De werknemer, de werknemersorganisaties en de ondernemingsraad hebben recht op alle relevante informatie. 2. BEGRIPSBEPALINGEN In dit Sociaal Plan wordt verstaan onder: 2.1 Afspiegelingsbeginsel Het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast per categorie uitwisselbare functies van de bedrijfsvestiging op basis van de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies. Het personeel van de categorie uitwisselbare functie wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, te weten van 15 tot 25 jaar, van jaar, van jaar, van jaar en van 55 jaar en ouder. De verdeling van de ontslagen over de leeftijdsgroepen dient op een zodanige wijze plaats te vinden dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies voor en na de inkrimping verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk blijft. Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voorgedragen. 2.2 Anciënniteitsprincipe Het principe waarbij op grond van het aantal dienstjaren een onderscheid gemaakt wordt tussen werknemers die een gelijke aanspraak hebben. De werknemer met de meeste dienstjaren wordt als eerste geplaatst en bij gelijke uitkomst van de diensttijd, gaat bij plaatsing de oudere werknemer voor op de jongere werknemer. 2.3 Boventalligheid Van boventalligheid is sprake als dit door werkgever aan de werknemer schriftelijk is meegedeeld. Boventalligheid ontstaat door het vervallen van één of meerdere arbeidsplaatsen.

5 5 2.4 Dienstjaren De dienstjaren die zijn doorgebracht in dienst bij werkgever c.q. haar rechtsvoorganger(s). Het gaat hier om de tijd die, op grond van een arbeidsovereenkomst, aaneengesloten is doorgebracht. Hieronder valt ook de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die voorafging aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mits niet onderbroken door meer dan drie maanden. Een periode van onbetaald verlof geldt ook als diensttijd. 2.5 Directe functies Een functie van waaruit directe zorg wordt geleverd aan cliënten van thuiszorg Rotterdam, dan wel Huishoudelijke Verzorging TR B.V. 2.6 Formatieplaatsenplan Een overzicht van de personele bezetting per functie. 2.7 Functie Het geheel van werkzaamheden dat door de werknemer wordt verricht op basis van de in de arbeidsovereenkomst vermelde functie of nadien gemaakte en schriftelijk vastgelegde afspraak tussen werknemer en werkgever. 2.8 Geschikte functie Een functie die buiten het domein van een passende functie valt, die qua inhoud en verantwoordelijkheden naar mening van werkgever en werknemer kan worden uitgeoefend en die de werknemer bereid is te accepteren. 2.9 HV Huishoudelijke Verzorging, welke wordt geleverd aan klanten van Thuiszorg Rotterdam Huidige functie De functie welke werknemer op het moment van boventalligheid bekleedt Indirecte functie Een functie van waaruit geen directe zorg wordt geleverd aan cliënten van Thuiszorg Rotterdam, danwel Huishoudelijke Verzorging TR B.V Passende functie De functie die aansluit bij het opleidingsniveau, de werkervaring, het salaris en de reistijd van de werknemer. Als passend wordt aangemerkt de functie waarbij de werknemer voldoet aan de functie-eisen conform objectieve criteria en die in dezelfde schaal danwel maximaal één schaal hoger of één schaal lager is ingedeeld Peildatum Voor de bepaling van de leeftijd van de werknemers en de leeftijdsverhoudingen binnen de functiegroepen wordt als peildatum 1 januari 2011 gehanteerd Plaats van tewerkstelling De plaats van waaruit de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden uitvoert Reorganisatie De noodzakelijke wijziging in de organisatie van Thuiszorg Rotterdam in 2011 voortvloeiend uit de beëindiging van de uitvoering van de HV door Thuiszorg Rotterdam en overdracht hiervan aan BV en voortvloeiend uit de efficiencymaatregelen die binnen de indirecte functies binnen Thuiszorg Rotterdam in 2011 worden genomen.

6 Salaris Het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandloon, exclusief de in de betreffende CAO genoemde vergoedingen en/of toelagen; exclusief de vakantietoeslag en exclusief de eindejaarstoeslag Uitvoeringsregelingen De uitvoeringsregelingen van de vigerende CAO VVT Uitwisselbare functies Uitwisselbare functies zijn functies die qua functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en naar beloning gelijkwaardig zijn Vigerende CAO De op de betreffende werknemer van toepassing zijnde CAO VVT De werkgever Stichting Thuiszorg Rotterdam en Huishoudelijke Verzorging TR B.V De werknemer Degene die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met één van de onder 2.19 genoemde werkgever(s) is aangegaan en - werkzaam is in een indirecte functie binnen Thuiszorg Rotterdam danwel Huishoudelijke Verzorging TR B.V.; - de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt; - geen directeur of (lid van de) Raad van Bestuur is; - niet incidenteel gedurende de schoolvakanties werkzaam is voor een periode, niet langer dan maximaal 6 weken achtereen; - niet werkzaam is uitsluitend ter vervulling van een stage Werkgebied Het totale werkgebied van Thuiszorg Rotterdam of Huishoudelijke Verzorging TR B.V. 3. HARDHEIDSCLAUSULE 3.1 In gevallen, waarin het Sociaal Plan niet voorziet en/of tevens leidt tot een voor de individuele werknemer onbillijke situatie, zal de werkgever van dit Sociaal Plan afwijken in een voor de werknemer gunstige zin. 3.2 Indien tussen werkgever en werknemer verschil van mening is over toepassing van de hardheidsclausule, zal dit verschil van inzicht ter advies worden voorgelegd aan de bezwarencommissie zoals genoemd in dit Sociaal Plan. 3.3 Het bepaalde in lid 3.2 laat onverlet de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter. Indien het geschil wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, vervalt het bepaalde in lid VERPLICHTINGEN WERKNEMER 4.1 Een werknemer die een beroep doet op het Sociaal Plan verstrekt aan de werkgever de noodzakelijke inlichtingen en gegevens naar waarheid. Het bewust verstrekken van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen alsmede misbruik van de geboden regelingen kan tot uitsluiting van het Sociaal Plan leiden.

7 7 5. VASTSTELLING BOVENTALLIGHEID 5.1 Als gevolg van de reorganisatie wordt het aantal arbeidsplaatsen binnen de werkgever teruggebracht. Dit kan plaatsvinden doordat de formatie van een bepaalde functie in de indirecte functies afneemt of hierbinnen een functie geheel vervalt. 5.2 Voor de vaststelling welke werknemers boventallig worden, geldt het afspiegelingsbeginsel als uitgangspunt. Het gehele werkgebied van Thuiszorg Rotterdam geldt als één bedrijfsvestiging zoals bedoeld in het Ontslagbesluit. 5.3 Bij het verminderen van de arbeidsplaatsen wordt de boventalligheid per (onderling uitwisselbare) functie vastgesteld conform onderstaande procedure: Stap 1: aan de hand van een overzicht van de personele bezetting per functie (het formatieplaatsenplan) wordt per (uitwisselbare) functie aangegeven hoeveel arbeidsplaatsen als gevolg van de reorganisatie komen te vervallen. Stap 2: aan de hand van het afspiegelingsbeginsel wordt de boventalligheid per (uitwisselbare) functie vastgesteld totdat het aantal boventallige arbeidsplaatsen is bereikt. Afwijking van het afspiegelingsbeginsel is mogelijk indien wordt voldaan aan de mogelijkheden zoals vastgelegd in het Ontslagbesluit. 6. PLAATSING VAN BOVENTALLIGEN 6.1 Indien zich binnen de formatie nog functies voordoen die nog niet vervuld zijn, worden die aan de boventalligen aangeboden conform de volgende procedure: - In de eerste plaats wordt gekeken of boventallige werknemers een passende functie binnen Thuiszorg Rotterdam of de BV kan worden aangeboden. Indien aan de werknemer een passende functie wordt aangeboden, wordt de volgende volgorde in acht genomen: 1. huidige functie 2. een gelijkwaardige functie qua opleiding en niveau (dezelfde functieschaal) 3. een functie op een hoger niveau (maximaal één functieschaal hoger) 4. een functie op een lager niveau (maximaal één functieschaal lager) - Is er sprake van meerdere kandidaten voor een passende functie, dan vindt toedeling plaats op basis van anciënniteit. - Indien een passende functie wordt aangeboden kan scholing noodzakelijk zijn. Uitgangspunt is of de werknemer binnen twee a drie maanden geschikt is te maken voor de functie. Benodigde scholing kan deel uitmaken van het mobiliteitsplan. - Als passend wordt aangemerkt een functie waaraan een maximale reistijd woon-werkverkeer van één uur enkele reis is verbonden, gerekend vanaf het woonadres van de werknemer. Voor werknemers die een werktijd hebben tot 3 uur geldt een maximale reistijd aan woonwerkverkeer van een half uur enkele reis, gerekend vanaf het woonadres van de werknemer. De reistijd wordt berekend volgens de routeplanner Openbaar Vervoer ( Voor de werknemer die reist met een auto wordt de reistijd berekend volgens de routeplanner van de ANWB, namelijk de snelste route ( 6.2 Indien de werknemer van mening is dat een aangeboden functie niet passend is, legt de werknemer dit voor aan de bezwarencommissie. Oordeelt de commissie dat de functie niet passend is, dan zal werkgever slechts op grond van zwaarwegende argumenten mogen afwijken van het door de bezwarencommissie gegeven advies. Is de commissie van mening dat de functie wel passend is, dan krijgt de werknemer alsnog twee weken de tijd om de functie te accepteren.

8 8 Volhardt de werknemer in zijn weigering, dan kan de werkgever overgaan tot ontslag. De werkgever informeert de werknemer vooraf over de gevolgen van het weigeren van de functie. 6.3 Als de werknemer de door de werkgever aangeboden passende functie accepteert met maximaal één salarisschaal lager, behoudt de werknemer zijn salaris inclusief toekomstige periodieke verhogingen en CAO-aanpassingen. Indien aan werknemer in de toekomst een passende functie op het niveau van het oude salaris wordt aangeboden, is werknemer verplicht deze functie te accepteren. Doet hij dit niet, dan wordt zijn salaris bevroren. 6.4 Wanneer er geen passende functie aanwezig is, kan de werknemer zijn/haar belangstelling kenbaar maken voor plaatsing op een eventueel beschikbare geschikte functie. De werknemer wordt in eerste instantie uitgenodigd voor een selectiegesprek. Is er sprake van meer geschikte kandidaten voor een beschikbare functie, dan vindt toedeling plaats op basis van anciënniteit. 7. MOBILITEITSBEVORDERENDE MAATREGELEN 7.1 De werkgever verplicht zich om zich tot het uiterste in te spannen om mobiliteit te bevorderen om op deze wijze gedwongen ontslag te voorkomen. Zijn inspanningsverplichtingen strekken zich uit vanaf het moment dat de medewerker boventallig verklaard is tot het moment van herplaatsing in een andere functie of beëindiging van het dienstverband. De werkgever voorziet hiertoe in een mobiliteitsvoorziening ten behoeve van de boventallige medewerkers door het inrichten van een tijdelijk mobiliteitsbureau. 7.2 Doel van het mobiliteitsbureau is om boventallige medewerkers te adviseren, te ondersteunen en te begeleiden naar een andere functie binnen of buiten de organisatie en vragen te beantwoorden op het gebied van het Sociaal Plan en daarmee samenhangende (mobiliteitsbevorderende) maatregelen. Het mobiliteitsbureau zal tevens behulpzaam zijn in de praktische begeleiding, zoals ondersteuning bij het schrijven van sollicitatiebrieven en andere hulpvragen gericht op het verkrijgen van ander werk. 7.3 Uitgangspunt van de werkwijze is individueel maatwerk. De boventallige medewerker wordt door een vaste loopbaanadviseur ondersteund bij het opstellen en uitvoeren van een persoonlijk mobiliteitsplan. Indien nodig kan in dit plan opgenomen worden de inzet van scholing, training, arbeidsbemiddeling of extra begeleiding tot een maximum van 2.500,-- per medewerker inclusief BTW. Bij het mobiliteitsbureau worden alle vacatures van Thuiszorg Rotterdam en BV gemeld. De procedure hoe met vacatures en plaatsing van boventallige medewerkers om te gaan is in artikel 6 van dit Sociaal Plan beschreven. Het mobiliteitsbureau organiseert samenwerking met relevante partners zoals het UWV WERKbedrijf, uitzendbureaus en arbeidsbemiddelaars, loopbaancoaches etc. ten behoeve van de begeleiding en succesvolle bemiddeling van boventallige medewerkers naar ander werk. 7.4 A. Een loopbaanadviseur van het mobiliteitsbureau zal een intakegesprek houden met de boventallige medewerker binnen 2 weken nadat de medewerker boventallig is verklaard. De begeleiding vanuit het mobiliteitsbureau zal voortduren tot de datum van herplaatsing of uitdiensttreding en bestaat in ieder geval uit begeleidingsgesprekken, ondersteuning per mail en telefoon, hulp bij schrijven van sollicitatiebrieven, opstellen CV en bij het voorbereiden van sollicitatiegesprekken.

9 9 B. In het intakegesprek zal worden ingegaan op de wensen en mogelijkheden van de boventallige medewerker in relatie tot het verwerven van een andere baan. Op basis hiervan zal door de boventallige medewerker samen met de loopbaanadviseur een individueel mobiliteitsplan worden opgesteld met als doel om een andere baan te verwerven voor de datum van beëindiging van het dienstverband. C. De loopbaanadviseur zal vervolgens de vaste contactpersoon zijn van de boventallige medewerker en zal samen met de medewerker regie voeren op het individuele mobiliteitstraject dat zij samen hebben opgesteld. D. In het individuele plan staat welke ondersteuning nodig is voor het behalen van het gewenste resultaat. Deze ondersteuning wordt door het mobiliteitsbureau zelf georganiseerd of wordt ingehuurd. Hiervoor is een budget beschikbaar van maximaal 2500 euro inclusief BTW per boventallige medewerker. Besteding van het budget dient vooraf goed gekeurd te worden door de Loopbaanadviseur en hoofd PZ of Directeur Thuiszorg Rotterdam. Uitbetaling van het budget in contact geld aan werknemers is niet toegestaan. E. Het mobiliteitsbureau beheert een interne vacaturebank voor alle functies die binnen Thuiszorg Rotterdam en BV vacant worden gesteld en zal er voor zorgen dat de vacatures bij de boventallige medewerkers bekend worden. Deze bekendmakingen zullen plaatsvinden tot herplaatsing in een andere functie of de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. F. Vacatures zullen in eerste instantie aan boventallige medewerkers worden aangeboden. Is er sprake van meerdere kandidaten voor een beschikbare vacature, dan vindt toedeling plaats op basis van anciënniteit. G. Het mobiliteitsbureau zal afspraken maken met voor de doelgroep relevante arbeidsbemiddelaars over de matching van boventallige medewerkers op via deze arbeidsbemiddelaars vacante vacatures. H. Speciale aandacht worden besteed aan oudere werknemers en langdurig zieke werknemers. De extra aandacht zal zich richten op ondersteuning in het individuele maatwerktraject. 7.5 De werkgever zal de boventallige werknemer niet houden aan de opzegtermijn. 7.6 Als de boventallige medewerker wordt ontslagen, wordt een eventuele terugbetalingverplichting t.a.v. studie en/of aanschaf van middelen in het kader van het MeerKeuzeSysteem Arbeidsvoorwaarden (indien de middelen voor 1 maart 2011 zijn aangeschaft) kwijtgescholden. 7.7 De boventallige medewerker, die binnen de looptijd van het Sociaal Plan en binnen één jaar na beëindiging van het dienstverband op grond van het jubileum recht zou hebben gehad op een jubileumuitkering, ontvangt deze uitkering na het beëindigen van het dienstverband, conform de in de CAO geldende afspraken. 7.8 De boventallige medewerker kan in werktijd interne of externe sollicitatie- en/of plaatsingsgesprekken Hierbij geldt een maximum van twee uur per gesprek inclusief reistijd vice versa. Voor externe sollicitaties wordt hiervoor de uitnodiging overlegd. Reiskosten worden binnen Nederland vergoed op basis van de kosten van Openbaar Vervoer, voor zover de nieuwe potentiële werkgever de reiskosten niet betaalt. Vergoeding vindt niet plaats als de werknemer al een vaste reiskostenvergoeding ontvangt voor het reizen binnen het betreffende gebied waar het sollicitatiegesprek plaatsvindt.

10 Werknemer kan met voorstellen komen die leiden tot verbetering van het toekomstperspectief of het realiseren van nieuw toekomstperspectief. Deze voorstellen worden aan de werkgever voorgelegd en zullen in de geest van de vigerende rechtspositie worden besproken en beoordeeld. Acceptatie van een dergelijk voorstel kan leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en finale kwijting. Werknemer kan dan geen beroep meer doen op andere maatregelen uit het Sociaal Plan De boventallige werknemer die zelf ontslag neemt en aansluitend aan zijn arbeidsovereenkomst in dienst treedt bij een andere werkgever komt in aanmerking voor een aanvulling indien hij bij de nieuwe werkgever een lager bruto (uur)salaris ontvangt dan het laatstverdiende (uur)salaris. De aanvulling bedraagt maximaal 25% van zijn laatstverdiende bruto (uur)salaris voor een periode van zes maanden. Deze aanvulling geldt uitsluitend indien en voorzover hetzelfde aantal uren bij de nieuwe werkgever wordt gewerkt als voorheen in een voor betrokkene reële functie. Bij een verminderd aantal uren vindt een berekening op pro rata basis plaats Niet boventallige werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd die door hun vertrek daadwerkelijk een functie vrijmaken voor een boventallige werknemer kunnen gebruik maken van de faciliteiten genoemd in artikel De voortgang in het mobiliteitstraject zal maandelijks worden geëvalueerd met de ondernemingraad. 8. BEËINDIGING VAN HET DIENSTVERBAND 8.1 Beëindiging van het dienstverband van de werknemers van wie de arbeidsplaatsen ten gevolge van de reorganisatie komt te vervallen zal plaatsvinden hetzij door opzegging met inachtneming van de voor de werkgever geldende opzegtermijn in onderling overleg danwel door opzegging met inachtneming van de voor de werkgever geldende opzegtermijn na verkregen toestemming van het UWV WERKbedrijf danwel door ontbinding door de Kantonrechter. 8.2 De werknemer zal, indien de werkzaamheden dit toelaten en de werknemer beschikt over een tegoed aan vakantieverlof zoveel mogelijk in staat worden gesteld dit verlof op te nemen voor de beëindiging van het dienstverband. Daadwerkelijke opname van vakantieverlof vindt plaats na toestemming van werkgever. 8.3 Het is de bedoeling dat werknemer werkzaamheden blijft uitvoeren binnen Thuiszorg Rotterdam danwel de Huishoudelijke Verzorging TR B.V. tot aan de datum van de beëindiging van het dienstverband danwel een tussen werkgever en werknemer af te spreken (eerdere) datum. De werknemer kan tijdelijk passende werkzaamheden worden opgedragen tijdens periode van boventalligheid. Dit kan bijdragen aan kansen op succesvolle herplaatsing, maar mag de kans op herplaatsing in ieder geval niet in de weg staan. 8.4 Het einde van het dienstverband zal niet eerder ingaan dan zes maanden na datum van boventallig verklaring. 9. SLOTBEPALINGEN 9.1 Dit Sociaal Pan treedt in werking op 01 januari 2011 en loopt af op 1 maart Uiterlijk 01 december 2011 treden partijen in overleg over de eventuele verlenging en/of aanpassing van het Sociaal Plan.

11 Het Sociaal Plan kan tussentijds worden beëindigd met wederzijds goedvinden van alle betrokken partijen. 9.3 Met instemming van partijen kan dit Sociaal Plan tussentijds worden gewijzigd indien zich naar het oordeel van partijen daartoe onvoorziene zwaarwegende omstandigheden voordoen. De interpretatie van dit Sociaal Plan is voorbehouden aan partijen verbonden aan dit Sociaal Plan. 9.4 Het Sociaal Plan zal drie maanden na datum van ingang in een gecombineerde vergadering van de directie Thuiszorg Rotterdam, vakorganisaties en de ondernemingsraad van Thuiszorg Rotterdam worden geëvalueerd. 9.5 Partijen bij dit Sociaal Plan hebben een bezwarencommissie ingesteld voor het geval een werknemer zich niet kan verenigen met de toepassing van het Sociaal Plan en/of van mening is dat de werkgever niet juist oordeelt op basis van de in het Sociaal Plan opgenomen hardheidsclausule. Het Reglement van de bezwarencommissie is als bijlage 1 bij dit Sociaal Plan bijgevoegd.

12 12 Bijlage 1 Reglement Bezwarencommissie 1. De bezwarencommissie bestaat uit drie leden, te weten: - één lid aangewezen door de werkgever; - één lid aangewezen door de vakbonden; - een door beide partijen aan te wijzen onafhankelijk lid. Het door beide partijen aan te wijzen onafhankelijke lid zal optreden als voorzitter van de commissie. Werknemers van Stichting Thuiszorg Rotterdam en Huishoudelijke Verzorging TR B.V. kunnen geen deel uitmaken van de commissie. 2. De bezwarencommissie is ingesteld voor het geval een werknemer zich niet kan verenigen met de toepassing van het Sociaal Plan en/of van mening is dat de werkgever niet juist oordeelt op basis van de in het Sociaal Plan opgenomen hardheidsclausule. 3. De commissie neemt kennis van de problemen die de werknemer schriftelijk aan haar voorlegt. De bezwarencommissie zal binnen 15 werkdagen na voorlegging van het geschil een schriftelijk advies uitbrengen aan de werknemer en aan de werkgever. De commissie kan bepalen dat een werknemer binnen deze periode op zijn verzoek wordt gehoord. 4. Het advies van de bezwarencommissie is niet bindend. Bij een meerderheidsstandpunt zal de werkgever evenwel slechts op grond van zwaarwegende argumenten mogen afwijken van het door de bezwarencommissie gegeven advies. Indien de werkgever van dit advies afwijkt, dient hij dit schriftelijk en gemotiveerd mede te delen aan de werknemer en aan de bezwarencommissie. 5. De leden van de bezwarencommissie zijn jegens derden verplicht tot geheimhouding van alle gegevens die hen gevraagd of ongevraagd ter kennis zijn gekomen bij de uitvoering van hun taak.

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 SOCIAAL PLAN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONELE GEVOLGEN BINNEN STICHTING THUISZORG ROTTERDAM ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN HET

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Definitief akkoord Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan 2014-2019 Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Ondergetekenden, - Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014 Sociaal plan Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Pagina : 1 Inhoudsopgave 1. Preambule. 3 2. Algemene bepalingen.. 5 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

Concept. Sociaal Plan 2014

Concept. Sociaal Plan 2014 Concept Sociaal Plan 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Artikel 1 Uitgangspunten pag. 3 Artikel 2 Begripsbepalingen pag. 5 Artikel 3 Werkwijze bij reorganisaties pag. 7 Artikel 4 (Her)plaatsingsbeleid

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

Sociaal Plan 2016. Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence. Datum: Raad van bestuur Florence. en Werknemersorganisaties:

Sociaal Plan 2016. Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence. Datum: Raad van bestuur Florence. en Werknemersorganisaties: Sociaal Plan 2016 Sociaal Plan 2016 Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence Datum: Naam: Ben van Gent Raad van bestuur Florence Handtekening: en Werknemersorganisaties: - CNV

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CED-Groep

Sociaal Plan Stichting CED-Groep Sociaal Plan Stichting CED-Groep Datum: 24 april 2015 Kenmerk: U/D15 0037 Status en/of versie Concept versie DE PARTIJEN: De stichting Stichting CED-Groep, gevestigd en kantoorhoudende te (3068 PC) Rotterdam

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie];

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]; Sociaal Overdrachtsprotocol Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 hebben drie grote stelselwijzigingen plaatsgevonden in het sociale domein waarbij activiteiten van overheid naar gemeenten zijn gedecentraliseerd.

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum FAQ P&O Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum Boventalligheid 1 Hoe komt de lijst van boventalligen tot stand? We gaan uit van

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Sociaal Plan Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Van toepassing voor werknemers van E.ON Benelux

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo.

Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Sociaal plan Mueller ten behoeve van de verhuizing naar de nieuw te bouwen locatie te Groenlo. Inleiding Deze regeling (hierna te noemen: de Regeling), is bedoeld om de opvang van de sociale gevolgen te

Nadere informatie

Sociaal Plan Vierstroom klaar voor de toekomst. Ten behoeve van reorganisaties die plaatsvinden in 2012 en 2013

Sociaal Plan Vierstroom klaar voor de toekomst. Ten behoeve van reorganisaties die plaatsvinden in 2012 en 2013 Sociaal Plan Vierstroom klaar voor de toekomst Ten behoeve van reorganisaties die plaatsvinden in 2012 en 2013 1 januari 2012 1 januari 2014 1 Werkgever: - Stichting Vierstroom, (omvattende de rechtspersonen

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos 1. Onduidelijkheid vertrekregeling vs outplacement Uiteraard is het zo dat mensen tot 29 december de tijd hebben om kenbaar te maken of ze van de vertrekregeling

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit regelt in paragraaf 4 de toetsingscriteria voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. Als eerste wordt getoetst of de bedrijfseconomische

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

Sociaal Plan

Sociaal Plan Sociaal Plan 2017-2018 Sociaal Plan 2017-2018 Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence Datum: Naam: Ben van Gent Raad van bestuur Florence Handtekening: en Werknemersorganisaties:

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN 16.319610/RvB Sociaal Plan UMCG 2015-2017 DE ONDERGETEKENDEN Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, in deze vertegenwoordigd door de heer mr. J.F.M. Aartsen, voorzitter van de

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ONDERHANDELAKKOORD

SOCIAAL PLAN ONDERHANDELAKKOORD SOCIAAL PLAN ONDERHANDELAKKOORD VIVIUM ZORGGROEP RIBW GOOI & VECHTSTREEK D.D. 1 Versie 0.7 Voorwoord Het Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Status: definitief Versienummer: 1.1 Datum: 14 maart 2016 1 2 De ondergetekenden, 1. Stichting Isala (Diaconessenhuis), gevestigd te Meppel 2. Stichting Isala,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post

SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP. Voor Wsw-medewerkers. 1 maart 2014-1 januari 2018. Business Post SOCIAAL PLAN EMCO-GROEP Voor Wsw-medewerkers 1 maart 2014-1 januari 2018 Business Post Deo INLEIDING In dit Sociaal Plan hebben de vakorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke zaak en de EMCOgroep als

Nadere informatie

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia Groep

Nadere informatie

Concept Addendum. op Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014

Concept Addendum. op Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014 Concept Addendum op Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014 0 Verklaring Aldus overeengekomen te Dordrecht op (datum ondertekening) tussen onderstaande partijen De werkgever Albert Schweitzer

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

6 Bijlage Sociaal Plan

6 Bijlage Sociaal Plan 6 Bijlage Sociaal Plan Dit Sociaal Plan wordt door partijen gezien als een regeling, van toepassing op werknemers die vallen onder de werking van de CAO Sociale Eenheid NS en die werkzaam zijn in een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Overeenkomst tussen Overdragende organisatie en huidig werkgever Stichting Catharina Ziekenhuis, gevestigd aan de Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven, (hierna aangeduid als

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol. Inhoudsopgave. Verklaring. Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol. Inhoudsopgave. Verklaring. Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Inhoudsopgave Verklaring Uitgangspunten van het sociaal overdrachtsprotocol 1. Doel en kader 1.1 Doel Sociaal Overdrachtsprotocol 1.2 Afspraken 1.3 Algemeen kader 2. Werkingssfeer,

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Antes

Doorlopend Sociaal Plan Antes Doorlopend Sociaal Plan Antes Geldend tot en met 31 december 2016 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1 DOEL EN UITGANGSPUNTEN 5 2 BEGRIPSBEPALINGEN 7 3 GEVOLGEN ORGANISATIEWIJZIGING VOOR WERKNEMERS 11 4 MOBILITEITSBUREAU

Nadere informatie

Sociaal Plan Reclassering Nederland CONCEPT Versie 1.0-27 september 2013

Sociaal Plan Reclassering Nederland CONCEPT Versie 1.0-27 september 2013 Sociaal Plan Reclassering Nederland CONCEPT Versie 1.0-27 september 2013 Sociaal Plan 2013/RN/130927/V1.0 1 Inhoudsopgave Preambule en ondertekening 4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 6 1.1 Werkingssfeer

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA (Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA De ondergetekenden, 1. GGD Nederland, mede namens de bij haar aangesloten GGD en, 2. Stichting PGA Noord Stichting PGA Oost

Nadere informatie

Concept Addendum Sociaal Plan CZA t.b.v. Herstructurering Vitaal

Concept Addendum Sociaal Plan CZA t.b.v. Herstructurering Vitaal Concept Addendum Sociaal Plan CZA t.b.v. Herstructurering Vitaal Aanleiding Vitaal is in financiële problemen gekomen. Belangrijkste achtergrond hiervan: Markt hulpmiddelen verschraald (tariefskorting

Nadere informatie

Sociaal Plan. Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent. Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014. Pagina 1 van 21

Sociaal Plan. Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent. Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014. Pagina 1 van 21 Sociaal Plan Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014 Pagina 1 van 21 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 6 2 Uitgangspunten... 7 2.1 Werkgelegenheid, goed werkgever- en werknemerschap...

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan VVT 1 januari juli 2013

Concept Sociaal Plan VVT 1 januari juli 2013 Concept Sociaal Plan VVT 1 januari 2012 1 juli 2013 ten behoeve van organisatieveranderingen van de Stichting Libertas Leiden gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan Sociaal Plan VVT (WMO, Facilitair

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden -

SOCIAAL PLAN. De Vitalis Zorg Groep. - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - SOCIAAL PLAN Vitalis WoonZorg Groep - definitief vast te stellen na raadpleging achterban door vakbonden - Ten behoeve van de werknemers van De Sterren en De Vitalis Zorg Groep die ten gevolge van de fusie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING VITRAS/CMD

SOCIAAL PLAN STICHTING VITRAS/CMD SOCIAAL PLAN STICHTING VITRAS/CMD Ten behoeve van de noodzakelijke maatregelen ten gevolge van de reorganisatie van de divisie zorg onder de werktitel wijkgericht werken met ingang van 21 juli 2009. Status

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

Sociaal Plan. Sociaal Plan 2016. Titel document Eigenaar Datum

Sociaal Plan. Sociaal Plan 2016. Titel document Eigenaar Datum Sociaal Plan Sociaal Plan 2016 15 december 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Doel 5 2. Werkingssfeer 5 3. Mobiliteit 7 4. Bepaling boventalligheid, bedrijfsvestiging en peildatum 8 5. Procedure van plaatsing,

Nadere informatie