Doel en functioneren van wijkraden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doel en functioneren van wijkraden"

Transcriptie

1 Doel en functioneren van wijkraden Kenmerk: INT Bijlage bij kadernotitie burgerparticipatie Samen beter 1. Inleiding en samenvatting De samenwerking tussen wijkraden en gemeente is nadrukkelijk onderwerp van gesprek geweest in de vergaderingen van de gezamenlijke wijkraden in 2008 en In 2009 heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar het functioneren van wijk- en dorpsraden. Hierbij werd de nota Doel, nut en de noodzaak van wijk- en dorpsraden (2004) als uitgangspunt genomen. Eén van de conclusies van de rekenkamercommissie was dat zowel door een aantal wijkraden als de gemeente het ambitieniveau, zoals verwoord in de nota Doel, nut en de noodzaak van wijk- en dorpsraden als te hoog wordt ervaren. Eén van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie was dat wijkraden en gemeente de nota Doel, nut en de noodzaak van wijk- en dorpsraden gezamenlijk herschrijven en reële doelen en ambities formuleren. Vervolgens is door de gemeente in de notitie Kerntaken wijkraden (2010) een aanzet gegeven voor een omschrijving van doel en kerntaken van de wijkraden plus de verplichtingen van de gemeente ten aanzien van de wijkraden. De conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie zijn verwerkt in de notitie. De notitie is bedoeld als bijlage bij de kadernotitie over burgerparticipatie Samen beter. De oude nota Doel, nut en de noodzaak van wijk- en dorpsraden komt daarmee te vervallen. Volgens de notitie Samen beter kan de gemeente bij nieuwe ontwikkelingen zelf bepalen of ze wel of niet burgerparticipatie toepast en in welke mate. Naar de mening van de wijkraden dient de gemeente bij nieuwe ontwikkelingen tijdig met de wijkraden te overleggen over de toe te passen vorm van burgerparticipatie, teneinde verrassingen te voorkomen. Daarnaast missen de wijkraden in de nota Kerntaken wijkraden een aantal essentiële punten, zoals die wel vermeld staan in de oude nota Doel, nut en de noodzaak van wijk- en dorpsraden. In verband met deze bezwaren van de wijkraden is in de vergadering van de gezamenlijke wijkraden van 20 september 2010 afgesproken dat de wijkraden zelf een nieuw stuk schrijven. In dit stuk dient rekening gehouden te worden met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. De wijkraden hebben daartoe twee bijeenkomsten belegd. Als uitgangspunt werd gekozen om de nota Samen beter te accepteren en de nota Kerntaken wijkraden aan te scherpen. De essentiële punten van de oude nota Doel, nut en de noodzaak van wijk- en dorpsraden dienen zoveel mogelijk behouden te blijven. Deze oude nota komt daarmee te vervallen. De aangescherpte nota (bijlage) heeft de titel Doel en functioneren van wijkraden gekregen. De nota is als volgt ingedeeld: 1. Inleiding en samenvatting 2. Doel wijkraden / Relatie met kadernotitie burgerparticipatie 3. Kerntaken wijkraden 4. Verplichtingen gemeente. De volgende aanbevelingen van de rekenkamercommissie zijn in de nota verwerkt: - De wijkraden krijgen in de procedures, die voor de totstandkoming van nieuw beleid van de gemeente worden gevolgd, een eigen positie. Hiermee wordt bereikt dat wijkraden tijdig worden geconsulteerd en een redelijke reactietermijn in acht wordt genomen. Wijkraden dienen zelf ook actief te zijn in het verzamelen van informatie die via de gemeentelijke website voorhanden is. - Op aangeven van de rekenkamercommissie is inmiddels een aantal wijkcontactfunctionarissen benoemd. De aanstelling van wijkcontactfunctionarissen zal naar verwachting de communicatie tussen wijkraden en gemeente verbeteren. - De gemeente zal waar nodig investeren in kennis en kunde ten behoeve van wijkraden. - De rekenkamercommissie doet de suggestie aan wijkraden om waar nodig expertise van wijkbewoners in te zetten. - De wijkraden kunnen gebruik maken van de diensten van de SWB.

2 2 2. Doel wijkraden / Relatie met kadernotitie burgerparticipatie In 2009 is de kadernotitie Samen beter voorbereid om op gestructureerde wijze verder vorm te geven aan burgerparticipatie in de gemeente Brummen. Centraal in deze notitie staat hoe inwoners beter betrokken kunnen worden bij de voorbereiding en/of uitvoering van het gemeentelijk beleid. De notitie is bedoeld voor alle burgers, zonder onderscheid te maken tussen burgers en wijkraden. De specifieke rol van wijkraden wordt hierin niet uitgewerkt. De omschrijving van het doel en de kerntaken van de wijkraden moet passen binnen de algemene visie op burgerparticipatie en is bedoeld als bijlage van de notitie Samen beter. Visie burgerparticipatie (overgenomen uit kadernotitie burgerparticipatie). De gemeente zet burgerparticipatie in ter bevordering van de kwaliteit van gemeentelijk beleid en het draagvlak daarvoor. Burgerparticipatie kan in alle onderdelen van het beleidsproces worden toegepast, dus bij zowel het ontwikkelen van beleid en projecten, als bij de uitvoering ervan. Maar ook in het realiseren van een continue open gesprek met inwoners in onze gemeente. De afweging over de inzet van het instrument moet structureel gebeuren en daarbij is het kunnen voldoen aan de randvoorwaarden van groot belang. De gemeente zet het instrument in op een planmatige, gecoördineerde en op maat gesneden wijze. Het gemeentebestuur maakt (financiële en/of personele) middelen vrij voor de planvorming, coördinatie en/of uitvoering van het instrument. Uit deze omschrijving blijkt dat de doelstelling van burgerparticipatie is: de verbetering van de kwaliteit van gemeentelijk beleid en het draagvlak hiervoor. De doelstelling van wijkraden, het verhogen van de kwaliteit van de directe leefomgeving, past binnen het kader van burgerparticipatie. 3. Kerntaken wijkraden De wijkraden zijn de ogen en oren van de wijk. Men weet goed wat er in een wijk leeft, wijkraden hebben als zodanig een signaalfunctie. Wijkraden kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de leefbaarheid en het welzijn van de wijk. De wijkraden communiceren met de bewoners over de activiteiten die ze uitvoeren. De wijze waarop dat gebeurt, bepaalt de wijkraad zelf. Inwoners dienen op de hoogte te zijn van het bestaan van een wijkraad. Als minimumvoorwaarde wordt hierbij gesteld dat de wijkraden hun contactgegevens vermelden in de gemeentegids en op de gemeentelijke website. Wijkraden zijn hiervoor zelf verantwoordelijk (evenals andere organisaties die genoemd staan in de gemeentegids). Hieronder volgt een korte omschrijving van de kerntaken van de wijkraden. Er is rekening gehouden met de verschillende ambitieniveaus van de wijkraden. Zo kan voor een wijkraad het organiseren van buurtgerichte activiteiten voldoende zijn. Als een andere wijkraad meer betrokkenheid voelt bij beleidsadvisering, heeft zij daartoe de vrijheid. Het is daarom niet noodzakelijk dat een wijkraad invulling geeft aan alle hieronder genoemde kerntaken. 1. Het organiseren van overleg tussen wijkbewoners over onderwerpen en thema s die in de wijk spelen. Per wijk kan dit verschillen, wijkraden kunnen hiervoor zelf onderwerpen aandragen. Voorbeelden zijn speelvoorzieningen, overlast of onveiligheid en verkeerssituaties. Wijkraden kunnen bij de organisatie van overleg ondersteund worden door SWB. 2. Het organiseren van activiteiten die het welzijn in de wijk bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld coladisco s voor kinderen, een straatfeest of een kerstbijeenkomst. De wijkraden kunnen voor dit soort activiteiten ondersteuning vragen bij SWB. 3. Het organiseren van activiteiten die de leefkwaliteit in de wijk bevorderen. Bij dit soort activiteiten kan gedacht worden aan een wijkschouw (in samenwerking met de woningstichtingen en de afdelingen beheer of ruimte van de gemeente) en het meewerken aan het project buurtbemiddeling. 4. Het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het gemeentebestuur: - Gevraagd advies betekent dat het college van B&W tijdig om advies vraagt over aangelegenheden van enige importantie die de wijk of het dorp rechtstreeks betreffen. - Ongevraagd advies wil zeggen dat de wijkraad het college van B&W of de gemeenteraad van advies kan dienen over zaken waarvan zij meent dat deze het dorp of de wijk raken.

3 3 Ongevraagde adviezen kunnen betrekking hebben op suggesties om op een bepaalde wijze te besluiten en op verzoeken om bepaalde zaken aan te pakken. Verder kunnen ongevraagde adviezen gegeven worden inzake het totale beleids- en uitvoeringsveld van de gemeente. Toelichting kerntaak 4 Taak 4 is in het algemeen complexer dan de activiteiten genoemd onder de punten 1 tot en met 3. Hieronder volgt een korte toelichting waarbij een onderscheid is gemaakt in maatschappelijke en infrastructurele onderwerpen. Maatschappelijke onderwerpen Voor wat betreft de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn er direct raakvlakken tussen de wijkraad en de Wmo-adviesraad. De Wmo is onder andere gericht op individuele ondersteuning in geval van langdurige ziekte, handicap of problemen ten gevolge van ouderdom. De wijkraad ondersteunt wijkbewoners niet zozeer op individueel niveau als wel op collectief niveau. De Wmo-adviesraad adviseert de gemeente onder andere over aandachtsveld 1 van de Wmo: de sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten. Het gaat dan om beleidsadvisering waarbij signalen uit de wijk omgezet worden in algemene beleidsadviezen voor de gemeente. Met name van de wijkraad, die te beschouwen is als het intermediair tussen een wijk als geheel (of een deel daarvan) en de gemeente mogen dergelijke adviezen aan de gemeente verwacht worden. Over de afstemming tussen de Wmo-adviesraad en de wijkraden is gesproken in de vergadering van de gezamenlijke wijkraden. Afgesproken is dat de Wmo-adviesraad voor advisering op het gebied van sociale samenhang en leefbaarheid een beroep zal doen op de kennis van de wijkraden. Daar waar beleidsvelden elkaar raken, dienen de Wmo-adviesraad en wijkraden met elkaar in overleg te treden. Er is een mogelijkheid om tijdelijk een werkgroep leefbaarheid in te stellen, met deelnemers vanuit de wijkraden. De noodzaak hiervan kan gezamenlijk bepaald worden door de Wmo-adviesraad en wijkraden of wijkraad. Het is de taak van de wijkraden en de Wmo-adviesraad om over en weer contact te onderhouden en er op toe te zien dat de inbreng en mening van de wijkraad in voldoende mate vertaald worden in de beleidsadviezen van de Wmo-adviesraad. De wijkraden moeten zelf oog houden op onderwerpen die aan de orde komen in de Wmo-adviesraad en die een relatie kunnen hebben met sociale samenhang en leefbaarheid. De Lange Termijn Agenda van de gemeenteraad is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Verder kunnen de managers van de verschillende gemeentelijke afdelingen in de jaarlijkse vergadering van de gezamenlijke wijkraden een presentatie geven van de belangrijkste beleidsonderwerpen van de gemeente voor het komende jaar. Onderwerpen die te maken hebben met de directe leefomgeving/infrastructuur Hierbij kan gedacht worden aan onderwerpen zoals de verkeersinfrastructuur, groenbeheer, woningbouw en de verdere uitwerking van de centrumplannen. Bij de voorbereiding door de gemeente zal veelal een beroep gedaan worden op de diverse mogelijkheden van burgerparticipatie. Hiervoor zal per project of activiteit een op maat gesneden vorm van informatie of overleg worden gezocht, afhankelijk van het onderwerp. Er kunnen bijvoorbeeld bijeenkomsten worden georganiseerd voor bewoners, ondernemers, zorgaanbieders enzovoort. Er kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden van internet. Bij deze infrastructurele onderwerpen gaat het veelal om complexe ingrepen met mogelijk tegengestelde belangen voor bewoners. Het is voor wijkraden dan haast onmogelijk om met een eensluidend advies te komen voor de hele wijk. Bij dit soort onderwerpen moet door de gemeente aan wijkraden gevraagd worden mee te denken over bijvoorbeeld de gewenste vorm van burgerparticipatie of de planning van de informatievoorziening. Afhankelijk van het onderwerp kunnen afspraken worden gemaakt over de inzet van de wijkraden. Vragen van de gemeente aan de wijkraden kunnen zijn: - hoe en wanneer moeten bewoners worden geïnformeerd - hoe creëer je draagvlak - hoe kan de communicatie het beste ingezet worden. Wijkraden kunnen actief wijkbewoners benaderen om voor een bepaald thema/advies expertise in te brengen.

4 4 4. Verplichtingen gemeente a. Subsidie Elke wijkraad kan voor de uitvoering van activiteiten een instandhoudingssubsidie aanvragen. Er moet voldaan worden aan de bepalingen uit de Algemene Subsidieverordening Gemeente Brummen en de jaarlijkse subsidie beleidsregels. De subsidieplafonds worden per beleidsterrein door de gemeenteraad vastgesteld bij de vaststelling van de programmabegroting. b. Informatievoorziening De gemeente informeert wijkraden tijdig over belangrijke ontwikkelingen en besluiten zodanig dat zij hun adviserende functie kunnen invullen. Informatievoorziening vindt plaats door toezending van de Lange Termijn Agenda (LTA) van de gemeenteraad, door de invoering van de participatieladder (zichtbaar op elk collegebesluit), en door toezending van de informatiepagina publicaties GemeenteThuis. Als wijkraden naar aanleiding hiervan behoefte hebben aan nadere informatie, dan kunnen zij met de behandeld ambtenaar contact opnemen voor toezenden van nota s of andere publicaties. Daarnaast zijn wijkcontactfunctionarissen aangesteld die onder andere toezien op de naleving van de afspraken om wijkraden actief te informeren. c. Bestuurlijk aanspreekpunt Voor elke wijkraad is een wijkwethouder aangewezen. d. Overlegstructuur Wijkraden bepalen zelf hun eigen overlegstructuur. Minimaal eenmaal per jaar is er een gezamenlijk overleg tussen gemeente en wijkraden; de gemeente neemt hiertoe het initiatief. De gemeente stelt een agenda op, verstuurt de uitnodiging aan de contactpersonen van de wijkraden en verzorgt het verslag. Indien daar behoefte aan bestaat (en die behoefte kenbaar gemaakt wordt) kan op meerdere momenten overleg plaatsvinden tussen gemeente en wijkraden. Binnen de gemeente kunnen wijkraden contact zoeken met: - de inhoudelijk verantwoordelijke ambtenaar als het gaat om specifieke, concrete zaken - de betreffende wethouder als het gaat om grotere projecten - de wijkwethouder als bestuurlijk aanspreekpunt - de wijkcontactfunctionaris als het gaat over de gang van zaken, het verloop van de samenwerking met de gemeente en eventuele knelpunten. De communicatie over belangrijke ontwikkelingen en besluiten gebeurt door het toepassen van de participatieladder. Dit staat uitgewerkt in de paragrafen 1.4, 1.5 en 1.6 van de kadernotitie Samen Beter. e. Betrokkenheid bij grotere projecten In geval van grotere projecten geldt als uitgangspunt dat wijkraden daarbij in de voorbereiding als adviseur worden betrokken. Zij adviseren de gemeente over welke onderwerpen ze willen meepraten en welke vorm van participatie door hen gewenst wordt. Dit staat uitgewerkt onder kerntaak 4. Grotere projecten hebben in het algemeen veel impact. Kenmerken van grotere projecten kunnen zijn: ze hebben een gedefinieerd begin en eind ze zijn resultaatgericht ze zijn uniek ze zijn multidisciplinair ze zijn ingewikkeld en onzeker ze zijn essentieel voor betrokkenen ze hebben rechtstreeks betrekking op de leefbaarheid in dorp of wijk dan wel op het gebruik of de beleving van de openbare ruimte ze hebben een verwacht effect op lange termijn ze hebben in het algemeen omvangrijke financiële consequenties het draagvlak bij bewoners is van essentieel belang voor het slagen van de projecten. Per project of activiteit zal een op maat gesneden vorm van informatie of overleg worden gezocht, afhankelijk van het onderwerp. Ook hierbij is de participatieladder van toepassing. De wijkraden moeten zelf alert zijn op ontwikkelingen. Dit kan door kennis te nemen van de Lange Termijn Agenda en publicaties op de gemeentelijke website en in GemeenteThuis. De gemeente heeft er notitie van genomen dat sommige wijkraden over onvoldoende kennis en menskracht beschikken om invulling te geven aan deze kerntaak.

5 5 f. De besluitvormingsprocedure van de gemeente In de nota Samen Beter wordt aangegeven dat inwoners, belangengroeperingen en wijkraden betrokken worden bij belangrijke onderwerpen en besluiten door toepassing van de participatieladder. De sjablonen voor de adviesnota (waarop de besluiten van het college zijn gebaseerd) zijn hiertoe aangepast. Belangrijke onderwerpen en besluiten betreffen zaken die gevolgen hebben voor de leefbaarheid van de wijk of gevolgen hebben voor het gebruik of de beleving van de openbare ruimte. De rekenkamer beveelt aan dat de gemeente in haar procedures, die worden gevolgd voor de totstandkoming van nieuw beleid, rekening houdt met de mogelijke inbreng van wijkraden. Hieraan wordt gevolg gegeven. Voorkomen moet worden dat wijkraden abusievelijk niet of te laat worden geconsulteerd. Met andere woorden, de gemeente zal het tijdpad van de eigen besluitvormingsprocedure zodanig inrichten dat de wijkraden tijdig om advies wordt gevraagd zodat zij voldoende gelegenheid hebben om advies uit te brengen. g. Jaarlijks evalueren van het functioneren van de wijkraden en de relatie met de gemeente Minimaal één maal per jaar vindt er een vergadering plaats tussen de gezamenlijke wijkraden en de gemeente. Een vast agendapunt betreft het evalueren van het functioneren van de wijkraden en de evaluatie van de relatie met de gemeente. De ervaringen van de wijkraden dienaangaande worden uitgewisseld: wat ging goed en wat ging fout. De ervaringen worden vastgelegd in de notulen. Naar aanleiding van de ervaringen wordt gezamenlijk een actie voorgesteld. Het college en de raad worden van de notulen in kennis gesteld. h. De gemeente beoordeelt de activiteiten van de wijkraden Bij de jaarlijkse vaststelling van de subsidie vindt een eindgesprek plaats over de activiteiten van de wijkraad. Dit wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de wijkraad. i. Kwaliteitsbewaking: het gemeentebestuur moet het functioneren van de wijkraden in voorkomende gevallen faciliteren naar bevind van zaken Aanbevelingen van de rekenkamer zijn in dit verband: - De gemeente Brummen biedt de (nieuwe) leden van een wijkraad een bijeenkomst aan, waarin uitleg wordt gegeven over de gemeentelijke structuur en de verschillende rollen en bevoegdheden (raad, college, ambtelijk apparaat) die hierin worden onderscheiden. - De gemeente kan een paar keer per jaar een training voor wijkraden organiseren waarbij een bepaald actueel thema op een toegankelijke wijze wordt uitgediept. De gemeente kan bij grotere projecten, bijvoorbeeld bij ruimtelijke ontwikkelingen, ad hoc ten behoeve van wijkraden extra middelen of onafhankelijke deskundigheid inschakelen. De betrokkenheid van wijkraden bij grotere projecten staat beschreven in de kerntaken (kerntaak 4). Daarnaast is het subsidiebeleid van toepassing. Wijkraden kunnen verder een beroep doen op ondersteuning door de welzijnsorganisatie (SWB) en de vrijwilligerscentrale van SWB. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen SWB en gemeente. j. Integrale wijkbenadering De gemeente streeft naar een integrale wijkbenadering. Aandachtsveld 1 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning betreft de sociale veiligheid en leefbaarheid in wijken en buurten. Om deze reden heeft de gemeente aangegeven veel belang te hechten aan een goede afstemming tussen de Wmo-adviesraad en de wijkraden. Daarnaast krijgt SWB opdracht van de gemeente om een aanbod te ontwikkelen voor de leefbaarheid in de wijken. Zij moet dit doen in goed overleg met de wijkraden. Inhoudelijke ondersteuning van de wijkraden kan plaatsvinden door het vrijwilligerssteunpunt, of door medewerkers van ouderen- en of het jongerenwerk, of door het opbouwwerk.

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan?

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? handleiding voor gemeenten handleiding voor bewoners z.o.z. Voorwoord In 2013 ontwikkelde de Gemeente Winsum deze werkwijzer omdat we burgers wilden helpen bij

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Inleiding In Langedijk lopen momenteel een aantal grote, ingrijpende projecten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van door de gemeente ingestelde klankbordgroepen. Daarnaast

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/ Behandelend ambtenaar N.H. Emck Postreg.nr. Tel.nr Datum: 22 juni 2010

Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/ Behandelend ambtenaar N.H. Emck Postreg.nr. Tel.nr Datum: 22 juni 2010 Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/10-00259 Behandelend ambtenaar N.H. Emck Postreg.nr. Tel.nr 0345-636169 Datum: 22 juni 2010 ONDERWERP: Vaststellen van de nota mantelzorg Leerdam 2010-2014

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam Werkplan 2017 Stichting Brede Raad Rotterdam Rotterdam 26 mei 2016 Werkplan 2017, definitief, onderdeel subsidieaanvraag 2017, Stichting Brede Raad Rotterdam 1. Inhoud 2. Inleiding... 2 Leeswijzer... 2

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur

Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur Huishoudelijk reglement adviescommissie Groen en natuur (Het huishoudelijk reglement van de adviescommissie Groen en natuur is een aanvulling op de regeling op de vaste commissies van advies in de gemeente

Nadere informatie

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Partijen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de portefeuillehouder

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie en zorg

Maatschappelijke participatie en zorg initiatiefvoorstel datum vergadering 9 november 2015 agendapunt 12 volgnummer 15-166 onderwerp De gemeenteraad op zoek naar het verhaal achter de cijfers van Wmo en Jeugdhulp behandelen in raadscommissie

Nadere informatie

LINKEDIN DISCUSSIE status t/m 27 november 2011

LINKEDIN DISCUSSIE status t/m 27 november 2011 LINKEDIN DISCUSSIE status t/m 27 november 2011 Een van onze leden is op zoek naar een voorbeeld van een functieprofiel voor een onafhankelijk voorzitter voor hun Wmo-raad. Heeft iemand een dergelijk profiel

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken.

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Definitie gebiedsgericht werken: Gebiedsgericht werken is een proces van structurele samenwerking tussen de gemeente en haar

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD 2015 BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving...

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Februari Concept-nota burgerparticipatie gemeente Woudrichem

Afdeling Samenleving Februari Concept-nota burgerparticipatie gemeente Woudrichem Afdeling Samenleving Februari 2012 Concept-nota burgerparticipatie gemeente Woudrichem Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Wat is burgerparticipatie? 3 2. Doelen burgerparticipatie 3 3. Participatievormen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23-9-2014 Nummer voorstel: 2014/51 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE De Monitor Burgerparticipatie wordt tweejaarlijks uitgevoerd om het gemeentelijk beleid en activiteiten op het gebied van burgerparticipatie landelijk in kaart te

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Het Participatiebudget

Het Participatiebudget Het Participatiebudget Communicatieplan Het Participatiebudget: communiceren doen we zo! Gemeente Leeuwarden April 2009 Annette Geurden, invoering budget 1 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding 3 2. Waarom een communicatieplan?

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdstuk 1. Wijkgericht werken: wat en waarom.

Inleiding. Hoofdstuk 1. Wijkgericht werken: wat en waarom. Inleiding In mei 2007 heeft de gemeenteraad de nota Stadskanaalster wijkaanpak vastgesteld. In 2008 is met de woningcorporaties Lefier en BCM het bureau wijkaanpak opgericht. De ervaringen met de samenwerking

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere taken van gemeenschappelijk

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Gemeente Leusden. Bomenplan 2012-2021. Module E: Bomen en burgers

Gemeente Leusden. Bomenplan 2012-2021. Module E: Bomen en burgers Gemeente Leusden Bomenplan 2012-2021 Module E: Bomen en burgers Colofon Gemeente Leusden 't Erf 1 3831 NA LEUSDEN september 2011 Samenvatting Goede communicatie is een van de peilers van goed bomenbeleid.

Nadere informatie

Communicatie en participatie

Communicatie en participatie Communicatie en participatie Beleid / project: Documentversie: WISH 1.0 / 4 oktober 2011 (definitief) Paragraaf 5.4 van het projectplan WISH (pagina 12) is gewijd aan Informatie en communicatie. Dit document

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ

Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Gezonde toekomst. Kadernotitie gemeentelijk gezondheidsbeleid

Gezonde toekomst. Kadernotitie gemeentelijk gezondheidsbeleid Gezonde toekomst Kadernotitie gemeentelijk gezondheidsbeleid 2011-2014 Vastgesteld door gemeenteraad op 2 december 2010 0. Samenvatting Deze wettelijke verplichte kadernotitie bevat de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Werkstijl Oog voor kwaliteit, zorgvuldigheid en timing (vorm en inhoud)vanuit eigen expertise ingezet

Werkstijl Oog voor kwaliteit, zorgvuldigheid en timing (vorm en inhoud)vanuit eigen expertise ingezet 2011/33242 Bijlage Uitwerking van treden van de participatieladder Trede 1: Informeren De gemeente bepaalt in grote mate zelf de agenda voor besluitvorming en houdt betrokkenen hiervan op de hoogte. Het

Nadere informatie

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Hieronder een eerste en tweede reactie van de Rekenkamer. 1 Bijlage: Ambitiedocument Burgerparticipatie met bijbehorende Verordening te downloaden via deze link. Eerste

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Kennismaking Josee Gehrke Griffier gemeente De Wolden (Dr.) Lid bestuur VNG drs. pedagogiek Fransje Backerra

Nadere informatie

Communicatieplan Meedoen in Valkenburg aan de Geul

Communicatieplan Meedoen in Valkenburg aan de Geul Communicatieplan Meedoen in Valkenburg aan de Geul Valkenburg aan de Geul heeft gekozen voor een visie op burgerparticipatie, waarin zelfsturing centraal staat. Uitgangspunt van deze visie is de gedachte,

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden.

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden. Vergadering: 21 5 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L.W.Top, 0595 447716 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L.W.Top) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Evaluatie Klachtencommissariaat. Conclusies en aanbevelingen

Evaluatie Klachtencommissariaat. Conclusies en aanbevelingen Evaluatie Klachtencommissariaat Conclusies en aanbevelingen Rekenkamercommissie gemeente Enschede 3 maart 2016 1 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente Enschede een functie Klachtencommissaris.

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016 ONDERZOEKSPLAN Inhuur externen Februari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Normenkader... 3 Afbakening... 3 Aanpak... 3 Planning... 3 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage 6 VRAGENFORMULIER KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Bijlage 6 VRAGENFORMULIER KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Aan gebiedspartner: T.a.v. mevr./dhr. Invuldatum: (s.v.p invullen) Bijlage 6 VRAGENFORMULIER KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Onderwerp: externe evaluatie implementatie gebiedsgericht werken 2008 2009 Datum:

Nadere informatie

BURGERPARTICIPATIE April 2013 (2 e versie)

BURGERPARTICIPATIE April 2013 (2 e versie) BURGERPARTICIPATIE April 2013 (2 e versie) Inleiding: De gemeente Zederik wil haar burgers betrekken bij het beleid met als motto: De burger centraal. Deze nota gaat over de rol van de gemeente in relatie

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ; GEMEENTERAAD Onderwerp: Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Borger-Odoorn 2016 Registratienummer: 16.07022 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement adviescommissie Natuur en Groen

Huishoudelijk reglement adviescommissie Natuur en Groen Huishoudelijk reglement adviescommissie Natuur en Groen (Het huishoudelijk reglement van de adviesraadgroen en natuur is een aanvulling op de regeling op de vaste commissies van advies in de gemeente Oegstgeest)

Nadere informatie

Uitwerking actiepunten wijkgericht werken

Uitwerking actiepunten wijkgericht werken Uitwerking actiepunten wijkgericht werken Afdeling Beheer Openbare Ruimte Team Wijkgericht Werken September 2012 Uitwerking actiepunten wijkgericht werken Verbeterpunt 1. (verbeterpunt 5 in de evaluatie)

Nadere informatie

Kadernota Burgerparticipatie 2013 Investeren in betrokkenheid. Gemeente Reusel-De Mierden

Kadernota Burgerparticipatie 2013 Investeren in betrokkenheid. Gemeente Reusel-De Mierden Kadernota Burgerparticipatie 2013 Investeren in betrokkenheid Gemeente Reusel-De Mierden 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Probleemstelling... 4 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2017 De raad van de gemeente Helmond Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016 Gelet op artikel 147 Gemeentewet, artikel 47 Participatiewet,

Nadere informatie

Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA

Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergronden 1.1 LTA 3 1.2 Evenementencommissie 3 1.3 Formalisering 3 Hoofdstuk 2 Taken en verantwoordelijkheden 2.1 Doelstellingen

Nadere informatie

Stap 1 planning burgerjaarverslag

Stap 1 planning burgerjaarverslag Stap 1 planning burgerjaarverslag De cyclus van het burgerjaarverslag als kwaliteitsinstrument voor gemeenten Steeds meer burgemeesters zien het burgerjaarverslag als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden

Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden Jaarplan 2015 1 Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Woerden 1. Doel en werkwijze van de rekenkamercommissie De Rekenkamercommissie Woerden is per 1 april 2004 ingesteld door de gemeenteraad. Sinds eind 2006

Nadere informatie

Plan van Aanpak Verkeersveiligheid op Het Lint

Plan van Aanpak Verkeersveiligheid op Het Lint Plan van Aanpak Verkeersveiligheid op Het Lint Afdeling Leefomgeving Fysiek Versie 4 november 2016 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doelstelling... 3 2. Organisatie... 3 3. Wie zijn betrokken en wat is hun

Nadere informatie

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad

Agendapunt: 12. Aan de gemeenteraad Bijlagen 015 17 november 015 nr. 41/8[Vul hier nr. in] reg.nr.intb-15-006 Bijlagen: -- Agendapunt: 1 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein 016 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 (februari 2016) De Rekenkamercommissie Cranendonck bestaat uit: Drs. Jan van den Heuvel (voorzitter) Drs. Angelique Hubens Drs. Stefan de Kort CPC 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid INLEIDING De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert gaan het gemeentelijke subsidiebeleid herzien. Het subsidiebeleid wordt opnieuw bekeken en aangepast.

Nadere informatie

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 5 september 2016

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 5 september 2016 3 B&W-nota zaaknummer: 121022 blad: 1/5 datum nota: 5 september 2016 programma: 10. Maatschappelijke participatie en zorg werkdoel: 1652 - Vrijwilligerswerk onderwerp: Kadernotitie 'Ondersteuning vrijwilligerswerk

Nadere informatie

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer..

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. HOOFDSTUK 1 Artikel 1 De structuur van de ambtelijke

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: 1 Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert Citeertitel: Geen citeertitel 1 Wettelijke grondslag Artikel 82 Gemeentewet

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ;

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 124595 12 september 2016 Verordening Wmo Adviesraad 2014 De raad van de gemeente Leusden, Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014,

Nadere informatie

Wijkgericht werken in Nieuwegein: Van wijkgericht naar opgave gericht

Wijkgericht werken in Nieuwegein: Van wijkgericht naar opgave gericht Wijkgericht werken in Nieuwegein: Van wijkgericht naar opgave gericht Rekenkameronderzoek Nieuwegein Nienke van de Hoef 23 mei 2012 Hoofdvraag: In hoeverre is de wijze waarop de gemeente wijkgericht werken

Nadere informatie

Naam project. Participatie- en communicatieplan. Versie concept dd-mm-jjjj

Naam project. Participatie- en communicatieplan. Versie concept dd-mm-jjjj Kerngegevens Hier kan je een uitspraak of overkoepelende tekst over je onderwerp plaatsen, met evt. de naam van degene die de uitspraak heeft gedaan. Maar dat hoeft niet; je kunt deze tekst ook gewoon

Nadere informatie

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde P A R T I C I P A T I E R A A D Gemeente Menterwolde Jaarverslag 2014 Voorwoord De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor verschillende taken binnen het sociaal domein die voorheen nog

Nadere informatie

Communicatienotitie rekenkamercommissie.

Communicatienotitie rekenkamercommissie. Communicatienotitie rekenkamercommissie. Beleid en beleidsdoelstelling: De communicatienotitie rekenkamercommissie is bedoeld om toereikende informatieve interactie te garanderen over de actuele stand

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

28 days ago. 7 comments. JoséUnfollow Follow José

28 days ago. 7 comments. JoséUnfollow Follow José Een van onze leden is op zoek naar een voorbeeld van een functieprofiel voor een onafhankelijk voorzitter voor hun Wmo-raad. Heeft iemand een dergelijk profiel beschikbaar? Sowieso komen er regelmatig

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken.

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitkomst ronde tafel gesprekken aanwijzing vuurwerkvrije zones Programma Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Ter uitvoering van de moties tot het onderzoeken

Nadere informatie

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen

Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen Wmo-innovatiefonds gemeente Drimmelen BELEIDSREGELS BIJDRAGE VOOR INNOVATIE GEMEENTE DRIMMELEN 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders, Gelet op de Algemene subsidieverordening Drimmelen 2007;

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Verordening adviesraad Sociaal Domein Urk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Informatienota voor de gemeenteraad

Informatienota voor de gemeenteraad Informatienota voor de gemeenteraad Datum 2 februari 2016 Behandelend ambtenaar P. Wieggers Team Sociaal Beleid Portefeuillehouder J.H.A.P. Sluiter/H.W.M. Witjes Registratienummer 16RDS00046 *16RDS00046*

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025 Projectopdracht / Plan van Aanpak Afdeling Beleid, cluster Maatschappij januari 2013 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Resultaat... 3 Afbakening...

Nadere informatie

Concept advies Participatie

Concept advies Participatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum november 2011 Concept advies Participatie Inleiding Op 18 oktober 2011 is een groep van 21 huurders van Lefier van start gegaan om in een

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 De raad van de gemeente Nederweert, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015; gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2015

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Houten Jaarplan 2015 oktober 2014 COLOFON: De rekenkamercommissie van de gemeente Houten wordt gevormd door drie externe leden en bestaat uit: Hester Tjalma (voorzitter) Peter Siebers

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Vastgesteld op 21 maart 2016

Vastgesteld op 21 maart 2016 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR Rijk van Nijmegen) Vastgesteld op 21 maart 2016 Artikel

Nadere informatie

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer V.2008-114 Datum: Behandelend F.A. Linthorst ambtenaar 18 nov. 2008 Postreg.nr. Directeur: Tel.nr 0345-636292 K. Burger ONDERWERP: Adviesraad Wet maatschappelijke

Nadere informatie