VERTICAAL SAMENVOEGEN PORTIEKFLATS. SEV clusterexperiment

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERTICAAL SAMENVOEGEN PORTIEKFLATS. SEV clusterexperiment"

Transcriptie

1 VERTICAAL SAMENVOEGEN PORTIEKFLATS SEV clusterexperiment

2

3 VERTICAAL SAMENVOEGEN PORTIEKFLATS SEV clusterexperiment Jeroen Neele Geurt Keers Harm Beuling november 2000 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade AC Amsterdam telefoon telefax /99

4

5 Inhoud 1 KADER: CONCRETE AANPAK HERSTRUCTURERING HERDIFFERENTIATIE OOK MET OPWAARDEREN PORTIEKFLATS DOEL VAN HET EXPERIMENT HAALBAARHEIDSSTUDIE IN STAPPEN PROGRAMMA VOOR SAMENVOEGEN SCHETSPLANNEN RAMING KOSTEN EN BATEN EVALUATIE RESULTATEN MET CORPORATIES OPBOUW RAPPORTAGE PROJECTKEUZE EN MOGELIJK VERVOLGTRAJECT 7 2 ARISTO IN DEN HAAG HET COMPLEX IN DE WIJK HERPOSITIONERING COMPLEX KOSTEN EN BATEN 13 3 BERLA IN DEN HAAG HET COMPLEX IN DE WIJK HERPOSITIONERING COMPLEX KOSTEN EN BATEN 29 4 CRIOTA IN IJMUIDEN HET COMPLEX IN DE WIJK HERPOSITIONERING COMPLEX KOSTEN EN BATEN 42 5 DELPHI IN TILBURG HET COMPLEX IN DE WIJK HERPOSITIONERING COMPLEX KOSTEN EN BATEN 56 6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES KOSTENPOSTEN KOSTEN EN BATEN HERENHUIZEN MAISONNETTES INKOMSTEN VERGELIJK KOSTEN EN BATEN VERMINDEREN TEKORTEN AFWEGING IN BREDER VERBAND 83

6

7 1 Kader: concrete aanpak herstructurering 1.1 Herdifferentiatie ook met opwaarderen portiekflats Verschillende mogelijkheden voor wijkvernieuwing Op verschillende manieren wordt er door diverse betrokkenen gewerkt aan concrete maatregelen voor herstructurering van voor- en naoorlogse woonwijken met een eenzijdige, goedkope en dikwijls verouderde woningvoorraad. Een integrale aanpak wordt voorgestaan, maar soms vraagt ook één complex in een wijk om eerdere aanpak dan de wijk als geheel. Voor herdifferentiatie van de woningvoorraad zijn al diverse ingrepen ontwikkeld, die meestal ook al zijn toegepast, als experiment (bijvoorbeeld optoppen ) of als meer reguliere praktijk (sloop/nieuwbouw). De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) heeft reeds gepubliceerd over de verschillende mogelijkheden voor herdifferentiatie. Een optie is bijvoorbeeld horizontaal samenvoegen van meergezinswoningen. Voorbeelden van horizontale samenvoeging in het type portiek(etage)flat zijn echter nauwelijks bekend. Dit geldt nog meer voor opwaardering van portiekflats met verticale samenvoeging tot aantrekkelijke grote herenhuizen in duurdere koopsegmenten. Zwakke marktpositie van veel portiekflats In Nederland zijn bijna 120 wijken van het type portiekwijk. In die wijken staan circa woningen, waarvan het overgrote deel portiekflats. De positie van circa 40% van de portiekwijken op de woningmarkt is matig tot zwak. Volgens de Woonverkenningen 2030 zal bij de voorziene kwaliteitssprong in het wonen de marktpositie van veel van de huidige naoorlogse wijken er in de toekomst niet beter op worden. 1 De portiekwijk bestaat doorgaans uit kleine flats, met kleine balkons, geen eigen tuin en lage huur. Het woongerief is veelal niet sterk. De grote hoeveelheid (semi) openbaar groen en verharding is overwegend matig onderhouden. De architectuur en stedenbouw zijn betrekkelijk monotoon. Voor verbetering van hun woonsituatie trekken veel woningzoekenden naar andere, kwalitatief betere wijken met een meer gedifferentieerde woningvoorraad en meer eengezinswoningen, die meer aan hun woonwensen voldoen. Hogere mutatiegraad is in portiekwijken met zwakke marktpositie al vaak aan de orde. Leegstand dreigt bij verruiming van de woningmarkt. Verticaal samenvoegen een optie? Voor de aanpak van de portiekcomplexen waar traditionele woningverbetering niet meer helpt om de verhuurbaarheid te verbeteren kiezen corporaties als snel voor 1 Naoorlogse wijken in beeld, RIGO Research en Advies, Amsterdam, 1995; Woonverkenningen MMXXX wonen in 2030, DGVH, Den Haag,

8 sloop met vervangende nieuwbouw. Samenvoegen van kleine flats ziet men niet als alternatieve oplossing. Samenvoegen van twee flats met huren van ƒ 450 levert weliswaar een grotere woning, maar met een hoge huur van tweemaal ƒ 450. Daar komt dan nog extra huur bovenop als gevolg van de kosten van samenvoegen en verbeteren. Dat is geen aantrekkelijk alternatief vergeleken met doorexploiteren, zo wordt dan geconcludeerd. Hierbij is echter een uitgangspunt gehanteerd dat de afweging tussen samenvoegen, sloop en verbeteren met doorexploiteren bij voorbaat ten gunste van sloop/nieuwbouw of verbetering met doorexploiteren uitvalt. Verlies moet echter ergens worden genomen, zelfs bij doorexploiteren. Bij vergelijking met sloop/nieuwbouw dient ook dezelfde berekeningswijze van kosten en baten te worden gevolgd. Mogelijke voordelen van samenvoegen van portiekflats Differentiatie van woningen: grote grondgebonden huizen met tuin, grote appartementen met dakterras of groot balkon, naast kleinere, in diverse prijsklassen. De opgewaardeerde woningen zijn naar verhouding groot, tegen een redelijke prijs. Concurrerend met Vinexbouw. Deels in goedkopere koopsegmenten waar Vinex-locaties maar weinig van bieden. De prijs-kwaliteitverhouding kan zo aantrekkelijk zijn dat doorstromers uit de wijk voor de wijk behouden blijven en zelfs meer draag- krachtige woningzoekenden van buiten de wijk er op af komen: een belangrijke graadmeter voor het succes van herstructurering. Gunstig voor het DuBo-beleid, duurzaam gebruik van woningen met aanpassing aan eigentijdse milieunormen. De grote woningen kunnen ook aansluiting vinden bij nieuwe woonconcepten, zoals levensloopbestendige woningen. Opwaardering kan sneller dan sloop/nieuwbouw en is flexibel toepasbaar, zoals op delen van een portiekcomplex. Opwaardering van een blok kan startschot zijn voor verdere planontwikkeling. Aanpak van de woonomgeving: kwaliteitsverbetering met meer privé groen en een heldere scheiding tussen openbaar en privé terrein, mede voor sociale veiligheid. 1.2 Doel van het experiment Het doel van het experiment is een viertal concrete schetsplannen van verticaal samenvoegen van portiekflats te ontwikkelen met een beschrijving van de ingrepen. Daaraan zijn gekoppeld de kosten en baten, afgezet tegen de alternatieven van sloop/nieuwbouw en woningverbetering. Voor de afweging van kosten en baten kunnen de plannen ook worden geplaatst in het bredere kader van de herstructuringsplannen voor de wijk waarin het betreffende complex staat. De verwachting is dat verticale samenvoeging van portiekflats gunstige perspectieven biedt. 2

9 De plannen in het experiment zijn ontwikkeld door Henk van Schagen Architectenbureau voor Woningbouw & Stedenbouw en RIGO Research en Advies in samenwerking met de betrokken corporaties en de SEV Haalbaarheidsstudie in stappen Voor het ontwikkelen van de voorbeeldplannen zijn corporaties gezocht die elk participeren met een blok portiekwoningen. Daarvoor is ondermeer een oproep in het Experiment gedaan. Haag Wonen (ex VZOS) uit Den Haag, de AWV uit Den Haag, AWV Eigen Haard uit IJmuiden en TIWOS uit Tilburg participeren. Het experiment is in de volgende stappen uitgevoerd: Programma voor samenvoegen Ontwikkeling van de schetsplannen Raming van kosten en baten Rondetafelbijeenkomst over de plannen met de corporaties 1.4 Programma voor samenvoegen Globaal programma Wat er in den lande aan voorbeelden is ontwikkeld op het gebied van opwaardering van portiekflats zou een eerste basis voor de mogelijke aanpak van portiekflats kunnen vormen. Voorhanden plannen van aanpak zijn nagelopen en een aantal gemeenten en corporaties is telefonisch benaderd. Op grond van deze terreinverkenning blijkt dat de praktijkvoorbeelden van verticale samenvoeging niet bestaan. Bij portiekflats wordt vooralsnog sloop als maatregel toegepast en ook verbetering maar dan binnen de sociale sector - soms met horizontale samenvoeging. Een eigen invulling van een globaal programma voor opwaardering van portiekflats is daarom vertrekpunt. In samenwerking met de corporaties is vervolgens een programma bepaald geënt op de specifieke kenmerken van het betreffende blok portiekwoningen. Type portiekflat, basisingreep en varianten Een typering van portiekflats biedt vooraf houvast voor de invulling van een programma voor samenvoeging. Portiekflats onderscheiden zich met name in: grootte van de wooneenheden: vroeg jaren 50 klein oppervlak van gemiddeld 50 m², eind jaren 50 & jaren 60 met een oppervlak van 60 tot 80 m²; aantal bouwlagen: drie of vier met of zonder halfverdiepte kelder; meestal gelijkvloerse eenheden; 2 Vanuit de SEV is het onderzoek begeleid door mw. C. Krebber en J. Fokkema, en namens de betrokken corporaties door H. Pronk (Haag Wonen, ex VZOS te Den Haag), Th. Sandker (AWV uit Den Haag), mw. M. Ten Wolde (AWV Eigen Haard te IJmuiden) en O. van der Meulen (TIWOS uit Tilburg). SEV heeft de helft van de studie gefinancierd, de ander helft is bekostigd door de deelnemende corporaties. 3

10 functie begane grond: bergingen, garages, wonen of een combinatie; dakvorm: platdak of kap (sterk of zwakke hellend). In het experiment komt een aantal veel voorkomende typen portiekflats aan bod: de drie- en de vierlaagse portiekflat. Per type zijn enkele verbouwvarianten beschreven en globaal getekend. Drielaagse portiekflat De basisingreep voor een drielaagse portiekflat is verticale samenvoeging van drie eenheden tot een herenhuis. Voor differentiatie en bij mogelijk te grote eengezinswoningen is de variant een benedenwoning (twee lagen) met tuin (verticale samenvoeging) en een bovenwoning met een extra laag ( optoppen ) met dakterras. Een tweelaagse benedenwoning kan ook worden gecombineerd met een groot appartement op de derde laag dat ontstaat door horizontale samenvoeging van twee eenheden. Vierlaagse portiekflat Bij een vierlaagse portiekflat is de beneden-bovenwoning een basisvariant. De variant kan de benutting van het dak kan betreffen: een extra woonlaag met terras voor een tweelaagse bovenwoning, met daar onder een grote drielaagse benedenwoning. Een drielaagse benedenwoning kan ook worden gecombineerd met een groot appartement op de vierde laag dat ontstaat door horizontale samenvoeging van twee eenheden. Hoogniveau en casco Daarnaast wordt gevarieerd in hoog niveau uitvoering en casco-aanpak. In verband kosten en prijzen en woonwensen wordt ook een cascovariant bepaald. De bewoner, huurder of koper, kan de verbouw dan zelf na eigen wens afmaken. Vooral voor starters of doe-het-zelvers onder de doorstromers in de koopsector 4

11 kan dit een aantrekkelijk aanbod zijn. Eigenbouw in collectief verband behoort ook tot de mogelijkheden. Tevens is een aantal aandachtspunten geformuleerd aangaande specifieke bouwtechnische vraagstukken, zoals contactgeluid en warmte-isolatie. Andere uitgangspunten Belangrijke uitgangspunten voor de ontwikkeling en keuze van ingrepen zijn: opwaardering van de portiekflat van sociale huur naar marktsector koop; betaalbaar houden voor doelgroepen in de eigen wijk die hun woonsituatie willen verbeteren; dus een doelmatige aanpak zonder onnodig dure ingrepen (zoals behoud van bestaande trappenhuizen in plaats van nieuwe te maken); behoud en benutting van waardevolle architectonische en stedenbouwkundige kwaliteiten; versterking van de identiteit van de individuele woning. Woonomgeving en aanvullende nieuwbouw Vanzelfsprekend worden ingrepen in de woonomgeving en aanvullende nieuwbouw op de koppen meegenomen. De directe omgeving van de portiekflat zal moeten worden verbeterd. Er moeten eigen tuinen worden gemaakt, nieuwe ontsluitingen naar de woningen etc. Heldere scheiding van openbaar en privé gebied zal kwalitatief bouwkundig moeten worden ondersteund. Op de koppen is soms op kleine schaal aanvullende nieuwbouw (herenhuizen of beneden-bovenwoningen of halfvrijstaande huizen) mogelijk. Daarmee kan de monotonie in strokenbouw worden doorbroken en het privé binnengebied worden afgeschermd van het openbare gebied. Met dit aankoppen ontstaat tevens meer woningdifferentiatie en ook meer opbrengstpotentie. Woningverlies wordt er tevens mee ingeperkt. Het verlies aan inwoners zal echter minder groot zijn. De portiekflats worden vaak bewoond door kleine huishoudens. De grotere woningen zullen meer huishoudens met kinderen aantrekken. Programma van eisen Het globale programma vormt een leidraad bij het ontwikkelen van het programma van eisen voor de opwaardering van de betreffende portiekflat. Voor maatwerk en benutting van specifieke potenties is ter plekke met de corporatie het programma van eisen verder ontwikkeld. 1.5 Schetsplannen In dit onderdeel staat voor de voorbeeldprojecten de ontwikkeling van een schetsplan centraal. Dit schetsplan bestaat uit een basisaanpak en de variant in lijn met het concrete programma van aanpak. 5

12 Het resultaat van deze stap is een schetsplan met enkele varianten en met een beschrijving van het bestaande complex en het plan met varianten. Voor de woonomgeving en eventueel aanvullende woningbouw is een invulling beschreven Raming kosten en baten Vervolgens zijn de schetsplannen voor de samenvoeging van de portiekflats doorgerekend op de kosten en de baten. Per plan betreft dit de basisaanpak en de variant, naar hoog niveau uitvoering en casco-aanpak. Gegevens over de verkoopwaarde zijn ingebracht door de corporatie. Bij vergelijking van kosten en baten wordt duidelijk in hoeverre een deel van de investeringen in opwaardering onrendabel is. De posten die daaraan bijdragen worden beschreven. De kosten en opbrengsten van de ingrepen in de woonomgeving en eventuele aanvullende nieuwbouw zijn er ook bij betrokken. De opwaardering is voor de haalbaarheid vergeleken met de alternatieven sloop/nieuwbouw en doorexploiteren. Voor kostenkengetallen en berekeningen zijn rekenmodellen van RIGO gebruikt (modellen voor de bouwkosten van woningen, voor woningexploitatie en ingrepen in de woonomgeving). Voor de verbouw bij samenvoegen zijn specifieke kengetallen vastgesteld. 1.7 Evaluatie resultaten met corporaties De schetsplannen met raming van kosten en baten zijn tot slot met de betrokken corporaties in een rondetafelgesprek aan de orde gesteld. Wat zijn de resultaten, wat er uit worden geconcludeerd, hoe kunnen eventuele bouwkundige en financiële knelpunten worden weggenomen? Voor de afweging van de plannen en alternatieven kunnen ook andere baten in beschouwing genomen, zoals de bijdrage aan het bereiken van doelstellingen van wijkvernieuwing, het duurzaam bouwen en het voldoen aan woonwensen. Veel andere mogelijkheden voor opwaardering bij succes van het experiment Andere woningtypen kunnen, bij succes van de voorbeelden, ook voor opwaardering in aanmerking komen. Dat zijn onder andere duplexwoningen (ooit ontworpen met het oog op samenvoegen bij meer welvaart), tweelaagse bejaardenwoningen, kleine benedenbovenwoningen (drie of vierlaags); het type Haagse portiek (vooroorlogs en ook naoorlogs type), het galerijtje zonder lift drie tot vijf lagen, de galerij-hoogbouwflats; de stadsvernieuwingsportiek uit de jaren 70 en 80 (weer iets groter dan eerdere portiekgeneraties, beter geïsoleerd etc.). En wat te denken van samenvoegen van kleine eengezinswoningen en verzorgingstehuizen. 3 Zie Van flat tot herenhuis, Architektenburo voor Woningbouw & Stedebouw Henk van Schagen, september

13 1.8 Opbouw rapportage In de hoofdstukken 2 tot en met 5 staan de vier projecten centraal. Per project wordt de portiekflat in relatie tot de wijk getypeerd, alsmede de voornemens voor de wijkvernieuwing. De mogelijke vormen verticaal samenvoegen van de flat voor de herdifferentiatie worden daarna beschreven. De kosten en baten van de samenvoegvarianten worden vervolgens gepresenteerd in vergelijking met de alternatieven sloop/nieuwbouw en doorexploiteren. In hoofdstuk 6 worden samenvattend conclusies getrokken over de financiële haalbaarheid in relatie tot een breder afwegingskader waarin aspecten als jong historische stedenbouwkundig en architectonisch erfgoed, duurzaam bouwen en gedifferentieerde wijkvernieuwing, planontwikkeling en sociale haalbaarheid ook kunnen worden meegewogen. Alle prijzen in deze rapportage zijn, tenzij anders vermeld inclusief BTW. 1.9 Projectkeuze en mogelijk vervolgtraject Een aanzienlijk deel van de plannen voor verticaal samenvoegen blijkt financieel haalbaar. Uitvoering van de plannen ligt dus in het verschiet. De SEV zal te zijner tijd de gerealiseerde plannen evalueren. Benadrukt moet worden dat de anonieme voorbeelden in de studie als concreet project niet verticaal worden samengevoegd. Voor de deelnemende corporaties zal de keuze van een complex uit hun bestand in de betreffende wijk of een andere wijk nog moeten worden gemaakt. De bewoners zullen vanzelfsprekend bij die afweging worden betrokken. 7

14 8

15 2 Aristo in Den Haag 2.1 Het complex in de wijk De wijk Het complex Aristo ligt in een van de grote naoorlogse wijken van Den Haag. Binnen Den Haag scoort de wijk redelijk slecht op criteria van achterstandsgebieden. Vernieuwing is geagendeerd. Van concrete plannen of doelen is echter nog geen sprake, maar aanpak wordt overwogen. De wijk heeft een sterk eenzijdige voorraad met kleine vier en ook drielaagse portiekflats. Selectieve leegloop wordt voorzien bij de aanwassende woningbouw op de VINEX-uitleglocaties van Haaglanden. Voor de aanpak van herdifferentiatie van de woningvoorraad wordt sloop/nieuwbouw als optie gezien. Her en der is dit ook al op kleine schaal toegepast. Dit experiment van verticaal samenvoegen ziet de corporatie ook als een interessante optie. Het complex Aristo is door de corporatie uitgekozen, mede vanwege de combinatie van drie- en vierlaagse portiek en de kwaliteit van de locatie. Het vierlaagse blok ligt langs een rustige brede laan en singel. Figuur 2.1 Locatie complex Aristo in Den Haag Het complex Het complex Aristo bestaat uit 248 woningen, verdeeld over zeven bouwblokken. Dit onderzoek richt zich op twee bouwblokken met 83 woningen. De woningen zijn gebouwd in 1953 en zijn gelegen aan van oorsprong open portieken die iets buiten 9

16 de gevel steken. In 1990 zijn de portieken bij een groot onderhoudsbeurt afgesloten en zijn de houten gevelkozijnen vervangen door aluminium kozijnen met dubbele beglazing. Tevens zijn de woningen door middel van gevelbekleding aan de buitenzijde volledig geïsoleerd. De portiekflats hebben een oppervlakte van 40 m² voor de 3-kamerwoningen tot 50 m² voor de 4-kamerwoningen. De gemiddelde huur is ƒ 600 per maand. De mutatiegraad daalde in de laatste drie jaren van 16 tot 11%. De woningen worden vooral door 1- en 2 persoonshuishoudens bewoond. Hoewel er geen leegstand is, is de vraag naar de woningen in het complex wel minder dan die naar andere woningen die de verhuurder in haar bezit heeft. Gemiddeld ontvangt de woningstichting 26 bonnen bij een leegkomende woning, terwijl bij woningen uit complex Aristo slechts 12 bonnen bij vrijkomende woningen binnenkomen. Tabel 2.1 Kerngegevens complex Aristo blok 2 blok 4 totaal aantal bouwlagen aantal woningen gemiddelde huur ƒ 600 boekwaarde ƒ mutatiegraad 13% Figuur 2.2 Plattegrond bestaande situatie Aristo 10

17 2.2 Herpositionering complex Hoewel er momenteel geen woningen in het complex leegstaan, ziet de woningstichting, indien er niets aan de woningen wordt gedaan, dat in de toekomst wel gebeuren. In het kader van dit onderzoek heeft Architectenbureau Van Schagen voor de twee blokken ontwerpen gemaakt waarin woningen op verschillende wijzen worden samengevoegd. In de volgende figuren is dit schematisch weergegeven. Blok 2: vierlaagse portiek Blok 2 (44 woningen) bestaat uit vier bouwlagen. Dit biedt mogelijkheden de bestaande woningen op verschillende wijze (horizontaal en verticaal) samen te voegen. Er zijn 3 alternatieven ontworpen: A maisonnettes 22 woningen oppervlakte: 112 m 2 bko variërend van 93 m² tot 125 m² bko B optoppen 22 woningen oppervlakte: 132 m² bko variërend van 110 m² tot 190 m² bko C 3 & 1 3 lagen (verticaal samengevoegd) en 1 laag (horizontaal samengevoegd 17 woningen oppervlakte: 139 m² bko variërend van 100 m² tot 190 m² bko 11

18 Blok 4: drielaagse portiek Voor blok 4 (39 woningen) is één variant ontworpen. Deze bestaat uit 13 herenhuizen over 3 bouwlagen. De oppervlakte is gemiddeld 165 m 2 bko, variërend van 100 tot 163 m² bko. D herenhuizen 3 lagen (verticaal samengevoegd) 13 woningen oppervlakte: 165 m² bko variërend van 127 m² tot 189 m² bko Souterrain Onder een deel van de bouwblokken zijn in het souterrain de bergingen voor de woningen gesitueerd. Deze zijn gemiddeld per woning 10 m² (bruto vloeroppervlakte) groot. Aangezien het aantal woningen per bouwblok door het samenvoegen wordt verminderd (ten minste gehalveerd), ontstaan er ruime bergingen, gemiddeld ruim 20 m² voor de woningen in blok 2 en 35 m² voor de herenhuizen 4. Bij de nieuwbouwvarianten zijn de bergingen op de begane grond gesitueerd. De oppervlakte en inhoud van de nieuwbouw zijn daardoor kleiner dan die van de verbouwde woningen. Figuur 2.3 Vierlaagse portiekflat 4 Bruto vloeroppervlakten, dus inclusief gangen en andere verkeersruimten meegenomen. 12

19 Ingrepen Hoewel het complex in 1990 is opgeknapt is er bij samenvoegen van de bestaande flats naast sloop van de complete inbouw van de woningen, een groot aantal maatregelen nodig om de nieuwe woningen te laten voldoen aan de huidige eisen. Onder andere: nieuwe kozijnen; complete nieuwe binneninrichting woningen met binnenwanden, sanitair, keuken, binnentrappen, installaties; voorzetwanden tegen de woningscheidende muren; zwevende dekvloeren op woningscheidende vloeren; nieuwe trappen vanaf maaiveld naar begane grond woningen; nieuwe lift bij bouwblok 2 (4 bouwlagen). Figuur 2.4 Begane grond herenhuizen na samenvoegen 2.3 Kosten en baten Doorexploiteren Het complex is gebouwd in het begin van de vijftiger jaren. De staat van het casco is goed. In 1990 is de buitengevel geïsoleerd. De mutatiegraad van de woningen is vrij hoog; leegstand is er echter (nog) niet. Er is uitgegaan van het doorexploiteren 13

20 van de woningen gedurende 20 jaar. Daarna zal de afweging verbouw of sloop/nieuwbouw (opnieuw) moeten worden gemaakt. De bedrijfswaarde van twee scenario s is berekend. In de eerste scenario blijft de verhuurbaarheid goed, in het tweede treedt leegstand op. Scenario verhuurbaar In het eerste scenario blijven de woningen gedurende de 20 jaar redelijk tot goed verhuurbaar. Het complex blijft echter een doorstroomcomplex, de mutatiegraad is hoog. Om de verhuurbaarheid op peil te houden vindt er over 5 jaar een groot onderhoudsbeurt plaats (ƒ per woning). Het jaarlijks onderhoud is begroot op ƒ per woning per jaar. Er is er rekening gehouden met een huurderving van 3%. De huur volgt de inflatie (2,5%). De bedrijfswaarde van de woningen bedraagt bij deze uitgangspunten bijna ƒ per woning (in netto contante waarde). Scenario leegstand In het twee scenario neemt de vraag naar de woningen in de loop der tijd af en treedt er leegstand op (6%). Om dat tegen te gaan wordt de huur op het huidige niveau bevroren. Het jaarlijks en groot onderhoud is gelijk aan dat in het eerste scenario. De bedrijfswaarde in dit scenario is ƒ per woning Samenvoegen Bouwkosten De bouwkosten bedragen bij variant A van blok 2 (twee maisonnettes boven elkaar) ƒ per woning. De kosten van de overige varianten bij dit blok zijn onder andere door de plaatsing van een lift hoger: ƒ en ƒ De woningen bij deze varianten zijn echter aanzienlijk ruimer dan bij variant A. De bouwkosten van het samenvoegen van blok 4 tot 13 herenhuizen zijn geraamd op ƒ per woning. Bijkomende kosten De verschillen tussen het totaal aan bijkomende kosten bij nieuwbouw en verbouw zijn gering. Bij verbouw zijn er geen aansluitkosten, maar het architectenhonorarium ligt volgens de SR wel 30% hoger dan bij nieuwbouw. Er is daarom voor de bijkomende kosten bij verbouw eenzelfde percentage van de bouwkosten als bij nieuwbouw aangehouden. 14

21 Tabel 2.2 Bouwkosten samenvoegen (gemiddelde kosten per woning) w on bouw kosten bijkomende kosten totaal blok 2 A 2 maisonettes % B extra laag % C 3&1 laag % blok 4 herenhuizen % Tabel 2.3 Woninggrootte en bouwkosten samenvoegen 5 w on bouw k. bvo m3 bk/m2 bk/m3 blok 2 A 2 maisonettes B extra laag C 3&1 laag blok 4 herenhuizen Nieuwbouw Bouwkosten Bij nieuwbouw van blok 2 zijn de bouwkosten van variant A (2 maisonnettes boven elkaar) het laagst, ƒ gemiddeld per woning. De bouwkosten van de beide andere varianten voor dit blok zijn ƒ respectievelijk ƒ per woning. De bouw van 13 herenhuizen kost gemiddeld ƒ per woning. Tabel 2.4 Bouwkosten nieuwbouw (gemiddelde kosten per woning) w on bouw kosten bijkomende kosten totaal blok 2 A 2 maisonettes % B extra laag % C 3&1 laag % blok 4 herenhuizen % Bijkomende kosten De bijkomende kosten bij nieuwbouw bedragen gemiddeld 18% van de bouwkosten. Dit zijn de kosten voor architect, constructeur, adviseurs, aansluitkosten, ren- 5 Het oppervlak en de inhoud is inclusief gemeenschappelijke verkeersruimten, conform NEN

22 teverliezen en verkoopkosten (advertenties, verkoopfolders en kosten voor makelaar en notaris). Tabel 2.5 Woninggrootte en bouwkosten nieuwbouw 6 w on bouw kosten bvo m3 bk/m2 bk/m3 blok 2 A 2 maisonettes B extra laag C 3&1 laag blok 4 herenhuizen Proceskosten bij samenvoegen en nieuwbouw Indien tot verbouw van de bestaande woningen of tot nieuwbouw wordt overgegaan, moet met een aantal bijkomende kosten worden rekening gehouden: Voor verhuispremies is een bedrag van ƒ aangehouden. Dat betekent een kostenpost van ƒ Voorlichting aan de bewoners over de plannen. Deze kosten zijn geraamd op ƒ 500 per woning. Dat betekent een kostenpost van ƒ De kosten voor de planvorming 8 (voor de blokken 2 en 4) zijn gesteld op ƒ Voor leges bij woningonttrekking is in Den Haag ƒ 700 per onttrokken woning verschuldigd. De leges ten behoeve van de bouwvergunning zijn in de bijkomende kosten verdisconteerd. In de berekeningen is ervan uitgegaan er na samenvoegen van de portiekflats sprake is van nieuw onroerend goed. Er is dan wel BTW maar geen overdrachtsbelasting verschuldigd 9. De totale proceskosten bedragen voor de twee blokken zowel bij samenvoegen als bij nieuwbouw ruim ƒ 0,8 miljoen Zie noot 5. Indien niet alle huishoudens in één keer elders gehuisvest kunnen worden, en de werkzaamheden daardoor niet gelijk kunnen aanvangen, zal ook met huurderving rekening gehouden moeten worden. Hierin zijn de kosten voor de opdrachtgever inbegrepen voor de begeleiding van het gehele planproces, haalbaarheidsstudies, stedenbouwkundige plannen en dergelijke. Als er sprake is van "vervaardiging van nieuw onroerend goed" is 17,5% BTW verschuldigd en geen overdrachtsbelasting. Worden de verbouwde woningen door de inspecteur als bestaand onroerend goed beoordeeld dan is er 6% overdrachtsbelasting verschuldigd en geen BTW. Ervan uitgaande dat Haag Wonen alle bewoners in één keer andere huisvesting kan bieden. 16

23 2.3.5 Grondkosten Erfpacht Bij dit project in Den Haag is de grond in erfpacht uitgegeven. Indien de woningen in een duurdere prijsklassen gerealiseerd worden, zal de erfpacht opnieuw vastgesteld worden. Door de gemeente Den Haag is reeds aangegeven dat voor eengezinswoningen van een grondwaarde van ƒ en voor meergezinswoningen van een grondwaarde van ƒ kan worden uitgegaan. Om de vergelijking te kunnen maken met andere projecten, waar de grond in eigendom is van de corporatie, zijn de kosten ook bepaald zonder grondkosten ten gevolge van erfpacht. Figuur 2.5 Begane grond maisonnettewoning Boekwaarde De bestaande woningen staan nog voor ƒ per woning in de boeken. Afschrijven van de boekwaarde betekent bij sloop/nieuwbouw een kostenpost van bijna ƒ 1,3 miljoen. Bij verkoop van de woningen na verbouw dient ditzelfde bedrag als kostenpost te worden opgevoerd. 17

24 Overig Bij nieuwbouw dient ook nog met de volgende extra kosten rekening gehouden te worden: voor sloop van de bestaande woningen is een bedrag van ƒ 50,- per m 3 aangehouden. Dat komt voor de twee bouwblokken neer op ƒ 1,1 miljoen. Kosten voor het palentrekken zijn niet meegenomen. Aangenomen is dat de bestaande palen niet hoeven te worden verwijderd. bouwrijp maken van het bouwterrein is in de sloopkosten inbegrepen. voor herinrichten van het binnenterrein is zowel bij sloop/nieuwbouw als bij samenvoegen ƒ 60 per m² gereserveerd Casco-oplevering van de woningen Indien de woningen casco worden opgeleverd kan er bij de verbouwvarianten gemiddeld ƒ tot ƒ per woning op de bouwkosten worden bespaard (op een deel van de binnenwanden, binnenwandopeningen en op sanitair en keuken). Afwerkingen die in verband met de benodigde isolatie tussen de verschillende woningen noodzakelijk zijn worden wel aangebracht. Bij nieuwbouw is de besparing gemiddeld ongeveer even groot Extra woningen tussen de bestaande blokken Tussen de bestaande zes bouwblokken in het plan is ruimte voor een aantal nieuwe woningen: tussen blok 1 en blok 2 kan de bestaande straat (met een breedte tussen de bouwblokken van 17,50 meter) helemaal worden dichtgezet. Er kunnen 4 woningen worden gerealiseerd (maisonnettes). Bij grondkosten van ƒ bedragen de investeringskosten circa ƒ per woning. 11 tussen blok 4 en 5 kan ook nieuwbouw worden gerealiseerd. De investeringskosten voor 3 herenhuizen over drie bouwlagen in de middeldure klasse zijn geraamd op ƒ De totale grondopbrengsten voor de twee nieuwe blokken bedragen ƒ Er is bij deze woningen geen rekening gehouden met een lift. Er kan eventueel gebruik worden gemaakt van de lift in blok 2. Inclusief grondkosten van ƒ

25 Figuur 2.6 Nieuwe bouwblokken tussen bestaande blokken 1 en 2 / 4 en Vergelijking varianten In de onderstaande tabel zijn de kosten voor de alternatieven samenvoegen en sloop/nieuwbouw tegen elkaar afgezet. Sloop/nieuwbouw is voor beide blokken duurder dan samenvoegen van de bestaande woningen. Tabel 2.6 Totale kosten samenvoegen (gemiddeld per woning) 13 w on grondproductie bouw en proces totaal blok 2 A 2 maisonettes B extra laag C 3&1 laag blok 4 herenhuizen Tabel 2.7 Totale kosten nieuwbouw (gemiddeld per woning) 14 w on grondproductie bouw en proces totaal blok 2 A 2 maisonettes B extra laag C 3&1 laag blok 4 herenhuizen In de grondproductiekosten wordt het verschil tussen samenvoegen en nieuwbouw bepaald door de sloopkosten van de twee woningbouwblokken. De overige kosten in dit onderdeel zijn voor samenvoegen en nieuwbouw gelijk Inclusief grondkosten. Idem (zie noot 12). 19

26 De bouwkosten bij nieuwbouw zijn gemiddeld bij blok 2 een aantal procenten hoger dan die bij verbouw. Bij blok 4, de 13 herenhuizen, zijn de bouwkosten bij nieuwbouw echter lager (8%). De bouwkosten bij samenvoegen zijn bij blok 2 vergelijkbaar met nieuwbouw. De extra kosten voor interne sloop van de bestaande woningen, verbetering van de isolatie van woningscheidende wanden en vloeren wegen in dit blok op tegen de besparing op fundering, casco en gevel. Alleen het samenvoegen van blok 4 tot 13 herenhuizen is duurder dan de nieuwbouw van vergelijkbare woningen. De verschillen in bouwkosten tussen nieuwbouw en samenvoegen worden veroorzaakt door hogere kosten bij nieuwbouw voor: fundering casco (bouwmuren en vloeren) en buitenwanden Bij samenvoegen zijn de volgende onderdelen duurder dan bij nieuwbouw: binnenwanden: om woningscheidende wanden voldoende geluidwerend te maken wordt aan beide zijden een voorzetwand tegen de wand geplaatst. trappen: er worden (dure) stalen en betonnen buitentrappen geplaatst (om van maaiveldniveau naar begane grondniveau te komen). vloerafwerking: woningscheidende vloeren worden geïsoleerd door middel van zwevende dekvloeren. plafondafwerking: nieuwe leidingen worden door verlaagde plafonds aan het zicht ontrokken. interne sloop is bij nieuwbouw niet van toepassing. De kosten voor de overige onderdelen zijn bij samenvoegen over het algemeen iets duurder dan bij nieuwbouw. De grotere efficiency bij nieuwbouw zorgt voor een kostenbesparing ten opzichte van verbouw. Figuur 2.7 Voorgevel 3-laagse portiekflat 20

27 Bij het samenvoegen van blok 4 tot 13 herenhuizen zorgen de kosten voor het isoleren van de woningscheidende wanden (over 3 bouwlagen), het aanbrengen van verlaagde plafonds en de twee buitentrappen per nieuwe woning voor het verschil tussen samenvoegen en nieuwbouw. Eventuele bezuinigingen zouden zich met name op deze onderdelen dienen te richten. De proceskosten zijn bij samenvoegen en nieuwbouw gelijk. Tabel 2.8 Totale kosten samenvoegen en nieuwbouw (gemiddeld per woning) w on samenvoegen nieuw bouw verschil blok 2 A 2 maisonettes B extra laag C 3&1 laag blok 4 herenhuizen Tabel 2.9 Totale kosten samenvoegen en nieuwbouw SAM ENVOEGEN SLOOP/NIEUWBOUW blok en variant 2-A 2-B 2-C 4 2-A 2-B 2-C 4 aantal w oningen (nieuw ) bouw kosten (per w oning) bouw kosten bijkomende kosten grondproductie (per w oning) sloop & bouw rijp maken herinrichten binnenterrein afschrijven boekw aarde grondkosten proceskosten (per w oning) planvorming voorlichting verhuispremies leges ontrekkingen totaal (per w oning) bouw kosten (per w oning) grondproductie (per w oning) proceskosten (per w oning) totaal

28 2.3.9 Verkoopprijzen Voor de meest voorkomende woningen is door Haag Wonen een indicatie van mogelijke verkoopprijzen gegeven (VON-prijzen). In onderstaande tabel zijn deze weergegeven. Er is geen onderscheid gemaakt tussen verbouw en nieuwbouw. Tabel 2.10 VON-prijzen per blok en variant gemiddeld totaal blok 2 A 2 maisonettes B extra laag C 3&1 laag blok 4 herenhuizen Vergelijk kosten en baten De kosten en baten van doorexploiteren, samenvoegen en nieuwbouw van de verschillende varianten zijn in de volgende tabel weergegeven. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven is alleen bij doorexploiteren positief. Zowel bij samenvoegen als bij sloop/nieuwbouw is er een tekort. Het tekort is het grootst bij de varianten waarbij het aantal gerealiseerde woningen het kleinst is, bij blok 2 variant C en bij de 13 herenhuizen in blok 4. Tabel 2.11 Verschil tussen kosten en baten bij de verschillende varianten w on kosten baten verschil doorexploiteren A verhuurbaar B leegstand samenvoegen blok 2 A 2 maisonettes B extra laag C 3&1 laag blok 4 herenhuizen nieuwbouw blok 2 A 2 maisonettes B extra laag C 3&1 laag blok 4 herenhuizen

29 Erfpacht Indien in de kosten de grondkosten ten gevolge van erfpacht buiten beschouwing worden gelaten is het saldo bij samenvoegen van blok 2 volgens de varianten A en B positief. In de Haagse situatie wordt in een aantal buurten door de gemeente subsidie verleend, die in hoogte vergelijkbaar is met de grondkosten ten gevolge van erfpacht. Tabel 2.12 Verschil tussen kosten en baten bij de verschillende varianten zonder grondkosten vanwege erfpacht doorexploiteren samenvoegen w on kosten baten verschil A verhuurbaar B leegstand blok 2 A 2 maisonettes B extra laag C 3&1 laag blok 4 herenhuizen nieuwbouw blok 2 A 2 maisonettes B extra laag C 3&1 laag blok 4 herenhuizen

30 24

31 3 Berla in Den Haag 3.1 Het complex in de wijk De wijk Het complex Berla ligt in een van de naoorlogse wijken in Den Haag. Binnen Den Haag scoort de wijk redelijk slecht op criteria van achterstandsgebieden. Vernieuwing is geagendeerd, maar van concrete plannen of doelen is nog geen sprake. Aanpak wordt echter overwogen. Er is een sterk eenzijdige voorraad met kleine portiekflats in de wijk. Selectieve leegloop wordt voorzien bij de aanwassende woningbouw op de VINEX-uitleglocaties van Haaglanden. Voor de aanpak van herdifferentiatie van de woningvoorraad wordt sloop/nieuwbouw als optie gezien. Her en der is dit ook al op kleine schaal toegepast. Dit experiment van verticaal samenvoegen ziet de corporatie ook als een interessante optie. Het complex Berla is door de corporatie uitgekozen, mede vanwege de architectonische kwaliteit en de locatie met een rustige brede laan, op een van de koppen grenzend aan een park. Figuur 3.1 Locatie complex Berla in Den Haag 25

32 Het complex Het complex Berla heeft 3 bouwblokken met in totaal 224 woningen. De bouwblokken zijn in opzet vergelijkbaar en hebben vier bouwlagen. Tabel 3.1 Kerngegevens project Berla Den Haag blok 1 blok 2 blok 3 totaal aantal bouwlagen aantal woningen gemiddelde huur ƒ 460 boekwaarde ƒ mutatiegraad (1997) 15% Karakteristiek voor de woningen is het schuine balkon aan de achterzijde van de woningen, met aan weerszijden een kleine bergkast. Dit is in de volgende foto van het binnenterrein goed te zien. Figuur 3.2 Binnenterrein vierlaags complex Doordat het trappenhuis niet centraal tussen twee woningen is gelegen zijn er twee veelvoorkomende typen woningen in het complex: een tweekamerwoning (met een oppervlakte van 47 m²) en een driekamerwoning (oppervlakte van 63 m²). 26

33 Figuur 3.3 Plattegrond bestaande situatie 3.2 Herpositionering complex In het kader van dit onderzoek heeft Architectenbureau Henk van Schagen voor de twee blokken ontwerpen gemaakt waarin woningen op verschillende wijzen worden samengevoegd. In de volgende figuren is dit schematisch weergegeven 15. A herenhuizen herenhuizen over vier lagen 57 woningen gem. oppervlakte: 207 m 2 bko variërend van 126 m² tot 213 m² bko 15 In eerste instantie waren voor dit project meer varianten ontwikkeld. De zogenaamde optop-variant is na overleg tussen de architect en de woningbouwvereniging komen te vervallen. Daardoor is B een combinatie van B en C. De combinatie B en D vervalt dus. 27

34 B 3 & 1 3 lagen verticaal en 1 laag horizontaal samenvoegen 85 woningen oppervlakte: 149 m 2 bko variërend van 87 m² tot 180 m² bko C maisonnettes 111 woningen oppervlakte: 106 m 2 bko variërend van 99 m² tot 125 m² bko Souterrain Onder een deel van de bouwblokken zijn in het souterrain de bergingen voor de woningen gesitueerd. Deze zijn per woning gemiddeld 8 m² (bruto vloeroppervlakte). Aangezien het aantal woningen per bouwblok door het samenvoegen wordt verminderd (ten minste gehalveerd), ontstaan er zeer ruime bergingen. Deze variëren van 17 m² in de derde variant (2 maisonnettes boven elkaar) tot 32 m² bij variant A, de herenhuizen. Bij de nieuwbouwvarianten zijn de bergingen op de begane grond gesitueerd. De oppervlakte en inhoud van de nieuwbouw zijn daardoor kleiner dan die van de verbouwde woningen. Ingrepen Door Architectenbureau Van Schagen is ook voor dit complex een beknopte technische omschrijving gemaakt. Behalve een compleet nieuwe inrichting van het interieur van de woningen worden in de gevel alle kozijnen vervangen en wordt 10% van het metselwerk vervangen. Het huidige voegwerk is van dermate slechte kwaliteit dat het geheel vervangen moet worden. Om de warmte-isolatie van de gevel te verbeteren wordt aan de binnenzijde van gevel een voorzetwand geplaatst. Uit het overzicht met ingrepen: nieuwe kozijnen; complete nieuwe binneninrichting woningen met binnenwanden, sanitair, keuken, binnentrappen, installaties; zwevende dekvloeren op woningscheidende vloeren; nieuwe trappen vanaf maaiveld naar begane grond woningen; nieuwe liftinstallatie bij alle bouwblokken. 28

35 3.3 Kosten en baten Doorexploiteren De bedrijfswaarde bij doorexploiteren is bij twee scenario s berekend. In de eerste scenario blijft de verhuurbaarheid goed, in het tweede treedt leegstand op. Scenario verhuurbaar In het eerste scenario blijven de woningen gedurende de 20 jaar redelijk tot goed verhuurbaar. Het complex blijft echter een doorstroomcomplex, de mutatiegraad is hoog. Om de verhuurbaarheid op peil te houden vindt er over 5 jaar een groot onderhoudsbeurt plaats (ƒ per woning). Het jaarlijks onderhoud is begroot op ƒ per woning per jaar. Er is er rekening gehouden met een huurderving van 3%. De huur volgt de inflatie (2,5%). De bedrijfswaarde van de woningen bedraagt bij deze uitgangspunten bijna ƒ per woning (in netto contante waarde). Figuur 3.4 Voorgevels vierlaags complex Scenario leegstand In het twee scenario neemt de vraag naar de woningen in de loop der tijd af en treedt er leegstand op (6%). Om dat tegen te gaan wordt de huur op het huidige niveau bevroren. Het jaarlijks en groot onderhoud is gelijk aan dat in het eerste scenario. De bedrijfswaarde in dit scenario is negatief: ƒ per woning. 29

36 3.3.2 Samenvoegen Bouwkosten De bouwkosten voor het samenvoegen van de portiekflats tot herenhuizen over vier bouwlagen bedragen gemiddeld ruim ƒ per woning. De twee andere varianten zijn voor minder geld te realiseren: ƒ per woning voor variant B (3 & 1 laag) en ƒ voor variant E (2 maisonnettes boven elkaar). Tabel 3.2 Bouwkosten samenvoegen (gemiddelde kosten per woning) w on bouw kosten bijkomende kosten totaal A herenhuizen % B 3&1 laag % C 2 maisonnettes % Met name de herenhuizen over drie bouwlagen zijn met bijna 300 m 2 bruto vloeroppervlak zeer ruim. De andere twee varianten hebben een oppervlakte van 215 resp. 158 m 2 bvo. Bijkomende kosten De verschillen tussen het totaal aan bijkomende kosten bij nieuwbouw en verbouw zijn gering. Bij verbouw zijn er geen aansluitkosten, maar het architectenhonorarium ligt volgens de SR wel 30% hoger dan bij nieuwbouw. Er is daarom voor de bijkomende kosten bij verbouw eenzelfde percentage van de bouwkosten als bij nieuwbouw aangehouden. Tabel 3.3 Woninggrootte en bouwkosten samenvoegen 16 w on bouw k. bvo m3 bk/m2 bk/m3 A herenhuizen B 3&1 laag C 2 maisonnettes Nieuwbouw Bouwkosten Nieuwbouw van eenzelfde aantal woningen volgens dezelfde opzet als bij het samenvoegen is gemiddeld iets goedkoper dan verbouw. De nieuwbouwkosten van de herenhuizen bedragen ƒ gemiddeld per woning, die van variant B (3&1 laag) zijn ƒ De bouw van variant C kost gemiddeld ƒ per woning. Door een efficiëntere opzet van de plattegronden die bij nieuwbouw mogelijk is, 16 De oppervlakte en inhoud is inclusief gemeenschappelijke verkeersruimten, conform NEN

37 zijn de nieuwbouwwoningen iets kleiner dan de samengevoegde bestaande woningen. Tabel 3.4 Bouwkosten nieuwbouw (gemiddelde kosten per woning) w on bouw kosten bijk kosten totaal A herenhuizen % B 3&1 laag % C 2 maisonnettes % Bijkomende kosten De bijkomende kosten bij nieuwbouw bedragen gemiddeld 18% van de bouwkosten. Dit zijn de kosten voor architect, constructeur, adviseurs, aansluitkosten, renteverliezen en verkoopkosten (advertenties, verkoopfolders en kosten voor makelaar en notaris). Tabel 3.5 Woninggrootte en bouwkosten nieuwbouw 17 w on bouw kosten bvo m3 bk/m2 bk/m3 A herenhuizen B 3&1 laag C 2 maisonnettes Proceskosten bij samenvoegen en nieuwbouw Indien tot verbouw van de bestaande woningen of tot nieuwbouw wordt overgegaan, moet met een aantal bijkomende kosten worden rekening gehouden: Voor verhuispremies is een bedrag van ƒ per woning gereserveerd. Dat betekent een kostenpost van bijna ƒ 1,8 miljoen. 18 Voorlichting aan de bewoners over de plannen. Deze kosten zijn geraamd op ƒ 500 per woning. Dat betekent voor de 224 oorspronkelijke woningen een kostenpost van ƒ De kosten voor de planvorming 19 zijn gesteld op ƒ Zie noot 30. Indien niet voor alle huishoudens vervangende woonruimte gevonden kan worden dient ook met huurderving rekening te worden gehouden. Indien de verbouw start als 50% van de woningen niet meer wordt verhuurd betekent dat bij een mutatiegraad van 15% dat in 2004 de verbouw kan beginnen. De huurderving bedraagt, als ervan wordt uitgegaan dat leeggekomen woningen niet meer worden verhuurd, ongeveer ƒ 1,8 miljoen (in netto contante waarde). Hierin zijn de kosten voor de opdrachtgever inbegrepen voor de begeleiding van het gehele planproces, haalbaarheidsstudies, stedenbouwkundige plannen en dergelijke. 31

38 Bij woningonttrekking is ƒ 700 per onttrokken woning verschuldigd. De leges ten behoeve van de bouwvergunning zijn in de bijkomende kosten verdisconteerd. In de berekeningen is ervan uitgegaan er na samenvoegen van de portiekflats sprake is van nieuw onroerend goed. Er is dan wel BTW maar geen overdrachtsbelasting verschuldigd. 20 De totale proceskosten bedragen zowel bij samenvoegen als bij nieuwbouw ruim ƒ 2,0 miljoen. 21 Figuur 3.5 Begane grond herenhuizen Grondkosten Erfpacht Bij het project in Den Haag is de grond in erfpacht uitgegeven. Indien de woningen in een duurdere prijsklassen gerealiseerd worden, zal de erfpacht opnieuw vastgesteld worden. Door de gemeente Den Haag is reeds aangegeven dat voor eenge Als er sprake is van "vervaardiging van nieuw onroerend goed" is 17,5% BTW verschuldigd en geen overdrachtsbelasting. Worden de verbouwde woningen door de inspecteur als bestaand onroerend goed beoordeeld dan is er 6% overdrachtsbelasting verschuldigd en geen BTW. Ervan uitgaande dat de verhuurder alle bewoners in één keer andere huisvesting kan bieden. 32

39 zinswoningen van een grondwaarde van ƒ en voor meergezinswoningen van een grondwaarde van ƒ kan worden uitgegaan. Om de vergelijking te kunnen maken met andere projecten, waar de grond in eigendom is van de corporatie zijn de kosten ook bepaald zonder grondkosten ten gevolge van erfpacht. Figuur 3.6 Voorgevel vierlaags complex Boekwaarde De bestaande woningen staan nog voor ƒ per woning in de boeken. Afschrijven van de boekwaarde betekent zowel bij sloop/nieuwbouw een kostenpost van ruim ƒ 4,1 miljoen. Bij verkoop van de woningen na verbouw dient ditzelfde bedrag als kostenpost te worden opgevoerd. Overig Bij nieuwbouw zijn dient ook nog met de volgende extra kosten rekening gehouden te worden: voor sloop bestaande woningen is een bedrag van ƒ 50 per m 3 aangehouden. Dat komt voor de drie bouwblokken neer op ƒ 2,1 miljoen. Kosten voor het palentrekken zijn niet meegenomen. Aangenomen is dat de bestaande palen niet hoeven te worden verwijderd. bouwrijp maken van het bouwterrein is in de sloopkosten inbegrepen. 33

40 3.3.6 Casco-oplevering Indien de woningen casco worden opgeleverd kan er bij de verbouwvarianten gemiddeld ƒ tot ƒ per woning op de bouwkosten worden bespaard (op een deel van de binnenwanden, binnenwandopeningen en op sanitair en keuken). Afwerkingen die in verband met de benodigde isolatie tussen de verschillende woningen noodzakelijk zijn worden wel aangebracht. Bij nieuwbouw is de besparing gemiddeld ongeveer even groot Extra woningen (nieuwbouw) In het plangebied is ruimte voor de bouw van drie bouwblokken. Indien hier eenzelfde bouwhoogte als bij de overige bouwblokken wordt aangehouden zijn in totaal 36 appartementen mogelijk. De bouw- plus bijkomende kosten van deze woningen zijn geraamd op ƒ per woning. De totale grondopbrengsten voor de drie nieuwe blokken bedragen ruim ƒ 1 miljoen. Tabel 3.6 Stichtingskosten extra nieuwbouw (gemiddeld per woning) w on grondk bouw kosten bijkomende kosten totaal appartementen % Figuur 3.7 Nieuwe bouwblokken op de kop van de drie blokken Vergelijking kosten In de onderstaande tabel zijn de kosten voor de alternatieven samenvoegen en sloop/nieuwbouw tegen elkaar afgezet. Sloop/nieuwbouw is voor beide blokken duurder dan samenvoegen van de bestaande woningen. 34

41 Tabel 3.7 Totale kosten samenvoegen (gemiddeld per woning) 22 w on grondproductie bouw en proces totaal A herenhuizen B 3&1 laag C 2 maisonnettes Tabel 3.8 Totale kosten nieuwbouw (gemiddeld per woning) 23 w on grondproductie bouw en proces totaal A herenhuizen B 3&1 laag C 2 maisonnettes In de grondproductiekosten wordt het verschil tussen samenvoegen en nieuwbouw bepaald door de sloopkosten van de woningbouwblokken. De overige kosten in dit onderdeel zijn voor samenvoegen en nieuwbouw gelijk. De bouwkosten zijn gemiddeld bij nieuwbouw wat lager dan bij verbouw. De verschillen zijn echter gering: bij de herenhuizen 1% en bij de andere varianten 5%. De verschillen in bouwkosten tussen nieuwbouw en samenvoegen worden veroorzaakt door hogere kosten bij nieuwbouw voor: fundering casco (bouwmuren en vloeren) en buitenwanden Bij samenvoegen zijn de volgende onderdelen duurder dan bij nieuwbouw: binnenwanden: om woningscheidende wanden voldoende geluidwerend te maken wordt aan beide zijden een voorzetwand tegen de wand geplaatst. plafondafwerking: nieuwe leidingen worden door verlaagde plafonds aan het zicht ontrokken. interne sloop is bij nieuwbouw niet van toepassing. De kosten voor de overige onderdelen zijn bij samenvoegen en nieuwbouw vergelijkbaar. De grotere efficiency bij nieuwbouw zorgt voor een kostenbesparing ten opzichte van verbouw. De proceskosten zijn bij samenvoegen en nieuwbouw gelijk Inclusief grondkosten. Zie noot

Projectteam woningstichting Vestia Den Haag Zuid-West

Projectteam woningstichting Vestia Den Haag Zuid-West SBR NATIONALE RENOVATIE PRIJS 2009 - CATEGORIE WONINGBOUW revitalisatie van een woonwijk door renovatie naast sloop/nieuwbouw, met respect voor het verleden: renovatie van 168 woningen in de woonwijk De

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HAALBAARHEIDSONDERZOEK 193 Hartogstraat 7a Slot vastgoedbeheer Zoetermeer HAALBAARHEIDSONDERZOEK Hartogstraat 7a Plaats 18 Den Haag 8 januari 2009 INLEIDING Op verzoek van Slot vastgoedbeheer heeft ons bureau een onderzoek verricht

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Nieuwbouw Woerden. Woerden Schilderskwartier VAN SCHAGEN ARCHITEKTEN #25

Nieuwbouw Woerden. Woerden Schilderskwartier VAN SCHAGEN ARCHITEKTEN #25 Nieuwbouw Woerden Woerden Schilderskwartier VAN SCHAGEN ARCHITEKTEN #25 n renovatie n nieuwbouw oorspronkelijke situatie definitieve nieuwbouwplan 2010 voormalige herstructureringsplan 2008 In goed overleg

Nadere informatie

stichtingskosten raming

stichtingskosten raming stichtingskosten raming PROJECTNUMMER 1231 PROJECTOMSCHRIJVING onderzoek brede school in Marienhaven Warmond OPDRACHTGEVER Gemeente Teylingen en Marente ONDERWERP projectgegevens Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

De woningen PVO heeft een 0-meting laten uitvoeren door ARCADIS. De hoofdconclusies zijn per onderdeel zijn hieronder weergegeven.

De woningen PVO heeft een 0-meting laten uitvoeren door ARCADIS. De hoofdconclusies zijn per onderdeel zijn hieronder weergegeven. Bijlage 1 Samenvatting onderzoek ARCADIS De woningen PVO heeft een 0-meting laten uitvoeren door ARCADIS. De hoofdconclusies zijn per onderdeel zijn hieronder weergegeven. Buitenschil De buitenwanden bestaan

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Drie Merenhof

Onderzoeksresultaten Drie Merenhof 0 Onderzoeksresultaten Drie Merenhof Resultaten ter aanvulling van de scriptie Toelichting op het advies uit de rekentool DENNIS IN T VELD 08024219 +31 (0) 6 5182 3727 MARK WIJMANS 08081719 +31 (0) 6 3041

Nadere informatie

SMAAKVOL BOUWEN PAMPUSHOUT ALMERE

SMAAKVOL BOUWEN PAMPUSHOUT ALMERE SMAAKVOL BOUWEN PAMPUSHOUT ALMERE Leukehuizen.nl 0641 246 405 info@leukehuizen.nl Smaakvol Bouwen is een moderne woning met een eigen uitstraling, gebouwd met goede materialen. Smaakvol Bouwen is bovendien

Nadere informatie

Geachte geïnteresseerde,

Geachte geïnteresseerde, v1.3 Geachte geïnteresseerde, Hartelijk dank voor uw interesse in onze Woonvereniging Doornsteeg. Wij zijn een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die aan de Doornsteeg 14 woningen gaan bouwen. Wij

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Score per woonblok Leefbaarheid Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-81551 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN 6903 Vergelijk vloersystemen t.o.v. Slimline 18 januari 2011 CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN Omschrijving eh Vloersystemen overspanning 8,1 m¹ overspanning 16,2 m¹ Code SLB-S/8100-F SLB-B/8100-F

Nadere informatie

VILLANOVA. architecten. 226 Staal III Dolfijnstraat & Waalstraat, Velsen

VILLANOVA. architecten. 226 Staal III Dolfijnstraat & Waalstraat, Velsen VILLANOVA architecten renovatie van 80 portiekwoningen met toevoeging van een centraal trappenhuis en een galerij 226 Staal III Dolfijnstraat & Waalstraat, Velsen projectgegevens adres Waalstraat en Dolfijnstraat,

Nadere informatie

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud:

Torteltuin. Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: BIJLAGE I Torteltuin Berekening opbrengsten uit ontwikkeling woningbouw (11 mei 2007) Inhoud: Algemene uitgangspunten Model 1 (Vereniging De Dolderse Torteltuin) Model 2 (Volledig dure woningen) Model

Nadere informatie

Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark!

Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark! Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark! Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Doe je mee? Floris Versterstraat 11 Bennebroekstraat 11 Floris Versterstraat 10 ZELFBOUW IN DE AANBIEDING Transformatie

Nadere informatie

Prachthuis rendabele sociale huurwoning. Wooncongres 2015 Platform 31

Prachthuis rendabele sociale huurwoning. Wooncongres 2015 Platform 31 Prachthuis rendabele sociale huurwoning Wooncongres 2015 Platform 31 Inhoudsopgave 1. Het Prachthuis in Oudeland Waar hebben we het eigenlijk over? Welke marktpositie neemt het in? 2. Het Proces & bouwmethodiek

Nadere informatie

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst In deze bijlage wordt nader ingegaan op het proces dat de afgelopen jaren doorlopen is om te komen tot een stedenbouwkundig

Nadere informatie

BAVAVLA + CARDO ARCHITECTEN

BAVAVLA + CARDO ARCHITECTEN DE HOVEN EN DE TUIN VAN NOORD Schets voor de herontwikkeling "de hoven" in opdracht van woningbouwvereniging de Sleutels van Zijl en Vliet HUIDIGE SITUATIE DE HOVEN 1 OPGAVE In 2007 heeft de Stuurgroep

Nadere informatie

215 Hoofdweg renovatie 2 blokken portiek woningen 45 etage woningen, 15 maisonnettes

215 Hoofdweg renovatie 2 blokken portiek woningen 45 etage woningen, 15 maisonnettes 215 Hoofdweg renovatie 2 blokken portiek woningen 45 etage woningen, 15 maisonnettes VILLANOVA architecten, Rotterdam, 2012 zesxzes visuele communicatie - Nieuwe voorgevels, vanaf de hoek aan de Postjeskade

Nadere informatie

Hartelijk welkom op deze informatieavond voor starters

Hartelijk welkom op deze informatieavond voor starters Namens: Hartelijk welkom op deze informatieavond voor starters Rabobank Zuidwest-Drenthe: Hilde Meendering De Woonmaat Makelaardij: Hedwig Oude Hendriksman Strijker Planontwikkeling: Henk Strijker Inhoud

Nadere informatie

De 3 hoven, Haarlem. oude situatie

De 3 hoven, Haarlem. oude situatie De 3 hoven, Haarlem Locatie Ontwerp foto s Opdrachtgever Aannemer Adviseurs Totaal bvo Bouwkosten Projectduur Bijzonderheden Monacopad e.o., Haarlem M. Henssen, W. Swinkels, K. vd Velden, P. Spoelstra

Nadere informatie

K W S A VRIENDENWONINGEN WARANDE LELYSTAD KAVEL 6 KOSTENCALCULATIE, GPR EN EPC BEREKENINGEN

K W S A VRIENDENWONINGEN WARANDE LELYSTAD KAVEL 6 KOSTENCALCULATIE, GPR EN EPC BEREKENINGEN ARJAN KARSSENBERG PETER WIENBERG ARCHITECTEN INGENIEURS V.O.F. WALENBURGERWEG 30 A 3033 AC ROTTERDAM TEL: 010 4779478 MOB: 06 49649694 WWW.KWSA.NL MAILTO@KWSA.NL K W S A NICO SCHEEPAKERPAD 14 4103 VG CULEMBORG

Nadere informatie

nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX

nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX nationale staalprijs 2012 BAG-A-BOX ADRESGEGEVENS: Geert Hein van der Neut Polluxstraat 42 1363 VB Almere COURAGE architecten bna t +31 (0)55 360 55 63 u www.courage.nl Veenhuizerweg 207 f +31 (0)55 360

Nadere informatie

Bimeco Betaalbaar wonen met een eigen identiteit

Bimeco Betaalbaar wonen met een eigen identiteit Bimeco Betaalbaar wonen met een eigen identiteit Bouwen volgens Facet Bimeco Er is veel vraag naar betaalbare woningen in Nederland. Bimo Bouw B.V. speelt hierop in en heeft hiervoor het woon concept Bimeco

Nadere informatie

Betaalbaar wonen met een eigen identiteit

Betaalbaar wonen met een eigen identiteit Betaalbaar wonen met een eigen identiteit Van Wijnen Midden B.V. Postbus 380 1380 AJ Weesp T 0294-75 08 80 info@vanwijnen.nl www.vanwijnen.nl Bimo Bouw B.V.* Postbus 151 3840 AD Harderwijk T 0341-55 36

Nadere informatie

Ruimtelijke Uitgangspunten. ontwikkeling locatie dorpsschool, Steenhoek te Rozendaal

Ruimtelijke Uitgangspunten. ontwikkeling locatie dorpsschool, Steenhoek te Rozendaal Ruimtelijke Uitgangspunten ontwikkeling locatie dorpsschool, Steenhoek te Rozendaal Ruimtelijke kenmerken situatie Woongebied jaren 70 Architectuur gevarieerd Vrijstaande huizen, ruime kavels Geschakelde

Nadere informatie

ventoseflat eindhoven

ventoseflat eindhoven ventoseflat eindhoven restauratie en uitbreiding van een Amsterdamse School-monument Opdrachtgever Woonbedrijf Gemeente Eindhoven Opdracht 99 / 00 / 008 Bruto oppervlakte 80 m (renovatie) 00 m (nieuwbouw)

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-81544 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag DSO/ RIS NOTA VAN UITGANGSPUNTEN GOUDSMIDSGAARDE 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag DSO/ RIS NOTA VAN UITGANGSPUNTEN GOUDSMIDSGAARDE 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag DSO/2016.428 RIS 294507 NOTA VAN UITGANGSPUNTEN GOUDSMIDSGAARDE 1 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - Kleinschalig Opdrachtgeverschap één van de door de gemeente

Nadere informatie

Optoppen. Optoppen als instrument. Voordelen van optoppen. Vergroting van de woningdifferentiatie. Verdichting OPTOPPEN 2

Optoppen. Optoppen als instrument. Voordelen van optoppen. Vergroting van de woningdifferentiatie. Verdichting OPTOPPEN 2 2 Optoppen Optoppen Het toevoegen van dakwoningen aan naoorlogse flatgebouwen (2) besteedt aandacht aan de manier waarop haalbaarheidsstudies bij optopprojecten zijn uit te voeren. Uit deze brochure zijn

Nadere informatie

Haalbaarheidsanalyse ontwikkeling ONA-terrein. Datum: juli 2007

Haalbaarheidsanalyse ontwikkeling ONA-terrein. Datum: juli 2007 Haalbaarheidsanalyse ontwikkeling ONA-terrein Datum: juli 2007 Het complex in de Korte Akkeren ONA complex 1 Inleiding en samenvatting Bij het opstellen van de sterkte - zwakte analyse van de voetbalclub

Nadere informatie

Klussen aan de Klarenstraat

Klussen aan de Klarenstraat Klussen aan de Klarenstraat bestaand nieuw Project: U.J. Klarenstraat - Amsterdam Opdrachtgever voorstudie en VO: Alliantie Ontwikkeling Opdrachtgever DO-uitvoering: VVO Klussen aan de Klarenstraat Aantal

Nadere informatie

TRANSFORMATIE VAN PORTIEKFLAT IN FLEXIBEL GEBOUW MET KLEINSCHALIGE EN GEFASEERDE INGREPEN

TRANSFORMATIE VAN PORTIEKFLAT IN FLEXIBEL GEBOUW MET KLEINSCHALIGE EN GEFASEERDE INGREPEN TRANSFORMATIE VAN PORTIEKFLAT IN FLEXIBEL GEBOUW MET KLEINSCHALIGE EN GEFASEERDE INGREPEN Bas van Vlaenderen, MArch, MSc www.bavavla.nl info@bavavla.nl Meidoornplein 21 bg 1031 GB Amsterdam 06 15536059

Nadere informatie

Projectgegevens. Werktitel: De Blauwe Panden. Straat: Vrolikstraat. Stadsdeel: Amsterdam-Oost. Opdracht: Ymere. Projectarchitect: Willem van Gils

Projectgegevens. Werktitel: De Blauwe Panden. Straat: Vrolikstraat. Stadsdeel: Amsterdam-Oost. Opdracht: Ymere. Projectarchitect: Willem van Gils > De Blauwe Panden De woningen in dit deel van de Oosterparkbuurt zijn tussen 1901 en 1906 gebouwd. Aan de architectuur van de gevels is duidelijk zichtbaar dat de uitbundige ornamenten van de eclectische

Nadere informatie

ALUMINIUM METAMORFOSE PORTIEKETAGEFLATS VELDHOVEN

ALUMINIUM METAMORFOSE PORTIEKETAGEFLATS VELDHOVEN ALUMINIUM METAMORFOSE PORTIEKETAGEFLATS VELDHOVEN transformatie x appartementen + maisonnettes mullerlaan + oortlaan zonderwijk veldhoven nl ontwerp september 00 - oplevering augustus 0 ALUMINIUM METAMORFOSE

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

te Prinsenbeek Smienk MAKELAARS 3 luxueuze woonappartementen en 2 zelfstandige kantoorunits

te Prinsenbeek Smienk MAKELAARS 3 luxueuze woonappartementen en 2 zelfstandige kantoorunits de Markt te Prinsenbeek 3 luxueuze woonappartementen en 2 zelfstandige kantoorunits Plan voor herontwikkeling kantoorgebouw op tot luxe appartementen en exclusief penthouse met mogelijkheid voor kantoor

Nadere informatie

Ter Haarkade, Toussaintkade, Ten Katestraat, Da Costastraat. Bewonersavond mei 2012

Ter Haarkade, Toussaintkade, Ten Katestraat, Da Costastraat. Bewonersavond mei 2012 Ter Haarkade, Toussaintkade, Ten Katestraat, Da Costastraat Bewonersavond mei 2012 Programma 19.30 Opening en voorstellen en aanleiding Maickel v/d Burg 19.40 De onderzoeken Maickel v/d Burg 19.55 Wat

Nadere informatie

BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM

BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM OMSCHRIJVING PROJECT BALBOAPLEIN Met de afbraak van de Joop Westerweelschool kwam er een bouwterrein vrij van ongeveer 100 bij 50 meter, gelegen tussen het Balboaplein

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Inleiding INLEIDING 1. Nadat in de afgelopen decennia veel vooroorlogse woningbouw is verbeterd

Inleiding INLEIDING 1. Nadat in de afgelopen decennia veel vooroorlogse woningbouw is verbeterd 1 Inleiding Nadat in de afgelopen decennia veel vooroorlogse woningbouw is verbeterd en vervangen, vragen nu de vroeg-naoorlogse woonwijken om aandacht. Woningen uit de jaren vijftig en zestig voldoen

Nadere informatie

v Garages en parkeergarages 97

v Garages en parkeergarages 97 Inhoud Pagina 1. Index gebouwtypen 10 2. Onderhoudskosten 21 3. Gebouwtypen 28 H Woningen 29 v Garages en parkeergarages 97 C Kantoren 105 F Bedrijfsgebouwen 134 B Winkels 151 Herbestemming 163 S Overige

Nadere informatie

Het Wallisblok Naar een nieuwe ontwerp en ontwikkelformule DIY-initiatieven

Het Wallisblok Naar een nieuwe ontwerp en ontwikkelformule DIY-initiatieven NPR dumo Het Wallisblok Naar een nieuwe ontwerp en ontwikkelformule DIY-initiatieven 26 januari 2016 Ineke Hulshof Missie Ineke Hulshof en Hulshof Architecten, 25 jaar met een Missie - een hoge mate van

Nadere informatie

100% 90% winnaar. Dutch Health Tec Academy, Utrecht. Voor minder dan de helft van de nieuwbouwprijs, mooi onderwijsgebouw neergezet

100% 90% winnaar. Dutch Health Tec Academy, Utrecht. Voor minder dan de helft van de nieuwbouwprijs, mooi onderwijsgebouw neergezet Dutch Health Tec Academy, Utrecht 100% transformatie van leegstaande bedrijfshal met kantoor naar onderwijsgebouw en kenniscentrum 90% hergebruik van bestaand casco winnaar van de VGME Award 2011 Voor

Nadere informatie

De gemeente heeft GroenWest gevraagd om een volkshuisvestelijke onderbouwing van het programma.

De gemeente heeft GroenWest gevraagd om een volkshuisvestelijke onderbouwing van het programma. Aan Gemeente Montfoort Kopie aan Van GroenWest Onderwerp Woningbouwprogramma Voorvliet Noord fase 2 Datum 27 november 2017 Pagina 1/5 Inleiding De gemeente Montfoort en GroenWest willen graag sociale woningbouw

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

COBRA KWARTIER. Amstelveen

COBRA KWARTIER. Amstelveen COBRA KWARTIER Amstelveen Innovatief Transformeren van wonen naar werken 3 Cobra Kwartier: luxe huurappartementen in voormalige kantoortoren Een voormalig kantoorgebouw aan het Kostverlorenhof in Amstelveen

Nadere informatie

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september Locatie Parklaan: NS + Verweij sab 6140.02 Gemeente Boskoop 25 september locatienummer Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door het Laag Boskoop, aan de zuidzijde door de Zijde. Aan de oost en

Nadere informatie

BIJLAGE 3 Nulscenario bij behoud huidige huisvestingsituatie

BIJLAGE 3 Nulscenario bij behoud huidige huisvestingsituatie BIJLAGE 3 Nulscenario bij behoud huidige huisvestingsituatie april 2010 2010011322 Opdrachtgever : Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050AE Overveen Contactpersonen : de heer R. Vernooij Adviseur : STEVENS

Nadere informatie

Oranjegracht / Waardgracht te Leiden

Oranjegracht / Waardgracht te Leiden Oranjegracht / Waardgracht te Leiden Projectgegevens Opdrachtgever : Portaal Leiden website : http://www.portaal.nl Architect : Swieten Lau Artchitecten Aannemer : J&F Bouwdivisie te Lisse Start : plan

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

De feiten over uw woning De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83514

Nadere informatie

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp De Wederik Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp Team stedenbouw Versie 10 april 2015 De Wederik Stedenbouwkundig plan (ontwerp) Inhoud 1. Inleiding 2. Bestaande situatie 3. Project

Nadere informatie

Bereken uw Bouwkosten. Whitepaper bouwkosten 2019

Bereken uw Bouwkosten. Whitepaper bouwkosten 2019 Bereken uw Bouwkosten Whitepaper bouwkosten 2019 Bouwkosten wat kost het bouwen van een huis? In dit document geven wij u aan de hand van een korte uitleg en voorbeelden inzicht in de kosten die er bij

Nadere informatie

Seniorenappartementen in De Woerd De Meern

Seniorenappartementen in De Woerd De Meern Seniorenappartementen in De Woerd De Meern Omschrijving project Groenrand Wonen heeft in het voorjaar van 2010 een seniorencomplex met WoonKeur opgeleverd. Het is gelegen in de wijk De Woerd, ten oosten

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Financiële evaluatie Renovatieconcepten SBO Toermalijn te Emmen

Financiële evaluatie Renovatieconcepten SBO Toermalijn te Emmen Winket bv Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken Boulevard 51 4701 EP Roosendaal Bank BTW KvK NL87 ABNA 0626 0744 36 NL 067884891B01 Breda 200 51191 www.winket.nl Telefoon 0165-559129 Financiële

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83513

Nadere informatie

verrassendehuisvesting Vanaf 71.500,- Heilijgers WoningConcept Van casco tot full-service

verrassendehuisvesting Vanaf 71.500,- Heilijgers WoningConcept Van casco tot full-service verrassendehuisvesting Vanaf 71.500,- Heilijgers WoningConcept Van casco tot full-service Heilijgers WoningConcept PROJECTEN HAALBAAR MAKEN De woningkwaliteit stijgt en de prijzen zijn gedaald. Het is

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Dongecentrale te Geertruidenberg

Dongecentrale te Geertruidenberg Dongecentrale te Geertruidenberg Ramingen instandhouding & restauratie in opdracht van 1 e concept CAL201012231 Dongecentrale te Geertruidenberg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Totale bouwkosten casco 3

Nadere informatie

Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden. Programma

Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden. Programma 5 april 2016-1/7 Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden Programma Het huis gaat bewoond worden door een gezin met jonge kinderen. Het programma

Nadere informatie

Informatieavond. Toekomst complex Mr.van de Venstraat Zijtaart 20 september 2010

Informatieavond. Toekomst complex Mr.van de Venstraat Zijtaart 20 september 2010 Informatieavond Toekomst complex Mr.van de Venstraat Zijtaart 20 september 2010 Wat aan de orde? Welkom en programma Woonbelang Veghel; Ad Stas algemeen bestaande complex en toekomstvisie wat betekent

Nadere informatie

Objectgegevens: Oudheusdenstraat 30, Badhoevedorp Gebruiksoppervlakte Begane grond 1e verdieping 2e verdieping Totaal Gebruiksoppervlakte, Wonen (Woonoppervlakte) 62,7 57,9 38,3 158,9 m2 Gebruiksoppervlakte,

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83513

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Nultredenwoning gemiddeld ALGEMEEN PMC-25736

Nadere informatie

Carleyspassage 17 Venlo

Carleyspassage 17 Venlo Van Kempen Makelaars Venlo Straelseweg 232 Venlo - tel: 077-3524333 Van Kempen Makelaars Horst Loevestraat 9a Horst - tel: 077-3031000 www.vankempenmakelaars.nl info@vankempenmakelaars.nl Carleyspassage

Nadere informatie

CPO de Woongaard. Kavel 3 & 4

CPO de Woongaard. Kavel 3 & 4 CPO de Woongaard Kavel 3 & 4 Geachte geïnteresseerde, Hartelijk dank voor uw interesse in onze CPO De Woongaard. Wij zijn een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die aan de Doornsteeg 14 woningen

Nadere informatie

Woonworkshop #1. woneninvinkeveld. maandag 20 april 2015 De Boei, Vinkeveen

Woonworkshop #1. woneninvinkeveld. maandag 20 april 2015 De Boei, Vinkeveen Woonworkshop #1 woneninvinkeveld maandag 20 april 2015 De Boei, Vinkeveen Beneden / boven Beneden/bovenwoning De combinatie van beneden- en bovenwoningen maakt het mogelijk om een betaalbare woning aan

Nadere informatie

Toekomstvisie PWS-blokken Vestia Rotterdam Noord 11 januari 2010

Toekomstvisie PWS-blokken Vestia Rotterdam Noord 11 januari 2010 Toekomstvisie PWS-blokken Vestia Rotterdam Noord 11 januari 2010 Krachtwijk De Rotterdamse wijk Bergpolder is in 2007 aangewezen als WWI wijk (krachtwijk). Vestia Rotterdam Noord heef samen met de gemeente

Nadere informatie

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies Raad 24 juni 2014 Inhoud 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies 1. Locatie Eigendomskaart Gemeente: 42% (excl.circa 7.500m² openbare ruimte) AM / Lindengroep: 25% Overige

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE Huisvestingsconsultancy Laride, Hart voor huisvesting Bastion 58

Nadere informatie

CPO LINDEHOEVE PRESENTATIE BELANGSTELLENDEN OUDE LANGSTRAAT 66 TILBURG. Wieggers ARCHITECT

CPO LINDEHOEVE PRESENTATIE BELANGSTELLENDEN OUDE LANGSTRAAT 66 TILBURG. Wieggers ARCHITECT CPO LINDEHOEVE OUDE LANGSTRAAT 66 TILBURG PRESENTATIE BELANGSTELLENDEN 13 december 2016 inleiding te slopen schuren, in deze zone nieuwbouw appartementen te renoveren schuur tot gemeenschappelijke ruimte(n)

Nadere informatie

Appartementen. Gevarieerd wonen, flexibele architectuur. Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels

Appartementen. Gevarieerd wonen, flexibele architectuur. Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels Appartementen Gevarieerd wonen, flexibele architectuur Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels Tot in detail doorontwikkeld concept Veel corporaties en ontwikkelaars hebben behoefte aan een

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

Wonen. Woningvoorraad. De buurt Nieuw Waldeck ligt in stadsdeel 1 Loosduinen en heeft inwoners.

Wonen. Woningvoorraad. De buurt Nieuw Waldeck ligt in stadsdeel 1 Loosduinen en heeft inwoners. Wonen De buurt Nieuw Waldeck ligt in stadsdeel 1 Loosduinen en heeft 7.055 inwoners. Woningvoorraad De gemeente telde op 1 januari 2011 237.789 woningen, Buurt: 40 Nieuw Waldeck telde op dat moment 3.232

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Bent u benieuwd naar de nieuwbouwplannen en herinrichting van de wijk Vijfheerenlanden? Dit najaar start

Nadere informatie

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Openbaar wat willen we bereiken? (doel) Het doel voor de gemeente is om, in samenwerking met Woonvisie, de (ruimtelijke) kaders

Nadere informatie

MAXHUIS HOOGTEHUIS SATURNUSSINGEL ALMERE POORT

MAXHUIS HOOGTEHUIS SATURNUSSINGEL ALMERE POORT MAXHUIS HOOGTEHUIS SATURNUSSINGEL ALMERE POORT Maxhuis Hoogte huis Saturnussingel is een tussenwoning met in de woonkamer een plafond van 4.10 meter hoog, 5,40 meter breed en 10, 11 of 12 meter diep en

Nadere informatie

Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel

Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel Inhoudsopgave Zonnetij 3 Waar gelegen in Aarle-Rixtel? 4 De appartementen 5 Kwaliteit en voorzieningenniveau 6 Situatietekening 7 Blok A Overzichtsplattegrond

Nadere informatie

VAN PORTIEKFLAT TOT FLEXIBEL GEBOUW

VAN PORTIEKFLAT TOT FLEXIBEL GEBOUW VAN PORTIEKFLAT TOT FLEXIBEL GEBOUW met kleinschalige en gefaseerde ingrepen 1 BAVAVLA in samenwerking met de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting EEN EEUWIG LEVEN VOOR DE PORTIEKFLAT? Oproep! De SEV

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Vossepark. 6 luxe vrijstaande woningen, type E

Vossepark. 6 luxe vrijstaande woningen, type E Vossepark 6 luxe vrijstaande woningen, type E Vestada Ontwikkeling houdt zich bezig met de ontwikkeling van plangebieden. In het plangebied Vossepark is Vestada bezig met het realiseren van 6 vrijstaande

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEN MET KANTOOR /OPSLAGRUIMTE. Industrieweg / Handelstraat 4283 GZ / JK Giessen

BEDRIJFSRUIMTEN MET KANTOOR /OPSLAGRUIMTE. Industrieweg / Handelstraat 4283 GZ / JK Giessen blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 4 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden Onderzoeksrapport Gemeente Den Haag / DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Woningbezit SVH leden 01-01-2018 per gemeente in Haaglanden Rapportage Woningbezit SVH, 01-01-2018, per gemeente

Nadere informatie

Holy Résidence te Vlaardingen. januari 2017

Holy Résidence te Vlaardingen. januari 2017 Holy Résidence te Vlaardingen januari 2017 1 Partijen Ontwikkeling en realisatie Boele & van Eesteren Contactpersoon Floris Gortemaker Adres Laan van Vredenoord 14 Postbus 3077 2280 GB Rijswijk Mail info@holy-residence.nl

Nadere informatie

Deze brief hebben de direct betrokken huurders wonend in Schuttersbosch ontvangen.

Deze brief hebben de direct betrokken huurders wonend in Schuttersbosch ontvangen. Deze brief hebben de direct betrokken huurders wonend in Schuttersbosch ontvangen. Datum: 12 april 2011 Kenmerk: Schuttersbosch Behandeld door: de heer Wil Geenen Onderwerp: Informatie toekomstvisie Schuttersbosch

Nadere informatie

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN. werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine. BDB index op peildatum:

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN. werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine. BDB index op peildatum: GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN FINANCIEELPLAN PROJECT OMSCHRIJVING: Gebouw 3 Casco, Nachtegaallaan Eindhoven SOORT GEBOUW werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine BOUW FASE: PEILDATUM: BDB index op

Nadere informatie

WONEN IN EEN OUDE SCHOOL

WONEN IN EEN OUDE SCHOOL WONEN IN EEN OUDE SCHOOL Plan bouwgroep Nieuwe Energie Betondorp Doe je mee? Impressie van de school (foto uit 1941) Oktober, 2013 Bouwgroep Nieuwe Energie Betondorp -1- ZELFBOUW IN DE AANBIEDING Verkoop

Nadere informatie

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden Onderzoeksrapport Gemeente Den Haag / DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Woningbezit SVH leden 01-01-2016 per gemeente in Haaglanden 30-05-2016 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement,

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-83515

Nadere informatie

Renovatie Lanenflat Nieuw Crooswijk, Rotterdam

Renovatie Lanenflat Nieuw Crooswijk, Rotterdam Renovatie Lanenflat Nieuw Crooswijk, Rotterdam Programma Renovatie van de gevel en diverse bouwkunidge aanpassing Opdrachtgever Woonstad Rotterdam, OCNC Locatie Rotterdam, hoek Boezemlaan en Kerkhoflaan

Nadere informatie

Gegarandeerde energieprestatie en lagere ontwerpen bouwkosten

Gegarandeerde energieprestatie en lagere ontwerpen bouwkosten House Energy Optimum Gegarandeerde energieprestatie en lagere ontwerpen bouwkosten www.bouwheo.nl U wilt een energiezuinige en comfortabele woning tegen de laagste kosten ontwerpen en bouwen? Daar hebben

Nadere informatie

Meetrapport Gemeten conform NVM Meetinstructies op basis van de NEN2580

Meetrapport Gemeten conform NVM Meetinstructies op basis van de NEN2580 Meetrapport Gemeten conform NVM Meetinstructies op basis van de NEN2580 Spitsbergen 14 1339 SL Almere Sas Makelaars Postbus 16 1000 AA Amsterdam Maylan - Vastgoedfotografie info@maylan.nu Maylan - Vastgoedfotografie

Nadere informatie

Starterswoningen. variëren van een kleine woning van ca 6.5 bij 10.5 m tot een woning welke tevens geschikt is als seniorenwoning.

Starterswoningen. variëren van een kleine woning van ca 6.5 bij 10.5 m tot een woning welke tevens geschikt is als seniorenwoning. Starterswoningen Door de extreme prijsstijgingen van de woningbouw en de huidige economische malaise de afgelopen jaren is er voor de starters een tekort aan woningen ontstaan. Het gevolg is een stagnatie

Nadere informatie

Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden

Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden 1 Doelgroepbepaling Personen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar Wens om in een verstedelijkt gebied (> 3. inwoners) te wonen Geen studenten

Nadere informatie

Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard

Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Synarchis B.V. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel: 0184-616544 Fax: 0184-616265 www.synarchis.nl Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Inhoudsopgave pagina: 1 Inleiding

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Multifunctioneel gemiddeld ALGEMEEN PMC-25738 Woning Gemiddelde

Nadere informatie