Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2"

Transcriptie

1 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 SOCIAAL PLAN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONELE GEVOLGEN BINNEN STICHTING THUISZORG ROTTERDAM ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN HET ORGANISATIEPLAN THUISZORG ROTTERDAM door en tussen Enerzijds: 1. Stichting Thuiszorg Rotterdam Anderzijds: 2. ABVAKABO FNV 3. CNV Publieke Zaak 4. Nieuwe Unie 91 Sociaal Plan Concept d.d. 2 mei 2013

2 INHOUD ARTIKEL 1. WERKINGSSFEER...5 ARTIKEL 2. UITGANGSPUNTEN BIJ SOCIAAL PLAN...5 ARTIKEL 3. BEGRIPSBEPALINGEN...6 ARTIKEL 4. HARDHEIDSCLAUSULE...8 ARTIKEL 5. VASTSTELLEN FORMATIEPLAATSENPLAN...9 ARTIKEL 6. MOBILITEITSBEVORDERENDE MAATREGELEN...9 ARTIKEL 7. BOVENTALLIGHEID...11 ARTIKEL 8. INTERNE HERPLAATSING...12 ARTIKEL 9. BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST...14 ARTIKEL 10. BEËINDIGINGSVERGOEDING...14 ARTIKEL 11. OVERIGE REGELINGEN...16 ARTIKEL 12. SLOTBEPALINGEN...16 Bijlagen ANNEX 1. REGLEMENT BEZWARENCOMMISSIE

3 DE ONDERGETEKENDEN: 1. de werkgever: de stichting Stichting Thuiszorg Rotterdam, statutair gevestigd te Rotterdam hierna te noemen: Thuiszorg Rotterdam partij ter ene zijde, en 2. de verenigingen van werknemers: a) ABVAKABO FNV, statutair gevestigd te Zoetermeer, b) CNV Publieke Zaak, statutair gevestigd te s-gravenhage, c) Nieuwe Unie 91( NU 91 ), statutair gevestigd te Utrecht, hierna gezamenlijk te noemen: verenigingen van werknemers partijen ter andere zijde, hierna gezamenlijk aan te duiden als: de partijen 3

4 OVERWEGENDE: A. dat Thuiszorg Rotterdam haar organisatie toekomstbestendig moet maken en dientengevolge haar organisatie kritisch tegen het licht heeft gehouden; B. dat daaruit blijkt dat in de indirecte functies een nieuwe efficiencyslag gemaakt moet worden zodat Thuiszorg Rotterdam het in eigen beheer uitvoeren van de (gespecialiseerde) Verzorging en Verpleging in de komende jaren kostendekkend kan blijven aanbieden; C. dat als gevolg daarvan het aantal werknemers in indirecte functies binnen Thuiszorg Rotterdam moet worden verminderd; D. dat als gevolg van bovenstaande maatregelen Thuiszorg Rotterdam een organisatieplan ( Organisatieplan Thuiszorg Rotterdam ) en bijhorende preambule ( Preambule Organisatieplan TR ) heeft opgesteld, welke aan de Verenigingen van werknemers zijn overhandigd. E. dat Thuiszorg Rotterdam en de Verenigingen van werknemers het volgende Sociaal Plan zijn overeengekomen met het doel voorzieningen te treffen om tegemoet te komen aan nadelige gevolgen die, als gevolg van bovenstaande maatregelen voor de betrokken werknemers kunnen ontstaan. 4

5 KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: ARTIKEL 1. WERKINGSSFEER 1.1 Dit Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met Thuiszorg Rotterdam werkzaam in indirecte functies en waarvan de arbeidsplaats komt te vervallen als direct gevolg van de reorganisatie zoals omschreven in Organisatieplan Thuiszorg Rotterdam Dit Sociaal Plan voorziet onder meer in de opvang van de gevolgen voor werknemers waarvan de arbeidsplaats komt te vervallen en regelt de wijze waarop beëindiging van de arbeidsovereenkomst van voornoemde werknemers kan worden voorkomen dan wel moet plaatsvinden. 1.2 Dit Sociaal Plan is niet van toepassing op: a) werknemers van wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens een dringende reden of gewichtige reden anders dan gelegen in de reorganisatie genoemd onder artikel 1.1; b) werknemers met wie reeds een individuele overeenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst is overeengekomen voordat dit Sociaal Plan in werking treedt; c) uitzendkrachten of anderszins ingeleend personeel; d) werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt; e) werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; f) degene die directeur of (lid van de) Raad van Bestuur is; g) degene die incidenteel gedurende de schoolvakanties werkzaam is voor een periode, niet langer dan maximaal 6 weken achtereen; h) degene die uitsluitend werkzaam is ter vervulling van een stage. 1.3 De werknemer die een beroep doet op het Sociaal Plan verstrekt naar waarheid aan Thuiszorg Rotterdam de noodzakelijke inlichtingen en gegevens. ARTIKEL 2. UITGANGSPUNTEN BIJ SOCIAAL PLAN 2.1 Bij de toepassing van dit Sociaal Plan gelden de volgende uitgangspunten: a) Thuiszorg Rotterdam streeft naar behoud van werkgelegenheid met alle beschikbare middelen die ten dienste staan. b) Transparantie is het uitgangspunt voor de communicatie naar en de wijze waarop Thuiszorg Rotterdam omgaat met de werknemer. c) De rechtspositie van de Werknemer wordt gerespecteerd. d) De werknemer, de Verenigingen van werknemers en de ondernemingsraad van Thuiszorg Rotterdam hebben recht op alle relevante informatie. 5

6 e) Gedwongen ontslagen zijn onvermijdelijk. Voor dat geval voorziet dit Sociaal Plan in de opvang van eventueel nadelige (financiële) gevolgen. ARTIKEL 3. BEGRIPSBEPALINGEN 3.1 In dit Sociaal Plan wordt verstaan onder: Afspiegelingsbeginsel Het criterium om te bepalen welke werknemer binnen een categorie uitwisselbare functies voor ontslag moet worden voorgedragen, waarbij het personeel per categorie uitwisselbare functies in leeftijdsgroepen wordt ingedeeld waarna het personeelsbestand zo wordt ingekrompen dat de Ieeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies voor en na de reorganisatie verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk blijft en binnen een leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag in aanmerking komt. Dit principe is vastgelegd in artikel 4:2 Ontslagbesluit en nader uitgewerkt in hoofdstuk 7 Beleidsregels Ontslagtaak UWV. Voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel geldt het gehele werkgebied van Thuiszorg Rotterdam als één bedrijfsvestiging. Anciënniteitprincipe Het criterium waarbij op grond van het aantal dienstjaren een onderscheid gemaakt wordt tussen werknemers die een gelijke aanspraak hebben. Indien voor een vacante functie zich meerdere werknemers kwalificeren wordt met in achtneming van de in dit Sociaal Plan gehanteerde plaatsingsvolgorde de werknemer met de meeste dienstjaren als eerste geplaatst. Bezwarencommissie Een onafhankelijke commissie die erop toe ziet dat dit Sociaal Plan in individuele gevallen juist wordt toegepast. Boventallige werknemer De werknemer aan wie Thuiszorg Rotterdam schriftelijk heeft meegedeeld dat zijn arbeidsplaats komt te vervallen. CAO De op de betreffende werknemer van toepassing zijnde Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraam- en Jeugdgezondheidszorg. Categorie uitwisselbare functies Een groep functies die qua functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en 6

7 vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en naar beloning gelijkwaardig zijn. Dit principe is vastgelegd in artikel 4:2 Ontslagbesluit en nader uitgewerkt in hoofdstuk 12 Beleidsregels Ontslagtaak UWV. Dienstjaren De dienstjaren die zijn doorgebracht in dienst bij Thuiszorg Rotterdam en haar rechtsvoorganger(s). Het gaat hier om de tijd die, op grond van een arbeidsovereenkomst, aaneengesloten is doorgebracht. Hieronder valt ook de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die voorafging aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mits niet onderbroken door meer dan drie maanden. Een periode van onbetaald verlof geldt ook als diensttijd. Formatieplaats De eenheid om een functie in een aantal arbeidsuren uit te drukken. De grootte van een formatieplaats (fte) is gerelateerd aan een voltijds dienstverband. Formatieplaatsenplan Een overzicht van functies, categorieën uitwisselbare functies en formatieplaatsen in de oude en de nieuwe situatie (na reorganisatie) en de nieuwe functies, met omschrijving van de kenmerken, eisen, inhoud en niveau van de functies. Geschikte functie Dit is een functie die: (i) op basis van werk- en denkniveau, genoten en/of binnen afzienbare termijn af te ronden opleiding, opgedane werkervaring, persoonlijke capaciteiten en omstandigheden en arbeidsomvang van het (huidige) dienstverband, geschikt is; (ii) meer dan één schaal hoger of meer dan één schaal lager is ingedeeld dan de huidige functie van een werknemer; en (iii) de werknemer bereid is te accepteren. Indirecte functie Een functie die geen uitvoerende zorgwerkzaamheden bevat en/of niet leidt tot extern gefinancierde productie. Maandsalaris Het tussen Thuiszorg Rotterdam en werknemer overeengekomen bruto maandloon, exclusief de in de betreffende CAO genoemde vergoedingen en/of toelagen en exclusief de vakantietoeslag en de eindejaarstoeslag. Passende functie Een functie waarvan de werkzaamheden op basis van werk- en denkniveau, ge- 7

8 noten en/of binnen afzienbare termijn af te ronden opleiding, opgedane werkervaring, persoonlijke capaciteiten en omstandigheden en arbeidsomvang (huidige) dienstverband, redelijkerwijs aan de werknemer kan worden aangeboden en die in dezelfde schaal dan wel maximaal één schaal hoger of één schaal lager is ingedeeld dan de huidige functie van een werknemer. Peildatum Deze datum vormt de basis voor de berekening van de krimp en de vaststelling van de ontslagvolgorde conform het afspiegelingsbeginsel, waaronder valt de leeftijd van de werknemers en de Ieeftijdsverhoudingen binnen de categorie uitwisselbare functies. Als peildatum geldt de datum waarop Thuiszorg Rotterdam heeft vastgesteld dat de werknemer boventallig wordt. De werknemer ontvangt een schriftelijke bevestiging van zijn boventalligheid. Plaatsmaker Een werknemer, werkzaam in een indirecte functie: (i) die niet (potentieel) boventallig is verklaard; (ii) die zelf zijn arbeidsovereenkomst opzegt; (iii) waarvan Thuiszorg Rotterdam heeft vastgesteld dat door het vrijwillig vertrek van deze werknemer het aantal gedwongen ontslagen kan verminderen; en (iv) waarvan de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt is gelegen binnen een van de tijdvakken als bedoeld in artikel Potentieel boventallige werknemer Een werknemer die een functie bekleedt die op termijn (volledig) komt te vervallen of qua formatie krimpt maar voor welke functie Thuiszorg Rotterdam nog geen definitieve datum voor het (volledige) verval of de krimp heeft vastgesteld. Reorganisatie De noodzakelijke wijziging in de organisatie van Thuiszorg Rotterdam zoals omschreven in Organisatieplan Thuiszorg Rotterdam ARTIKEL 4. HARDHEIDSCLAUSULE 4.1 Indien dit Sociaal Plan, gezien alle feiten en omstandigheden, Ieidt tot een voor de individuele werknemer evident onbillijke situatie, wijkt Thuiszorg Rotterdam in een voor werknemer gunstig zin af van de betreffende bepalingen in dit Sociaal Plan. 4.2 Indien tussen Thuiszorg Rotterdam en werknemer verschil van mening is over de toepassing van de hardheidsclausule, wordt dit verschil van inzicht ter beslissing voorgelegd aan de Bezwarencommissie zoals genoemd in dit Sociaal Plan. 8

9 4.3 Het bepaalde in artikel 4.2 laat de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter onverlet. Indien het geschil wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, vervalt het bepaalde in artikel 4.2. ARTIKEL 5. VASTSTELLEN FORMATIEPLAATSENPLAN 5.1 Thuiszorg Rotterdam stelt aan de hand van Organisatieplan Thuiszorg Rotterdam de nieuwe organisatiestructuur op. Op basis van de nieuwe organisatiestructuur ontwerpt Thuiszorg Rotterdam het formatieplaatsenplan. Bij de opstelling van de nieuwe organisatiestructuur en het formatieplaatsenplan neemt Thuiszorg Rotterdam al haar verplichtingen op grond van de Wet op de ondernemingsraden in acht. 5.2 In het formatieplaatsenplan wordt de bestaande en nieuwe organisatiestructuur en personeelsbezetting bekend gemaakt. Bestaande functies worden ingedeeld in categorieën uitwisselbare functies. Uit het formatieplaatsenplan blijkt de krimp per categorie uitwisselbare functies. 5.3 Aan de hand van het formatieplaatsenplan wordt per categorie uitwisselbare functies door Thuiszorg Rotterdam vastgesteld hoeveel arbeidsplaatsen als gevolg van de reorganisatie komen te vervallen. 5.4 Indien de categorie uitwisselbare functies volledig vervalt, worden alle werknemers werkzaam in deze categorie uitwisselbare functies boventallig verklaard. 5.5 Indien het aantal arbeidsplaatsen in een categorie uitwisselbare functies vermindert, wordt aan de hand van het afspiegelingsbeginsel bepaald van welke werknemer de arbeidsplaats komt te vervallen. ARTIKEL 6. MOBILITEITSBEVORDERENDE MAATREGELEN 6.1 Thuiszorg Rotterdam spant zich tot het uiterste in om de mobiliteit van de werknemers te bevorderen zodat gedwongen ontslag zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Hierbij wordt nadrukkelijk ook gekeken of (her)plaatsing bij een eventuele fusiepartner tot de mogelijkheden behoort. 6.2 Indien een werknemer, werkzaam in een indirecte functie: (i) niet (potentieel) boventallig is verklaard; (ii) zelf zijn arbeidsovereenkomst opzegt; (iii) waarvan Thuiszorg Rotterdam heeft vastgesteld dat door het vrijwillig vertrek van deze werknemer het aantal gedwongen ontslagen kan verminderen; en (iv) waarvan de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt is gelegen binnen een van de tijdvakken als bedoeld in artikel 10.1; dan heeft deze werknemer aanspraak op een beëindigingsvergoeding als bedoeld in artikel

10 6.3 Indien een potentieel boventallige werknemer of boventallige werknemer, werkzaam in een indirecte functie: (i) zelf zijn arbeidsovereenkomst opzegt; (ii) waarvan de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt is gelegen binnen een van de tijdvakken als bedoeld in artikel 10.1; en (iii) niet is uitgesloten op grond van de beëindigingsvergoeding op grond van artikel 10.2, dan heeft deze werknemer aanspraak op een beëindigingsvergoeding als bedoeld onder artikel Thuiszorg Rotterdam inventariseert in overleg met de potentieel boventallige werknemer zijn mogelijkheden, wensen en verwachtingen met betrekking tot een eventuele herplaatsing in een andere functie binnen Thuiszorg Rotterdam. 6.5 Potentieel boventallige werknemers krijgen van Thuiszorg Rotterdam voorlichting ten aanzien van de situatie waarin zij verkeren en aan hen wordt de mogelijkheid van ondersteuning in mobiliteit en eventueel aanbod ander werk voorgelegd. 6.6 Na ontvangst van de schriftelijke bevestiging als bedoeld in artikel 7.1 wordt aan de potentieel boventallige werknemer een bemiddelingstraject aangeboden. De potentieel boventallige werknemer dient Thuiszorg Rotterdam tijdig te berichten gebruik te willen maken van het bemiddelingstraject, namelijk vóór het moment dat: (a) dat hij een schriftelijke bevestiging heeft gekregen dat zijn arbeidsplaats is behouden gebleven (als bedoeld in artikel 7.3 onder b); (b) een passende of geschikte functie heeft geaccepteerd; dan wel (c) voordat de arbeidsovereenkomst is geëindigd. 6.7 Het bemiddelingstraject eindigt: (a) op het moment dat de (potentieel) boventallig werknemer binnen dan wel buiten de organisatie van Thuiszorg Rotterdam een nieuwe functie heeft aanvaard; of (b) op het moment dat Thuiszorg Rotterdam heeft vastgesteld dat binnen de categorie uitwisselbare functies waarin de (potentieel) boventallige werknemer werkzaam is (geweest) inmiddels de gewenste formatiereductie is bereikt; en (c) in ieder geval uiterlijk zes (6) maanden na aanvang van het bemiddelingstraject (het bemiddelingstraject kan derhalve ook na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst doorlopen). 6.8 Voor de onder artikel 6.6 bedoelde bemiddeling schakelt Thuiszorg Rotterdam een mobiliteitsbureau in. Het door Thuiszorg Rotterdam ingeschakelde mobiliteitsbureau heeft tot taak bemiddeling naar een passende functie bij een andere werkgever. 10

11 6.9 De ondernemingsraad krijgt met in achtneming van de Wet op de ondernemingsraden de gelegenheid vooraf haar standpunt te bepalen ten aanzien van het door Thuiszorg Rotterdam te selecteren mobiliteitsbureau De (potentieel) boventallige werknemer kan, al dan niet in overleg met het mobiliteitsbureau met voorstellen komen die leiden tot verbetering van zijn toekomstperspectief of het realiseren van een nieuw toekomstperspectief. Deze voorstellen worden aan Thuiszorg Rotterdam onderbouwd en schriftelijk voorgelegd. Thuiszorg Rotterdam deelt binnen tien (10) werkdagen schriftelijk aan de werknemer mee of, rekening houdend met de beschikbare financiële speelruimte, het voorstel al dan niet wordt gehonoreerd Thuiszorg Rotterdam ziet voor de (potentieel) boventallige werknemer af van de geldende opzegtermijn indien werknemer hierom verzoekt Aan (potentieel) boventallige werknemers wordt desgevraagd toestemming verleend om tijdens werktijd interne of externe sollicitatie- en/of plaatsingsgesprekken te voeren. Voor externe sollicitaties wordt hiervoor de uitnodiging overgelegd. Reiskosten worden binnen Nederland vergoed op basis van de kosten van openbaar vervoer, voor zover de nieuwe potentiële werkgever de reiskosten niet betaalt. Vergoeding vindt niet plaats als de werknemer een vaste reiskostenvergoeding ontvangt voor het reizen binnen het betreffende gebied waar het sollicitatiegesprek plaatsvindt. ARTIKEL 7. BOVENTALLIGHEID 7.1 Een werknemer die een functie bekleedt die komt te vervallen of qua formatie gaat krimpen, ontvangt van Thuiszorg Rotterdam hiervan een schriftelijke bevestiging. Vanaf de datum dat deze schriftelijke bevestiging door Thuiszorg Rotterdam aan de werknemer is verzonden dan wel verstrekt, wordt deze werknemer als potentieel boventallige werknemer aangemerkt. 7.2 Op de tijdstippen dat aan werknemers de onder artikel 7.1 is verzonden dan wel verstrekt, verzendt of verstrekt Thuiszorg Rotterdam gelijktijdig aan de overige werknemers werkzaam in indirecte functies een brief dat zij niet potentieel boventallig zijn. Deze werknemers kunnen op later tijdstip in de reorganisatie wel (potentieel) boventallig worden verklaard. 7.3 Tenminste drie (3) maanden nadat aan de potentieel boventallige werknemer een schriftelijke bevestiging als bedoeld in artikel 7.1 is verzonden dan wel verstrekt, verzendt of verstrekt Thuiszorg Rotterdam: a) een schriftelijke bevestiging zoals bedoeld in artikel 7.4, inhoudende dat zijn arbeidsplaats is vervallen; dan wel b) een schriftelijke bevestiging dat zijn arbeidsplaats is behouden gebleven. 11

12 7.4 De werknemer ontvangt van Thuiszorg Rotterdam een schriftelijke bevestiging van zijn boventalligheid. De schriftelijke bevestiging bevat tevens de datum waarop de arbeidsplaats van de werknemer komt te vervallen alsmede een bericht dat de beëindigingsprocedure wordt gestart. De werknemer ontvangt gelijktijdig met deze bevestiging een overzicht van de vacatures binnen Thuiszorg Rotterdam. Vanaf de datum dat deze schriftelijke bevestiging door Thuiszorg Rotterdam aan de werknemer is verzonden dan wel verstrekt, wordt de werknemer als boventallige werknemer aangemerkt. 7.5 Vanaf de datum waarop de arbeidsplaats van de boventallige werknemers komt te vervallen, is deze werknemer vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden met behoud van salaris en overige emolumenten. Gedurende periode van vrijstelling vervalt de aanspraak op eventuele onkosten- en/of reiskostenvergoedingen. Indien het verrichten van werkzaamheden achteraf toch noodzakelijk blijkt te zijn, kan de vrijgestelde werknemer niet door Thuiszorg Rotterdam worden verplicht deze uit te voeren. ARTIKEL 8. INTERNE HERPLAATSING 8.1 De boventallige werknemer krijgt na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van zijn boventalligheid gedurende tien (10) werkdagen de gelegenheid om schriftelijk door middel van brief en cv zijn interesse in een bepaalde vacature aan Thuiszorg Rotterdam mee te delen. Thuiszorg Rotterdam deelt vervolgens binnen tien (10) werkdagen aan deze werknemer of hij kan worden herplaatst op bepaalde vacature. Onverminderd de sollicitatieplicht van deze werknemer behoudt Thuiszorg Rotterdam ook het recht aan hem een passende functie aan te bieden. 8.2 Bij meerdere te plaatsen kandidaten op een openstaande vacature is de plaatsingsvolgorde als volgt: a) Bij een als passend te kwalificeren functie heeft een boventallige werknemer voorrang op potentieel boventallige werknemers en overige werknemers en voorrang op werknemers voor wie de functie niet als passend maar geschikt is aan te merken. b) Bij een als passend te kwalificeren functie heeft vervolgens een potentieel boventallige werknemer voorrang op overige werknemers. c) Bij een als geschikt te kwalificeren functie heeft een boventallige werknemer voorrang op potentieel boventallige werknemers en overige werknemers. d) Bij een als geschikt te kwalificeren functie heeft vervolgens een potentieel boventallige werknemer voorrang overige werknemers. e) Indien met in achtneming van voornoemde plaatsingsvolgorde een functie voor meerdere werknemers als passend dan wel geschikt is aan te merken, vindt toedeling plaats op basis van anciënniteitprincipe. 12

13 Thuiszorg Rotterdam wijkt van deze plaatsingsvolgorde af indien de voornoemde volgorde in strijd is met de toepasselijk wet- en regelgeving. 8.3 Indien de (potentieel) boventallige werknemer de door Thuiszorg Rotterdam aangeboden passende functie accepteert: - blijft het salaris en het daarbij behorende salarisperspectief ongewijzigd, indien de oude functie en de aangeboden passende functie zijn ingedeeld in dezelfde salarisschaal dan wel indien de aangeboden passende functie één salarisschaal lager is ingedeeld dan de oude functie; of - wordt het salaris (met in achtneming van artikel lid 1 CAO) ontleend aan de salarisschaal van de hogere functie, indien de aangeboden functie is in gedeeld in een hogere salarisschaal dan de oude functie. 8.4 Indien de (potentieel) boventallige werknemer de door Thuiszorg Rotterdam aangeboden geschikte functie accepteert, ontvangt de werknemer vanaf het moment dat hij de geschikte functie bekleedt het bij deze functie behorende salaris. 8.5 Indien de boventallige werknemer besluit om de aangeboden passende functie niet te aanvaarden, dan dient hij dit standpunt gemotiveerd en schriftelijk binnen zeven (7) werkdagen, gerekend vanaf de dag van het aanbod, aan Thuiszorg Rotterdam en de Bezwarencommissie kenbaar te maken. De Bezwarencommissie adviseert over de vraag of de betreffende functie als passend moet worden gekwalificeerd. Na het verstrijken van de genoemde periode van zeven (7) werkdagen zonder schriftelijke kennisgeving wordt automatisch het functieaanbod door de boventallige werknemer geacht te zijn aanvaard. 8.6 Indien de bezwarencommissie de argumenten van de boventallige werknemer om de passende functie niet te accepteren ongegrond acht en derhalve het aanbod als passend kwalificeert, wordt dit onverwijld schriftelijk aan werknemer meegedeeld. Het functieaanbod geldt tot uiterlijk tien (10) werkdagen nadat het schriftelijke besluit van de bezwarencommissie is medegedeeld aan boventallige werknemer. De boventallige werknemer kan dan binnen deze periode alsnog het functieaanbod accepteren. 8.7 Indien de boventallige werknemer al dan niet na het doorlopen van bovenstaande procedure de aangeboden passende functie niet accepteert, komt de boventallige werknemer geen beroep toe op de voorzieningen zoals vastgelegd in dit Sociaal Plan. 13

14 ARTIKEL 9. BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST 9.1 Indien aan de boventallige werknemer een schriftelijke bevestiging als bedoeld in artikel 7.4 (inhoudende dat zijn arbeidsplaats komt te vervallen) is verzonden dan wel verstrekt, wordt een beëindigingsprocedure gestart. 9.2 De beëindiging van de arbeidsovereenkomst vindt plaats hetzij door opzegging met inachtneming van de voor Thuiszorg Rotterdam geldende opzegtermijn na verkregen toestemming van UWV of door ontbinding door de kantonrechter of door een beëindiging met wederzijds goedvinden. 9.3 Thuiszorg Rotterdam neemt de voor de werknemer geldende opzegtermijn in acht. Los van de voor de werknemer geldende opzegtermijn ligt de einddatum van de arbeidsovereenkomst nooit eerder dan vijf (5) maanden nadat aan de werknemer een schriftelijke bevestiging als bedoeld in artikel 7.4 (inhoudende dat zijn arbeidsplaats komt te vervallen) is verzonden dan wel verstrekt. 9.4 Bij een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter, verzoekt Thuiszorg Rotterdam de kantonrechter eveneens rekening te houden met artikel De boventallige werknemer wordt in staat gesteld zijn vakantieverlof op te nemen voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Eventueel resterende verlofuren worden in het kader van de eindafrekening uitbetaald. ARTIKEL 10. BEËINDIGINGSVERGOEDING 10.1 De hoogte van de beëindigingsvergoeding als bedoeld in artikel 6.2 respectievelijk 6.3 wordt als volgt vastgesteld. Als vanaf de datum waarop de schriftelijke bevestiging als bedoeld in artikel 7.1 respectievelijk artikel 7.2 is verzonden dan wel verstrekt: - minder dan een (1) maand is verstreken: ontvangt de werknemer een bruto beëindigingsvergoeding gelijk aan zeven (7) maandsalarissen; - minder dan twee (2) maanden zijn verstreken: ontvangt de werknemer een bruto beëindigingsvergoeding gelijk aan zes (6) maandsalarissen; - minder dan drie (3) maanden zijn verstreken: ontvangt de werknemer een bruto beëindigingsvergoeding gelijk aan vijf (5) maandsalarissen. - minder dan vier (4) maanden is verstreken: ontvangt de werknemer een bruto beëindigingsvergoeding gelijk aan vier (4) maandsalarissen; 14

15 - minder dan vijf (5) maanden zijn verstreken: ontvangt de werknemer een bruto beëindigingsvergoeding gelijk aan drie (3) maandsalarissen; - minder dan zes (6) maanden zijn verstreken: ontvangt de werknemer een bruto beëindigingsvergoeding gelijk aan twee (2) maandsalarissen; - minder dan zeven (7) maanden zijn verstreken: ontvangt de werknemer een bruto beëindigingsvergoeding gelijk aan een (1) maandsalaris, Na deze periode heeft de werknemer geen aansprak meer op een beëindigingsvergoeding Voorafgaand aan de datum als bedoeld in artikel 7.3, heeft een potentieel boventallige werknemer uitsluitend aanspraak op de onder artikel 10.1 genoemde beëindigingsvergoeding, indien Thuiszorg Rotterdam heeft vastgesteld dat door het vrijwillig vertrek van deze werknemer een andere werknemer zijn arbeidsplaats kan behouden dan wel langer kan behouden De boventallige werknemer die niet bij Thuiszorg Rotterdam is herplaatst en geen gebruik heeft gemaakt van de regeling als bedoeld onder artikel 6.3 en artikel 10.1, komt bij beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst, in principe, in aanmerking voor de wachtgeldregeling conform het bepaalde in artikel tot en met van de CAO. Conform artikel lid 6 van de CAO kan het recht op wachtgeld in overleg tussen de Thuiszorg Rotterdam en de rechthebbende geheel of gedeeltelijk worden vervangen door een afkoopsom De boventallige werknemer die op het moment dat hij de schriftelijke bevestiging van boventalligheid heeft ontvangen de leeftijd van zestig (60) jaar of ouder heeft bereikt en wiens arbeidsovereenkomst conform artikel 10.3 eindigt, komt in aanmerking voor een aanvulling op de in artikel 10.3 van dit Sociaal Plan bedoelde wachtgelduitkering. Voor deze werknemer is het wachtgeld, na verloop van zes (6) maanden, gedurende nogmaals zes (6) maanden gelijk aan het Iaatstgenoten salaris. Deze aanvulling vindt plaats indien en voor de duur dat de boventallige werknemer recht heeft op wachtgeld conform de CAO Artikel 6.2, 6.3 en 10.1 zijn bedoeld voor werknemers die zelf hun arbeidsovereenkomst opzeggen althans zelf een verzoek tot beëindiging van hun arbeidsovereenkomst doen en derhalve niet onder de wachtgeldregeling als bedoeld in de CAO vallen. Werknemers die aanspraak maken op een beëindigingsvergoeding als bedoeld onder artikel 6.2, 6.3 en 10.1 kunnen dus geen aanspraak wachtgeldregeling als bedoeld in de CAO. 15

16 ARTIKEL 11. OVERIGE REGELINGEN 11.1 De boventallige werknemer van wie de arbeidsovereenkomst als gevolg deze reorganisatie eindigt alsmede de werknemer die gebruikt maakt van artikel 6.2, 6.3 en 10.1, wordt een eventuele terugbetalingverplichting ten aanzien van studie en/of aanschaf van middelen in het kader van het MeerKeuzeSysteem Arbeidsvoorwaarden (indien de studie is aangevangen voor c.q. deze middelen zijn aangeschaft vóór 1 januari 2013) kwijtgescholden De boventallige werknemer alsmede de werknemer die gebruikt maakt van artikel 6.2, 6.3 en 10.1, die binnen de looptijd van het Sociaal Plan en binnen één (1) jaar na beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst op grond van het jubileum recht zou hebben gehad op een jubileumuitkering, ontvangt deze uitkering na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, conform de in de CAO geldende afspraken. ARTIKEL 12. SLOTBEPALINGEN 12.1 Dit Sociaal Pan treedt in werking op 01 april 2013 en loopt af op 01 januari Uiterlijk 01 oktober 2015 treden partijen in overleg over een eventuele verlenging en/of aanpassing van het Sociaal Plan Het Sociaal Plan kan tussentijds worden beëindigd met wederzijds goedvinden van alle betrokken partijen Met instemming van partijen kan dit Sociaal Plan tussentijds worden gewijzigd indien zich naar het oordeel van partijen daartoe onvoorziene zwaarwegende omstandigheden voordoen. De interpretatie van dit Sociaal Plan is voorbehouden aan partijen verbonden aan dit Sociaal Plan Thuiszorg Rotterdam evalueert -- op nader met de ondernemingsraad af te spreken momenten -- met de ondernemingsraad over (i) het verloop van de reorganisatie en (ii) de uitvoering en de haalbaarheid van de voor deze reorganisatie relevante projecten Thuiszorg Rotterdam evalueert maandelijks met de Verenigingen van werknemers over de toepassing en effecten van dit Sociaal Plan. De ondernemingsraad mag als toehoorder aanwezig zijn Partijen bij dit Sociaal Plan hebben een Bezwarencommissie ingesteld voor het geval een werknemer zich niet kan verenigen met de toepassing van het Sociaal Plan en/of van mening is dat de Thuiszorg Rotterdam niet juist oordeelt in het bijzonder op basis van de in het Sociaal Plan opgenomen hardheidsclausule. Het Reglement van de bezwarencommissie is als Annex 1 bij dit Sociaal Plan bijge- 16

17 voegd. 17

18 TEN BLIJKE WAARVAN Aldus overeengekomen en in vijfvoud getekend, Namens de Verenigingen van werknemers: Namens Stichting Thuiszorg Rotterdam: ABVAKABO FNV [bevoegdelijk vertegenwoordiger] E. Hisgen Algemeen directeur CNV Publieke Zaak [bevoegdelijk vertegenwoordiger] A.J.M. Lijten Directeur NU 91 [bevoegdelijk vertegenwoordiger] 18

19 Annex 1. Reglement Bezwarencommissie 1. Voor de duur dat dit Sociaal Plan geldt is een bezwarencommissie ingesteld. 2. De bezwarencommissie bestaat uit drie leden, te weten: - een lid aangewezen door Thuiszorg Rotterdam; - een lid aangewezen door de Verenigingen van werknemers; - een door deze leden tezamen aan te wijzen onafhankelijk lid. Het door deze leden aan te wijzen onafhankelijke lid treedt op als voorzitter van de bezwarencommissie. De leden van de bezwarencommissie zijn onafhankelijk en niet verbonden aan de partijen bij dit Sociaal Plan. 3. De verantwoordelijkheden en taken van de bezwarencommissie bestaan uit het adviseren of, in individuele gevallen, het Sociaal Plan op de juiste wijze is toegepast. 4. De bezwarencommissie neemt kennis van de problemen die de werknemer schriftelijk aan haar voorlegt. De bezwarencommissie brengt binnen tien (10) werkdagen na voorlegging van het geschil een schriftelijk advies uit aan werknemer en Thuiszorg Rotterdam. De commissie kan bepalen dat een werknemer binnen deze periode, al dan niet op zijn verzoek, wordt gehoord. 5. Het advies van de bezwarencommissie is niet bindend. De Thuiszorg Rotterdam mag evenwel slechts op grond van zwaarwegende argumenten afwijken van het door de bezwarencommissie gegeven advies. Indien Thuiszorg Rotterdam van dit advies afwijkt, dient hij dit schriftelijk en gemotiveerd mede te delen aan de werknemer en aan de bezwarencommissie. 6. De leden van de bezwarencommissie zijn jegens derden verplicht tot geheimhouding van alle gegevens die hen gevraagd of ongevraagd ter kennis zijn gekomen bij de uitvoering van hun taak. 19

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN

Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN 1 Concept d.d. 15.02.2011 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de personele gevolgen binnen Stichting Thuiszorg Rotterdam en Huishoudelijke Verzorging TR BV naar aanleiding van de reorganisatie 2011 2 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CED-Groep

Sociaal Plan Stichting CED-Groep Sociaal Plan Stichting CED-Groep Datum: 24 april 2015 Kenmerk: U/D15 0037 Status en/of versie Concept versie DE PARTIJEN: De stichting Stichting CED-Groep, gevestigd en kantoorhoudende te (3068 PC) Rotterdam

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit regelt in paragraaf 4 de toetsingscriteria voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. Als eerste wordt getoetst of de bedrijfseconomische

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014 Sociaal plan Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Pagina : 1 Inhoudsopgave 1. Preambule. 3 2. Algemene bepalingen.. 5 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

Concept. Sociaal Plan 2014

Concept. Sociaal Plan 2014 Concept Sociaal Plan 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Artikel 1 Uitgangspunten pag. 3 Artikel 2 Begripsbepalingen pag. 5 Artikel 3 Werkwijze bij reorganisaties pag. 7 Artikel 4 (Her)plaatsingsbeleid

Nadere informatie

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Auteur: HR / Arbeidszaken Telefoon: (030) 290 45 48 pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Werkingssfeer...4 2 Toepassing...4 3 Uitkering einde arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

Sociaal Plan 2016. Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence. Datum: Raad van bestuur Florence. en Werknemersorganisaties:

Sociaal Plan 2016. Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence. Datum: Raad van bestuur Florence. en Werknemersorganisaties: Sociaal Plan 2016 Sociaal Plan 2016 Voor akkoord getekend door: Werkgever: Stichting Zorggroep Florence Datum: Naam: Ben van Gent Raad van bestuur Florence Handtekening: en Werknemersorganisaties: - CNV

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan ECN januari 2011

Sociaal Plan ECN januari 2011 Sociaal Plan ECN 2011 13 januari 2011 Preambule... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur... 5 a. Werkingssfeer... 5 b. Werkingsduur... 5 c. Wijzigingen... 5 d. Registratie...

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Sociaal Plan Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Van toepassing voor werknemers van E.ON Benelux

Nadere informatie

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Definitief akkoord Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan 2014-2019 Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Ondergetekenden, - Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

6 Bijlage Sociaal Plan

6 Bijlage Sociaal Plan 6 Bijlage Sociaal Plan Dit Sociaal Plan wordt door partijen gezien als een regeling, van toepassing op werknemers die vallen onder de werking van de CAO Sociale Eenheid NS en die werkzaam zijn in een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Amsterdam, 18 maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker B.V. 1. Inleiding 4 2. Definities

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V.

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 De ondergetekenden: als partij ter ener zijde en FNV Horecabond En CNV Vakmensen Elk als partij ter andere zijde, zijn de navolgende

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ De ondergetekenden: 1. De vereniging/bond...gevestigd te...overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door ²) naam:..., voorzitter naam:..., secretaris naam:...,

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Collectief Ontslag De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan

Stichting Ouderenzorg Kapelle. Sociaal Plan Stichting Ouderenzorg Kapelle Sociaal Plan Juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Wederzijdse rechten en plichten...3 3. Arbeidsvoorwaardelijke regelingen... 4 4. Adviescommissie Sociale Begeleiding...

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN 16.319610/RvB Sociaal Plan UMCG 2015-2017 DE ONDERGETEKENDEN Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, in deze vertegenwoordigd door de heer mr. J.F.M. Aartsen, voorzitter van de

Nadere informatie

C O N C E P T. Sociaal Plan Sherpa

C O N C E P T. Sociaal Plan Sherpa C O N C E P T Sociaal Plan Sherpa 2014 2015 Onderhandelingsakkoord (AbvaKabo FNV, CNV Publieke Zaak Zorg en NU 91) / resultaat van de onderhandelingen (FBZ) d.d. 20 november 2014 1 Ondergetekenden Stichting

Nadere informatie

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie];

De Stichting [naam], gevestigd te [adres] (hierna aangeduid als XXXXX ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]; Sociaal Overdrachtsprotocol Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 hebben drie grote stelselwijzigingen plaatsgevonden in het sociale domein waarbij activiteiten van overheid naar gemeenten zijn gedecentraliseerd.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie

SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie SOCIAAL PLAN Nagel Nederland Reorganisatie pagina 1 van 15 De ondergetekenden, 1. Krafverkehr Nagel GmbH&Co.KG te Versmold (DLD), mede gevestigd in Nederland/Raalte aldaar h.o.d.n. Nagel Nederland. en

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 SOCIAAL PLAN voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 Inhoud Preambule 3 Inleiding 3 Artikel 1: begripsbepalingen 3 Artikel 2: werkingssfeer en geldigheidsduur

Nadere informatie

Sociaal Plan Recticel Wijchen

Sociaal Plan Recticel Wijchen Sociaal Plan Recticel Wijchen 22 juli 2014 Sociaal Plan Recticel Wijchen RECTICEL.: D rite / tîjjwtt, frrr crrmfrrrt Inhoudsopgave Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 5 a) Werkgever... 5 b) Werknemer...

Nadere informatie

Sociaal Plan. Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent. Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014. Pagina 1 van 21

Sociaal Plan. Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent. Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014. Pagina 1 van 21 Sociaal Plan Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014 Pagina 1 van 21 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 6 2 Uitgangspunten... 7 2.1 Werkgelegenheid, goed werkgever- en werknemerschap...

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014

Onderhandelaarsakkoord. Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014 Onderhandelaarsakkoord Sociaal Plan Kwadrantgroep 1 januari 2014 1 januari 2015 31-01-2014 Drachten, januari 2014 INHOUDSOPGAVE BLZ Overeenkomst 1 Voorwoord 2 1 Begripsbepalingen 3 2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Sociaal Plan Vierstroom klaar voor de toekomst. Ten behoeve van reorganisaties die plaatsvinden in 2012 en 2013

Sociaal Plan Vierstroom klaar voor de toekomst. Ten behoeve van reorganisaties die plaatsvinden in 2012 en 2013 Sociaal Plan Vierstroom klaar voor de toekomst Ten behoeve van reorganisaties die plaatsvinden in 2012 en 2013 1 januari 2012 1 januari 2014 1 Werkgever: - Stichting Vierstroom, (omvattende de rechtspersonen

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

(concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december december 2010

(concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december december 2010 (concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december 2009 31 december 2010 Zorgbelang Drenthe Postbus 278 9400 AG Assen telefoon 0592-243844 e-mail info@zorgbelang-drenthe.nl website www.zorgbelang-drenthe.nl

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie