Afdeling Samenleving Februari Concept-nota burgerparticipatie gemeente Woudrichem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling Samenleving Februari Concept-nota burgerparticipatie gemeente Woudrichem"

Transcriptie

1 Afdeling Samenleving Februari 2012 Concept-nota burgerparticipatie gemeente Woudrichem

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Wat is burgerparticipatie? 3 2. Doelen burgerparticipatie 3 3. Participatievormen 4 4. De huidige burgerparticipatie in de gemeente Woudrichem 4 5. Toekomstige burgerparticipatie in de gemeente Woudrichem 5 6. Financiële consequenties 6 7. Evaluatie 6 2

3 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De belangrijkste doelgroep van een gemeente is de burger. Eén keer in de 4 jaar gaan stemgerechtigde inwoners naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit democratische recht kan worden gezien als de ultieme vorm van burgerparticipatie, maar de moderne burger wil meer. Zo vraagt hij steeds meer om eigen zeggenschap over gemeentelijke aangelegenheden, vooral die aangelegenheden die hem rechtstreeks raken. Zo is in 2011 in Almkerk een dorpsraad opgericht en bestaat in Giessen- Rijswijk al enige jaren de dorpsraad Eén Giessen-Rijswijk. In Uitwijk-Waardhuizen zijn er plannen voor de oprichting van een dorpsraad. Ook de gemeente Woudrichem erkent de waarde van de inbreng van inwoners als ervaringsdeskundigen: betrokkenheid van burgers kan een kwaliteitsverbetering van beleid opleveren, het draagvlak verhogen en uiteindelijk het vertrouwen van de burger in de lokale overheid doen toenemen. De gemeente Woudrichem kiest dan ook voor de samenwerking met de bewoners, zoals blijkt uit het coalitieprogramma : Onze inwoners en ondernemers staan centraal. Een aantal officiële adviesorganen, waarvan wij de inbreng zeer waarderen, denkt en stuurt actief mee bij het tot stand komen van beleid. Wij willen burgerparticipatie ook via andere kanalen bevorderen en staan open voor initiatieven met een breed draagvlak vanuit de samenleving, om georganiseerd mee te denken met beleid. Uiteindelijke besluitvorming vindt in de gemeenteraad plaats. Wij staan open voor suggesties, voor ideeën en kritiek. Wij willen creatief en flexibel inspelen op thema s die leven in de samenleving, wij willen een stimulans zijn voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen die initiatieven ontplooien die onze gemeenschap levendig, dynamisch en leefbaar houden. 1.2 Wat is burgerparticipatie? Burgerparticipatie is een manier van werken waarbij de overheid burgers en belanghebbenden in de gelegenheid stelt om in een zo vroeg mogelijk stadium mee te denken, samen te werken en een daadwerkelijke inbreng te hebben in de beleids- en planvorming. Zij treedt daartoe met hen in direct contact om de inzichten, ervaringen en belangen van burgers te kennen en die te benutten. Doel is om de kwaliteit van het beleid, de besluiten en de uitvoering te verhogen. Onderscheid burgerparticipatie en inspraak Burgerparticipatie is niet hetzelfde als inspraak. Bij burgerparticipatie gaat het om een vrijwillige wisselwerking tussen partijen, terwijl inspraak een wettelijk recht is. Inspraak is het inbrengen van bedenkingen en bezwaren tegen concrete voorstellen. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om inspraak in een verordening te regelen (hierin kan overigens ook geregeld worden dat er geen inspraak plaatsvindt). Burgerparticipatieprocessen daarentegen zijn gericht op het vooraf meedenken, adviseren en zo mogelijk meebeslissen. 2. Doelen burgerparticipatie Burgerparticipatie dient in ieder geval de volgende doelen: - Initiatieven van burgers stimuleren - De afstand tussen burger en overheid verkleinen - Draagvlak voor beleid en plannen vergroten - De kwaliteit van beleid en plannen verhogen Burgerparticipatie is niet in alle gevallen wenselijk of mogelijk. Bewoners hebben niet altijd de behoefte om overal bij betrokken te worden en ook niet voor alle gemeentelijke activiteiten en processen is burgerparticipatie nodig. In algemene zin bieden de volgende situaties ruimte voor het toepassen van burgerparticipatie: - Met het onderwerp zijn grote belangen van burgers gemoeid - Het onderwerp ligt maatschappelijk gevoelig - Het onderwerp speelt zich in de directe leefomgeving van burgers af - Het onderwerp is niet (wettelijk) dichtgetimmerd, maar laat ruimte voor creativiteit van participanten 3

4 Als een van de bovenstaande situaties zich voordoet, moet worden overwogen een participatie te voeren. Bij die afweging moet een aantal randvoorwaarden uitdrukkelijk in ogenschouw worden genomen. Randvoorwaarden burgerparticipatie - Beïnvloedingsruimte Is er inderdaad ruimte voor veranderingen en nieuwe ideeën? Kan er iets gedaan worden met de resultaten van de interactie? Dit hangt van allerlei zaken af, zoals beleidsruimte, politieke wil, afhankelijkheid van andere projecten en de beschikbare middelen om ingebrachte ideeën en wijzigingen ook te honoreren. - Managen van verwachtingen Vooraf moeten de afspraken over rollen, inbreng en belangen van de verschillende participanten (college, raad, ambtenaren, belanghebbenden) duidelijk zijn. Dat geldt ook voor de juridische kaders, het gespreksonderwerp en zaken die invloed kunnen hebben op het eindresultaat. - Bereidheid deelnemers Zonder bereidheid geen participatie. Het opdringen van participatie heeft een averechts effect. De bereidheid hangt af van interesse van bewoners in het onderwerp; gaat er veel veranderen, is het abstract, is het een onderwerp voor nu of voor later en hoe staat het met eerdere ervaringen? En tot slot, de deelnemers moeten er tijd in willen steken. - Meerwaarde Burgerparticipatie vraagt tijd en inzet, zowel van de gemeente als de bewoner. Er moet dan ook worden bekeken of toepassing van burgerparticipatie het meest geschikte middel is. Wat is meerwaarde,is er noodzaak voor interactie? Is input en medewerking van de doelgroepen belangrijk? Als bijvoorbeeld draagvlak de motivatie is, dan kan een campagne of lobby effectiever zijn dan een participatietraject. - Organisatorische randvoorwaarden (tijd, geld, capaciteit) Voor participatie is tijd, geld en capaciteit nodig. Burgers en organisaties betrekken bij beleid en planvorming hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn, maar kan ook dan veel tijd en inzet vergen. Er zijn simpele vormen van interactie denkbaar: soms is een telefoontje naar de juiste persoon al voldoende. Daarentegen kan een simpele vraag of actie om burgers en organisaties bij beleid te betrekken ook in een tijdrovend traject uitmonden. Het betekent voor het management, maar ook voor het college en de raad, wel dat er vooruit gekeken moet worden naar de projecten die interactief kunnen worden aangepakt. Zo ontstaat er een gezamenlijke en voor iedereen inzichtelijke agenda. - Geen participatie is ook een keuze Het kan zijn dat aan de randvoorwaarden voor toepassing van burgerparticipatie is voldaan, maar dat er toch wordt besloten geen participatie toe te passen. Onvoorziene omstandigheden kunnen tot dat besluit leiden. Het is van belang de (potentiële) participanten te informeren en open en transparant te communiceren over de redenen op grond waarvan is besloten geen participatietraject te volgen. 3. Participatievormen Als duidelijk is wat het vraagstuk is, wie er mee te maken hebben, hoe complex het is en wat het doel is om burgerparticipatie in te zetten kan bepaald worden welke vorm van burgerparticipatie kan het best worden toegepast en wat de rol en de invloed is van de verschillende partijen. Er kunnen vijf vormen van burgerparticipatie onderscheiden worden: 1. Informeren Het bestuur zelf bepaalt de agenda voor besluitvorming en informeert hierover eenzijdig de burgers. De rol van de participant is die van ontvanger. 2. Raadplegen Het bestuur bepaalt zelf de (politieke) agenda voor besluitvorming. De betrokken burgers en organisaties worden gezien als gesprekspartners bij de ontwikkeling van beleid. De gespreksresultaten vormen bouwstenen voor beleid. Bestuurders verbinden zich niet aan de resultaten die uit de gesprekken naar voren komen. De rol van de participant is geconsulteerde, de gemeente houdt rekening met de wensen van de deelnemers. 3. Adviseren Het bestuur stelt de politieke agenda samen. De betrokken burgers en organisaties hebben de gelegenheid om problemen aan te dragen en oplossingen te formuleren. Bestuurders verbinden zich aan de resultaten van het participatietraject, maar kunnen er eventueel van 4

5 afwijken als dat beargumenteerd gebeurt. De rol van de participant is (gevraagd of ongevraagd) adviseur, de gemeente vraagt om advies. 4. Coproduceren Het bestuur en de betrokken burgers en organisaties komen gezamenlijk een agenda overeen, waarna ook gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht. Het gemeentebestuur verbindt zich aan de oplossingen. De rol van de participant en de gemeente is samenwerkingspartner. 5. (Mee)beslissen Het bestuur delegeert de besluitvorming aan betrokkenen en neemt de genomen besluiten over. De rol van de participant is medebeslisser, de gemeente stelt de randvoorwaarden op. 4. De huidige burgerparticipatie in de gemeente Woudrichem Op dit moment maakt de gemeente Woudrichem gebruik van de volgende instrumenten die tot burgerparticipatie gerekend kunnen worden: - Burgers kunnen inspreken bij de opiniërende raadsvergaderingen. - Burgers kunnen een initiatiefvoorstel indienen bij de raad op basis van de Verordening Burgerinitiatief gemeente Woudrichem. - De gemeente Woudrichem heeft verschillende adviesraden ingesteld: de cultuurraad, de jongerenraad, de seniorenraad, de sportraad, de cliëntenraad sociale voorzieningen en de WMO-raad. Deze raden kunnen het college gevraagd en ongevraagd adviseren op de voor de betreffende raad relevante beleidsterreinen. - Wijkavonden college. In 2007 zijn deze voor de laatste keer georganiseerd. - Voorafgaand aan het opstellen van beleidsnotities worden belanghebbenden uitgenodigd om input te leveren, bijvoorbeeld door middel van workshops, enquêtes, discussieavonden en/of inspraak. Dit is onder meer het geval geweest bij de planvorming rond Almkerk-West, het opstellen van het gemeentelijke speelplaatsenplan, de Sportnota en de Woonvisie. 5. Toekomstige burgerparticipatie in de gemeente Woudrichem Om burgerparticipatie structureel in te bedden in het gemeentelijk beleid wordt het volgende voorgesteld: Voorstel 1. Een portefeuillehouder burgerparticipatie benoemen. Maak de burgemeester portefeuillehouder burgerparticipatie en daarmee verantwoordelijk voor burgerparticipatie en de communicatie daarover in de gehele gemeente. De gerealiseerde activiteiten in het kader van burgerparticipatie zullen worden vermeld in het burgerjaarverslag. Voorstel 2. De werkeenheid communicatie coördineert de burgerparticipatie. Burgerparticipatie is afdelingoverstijgend en heeft in grote mate te maken met communicatie. Het ligt daarom voor de hand de ambtelijke coördinatie weg te leggen bij de werkeenheid communicatie. De werkeenheid communicatie bekijkt met de vakafdeling per geval welke vorm van burgerparticipatie wordt toegepast. De werkeenheid communicatie is hierbij ondersteunend. Voorstel 3. De afweging wel of geen burgerparticipatie inbedden in beleidsprocedures. Bij onderwerpen waarbij grote belangen van burgers zijn gemoeid, die maatschappelijk gevoelig zijn of zich in de directe leefomgeving van burgers afspelen zal de betreffende portefeuillehouder (na overleg met het MT) aangeven of er een participatietraject moet worden gelopen en zo ja, welk burgerparticipatie traject. Een en ander zal worden opgenomen in een startnotitie of projectvoorstel. Het is noodzakelijk om medewerkers te informeren over burgerparticipatie, de hierin gewenste werkwijze en de verschillende vormen van burgerparticipatie en hen te trainen in houding en gedrag ten aanzien van burgerparticipatie. Voorstel 4. In de gemeente Woudrichem voorlopig alleen de participatievormen informeren, raadplegen en adviseren toepassen. Voor de participatievormen coproduceren en (mee)beslissen wordt vooralsnog niet gekozen. In de toekomst is het mogelijk dat hierin verandering komt. Overigens kunnen burgers op grond van de Verordening Burgerinitiatief gemeente Woudrichem de raad wel vragen een onderwerp op de raadsagenda te zetten, De gemeente dient altijd op een verzoek, initiatief, idee of vraag van een inwoner mee te denken en daarin zo vraaggericht als mogelijk proberen mee te werken. Voorstel 5. Geen referendumverordening vaststellen. De gemeente Woudrichem kent geen referendumverordening. Ook hier geldt, net als bij het 5

6 burgerinitiatief, dat houding en gedrag van vraaggericht werken van de politiek en de medewerkers het meest belangrijk is. Als er door de gemeente goed geluisterd wordt naar inwoners is een referendumverordening niet nodig. Ook in het kader van de deregulering wordt een referendumverordening afgeraden. Voorstel 6. Handhaven formele adviesraden De cultuurraad, de jongerenraad, de seniorenraad, de sportraad en de WMO-raad zijn door het college of raad ingesteld en kunnen het college gevraagd en ongevraagd adviseren op de voor de betreffende raad relevante beleidsterreinen. Voorstel 7. Dorpsraden of andere vormen van burgerparticipatie financieel ondersteunen Binnen de gemeente Woudrichem zijn -voorzover bekend- op dit moment twee dorpsraden actief in drie kernen. Het is belangrijk aan te geven welke rol een dorpsraad of andere vormen van burgerparticipatie (zoals bijvoorbeeld het politiek café in Andel) heeft. Hier zijn een aantal opties voor. Geadviseerd wordt de dorpsraad en andere vormen van burgerparticipatie een klankbordfunctie te geven, onder de volgende voorwaarden: - Er wordt een heel dorp vertegenwoordigd (niet alleen een paar straten). - Er is maximaal 1 dorpsraad of andere vorm van burgerparticipatie per kern (Almkerk, Andel, Giessen-Rijswijk, Oudendijk, Uitwijk-Waardhuizen, Woudrichem). - Er wordt gezorgd voor een breed maatschappelijk draagvlak binnen het dorp. - De dorpsraad of de andere vorm van burgerparticipatie is democratisch gevormd. - Een dorpsraad of andere vorm van burgerparticipatie fungeert als klankbord van het college (gevraagd en ongevraagd) over onderwerpen die de leefbaarheid van het dorp betreffen. - Een door het college erkende dorpsraad of andere vorm van burgerparticipatie kan jaarlijks subsidie ontvangen: ,10 per inwoner van het betreffende dorp. - De werkeenheid communicatie onderhoudt de contacten met de dorpsraden c.q. de andere vormen van burgerparticipatie. Een en ander zal worden uitgewerkt in een nadere regel, behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Woudrichem. Voorstel 8. Onderzoeken mogelijkheden internet/social media Als gemeente kunnen we niet meer om internet/social media heen. Het wordt steeds belangrijker. Social media bieden kansen in het contact met burgers. Mensen die niet via de traditionele methoden van burgerparticipatie betrokken worden, zijn mogelijk wel via social media te bereiken. Veel inwoners van de gemeente Woudrichem, vooral jongeren, maken gebruik van sociale media. Het biedt een toegankelijk en drempelvrij podium om op ieder gewenst moment van de dag ideeën te opperen of met elkaar te discussiëren. Zo wordt op een innovatieve manier brede participatie mogelijk gemaakt. De gemeente zal hiervoor bereikbaar moeten zijn, ook op de momenten dat dit relevant is voor de burger (dat wil zeggen ook buiten kantoortijden). Daarom moet de gemeente ook alle informatie geven die nodig is voor een waardevolle inbreng van de burger. Dat betekent dat de gemeente transparant moet zijn. Er is een relatie te leggen tussen de mate van transparantie en betrokkenheid: Hoe transparanter de gemeente, hoe meer betrokken de burgers. Voordelen van het gebruik van social media ten opzichte van de traditionele vormen van burgerparticipatie zijn snelheid, lagere kosten en efficiency. Een nadeel kan zijn de kans op verminderde zorgvuldigheid. We gaan onderzoeken hoe we internet/social media zo optimaal mogelijk kunnen inzetten voor burgerparticipatie. Voorstel 9. Wijkbezoeken Op verzoek van de dorpsraden of naar aanleiding van andere initiatieven zal het college actief participeren bij wijkbezoeken. 6. Financiële consequenties Het invoeren van burgerparticipatie op de wijze zoals in deze nota is aangegeven, met name het instellen van de dorpsraden, kost tijd en geld. Dit zal deels incidenteel zijn en deels structureel. De incidentele kosten hebben te maken met de implementatie van de burgerparticipatie in het gemeentelijk beleid en de ambtelijke organisatie. Hoewel er bij het opstellen van beleid al veel gebruik wordt gemaakt van burgerparticipatie, zal er toch en een bewustmaking- en opleidingstraject worden ingezet voor zowel de ambtelijke organisatie als voor het college en de raad. 6

7 Daarnaast zal het invoeren van burgerparticipatie meer personele capaciteit vragen, met name bij de werkeenheid communicatie. Vooral voor het onderhouden van de contacten met de dorpsraden zal een uitbreiding van het aantal uren moeten plaatsvinden. Geschat wordt zo n 10 uur per dorpsraad op jaarbasis. Daarnaast zullen er voor elk project uren moeten worden geraamd voor het participatietraject. Op de vakafdelingen zitten deze uren al in de jaarplanning, bij de werkeenheid communicatie nog niet. 7. Evaluatie Het invoeren van burgerparticipatie in de gemeente gaat niet van de ene op de andere dag. Daarom wordt voorgesteld in 2012 te starten en een evaluatie uit te voeren in Hier zullen de burgers van de gemeente Woudrichem, adviesraden en dorpsraden etc. ook bij betrokken worden. De volgende stap is om op basis van de opgedane ervaring over te gaan tot het vaststellen van een definitieve werkwijze bij burgerparticipatie voor de hele organisatie. 7

Afdeling Samenleving November Concept-nota burgerparticipatie gemeente Woudrichem

Afdeling Samenleving November Concept-nota burgerparticipatie gemeente Woudrichem Afdeling Samenleving November 2011 Concept-nota burgerparticipatie gemeente Woudrichem Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Wat is burgerparticipatie? 3 2. Doelen burgerparticipatie 3 3. Participatievormen

Nadere informatie

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol]

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] Inleiding De vragenboom is een hulpmiddel om weloverwogen te bepalen of en in welke vorm interactief wordt gewerkt. Bij het aanbieden van de ingevulde vragenboom

Nadere informatie

Burgerparticipatie in Alkmaar. Gemeente Alkmaar

Burgerparticipatie in Alkmaar. Gemeente Alkmaar Burgerparticipatie in Alkmaar Gemeente Alkmaar 1 Burgerparticipatie in Alkmaar Aanleiding en ambitie In het kader van het programma Harmonisatie is ook het burgerparticipatiebeleid opnieuw bekeken. Voor

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST/PU/CO Participatieladder 1- Notagegevens Notanummer 2007.40363 Datum 21-11-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

De Utrechtse Participatiestandaard

De Utrechtse Participatiestandaard De Utrechtse Participatiestandaard Participatie leidt tot betere projecten, betere afwegingen en besluitvorming en tot meer draagvlak. Bij ieder project is de vraag aan de orde wanneer en in welke mate

Nadere informatie

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE De Monitor Burgerparticipatie wordt tweejaarlijks uitgevoerd om het gemeentelijk beleid en activiteiten op het gebied van burgerparticipatie landelijk in kaart te

Nadere informatie

Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad

Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad Burgerparticipatie en de rol van de gemeenteraad 5 juli 2018 Raadswerkgroep Burgerparticipatie In november 2017 heeft een aantal raadsleden zich opgegeven om de Raadswerkgroep Burgerparticipatie te vormen

Nadere informatie

Vergaderen in West Betuwe. Eerste gemeenschappelijke gedachtevorming binnen de raadswerkgroep Bestuur & Organisatie

Vergaderen in West Betuwe. Eerste gemeenschappelijke gedachtevorming binnen de raadswerkgroep Bestuur & Organisatie Vergaderen in West Betuwe Eerste gemeenschappelijke gedachtevorming binnen de raadswerkgroep Bestuur & Organisatie Herindelingsadvies Par.4.3.: Samen met de samenleving West Betuwe Voert haar wettelijke

Nadere informatie

Burger- en overheidsparticipatie Theoretisch kader

Burger- en overheidsparticipatie Theoretisch kader Burger- en overheidsparticipatie Theoretisch kader Inleiding Deze notitie beschrijft het theoretisch kader van de begrippen burger- en overheidsparticipatie. Het is tegelijkertijd bedoeld als agenda voor

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 9 oktober 2007 Nummer voorstel: 2007/113

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 9 oktober 2007 Nummer voorstel: 2007/113 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 9 oktober 2007 Nummer voorstel: 2007/113 Voor raadsvergadering d.d.: 23-10-2007 Agendapunt: 14

Nadere informatie

Beleidsparticipatie. Hier komt de titel van de presentatie

Beleidsparticipatie.  Hier komt de titel van de presentatie Beleidsparticipatie hannes.jossart@bataljong.be ellen.degrauwe@bataljong.be zita.depauw@bataljong.be Hier komt de titel van de presentatie 1 Participatie is een fundamenteel recht van kinderen en jongeren

Nadere informatie

Ridderkerk dragen we samen!

Ridderkerk dragen we samen! Ridderkerk dragen we samen! Inleiding In mei 2015 heeft de gemeenteraad de startnotitie vastgesteld met de titel Ridderkerk dragen we samen! De subtitel luidt: van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie.

Nadere informatie

De Utrechtse Participatiestandaard

De Utrechtse Participatiestandaard De Utrechtse Participatiestandaard Participatie leidt tot betere projecten, betere afwegingen en besluitvorming en tot meer draagvlak. Bij ieder project is de vraag aan de orde wanneer en in welke mate

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: * Instelling Jongerenraad. Datum: 22 juni 2015. Decosnummer: 361

Initiatiefvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: * Instelling Jongerenraad. Datum: 22 juni 2015. Decosnummer: 361 Initiatiefvoorstel Status: besluitvormend Agendapunt: * Onderwerp: Instelling Jongerenraad Datum: 22 juni 2015 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 361 Informant: Jan Rooijakkers j.rooijakkers@dalfsen.nl

Nadere informatie

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 Conform: De Langedijker werkwijze, Notitie interactief werken gemeente Langedijk op basis

Nadere informatie

Informatienota voor de gemeenteraad

Informatienota voor de gemeenteraad Informatienota voor de gemeenteraad Datum 2 februari 2016 Behandelend ambtenaar P. Wieggers Team Sociaal Beleid Portefeuillehouder J.H.A.P. Sluiter/H.W.M. Witjes Registratienummer 16RDS00046 *16RDS00046*

Nadere informatie

Imrat Verhoeven Uva/AISSR. Vormgeven aan overheidsparticipatie

Imrat Verhoeven Uva/AISSR. Vormgeven aan overheidsparticipatie Imrat Verhoeven Uva/AISSR Vormgeven aan overheidsparticipatie In een notendop Activerende verzorgingsstaat leidt tot meer nadruk verhoudingen burgers onderling Hoe democratisch zijn die verhoudingen eigenlijk?

Nadere informatie

Samen werken aan Roerdalen. Praktische handleiding voor burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming

Samen werken aan Roerdalen. Praktische handleiding voor burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming Samen werken aan Roerdalen Praktische handleiding voor burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming Gemeente Roerdalen Oktober 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 3 2. Definitie Burgerparticipatie..

Nadere informatie

Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk!

Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk! NOTA BEWONERSPARTICIPATIE GEMEENTE BEST Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk! Refnummer: INT12-0110 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Waarom bewonersparticipatie? 3 3. Maatwerk 4 4. Kaders Best

Nadere informatie

Participatiewijzer gemeente De Bilt

Participatiewijzer gemeente De Bilt Participatiewijzer gemeente De Bilt Stap 1: Inventarisatie Je staat aan de start van een project/ beleidstraject, maar vraagt je af of en hoe je inwoners en/of ondernemers moet betrekken bij je project.

Nadere informatie

Routeplanner Right to Challenge

Routeplanner Right to Challenge Routeplanner Right to Challenge Netwerk Right to Challenge www.righttochallenge.nl Voor bewoners, maatschappelijke initiatiefnemers, gemeentebestuurders en ambtenaren Een praktische aanpak om als gemeente,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. Samenvatting Doelstellingen van burgerparticipatie Definitie Onderscheid inspraak en participatie 6

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. Samenvatting Doelstellingen van burgerparticipatie Definitie Onderscheid inspraak en participatie 6 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. De kaders voor burgerparticipatie 6 2.1 Doelstellingen van burgerparticipatie 6 2.2 Definitie 6 2.3 Onderscheid inspraak en participatie 6 2.4

Nadere informatie

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Hieronder een eerste en tweede reactie van de Rekenkamer. 1 Bijlage: Ambitiedocument Burgerparticipatie met bijbehorende Verordening te downloaden via deze link. Eerste

Nadere informatie

Kadernota Burgerparticipatie 2013 Investeren in betrokkenheid. Gemeente Reusel-De Mierden

Kadernota Burgerparticipatie 2013 Investeren in betrokkenheid. Gemeente Reusel-De Mierden Kadernota Burgerparticipatie 2013 Investeren in betrokkenheid Gemeente Reusel-De Mierden 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Probleemstelling... 4 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

LOKAAL SAMENSPEL. enqueteresultaten: de verschillen tussen de interne en externe beelden

LOKAAL SAMENSPEL. enqueteresultaten: de verschillen tussen de interne en externe beelden LOKAAL SAMENSPEL enqueteresultaten: de verschillen tussen de interne en externe beelden 1 ALGEMEEN BEELD geen onverklaarbare uitkomsten verschillen in waardering van het samenspel intern en extern, en

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016; CVDR Officiële uitgave van Neerijnen. Nr. CVDR600899_1 28 januari 2019 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Neerijnen houdende regels voor Adviesraad sociaal domein Verordening Adviesraad voor

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuibouievard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 22 februari 2011 Ons kenmerk SBC/529089 Begrotingsprogramma Bestuur en samenwerking Betreft vaststellen Verordening

Nadere informatie

Er zijn (grote) belangen van burgers gemoeid met het onderwerp: neen stop ja ga door. Er is voldoende beïnvloedingsruimte voor inbreng van betrokkenen

Er zijn (grote) belangen van burgers gemoeid met het onderwerp: neen stop ja ga door. Er is voldoende beïnvloedingsruimte voor inbreng van betrokkenen Stroomschema Burgerparticipatie Stap 1 situatieschets Omschrijf de beleidssituatie: Wat is het probleem? Breng de complexiteit in beeld. Wie zijn de spelers en wat zijn hun belangen? Maak een krachtenveldanalyse

Nadere informatie

Notitie Werkgroep Burgerparticipatie

Notitie Werkgroep Burgerparticipatie Notitie Werkgroep Burgerparticipatie Aanleiding Op 11 mei 2010 is aan de burgemeester van de gemeente Montferland, het burgerinitiatiefvoorstel van de heren Van Elk en Reumer, inzake burgerparticipatie,

Nadere informatie

Zo kijkt VVJ naar participatie 1

Zo kijkt VVJ naar participatie 1 Zo kijkt VVJ naar participatie Groeien naar meer participatief besturen Groeien naar, want kun je niet snel snel, en niet in je eentje Participatief besturen : is voor VVJ een voorwaarde voor goed beleid

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST BESPREKING RESULTATEN FOTO GEMEENTE VOORST LOKALE DEMOCRATIE. 20 november 2017 Erik Koopman Vincent van Stipdonk

RAADSBIJEENKOMST BESPREKING RESULTATEN FOTO GEMEENTE VOORST LOKALE DEMOCRATIE. 20 november 2017 Erik Koopman Vincent van Stipdonk RAADSBIJEENKOMST BESPREKING RESULTATEN FOTO LOKALE DEMOCRATIE GEMEENTE VOORST 20 november 2017 Erik Koopman Vincent van Stipdonk Agenda 19.30 uur Opening door burgemeester 19.35 uur Presentatie foto lokale

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Inleiding. De Utrechtse participatiestandaard. DE UTRECHTSE PARTICIPATIEAANPAK IN HET KORT - stand van zaken 2016

Inleiding. De Utrechtse participatiestandaard. DE UTRECHTSE PARTICIPATIEAANPAK IN HET KORT - stand van zaken 2016 DE UTRECHTSE PARTICIPATIEAANPAK IN HET KORT - stand van zaken 2016 Inleiding In deze notitie is de bestaande participatieaanpak, die we hanteren in 2016, op de rij gezet. Deze vormt het startpunt voor

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer 10-112 Registratienummer raad 597161 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 595230 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de

Nadere informatie

Beter beleid door burger-participatie: doel en methoden

Beter beleid door burger-participatie: doel en methoden Beter beleid door burger-participatie: doel en methoden 27 maart 2008 Jonge Ambtenarendag Suzanne van der Pijll en Marjolein Sterk Burgerparticipatie is een containerbegrip Overheid (1945-1975) _ Nederland

Nadere informatie

(Burger) participatie. De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli 2015 Tessa van den Berg

(Burger) participatie. De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli 2015 Tessa van den Berg (Burger) participatie De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli Tessa van den Berg AGENDA - Welke soorten en vormen van (burger)participatie zijn er? - Een korte theoretische introductie - Wat is en

Nadere informatie

De raad van de gemeente Heemskerk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 december 2017;

De raad van de gemeente Heemskerk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 december 2017; Bekendmaking vaststelling beleid De raad van Heemskerk maakt bekend de Verordening participatie sociaal domein gemeente Heemskerk 2018 op 22 februari 2018 te hebben vastgesteld. De Verordening participatie

Nadere informatie

gezien het voorstel het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 19 december 2017;

gezien het voorstel het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 19 december 2017; man ETTEN LEUR De raad van de gemeente Etten-Leur; gezien het voorstel het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 19 december 2017; gezien het amendement zoals ingebracht door de fracties van CDA,

Nadere informatie

Participatieladder. Vorm van participatie

Participatieladder. Vorm van participatie Statenvoorstel nr. PS/2014/1080 Participatiecode Overijssel Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 09-12-2014 2014/0332094 dhr F. v. Damme, telefoon 038 4999268 e-mail F.v.Damme@overijssel.nl Aan Provinciale

Nadere informatie

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer V.2008-114 Datum: Behandelend F.A. Linthorst ambtenaar 18 nov. 2008 Postreg.nr. Directeur: Tel.nr 0345-636292 K. Burger ONDERWERP: Adviesraad Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Naam project. Participatie- en communicatieplan. Versie concept dd-mm-jjjj

Naam project. Participatie- en communicatieplan. Versie concept dd-mm-jjjj Kerngegevens Hier kan je een uitspraak of overkoepelende tekst over je onderwerp plaatsen, met evt. de naam van degene die de uitspraak heeft gedaan. Maar dat hoeft niet; je kunt deze tekst ook gewoon

Nadere informatie

Burgerbetrokkenheid in Beweging. Wat vraagt succesvolle participatie van en met burgers van uw gemeente?

Burgerbetrokkenheid in Beweging. Wat vraagt succesvolle participatie van en met burgers van uw gemeente? Burgerbetrokkenheid in Beweging Wat vraagt succesvolle participatie van en met burgers van uw gemeente? 12/19/2017 Wie ben ik en wat doe ik? Burgerbetrokkenheid in beweging Waar hebben we het eigenlijk

Nadere informatie

Beleidsnotitie burgerparticipatie

Beleidsnotitie burgerparticipatie Beleidsnotitie burgerparticipatie Inleiding Gemeenteraad en college hebben besloten om het onderwerp burgerparticipatie opnieuw op de agenda te zetten. Bij burgerparticipatie gaat het over de manier waarop

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken.

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Definitie gebiedsgericht werken: Gebiedsgericht werken is een proces van structurele samenwerking tussen de gemeente en haar

Nadere informatie

Participatie in Nederlandse cases. Publieksparticipatie. The Bridge. Toren. De Overspanning. Toren

Participatie in Nederlandse cases. Publieksparticipatie. The Bridge. Toren. De Overspanning. Toren Participatie in Nederlandse cases Rolf Müller Regio regiodirecteur DLG Gelderland Berthe Jongejan Landschapsarchitect DLG Utrecht Centraal The Bridge ISSUES De Overspanning PROCESSEN EN FASERING MENSEN

Nadere informatie

Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen vergaderstructuur gemeenteraad Bijlage(n) : 3

Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen vergaderstructuur gemeenteraad Bijlage(n) : 3 Voorstel aan : Gemeenteraad van 18 december 2006 Behandeling in : Commissies Grondgebiedszaken en Algemeen Bestuursbeleid en Samenlevingszaken en Middelen van 6 december 2006 Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen

Nadere informatie

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Partijen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de portefeuillehouder

Nadere informatie

Samenvatting : In deze startnotitie worden de uitgangspunten en het proces om tot een Basisdocument Burgerparticipatie te komen beschreven.

Samenvatting : In deze startnotitie worden de uitgangspunten en het proces om tot een Basisdocument Burgerparticipatie te komen beschreven. Voorstel aan : Gemeenteraad van februari 2011 Nummer : 9 Onderwerp : Burgerparticipatie Bijlage(n) : 1. Overzicht participanten 2. Manieren van participeren 3. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

11 mei april 2017 R BIRB/2017/2575

11 mei april 2017 R BIRB/2017/2575 W GEMEENTE VELSEN Raadsbesluit Datum raadsvergadering Datum IJmond-commissie Raadsbesluitnummer Registratienummer 11 mei 2017 18 april 2017 R17.022 Onderwerp: toekomst van de IJmondsamenwerking De raad

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2017 De raad van de gemeente Helmond Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016 Gelet op artikel 147 Gemeentewet, artikel 47 Participatiewet,

Nadere informatie

Vervolgcursus Wmo de Decentralisaties (Wmo 2015) in de uitvoering

Vervolgcursus Wmo de Decentralisaties (Wmo 2015) in de uitvoering Vervolgcursus Wmo 2016 de Decentralisaties (Wmo 2015) in de uitvoering Wat is het Huis voor de Zorg? Provinciale organisatie (subsidie) Inzet voor de belangen van alle (potentiële) zorgvragers in Limburg

Nadere informatie

I Inleiding. Startnotitie Burgerparticipatie binnen de gemeente Cuijk. Vastgesteld in de rekenkamercommissie van 23 februari 2010.

I Inleiding. Startnotitie Burgerparticipatie binnen de gemeente Cuijk. Vastgesteld in de rekenkamercommissie van 23 februari 2010. Startnotitie Burgerparticipatie binnen de gemeente Cuijk Vastgesteld in de rekenkamercommissie van 23 februari 2010 I Inleiding De Rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek naar het gevoerde beleid

Nadere informatie

Procesvoorstel co-creatie.

Procesvoorstel co-creatie. Procesvoorstel co-creatie. Beleid voor mantelzorgers, vrijwilligers en ouderen. J. Heijdens en Mariska Belliot 21-03-2017 2017 Naam opsteller J. Heijdens en Mariska Belliot Datum vaststelling 16-03-2017

Nadere informatie

Lokale democratie onder / december 2017

Lokale democratie onder / december 2017 Lokale democratie onder druk @Ostaaijen / december 2017 Spoorboekje Wat is er aan de hand met de lokale democratie? - afhakende inwoners - aanhakende inwoners Rol gemeenteraad in de lokale democratie -

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel CDA Cranendonck. Cranendonck, krachtige kernen. Voorstel:

Initiatiefvoorstel CDA Cranendonck. Cranendonck, krachtige kernen. Voorstel: Initiatiefvoorstel CDA Cranendonck Cranendonck, krachtige kernen VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 11 maart 2014 Naam opsteller Fractie CDA Cranendonck

Nadere informatie

De betrokken burger INITIATIEFVOORSTEL BURGERPARTICIPATIE THEO KERSTEN EN HOLGER RODOE

De betrokken burger INITIATIEFVOORSTEL BURGERPARTICIPATIE THEO KERSTEN EN HOLGER RODOE De betrokken burger INITIATIEFVOORSTEL BURGERPARTICIPATIE THEO KERSTEN EN HOLGER RODOE VOORWOORD De gemeente Gennep ondergaat op dit moment veel veranderingen die te maken hebben met het zwaar weer waarin

Nadere informatie

VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN De raad van de gemeente... overwegende dat er een verordening adviesraad sociaal domein moet komen, gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3 derde

Nadere informatie

ONDERZOEK GEBIEDSGERICHT WERKEN

ONDERZOEK GEBIEDSGERICHT WERKEN ONDERZOEK GEBIEDSGERICHT WERKEN Gemeente Oss November 2017 www.ioresearch.nl ONDERZOEKSVRAGEN 1. Hoe is het beleid rondom gebiedsgericht werken vormgegeven? 2. Wat zijn de ervaringen van de intern en extern

Nadere informatie

Samenwerking en Toekomst Drechtsteden

Samenwerking en Toekomst Drechtsteden sterke, aantrekkelijke, bereikbare regio politiek/maatschappelijk gestuurd rmjp Samenwerking en Toekomst Drechtsteden Toekomst Netwerkbestuur 20 maart 2013 programmering: helder belegde bevoegdheden doortastend

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009. Dames en heren,

Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009. Dames en heren, Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009 Dames en heren, Een maand geleden mocht ik in Utrecht samen met vertegenwoordigers van 47 Europese landen

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Inleiding In Langedijk lopen momenteel een aantal grote, ingrijpende projecten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van door de gemeente ingestelde klankbordgroepen. Daarnaast

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

BURGERPARTICIPATIE April 2013 (2 e versie)

BURGERPARTICIPATIE April 2013 (2 e versie) BURGERPARTICIPATIE April 2013 (2 e versie) Inleiding: De gemeente Zederik wil haar burgers betrekken bij het beleid met als motto: De burger centraal. Deze nota gaat over de rol van de gemeente in relatie

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. 12 januari Betreft: Routeplanner Right to Challenge. Geachte leden van de Gemeenteraad,

Aan de Gemeenteraad. 12 januari Betreft: Routeplanner Right to Challenge. Geachte leden van de Gemeenteraad, www.righttochallenge.nl Aan de Gemeenteraad 12 januari 2019 Betreft: Routeplanner Right to Challenge Geachte leden van de Gemeenteraad, Right to Challenge (R2C) is het recht van bewonersinitiatieven om

Nadere informatie

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015 De weg van Wmo naar sociaal domein Minisymposium Borger 27 oktober 2015 Burger- en clientenparticipatie Inspraak en invloed Participatie = deelnemen meedenken over beleid, recht op inspraak en invloed

Nadere informatie

VOORZITTER. Algemeen profiel

VOORZITTER. Algemeen profiel Bijlage 1: Voorbeeld Profielschets voorzitter van de Participatieraad Met de nieuwe Participatieraad ontstaat één adviesorgaan dat zorgt voor integrale advisering vanuit de samenleving op het brede sociaal

Nadere informatie

Omgevingsvisie Giessenlanden. Plan van aanpak V1.3. Inleiding

Omgevingsvisie Giessenlanden. Plan van aanpak V1.3. Inleiding Omgevingsvisie Giessenlanden Plan van aanpak V1.3 Inleiding De omgevingsvisie van de gemeente Giessenlanden moet inspireren, ruimte bieden en uitnodigen. Een uitnodiging aan burgers, bedrijven en instellingen

Nadere informatie

Doel en functioneren van wijkraden

Doel en functioneren van wijkraden Doel en functioneren van wijkraden Kenmerk: INT11.0235 Bijlage bij kadernotitie burgerparticipatie Samen beter 1. Inleiding en samenvatting De samenwerking tussen wijkraden en gemeente is nadrukkelijk

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Gereedschapskist co-creatie

Gereedschapskist co-creatie Gereedschapskist co-creatie Samen werken aan een betere samenleving Mei 2018 Mayke ten Bos Carine Kleine Haar Kate Snellens Beste collega, Heel goed dat je erover denkt om een project in co-creatie te

Nadere informatie

Leidraad communicatie en participatie particuliere (bouw)initiatieven

Leidraad communicatie en participatie particuliere (bouw)initiatieven Leidraad communicatie en participatie particuliere (bouw)initiatieven Versie 1.0 Augustus 2018 Omwonenden en belanghebbenden eerder betrekken De gemeente Dalfsen wil dat inwoners in een vroeg stadium betrokken

Nadere informatie

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 gemeente nieuwkoop STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 2. Aanleiding De komende jaren zal de positie

Nadere informatie

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan?

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? handleiding voor gemeenten handleiding voor bewoners z.o.z. Voorwoord In 2013 ontwikkelde de Gemeente Winsum deze werkwijzer omdat we burgers wilden helpen bij

Nadere informatie

Registratienummer collegebesluit:

Registratienummer collegebesluit: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: J.W.M. Pietersen Opgesteld door: Stefanie Peters, afdeling Sociaal Domein en Veiligheid Besluitvormende vergadering:

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad Inhoud A Delfts Doen! Delftenaren maken de stad 1 Delfts Doen! Delftenaren maken de stad P lannen maken in de stad doe je niet alleen. Een goed initiatief vraagt samenwerking en afstemming met bewoners,

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Verordening Wmo-raad gemeente Leudal 2013 De raad van de gemeente Leudal; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Overwegende dat op 1 januari 2007 de

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Interactief werken gemeente Zeist:

Interactief werken gemeente Zeist: Interactief werken gemeente Zeist: 'Samen doen door interactie' 1. Inleiding Eén van de projecten van Op Weg Naar De Kern ging om het vormgeven van interactieve planvorming. In dat kader hebben we het

Nadere informatie

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad Bijlagen 015 17 november 015 nr. 41/8[Vul hier nr. in] reg.nr.intb-15-006 Bijlagen: -- Agendapunt: 1 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein 016 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft

Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft De Raad van de gemeente Delft, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2016, Gelet op: artikel 149 van de gemeentewet,

Nadere informatie

Flexibele adviseringsstructuur sociaal domein 1

Flexibele adviseringsstructuur sociaal domein 1 Flexibele adviseringsstructuur sociaal domein 1 Inleiding Met de decentralisaties in het sociaal domein heeft de gemeente de verantwoordelijkheid gekregen voor de zorg en ondersteuning van een grotere

Nadere informatie

Samenvatting: Advies:

Samenvatting: Advies: College V200900311 Onderwerp: Brede sportcommissie Samenvatting: Inleiding: Op 15 november 2008 is door uw college het convenant met de sportraad opgezegd. Aan een drietal oud-bestuursleden van de sportraad

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad t.a.v. de Griffie

Aan de Gemeenteraad t.a.v. de Griffie From: To: Subject: info@righttochallenge.nl info@righttochallenge.nl Brief Gemeenteraad over Right to Challenge Date: 12.01.2019 12:10:32 (+0100) Attachments:

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Een betrouwbare overheid. Gemeentelijke samenwerking en financiën

Een betrouwbare overheid. Gemeentelijke samenwerking en financiën Een betrouwbare overheid Gemeentelijke samenwerking en financiën 1 Een betrouwbare overheid Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is van de overheid maar

Nadere informatie

Advies voor burgemeester en wethouders. Tel.: 0522-46 75 11

Advies voor burgemeester en wethouders. Tel.: 0522-46 75 11 Advies voor burgemeester en wethouders Afdeling: Bouwen en Milieu Afdeling: Behandelend ambtenaar: Leon Teeuw Behandelend ambtenaar: Tel.: 0522-46 75 11 Tel.: Par. sectordir: Par. afd.hoofd: Par. sectordir:

Nadere informatie

Deelnemers: denktank uit de samenleving, gemeenteraad, college en ambtelijk managementteam

Deelnemers: denktank uit de samenleving, gemeenteraad, college en ambtelijk managementteam Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal Verslag werkatelier over participatie en samenspel tussen samenleving en gemeentebestuur op 4 juni 2015 van 20:00 tot 23:00 uur in het Dorpshuis

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

DOEL. Maatschappelijk Eigendom. Gemeentelijk Eigendom

DOEL. Maatschappelijk Eigendom. Gemeentelijk Eigendom Dordt aan Zet DOEL De gebruikswaarde van een voorziening maximaliseren door de behoefte van alle belanghebbenden centraal te stellen. Gemeentelijk Eigendom Maatschappelijk Eigendom LEVENSLOOP 7Jaar +/+

Nadere informatie

Roerdalen luistert! Wat vindt u? Praktische handleiding voor burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming. www.roerdalen.nl.

Roerdalen luistert! Wat vindt u? Praktische handleiding voor burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming. www.roerdalen.nl. Roerdalen luistert! Wat vindt u? Praktische handleiding voor burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming oktober 2012 www.roerdalen.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Definitie Burgerparticipatie 9

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie