Document. Participatie-intiatieven en participatiewerkvormen. Participatietrajecten van mobililiteitsplan tot wijkniveau

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Document. Participatie-intiatieven en participatiewerkvormen. Participatietrajecten van mobililiteitsplan tot wijkniveau"

Transcriptie

1 Document Participatie-intiatieven en participatiewerkvormen Participatietrajecten van mobililiteitsplan tot wijkniveau

2 Inhoud 3 1. Adviesraad 5 2. Participatieve projectcyclus 5 3. Planningscel 6 4. Inspiratiebezoek 7 5. Expertenadvies 7 6. Internetforum 8 7. Focusgroepgesprekken 8 8. Stads- of wijkdebat 9 9. Burger- of (wijk)jury Open huis Enquête Referendum Infra-lab Persoonlijke (diepte-) interviews Werkgroep ambtenaren en burgers (of buurtbewoners) Woordvoering Ontwerpatelier Thuis mee ontwerpen Schouw Wijkaandelen Informatie via audiovisuele media of via geschreven infokanalen Publieke hoorzitting Vraag naar schriftelijke reacties 19 Participatiewerkvormen Joint fact finding (Mind) mappen Scenariomethode- Envisioning workshops Rollenspelen Forecasting (normatieve en verkennende ): Normatieve focastingmethoden Brainstormen Pocket charts Visualisaties Metaplan (Ideeën verzamelen, delen en prioriteren) Tenplus FishBowl discussion Stellingen ter discussie (o.a. gebruikt in Gibson-methode) Consensusconferentie 25 Bibliografie 27 Inhoud 2

3 In de tabel op de volgende bladzijden worden 23 participatie-initiatieven opgesomd die binnen een participatietraject kunnen overwogen worden naargelang concrete doelstelling, beleidsfase, samenstelling van de doelgroep, traditie van participatie binnen de gemeente enz. De lijst is niet exhaustief maar geeft een beeld van de verschillende mogelijkheden die er zijn. Kolom 2 geeft aan binnen welk participatietraject het participatie-initiatief kan worden toegepast: hetzij in het kader van een gemeentelijke mobiliteitsplan (MP), een infrastructurele herinrichtingsproject (INFRA) of een duurzaam mobiliteitsproject op wijkniveau (WIJK). Kolom 3 geeft de niveaus of doelstellingen van participatie (cf. ladder van XX) die kunnen nagestreefd worden binnen elk type van participatie-initiatief. In volgorde van zwakke tot sterke vormen van participatie: Informeren: politiek en bestuur brengen/houden burgers op de hoogte van genomen beslissingen. Burgers leveren zelf geen input, het is een eenrichtingsverkeer van informatie, geen dialoog. Consulteren: politiek en bestuur bepalen de beleidsrichting. De burger is gesprekspartner. Er is hier sprake van een tweerichtingsverkeer in de communicatie maar nog geen echte dialoog. Resultaten zijn niet-bindende bouwstenen. Adviseren: politiek en bestuur laten burgers problemen en oplossingen formuleren en het beleid evalueren. De ideeën hebben een volwaardige rol in de beleidsontwikkeling, -implementatie en/of evaluatie. Coproduceren: politiek, bestuur en betrokkenen komen samen probleemagenda en oplossing overeen. De politiek verbindt zich aan oplossingen bij uiteindelijke besluitvorming. Meebeslissen: politiek en bestuur laten de besluitvorming over aan de burgers. Politiek neemt de resultaten over, na toetsing van specifieke randvoorwaarden. Kolom 4 geeft aan of het gaat om een directe of indirecte vorm van burgerparticipatie. Bij directe participatie is de burger de rechtstreekse gesprekspartner, bij indirecte participatie wordt de burger vertegenwoordigd door een belangenvertegenwoordiger. Kolom 5 duidt het structurele of incidentele karakter aan van dit participatie-initiatief. Kolom 6 geeft aan of het gaat om een initiatief waarbij al dan niet interactie plaatsgrijpt tussen alle betrokkenen. Kolom 7 geeft aan in welke beleidsbeslissingsfase(n) het initiatief kan worden aangewend. We onderscheiden in totaal 6 beleidsfasen: (1) probleemstelling, knelpunten, beleidsagenda, (2) oplossingen/ voorstellen genereren, (3) prioritisering van opties, beslissing van maatregelen, (4) formele beslissing rond maatregelen en acties, (5) implementatie van acties en maatregelen, (6) opvolgen en evaluatie van maatregelen. 3

4 Kolom 2 MP/ infra/wijk Kolom 3 Doelstelling(en), niveaus Kolom 4 Burgerbetrokkenheid Kolom 5 Karakter Kolom 6 Interactie Kolom 7 Beleidsfase(n) (, = of - = en)* 1. Adviesraad MP, infra, wijk Advies Indirect Structureel Interactief 1,2,3,4,5,6 2. Participatieve projectcyclus MP, infra, wijk Coproductie Indirect Incidenteel Interactief (of struct) 3. Planningscel MP, infra, wijk Coprod, Indirect Structureel Interactief meebeslissen 4. Inspiratiebezoek MP, infra, wijk Consult, advies Indirect Incidenteel Interactief 2,3,5 5. Experten-advies (Delphi-enquête, experten-panel) MP, infra, wijk Advies Indirect Incidenteel Interactief of niet 2,3, (5,6 voor panel) 6. Internetforum (digitaal debat,..) MP, infra Consult, advies Direct Structureel Interactief 1,2,3,6 7. Focusgroep-gesprekken MP, infra, wijk Consult Direct Incidenteel Interactief 1,2,3 8. Stads-, wijkdebat (Open space, (World)café, Charette, jouw dag, technologiefestival, inspraakvergadering, van roepen tot eigen inbreng, Olympiadeconferentie) MP, infra, wijk Info, consult, advies,(coprod) Direct Incidenteel (of structureel) Interactief 1,2, 3,5,6 9.Burgerjury (burgeradvieskring, burgerpanel, LENS-methode, wijkjury,..) 10. Openhuis (Infomarkt, tentoonstelling, Road shows,... ) 11. Enquetering (Deliberative, opinion-polling/ digi-, omnibusenquête/ preferentiemeters) MP, infra, wijk Advies Direct Incidenteel (panel=struct) Interactief (niet Interactief) 1,2,3,(4) MP, infra, wijk Info, consultatie Direct Incidenteel Niet 3,4,5 MP, infra, wijk Consultatie Direct Incidenteel Niet 1,2,3,(4,5),6 12. Referendum MP, infra Advies, Direct Incidenteel Niet 4 meebeslissen 13. Infra-lab Infra, wijk Consult, advies Direct Incidenteel Interactief 1,2,3 14. Persoonlijke diepte-interviews Infra, wijk Info, consult, Direct, indirect Incidenteel Niet 1,2,3,4,5,6 advies 15. Werkgroep ambtenaren/burgers Infra, wijk Coproductie Direct, indirect Incidenteel Interactief Woordvoering Wijk Consult, advies Indirect Incidenteel Interactief 1,2,3,4,5,6 17. Ontwerpatelier, creatieve sessie, werkatelier Wijk Consult, advies Direct, indirect Incidenteel Interactief 2,3 18. Thuis mee ontwerpen (ontwerpwedstrijd, creatieve concurrentie, ) Infra, wijk Advies, coprod, (meebeslissen) Direct, indirect Incidenteel (Niet) 2, 3,(4) 19. Schouw (knelpuntentocht, ) Wijk Consult, advies Direct Incidenteel Interactief 1,2,3,5,6 20. Wijkaandelen (wijkbudget, participatieve begroting Wijk Coprod, Direct Structureel Interactief 1,2,3,4,5,6 (lusten en lasten) meebeslissen 21. Informatie via audiovisuele media of via MP, infra, wijk Info Direct Incident/struct Niet 4,5 geschreven infokanalen 22. Publieke hoorzitting MP, infra, wijk Consult, info Direct Incident/struct (Niet) 4,5 23. Openbaar onderzoek MP, infra, wijk Consult, advies Direct, indirect struct Niet 4 Hieronder volgt een korte beschrijving van elk type van participatie-initiatief, met een verwijzing naar bronnen voor meer informatie en concrete voorbeelden. In de literatuur treffen we vaak gelijkaardige participatie-initiatieven aan onder een andere benaming. Soms zijn deze verschillen bijna nihil, soms zit het verschil in de schaal waarop het wordt toegepast (wijk, stadsniveau), soms is er een verschil in intentie van het initiatief (consultatie dan wel coproductie), soms gaat het om de volledige duur en de verschillende stapjes die men onderscheidt. We hebben geprobeerd om het globaal aantal types van participatie-initiatieven te begrenzen tot een 20-tal, wetende dat ieder initiatief op zich uniek is want per definitie op maat hoort te zijn van elke concrete context. Bij elk type geven we een lijst van verwante initiatieven mee met bijhorende referenties. 4

5 1. Adviesraad (Buurtcomité,wijkadviesraad, verkeersraad, bewonersplatforms, verkeersplatforms ) Een adviserende, interactieve participatievorm met indirecte betrokkenheid van de burger (adviesraden zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen, bewoners, ). Een adviesraad geeft advies aan het beleid. Deze beslist wat er mee te doen. Advies kan verplicht zijn of eerder ad-hoc gevraagd worden aan dit adviserend orgaan. Participatietraject: 1,2,3 Stappen: 1,2,3,4,5,6 advies structureel indirect Concrete voorbeelden: mobiliteitsraad/verkeersraad binnen een gemeente Bewonersplatforms in Veurne (http://www.kortom.be/file_uploads/869.pdf, (adviescommissie) Artikel 200 van het Gemeentedecreet over adviesraden in Over de werking van adviesraden 2. Participatieve projectcyclus (Groepsmodelvorming/ZOPP (objective oriented planning), Critical Key Technologies, Lusten & lasten, Geknipt mobiel, aanpak schoolvervoerplan, bedrijfsvervoerplan, ) Typerend is dat de participatie zich uitstrekt over alle fasen van de beleidsvorming. Er wordt een model ontwikkeld en gevolgd waarbij een brede en heterogene groep van stakeholders participeert. Op die manier brengt men structuur in het debat en in het proces van beslissingsvorming. Essentieel is het consensus-nastrevend element in deze modellen. Het gaat hier over een gestructureerde samenwerking tussen beleid, ambtenaren stakeholders en burgers. ZOPP is te vergelijken met een schoolvervoerplanaanpak of geknipt mobiel (methode ontwikkeld door Mobiel 21). De doelstelling is coproductie: een groep van stakeholders komt samen en werkt via een projectcyclus toe naar een projectplanningsmatrix. Een projectplanningsmatrix is een methode om op een gestructureerde wijze verschillende standpunten op te nemen in een beleidsbeslissing. Vertrekkend van een SWOT-analyse houdt men rekening met de standpunten van alle stakeholders en gebruikt men ze als basis om beslissingen te nemen. Dat kan zijn maar hoeft dit niet te zijn; het is niet uitgesproken op welke manier informatie over de standpunten van de stakeholders wordt ingezameld; bv. via een interactieve werkvorm of bv. via bilaterale interviews 5

6 Participatietraject: 1,2,3 Stappen: 1,2,3,4,5,6 coproductie structureel of indirect Concrete voorbeelden Mogelijke toepassing binnen kader van een uitgebreide GBC waar ook alle relevante stakeholders en burgervertegenwoordigers (bv. van mobilteitsadviesraad) betrokken zijn. Trage wegen doet bewegen aanpak schoolververvoerplan Octopusplan Bypad-methodiek Geknipt Mobiel (project Mobiel 21) 3. Planningscel (reguleringsonderhandelingen,...) Het is een verregaande vorm van participatie waarbij alle stakeholders nauw betrokken worden bij het uitwerken van en de beslissingen over een bepaald ontwikkelingsproject. Alle stakeholders worden geïnformeerd en hebben inspraak in de verschillende fasen van het project. Er is grote wisselwerking tussen ambtenaren, beleidsniveaus en stakeholders (meestal vertegenwoordigers van belangengroepen). Burgers zijn meestal niet rechtstreeks betrokken (hoewel ook mogelijk). Het is een meer structureel concept. Bij reguleringsonderhandelingen wordt een middel gecreëerd om niet-regeringspartijen (bv; belangengroepen) te laten meebeslissen over toekomstige beslissingen door een gezamenlijk reglement op te stellen (bv. scholenovereenkomsten, charters, ) Participatietraject: 1,2,3 Stappen: 1,2,3,4,5,6 coproductie, meebeslissen structureel indirect Concrete voorbeelden: Werkstadt Basel, Werkstadt Graz Planungszelle Lengerich 6

7 4. Inspiratiebezoek (studiebezoek, ) Bij deze vorm van participatie gaat een delegatie van de doelgroep op bezoek bij één of meerdere relevante voorbeeldprojecten om gericht advies in te winnen. Mogelijkerwijs kan het gaan om meerdere inspiratiebezoeken indien verschillende stakeholders van mening verschillen over wat een inspirerend voorbeeld is. Zowel het informele aspect als het loskomen van de eigen projectcontext wordt als verrijkend ervaren. Deze aanpak kan helpen bij het doorbreken van bepaalde patstellingen binnen een projectgroep. Participatietraject: 1,2,3 Stappen: 2,3,5 consultatie,advies indirect Concreet voorbeeld: 5. Expertenadvies (via Delphi-methode of expertenpanel, policy exercise) Een vorm van participatie waarbij deelnemers (doelgroep) expert zijn (of minstens veel kennis over de materie ter discussie). Bij een Delphi-enquête wordt een groep van experten (kunnen burgers zijn) via een anonieme vragenlijst individueel gepolst naar ideeën en meningen over een bepaalde materie. De bevraging kan tijdens een vergadering gebeuren of meer gespreid in de tijd via of internet. De bevraging gebeurt in verschillende ronden waarbij tussen elke ronde wordt teruggekoppeld. Bedoeling is te komen tot een consensus of tenminste tot een overzicht van gelijklopende en uiteenlopende meningen. De methode wordt vaak toegepast om advies te bekomen over het draagvlak en standpunten t.o.v. een aantal toekomstscenario s. Een expertpanel is een heterogeen samengestelde (technisch, communicatief, uiteenlopende standpunten, multidisciplinair) en creatieve groep van denkers die vrij hun mening kunnen geven en beargumenteren (zonder een standpunt te moeten vertolken). Hun opdracht is om vanuit hun kennis en expertise advies te geven rond de betreffende beleidskwestie. De manier waarop kan in minder of meerdere mate zijn. Een Policy Exercise of een beleidsoefening is een variant gebruikt in ingewikkelde beleidsmateries. Het doel is hier om met een heterogene expertengroep van personen (beleidsmakers, wetenschappers en stakeholders) alternatieve visies te integreren, misvattingen op te sporen en te ontmijnen. D.m.v. een creatieve oefening worden complexe kwesties voorgesteld door een vergelijkbaar maar eenvoudiger beleidsvraagstuk. Participatietraject: 1,2,3 Stappen: 2,3, (5, 6 expertenpanel) advies of niet indirect 7

8 Concrete voorbeelden: Gebruikt bij het opstellen van Mobiliteitsplan Vlaanderen (Delphi-methode); (expertpanel) uploadedfiles/kbs-frb/files/nl/pub_1599_methode_7_expertpanel.pdf 6. Internetforum (Digitaal debat, ) In tegenstelling tot polls, burgerpanels, wordt hier iedereen aan het woord gelaten die geïnteresseerd is. De hoop is dat alle lagen van de bevolking deelnemen, maar er gebeurt geen controle vooraf en er is maar in beperkte mate vat op wie deelneemt en wie niet. De uitdaging is om de discussie goed te begeleiden: immers hoe meer een mening gedeeld wordt, hoe sterker ze meetelt. Duidelijke spelregels moeten vooraf opgesteld worden. Daarnaast is een duidelijke en brede communicatie nodig. Ook is het aangewezen om een moderator het debat in goede banen te laten leiden en bij te sturen indien nodig. Een internetforum kan gebruikt worden als een meer structureel instrument (eerder dan als éénmalig instrument). Het kan gecombineerd worden met een internetpanel om een algemeen representatief beeld te hebben. Participatietraject: 1,2 Stappen: 1,2,3,6 consultatie, advies structureel direct Concreet voorbeeld: Gent blogt (Digitaal debat) (website) 7. Focusgroepgesprekken Focusgroepen zijn een kwalitatieve vorm van enquêtering. Het is een interessant medium om verschillende homogene deelgroepen te consulteren i.v.m. hun visie, mening en ideeën. Het gesprek kan gefocust worden op een welbepaald deelaspect. Doel is inzicht te krijgen in de meningen van de bevolking, achterliggende motivaties, emoties te kennen en beter geïnformeerd het beleid uit te werken. Het resultaat is geen advies! Meerdere groepen van telkens 8-12 mensen komen samen en debatteren. Vaak worden focusgroepen gebruikt in combinatie met een individuele bevraging met de deelnemers, vooraf of aansluitend (wordt bv. ook gebruikt in relatie met een burgerpanel). 8

9 Participatietraject: 1,2,3 Stappen: 1,2,3 consultatie direct Concrete voorbeelden: Gebruikt bij opstellen van het mobiliteitsplan Vlaanderen Stads- of wijkdebat (ook Open space, praat(world)café, Charette, stadsdebat, Jouw dag, Technologiefestival, Olympiadeconferentie, inspraakvergadering, van roepen naar eigen inzet, themafestival, kleine ergernissen,...) Onder de benaming stadsdebat groeperen we een aantal conferentiemodellen geschikt voor een () debat met grote en brede bevolkingsgroepen. Bedoeling is om in eerste instantie zoveel mogelijk mensen te mobiliseren en hen vervolgens via een variatie aan kleinere thematische activiteiten in groep aan te zetten tot denken en tot actie. Soms verlopen deze debatten gespreid over meerdere dagen. De voornaamste doelstelling is consultatie en advies vragen aan een brede groep van mensen. Open Space, Technologiefestival en Worldcafé zijn meer informele modellen waar het de bedoeling is om informatie te geven en mensen te mobiliseren om tot actie over te gaan (wat kan leiden tot coproductie). Bij Open space en Technologiefestival kiezen de deelnemende burgers zelf hoever ze willen gaan in hun deelname (een sessie leiden, informatie bekomen, geëngageerd, als toerist, ). De bijeenkomst wordt opgedeeld in kleine parallelle groepen met elk een verschillend thema waartussen kan gehopt worden. Het is belangrijk dat aan dit soort van mega-initiatieven een gevolg wordt gegeven en doorgegaan wordt met de geïnteresseerde burger. Bij Charette is de doelstelling om met grote groepen tot een consensus te komen en in die zin is het een meer gestuurde vorm van debat. De omvang van een Charette kan gaan van 50 tot 1000 mensen. Het Praatcafé is interessant om ideeën te laten opborrelen en ze te toetsen in een informele cafésfeer. Bij Jouw dag wordt met een homogenere groep samengekomen om rond een afgebakend thema te debatteren op de plek waar het thema relevant is (= minder georkestreerd als focusgroepsgesprekken). Op voorhand is er geen controle over wie komt/wegblijft. Een stadsdebat kan als een structureel initiatief worden ingezet of meer als éénmalig initiatief worden georganiseerd. De opkomst hangt samen met de heersende traditie binnen de gemeente. Een Olympiadeconferentie is een techniek om een grote(r) debat te modereren bij een heterogene groep van burgers die tegengestelde belangen hebben. De Olympiadeconferentie bestaat uit 3 rondes waarbij de groep een bepaalde vraagstelling steeds integraler gaat benaderen met bedoeling om vanuit een breder standpunt een afweging te maken. In ronde 1 bekijkt elke homogene deeldoelgroep de vraagstelling vanuit eigen oogpunt; in ronde 2 moet elke homogene doelgroep problemen en oplossingen formuleren vanuit ander standpunt, in ronde 3 wordt de puzzel samen gelegd en plenair besproken. 9

10 Kleine ergernissen is een methode om op niveau van een buurt en inzake kleinere (=op korte termijn realiseerbare en financieel beperktere) vraagstukken buurtbewoners inspraak te geven in wat er allemaal kan verbeterd worden, hen mee te laten beslissen over prioriteiten en timing binnen een welbepaald budgettair kader. Vaak gaat het om onderhoudswerken, klachten, etc.. Op verschillende tijdstippen worden buurtbewoners uitgenodigd op een vergadering waar er achtereenvolgens wordt gedebatteerd over de op te lossen vraagstukken, de mogelijke oplossingen en hun prijskaartje, de keuze en prioritisering en de opvolging van de werken na uitvoering ervan. Participatietraject: 1,2,3 Stappen: 1,2,3,5,6 informatie, consultatie, advies, coproductie (of structureel) direct Concrete voorbeelden: Met de tent de boer op Bornem (is structurele variant) Stadsdebatten Turnhout: (worldcafé of cafédialoog) (charette of design workshop) (open space technology) ; Burger- of (wijk)jury (Ook burgeradvieskring, burgerpanel (structurele variant), internetpanel (structurele digitale variant), LENS-methode) Bij deze groep van participatie-initiatieven wordt advies ingewonnen van een representatief staal van de burgers. Het bestuur controleert dus vooraf de representativiteit van de groep van burgers die advies uitbrengt (in tegenstelling tot bv. een stadsdebat). In het geval van een burgerpanel gaat het om een aselect samengesteld staal uit de bevolking van een wijk of, stad dat via enquêtevorm geconsulteerd wordt of om advies gevraagd wordt. Het panel - soms meer dan 1000 mensen - vormt een soort van antenne voor het gemeentebestuur. Bij een wijkpanel wordt vaak beslist om aansluitend bij de resultaten uit de bevraging van het panel d.m.v. focusgroepgesprekken met een subgroep van de panelleden bepaalde resultaten scherper te stellen en voorstellen concreet verder uit te werken. Een burgerjury is een kleine nauwkeurig geselecteerde representatieve groep van een 20-tal personen uit de doelgroep die zich, los van enige belangengroep onder deskundige begeleiding en met vooraf vastgelegde spelregels, buigen over een probleem of plan. Daarna geven zij advies aan het bestuur. Dit is vooral te overwegen in grote dossiers waarbij belangen verder strekken dan enkel omwonenden. 10

11 LENS staat voor Leefbaarheid Analyse Nieuwe Stijl en is een participatiemethode om bewoners te betrekken bij vraagstukken rond leefbaarheid in hun directe omgeving. Het doel van de methode is te komen tot een advies voor maatregelen voor een verbetering van de leefbaarheid in de eigen buurt, wijk of dorp. De LENS-methode werkt met een evenwichtig samengesteld panel van geïnteresseerde bewoners in verschillende stappen naar een concreet advies. Participatietraject: 1,2,3 Stappen: 1,2,3,4 advies of geen interactie (jury/advieskring structureel (panel) direct Concreet voorbeeld: Burgerjury s Den Haag, Rotterdam en Lewisham: (Burgerpanel/intrenetpanel); (burgerjury); (burgerforum); Open huis (Ook infomarkt, tentoonstelling, Road show ) Het betreft een publieke (tentoonstellings)ruimte waar geïnteresseerde burgers en stakeholders in een bepaalde periode vrij kunnen binnenstappen, zich informeren, een mening vormen en een mening geven rond een bepaald thema. Er wordt een veelheid van informatie samengebracht op een aantrekkelijke manier (met maquettes, beelden, stellingen) en in een informele sfeer (bv. aangepaste muziek), aangepast aan een brede of juist specifieke doelgroep. Aan het einde van de periode wordt de feedback samengebracht en verwerkt. Deze vorm van participatie wordt vaak gecombineerd met een interactieve vorm van participatie na afloop. Participatietraject: 1,2,3 Stappen: 3,4,5 informatie, consultatie niet direct Concrete voorbeelden: infomarkt stad Gent n.a.v. het Luchtkwaliteitsplan (Tentoonstelling of evenement) op 11

12 11. Enquête (ook deliberative polling, digi-enquête, enquête, omnibusenquête, opiniepolls, preferentiemeters, etc) Onder Enquêtes worden verschillende enquête-technieken gegroepeerd bij grote aselecte groepen van de bevolking die een bredere consultatie van de bevolking als doel hebben (m.a.w. niet zover gaande als een advies). Bij allen gaat het grosso modo om een niet-interactieve directe vorm van directe participatie. De overheid wenst te weten wat de bevolking denkt over een bepaald beleidsonderwerp of wil weten hoe de bevolking zich een mening vormt. Daarmee staat de overheid beter geïnformeerd aan de start van een beleidsproces. Deliberative polling is een meer interactieve vorm van survey waarbij de aselect samengestelde groep ook regelmatig samenkomt om te discussiëren. Bij een digi-enquête krijgt een aselect samengestelde groep mensen een brief + webadres + loginpaswoord en ze worden gevraagd om een enquête in te vullen waarbij naar hun mening gevraagd wordt rond een onderwerp. Hier is er geen interactie tussen de respondenten (vb. stadsmonitor). De vragenlijst is zo opgesteld dat de burgers bepaalde keuzes moeten maken die in totaal budgetneutraliteit impliceren. Een enquête kan ook face-to-face gebeuren, zeker als men niet zeker is van de respons en de representativiteit sterk wil bewaken. Opiniepolls kunnen ook gebruikt worden om mensen te informeren en aan te zetten tot deelname aan een meer interactieve vorm van participatie. Een preferentiemeter is een specifieke vorm van enquête (evt. online) waarbij het de bedoeling is om verschillende opties/voorstellen af te wegen en prioriteiten te bepalen (stap 3 in beleidsproces). Participatietraject: 1,2,3 Stappen: 1,2,3,6 consultatie geen interactie direct Concrete voorbeelden: DORP in ZICHT, methodiek gebaseerd op de Engelse methodiek Village Appraisals en in Vlaanderen ontwikkeld door Samenlevingsopbouw en uitgevoerd door Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland vzw in samenwerking met Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Oost- en West-Vlaanderen. dorpinzicht.be/. Centraal in deze methodiek staat een internetenquête voor en door bewoners van een plattelandskern rond leefbaarheidsaspecten. Voorbeeldenquête bij kleinhandelaars, bezoekers en inwoners van centra als onderdeel van Evaluatiemethode voor centrumbeheer van steden en gemeenten in (deliberative polling); (elektronische consultatie of webconsultatie); (surveys); (keuze-enquête); Files/NL/PUB_1599_Methode_5_DeliberativePolling.pdf 12

13 12. Referendum Een referendum is een raadpleging van alle burgers bij de formele beslissing rond een concrete beleidskeuze. Afhankelijk van de vooropgestelde doelstelling kan het gaan om een raadpleging of om een medebeslissing. Participatietraject: 1,2 Stappen: 4 advies, meebeslissen niet direct Concreet voorbeeld: Referendum Lier heraanleg Grote Markt, referendum Mechelen-Noord ; Infra-lab Infra(structuur)-lab(oratorium) is in Nederland ontstaan en toegepast (Rijkswaterstaat). Het is een participatiemethode die gebruikt wordt bij infrastructuurwerken en waarbij vanaf de planfase een grote groep burgers betrokken wordt in drie stappen: probleemformulering (stem), marktplaats voor oplossingen samen met experts (agora) en actie (ontwerpfase). De deelnemende burgers zijn enerzijds een groep omwonenden en anderzijds een groep weggebruikers die als ervaringsdeskundigen optreden in het opstellen van de probleemstelling. Het gaat hier niet om stakeholders maar om ervaringsdeskundigen die zich buigen over de materie. Participatietraject: 2,3 Stappen: 1,2,3 consultatie, advies interactie direct Concreet voorbeeld: Infralab A12 Ede Veenendaal 12%20TMER%20A12%20Veenendaal-Ede%20deel%20A_tcm PDF Meer info: 13

14 14. Persoonlijke (diepte-) interviews Persoonlijke diepte-interviews met burgers en met verschillende stakeholders hebben de bedoeling om een inzicht te krijgen over ideeën, mogelijkheden en wensen van de betrokkenen, motieven en achtergronden voor bepaalde houdingen. Interviews zijn belangrijk om gedragingen te begrijpen, mogelijke problemen en valkuilen bij implementatie vooraf in te schatten en alle voor- en nadelen van een project voor de betrokkenen te inventariseren. Deze participatiemethode is zinvol in elke fase van het beleidsproces als alleenstaande vorm, maar vooral ook in combinatie met andere methoden (bv. ter voorbereiding van een enquête of focusgroep, na afloop van een stadsdebat om informatie verder uit te diepen). Belangrijk hierbij is om alle verschillende stakeholders aan het woord te laten. Participatietraject: 1,2,3 Stappen: 1,2,3,4,5,6 informatie, consultatie, advies niet direct en indirect Concreet voorbeeld: Dorpsspiegel Herne: Meer info: Stronk L. & van Konijnenburg P.G. (2004), Rijkswaterstaat en het publiek, stand van zaken publieksparticipatie, eindrapport, nov 2004, p Werkgroep ambtenaren en burgers (of buurtbewoners) Dit is een participatievorm waarbij een werkgroep bestaande uit ambtenaren en een groep van buurtbewoners binnen zeer concrete randvoorwaarden samen concrete ideeën uitwerken, beslissen en implementeren. Het gaat over kwesties die zeer duidelijk omschreven zijn (budgettair, ruimtelijk) en waarbinnen nog voldoende ruimte is om inbreng te geven. De werkgroep neemt beslissingen op basis van gelijkheid en alle deelnemers gaan het engagement aan om samen zaken te realiseren (coproductie). Binnen een herinrichtingsproject kan het gaan om de invulling van participatie in verschillende deelaspecten of in een afgebakende buurt. Bv. het realiseren van een speelterrein, inplanting van groen op een plein, Participatietraject: 2,3 Stappen: 5 co-productie, meebeslissen interactie direct en indirect Concreet voorbeeld: Geknipt Mobiel Hasselt Meer info: 14

15 16. Woordvoering Deze participatievorm is interessant wanneer men opteert voor een indirecte vorm van participatie, maar waarbij de doelgroep geen of een gebrekkig vertegenwoordigend orgaan bezit. Voor een homogene groep die (nog) niet vertegenwoordigd is via een belangengroep, kan een woordvoerder gezocht worden. Deze moet de capaciteit hebben om de ideeën die binnen de groep leven goed te kunnen overbrengen, hij/zij moet goed kunnen overleggen met de achterban en het mandaat krijgen van de groep om mee te stappen in het participatietraject, hetzij als consultant hetzij als adviseur. Participatietraject: 3 Stappen: 1,2,3,4,5,6 informatie, consultatie, advies interactie indirect 17. Ontwerpatelier (ook Creatieve sessie/werkateliers, ) Een Ontwerpatelier is een participatievorm waarbij een groep van deelnemers (max. 50 personen, burgers maar ook vertegenwoordigers van burgers, stakeholders, ) aan het werk wordt gezet om voor een afgebakende buurt/locatie en binnen zeer concrete kaders en randvoorwaarden (bv. financieel, deelaspect groenvoorzieningen,...) concrete ideeën uit te werken en ontwerpen te maken. Concreet gaan verschillende kleine groepjes aan de slag en maken een ideale schets van hun buurt. De verschillende ontwerpen worden bij het einde van de sessie aan elkaar voorgesteld. Een creatieve sessie is gelijkaardig aan een ontwerpatelier. Men werkt met creatieve vormen zoals schilderen, kleien, knippen en plakken, collages en foto s maken van de buurt. Deze worden verwerkt tot een collage. Door de specifieke aanpak wordt sterker de nadruk gelegd op gevoel, intuïtie en esthetiek in plaats van het rationele. Participatietraject: 3 Stappen: 2,3 consultatie,advies interactie direct en indirect (bij ontwerpatelier vooral) Concrete voorbeelden: Windpark Haarlemmermeer N18 Varsseveld Enschede Meer info 15

16 18. Thuis mee ontwerpen (ook ontwerpwedstrijden, creatieve concurrentie, ) De focus op deze groep van participatie-initiatieven ligt op het aanmoedigen van burgers en stakeholders om concrete en creatieve ontwerpen en oplossingen te bedenken voor de inrichting van een ruimte. Het resultaat zijn verschillende ontwerpen die in een volgend stadium geëvalueerd worden en technisch verder worden uitgewerkt door experts. In wezen betreft het een niet-interactieve vorm van participatie al wordt ze vaak als een eerste stap gebruikt naar meer interactieve initiatieven. Thuis mee ontwerpen is een methode waarbij bewoners aangemoedigd worden om individueel of in groep een ontwerp op te stellen voor een buurt, plein, Het kader (ruimte, budget, mogelijke maatregelen) wordt zeer duidelijk omschreven. Concreet wordt een bouwpakket (bv. grondplan van de buurt) samen met de nodige informatie over de bedoeling, de mate van input, het budgettaire kader, het reglement, vooraf bezorgd. Na een vooraf bepaalde periode worden alle ontwerpen ingezameld en wordt een discussie gehouden om het beste ontwerp te weerhouden aan de hand van vooraf bepaalde criteria en via een vooraf vastgelegde procedure. In geval van grotere projecten met een grote opkomst, kan het gaan om een ontwerpwedstrijd. Creatieve concurrentie verheldert beleidsopties doordat projectgroepen gelijktijdig en in concurrentie met elkaar ideeën ontwikkelen. Na afbakening van problemen, noden en wensen van alle partijen krijgen verschillende projectgroepen de kans om parallel en in concurrentie met elkaar plannen en ideeën voor oplossingen uit te werken. De meest kansrijke voorstellen worden door professionals technisch verder uitgewerkt. Projectgroepen kunnen samengesteld zijn uit bewoners, belangengroepen of vertegenwoordigers van bewoners. Participatietraject: 2,3 Stappen: 2,3,4 advies, coproductie, (meebeslissen) niet eventueel aansluitend direct en indirect Concrete voorbeelden: zie ontwerpateliers Meer info te vinden onder: 19. Schouw (ook knelpuntenwandeling of -fietstocht, ) Deze methode bestaat erin om ter plekke poolshoogte te nemen van de problemen, klachten en knelpunten. Met een kleine groep mensen wordt ter plaatse gegaan en worden bewoners bevraagd over hun belevingen. Op die manier kan een heterogene groep zich beter inleven in de concrete problemen, percepties en visies die er leven over een concreet probleem. Beleidsverantwoordelijken, ambtenaren en expert worden meegenomen op de knelpuntenroute. Een groep bestaat idealiter uit personen. Een gids waakt erover dat alle punten en meningen aan bod komen. Na afloop worden conclusies getrokken en vervolgstappen uitgetekend. 16

17 Participatietraject: 3 Stappen: 1,2,3,5,6 Toepasbaar in mijlpaal: Concreet voorbeeld: consultatie, advies interactie (of structureel) direct Straataudits ; 20. Wijkaandelen (ook wijkbudget, lusten en lasten, ) De methode Wijkaandelen geeft burgers een verregaand en structureel meebeslissingsrecht over zaken die hun buurt aanbelangen. Alle inwoners (vanaf een bepaalde leeftijd) en organisaties van een bepaalde buurt kunnen wijkaandeelhouder worden. Met dit aandeel krijgt men stemrecht en kan men meebeslissen over bepaalde projecten of plannen in hun wijk die voorgedragen worden door partners in de wijk (bv. rond inrichting van openbare ruimte). Deze partners stellen het wijkbudget ter beschikking waarbinnen kan beslist worden. Partners kunnen zijn: de stad of gemeente, een huisvestingsmaatschappij, Het aantal stemmen per aandeel stijgt naargelang anciënniteit in de wijk (elk jaar per aandeel 1 extra stem). Aandeelhouders kunnen ook zelf voorstellen doen i.v.m. hun wijk en deze voorleggen aan de aandeelhouders. Lusten en lasten/wijkbudget: Lusten (= het budget ter beschikking) lasten (= inzet gevraagd om ideeën en wensen mee te helpen realiseren). In zogenaamde werkplaatsbijeenkomsten (burgers & professionals) worden problemen en ideeën voor oplossingen geïnventariseerd. Deze inventaris van de beperkte groep wordt gevalideerd d.m.v. een enquête bij de belangrijkste stakeholders en omwonenden. Eens het plaatje volledig is, wordt een uitvoeringsteam opgesteld, bestaande uit gemeenteambtenaar, bewoners en andere stakeholders. Dit team evalueert en integreert de verschillende ideeën. De weerhouden ideeën worden opnieuw voorgelegd aan de (vertegenwoordigers van) bewoners en er wordt gekozen. De gemaakte keuzes worden ter info meegedeeld aan de bredere bevolking. Een taakgroep (bestaande uit ambtenaren en bewoners) wordt samengesteld om onder leiding van externe deskundigen taken uit te voeren of als opdrachtgever te fungeren. Participatietraject: 3 Stappen: 1,2,3,4,5,6 coproductie, meebeslissen (voornamelijk) niet, wijkbudget (= ) structureel direct Concreet voorbeeld: ; 17

18 21. Informatie via audiovisuele media of via geschreven infokanalen Via radio en TV, nieuwsbrief of brochure wordt een groot publiek geïnformeerd over de beleidsplannen en beslissingen. Soms ook te gebruiken als wervingskanaal voor verregaandere vormen van participatie. Participatietraject: 1,2,3 Stappen: 1,2,3,4,5,6 informeren niet, kan structureel gebruikt worden indirect Voorbeelden: wijkkrantjes, stadskranten, infomagazines, enz Referentie: 22. Publieke hoorzitting Een publieke hoorzitting is een bijeenkomst waar burgers informatie krijgen over een specifiek beleidstopic. Meestal gebeurt er een plenaire introductie met presentaties door het bestuur en een toelichting door een expert, gevolgd door een gelegenheid tot vraagstelling en opmerkingen vanuit het publiek. De doelstelling ligt in hoofdzaak bij het informeren hoewel dit op een meer interactieve manier gebeurt. Participatietraject: 1,2,3 Stappen: 1,2,3,4,5,6 informeren (soms ook consulteren) (afhankelijk van de opzet van de hoorzitting), kan structureel indirect Voorbeelden: legio in Vlaanderen 18

19 23. Vraag naar schriftelijke reacties (ook openbaar onderzoek,...) Deze methode heeft als doel om de burger te laten reageren op quasi afgewerkte beleidsplannen. Schriftelijke bijdragen kunnen de vorm aannemen van een brief, antwoorden op een open vragenlijst, een paper of ander document. Ze bevatten bij voorkeur een heldere argumentatie, verklaringen en voldoende details. Beleidsmakers kunnen nadien gebruik maken van deze informatie om hun oorspronkelijke beleidsvoorstel aan te passen. Omwille van het complexe karakter van deze techniek is ze beter geschikt voor beleidsparticipatie van georganiseerde stakeholders, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en experts. Participatietraject: 1,2,3 Stappen: 1,2,3,4,5,6 consulteren (soms adviseren) niet, kan structureel gebruikt worden indirect 19

20 Participatiewerkvormen Hierna worden een aantal werkvormen opgesomd. Het betreft een aantal technieken of methodes die in sommige van de eerder vermelde participatie-initiatieven kunnen gebruikt worden om een dynamiek op gang te brengen in een groepsgesprek, om conflicterende standpunten te ontmijnen of te voorkomen, om tot consensus te komen binnen een groep, om bepaalde opties tegen mekaar af te wegen, Vaak gaat het om technieken die gebruikt worden ter ondersteuning van interactieve participatie-initiatieven. Participatiewerkvormen 1. Joint fact finding 2. (Mind) mappen 3. Scenariomethode- Envisioning workshops 4. Rollenspelen 5. Forecasting (normatieve en verkennende ) 6. Normatieve focastingmethoden 7. Brainstormen 8. Pocket charts 9. Visualisaties 10. Metaplan (Ideeën verzamelen, delen en prioriteren) 11. Tenplus 12. FishBowl discussion 13. Stellingen ter discussie (o.a. gebruikt in Gibson-methode) 14. Consensusconferentie 1. Joint fact finding Joint fact finding is een methode waarbij vanaf het begin (bij keuze van de onderzoeksvragen, probleemstelling, keuze van methodiek) alle stakeholders betrokken zijn. De basis is een grondige stakeholderanalyse. Dat is vooral belangrijk bij kwesties met grote belangentegenstellingen. Joint fact finding kan gaan van adviseren tot coproductie en meebeslissen (past binnen opstellen van orientatienota MP). advies, coproductie indirect Participatiewerkvormen 20

Participatie wordt ge(s)maakt!

Participatie wordt ge(s)maakt! Participatie wordt ge(s)maakt! Over de visie van politici en ambtenaren op participatie Karolien Dezeure Filip De Rynck Maart 2011 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 4 2. VISIE OP PARTICIPATIE... 5 2.1. WAAROM

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Digitaal en gebruikersperspectief

Digitaal en gebruikersperspectief Digitaal en gebruikersperspectief In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Publicatienummer: 2013.127-1404 Datum: Utrecht, februari 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp

Nadere informatie

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Beter adviseren, achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Dossier XI: Organiseren van een open milieuraad Inleiding 1. Achtergrond 1.1. Link met de Samenwerkingsovereenkomst 1.2. Wat is een open

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

als beleidsadviseurs Een vergelijkend onderzoek naar acht projecten van met interactieve beleidsvorming bij drie departementen Jurian Edelenbos

als beleidsadviseurs Een vergelijkend onderzoek naar acht projecten van met interactieve beleidsvorming bij drie departementen Jurian Edelenbos ISBN 90-6473-423-2 9 789064 734236 Burgers als beleidsadviseurs Ervaringen met burgerparticipatie in het bestuur van gemeenten zijn al vaak beschreven, onderzocht en beoordeeld. Daarentegen is nog weinig

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

PARTICIPATIEVE METHODEN Een gids voor gebruikers. Focusgroep

PARTICIPATIEVE METHODEN Een gids voor gebruikers. Focusgroep PARTICIPATIEVE METHODEN Een gids voor gebruikers Focusgroep Colofon PARTICIPATIEVE METHODEN. Een gids voor gebruikers Methode: Focusgroep Dit is een onderdeel van de publicatie Participatieve methoden.

Nadere informatie

10 methodes. Om tot nieuwe inzichten of ideeën voor je werking te komen

10 methodes. Om tot nieuwe inzichten of ideeën voor je werking te komen 10 methodes Om tot nieuwe inzichten of ideeën voor je werking te komen Adviespanel Een zo breed mogelijk publiek aantrekken, bereiken en inspireren. Dienstverlening naar bestaande groepen toe verbeteren

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Natuurverkenning twee jaar later. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. Over gebruik en doorwerking van Natuurverkenning 2010-2040

Natuurverkenning twee jaar later. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. Over gebruik en doorwerking van Natuurverkenning 2010-2040 Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Natuurverkenning twee jaar later Over gebruik en doorwerking van Natuurverkenning 2010-2040 WOt-technical report 11 J. Vader & M.J. Bogaard Natuurverkenning

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Preventie en zorg verbinden in de praktijk. Wijkgezondheidsprofiel en beleidsdialoog als handvatten

Preventie en zorg verbinden in de praktijk. Wijkgezondheidsprofiel en beleidsdialoog als handvatten 1 Preventie en zorg verbinden in de praktijk Wijkgezondheidsprofiel en beleidsdialoog als handvatten 2 In opdracht van: Uitgevoerd door: 3 VOORWOORD 4 3 STAP TOEPassing IN DE PRAKTIJK 1 - KENNISMAKEN MET

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

Dialoog uit Verlangen

Dialoog uit Verlangen De werking van het dorpsplan in de communicatie tussen gemeentes en dorpsbelangenorganisaties C.F. Elings Leerstoelgroep Rurale Sociologie Wageningen Universiteit en Researchcentrum Wetenschapswinkel Wageningen

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT?

EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT? 2015 Publicatie Minderhedenforum EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT? Kathleen Vandendaele, Wouter Verstraete Verantwoordelijke uitgever: Hüseyin Aydinli 2 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie