Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus"

Transcriptie

1 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 1470 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht De informatie die in deze bijlage bij het prospectus wordt verstrekt, moet samen worden gelezen met de informatie in het uitgifteprospectus. De bijlage bij het prospectus moet samen met het prospectus worden bezorgd aan elke belegger die in België inschrijft in het kader van de Belgische wetgeving op het openbaar aantrekken van spaargelden. Deze bijlage bij het prospectus wordt openbaar gemaakt na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, conform artikel 119 van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging en artikel 131 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit of van de kwaliteit van de verrichting evenmin als van de positie van de vennootschap die ze verwezenlijkt. 1. Bemiddelaar die in België instaat voor de financiële dienst Dexia Bank België, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel 2. Verdelers in België Dexia Bank België, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel 3. Compartimenten die in België openbaar spaargelden mogen aantrekken 1 2 De BEVEK commercialiseert gedeeltelijk zijn aandelen in België. De aandelen van de volgende compartimenten worden in België aan het publiek voor verkoop aangeboden: DEXIA QUANT Equities Europe, DEXIA QUANT Equities USA en DEXIA QUANT Equities World. Voor de compartimenten Equities Europe en Equities World worden enkel kapitalisatie- en winstuitkerende aandelen van de klasse Classic alsook kapitalisatieaandelen van de klasse LOCK in België gecommercialiseerd. Voor het compartiment Equities USA, worden de volgende aandelen aan het publiek in België voor verkoop aangeboden: de kapitalisatie- en winstuitkerende aandelen van de klasse Classic uitgedrukt in USD, evenals de kapitalisatieaandelen van de klasse Classic uitgedrukt in EUR, niet ingedekt ten opzichte van de USD, de kapitalisatieaandelen van de klasse Classic uitgedrukt in EUR, ingedekt ten opzichte van de USD alsook de kapitalisatieaandelen van de klasse LOCK uitgedrukt in USD. Het nominee-systeem (zie hoofdstuk Beheer en Administratie, punt 2.4. in het volledige prospectus) zal niet toegepast worden bij de distributie van de bevek in België. De inschrijvingen van de nominatieve aandeelhouders in het aandeelhoudersregister van de bevek zullen steeds in eigen naam gebeuren. De informatie hernomen in deze bijlage betreft de BEVEK en uitsluitend de compartimenten en klassen van aandelen van deze compartimenten die aan het publiek in België voor verkoop worden aangeboden. 1 2 Namelijk de compartimenten waarvoor er een kennisgeving aan de CBFA is gedaan. Aandelen aan toonder mogen in België niet feitelijk afgeleverd worden. Maart 2011

2 4. Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger in België 3 (in valuta van het compartiment of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Tarieflijst: Intrede Uittreding Compartimentswijziging Verhandelingsprovisie < : 2,5% : 1.75% : 1% : 0.75% Administratieve kosten Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving /realisatie van de activa Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intrede TOB - Terugkoop van kapitalisatieaandelen: 0,5% 4 met een maximum van 750 EUR Kap. Kap./Dis.: 0,5% 4 met een maximum van 750 EUR 5. Beschikbare informatie in België De volgende documenten zijn voor het publiek beschikbaar bij de bemiddelaar die instaat voor de financiële dienst van de ICBE: - het volledige prospectus en het vereenvoudigd prospectus van de ICBE; - de statuten van de ICBE; - de jaarverslagen en de halfjaarlijkse verslagen. Alle informatie die in het land van herkomst van de ICBE gepubliceerd wordt, zal ook gepubliceerd worden in de volgende Belgische nationale dagbladen: De Tijd en L Echo. Het kan met name maar niet exclusief gaan om de publicatie van de netto-inventariswaarde, de oproepingsberichten voor de algemene vergadering, de betaalbaarstelling van dividenden, de beslissing tot en de modaliteiten van de vereffening, fusie of splitsing en de schorsing van de berekening van de nettoinventariswaarde. 6. Voorwaarden voor inschrijving op en terugkoop van rechten van deelneming in de ICBE J = datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders (iedere bankwerkdag in Luxemburg om 12u00. Indien deze dag geen bankwerkdag is in België zullen de orders de volgende dag doorgegeven worden en verwerkt worden aan J + 1, met datum NIW J + 1). Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders dat hier vermeld wordt, geldt voor de bemiddelaar die instaat voor de financiële dienst en de verdelers die in het prospectus worden opgenomen. Wat de andere bemiddelaars betreft, dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders dat deze verdelers toepassen, bij hen te informeren. J publicatie : datering van de NIW van J bij publicatie ervan = J J + 1 = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde J + 3 = datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen Bijkomende informatie voor de klasse LOCK : Gezien het specifieke karakter van deze klasse, worden potentiële beleggers alvorens in te schrijven verzocht bij hun financieel adviseur van DBB informatie in te winnen over de technische en operationele eisen en beperkingen die met dit mechanisme gepaard gaan. 3 4 De hieronder vermelde tarieven kunnen verschillen van de tarieven die in het prospectus worden vermeld. Deze fiscale maatregelen kunnen tijdelijk zijn. Het is aangeraden om contact op te nemen met de instelling die de financiële dienst verzekert teneinde op de hoogte gebracht te worden van de juiste fiscale wetgeving die van toepassing is. Maart 2011

3 7. Voorwaarden voor de terugkoop van deelbewijzen in de ICBE bij het automatisch genereren van de verkooporder van de klasse LOCK J = Datum van de netto-inventariswaarde die automatisch een verkooporder genereert (elke bankwerkdag in Luxemburg). J + 1 = Berekeningsdatum van de netto-inventariswaarde die automatisch een verkooporder genereert (datum NIW = J) J + 2 = datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van de automatische verkooporders (elke bankwerkdag in Luxemburg om 12u00. Indien deze dag geen bankwerkdag is in België zullen de orders de volgende dag doorgegeven worden en verwerkt worden aan J + 3, met datum NIW J + 3) en datum van het automatische verkooporder J + 3 = Datum van de berekening van de netto-inventariswaarde die van toepassing is op het automatische verkooporder (datum NIW = J + 2) J + 5 = datum van terugbetaling van de deelbewijzen Elk verkooporder wordt tegen een ongekende koers uitgevoerd. Het mechanisme geeft dus geen enkele garantie betreffende de netto-inventariswaarde bij uitvoering. 8. Fiscaal regime voor natuurlijke personen 8.1. Belasting op meerwaarden Zonder afbreuk te doen aan het fiscaal regime beschreven in punt 8.2 hieronder, zijn in beginsel de meerwaarden die bij inkoop of verkoop van de rechten van deelneming in de ICB of bij gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van de ICB worden verwezenlijkt, vrijgesteld van personenbelasting op voorwaarde dat de belegger handelt in het kader van het normale beheer van zijn privé-vermogen Belasting op de component «interesten uit schuldvorderingen» bij inkoop of bij verdeling van het eigen vermogen van de BEVEK Het fiscaal regime dat hieronder wordt beschreven geldt zowel voor kapitalisatieaandelen als voor de distributieaandelen die de BEVEK uitgeeft Inkoop of verdeling vóór 1/1/2008 Het in dit punt beschreven fiscaal regime is van toepassing zelfs wanneer de belegger geen meerwaarde verwezenlijkt. We onderscheiden drie gevallen: - de ICBE of het compartiment belegt minder dan 4 van zijn/haar kapitaal in schuldinstrumenten. De belegger is geen roerende voorheffing van 15% verschuldigd; - de ICBE of het compartiment belegt meer dan 4 van zijn/haar kapitaal in schuldinstrumenten. De belegger is een roerende voorheffing van 15% verschuldigd op het gedeelte van het ontvangen bedrag dat afkomstig is van interesten uit schuldvorderingen; - de ICBE of het compartiment zou meer dan 4 van zijn/haar kapitaal in schuldinstrumenten kunnen beleggen. De belegger zou een roerende voorheffing van 15% verschuldigd kunnen zijn op het gedeelte van het ontvangen bedrag dat afkomstig is van interesten uit schuldvorderingen Inkoop of verdeling na 1/1/2008 Het fiscaal regime beschreven onder punt blijft van toepassing maar de roerende voorheffing van 15% zal berekend worden op de inkomsten die onder de vorm van interesten, meerwaarden of minderwaarden voortkomen van de opbrengsten uit activa die werden belegd in schuldvorderingen. Maart 2011

4 Opmerking De belegger kan contact opnemen met Dexia Bank België, Pachecolaan 44 te 1000 Brussel of zijn agentschappen om informatie te verkrijgen over het fiscaal regime bedoeld in punt 8.2. dat op hem van toepassing is, rekening houdend met de belegging die hij wil doen, en, in voorkomend geval, met het compartiment van de bevek waarin hij wil beleggen Belasting op dividenden De dividenden die door een bevek worden uitgekeerd aan Belgische beleggers-natuurlijke personen, zijn aan de Belgische roerende voorheffing van 15% onderworpen wanneer ze worden uitgekeerd door een in België gevestigde financiële instelling of bemiddelaar. Voor aandelendividenden die vóór 1 januari 1994 zijn uitgegeven, geldt een roerende voorheffing van 25% Bevrijdend karakter van de roerende voorheffing Beleggers-natuurlijke personen die roerende voorheffing hebben betaald, zijn niet meer verplicht de inkomsten bedoeld in de punten 8.2. en 8.3. hierboven, op te nemen in hun jaarlijkse belastingaangifte (de voorheffing is bevrijdend ). Indien die beleggers voor de ontvangen inkomsten echter geen roerende voorheffing hebben betaald, moeten zij die inkomsten wel aangeven in hun jaarlijkse belastingaangifte Richtlijn 2003/48/EG over de belastingheffing op spaargelden Elke natuurlijke persoon die zijn woonplaats in een lidstaat van de EU heeft en die inkomsten ontvangt (interesten, dividenden, meerwaarden, ) van de bevek via een uitbetalende instantie die in een andere lidstaat van de EU is gevestigd, moet inlichtingen inwinnen over de wettelijke en reglementaire bepalingen die op hem van toepassing zijn Andere belastingen Beurstaks (TOB): De beurstaks wordt onder meer geheven op de inkoop en de conversie van kapitalisatieaandelen wanneer die verrichtingen in België worden gesloten of uitgevoerd via een Belgische financiële instelling. Zowel bij de inkoop als bij de conversie van kapitalisatieaandelen bedraagt de beurstaks 0,5% 5 (met een maximum van 750 EUR per verrichting). 5 Deze fiscale maatregelen kunnen tijdelijk zijn. Het is aangeraden om contact op te nemen met de instelling die de financiële dienst verzekert teneinde op de hoogte gebracht te worden van de juiste fiscale wetgeving die van toepassing is. Maart 2011

5 Vereenvoudigd prospectus («bevek») Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht 69, route d'esch L 1470 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B Voorliggend prospectus is uitsluitend geldig indien dit vergezeld gaat van het addendum de dato 7 februari PRESENTATIE VAN DE BEVEK De bevek werd op 13 juni 2002 te Luxemburg voor onbepaalde tijd opgericht in de vorm van een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere deelfondsen, en wel op initiatief van Dexia Banque Internationale à Luxembourg, Dexia Bank België NV en hun dochterondernemingen Dexia Asset Management, gevestigd en kantoorhoudende te L-1150 Luxembourg, 136, route d Arlon, en Dexia Asset Management, gevestigd en kantoorhoudende te B-1000 Brussel, Koningsstraat 180. De bevek valt onder deel I van de wet van 20 december 2002 op de instellingen voor collectieve belegging (hierna kortheidshalve «icb» te noemen) en staat onder het toezicht van de Luxemburgse financiële toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier). Dit toezicht mag niet worden beschouwd als positieve beoordeling door deze financiële toezichthouder van de inhoud van dit vereenvoudigde prospectus, noch van de kwaliteit van de door de bevek aangeboden of aangehouden effecten. Iedere andersluidende verklaring is ongeoorloofd en onwettig. DEELNEMENDE PARTIJEN Raad van Bestuur: Voorzitter: Bestuurders: Dhr. Jean-Yves Maldague, Voorzitter van het Directiecomité van Dexia Asset Management Luxembourg S.A. Mevr. Helena Colle, Adviseur van het Uitvoerend comité van de groep Dexia Asset Management Dhr. Jeffrey Nadal, Vice President RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Dhr. Benoît Holzem, Managing Director, Dexia Banque Internationale à Luxembourg, Luxemburg Dhr. Jan Vergote, Head of Investment Strategy, Dexia Bank België NV Dhr. Wim Vermeir, Member of the Executive Committee, Dexia Asset Management Depothoudende bank: RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14, porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette Beheersmaatschappij: Dexia Asset Management, 136, route d Arlon, L-1150 Luxembourg Voorzitter: Dhr. Stefaan Decraene, Lid van het Directiecomité van Dexia S.A. en Voorzitter van het Directiecomité van Dexia Bank België NV Gedelegeerd bestuurder: Leden: Dhr. Jean-Yves Maldague, Voorzitter van het Directiecomité van Dexia Asset Management Luxembourg S.A. Dhr. Thierry Delroisse, Lid van het Directiecomité van Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. Dhr. Pierre Malevez, Lid van het Directiecomité van Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. Dhr. Xavier Rojo, Directeur Innovation & Financial Engineering van Dexia-groep, in de algemene directie Public Finance Dhr. Christophe Burm, Marketingdirecteur Private Personal & Retail Banking van Dexia Bank België NV Dhr. Naïm Abou-Jaoudé, Voorzitter van het Uitvoerend comité van de groep Dexia Asset Management Dhr. Philippe Rucheton, Chief Financial Officer (CFO) en Lid van het Directiecomité van Dexia S.A. De functies van Administratief agent en Domiciliëringsagent werden opgedragen aan: RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14, porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette De functies van Transferagent werden opgedragen aan: RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14, porte de France, L-4360 Eschsur-Alzette Bedrijfsrevisor van de bevek: PricewaterhouseCoopers, 400, route d Esch, L 1014 Luxembourg Bedrijfsrevisor van de Beheersmaatschappij: Deloitte S.A., BP 1173, L-1011 Luxembourg ALGEMENE KENMERKEN Afsluitingsdatum van de rekeningen: 31 december van elk jaar. Bestaande deelfondsen: Equities USA, Equities Europe, Equities World, Equities EMU, USA 130/30 (dit deelfonds wordt op een later tijdstip opgestart bij beslissing van de Raad van Bestuur). Aandelenklassen: voor elk deelfonds kunnen aandelen van de volgende klassen worden uitgegeven: - De klasse «Classic» wordt aangeboden aan natuurlijke personen (particulieren) en rechtspersonen (vennootschappen); in deze klasse worden kapitalisatieaandelen en uitkeringsaandelen aangeboden. Deze klasse kan al dan niet worden afgedekt (gehedged) tegen het valuta- of wisselkoersrisico, zoals nader bepaald in de technische informatiebladen van de deelfondsen. - De klasse «N» is uitsluitend bestemd voor verkoopkantoren (verdelers) en tussenhandelaars die inzonderheid werden erkend door de Beheersmaatschappij; in deze klasse worden kapitalisatieaandelen en/of uitkeringsaandelen aangeboden. Deze klasse kan al dan niet worden afgedekt (gehedged) tegen het valuta- of wisselkoersrisico, zoals nader bepaald in de technische informatiebladen van de deelfondsen. - De klasse «I» is uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers en heeft een minimale eerste inleg van ten minste EUR of de tegenwaarde ervan in valuta (deze minimuminleg kan geheel ter vrije beoordeling van de bestuurders worden gewijzigd, zij het dan met de waarborg dat alle aandeelhouders op dezelfde waarderingsdag op voet van gelijkheid worden behandeld); in deze klasse worden uitsluitend kapitalisatieaandelen aangeboden. - De klasse «Z», die uitsluitend bestemd is voor institutionele beleggers die met de groep Dexia Asset Management een overeenkomst voor portefeuillebeheer (beheersmandaat) hebben gesloten. Met deze klasse wordt beoogd deze beleggers een alternatieve beheerskostenstructuur aan te Pagina 1 van 26

6 Vereenvoudigd prospectus bieden, met dien verstande dat het portefeuillebeheer dat door de groep Dexia Asset Management wordt gevoerd rechtstreeks wordt vergoed via het beheersmandaat. Uit dien hoofde wordt geen enkele beheersprovisie ingehouden op de activa van de klasse «Z». Indien om welke reden dan ook blijkt dat de houder van aandelen uit deze klasse «Z» zijn beheersovereenkomst met Dexia Asset Management te eniger tijd beëindigt, zullen de bestuurders van de bevek opdracht geven aan RBC Dexia Investor Services Bank S.A. om de aandelen van de desbetreffende cliënt over te dragen van de klasse «Z» naar de klasse «Classic» met kapitalisatieaandelen. In de klasse «Z» worden uitsluitend kapitalisatieaandelen aangeboden. - De klasse «S» is uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers die inzonderheid werden erkend door de Beheersmaatschappij; in deze klasse worden uitsluitend kapitalisatieaandelen aangeboden. - De klasse «V» is uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers en heeft een minimale eerste inleg van EUR of de tegenwaarde ervan in valuta (deze minimuminleg kan geheel ter vrije beoordeling van de bestuurders worden gewijzigd, zij het dan met de waarborg dat alle aandeelhouders op dezelfde waarderingsdag op voet van gelijkheid worden behandeld); in deze klasse worden uitsluitend kapitalisatieaandelen aangeboden. Commerciële informatie: Icb s met een veranderlijk aantal aandelen worden gekenmerkt door een vrij toe- en uittredingsrecht. De aanvragen tot inschrijving, omzetting in aandelen van een ander deelfonds of tot terugkoop worden minstens tweemaal per maand uitgevoerd op basis van de netto-inventariswaarde. Deze intrinsieke waarde resulteert uit de in principe tegen marktwaarde uitgevoerde waardering van de portefeuille, na aftrek van de aangegane verplichtingen. De vergoedingen, bezoldigingen, provisies en kosten die ofwel door de bevek, ofwel door de belegger worden gedragen, worden in detail toegelicht bij de presentatie van elk deelfonds. Algemene doelstelling van de bevek: De bevek biedt beleggers de mogelijkheid deel te nemen aan portefeuilles met effecten, verhandelbare waardepapieren en geldmarktinstrumenten, die actief worden beheerd door professionals met als doel het nettoactief in waarde te doen stijgen. Het specifieke beleggingsbeleid van elk deelfonds van de bevek wordt meer in detail toegelicht in het technisch informatieblad van elk deelfonds. De bevek neemt de naar haar oordeel redelijk geachte risico's om het gestelde doel te bereiken zonder evenwel de garantie te kunnen geven daarin te zullen slagen, rekening houdend met de schommelingen op de financiële markten en de risico's waaraan de beleggingen in effecten en geldmarktinstrumenten blootstaan; de aandelen kunnen zowel in waarde dalen als stijgen. Belastingstelsel: In hoofde van de bevek: lijkse abonnementsbelasting (taxe d abonnement) ten belope van 0,05% van het nettoactief; dit belastingtarief wordt teruggebracht tot voor de activa van de bevek die worden belegd in rechten van deelneming van andere icb s die zijn onderworpen aan de abonnementsbelasting in Luxemburg. Dit belastingtarief wordt eveneens teruggebracht tot 0,01% voor de klassen die uitsluitend bestemd zijn voor institutionele beleggers. Bepaalde rentebaten en dividendopbrengsten van de portefeuille van de bevek kunnen onderworpen zijn aan een bij de bron geheven belasting tegen veranderlijk tarief die in het land van herkomst wordt ingehouden. In hoofde van de belegger: Volgens de huidige wetgeving zijn de aandeelhouders in Luxemburg niet onderworpen aan enige schenkings- of successiebelasting, met uitzondering van aandeelhouders die hun woon- of verblijfplaats dan wel hun vaste vestiging hebben in Luxemburg en bepaalde gewezen ingezetenen van Luxemburg, die meer dan 1 van het aandelenkapitaal van de bevek in handen hebben. Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling («Spaarrichtlijn») is in Luxemburgs recht omgezet door de Luxemburgse wet van 21 juni Deze richtlijn beoogt de rente-inkomsten die worden uitgekeerd aan een uiteindelijk gerechtigde die een natuurlijke persoon is en zijn woonplaats in een lidstaat van de Europese Unie heeft, te belasten overeenkomstig het nationale recht van deze fiscale woonstaat. Dit doel moet worden verwezenlijkt door de uitwisseling van informatie tussen de belastinginstanties van de Europese Unie. Luxemburg komt evenwel in aanmerking voor een afwijkende regeling en zal tijdens een overgangsperiode een bronbelasting heffen op rente-inkomsten. Luxemburg heft een bronbelasting tegen een tarief van 2 gedurende de periode van 1 juli 2008 tot 30 juni 2011, en tegen een tarief van 35% vanaf 1 juli Beleggers wordt aangeraden zich te informeren en zo nodig advies in te winnen over de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de belastingheffing en wisselcontrole (deviezencontrole) die van toepassing zijn op de inschrijving, de aankoop, het bezit en de overdracht van aandelen in hun land van herkomst, verblijf en/of woonplaats. Kandidaat-aandeelhouders wordt inzonderheid aangeraden zich te informeren bij hun belastingconsulenten of fiscaal raadgevers over de fiscale gevolgen die voortvloeien uit de toepassing van de Spaarrichtlijn op rentebetalingen, zowel uit hoofde van dividenduitkeringen als ter zake van vermogenswinsten of meerwaarden die werden gerealiseerd bij de verkoop en de omzetting van de aandelen van de bevek. BESCHIKBARE INFORMATIE De hieronder vermelde documenten zijn kosteloos verkrijgbaar ter maatschappelijke zetel van de bevek: de statuten van de bevek en notariële akten houdende statutenwijziging; het volledige uitgifteprospectus de dato 1 januari 2010; voorliggend vereenvoudigd prospectus; de jaar- en halfjaarverslagen. De netto-inventariswaarde per aandeel van elk deelfonds, de uitgifte-, terugkoop- en omzettingsprijzen worden bekendgemaakt op elke waarderingsdag ter maatschappelijke zetel van de bevek alsook bij de instellingen die werden belast met de financiële dienstverlening in de landen waar de aandelen van de bevek te koop worden gesteld. De financiële berichten worden bekendgemaakt in de landen waar de aandelen van de bevek te koop worden gesteld en, wat het Groothertogdom Luxemburg betreft, in de krant «Luxemburger Wort». Alle inlichtingen of aanvullende stukken en bescheiden zijn tijdens de gewone kantooruren verkrijgbaar ter maatschappelijke zetel van de bevek. 1 januari 2010 Pagina 2 van 26

7 Vereenvoudigd prospectus DEXIA QUANT Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal («bevek») 69, route d Esch, L-1470 Luxembourg R.C.S. B Addendum de dato 7 februari 2011 aan het prospectus van 1 februari 2010 De Raad van Bestuur van de bevek heeft beslist een nieuwe aandelenklasse tot stand te brengen, «LOCK» genoemd, in de volgende compartimenten van : Equities Europe, uitgedrukt in EUR [ISIN-code LU ]; Equities USA, uitgedrukt in USD [ISIN-code LU ]. De klasse «LOCK» (die ook klasse «L» mag worden genoemd) is een aandelenklasse waarop een mechanisme wordt toegepast dat bedoeld is om het gelopen kapitaalrisico te beperken. Dit mechanisme wordt alleen aangeboden door Dexia Bank België (hieronder «DBB»), de enige gemachtigde verdeler van deze aandelen. Door in deze klasse te beleggen aanvaardt de belegger dat de aandelen automatisch verkocht worden zodra de netto-inventariswaarde een bepaald bedrag bereikt (activeringskoers). Stelt DBB dan vast dat de netto-inventariswaarde gelijk is aan of lager ligt dan de activeringskoers, dan wordt er automatisch een terugkooporder gegenereerd en zo snel mogelijk uitgevoerd. Het verkooporder wordt geglobaliseerd op de eerste cut-off (datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders) volgend op de berekeningsdag van de netto-inventariswaarde die automatisch het terugkooporder heeft gegenereerd. Gezien het specifieke karakter van deze klasse, worden potentiële beleggers alvorens in te schrijven verzocht bij hun financieel adviseur van DBB advies in te winnen over de technische en operationele eisen en beperkingen die met dit mechanisme gepaard gaan. Deze klasse kenmerkt zich als volgt: 1) Vorm van de aandelen: uitsluitend aandelen aan toonder. De aandelen aan toonder worden in gedematerialiseerde of stukkenloze vorm aangehouden op een girale effectenrekening. 2) Aandelenklassen: kapitalisatieaandelen. 3) Minimuminleg: nihil. 4) Uitgifteprovisie: max. 3,5%. 5) Uittredingsprovisie:. 6) Provisies voor de werkzaamheden van de Beheersmaatschappij en provisie van Depothoudende bank: de provisies zijn identiek aan die van de bestaande klasse «Classic». 7) Specifieke kosten verbonden aan het mechanisme van de klasse «Lock»: 0,1 per jaar van de gemiddelde netto-inventariswaarde, betaalbaar per ultimo van elk kwartaal. 8) Berekeningsfrequentie van de netto-inventariswaarde: iedere Luxemburgse bankwerkdag. 9) Notering op de beurs van Luxemburg: de aandelen worden niet genoteerd op de beurs van Luxemburg. Deze klassen zullen te zijner tijd worden geactiveerd bij beslissing van de Raad van Bestuur. Pagina 3 van 26

8 Vereenvoudigd prospectus («bevek») Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht 69, route d Esch, L 1470 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B Beleggingstype: Europees aandelenbeleggingsfonds. DEELFONDS Equities EMU FINANCIËLE KENMERKEN Beleggingsdoelstellingen en -beleid: Minstens 75% van de activa van dit deelfonds wordt belegd in effecten met een aandelenkarakter (equity securities), of in beleggingscertificaten, voor zover die met effecten kunnen worden gelijkgesteld, van ondernemingen waarvan de hoofdzetel gevestigd is in een land van de eurozone dat een belastingverdrag heeft gesloten met Frankrijk waarin een clausule is opgenomen tot onderlinge administratieve bijstand en samenwerking ter bestrijding van fiscale fraude en belastingontduiking. Deze waarden zijn toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of worden verhandeld op een gereglementeerde markt. Het zwaartepunt van het beleggingsbeleid ligt op de vakkundige selectie van afzonderlijke waarden. Voor deze fondsenselectie worden hoofdzakelijk kwantitatieve modellen gebruikt. In deze modellen wordt een breed scala aan analysecriteria gehanteerd, zoals toetsingscriteria qua waardering, groei of koersen winstontwikkeling. Hiervan worden koop- of verkoopaanbevelingen afgeleid voor de waarden waaruit het beleggingsuniversum is samengesteld. Verder mag het deelfonds ten hoogste 1 van zijn activa beleggen in icbe s of andere icb s van het open-end-type. Het deelfonds mag eveneens, binnen de perken van de in het prospectus vastgelegde beleggingsbegrenzingen, op bijkomstige wijze gebruikmaken van financiële instrumenten zoals verhandelbare termijncontracten (futures) op beursindexen, geldmarktinstrumenten, deposito s, warrants en andere verhandelbare waardepapieren van soortgelijke aard. Het deelfonds mag accessoir ook liquide middelen aanhouden. Naast de bovenvermelde verduidelijkingen zijn de algemene bepalingen van het volledige prospectus (te weten de hoofdstukken Algemene beleggingsvoorwaarden, Risicodekking en gebruik van financiële instrumenten en Beleggingsbegrenzingen ) van overeenkomstige toepassing op dit deelfonds. De belegger wordt erop gewezen dat de volatiliteit (koersbeweeglijkheid) van warrants en afgeleide producten (derivaten) groter is dan die van de onderliggende aandelen. Beleggersprofiel: De aandelen van dit deelfonds zijn bestemd voor beleggers die hun beleggingsvermogen op lange termijn willen diversifiëren en bereid zijn daarbij een risico te lopen dat eigen is aan de schommelingen van de Europese markten waarop het beleggingsbeleid van het deelfonds is gericht. Risicobeoordeling: Klasse 5 op een risicoschaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico) met dien verstande dat risicoklasse 0 overeenkomt met een zeer kleine volatiliteit (koersbeweeglijkheid), maar niet noodzakelijkerwijs een nulrisico betekent. De beleggingen van het deelfonds zijn onderhevig aan de marktschommelingen en de belegger loopt in voorkomend geval het risico minder terug te krijgen dan het door hem ingelegde vermogen. De belegger wordt aangeraden het volledige prospectus te raadplegen voor een uitvoerige beschrijving van de risico's. Dit is een niet-gesofisticeerd deelfonds. Het totale derivatenrisico wordt verwerkt volgens de benadering op basis van de aangegane verplichtingen (commitment approach), zoals nader omschreven in de rondzendbrief CSSF 07/308. KENMERKEN VAN DE AANDELEN De aandelen van dit deelfonds werden voor het eerst uitgegeven op 8 november 2006 tegen EUR 1000 per aandeel, met uitzondering van de aandelen van de klasse «V» die voor het eerst werden uitgegeven op 27 augustus Aandelenklassen: kapitalisatieaandelen voor de klassen «Z», «N», «V» en «I»; kapitalisatie- en uitkeringsaandelen voor de klasse «Classic». Vorm van de aandelen: op naam en aan toonder. De aandelen zijn niet genoteerd ter beurze. NETTO-INVENTARISWAARDE Waarderingsmunt: EUR. De netto-inventariswaarde wordt berekend op elke Luxemburgse bankwerkdag (waarderingsdag). De netto-inventariswaarde kan worden opgevraagd ter maatschappelijke zetel van de bevek alsook bij de instellingen die werden belast met de financiële dienstverlening in de landen waar de aandelen van de bevek te koop worden gesteld. WERKING VAN HET DEELFONDS De inschrijvings-, omzettings- en terugkoopaanvragen die vóór uur (lokale tijd) op elke bankwerkdag binnenkomen bij RBC Dexia Investor Services Bank S.A. worden verwerkt tegen de netto-inventariswaarde zoals die op de eerstvolgende waarderingsdag wordt berekend. De inschrijvingen en terugkopen worden betaald met valutering twee (2) bankwerkdagen volgend op de toepasselijke waarderingsdag. Er kan worden ingeschreven in fractiewaarden van aandelen (onderaandelen) tot op één duizendste voor de aandelen op naam en voor de op een girale effectenrekening gedeponeerde aandelen aan toonder, rechtstreeks of door tussenkomst van lokale intermediairbanken bij de Depothoudende bank. Pagina 4 van 26

9 Vereenvoudigd prospectus VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN Eenmalige vergoedingen, provisies en kosten voor rekening van de belegger (uitgedrukt als percentage van de netto-inventariswaarde per aandeel) Toetreding Uittreding Verandering van deelfonds Inschrijvingsprovisie Maximaal 3,5% voor de klasse «Classic» voor de klassen «I», «V», «N» en «Z» Provisies voor de werkzaamheden van de Beheersmaatschappij Provisie van Depothoudende bank Terugkerende kosten, provisies en vergoedingen voor rekening van het deelfonds (uitgedrukt als jaarlijks percentage van de nettowaarde van de activa) Klasse Klasse «I» Klasse Klasse Klasse «Classic» «Z» «N» «V» Beheersprovisie Max. 1,5 Max. 0,55% Max. 2% Max. 0,35% Administratieprovisie Max. 0,10 Max. 0,05% Max. Max. Max. 0,05% 0,10 0,05% Deze provisies worden uitgedrukt als jaarlijks percentage van de gemiddelde netto-inventariswaarde van het deelfonds, respectievelijk de aandelenklasse, en zijn betaalbaar per ultimo van elk kwartaal. Max. 0,02% per jaar van de gemiddelde netto-inventariswaarde voor de klassen «Classic» en «N». Max. 0,01% per jaar van de gemiddelde netto-inventariswaarde voor de klassen «I», «Z» en «V». De transactiekosten en de onderbewaarnemingsvergoedingen (sub-custodian fees) zijn niet begrepen in deze provisie. Deze provisie is betaalbaar per ultimo van elk kwartaal. Overige kosten (raming) 0,1 HISTORISCH OVERZICHT VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE (*) Equities EMU, klasse «Classic» kapitalisatieaandelen (EUR) ,06% ,31% ,08% ,09% ,09% ,06% 2,31% ,08% Pagina 5 van 26

10 Vereenvoudigd prospectus Equities EMU, klasse «Classic» uitkeringsaandelen (EUR) ,21% ,31% ,08% ,09% ,21% 2,31% 22,09% ,08% Equities EMU, klasse «I» kapitalisatieaandelen (EUR) ,25% ,52% ,49% ,96% ,96% ,25% 3,52% ,49% Pagina 6 van 26

11 Vereenvoudigd prospectus Equities EMU, klasse «N» kapitalisatieaandelen (EUR) ,45% ,32% ,55% ,45% 21,55% ,32% Equities EMU, klasse «Z» kapitalisatieaandelen (EUR) , ,94% ,19% ,46% 3 23,46% ,3 3,94% ,19% (*) In het verleden behaalde resultaten en rendementen zijn geen garantie voor de toekomst. Dit technisch informatieblad maakt wezenlijk deel uit van het vereenvoudigde prospectus de dato 1 januari Pagina 7 van 26

12 Vereenvoudigd prospectus («bevek») Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht 69, route d Esch, L 1470 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B DEELFONDS Equities Europe FINANCIËLE KENMERKEN Beleggingstype: Europees aandelenbeleggingsfonds. Beleggingsdoelstellingen en -beleid: Minstens 75% van de activa van dit deelfonds wordt belegd in effecten met een aandelenkarakter (equity securities) van ondernemingen waarvan de hoofdzetel gevestigd is in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) dat met Frankrijk een belastingverdrag heeft gesloten waarin een clausule is opgenomen tot onderlinge administratieve bijstand en samenwerking ter bestrijding van fiscale fraude en belastingontduiking. Deze waarden zijn toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of worden verhandeld op een gereglementeerde markt. Voorts wordt maximaal 25% van de activa van dit deelfonds belegd in effecten met een aandelenkarakter (equity securities), of in beleggingscertificaten, voor zover die met effecten kunnen worden gelijkgesteld, van ondernemingen die statutair gevestigd zijn in Europa of daar overwegend actief zijn, en die zijn toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of worden verhandeld op een gereglementeerde markt. Het zwaartepunt van het beleggingsbeleid ligt op de vakkundige selectie van afzonderlijke waarden. Voor deze fondsenselectie worden hoofdzakelijk kwantitatieve modellen gebruikt. In deze modellen wordt een breed scala aan analysecriteria gehanteerd, zoals toetsingscriteria qua waardering, groei of koersen winstontwikkeling. Hiervan worden koop- of verkoopaanbevelingen afgeleid voor de waarden waaruit het beleggingsuniversum is samengesteld. Verder mag het deelfonds ten hoogste 1 van zijn nettoactiva beleggen in icbe s of andere icb s van het open-end-type. Het deelfonds mag eveneens, binnen de perken van de in het volledige prospectus vastgelegde beleggingsbegrenzingen, op bijkomstige wijze gebruikmaken van financiële instrumenten zoals verhandelbare termijncontracten (futures) op beursindexen, geldmarktinstrumenten, deposito s, warrants en andere verhandelbare waardepapieren van soortgelijke aard. Het deelfonds mag accessoir ook liquide middelen aanhouden. Naast de bovenvermelde verduidelijkingen zijn de algemene bepalingen van het volledige prospectus (te weten de hoofdstukken Algemene beleggingsvoorwaarden, Risicodekking en gebruik van financiële instrumenten en Beleggingsbegrenzingen ) van overeenkomstige toepassing op dit deelfonds. De belegger wordt erop gewezen dat de volatiliteit (koersbeweeglijkheid) van warrants en afgeleide producten (derivaten) groter is dan die van de onderliggende aandelen. Beleggersprofiel: De aandelen van dit deelfonds zijn bestemd voor beleggers die hun beleggingsvermogen op lange termijn willen diversifiëren en bereid zijn daarbij een risico te lopen dat eigen is aan de schommelingen van de Europese markten waarop het beleggingsbeleid van het deelfonds is gericht. Risicobeoordeling: Klasse 3 op een risicoschaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico) met dien verstande dat risicoklasse 0 overeenkomt met een zeer kleine volatiliteit (koersbeweeglijkheid), maar niet noodzakelijkerwijs een nulrisico betekent. De beleggingen van het deelfonds zijn onderhevig aan de marktschommelingen en de belegger loopt in voorkomend geval het risico minder terug te krijgen dan het door hem ingelegde vermogen. De belegger wordt aangeraden het volledige prospectus te raadplegen voor een uitvoerige beschrijving van de risico's. Dit is een niet-gesofisticeerd deelfonds. Het totale derivatenrisico wordt verwerkt volgens de benadering op basis van de aangegane verplichtingen (commitment approach), zoals nader omschreven in de rondzendbrief CSSF 07/308. KENMERKEN VAN DE AANDELEN De aandelen van dit deelfonds werden voor het eerst uitgegeven in de periode van 10 maart 2003 tot 26 maart 2003 tegen EUR 1.000,- per aandeel, met uitzondering van de aandelen van de klasse «Z» die voor het eerst werden uitgegeven op 14 november 2005 en de aandelen van de klasse «V» die voor het eerst werden uitgegeven op 27 augustus Aandelenklassen: kapitalisatieaandelen voor de klassen «Z», ««V», N» en «I»; kapitalisatie- en uitkeringsaandelen voor de klasse «Classic». Vorm van de aandelen: op naam en aan toonder. De aandelen zijn niet genoteerd ter beurze. NETTO-INVENTARISWAARDE Waarderingsmunt: EUR. De netto-inventariswaarde wordt berekend op elke Luxemburgse bankwerkdag (waarderingsdag). De netto-inventariswaarde kan worden opgevraagd ter maatschappelijke zetel van de bevek alsook bij de instellingen die werden belast met de financiële dienstverlening in de landen waar de aandelen van de bevek te koop worden gesteld. WERKING VAN HET DEELFONDS De inschrijvings-, omzettings- en terugkoopaanvragen die vóór uur (lokale tijd) op elke bankwerkdag binnenkomen bij RBC Dexia Investor Services Bank S.A. worden verwerkt tegen de netto-inventariswaarde zoals die op de eerstvolgende waarderingsdag wordt berekend. De inschrijvingen en terugkopen worden betaald met valutering twee (2) bankwerkdagen volgend op de toepasselijke waarderingsdag. Er kan worden ingeschreven in fractiewaarden van aandelen (onderaandelen) tot op één duizendste voor de aandelen op naam en voor de op een girale effectenrekening gedeponeerde aandelen aan toonder, rechtstreeks of door tussenkomst van lokale intermediairbanken bij de Depothoudende bank. Pagina 8 van 26

13 Vereenvoudigd prospectus VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN Eenmalige vergoedingen, provisies en kosten voor rekening van de belegger (uitgedrukt als percentage van de netto-inventariswaarde per aandeel) Toetreding Uittreding Verandering van deelfonds Inschrijvingsprovisie Maximaal 3,5% voor de klasse «Classic» voor de klassen «I», «N», «V» en «Z» Terugkerende kosten, provisies en vergoedingen voor rekening van het deelfonds (uitgedrukt als jaarlijks percentage van de nettowaarde van de activa) Provisies voor de werkzaamheden van de Beheersmaatschappij Klasse Klasse «I» Klasse Klasse «N» Klasse «Classic» «Z» «V» Beheersprovisie Max. 1,5 Max. 0,55% Max. 2% Max. 0,35% Administratieprovisie Max. 0,10 Max. 0,05% Max. Max. 0,10 Max. 0,05% 0,05% Deze provisies worden uitgedrukt als jaarlijks percentage van de gemiddelde netto-inventariswaarde van het deelfonds, respectievelijk de aandelenklasse, en zijn betaalbaar per ultimo van elk kwartaal. Provisie van Depothoudende bank Max. 0,02% per jaar van de gemiddelde netto-inventariswaarde voor de klassen «Classic» en «N». Max. 0,01% per jaar van de gemiddelde netto-inventariswaarde voor de klassen «I», «Z» en «V». De transactiekosten en de onderbewaarnemingsvergoedingen (sub-custodian fees) zijn niet begrepen in deze provisie. Deze provisie is betaalbaar per ultimo van elk kwartaal. Overige kosten (raming) 0,1 HISTORISCH OVERZICHT VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE (*) Equities Europe, klasse «Classic» kapitalisatieaandelen (EUR) ,46% ,42% ,44% ,66% ,88% ,57% ,91% ,46% 15,42% 24,44% 19,66% -4,88% 21,91% ,57% Pagina 9 van 26

14 Vereenvoudigd prospectus Equities Europe, klasse «Classic» uitkeringsaandelen (EUR) ,46% ,49% ,47% , ,93% ,59% ,88% ,46% 15,49% 24,47% 19,6-4,93% 21,88% ,59% Equities Europe, klasse «I» kapitalisatieaandelen (EUR) , ,25% , ,21% ,65% ,95% ,95% ,1 16,25% 25,9 21,21% -3,65% 22,95% ,95% Pagina 10 van 26

15 Vereenvoudigd prospectus Equities Europe, klasse «N» kapitalisatieaandelen (EUR) ,02% ,72% ,08% ,32% ,83% ,44% ,02% 23,72% 19,08% -5,32% 21,44% ,83% Equities Europe, klasse «Z» kapitalisatieaandelen (EUR) ,29% ,65% ,45% 3 23,45% ,29% ,65% (*) In het verleden behaalde resultaten en rendementen zijn geen garantie voor de toekomst. Dit technisch informatieblad maakt wezenlijk deel uit van het vereenvoudigde prospectus de dato 1 januari Pagina 11 van 26

16 Vereenvoudigd prospectus («bevek») Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht 69, route d Esch, L 1470 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B DEELFONDS Equities USA Op 17 maart 2008 werd het vermogen van het deelfonds 21st Century van de bevek Dexia Equities L in dit deelfonds ingebracht. FINANCIËLE KENMERKEN Beleggingstype: Amerikaans aandelenbeleggingsfonds. Beleggingsdoelstellingen en -beleid: De activa van dit deelfonds worden hoofdzakelijk belegd in effecten met een aandelenkarakter (equity securities) van ondernemingen die statutair gevestigd zijn in de Verenigde Staten of daar overwegend actief zijn, en die zijn toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of die worden verhandeld op een gereglementeerde markt. Het zwaartepunt van het beleggingsbeleid ligt op de vakkundige selectie van afzonderlijke waarden. Voor deze fondsenselectie worden hoofdzakelijk kwantitatieve modellen gebruikt. In deze modellen wordt een breed scala aan analysecriteria gehanteerd, zoals toetsingscriteria qua waardering, groei of koersen winstontwikkeling. Hiervan worden koop- of verkoopaanbevelingen afgeleid voor de waarden waaruit het beleggingsuniversum is samengesteld. Verder mag het deelfonds ten hoogste 1 van zijn activa beleggen in icbe s of andere icb s van het open-end-type. Het deelfonds mag eveneens, binnen de perken van de in het volledige prospectus vastgelegde beleggingsbegrenzingen, op bijkomstige wijze gebruikmaken van financiële instrumenten zoals verhandelbare termijncontracten (futures) op beursindexen, geldmarktinstrumenten, deposito s, warrants en andere verhandelbare waardepapieren van soortgelijke aard. Het deelfonds mag accessoir ook liquide middelen aanhouden. Naast de bovenvermelde verduidelijkingen zijn de algemene bepalingen van het volledige prospectus (te weten de hoofdstukken Algemene beleggingsvoorwaarden, Risicodekking en gebruik van financiële instrumenten en Beleggingsbegrenzingen ) van overeenkomstige toepassing op dit deelfonds. De belegger wordt erop gewezen dat de volatiliteit (koersbeweeglijkheid) van warrants en afgeleide producten (derivaten) groter is dan die van de onderliggende aandelen. Beleggersprofiel: De aandelen uit dit deelfonds zijn bestemd voor beleggers die hun beleggingsvermogen op lange termijn willen diversifiëren en bereid zijn daarbij een risico te aanvaarden dat eigen is aan de schommelingen van de Amerikaanse markt waarop het beleggingsbeleid van de deelfondsen is gericht. Risicobeoordeling: Klasse 3 op een risicoschaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico) met dien verstande dat risicoklasse 0 overeenkomt met een zeer kleine volatiliteit (koersbeweeglijkheid), maar niet noodzakelijkerwijs een nulrisico betekent. De beleggingen van het deelfonds zijn onderhevig aan de marktschommelingen en de belegger loopt in voorkomend geval het risico minder terug te krijgen dan het door hem ingelegde vermogen. De belegger wordt aangeraden het volledige prospectus te raadplegen voor een uitvoerige beschrijving van de risico's. Dit is een niet-gesofisticeerd deelfonds. Het totale derivatenrisico wordt verwerkt volgens de benadering op basis van de aangegane verplichtingen (commitment approach), zoals nader omschreven in de rondzendbrief CSSF 07/308. KENMERKEN VAN DE AANDELEN De aandelen van dit deelfonds werden voor het eerst uitgegeven in de periode van 10 maart 2003 tot 19 maart 2003 tegen USD 1.000,- per aandeel, met uitzondering van de aandelen van de klasse «Z» die voor het eerst werden uitgegeven op 14 november 2005, de aandelen van de klasse «S» die voor het eerst werden uitgegeven op 27 oktober 2006 en de aandelen van de klasse «V» die voor het eerst werden uitgegeven op 27 augustus Aandelenklassen: - kapitalisatieaandelen van de klasse «Classic», uitgedrukt in EUR en niet afgedekt tegen de USD; - kapitalisatieaandelen van de klasse «Classic», uitgedrukt in EUR en afgedekt tegen de USD; - kapitalisatieaandelen van de klasse «Classic», uitgedrukt in USD; - uitkeringsaandelen van de klasse «Classic», uitgedrukt in USD; - kapitalisatieaandelen van de klasse «I», uitgedrukt in EUR; - kapitalisatieaandelen van de klasse «I», uitgedrukt in USD; - kapitalisatieaandelen van de klasse «N», uitgedrukt in EUR en niet afgedekt tegen de USD; - kapitalisatieaandelen van de klasse «N», uitgedrukt in EUR en afgedekt tegen de USD; - kapitalisatieaandelen van de klasse «N», uitgedrukt in USD; - kapitalisatieaandelen van de klasse «Z», uitgedrukt in USD; - kapitalisatieaandelen van de klasse «S», uitgedrukt in USD; - kapitalisatieaandelen van de klasse «V», uitgedrukt in USD. Vorm van de aandelen: op naam en aan toonder. De aandelen zijn niet genoteerd ter beurze. NETTO-INVENTARISWAARDE Pagina 12 van 26

17 Vereenvoudigd prospectus Waarderingsmunt: USD. De netto-inventariswaarde wordt berekend op elke Luxemburgse bankwerkdag (waarderingsdag). De netto-inventariswaarde kan worden opgevraagd ter maatschappelijke zetel van de bevek alsook bij de instellingen die werden belast met de financiële dienstverlening in de landen waar de aandelen van de bevek te koop worden gesteld. WERKING VAN HET DEELFONDS De inschrijvings-, omzettings- en terugkoopaanvragen die vóór uur (lokale tijd) op elke bankwerkdag binnenkomen bij RBC Dexia Investor Services Bank S.A. worden verwerkt tegen de netto-inventariswaarde zoals die op de eerstvolgende waarderingsdag wordt berekend. De inschrijvingen en terugkopen worden betaald met valutering twee (2) bankwerkdagen volgend op de toepasselijke waarderingsdag. Er kan worden ingeschreven in fractiewaarden van aandelen (onderaandelen) tot op één duizendste voor de aandelen op naam en voor de op een girale effectenrekening gedeponeerde aandelen aan toonder, rechtstreeks of door tussenkomst van lokale intermediairbanken bij de Depothoudende bank. VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN Eenmalige vergoedingen, provisies en kosten voor rekening van de belegger (uitgedrukt als percentage van de netto-inventariswaarde per aandeel) Toetreding Uittreding Verandering van deelfonds Inschrijvingsprovisie Maximaal 3,5% voor de klasse «Classic» voor de klassen «I», «Z», «N», «V» en «S». ten gunste van de verkoopagent Terugkerende kosten, provisies en vergoedingen voor rekening van het deelfonds (uitgedrukt als jaarlijks percentage van de nettowaarde van de activa) Provisies voor de werkzaamheden van de Beheersmaatschappij Beheersprovisie «Classi c», niet afgedekt tegen de USD Max. 1,5 «Classi c», afgedekt tegen de USD Max. 1,5 Klassen «I» «Z» «S» «N,» niet afgedekt tegen de USD Max. 0,55% Max. 0,75% «N», afgedekt tegen de USD «V» Max. 2% Max. 2% Max. 0,35% Administratiepr Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. 0,10 Max. ovisie 0,10 0,10 0,05% 0,05% 0,01% 0,10 0,05% Deze provisies worden uitgedrukt als jaarlijks percentage van de gemiddelde netto-inventariswaarde van het deelfonds, respectievelijk de aandelenklasse, en zijn betaalbaar per ultimo van elk kwartaal. Provisie van Depothoudende bank Max. 0,02% per jaar van de gemiddelde netto-inventariswaarde voor de klassen «Classic» en «N»; al dan niet afgedekt tegen de USD. Max. 0,01% per jaar van de gemiddelde netto-inventariswaarde voor de klassen «I», «Z», «S» en «V». De transactiekosten en de onderbewaarnemingsvergoedingen (sub-custodian fees) zijn niet begrepen in deze provisie. Deze provisie is betaalbaar per ultimo van elk kwartaal. Kosten van toepassing op de klassen «Classic» en «N», afgedekt tegen de USD Max. 0,07% van de gemiddelde netto-inventariswaarde voor de klassen «Classic» en «N»; afgedekt tegen de USD. De Beheersmaatschappij dient deze kosten per ultimo van elk kwartaal te betalen aan RBC Dexia, als vergoeding van de afdekking (hedging) tegen de USD. Overige kosten (raming) 0,1 Pagina 13 van 26

18 Vereenvoudigd prospectus HISTORISCH OVERZICHT VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE (*) Equities USA, klasse «Classic» kapitalisatieaandelen (USD) , ,68% ,72% ,93% ,25% ,83% ,25% ,9 2 13,68% 14,93% 16,25% ,72% -0,25% ,83% Equities USA, klasse «Classic» uitkeringsaandelen (USD) , ,74% ,74% ,49% ,29% ,82% ,24% ,9 13,74% 6,74% 13,49% -0,29% 16,24% ,82% Pagina 14 van 26

19 Vereenvoudigd prospectus Equities USA, klasse «Classic» kapitalisatieaandelen, afgedekt (EUR) ,82% ,45% 2 16,45% ,82% Equities USA, klasse «Classic» kapitalisatieaandelen, niet afgedekt (EUR) ,61% ,02% ,83% ,54% ,61% -10,02% 10,54% ,83% Pagina 15 van 26

20 Vereenvoudigd prospectus Equities USA, klasse «I» kapitalisatieaandelen (USD) ,55% ,49% ,96% ,39% ,04% ,17% ,23% ,55% ,49% 7,96% 16,39% 1,04% 17,23% ,17% Equities USA, klasse «I» kapitalisatieaandelen, niet afgedekt (EUR) lijks beleggingsresultaat ,73% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% -1-8,73% 2007 Pagina 16 van 26

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Equities L Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 1470 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Augustus 2009 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Augustus 2009 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus ugustus 2009 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

FORTIS QUAM FUND 15/40

FORTIS QUAM FUND 15/40 Presentatie van het Fonds FORTIS QUAM FUND is op 29 november 2005 voor onbepaalde duur opgericht onder de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg als gemeenschappelijk beleggingsfonds conform de bepalingen

Nadere informatie

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND is opgericht in Luxemburg op 14 maart 1990 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2009 Threadneedle Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn 85/611/EC

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Goldman Sachs Funds

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Goldman Sachs Funds Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus april 2010 Goldman Sachs Funds Een beleggingsvennootschap met variabel aandeelkapitaal (BEVEK) met meerdere compartimenten naar het recht van het Groothertogdom

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment TreeTop Convertible International, een compartiment van

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Fortis Comfort Bond Fund

Fortis Comfort Bond Fund Fortis Comfort Bond Fund Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli 2005 in Luxemburg

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht in overeenstemming met de richtlijn 85/611/EEG Beheervennootschap Carmignac Gestion

Nadere informatie

Dexia Total Return II Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht PRESENTATIE VAN HET FONDS

Dexia Total Return II Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht PRESENTATIE VAN HET FONDS Dexia Total Return II Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht PRESENTATIE VAN HET FONDS Op initiatief van Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. en Dexia Asset Management Luxembourg

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

UNIVERSAL INVEST Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

UNIVERSAL INVEST Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht VEREENVOUDIGDE P R O S P E C T U S AUGUSTUS 2010 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus, aangevuld met de statuten en de beschrijvende fiches van ieder compartiment zoals vermeld in

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato januari 2009 PARWORLD Bevek met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus - juli 2009 Lombard Odier Darier Hentsch Invest

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus - juli 2009 Lombard Odier Darier Hentsch Invest Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus - juli 2009 Lombard Odier Darier Hentsch Invest Beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal (SICAV), ingeschreven in Luxemburg conform de ichtlijn 85/611/EEG

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid (de Vennootschap ) 60 St Mary

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informatie betreffende de bevek : 1. Naam : PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Oprichtingsdatum : 14/05/1991 3. Bestaansduur

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2007 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Low VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 2 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Medium VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010 AA World Funds Sicav naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 49 avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxemburg De informatie in dit addendum

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

Dexia Quant. Prospectus. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) Luxemburg

Dexia Quant. Prospectus. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) Luxemburg Dexia Quant Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) Luxemburg Prospectus Inschrijvingen worden uitsluitend aanvaard op basis van het onderhavige prospectus dat uitsluitend geldig is indien

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2012 Threadneedle (Lux) Een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal opgericht onder de wetten van het Groothertogdom Luxemburg, onder

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC BEWAARDER

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC BEWAARDER HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Mei 2008 1 Raad van bestuur HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Nasdaq - Technology - World - Euro Non Cyclicals - Euro Technology - Media

Nasdaq - Technology - World - Euro Non Cyclicals - Euro Technology - Media Nasdaq - Technology - World - Euro Non Cyclicals - Euro Technology - Media Compartimenten van KBC EQUITY FUND Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Dexia Equities L. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Luxemburg («bevek») PROSPECTUS

Dexia Equities L. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Luxemburg («bevek») PROSPECTUS Dexia Equities L Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Luxemburg («bevek») PROSPECTUS Inschrijvingen worden uitsluitend aanvaard op basis van het onderhavige prospectus (hierna «Prospectus»

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio FoF Balanced afgekort BNPP PFoF Balanced

BNP Paribas Portfolio FoF Balanced afgekort BNPP PFoF Balanced BNP Paribas Portfolio FoF Balanced afgekort BNPP PFoF Balanced "L objectif d investissement de ce compartiment est de procurer aux actionnaires un rendement supérieur de 2% à son indice de référence, l

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe FORTIS B FUND Equity Telecom Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Candriam Quant. Prospectus. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) Luxemburg

Candriam Quant. Prospectus. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) Luxemburg Candriam Quant Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) Luxemburg Prospectus Inschrijvingen worden uitsluitend aanvaard op basis van het onderhavige prospectus dat uitsluitend geldig is

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Euro Distribution - Euro Telecom - Retail - Scandinavia - High Dividend Belgium - Belgium - High Dividend Netherlands - Netherlands

Euro Distribution - Euro Telecom - Retail - Scandinavia - High Dividend Belgium - Belgium - High Dividend Netherlands - Netherlands Euro Distribution - Euro Telecom - Retail - Scandinavia - High Dividend Belgium - Belgium - High Dividend Netherlands - Netherlands Compartimenten van KBC MULTI TRACK Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap )

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap ) BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (de Vennootschap ) Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Ondernemingsnummer 864 634 640 Aanbod

Nadere informatie

CANDRIAM EQUITIES L Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal 14, Porte de France L 4360 Esch-sur-Alzette RCS Luxembourg B-47449

CANDRIAM EQUITIES L Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal 14, Porte de France L 4360 Esch-sur-Alzette RCS Luxembourg B-47449 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS 1. FUSIES De raad van bestuur van de bevek Candriam Equities L (hierna de "bevek") heeft, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 27 van de statuten van de bevek

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 juni 2010 Informatiedocument KEUZEDIVIDEND I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Drie keuzemogelijkheden Coupon nummer 73 kan worden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie