Plan van Aanpak Horecavisie Emmen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak Horecavisie Emmen"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak Horecavisie Emmen vastgesteld door b&w op

2 1. Inleiding Aanleiding Onderwerpen Horecavisie Reikwijdte Horecavisie Onderwerpen Horecavisie Onderwerpen Horecavisie Vraagstukken Horecavisie Hoe komen we tot een Horecavisie? Aanpak Planning Besluitvorming Organisatiestructuur Projectorganisatie... 8

3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding In de centrumvisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma vastgesteld door de raad op 17 oktober 2017 staat opgenomen dat er behoefte is aan een bredere horecavisie. Voor het centrum staat nu opgenomen dat het belangrijk is dat de horeca terecht komt op de juiste plekken. Daarom is vastgelegd dat de horeca geconcentreerd moet worden rondom het Raadhuisplein en Marktplein. Daghoreca wordt toegestaan in het Kernwinkelgebied ter versterking van de sfeer. Avond en nachthoreca kan alleen op het marktplein en het raadhuisplein. Verder zijn er de specials die een specifieke plek versterken. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld Rue de la Gare en Groothuis. Ruimte voor uitbreiding van logievoorzieningen is er in het centrum van Emmen in de nabijheid van Wildlands en in het Rensenpark. 1.2 Onderwerpen Horecavisie Vanuit de centrumvisie is er behoefte aan horecabeleid ten aanzien van: Richtlijnen voor Blurring Terrassenbeleid Verduidelijking van horeca categorieën Verduidelijking dag, avond en nacht horeca Plek Horeca buiten Emmen centrum (dorpen, wijken en toeristische gebieden) Daarnaast zal worden ingegaan op: locatie(s) nachthoreca Toekomstscenario s horecagebieden Emmen Centrum Evenementen Veiligheid In hoofdstuk 2 worden de onderwerpen nader toegelicht. 1.3 Reikwijdte Horecavisie De Horecavisie is gericht op de gehele gemeente Emmen. Volgens de horecaondernemers en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is een visie voor de gehele gemeente wenselijk. De vraag hierbij is waar komt horeca in dorpen, wijken en de toeristische gebieden? Voor het centrum gaat het met name om het uitwerken van de onderwerpen: Toekomstscenario s Horecagebieden Plek Nachthoreca Evenementen Terrassenbeleid Voor de gehele gemeente (incl dorpen, wijken en toeristische gebieden) gaat het om: Richtlijnen voor Blurring Verduidelijking van horeca categorieën Verduidelijking dag, avond en nacht horeca Plek Horeca buiten Emmen centrum (dorpen, wijken en toeristische gebieden) Verblijfshoreca valt buiten de scope van dit plan van het opstellen van de horecavisie omdat de uitgangspunten hiervoor reeds zijn opgenomen in de centrumvisie.

4 2. Onderwerpen Horecavisie 2.1 Onderwerpen Horecavisie In de horecavisie nemen we de volgende onderwerpen op: Blurring en Terrassenbeleid Voor blurring en het Terrassenbeleid willen we onderzoeken of er behoefte is aan nadere kaders en richtlijnen en zo ja welke. Indien er behoefte is aan kaders en richtlijnen zullen deze worden meegenomen in de horecavisie. Verduidelijking horeca categorieën en begrippen dag, avond en nachthoreca De huidige omschrijvingen in de bestemmingsplannen sluiten niet aan bij de huidige initiatieven. In de horecavisie willen we categorieën en begrippen dusdanig uitwerken dat ze aansluiten bij de huidige ontwikkelingen. Horeca dorpen, wijken en toeristische gebieden. Voor de horeca gelegen buiten het centrum van Emmen zijn geen richtlijnen over hoe we om willen gaan met initiatieven. In overleg met de relevante ondernemers en gebruikers willen we richtlijnen opstellen over hoe om te gaan met de horeca in de dorpen, wijken en toeristische gebieden. Toekomstscenario s Horecagebieden en plek nachthoreca In de Horecavisie willen we ook ingaan op de horeca in het centrum. Hier is 55% van de horeca in de gemeente Emmen aanwezig en spelen de meeste ontwikkelingen. In de centrumvisie zijn de gebieden al aangewezen maar in de horecavisie willen we ze verder uitwerken. Op basis van de plancapaciteit en toekomstig verwachte ontwikkelingen worden voor de verschillende horecagebieden meerdere ontwikkelscenario s voor de toekomst uitgewerkt (bijv. groei, krimp). Bij de ontwikkelscenario s willen we ook meenemen in hoeverre nachthoreca een plek moet krijgen in de verschillende gebieden. Van de verschillende scenario s worden tevens consequenties in beeld gebracht. Dit betreft enerzijds de consequenties in het desbetreffende gebied, en anderzijds de consequenties voor horeca elders in het centrum. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijke effecten van de scenario s op: o Sociale aspecten; zoals balans leefbaarheid/levendigheid, beleving, ontmoeting, veiligheid o Economische aspecten; zoals economische ontwikkeling, werkgelegenheid, waarde vastgoed, innovatie, vraag-aanbodverhouding. Evenementen In de gemeente Emmen worden veel evenementen gehouden waar veel mensen op af komen. Er zijn locatieprofielen per plein die richtinggevend zijn voor evenementen. Bij veel van deze evenementen speelt de horeca een belangrijke rol. KHN heeft aangegeven dat ze de samenwerking rondom evenementen wil verbeteren. Dit onderdeel zal ook een plek krijgen in het evenementenbeleid. In de tweede helft van 2018 zal gestart worden met het opstellen van het evenementenbeleid. Veiligheid Binnen de horeca is veiligheid een belangrijk thema. In het bestuursprogramma veiligheid en het bijbehorende uitvoeringsplan 2018 zijn veilig uitgaan, deurbeleid en verminderen van alcoholgebruik onder jongeren belangrijke onderwerpen. In deze beleidsstukken staan ook de acties opgenomen die worden uitgevoerd om deze doelen te behalen. In de horecavisie zullen deze onderwerpen kort worden samengevat. Binnen het proces van de horecavisie zal hier geen nieuw beleid voor worden ontwikkeld. De horecavisie is namelijk een ruimtelijke economische visie.

5 2.2 Vraagstukken Horecavisie De genoemde onderwerpen zijn verwerkt in de volgende vraagstukken. 1. Welke kaders en richtlijnen zijn nodig ten aanzien van Blurring? 2. Is er behoefte aan terrassenbeleid of nadere regelgeving voor terrassen? Zo ja welke onderwerpen dienen hierin te worden opgenomen? 3. Welke horeca categorieën zijn omschreven en welke aanpassingen zijn nodig voor de omschreven horeca categorieën? 4. Is het wenselijk om richting te geven aan horeca initiatieven buiten het centrum van Emmen (dorpen, wijken en toeristische gebieden)? Zo ja op welke wijze? En wat voor type horeca? 5. Is het wenselijk om richting te geven aan nieuwe horeca initiatieven in het centrum van Emmen? Zo ja op welke wijze? Ruimtelijk of economisch? 6. Wat zijn de gewenste ontwikkelscenario s voor de horecagebieden in Emmen Centrum? 7. Hoe gaan we om met nachthoreca in het centrum van Emmen? 8. Op welke wijze wordt vormgegeven aan de samenwerking tussen de horeca en de organisatie van evenementen?

6 3 Hoe komen we tot een Horecavisie? 3.1 Aanpak De belangrijkste stakeholders voor het opstellen van de horecavisie zijn: - De horecaondernemers in het centrum, dorpen, wijken en in toeristische gebieden - De Koninklijke Horeca Nederland - Bezoekers horeca - Omwonenden - Winkeliers / Overige ondernemers (niet zijnde horeca) - Gemeente Emmen Het voorstel is om twee expertgroepen op te stellen die gedurende het gehele proces betrokken zullen worden. De expertgroep bedrijven bestaat uit ondernemers/vertegenwoordigers van restaurants, fastservice, dag horeca, cafés en KHN. Waarbij de bedrijven een afspiegeling moeten zijn van de gehele gemeente Emmen. De expertgroep gebruikers bestaat uit vertegenwoordigers van senioren, studenten, gebruikers, bedrijven(niet zijnde horeca ondernemers), jongeren, bewoners en toeristen. Gedurende het proces zal er naar verwachting intensiever contact zijn met de expertgroep bedrijven dan met de expertgroep gebruikers. Het proces om te komen tot een breed gedragen horecavisie kent in hoofdlijnen de volgende stappen: Stap 1: Bespreken plan van aanpak met KHN en informeren van de gemeenteraad Om een breed gedragen plan van aanpak te krijgen is het belangrijk om het plan van aanpak eerst te bespreken met de Koninklijke Horeca Nederland. Vervolgens zal ook de gemeenteraad worden geïnformeerd. Richting de raad zal voornamelijk het proces worden toegelicht. Stap 2: gezamenlijke analyse van de vraagstelling Het is van belang dat de stakeholders (dezelfde beelden delen over de vraagstelling, de problematiek en de analyse, zoals die uit de verschillende rapporten naar voren komt. Uit ervaring blijkt dat als de vraagstelling helder is, en de analyse juist is en gedragen wordt, de oplossing veelal logisch is en kan rekenen op draagvlak bij betrokkenen. Na vaststelling van het Plan van aanpak Horecavisie worden de geformuleerde vraagstukken uit hoofdstuk 2 met een brede groep stakeholders besproken. Hiervoor zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd met de twee expertgroepen. Stap 3, formuleren van antwoorden op de vraagstukken Als de vraagstukken helder zijn is het van belang om met de stakeholders te komen tot antwoorden, die passen binnen de context van de gemeente Emmen. Voor het formuleren van de antwoorden op de vraagstellingen zullen er bijeenkomsten worden gepland met de beide expertgroepen. Stap 4, maken van de horecavisie Op het moment dat de vraagstellingen en de antwoorden helder zijn kunnen deze worden uitgewerkt in de horecavisie. De insteek is om dit een beknopt document te laten zijn.

7 Stap 5, implementatie Voorgesteld wordt om als aanvulling op de horecavisie een uitvoeringsdocument op te stellen. In dit uitvoeringsdocument worden de acties gedefinieerd, die invulling geven aan de in de visie opgenomen ontwikkelingsrichting. Een voorbeeld hiervan is indien noodzakelijk het aanpassen van het bestemmingsplan. In een laatste bijeenkomst met beide expertgroepen zal de uitgewerkte horecavisie besproken worden. 3.2 Planning Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Bespreken plan van aanpak met KHN en informeren gemeenteraad periode juni september 2018 Gezamelijk analyse van de vraagstelling periode september november 2018 formuleren van antwoorden op de vraagstukken periode december maart 2019 Maken van de horecavisie periode april september 2019 Implementatie oktober juli Besluitvorming Het plan van aanpak zal na vaststelling door het college op werkbijeenkomsten besproken worden met de Koninklijke Horeca Nederland en de gemeenteraad. De input van deze vergaderingen zal gebruikt worden bij de verdere uitwerking van de horecavisie. De definitieve horecavisie zal, naar verwachting in september 2019, ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad.

8 4. Organisatiestructuur 4.1 Projectorganisatie Vanuit de gemeente Emmen is wethouder B. Arends bestuurlijk verantwoordelijk voor het opstellen van de Horecavisie. De ambtelijk opdrachtgever is programmamanager Emmen Vernieuwt D. v. Alebeek. Het ambtelijk opdrachtnemerschap ligt bij projectmanager M. Schürmann. De verantwoordelijke beleidsadviseur is M. Prent. De projectgroep zal bestaan uit de projectmanager, de beleidsadviseur economie, teamleider toezicht en handhaving, teamleider gebiedstoezicht en een planologisch jurist. Één keer per maand zal de voortgang van de horecavisie worden besproken tijdens het Pho Economie Centrumvisie.

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Behandeling in commissie 12 september Ontwerpbesluit gemeenteraad de horecavisie en het horecabeleid vast te stellen

Behandeling in commissie 12 september Ontwerpbesluit gemeenteraad de horecavisie en het horecabeleid vast te stellen Datum raad 19 september 2019 Zaaknummer 1948245538 Datum college 11 juni 2019 Portefeuille Infrastructuur en duurzaamheid (incl centra en markten) H.G.W.M. van Rooijen Onderwerp horecavisie en -beleid

Nadere informatie

: Z/19/029310/ Datum B&W : 26 februari 2019 Portefeuillehouder : Wethouder Mol Datum Commissie : Datum Raad : ibabs nr : Datum paraaf

: Z/19/029310/ Datum B&W : 26 februari 2019 Portefeuillehouder : Wethouder Mol Datum Commissie : Datum Raad : ibabs nr : Datum paraaf Zaaknummer : Z/19/029310/ Datum B&W : 26 februari 2019 121472 Portefeuillehouder : Wethouder Mol Datum Commissie : Datum Raad : Afdeling : RO Adviseur : Wouter Minkhorst Vertrouwelijk : Nee Aantal bijlages

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum commissievergadering 4 juli 2017 Versie Agendapunt 9 Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Mw. I. Dobben Ja Dhr. J. Zwiers Tussenrapportage

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00971 Dossiernummer 13.22.252 28 mei 2013 Commissienotitie Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Hoofdlijnen aanpak Beter Bereikbaar Gouwe - fase 2. Juli 2019

Hoofdlijnen aanpak Beter Bereikbaar Gouwe - fase 2. Juli 2019 Hoofdlijnen aanpak Beter Bereikbaar Gouwe - fase 2 Juli 2019 Hoofdlijnen aanpak Beter Bereikbaar Gouwe fase 2 Inleiding Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) is een grote gebiedsontwikkeling waarin de gemeenten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1076608 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1076607 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente Ptjrmerend

Nadere informatie

Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname

Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 2 december 2014 Besluit nummer: 2014_BW_00869 Onderwerp Raadsmededeling over: Stand van zaken uitwerking detailhandelsvisie - Ter kennisname Beknopte samenvatting Op 13

Nadere informatie

Wonen Ondernemen Werken (WOW) T.a.v. Programmacommissie. Almere, 9 juni Onderwerp : Gemeenteraadsverkiezingen Almere 2018 & horeca

Wonen Ondernemen Werken (WOW) T.a.v. Programmacommissie. Almere, 9 juni Onderwerp : Gemeenteraadsverkiezingen Almere 2018 & horeca Wonen Ondernemen Werken (WOW) T.a.v. Programmacommissie Almere, 9 juni 2017 Onderwerp : Gemeenteraadsverkiezingen Almere 2018 & horeca Geachte Programmacommissie, In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Ontwikkelingen Centrum

Ontwikkelingen Centrum Informatiebrief Ontwikkelingen Centrum 21 juli 2015 Jong en oud, ondernemers, inwoners, toeristen, werknemers: alles komt samen in het Centrum van Boxtel. Dit betekent ook dat het Centrum een onderwerp

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Deze informatienota informeert uw raad over de uitkomsten van het MER en het vervolgproces richting besluitvorming over een voorkeursalternatief

Deze informatienota informeert uw raad over de uitkomsten van het MER en het vervolgproces richting besluitvorming over een voorkeursalternatief Informatienota raad AAN de gemeenteraad REGISTRATIENUMMER DATUM 10 oktober 2017 TER INZAGE ORGANISATIEONDERDEEL RU-P&P BIJLAGE(N) MER plassengebied PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Adviescommissie 12 oktober 2010 Dagelijks bestuur 21 oktober 2010 Algemeen bestuur 11 november 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Onderwerp Beleidskader evenementen Groengebied Amstelland Het algemeen

Nadere informatie

Evenementenbeleid Leidschendam-Voorburg Uitvoeringsprogramma evenementen Leidschendam-Voorburg

Evenementenbeleid Leidschendam-Voorburg Uitvoeringsprogramma evenementen Leidschendam-Voorburg Evenementenbeleid Leidschendam-Voorburg - 2017-2020 1 Uitvoeringsprogramma evenementen Leidschendam-Voorburg - 2017-2020 Evenementenbeleid Uitvoeringsprogramma Leidschendam-Voorburg evenementen H4 Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Startnotitie Omgevingsvisie Nijmegen

Startnotitie Omgevingsvisie Nijmegen Startnotitie Omgevingsvisie Nijmegen Inleiding In juni van dit jaar is met de gemeenteraad gesproken over de Nijmeegse Omgevingsvisie aan de hand van de Menukaart Omgevingsvisie (zie bijlage). Afgesproken

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Concept Beleidskader Maatschappelijke Zorg (na inspraak) 2. Rol van het

Oplegvel. 1. Onderwerp Concept Beleidskader Maatschappelijke Zorg (na inspraak) 2. Rol van het Oplegvel 1. Onderwerp Concept Beleidskader Maatschappelijke Zorg (na inspraak) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

in de tien raden wordt vastgesteld, enerzijds als richtinggevende bouwsteen voor de

in de tien raden wordt vastgesteld, enerzijds als richtinggevende bouwsteen voor de Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 16 februari 2016 Onderwerp: Peilnota ruimtelijk-economische koers U-10 Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de Peilnota ruimtelijk-economische koers van de bestuurstafels

Nadere informatie

Advies: -Instemmen met verzending van bijgevoegde RIB inzake gewijzigde aanpak update Kloppende Binnenstad.

Advies: -Instemmen met verzending van bijgevoegde RIB inzake gewijzigde aanpak update Kloppende Binnenstad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: I. Baggen Tel nr: Nummer: 17A.01033 Datum: 26 september 2017 Team: RBP Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: Carolien van Dam,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Plan van Aanpak voor een gebalanceerde Langere termijn ontwikkeling van vliegveld Teuge en omgeving. Versie 25 september 2014 M.

Plan van Aanpak voor een gebalanceerde Langere termijn ontwikkeling van vliegveld Teuge en omgeving. Versie 25 september 2014 M. Plan van Aanpak voor een gebalanceerde Langere termijn ontwikkeling van vliegveld Teuge en omgeving Versie 25 september 2014 M. de Groot Aanleiding Plan van Aanpak Luchthaven besluit door Provincie Gelderland

Nadere informatie

Raadsvoorstel(voorheen RA )

Raadsvoorstel(voorheen RA ) svoorstel(voorheen RA15.0076) Onderwerp: Verordening Winkeltijden gemeente Emmen Portefeuillehouder: B.R. Arends Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Tonia Arts-van Oosten, telefoon ((0591)68 55 24) Aan

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem

ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer Zaaknummer ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem 2016-2021 Voorstel 1. richtinggevende kaders en concrete ambities voor de ontwikkeling van de detailhandel vast te stellen,

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Concept beleidsregels

Concept beleidsregels Concept beleidsregels Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Doel beleidsregels...

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Projectopdracht Regionale Woonvisie

Projectopdracht Regionale Woonvisie Projectopdracht Regionale Woonvisie Regio Zuidwest Drenthe Gemeenten De Wolden Meppel Westerveld Hoogeveen Februari 2011 1 Projectopdracht Regionale Woonvisie 1. Projectomschrijving 1.1 Aanleiding: In

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Voorstel. : M. Gravemaker. Aan : Burgemeester en Wethouders Kenmerk : Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 15 november 2016

Voorstel. : M. Gravemaker. Aan : Burgemeester en Wethouders Kenmerk : Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 15 november 2016 Voorstel Aan : Burgemeester en Wethouders Kenmerk : 810996 Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 15 november 2016 Afdeling : Projecten Raad : Ja Medewerk(st)er : M. Gravemaker Ter besluitvorming

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Datum B&W: 16 februari 2016 Portefeuillehouder: Wethouder Van der Hurk

Datum B&W: 16 februari 2016 Portefeuillehouder: Wethouder Van der Hurk Raadsvoorstel Raadsnummer: 2016-010 Registratiekenmerk: 562059 Onderwerp: Visie Binnenstad (Aantrekkelijk Nijkerk) Korte inhoud: De werkgroepen binnenstad hebben op woensdag 4 november 2015 het visiedocument

Nadere informatie

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder:

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00029 Onderwerp: Boterhuispolder: vaststellen uitgangspunten - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Boterhuispolder is een

Nadere informatie

Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad

Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad 5 juli 2018 Raadswerkgroep Burgerparticipatie In november 2017 heeft een aantal raadsleden zich opgegeven om de Raadswerkgroep Burgerparticipatie te vormen

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2007 Rekenkamercommissie Kempengemeenten

Onderzoeksplan 2007 Rekenkamercommissie Kempengemeenten Onderzoeksplan 2007 Rekenkamercommissie Kempengemeenten November 2007 Rekenkamercommissie Kempengemeenten Samenstelling rekenkamercommissie Kempengemeenten De heer Drs. Ing. A.M.A. van Drunen Msc CMC

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

M E M O. Hieronder doen wij u een voorstel hoe verder te gaan na het beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst

M E M O. Hieronder doen wij u een voorstel hoe verder te gaan na het beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst M E M O Aan Van : De gemeenteraad : Het college: van burgemeester en wethouders Datum : 27 maart 2012 Onderwerp : procesvoorstel kwaliteitsimpuls centrum IJmuiden Geachte leden van de raad, Hieronder doen

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de gemeenteraad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de gemeenteraad, M)r Gemeente Delft Aan de leden van de gemeenteraad VERZONDEN - 7 JUNI 2012 Datum Ons kenmerk 1232332 Uw brief van Onderwerp Afdoening van de toezegging van 1 februari 201 1 en 24 februari 201 1 inzake

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

Plan van aanpak Onderzoek kwaliteit raadsvoorstellen. Mei 2018

Plan van aanpak Onderzoek kwaliteit raadsvoorstellen. Mei 2018 Plan van aanpak Onderzoek kwaliteit raadsvoorstellen Mei 2018 Rekenkamer Maastricht Samenstelling: Mevrouw prof. dr. Klaartje Peters (voorzitter) Mevrouw prof. dr. Jacobine van den Brink De heer drs. Ton

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Beleidsnotitie ondersteunende horeca

GEMEENTE OLDEBROEK. Beleidsnotitie ondersteunende horeca GEMEENTE OLDEBROEK 14 juli 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wat is ondersteunende horeca? 3 Nieuwe beleidslijn ondersteunende horeca 4 Uitvoering 5 Handhaving 6 Inspraak op de totstandkoming van deze notitie

Nadere informatie

Parapluherziening Terrassen

Parapluherziening Terrassen Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Terrassen Opgesteld door Stadsontwikkeling Ruimte en Wonen Bureau Bestemmingsplannen Galvanistraat 15 Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM. Vastgesteld d.d Onherroepelijk

Nadere informatie

Ligplaatsenbeleid Stichtse Vecht. Goed geregeld, blijvend genieten

Ligplaatsenbeleid Stichtse Vecht. Goed geregeld, blijvend genieten Ligplaatsenbeleid Stichtse Vecht Goed geregeld, blijvend genieten Projectbureau Vrolijks, Breda, 21 januari 2016 Wat ging vooraf? Analyse markt, aanbod en vraag Gesprekken stakeholders, gebruikers Varend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 32 127 Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 5.1/ Documentnr.: RV

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 5.1/ Documentnr.: RV Aan de gemeenteraad Agendapunt: 5.1/03092014 Documentnr.: RV14.0445 Roden, 27 augustus 2014 Onderwerp Concept Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Onderdeel programmabegroting: Nee Voorstel Het bijgevoegde

Nadere informatie

Aanbevelingen mogelijkheden zonnepanelen bij nieuwbouw en bestaande bouw

Aanbevelingen mogelijkheden zonnepanelen bij nieuwbouw en bestaande bouw Startnotitie aanpak zonne-energie 1 Start Opstellen Plan van Aanpak beleidsnotitie zonne-energie (juni augustus 2018) Startnotitie Besluitvorming gemeenteraad november 2018 Opstellen vraagstukken notitie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer 10-112 Registratienummer raad 597161 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 595230 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de

Nadere informatie

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 gemeente nieuwkoop STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 2. Aanleiding De komende jaren zal de positie

Nadere informatie

Statue of Saint Aloysius Gonzaga, Saint Aloysius Church, Great Neck, New York

Statue of Saint Aloysius Gonzaga, Saint Aloysius Church, Great Neck, New York welkom Statue of Saint Aloysius Gonzaga, Saint Aloysius Church, Great Neck, New York programma 19.00 Welkom door atelierleider Bart Buijs 19.15 Stand van zaken, visie en uitgangspunten Tamara Ekamper 19.35

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

c. De gemeente voert een efficiënt beheer van gebouwen. Hierbij wordt gezocht naar optimalisaties en wordt verkoop versus huur afgewogen.

c. De gemeente voert een efficiënt beheer van gebouwen. Hierbij wordt gezocht naar optimalisaties en wordt verkoop versus huur afgewogen. Raadsvoorstel: Nummer: 2013-1047 Onderwerp: Visie op Vastgoed gemeente Gorinchem 2013-2018 Datum: 24 juli 2013 Portefeuillehouder: M. Doodkorte Raadsbijeenkomst: 10 september 2013 Raadsvergadering: 26

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering Datum:

Voordracht voor de raadsvergadering Datum: Nummer Afdeling BD2011-004305 Voordracht voor de raadsvergadering Datum: 21-12-2011 Publicatiedatum Programma 4 Werk, Inkomen en Economie Agendapunt

Nadere informatie

Beleidsregels. Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik. Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

Beleidsregels. Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik. Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer Beleidsregels Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Doel beleidsregels... 3 1.2 Procedure

Nadere informatie

Ter uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan (POL) wordt een intergemeentelijke Structuurvisie

Ter uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan (POL) wordt een intergemeentelijke Structuurvisie Samenvatting Ter uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan (POL) wordt een intergemeentelijke Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) opgesteld. In deze structuurvisie wordt de ruimtelijke

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

* * ADVIESNOTA AAN B&W. Postregistratienummer. Onderwerp en inhoud. Maatschappelijke opgaven Pact van West Friesland 19.

* * ADVIESNOTA AAN B&W. Postregistratienummer. Onderwerp en inhoud. Maatschappelijke opgaven Pact van West Friesland 19. ADVIESNOTA AAN B&W Onderwerp en inhoud Maatschappelijke opgaven Pact van West Friesland Postregistratienummer *19.0003788* 19.0003788 Vertrouwelijk Sector Afdeling Medewerk(st)er Grondgebiedzaken RO M.

Nadere informatie

WEL KOM. Gemeenschapshuis Asten 05 juli 2018 startbijeenkomst

WEL KOM. Gemeenschapshuis Asten 05 juli 2018 startbijeenkomst WEL KOM Agenda - Kennismaking - Doelstelling - Aanpak - Vragen / afronding www.macoo.nl Dietmar Schrijnemakers Hoe realiseren we één centraal gelegen gemeenschapshuis indekernasten. Hoe realiseren we,

Nadere informatie

: kaderstellende notitie voor het opstellen van een integraal horecabeleid

: kaderstellende notitie voor het opstellen van een integraal horecabeleid Raad : 10 februari 2004 Agendanr. : 7 Doc.nr : B200316470 Afdeling: : Bestuursondersteuning RAADSVOORSTEL Onderwerp : kaderstellende notitie voor het opstellen van een integraal horecabeleid Inleiding

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017.

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Activiteit Wie Planning Actie Gemeentelijk projectplan Uitspreken intentie

Nadere informatie

Hart voor Emmeloord. Verslag van stadscafé op 23 mei Eindrapportage. 24 mei 2017

Hart voor Emmeloord. Verslag van stadscafé op 23 mei Eindrapportage. 24 mei 2017 Hart voor Emmeloord Verslag van stadscafé op 23 mei 2017 Eindrapportage 24 mei 2017 Samenvatting en conclusie Inwoners van Emmeloord reageerden positief op het laatste ontwerp voor het stadshart dat in

Nadere informatie

Toelichting op schema

Toelichting op schema 1 Toelichting op schema Het schema (het richtinggevend kader voor een regeling voor Laan 1945) heeft betrekking op 3 fasen: Fase 1: opstellen bestemmingsplan+ (omgevingsplan) vaststelling door gemeenteraad;

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer 1. Inleiding Zoetermeer wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een top tien gemeente qua duurzaam leefmilieu. In het programma duurzaam Zoetermeer

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b

Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Wethouder M.M. Kuijken Onderwerp : Resultaten evaluatie centrumplan 't Hof / herinrichting fase

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: G. Snapper FJZ/AJZ M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 27 mei 2011 ONDERWERP: Sluitingstijden

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad

Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad Stad met een hart Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad 1 Economische Verkenning

Nadere informatie

voorstel aan de raad Vaststelling bestemmingsplan Vleuterweide Centrum, 2e fase

voorstel aan de raad Vaststelling bestemmingsplan Vleuterweide Centrum, 2e fase voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Meijer, P.H. (Peter) Kenmerk 16.509040 Vergadering Raadsvoorstellen Vergaderdatum 30 december 2016 Jaargang en nummer Geheim

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

Commissie bestuur en financiën

Commissie bestuur en financiën Commissie bestuur en financiën Vergadering Agendapunt Consultatie Tussenevaluatie Toeristisch-recreatieve visie Skarsterlân Voorstel De tussenevaluatie Toeristisch-recreatieve visie Skarsterlân voor kennisgeving

Nadere informatie

Transformatie Achtersluispolder. Omgevingscarré 8 februari 2018

Transformatie Achtersluispolder. Omgevingscarré 8 februari 2018 Transformatie Achtersluispolder Omgevingscarré 8 februari 2018 De afgelopen maanden is de raad een aantal keer geïnformeerd over de stand van zaken in de ASP Mei Fysiek/omgevingscarré: Verplaatsing PTA,

Nadere informatie

Interactieve transformatiestrategie de Koog Gemeente Purmerend IS MAATWERK

Interactieve transformatiestrategie de Koog Gemeente Purmerend IS MAATWERK Interactieve transformatiestrategie de Koog Gemeente Purmerend IS MAATWERK Gerard Jan Hellinga 06 54234930 Harry Mars 06 22 60 1972 t Nopeind 20 1027 AE Amsterdam www.ismaatwerk.nl december 2017 Interactieve

Nadere informatie

niet in gevaar komt. Datum: Informerend Datum: Adviserend

niet in gevaar komt. Datum: Informerend Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Bovenregionale samenwerking Gecertificeerde instellingen (GI s) 2. Rol van het Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Door

Nadere informatie

Steenderen vitaal! Persbericht De 8 e Steen (datum )

Steenderen vitaal! Persbericht De 8 e Steen (datum ) Persbericht De 8 e Steen (datum 01-02-2018) Steenderen vitaal! Natuurlijk is Steenderen vitaal. Dat hebben we de afgelopen jaren wel bewezen met honderden vrijwilligers. Op diverse plekken in ons dorp

Nadere informatie

Hard Gras. Projectplan. actief en betrokken. dewolden.nl. Projectplan Hard Gras gemeente De Wolden 1

Hard Gras. Projectplan. actief en betrokken. dewolden.nl. Projectplan Hard Gras gemeente De Wolden 1 Hard Gras Projectplan actief en betrokken dewolden.nl Projectplan Hard Gras gemeente De Wolden 1 Projectplan Hard Gras Hier mee wordt de oriëntatiefase afgesloten, de voorbereidingsfase afgerond en de

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Raadsvoorstel *Z00F5332ACC* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10255 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Inleiding Op 1 januari 2014 is de

Nadere informatie

Uitvoering centrumvisie Beilen

Uitvoering centrumvisie Beilen Uitvoering centrumvisie Beilen Plan van aanpak STATUS definitief OPDRACHTGEVER gemeente Midden-Drenthe GRONINGEN 10 juli 2018 Colofon Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Programma-/centrummanager:

Nadere informatie

Raadsbrief Samenwerking regionaal depot

Raadsbrief Samenwerking regionaal depot Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsbrief Samenwerking regionaal depot Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting De gemeente Nijmegen,

Nadere informatie

B en W advies *BW1300117* *BW1300117* Datum ontwerp dinsdag 29 januari 2013 Voorstel van Gauke van Rij Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Akkoord hoofd Zie memoveld corsa Mede accordering Portefeuillehouder

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : BP-projecten : J. de Boer Voorstel aan de raad Onderwerp : Veilingterrein Noord Scharwoude

Nadere informatie

A. van der Werf, F. Frijlink, M. van Heck, J. van Lemmen. Advies: RIB 17R ter kennisgeving toe te sturen aan de Raad. Nee & RAADSINFORMATIEBRIEF

A. van der Werf, F. Frijlink, M. van Heck, J. van Lemmen. Advies: RIB 17R ter kennisgeving toe te sturen aan de Raad. Nee & RAADSINFORMATIEBRIEF VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: J.H. de Boer Tel nr: 8983 Nummer: 17A.00755 Datum: 24 juni 2017 Team: Directie Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt.

Nadere informatie

Onderwerp : Plan van aanpak Dorpsstraat

Onderwerp : Plan van aanpak Dorpsstraat Raadsvergadering : 26 februari 2018 Agendapunt : 11 Onderwerp : Plan van aanpak Dorpsstraat Voorstel: 1. Instemmen met de hier voorgestelde oplossingen ten aanzien van uitstallingen en terrassen, fietsen,

Nadere informatie

H-109/u/NvW/MdV 19 juli Leegstand en horecabestemming - 1 -

H-109/u/NvW/MdV 19 juli Leegstand en horecabestemming - 1 - Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Delft Correspondentieadres: Secretariaat p/a Koepoortstraat 41 2612 HS Delft Delft@khn.nl www.facebook.com/khndelft www.twitter.com/horecadelft www.khn.nl Aan het

Nadere informatie

CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel

CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT Uitkomsten vragenlijst burgerpanel Periode: 18 januari tot 2 februari 2016 Aantal respondenten: 458 van 656 (70%) Inleiding De gemeente Noordwijkerhout werkt aan een versterking

Nadere informatie

Opdrachten. Werkplaats Wonen Doel Een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt.

Opdrachten. Werkplaats Wonen Doel Een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt. 3 Opdrachten Werkplaats Wonen Doel Een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt. Opdracht Opstellen van een regionale visie op en regionaal programma voor de woningmarkt. Maken van een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie