SOCIAAL PLAN 01 JULI JULI 2014 ZIUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL PLAN 01 JULI JULI 2014 ZIUT"

Transcriptie

1 SOCIAAL PLAN 01 JULI JULI 2014 ZIUT Ziut - Sociaal Plan juli 2012 juli 2014 Versie Definitief Pagina 1

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING PERIODIEK OVERLEG EN WIJZIGINGEN UITGANGSPUNTEN SOCIAAL PLAN ALGEMENE BEPALINGEN DEFINITIE EN TOELICHTING LOOPTIJD WERKINGSSFEER PLAATSING...: PLAATSING OP ONGEWIJZIGDE OF BEPERKT GEWIJZIGDE FUNCTIES PLAATSING OP PASSENDE FUNCTIES PLAATSING OP SLEUTELFUNCTIES SALARISCONSEQUENTIES BIJ PLAATSING STANDPLAATSWIJZIGING ALS GEVOLG VAN REORGANISATIE BOVENTALLIGHEID BOVENTALLIGVERKLARING KEUZE NA BOVENTALLIGVERKLARING KEUZE: EXTERNE BEGELEIDING EXTERNE BEGELEIDING: TOETSINGSCOMMISSIE EXTERNE BEGELEIDING: EINDE BEGELEIDING NAAR WERK KEUZE: VERTREK OPZEGGING DIENSTVERBAND HARDHEIDSCLAUSULE Ziut - Sociaal Plan juli 2012 juli 2014 Versie Definitief Pagina 2

3 De ondergetekenden de directie van Ziut B.V., gevestigd te Arnhem, hierna te noemen werkgever, enerzijds en ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag, hierna te noemen vakorganisaties, anderzijds verklaren het navolgende Sociaal Plan juli 2012 juli 2014 te hebben aangegaan. 1. Inleiding Met dit Sociaal Plan komt de toepasselijkheid van het Sociaal Plan Enexis , dat op 30 juni 2013 expireert en het Sociaal Plan Alliander , dat op 30 april 2013 expireert op medewerkers van Ziut per 1 juli 2012 te vervallen Periodiek overleg en wijzigingen 1. Werkgever en vakorganisaties overleggen periodiek over de werkgelegenheidsontwikkeling bij werkgever. 2. Indien naar het oordeel van een van de partijen zich bijzondere omstandigheden voordoen, die een wijziging van dit Sociaal Plan noodzakelijk maken, dan zullen partijen hierover in overleg treden. Het gaat hierbij om omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling en continuïteit van de Ziut organisatie. Deze bijzondere omstandigheden kunnen zowel van sociaal economische als organisatorische aard zijn. 3. Partijen treden met elkaar in overleg over de invulling van dit Sociaal Plan indien wijzigingen in de wetgeving en/of de cao Productie en Leveringsbedrijven (PLb) met betrekking tot de werkloosheidsregelingen, (vroeg)pensioen, arbeidsongeschiktheidsregelingen en andere relevante onderwerpen, vallend binnen het geldend sociaal verzekeringsstelsel, daartoe aanleiding geven. 4. Samenloop van gewijzigde wetgeving en de rechten en vergoedingen als toegekend binnen dit plan zullen voor de werkgever niet tot dubbele kosten leiden. Indien gedurende de looptijd van dit plan de werkloosheidsregelingen leiden tot een extra financiering en kostenpost voor de werkgever dan zal dit in mindering worden gebracht op de toegekende schadevergoeding i.c. maatwerkbudget en vergoedingen. Dit plan is tot stand gekomen onder de geldende sociale verzekeringsregelingen van mei Partijen treden voor 30 juni 2014 met elkaar in overleg over de wijze waarop dit Sociaal plan is uitgevoerd, ter evaluatie van dit Sociaal plan en om te bezien of voor een periode na 30 juni 2014 een nieuw Sociaal Plan wordt overeengekomen. Ziut - Sociaal Plan juli 2012 juli 2014 Versie Definitief Pagina 3

4 1.2. Uitgangspunten Sociaal Plan 1. Het Sociaal Plan heeft als doel te voorzien in het op sociaal verantwoorde wijze, binnen de in het Sociaal Plan vastgestelde termijn, oplossen van werkgelegenheidsproblematiek als gevolg van reorganisatie en vermindering van werkzaamheden. 2. Het Sociaal Plan beoogt te voorkomen, dat de medewerker na afloop van de begeleidingsperiode door onvrijwillig ontslag geen werk meer heeft en geen salaris meer ontvangt. 3. Het Sociaal Plan is bedoeld voor medewerkers die boventallig zijn geraakt. De medewerker die boventallig is geraakt, kan kiezen tussen begeleiding van werk naar werk of vrijwillig ontslag met een vertrekpremie. 4. Werkgever faciliteert de externe begeleiding van de medewerker van werk naar werk door middel van het inschakelen van een extern outplacementbedrijf. 5. De werknemer dient medewerking te verlenen aan het zoeken naar redelijke oplossingen voor zijn boventalligheid, zowel binnen als buiten Ziut B.V. 6. Bij het ontbreken van medewerking in het gaan van werk naar werk kan door werkgever ontslag worden verleend zonder aanspraak van de medewerker op de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering of een andere daarvoor bestemde voorziening. Het ontbreken van medewerking wordt alsdan beoordeeld als een dringende redenen voor ontslag. 7. Het Sociaal Plan laat de mogelijkheid van toepassing van de normale ontslagprocedures onverlet; bijvoorbeeld op grond van een dringende redenen zoals bijvoorbeeld: disfunctioneren, ontslag op staande voet of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. 8. Het Sociaal Plan is van toepassing op reorganisaties en/of inkrimping personeelsbestand als bedoeld in de cao PLb, artikel 2.1 lid 1 en 2. Ziut - Sociaal Plan juli 2012 juli 2014 Versie Definitief Pagina 4

5 2. Algemene bepalingen 2.1. Definitie en toelichting Werkgever: Ziut B.V. gevestigd te Arnhem exclusief alle dochtermaatschappijen waarin Ziut B.V. een (in)direct belang houdt. Medewerker: De werknemer, als bedoeld in artikel 1.6 van hoofdstuk 1 van de cao PLb, die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met werkgever waarop de cao PLb van toepassing is. Afspiegeling: Bij afspiegeling, toegepast conform het Ontslagbesluit UWV, worden de medewerkers die werkzaam zijn in een uitwisselbare functie in vijf leeftijdsgroepen ingedeeld:. van 15 tot 25 jaar. van 25 tot 35 jaar. van 35 tot 45 jaar. van 45 tot 55 jaar. van 55 jaar en ouder De afspiegeling binnen elke categorie uitwisselbare functies vindt zodanig plaats, dat de procentuele leeftijdsopbouw voor en na de afspiegeling zoveel mogelijk gelijk blijft. Vervolgens worden binnen elke leeftijdsgroep de medewerkers met het kortste dienstverband het eerst boventallig verklaard. Ongewijzigde of beperkt gewijzigde functie (type 1): Functie die niet of zodanig beperkt wijzigt, dat een belangrijk deel van de taken, werkzaamheden en/of competenties in de nieuwe functie terugkomt. Nieuwe of sterk gewijzigde functie (type 2): Functie die zodanig sterk wijzigt, dat een belangrijk deel van de taken, werkzaamheden en/of competenties niet in de nieuwe functie terugkomt of een functie waarvan een belangrijk deel van de taken, werkzaamheden en/of verlangde competenties nieuw is. Vervallen functie (type 3): Functie waarvan de taken en werkzaamheden zijn komen te vervallen. Sleutelfunctie: Een sleutelfunctie is een gezichts- en resultaatsbepalende functie. Hieronder wordt in ieder geval een management- en hoofdfunctie direct onder het managementteam verstaan. Daarnaast kunnen, in overleg met de toetsingscommissie ook andere functies als sleutelfunctie worden vastgesteld. Sleutelfuncties worden niet aangemerkt als plaatsings-, maar als benoemingsfuncties, waarbij benoeming plaatsvindt door de directie. Passende functie: Een functie binnen de betreffende bedrijfsvestiging/regio, waarvan de werkzaamheden op basis van ervaring, kennis, vaardigheden en competenties redelijkerwijs aan een medewerker kunnen worden opgedragen en waarvan de functiewaardering niet meer dan twee niveaus afwijkt van de functie die de medewerker voor de reorganisatie vervulde. Een niveau is de bij de functiewaardering behorende salarisschaal. Ziut - Sociaal Plan juli 2012 juli 2014 Versie Definitief Pagina 5

6 Outplacementbureau Het outplacementbureau dat de medewerker naar een nieuwe baan of interim-opdracht begeleidt. Door hen wordt geïnvesteerd in de loopbaan en ontwikkeling van de medewerker. Het outplacementbureau zorgt ervoor, dat de medewerker zo mogelijk een overstap kan maken van werk naar werk. Passend werk Werk dat op basis van persoonlijkheid, werk- en denkniveau, beloningsniveau en reistijd redelijkerwijs van werknemer kan worden verlangd. Toetsingscommissie De toetsingscommissie bestaat uit een vertegenwoordiger van werkgever, een vertegenwoordiger van de vakorganisaties en een onafhankelijke voorzitter. Ziut faciliteert het secretariaat van de commissie. Maatwerkbudget Budget om individueel maatwerk te faciliteren in de overgang naar passend werk. Afhankelijk van de individuele omstandigheden kan de toetsingscommissie besluiten of in het individuele geval van de betrokken medewerker aanleiding bestaat tot het faciliteren in de overgang naar passend werk, onder meer door scholing, vergoeding van onkosten, compensatie van eventuele consequenties voor pensioen of salaris. Het maatwerkbudget wordt individueel gemaximeerd op basis van de formule A x B x C, waarbij A staat voor het aantal dienstjaren bij de werkgever en diens rechtsvoorganger(s). Elk dienstjaar van een werknemer jonger dan vijfendertig jaar telt een half keer mee. Jaren gewerkt tussen de vijfendertig en vijfenveertig jaar oud tellen één keer mee. Jaren tussen de vijfenveertig en vijfenvijftig jaar oud tellen anderhalf keer mee. Dienstjaren na het vijfenvijftigste levensjaar van de werknemer tellen twee keer mee. B staat voor het (bruto) salaris per maand, zoals bedoeld In artikel 4.5 van de cao PLb. En C staat voor de factor 0,8. Het maatwerkbudget wordt op moment van boventallig verklaren vastgesteld. Begeleidingsperiode De begeleidingsperiode bedraagt maximaal één jaar vanaf datum boventallig verklaring Looptijd 1. Dit Sociaal Plan treedt in werking op 1 juli 2012 en loopt tot 1 juli Rechten en plichten toegekend aan de individuele medewerker op basis van het bepaalde in dit Sociaal Plan, behouden ook na expiratie van dit Sociaal Plan hun werking indien en voor zover dit schriftelijk is vastgelegd Werkingssfeer 1. Het Sociaal Plan is van toepassing op alle medewerkers die een arbeidsovereenkomst hebben met werkgever, of deze verkrijgen gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan. 2. Voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt, dat in de situatie waarin de arbeidsovereenkomst op verzoek van de medewerker tussentijds wordt beëindigd, dan wel de arbeidsovereenkomst van rechtswege afloopt, zij na beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen aanspraak kunnen maken op de voorzieningen uit dit Sociaal Plan. Ziut - Sociaal Plan juli 2012 juli 2014 Versie Definitief Pagina 6

7 3. Plaatsing Plaatsing van medewerkers gebeurt op de hieronder beschreven wijze Plaatsing op ongewijzigde of beperkt gewijzigde functies 1. Bij plaatsing van medewerkers in ongewijzigde of beperkt gewijzigde functies - type 1 - is het principe: mens volgt werk en afspiegeling. Is het aantal beschikbare formatieplaatsen gelijk of hoger dan het aantal te plaatsen medewerkers, dan wordt de medewerker in die functie geplaatst. Zijn voor deze functies minder formatieplaatsen beschikbaar dan het aantal te plaatsen medewerkers, dan worden medewerkers geplaatst op basis van afspiegeling. Ter aanvulling van de standaard afspiegeling kunnen, als de continuïteit van de bedrijfsvoering of kwalitatieve vereisten dit noodzakelijk maken, in overleg met de vakorganisaties objectiveerbare relevante criteria worden toegevoegd. 2. Het besluit tot plaatsing geschiedt schriftelijk en wordt door het management persoonlijk overhandigd aan de medewerker. De medewerker wordt hierbij geïnformeerd over het vervolg Plaatsing op passende functies 1. Voor een medewerker die niet is geplaatst op een ongewijzigde of beperkt gewijzigde functie, wordt direct nagegaan of binnen Ziut een passende functie beschikbaar is. 2. Bij het zoeken naar een passende functie wordt waar mogelijk rekening gehouden met een termijn van maximaal vier maanden waarbinnen de medewerker voor een vacante functie geschikt kan zijn. 3. Beschikbare passende functies kunnen zijn:. Nog niet ingevulde formatieplaatsen van het type 1.. Sterk gewijzigde en nieuwe functies van het type 2.. Een vacature die binnen een termijn van 4 maanden ontstaat door beëindiging of afloop van een bestaande overeenkomst, zoals een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, een contract met een externe medewerker of de beëindiging van uitbesteed regulier werk. 4. Een medewerker wordt direct geplaatst op een passende functie. Het besluit tot plaatsing geschiedt schriftelijk en wordt door het management persoonlijk overhandigd aan de medewerker. De medewerker wordt hierbij geïnformeerd over het vervolg Plaatsing op sleutelfuncties Plaatsing op sleutelfuncties geschiedt door middel van sollicitatie en benoeming. Ziut - Sociaal Plan juli 2012 juli 2014 Versie Definitief Pagina 7

8 3.4. Salarisconsequenties bij plaatsing 1. Bij plaatsing vindt de indeling in het salarissysteem plaats aan de hand van de functiewaardering en de bijbehorende salaristabel. 2. Indien een medewerker wordt geplaatst in een functie waarvan het maximum van de functionele schaal lager is dan het maximum van zijn oude functionele schaal, dan geldt het volgende: De medewerker behoudt het salaris en het perspectief van de oude functionele schaal. Het salaris en het salarisperspectief volgen de loonvorming op grond van de cao PLb. De medewerker, geplaatst in een lager gewaardeerde functie, zal zo spoedig mogelijk worden geplaatst in een passende functie op het oorspronkelijke niveau. De medewerker kan ervoor kiezen niet meer geplaatst te worden in een passende functie op het oorspronkelijke niveau. In dat geval ziet de medewerker af van het salaris en het salarisperspectief van de oorspronkelijke functie 3. Voor medewerkers, die als gevolg van plaatsing in een andere functie geen wachtdienst of ploegendienst meer verrichten, gelden de afbouwregelingen zoals vastgelegd in de Bedrijfscao Ziut Standplaatswijziging als gevolg van reorganisatie. 1. Bij reorganisaties wordt de medewerker geacht het werk te volgen. Hierbij geldt dat een reistijd woon-werkverkeer van 1,5 uur enkele reis, behorend bij de meest doelmatige vorm van vervoer, de geaccepteerde norm is. 2. Voor medewerkers van wie voor de plaatsing de reistijd woon-werkverkeer meer bedroeg dan 1,5 uur enkele reis, geldt In dit verband de oude reistijd als de geaccepteerde norm. 3. Voor het bepalen van de reistijd wordt gebruik gemaakt van Falk-Routeplanner; snelste route. 4. Indien de nieuwe reistijd de geaccepteerde norm overschrijdt en de medewerker hier niet mee instemt, dan wordt de medewerker boventallig verklaard. 5. Indien als gevolg van de plaatsing sprake is van standplaatswijziging met daaraan verbonden een toename van de reistijd woon-werkverkeer, dan wordt de meerdere reistijd gecompenseerd conform Bedrijfscao Ziut. 6. Indien als gevolg van plaatsing sprake is van standplaatswijziging, met daaraan verbonden een toename van de reisafstand woon-werkverkeer, dan wordt de vergoeding woon-werkverkeer aangepast conform de dan geldende regeling tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer. 4. Boventalligheid Medewerkers die niet zijn geplaatst, worden boventallig verklaard. Ziut - Sociaal Plan juli 2012 juli 2014 Versie Definitief Pagina 8

9 4.1. Boventallig verklaring Het besluit tot boventallig verklaring wordt, op de dag waarop de boventalligheid ingaat, door het management mondeling aan de medewerker toegelicht en schriftelijk overhandigd. De medewerker wordt hierbij geïnformeerd over het vervolg en uitgenodigd voor een gesprek bij HRM Keuze na boventallig verklaring 1. De medewerker die niet is geplaatst en boventallig is verklaard heeft de keuze tussen begeleiding van werk naar werk via een outplacementorganisatie of vrijwillig ontslag met een vertrekpremie. 2. Werkgever zorgt voor de begeleiding van de medewerker bij het nemen van een weloverwogen beslissing. De medewerker moet binnen vier weken na de boventallig verklaring een keuze maken en dit schriftelijk aan werkgever bevestigen Keuze voor externe begeleiding 1. Kiest de medewerker voor de externe begeleiding van werk naar werk, dan dient deze zich te houden aan de aanwijzingen van het outplacementbureau. De medewerker dient actief en aantoonbaar mee te werken aan het zoeken naar passend werk. 2. Indien een medewerker tijdens de begeleidingsperiode solliciteert naar passend werk bij Ziut dan wordt dit als een interne sollicitatie gezien. 3. Indien een medewerker tijdens de begeleidingsperiode solliciteert naar passend werk bij Alliander of Enexis welke rechtsvoorganger is van de boventallige dan wordt dit gezien als een externe sollicitatie welke bij succesvol resultaat niet leidt tot uitkering van een Maatwerkbudget. In dat geval zal sprake zijn van indiensttreding met behoud van de historische indiensttredingdatum en behoud van salaris. 4. Voor medewerkers, die als gevolg van boventalligheid geen wachtdienst of ploegendienst meer verrichten, gelden de afbouwregelingen zoals vastgelegd in de Bedrijfscao Ziut. 5. De boventalligen die kiezen voor externe begeleiding komen een Mobiliteitscontract overeen, waarin de inspannings- en resultaatverplichtingen zijn vermeld Toetsingscommissie 1. De commissie toetst of de afspraken conform het mobiliteitscontract verlopen. 2. De commissie geeft een bindend advies aan de werkgever over individueel maatwerk in de overgang naar passend werk, zo nodig met gebruikmaking van het maatwerkbudget Einde begeleiding naar werk 1. De begeleiding naar werk eindigt op het moment, dat de boventallige medewerker nieuw werk heeft gevonden dan wel na afloop van de mobiliteitsperiode. Indien bijvoorbeeld medewerkers op 1 juli 2012 boventallig worden verklaard dan treden deze uiterlijk op 30 juni 2013 uit dienst. Ziut - Sociaal Plan juli 2012 juli 2014 Versie Definitief Pagina 9

10 Vindt de medewerker tijdens de begeleidingsperiode nieuw werk tegen een lagere loonwaarde kan een compensatie plaatsvinden vanuit het voor de betrokkene beschikbare maatwerkbudget Keuze voor vertrek 1. Kiest de medewerker binnen 4 weken na boventalligheidverklaring voor vrijwillig ontslag, dan ontvangt de medewerker een vertrekpremie. De vertrekpremie is een uitkering van 150% van het Maatwerkbudget (factor C=1,2), naar rato bij een parttime dienstverband. Indien gekozen wordt voor de vertrekpremie ziet men af van de aanvulling op de bovenwettelijke ww. 2. De vrijwillige opzegging van de arbeidsovereenkomst wordt door de medewerker schriftelijk aan de werkgever bevestigd. Zowel de werkgever, als de medewerker zijn hierbij niet gehouden aan de fictieve opzegtermijn Opzegging dienstverband en afkoop bovenwettelijke WW Het dienstverband wordt door werkgever opgezegd maximaal vier maanden voor afloop van de begeleidingstermijn van een jaar. Het dienstverband van medewerkers die op 1 juli 2012 boventallig zijn verklaard eindigt na opzegging en uiterlijk op 30 juni Medewerkers die na afloop van de begeleidingstermijn aanspraak maken op een WW-uitkering en afzien van een aanvulling op de WWuitkering conform artikel 18 Cao PLb ontvangen 125% van maatwerkbudget (factor C=1,0). 5. Hardheidsclausule In alle gevallen waarin dit Sociaal Plan naar het oordeel van werkgever niet, onvoldoende, dan wel niet in redelijkheid voorziet, kan de directie, na advies van de toetsingscommissie, een in positieve zin afwijkende en op maat gesneden individuele regeling treffen. Arnhem,.. juni 2012 Directie Ziut B.V. ABVAKABO FNV Drs.ir. A.J.H. Schols Directeur Ziut B.V. R. Cornelisse. Bestuurder CNV Publieke Zaak, R. Vergunst Bestuurder Ziut - Sociaal Plan juli 2012 juli 2014 Versie Definitief Pagina 10

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Sociaal Plan Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Van toepassing voor werknemers van E.ON Benelux

Nadere informatie

Sociaal Plan 1 februari juli 2017 N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Sociaal Plan 1 februari juli 2017 N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Sociaal Plan 1 februari 2015 1 juli 2017 N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Sociaal Plan NV EPZ 01.02.2015 01.07.2017 Concept onderhandelaarsakkoord 9 februari 2015 1 Sociaal

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank

Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank Van sociaal plan naar sociaal beleid: van vangnet naar springplank TOEKOMST, ONTWIKKELINGEN DI+ GROEP EN PLAN VAN AANPAK Waar gaat Enexis, de afdeling, het team en jij naar toe? Vroegtijdig betrekken en

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje

Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje Concept Sociaal plan privatisering Zwembad t Baafje MEDEDELING IN HET KADER VAN DE AANBESTEDING ZWEMBAD t BAAFJE AAN GEINTERESSEERDE PARTIJEN Voorliggend concept sociaal plan kan de goedkeuring van zowel

Nadere informatie

Sociaal Statuut Rita Koens Bestemd voor Waterbedrijf Groningen versie Versie 1.0

Sociaal Statuut Rita Koens Bestemd voor Waterbedrijf Groningen versie Versie 1.0 Sociaal Statuut 2017 Rita Koens Bestemd voor Waterbedrijf Groningen versie 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Definities... 5 3 Plaatsing medewerkers... 7 3.1 Organisatie & Formatie plan (O&F plan)...

Nadere informatie

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Auteur: HR / Arbeidszaken Telefoon: (030) 290 45 48 pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Werkingssfeer...4 2 Toepassing...4 3 Uitkering einde arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Sociaal Plan Alliander 1 november 2013 1 november 2016

Sociaal Plan Alliander 1 november 2013 1 november 2016 1 Sociaal Plan Alliander 1 november 2013 1 november 2016 Inhoudsopgave Inleiding 0. Over dit Sociaal Plan 0.1. Looptijd 0.2. Op wie van toepassing 1. Fase 1: de Mobiliteitsfase 1.1. Uitgangspunten 1.2.

Nadere informatie

Overgangsprotocol Essent Smits

Overgangsprotocol Essent Smits Overgangsprotocol Essent Smits 25 november 2010 10CPB.0074 1 Algemeen... 3 2 Personele transitie... 3 3 Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2 Salaris en functieniveau... 4 3.3

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Sociaal Plan Alliander

Sociaal Plan Alliander Sociaal Plan Alliander Investeren in en door mensen iedereen energie Inhoudsopgave Inleiding 0. Over dit Sociaal Plan 0.1. Looptijd 0.2. Op wie van toepassing 1. Fase 1: de Mobiliteitsfase 1.1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015

Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Het ontslagrecht wordt gemoderniseerd, er is sneller sprake van passend

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017

Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 Onderhandelaarsresultaat Cao-Onderzoekinstellingen 2017 De WVOI namens de onderzoekinstellingen en AC/FBZ, CNV Overheid, FNV Overheid en VAWO/CMHF, namens werknemersorganisaties, hierna te noemen partijen,

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Het huidige arbeidsrecht Het arbeidsrecht kent een gesloten stelsel van ontslagrecht. Dit betekent dat een arbeidsovereenkomst alleen op de in de wet geregelde manieren

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit regelt in paragraaf 4 de toetsingscriteria voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. Als eerste wordt getoetst of de bedrijfseconomische

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat CAO

Onderhandelingsresultaat CAO Onderhandelingsresultaat De onderhandelaars van de SVB enerzijds en van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak anderzijds, partijen bij de cao en het Sociaal Beleidskader (SBK) voor de SVB, zijn voor de nieuwe

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA. Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA

Sociaal Plan. In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA. Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA Sociaal Plan In het kader van organisatieveranderingen bij N.V. Oasen te GOUDA Oasen Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC GOUDA 1 Ondergetekenden: enerzijds: - Oasen, gevestigd te Gouda, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd

Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd Onderhandelingsakkoord Reorganisatiekader NN en Delta Lloyd Begrippen DL: Delta Lloyd Services B.V. DL medewerker: medewerker in dienst bij Delta Lloyd Services B.V. Functieniveau: Het niveau van de functie

Nadere informatie

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA (Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA De ondergetekenden, 1. GGD Nederland, mede namens de bij haar aangesloten GGD en, 2. Stichting PGA Noord Stichting PGA Oost

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Deel onderhandelingsresultaat Sociaal Plan ING

Deel onderhandelingsresultaat Sociaal Plan ING Deel onderhandelingsresultaat Sociaal Plan ING 2018-2022 ING Bank Personeel B.V en de vakorganisaties CNV Vakmensen, FNV Finance, De Unie hebben overeenstemming bereikt over de contouren van een nieuw

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

6 Bijlage Sociaal Plan

6 Bijlage Sociaal Plan 6 Bijlage Sociaal Plan Dit Sociaal Plan wordt door partijen gezien als een regeling, van toepassing op werknemers die vallen onder de werking van de CAO Sociale Eenheid NS en die werkzaam zijn in een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V.

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 De ondergetekenden: als partij ter ener zijde en FNV Horecabond En CNV Vakmensen Elk als partij ter andere zijde, zijn de navolgende

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan (1 januari 2013 1 januari 2015) 6 maart 2015

Addendum behorend bij Sociaal Plan (1 januari 2013 1 januari 2015) 6 maart 2015 Addendum behorend bij Sociaal Plan (1 januari 2013 1 januari 2015) 6 maart 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen Addendum Teamleiders Welzijn/Facilitair/Zorg & Dienstverlening

Nadere informatie

Leidraad bij reorganisaties

Leidraad bij reorganisaties Regels en regelingen in het kader van de organisatie- en formatieontwikkeling bij Waterbedrijf Groningen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippen 3. Algemeen 4. Informatie, inspraak en overleg

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde,

zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende de partij ter andere zijde, SOCIAAL OVERDRACHTSPROTOCOL Overeenkomst tussen Werkgevers LUMC (Geboortehuis Leiden, GHL), gevestigd aan de Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, (hierna aangeduid als LUMC ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

Concept Sociaal Statuut

Concept Sociaal Statuut Ondergetekenden: 1. De Stichting Sportbedrijf Smallingerland, gevestigd en kantoorhoudende te Drachten hierna te noemen: het Sportbedrijf 2. De vakbonden ABVAKABO-FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke

Nadere informatie

Principe akkoord CAO BV Deli-HTL Tabak Maatschappij

Principe akkoord CAO BV Deli-HTL Tabak Maatschappij Principe akkoord CAO BV Deli-HTL Tabak Maatschappij De directie van BV Deli-HTL Tabak Maatschappij heeft een principe-akkoord over een nieuwe CAO met FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen bereikt, met daarin

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol

Sociaal Overdrachtsprotocol Sociaal Overdrachtsprotocol Overeenkomst tussen Overdragende organisatie en huidig werkgever Stichting Catharina Ziekenhuis, gevestigd aan de Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven, (hierna aangeduid als

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep:

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep: Sociaal Plan de Persgroep Nederland/VNU Media ----------------------------------------------------------------- Toepassingsgebied Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum FAQ P&O Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum Boventalligheid 1 Hoe komt de lijst van boventalligen tot stand? We gaan uit van

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN INLEIDING

SOCIAAL PLAN INLEIDING SOCIAAL PLAN als bedoeld in artikel 8:3 van de CAR, voor de overgang van personeelsleden van de gemeente Geldrop-Mierlo naar de gemeente Helmond, afdeling Werk en Inkomen op 1 januari 2010. INLEIDING Voor

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen

Sociaal Overdrachts Protocol. Overeenkomst tussen Sociaal Overdrachts Protocol Overeenkomst tussen Werkgevers Stichting Medische Diagnostiek, gevestigd aan de Spaarnepoort 3, 2134 TM Hoofddorp, (hierna aangeduid als Medial ), in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 3806 2 juli 2015 Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties en wijziging van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies,

Nadere informatie

Sociaal plan. 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. Uitgave: december 2015. Group HR

Sociaal plan. 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. Uitgave: december 2015. Group HR Sociaal plan 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020 Uitgave: december 2015 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Overeenkomst 4 HOOFDSTUK 1 Definities 5 HOOFDSTUK 2 Algemene bepalingen 10 Artikel 2.1 Werkingssfeer

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten?

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal plannen 1

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013

SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 SOCIAAL PLAN 2011 CapitalP inzake AgentschapNL 15 oktober 2011 tot en met 31 december 2013 CapitalP, gevestigd te Almere als partij ter ener zijde en FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht CNV Dienstenbond,

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 379 31 januari 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Besluit

Nadere informatie

Model Sociaal Statuut 1

Model Sociaal Statuut 1 Model Sociaal Statuut 1 Doel en werkingssfeer. Dit sociaal statuut (hierna deze regeling ) heeft als doel om de uitgangspunten en de rechtspositionele waarborgen vast te leggen, die nodig zijn om de personele

Nadere informatie

CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 2012 2013 Ondergetekenden, partijen bij de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, te weten: De MOgroep, gevestigd te Utrecht;

Nadere informatie

Regeling Sanctiebeleid Bovenwettelijke Uitkeringen Gemeente Haarlem

Regeling Sanctiebeleid Bovenwettelijke Uitkeringen Gemeente Haarlem CVDR Officiële uitgave van Haarlem. Nr. CVDR416391_1 25 oktober 2016 Regeling Sanctiebeleid Bovenwettelijke Uitkeringen Gemeente Haarlem Het college van gemeente Haarlem; overwegende dat het college sanctiebeleid

Nadere informatie

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit geeft in artikel 4:2 de regeling voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij een personeelsinkrimping wegens bedrijfseconomische redenen. Tot 1 maart

Nadere informatie

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 SOCIAAL PLAN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONELE GEVOLGEN BINNEN STICHTING THUISZORG ROTTERDAM ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN HET

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant

Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Sociaal Overdrachtsprotocol ZAMH - Treant Status: definitief Versienummer: 1.1 Datum: 14 maart 2016 1 2 De ondergetekenden, 1. Stichting Isala (Diaconessenhuis), gevestigd te Meppel 2. Stichting Isala,

Nadere informatie

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia Groep

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave

Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Reglement tijdelijke vergoeding pensioenpremie bij ontslag op economische gronden Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 2 Artikel 2: Voorwaarden... 2 Artikel 3: Aanvraagprocedure en beëindiging... 4 Artikel

Nadere informatie

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht De Ontslagprocedure UWV WERKBEDRIJF Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht BEZOEKADRES UWV WERKBEDRIJF MAASTRICHT AFDELING AJD RANDWIJCKSINGEL 22 6229 EE MAASTRICHT TEL: 043 7506200

Nadere informatie

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014

Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Afspraken inzake boventalligheid en tijdelijk werk d.d.25 februari 2014 Aanleiding Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, zijn op 25

Nadere informatie