Beleidsnotitie burgerparticipatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsnotitie burgerparticipatie"

Transcriptie

1 Beleidsnotitie burgerparticipatie Inleiding Gemeenteraad en college hebben besloten om het onderwerp burgerparticipatie opnieuw op de agenda te zetten. Bij burgerparticipatie gaat het over de manier waarop inwoners en hun organisaties invloed kunnen uitoefenen op gemeentelijk beleid. Hoewel Oss al vaak inwoners en maatschappelijke organisaties betrekt bij beleidsontwikkeling en uitvoering, is het goed af en toe stil te staan bij de vraag of we als gemeente de dingen nog goed doen. Ook de komst van het dualisme noopt tot heroverweging van het onderwerp burgerparticipatie, vooral waar het de rol van college en raad betreft. Eind 2007 is op basis van de discussienotitie uit 2005 begonnen met een traject gericht op een beleidsnotitie burgerparticipatie. Een interne inventarisatie heeft enig zicht geleverd op bestaande activiteiten rond burgerparticipatie. De raadscommissie Bestuur, Organisatie en Bedrijvigheid heeft in april 2008 aan de hand van een discussienotitie over het onderwerp gesproken en daarmee richting gegeven aan de inhoud van de nu voorliggende beleidsnotitie. De genoemde discussienotitie geeft de nodige achtergrondinformatie over burgerparticipatie. Die informatie is mede voeding voor de nu voorgestelde keuzes. Om deze beleidsnotitie handzaam en leesbaar te houden is niet alle informatie opnieuw opgenomen, de informatie is terug te vinden in de discussienotitie zelf. Deze beleidsnotitie geeft de keuzes die we als gemeente (gemeenteraad en college) maken als het gaat om burgerparticipatie aan de hand van een aantal keuzes c.q. beslispunten die steeds kort ingeleid worden. Zoals gezegd, meer achtergrondinformatie over de verschillende onderdelen is te vinden in de discussienotitie van april Voor een deel gaat het om uitgangspunten die in de dagelijkse praktijk al lang gemeengoed zijn, maar die hier volledigheidshalve opgenomen zijn. Wanneer en waarom van burgerparticipatie Problemen zijn vaak complex, waarbij er geen sprake is van één beste oplossing. De gemeente is daarbij niet alwetend. Ook inwoners en organisaties beschikken over kennis, vanuit ervaringen of deskundigheid, die een bijdrage kan leveren aan beleidsontwikkeling. Door betrokkenen (organisaties en inwoners) en hun ideeën te betrekken bij de beleidsontwikkeling ontstaat naar onze overtuiging beter beleid met meer variatie in oplossingen. Bovendien kan beter rekening worden gehouden met uitvoerbaarheid en draagvlak, belangrijke kenmerken van goed beleid. Belangrijk doel van participatie is dan ook: beter beleid met betere resultaten. We vinden het daarom belangrijk om zoveel mogelijk de inwoners en maatschappelijke organisaties te betrekken bij de beleidsontwikkeling. 1

2 Er kan aanleiding zijn geen inspraakmogelijkheid te bieden, bijvoorbeeld bij spoedeisende beslissingen of wanneer de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor kwetsbare groepen in het geding is. De inspraakverordening noemt de gevallen waarin geen participatie mogelijk is. i 1. Bij beleidsontwikkeling vragen we altijd in een vroeg stadium aan betrokkenen (inwoners en organisaties) om mee te denken, tenzij artikel 2 lid 3 van de inspraakverordening zich daartegen verzet ii. Ideeën en voorstellen die in een interactief traject brede steun vinden nemen we serieus in overweging; wanneer ze niet overgenomen worden zullen we dat beargumenteren. Representativiteit We realiseren ons dat interactieve beleidsvorming in de regel geen representatief beeld zal geven van de mening van alle betrokkenen. Bovendien zullen deelnemers (begrijpelijk en terecht) kijken vanuit hun eigen positie en belang. Het is aan de gemeenteraad (of het college, binnen hun bevoegdheden) om af te wegen of in het proces alle belangen zijn afgewogen ii. Ook de afweging tussen de belangen van betrokkenen en het algemeen belang is nadrukkelijk een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. 2. Bij beleidskeuzes heeft de gemeente altijd de beslissingsbevoegdheid. De raad c.q. het college weegt bij zijn besluit de inbreng van participanten mee en heeft nadrukkelijk de taak om: a. Te beoordelen of alle belangen voldoende in beeld en meegewogen zijn b. Het algemeen belang te bewaken en af te wegen naast deelbelangen. Rolverdeling tussen raad en college Burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming maken deel uit van het beleidsproces. In de regel geeft de gemeenteraad de ontwikkeling van beleidsvoorstellen in handen van het college. Daarmee is het ook het college die de participatie voorbereidt, beslist hoe deze plaatsvindt (binnen de door de raad vastgestelde kaders) en voor de uitvoering ervan zorgt. Deze punten neemt het college op in elk plan van aanpak voor de beleidsontwikkeling, zodat vooraf duidelijk is wie waarover mee kan praten en op welke manier. Afgesproken is dat plannen van aanpak van majeure onderwerpen altijd aan de betreffende commissie ter kennisname worden gestuurd. Het kan zijn dat de raad een onderwerp zo belangrijk vindt, dat de raad zelf wil beslissen over de mate en vorm van participatie. Alleen de raad zelf kan bepalen bij welke onderwerpen dat aan de orde is. Dat betekent dat ook de raad bij voorkeur (vooraf) zal moeten aangeven of de raad en voor welke onderwerpen hij een plan van aanpak zelf wil vaststellen. Voornemens tot beleidsontwikkeling zijn bij de raad globaal bekend via programmabegroting of collegebesluiten. De raad kan indien gewenst dan ook het initiatief nemen om het college te vragen een plan van aanpak m.b.t. het participatietraject aan de raad voor te leggen. De gemeente gaat in de toekomst werken met een beleidsagenda, waarin is aangegeven welke beleidsvragen wanneer aan de orde komen. Daarin kan de raad dan tevens vastleggen bij welke kwesties de raad zelf de aanpak van participatie wil vaststellen. 2

3 Overigens behoudt de raad te allen tijde het recht om zelf participatieactiviteiten te organiseren met het doel zelf inwoners en organisaties om hun mening te vragen. De raad doet dat in ieder geval jaarlijks bij aanvang van de begrotingscyclus (maatschappelijke hoorzittingen). 3. Het college is bevoegd om de participatie bij beleidsontwikkeling vorm te geven en uit te voeren, tenzij de raad vooraf aangeeft dat de raad zelf wil beslissen over de aanpak. In dat geval legt het college een plan van aanpak voor aan de raad. Het college geeft altijd bij beleidsvoorstellen aan hoe de participatie heeft plaatsgevonden, wat de resultaten waren en (beargumenteerd) wat daarmee is gedaan. Adviesraden Wanneer we naast inwoners ook maatschappelijke organisaties, die bij het onderwerp betrokken zijn, uitnodigen om mee te denken, vinden daarin vanzelf ook belangenorganisaties een plek. Een bijzondere positie is er echter voor wijk- en dorpsraden en SCPO (Stichting Cliëntenplatform Oss). Zij hebben een formele positie en zijn o.g.v. een gemeentelijke verordening bevoegd tot advisering aan het college. Omgekeerd is het college verplicht om bij onderwerpen op hun terrein deze raden vooraf om advies te vragen. Daarnaast kennen we de Jongerenraad, het digitale panel en de intergratiepanels die niet zo n formele status hebben maar wel door de gemeente benoemd zijn als adviseurs bij beleidsontwikkeling. De vraag doet zich voor hoe adviezen van deze adviesraden zich verhouden tot de rechtstreekse inbreng van inwoners. Bovendien kan het verwarring wekken wanneer zowel gemeente als adviesraad dezelfde groep benadert om hun mening te geven. Het eerste punt kan worden ondervangen door (zoals al gebruikelijk) adviesorganen altijd uit te nodigen bij overleg met hun achterban, waarbij het niet moet gaan om een weging van stemmen maar om het uitwisselen van argumenten waardoor beter onderbouwde beleidskeuzes gemaakt kunnen worden. Het tweede punt (verwarring waar de burger zijn mening kwijt kan) ondervangen we door vooraf afspraken te maken met het betrokken adviesorgaan over het betrekken van inwoners en activiteiten op dit gebied zoveel als mogelijk op elkaar af te stemmen. 4. Bij onderwerpen die vallen binnen het adviesrecht van wijk- en dorpsraden en SCPO overleggen we met het betreffende adviesorgaan over de wijze van participatie en nodigen we het betrokken adviesorgaan altijd uit. Vormen van burgerparticipatie Burgerparticipatie vindt meestal via geijkte paden plaats. Een inspraakavond of discussiebijeenkomst is favoriet, al wordt er wel al vaker gebruik gemaakt van nieuwe vormen. Andere vormen leveren soms ook andere deelnemers op. Om een gevarieerde groep te krijgen die gebruik maakt van mogelijkheden tot participatie, is het soms nodig om ook gevarieerde vormen te gebruiken. We willen dan ook, vooral in gevallen waar we nieuwe groepen willen bereiken, meer variatie brengen in vormen van participatie. Daarbij hebben we speciaal aandacht voor de zwijgende meerderheid. Vormen als straat- of portiekgesprekken bieden de mogelijkheid om ook mensen te 3

4 bereiken die niet uit zichzelf reageren, waardoor een breder beeld ontstaat van de meningen van inwoners. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat een (kleine) groep tegenstanders gehoord wordt en een grote groep voorstanders niet. We denken dat bijv. aan panels (kleinere en meer gerichte groepen), combinatie met andere activiteiten als een informatiemarkt en digitale instrumenten. Internet biedt mogelijkheden om inwoners te raadplegen, maar er kan meer. Het is ook een mogelijkheid om via fora e.d. actief met inwoners in gesprek te gaan en te horen wat zij belangrijk vinden. In het kader van wijkgericht werken en daaraan gerelateerde prestatievelden in de Wmo (m.n. prestatieveld 1 en 5) werken we in het komende half jaar een plan uit om meer met inwoners in gesprek te gaan., gericht op inbreng van inwoners bij zowel te maken keuzes als de realisering daarvan. Participatie zal daarbij mede gericht zijn op activering en samenwerking. 5. Wij willen om een meer gevarieerde groep inwoners te bereiken meer variatie brengen in vormen van participatie. Daarbij gaan we in ieder geval gebruik digitale instrumenten voor participatie verder ontwikkelen. Beleidsuitvoering Tot nu toe ging het vooral over de beleidsontwikkeling. Bij de uitvoering van beleid is er vaak sprake van een kleinere groep betrokkenen (bijv. wanneer het beleid m.b.t. de openbare ruimte leidt tot het opknappen van een straat of buurt). Ook liggen de kaders vast en is duidelijk welke ruimte er is binnen de uitvoering. Het is dan ook vaak mogelijk in de uitvoering de direct betrokken inwoners meer invloed te geven op de keuzes die dan nog gemaakt worden. Het is ook nu al vaak praktijk dat inwoners betrokken zijn bij de wijze van uitvoering en dat in onderling overleg afspraken worden gemaakt. We vinden dat een goede ontwikkeling. Juist in direct contact en een onderling gesprek, niet alleen tussen inwoners en gemeente maar ook tussen inwoners onderling, kan een weg worden gevonden die het beste aansluit bij de wensen van inwoners én het beleid van de gemeente. 6. Waar mogelijk worden plannen in overleg met direct betrokken inwoners en organisaties uitgevoerd, onder regie van de gemeente. Uitgangspunt is daarbij om samen tot de beste oplossing te komen. Wanneer overeenstemming niet mogelijk blijkt beslist het college. Burgerinitiatief We zijn als gemeente vooral gewend om inwoners te vragen mee te denken bij onderwerpen die we als gemeente zelf op de agenda hebben gezet. De gemeente is iets van plan, inwoners mogen daarover meepraten. Het gebeurt nog heel weinig dat inwoners zelf agenderen, of dat de gemeente in meer algemene zin aan inwoners vraagt wat hen bezig houdt of wat door de gemeente opgepakt moet worden. Er zijn wel mogelijkheden voor inwoners om de agenda van de gemeenteraad te beïnvloeden, maar hier wordt weinig gebruik van gemaakt. 4

5 De podiumbijeenkomsten bieden de mogelijkheid om burgers, bedrijven en organisaties te laten vertellen welke ontwikkelingen op hen afkomen, waar zij mee bezig gaan en wat zij verwachten van een gemeenteraad daarin. Daarnaast wordt het maatschappelijk veld ieder jaar in het kader van de begrotingscyclus gehoord. Professionele en niet-professionele organisaties kunnen aan de gemeenteraad aangeven wat zij belangrijk vinden voor komend jaar. Elk jaar gebeurt dit weer in een andere vorm en op een andere wijze. Het burgerinitiatief is ook een mogelijkheid voor inwoners om onderwerpen bij de raad op de agenda te plaatsen. Hiervan is in Oss echter nog geen gebruik gemaakt. Dit kan een aantal redenen hebben: - inwoners hebben vooral belang bij praktische zaken dicht bij huis; deze verzoeken kunnen via BuurtwerkT worden ondersteund en komen niet op de raadsagenda. - Inwoners kunnen hun vragen en suggesties voldoende kwijt via andere kanalen, bijvoorbeeld via (één van) de fracties die het onderwerp vervolgens op de agenda plaatsen (plaatst). Het is dan niet meer zichtbaar of zo n onderwerp uit de samenleving komt. - Instellingen, verenigingen en andere organisaties van inwoners hebben ook via de maatschappelijke hoorzittingen de mogelijkheid om onderwerpen in te brengen. - De regeling is onvoldoende bekend - De regeling is te ingewikkeld. - De drempel van 50 handtekeningen houdt mensen tegen (als men bijv. de weg naar een fractie weet te v inden is dat gemakkelijker dan 50 mensen benaderen en overtuigen). Voor alle duidelijkheid: we weten niet of deze of andere redenen in Oss aan de orde zijn. We willen dan ook beginnen met meer bekendheid te geven aan de mogelijkheid. Dat wil zeggen naast de standaardberichtgeving in Oss-actueel en website een campagne om de mogelijkheden bekend te maken. Daarbij is nieuws over eerdere initiatieven vaak nog de beste reclame. We willen dan ook als zich een burgerinitiatief aandient daar ook in de berichtgeving aandacht aan besteden. Inmiddels is de verordening burgerinitiatief aangepast, waardoor de drempel lager wordt (m.n. de eis van 50 handtekeningen is vervallen). 7. We gaan gericht informatie geven over het burgerinitiatief en zullen bij voorkomende burgerinitiatieven daarover berichten via onze media. De verordening burgerinitiatief is inmiddels zodanig aangepast dat de drempel wordt verlaagd. Naar inwoners toe Om te weten wat er leeft onder inwoners, wat inwoners bezighoudt, is het niet voldoende om te wachten tot inwoners naar ons toekomen. We bevragen inwoners al op onderdelen van het gemeentelijke beleid, bijvoorbeeld via de leefbaarheidsmonitor. Dit blijft echter beperkte communicatie. We moeten naar de mensen toe om in straat en buurt te horen wat er speelt. Dit past ook binnen de houding die we als gemeente willen gaan uitstralen. Zowel gemeentebestuur als ambtenaren moeten de blik naar buiten richten en de voelhorens uitsteken. We gaan daarom een 5

6 methode ontwikkelen om hier vorm aan te geven. Het college denkt aan een dag van de burger : een dag waarop ambtenaren en politici het op zich nemen om een aantal huishoudens in de gemeente te bezoeken en met hen een gesprek te voeren over positieve en negatieve kanten van Oss.. Dit idee betrekken we bij de doorontwikkeling van het wijkgericht werken (zie de inleiding bij punt 5). Daarnaast kan, afhankelijk van de planning, zo n actie waarbij we naar inwoners toegaan een onderdeel vormen van de input voor de jaarlijkse begrotingcyclus). Een voorstel hiervoor wordt in samenhang met de doorontwikkeling wijkgericht werken uitgewerkt in 2009 zodanig dat voorstellen meegenomen kunnen worden in de afweging van de begroting 2010/ Het college ontwikkelt vóór de vaststelling van de voorjaarnota 2010/2013 een methode om via rechtstreekse communicatie een grote groep inwoners te spreken over wat hen bezighoudt en wat de gemeente zou moeten oppakken. Participatie in de uitvoering De gemeente is niet in staat om alleen problemen op te lossen. Vaak zijn er meerdere partijen nodig die moeten bijdragen aan de realisatie van oplossingen; reden voor de gemeente om samen te werken met andere overheden, instellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarbij is samenwerking met inwoners tot nu toe onderbelicht gebleven. Wanneer gemeente en inwoners samenwerken aan bijvoorbeeld leefbaarheid, kunnen we meer bereiken. Participatie betekent niet alleen meepraten, het betekent voor ons ook meedoen. Dat gebeurt bijvoorbeeld al in BuurtwerkT: inwoners zorgen zelf dat hun idee wordt gerealiseerd. En het gebeurt natuurlijk ook binnen verenigingen enzovoort waar inwoners als vrijwilliger activiteiten realiseren. We willen deze weg meer uitbuiten. Door geen zaken van inwoners over te nemen die ze prima zelf op kunnen lossen, maar ook door actief initiatieven van inwoners te ondersteunen en inwoners uit te nodigen ook zelf actief bij te dragen aan oplossingswegen. 9. We willen bij het oplossen van problemen dicht bij huis nadrukkelijk samenwerken met inwoners en hen vragen om mee te praten over oplossingen, maar ook mee te doen aan de realisatie ervan. We denken daarbij nadrukkelijk ook aan sociale aspecten. Monitoring en rapportage Tot slot: we willen blijven leren van ervaringen. Het is belangrijk ook burgerparticipatie te monitoren en een instrumentarium op te bouwen door ervaringen vast te leggen en te delen. We zullen daarvoor een instrument ontwikkelen. 6

7 10. We zullen nadere afspraken maken over registratie van de wijze van participatie, de deelname en de resultaten. Rapportage hierover vindt plaats in het burgerjaarverslag en het beleidsjaarverslag. Voetnoot i Artikel 2 lid 3 van de Inspraakverordening gemeente Oss 2007 luidt: Geen inspraak wordt verleend: a. ten aanzien va ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen b. indien inspraak bij of krachtens de wet is uitgesloten c. indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft d. inzake de begroting, de tarieven voor de gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet e. indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht f. indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving g. ten aanzien van de toepassing van artikel 41c van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. ii Met wij bedoelen we: de gemeentelijke actoren (raad, college, ambtenaren) die op dat moment betrokken zijn bij burgerparticipatie. Afhankelijk van het onderwerp en de beleidsfase kan dit verschillen. 7

algemene inspraak- en participatieverordening gouda

algemene inspraak- en participatieverordening gouda Bijlage 3. regeling nummer 1.4.1 algemene inspraak- en participatieverordening gouda vastgesteld bekendgemaakt inwerkingtreding laatste wijziging - pagina 2 nr. 1.4.1 de raad van de gemeente gouda Gelezen

Nadere informatie

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE De Monitor Burgerparticipatie wordt tweejaarlijks uitgevoerd om het gemeentelijk beleid en activiteiten op het gebied van burgerparticipatie landelijk in kaart te

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Burgerparticipatie in Alkmaar. Gemeente Alkmaar

Burgerparticipatie in Alkmaar. Gemeente Alkmaar Burgerparticipatie in Alkmaar Gemeente Alkmaar 1 Burgerparticipatie in Alkmaar Aanleiding en ambitie In het kader van het programma Harmonisatie is ook het burgerparticipatiebeleid opnieuw bekeken. Voor

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Verordening Brede Raad Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling van 20 april 2015, nummer

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Hieronder een eerste en tweede reactie van de Rekenkamer. 1 Bijlage: Ambitiedocument Burgerparticipatie met bijbehorende Verordening te downloaden via deze link. Eerste

Nadere informatie

Informatienota voor de gemeenteraad

Informatienota voor de gemeenteraad Informatienota voor de gemeenteraad Datum 2 februari 2016 Behandelend ambtenaar P. Wieggers Team Sociaal Beleid Portefeuillehouder J.H.A.P. Sluiter/H.W.M. Witjes Registratienummer 16RDS00046 *16RDS00046*

Nadere informatie

NOTA BURGERPARTICIPATIE GEMEENTE CUIJK Juli 2012

NOTA BURGERPARTICIPATIE GEMEENTE CUIJK Juli 2012 NOTA BURGERPARTICIPATIE GEMEENTE CUIJK Juli 2012 INLEIDING EN AANLEIDING Burgerparticipatie Inwoners, ondernemers, instellingen en andere organisaties (verder in deze nota inwoners genoemd) direct invloed

Nadere informatie

De Utrechtse Participatiestandaard

De Utrechtse Participatiestandaard De Utrechtse Participatiestandaard Participatie leidt tot betere projecten, betere afwegingen en besluitvorming en tot meer draagvlak. Bij ieder project is de vraag aan de orde wanneer en in welke mate

Nadere informatie

Kadernota Burgerparticipatie 2013 Investeren in betrokkenheid. Gemeente Reusel-De Mierden

Kadernota Burgerparticipatie 2013 Investeren in betrokkenheid. Gemeente Reusel-De Mierden Kadernota Burgerparticipatie 2013 Investeren in betrokkenheid Gemeente Reusel-De Mierden 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Probleemstelling... 4 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015 De weg van Wmo naar sociaal domein Minisymposium Borger 27 oktober 2015 Burger- en clientenparticipatie Inspraak en invloed Participatie = deelnemen meedenken over beleid, recht op inspraak en invloed

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Februari Concept-nota burgerparticipatie gemeente Woudrichem

Afdeling Samenleving Februari Concept-nota burgerparticipatie gemeente Woudrichem Afdeling Samenleving Februari 2012 Concept-nota burgerparticipatie gemeente Woudrichem Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Wat is burgerparticipatie? 3 2. Doelen burgerparticipatie 3 3. Participatievormen

Nadere informatie

concept-algemene inspraak- en participatieverordening gouda

concept-algemene inspraak- en participatieverordening gouda Bijlage 3. regeling nummer 1.4.1 concept-algemene inspraak- en participatieverordening gouda nr. 1.4.1 g. indien het belang van inspraak of participatie niet opweegt tegen het belang van handhaving van

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook en Middelaar 2016 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. Samenvatting Doelstellingen van burgerparticipatie Definitie Onderscheid inspraak en participatie 6

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. Samenvatting Doelstellingen van burgerparticipatie Definitie Onderscheid inspraak en participatie 6 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. De kaders voor burgerparticipatie 6 2.1 Doelstellingen van burgerparticipatie 6 2.2 Definitie 6 2.3 Onderscheid inspraak en participatie 6 2.4

Nadere informatie

Burgerinitiatief. Hoe krijgt u uw burgerinitiatief op de raadsagenda?

Burgerinitiatief. Hoe krijgt u uw burgerinitiatief op de raadsagenda? Burgerinitiatief Heeft u een concreet idee of plan? En wilt u hier serieus werk van maken? Denk dan eens aan het indienen van een burgerinitiatief bij uw gemeenteraad. Burgerinitiatief Heeft u wel eens

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009. Dames en heren,

Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009. Dames en heren, Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009 Dames en heren, Een maand geleden mocht ik in Utrecht samen met vertegenwoordigers van 47 Europese landen

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

D66 INITIATIEFVOORSTEL HAAGSE REFERENDUMVERORDENING

D66 INITIATIEFVOORSTEL HAAGSE REFERENDUMVERORDENING rv 307 RIS 91131_011108 D66 INITIATIEFVOORSTEL HAAGSE REFERENDUMVERORDENING 8 november 2001 Robert van Lente Albert van der Zalm Arthur van Buitenen 1 Inleiding Op vrijdag 28 september 2001 heeft de commissie

Nadere informatie

Flexibele adviseringsstructuur sociaal domein 1

Flexibele adviseringsstructuur sociaal domein 1 Flexibele adviseringsstructuur sociaal domein 1 Inleiding Met de decentralisaties in het sociaal domein heeft de gemeente de verantwoordelijkheid gekregen voor de zorg en ondersteuning van een grotere

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

h. Adviesraad: de in artikel 3 lid 5 genoemde en door het college in te stellen adviesraad

h. Adviesraad: de in artikel 3 lid 5 genoemde en door het college in te stellen adviesraad Gemeente Epe Raadsbesluit 2016 registratienummer: 2016-10950 DE RAAD DER G E M E E N T E E P E gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 2016-10950 d.d. gelet op artikel 149 Gemeentewet

Nadere informatie

I Inleiding. Startnotitie Burgerparticipatie binnen de gemeente Cuijk. Vastgesteld in de rekenkamercommissie van 23 februari 2010.

I Inleiding. Startnotitie Burgerparticipatie binnen de gemeente Cuijk. Vastgesteld in de rekenkamercommissie van 23 februari 2010. Startnotitie Burgerparticipatie binnen de gemeente Cuijk Vastgesteld in de rekenkamercommissie van 23 februari 2010 I Inleiding De Rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek naar het gevoerde beleid

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 91877 7 juli 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 5 juli 2016 Gelezen het

Nadere informatie

Een Lokaal Referendum of niet?

Een Lokaal Referendum of niet? Een Lokaal Referendum of niet? Een eerste discussie over een lokaal in Krimpen aan den IJssel als onderdeel van burgerparticipatie. Inleiding In ons land zijn de afgelopen periode op het gebied van de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911; gelet op de verplichting in artikel 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Vrijgegeven voor inspraak: 25 maart 2015 De raad van de gemeente Woensdrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

b. De benoemingprocedure en zittingsduur van de leden, de plaatsvervangende leden en de voorzitter;

b. De benoemingprocedure en zittingsduur van de leden, de plaatsvervangende leden en de voorzitter; De raad van de gemeente Woudrichem, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 augustus 2007, gelet op de artikelen 9, 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

1. Inleiding pag. 4. 2. Kader voor interactief beleid pag. 5. 3. Afweging voor interactief werken pag. 8

1. Inleiding pag. 4. 2. Kader voor interactief beleid pag. 5. 3. Afweging voor interactief werken pag. 8 LEIDRAAD EN CHECKLIST INTERACTIEF WERKEN Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding pag. 4 2. Kader voor interactief beleid pag. 5 3. Afweging voor interactief werken pag. 8 4. Welke participatiestijl is geschikt?

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ;

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 124595 12 september 2016 Verordening Wmo Adviesraad 2014 De raad van de gemeente Leusden, Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014,

Nadere informatie

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol]

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] Inleiding De vragenboom is een hulpmiddel om weloverwogen te bepalen of en in welke vorm interactief wordt gewerkt. Bij het aanbieden van de ingevulde vragenboom

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding Plan van Aanpak A Beleidsplan WMO Jeugd 2020 1. Aanleiding Bij de totstandkoming van plannen is het belangrijk om hier op een goede manier de juiste mensen bij te betrekken. Dit geldt voor onze inwoners,

Nadere informatie

Samen werken aan Roerdalen. Praktische handleiding voor burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming

Samen werken aan Roerdalen. Praktische handleiding voor burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming Samen werken aan Roerdalen Praktische handleiding voor burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming Gemeente Roerdalen Oktober 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 3 2. Definitie Burgerparticipatie..

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Naam project. Participatie- en communicatieplan. Versie concept dd-mm-jjjj

Naam project. Participatie- en communicatieplan. Versie concept dd-mm-jjjj Kerngegevens Hier kan je een uitspraak of overkoepelende tekst over je onderwerp plaatsen, met evt. de naam van degene die de uitspraak heeft gedaan. Maar dat hoeft niet; je kunt deze tekst ook gewoon

Nadere informatie

Praat met de Gemeenteraad

Praat met de Gemeenteraad Praat met de Gemeenteraad Griffie, januari 2016 Zakboekje voor inwoners en instellingen Inhoudsopgave Voorwoord...3 De gemeenteraad...4 De werkwijze...4 Het Beeld - rondetafelgesprekken...5 Het Debat debatraad...5

Nadere informatie

Uitwerking en criteria aanjaagfonds Burgerparticipatie en uitwerking vijfde indicator burgerparticipatie Collegebesluit

Uitwerking en criteria aanjaagfonds Burgerparticipatie en uitwerking vijfde indicator burgerparticipatie Collegebesluit Uitwerking en criteria aanjaagfonds Burgerparticipatie en uitwerking vijfde indicator burgerparticipatie Collegebesluit 140311 22 Aanleiding De raad heeft bij de programmabegroting 2014 besloten om een

Nadere informatie

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN Voor de enquête hadden zich 68 mensen aangemeld. Van hen hebben er 60 de vragenlijst volledig ingevuld. In de onderstaande uitwerking staan steeds

Nadere informatie

Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk!

Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk! NOTA BEWONERSPARTICIPATIE GEMEENTE BEST Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk! Refnummer: INT12-0110 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Waarom bewonersparticipatie? 3 3. Maatwerk 4 4. Kaders Best

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING. Algemeen

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING. Algemeen ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Algemeen In deze verordening is niet uitdrukkelijk bepaald dat inspraak uitsluitend wordt verleend door het college van burgemeester en wethouders. In de Wet ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening Participatie Sociaal Domein 2016

Onderwerp : Verordening Participatie Sociaal Domein 2016 Vergadering d.d. : 25 augustus 2015 Agendapunt : Registratienummer : Onderwerp : Verordening Participatie Sociaal Domein 2016 De raad van de gemeente Hof van Twente; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

gelet op de artikelen 9, 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 84 van de gemeentewet;

gelet op de artikelen 9, 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 84 van de gemeentewet; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hollands Kroon; overwegende, dat de Wmo-adviesraad de regeling heeft besproken op 29 februari 2012 en goedgekeurd op 20 maart 2012; dat gestructureerde inspraak

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland In dit huishoudelijk reglement wordt nader bepaald hoe de Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland haar werkzaamheden wil uitvoeren. Art.

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Het algemeen bestuur van de Meergroep; gelezen het voorstel van de algemeen directeur d.d. 17 juni 2008; gelet op artikel 2, derde lid, en artikel

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Wat heeft het Provinciebestuur met de participatiesamenleving?

Wat heeft het Provinciebestuur met de participatiesamenleving? Wat heeft het Provinciebestuur met de participatiesamenleving? PlattelandsParlement Gelderland 2017 3 februari 2016 Ben van Essen Ben van Essen: even voorstellen Senior-strateeg provincie Limburg (tot

Nadere informatie

(Burger) participatie. De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli 2015 Tessa van den Berg

(Burger) participatie. De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli 2015 Tessa van den Berg (Burger) participatie De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli Tessa van den Berg AGENDA - Welke soorten en vormen van (burger)participatie zijn er? - Een korte theoretische introductie - Wat is en

Nadere informatie

Een proef met een digitaal burgerpanel in Leiden BESLUITEN

Een proef met een digitaal burgerpanel in Leiden BESLUITEN B&W-nr.: 05.0938 d.d. 23-08-2005 Onderwerp Een proef met een digitaal burgerpanel in Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie EGTV 1) In te stemmen met een proef met een digitaal burgerpanel

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Rollen en taken binnen de gemeente. Wie doet wat, bij wie moet u zijn

Rollen en taken binnen de gemeente. Wie doet wat, bij wie moet u zijn Rollen en taken binnen de gemeente Wie doet wat, bij wie moet u zijn AVI-toolkit 6 23 mei 2013 1 Inhoud Duale besturing binnen gemeenten... 3 De gemeenteraad... 4 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel CDA Cranendonck. Cranendonck, krachtige kernen. Voorstel:

Initiatiefvoorstel CDA Cranendonck. Cranendonck, krachtige kernen. Voorstel: Initiatiefvoorstel CDA Cranendonck Cranendonck, krachtige kernen VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 11 maart 2014 Naam opsteller Fractie CDA Cranendonck

Nadere informatie

Wmo adviesraad Boxtel. p/a Boxtelseweg 31. 5298 VA Liempde

Wmo adviesraad Boxtel. p/a Boxtelseweg 31. 5298 VA Liempde Wmo adviesraad Boxtel p/a Boxtelseweg 31 5298 VA Liempde Gemeente Boxtel t.a.v. het College van Burgermeesters en Wethouders Postbus 1000 5280 DA Boxtel Betreft: Reactie van de Wmo adviesraad Boxtel op

Nadere informatie

Doel en functioneren van wijkraden

Doel en functioneren van wijkraden Doel en functioneren van wijkraden Kenmerk: INT11.0235 Bijlage bij kadernotitie burgerparticipatie Samen beter 1. Inleiding en samenvatting De samenwerking tussen wijkraden en gemeente is nadrukkelijk

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel

Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel Burgerinitiatief - Model raadsvoorstel Bijlage 1, behorende bij de Verordening burgerinitiatief Alkmaar 2015 agendapunt bijlage nr. : [door griffie in te vullen] : [door griffie in te vullen] Raadsvergadering:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/43

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/43 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-6-2014 Nummer voorstel: 2014/43 Voor raadsvergadering d.d.: 24-06-2014 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

A. INTERACTIEF PLANPROCES

A. INTERACTIEF PLANPROCES Communicatie Structuurvisie De Wolden A. INTERACTIEF PLANPROCES De gemeente De Wolden is gestart met het opstellen van een Structuurvisie voor het hele grondgebied van de gemeente. Het college en de raad

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Bijlage 9 Communicatieplan uitvoering Wmo-beleidsplan: Communicatiedoel

Bijlage 9 Communicatieplan uitvoering Wmo-beleidsplan: Communicatiedoel Bijlage 9 Communicatieplan uitvoering Wmo-beleidsplan: Communicatiedoel De gemeente wil de eerder vastgestelde uitgangspunten van het Woensdrechtse Wmobeleid Bescherming, zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2017 De raad van de gemeente Helmond Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2016 Gelet op artikel 147 Gemeentewet, artikel 47 Participatiewet,

Nadere informatie

Communicatieplan Meedoen in Valkenburg aan de Geul

Communicatieplan Meedoen in Valkenburg aan de Geul Communicatieplan Meedoen in Valkenburg aan de Geul Valkenburg aan de Geul heeft gekozen voor een visie op burgerparticipatie, waarin zelfsturing centraal staat. Uitgangspunt van deze visie is de gedachte,

Nadere informatie

Inleiding. Een nieuwe verordening. Landelijke ontwikkelingen rond inspraak. Bijlage 1. Publieksversie inspraak- en participatieverordening

Inleiding. Een nieuwe verordening. Landelijke ontwikkelingen rond inspraak. Bijlage 1. Publieksversie inspraak- en participatieverordening Bijlage 1. Publieksversie inspraak- en participatieverordening INLEIDING - Een nieuwe verordening - Landelijke ontwikkelingen rond inspraak - Wat ging er aan vooraf? - Definities o Inspraak o Participatie

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Verordening Wmo-raad gemeente Leudal 2013 De raad van de gemeente Leudal; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Overwegende dat op 1 januari 2007 de

Nadere informatie

Een nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

Een nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) Een nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) De Wmcz gaat veranderen. Er is een voorstel gemaakt voor een nieuwe wettekst. Daarmee veranderen de regels voor medezeggenschap. En de rechten

Nadere informatie

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard

Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad gemeente Molenwaard Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Gemeente Molenwaard Verordening Wmo-adviesraad

Nadere informatie

(uit Burgerparticipatie, een praktische handleiding voor gemeenten, uitgave Sdu 2004).

(uit Burgerparticipatie, een praktische handleiding voor gemeenten, uitgave Sdu 2004). RAADSWERKGROEP BURGERPARTICIPATIE Notitie Burgerparticipatie: raadsadvies Steller: W. van Hunnik, voorzitter werkgroep Burgerparticipatie Versie: 28 september 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: * Instelling Jongerenraad. Datum: 22 juni 2015. Decosnummer: 361

Initiatiefvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: * Instelling Jongerenraad. Datum: 22 juni 2015. Decosnummer: 361 Initiatiefvoorstel Status: besluitvormend Agendapunt: * Onderwerp: Instelling Jongerenraad Datum: 22 juni 2015 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 361 Informant: Jan Rooijakkers j.rooijakkers@dalfsen.nl

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad Made, 01-04-14 Reg.nr. 14int01525 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Opinieronde / peiling Opinieronde / peiling: 08-05-14 Agendapunt: 7 Onderwerp: Behoeftenonderzoek voor het

Nadere informatie

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: gelet op artikel 27, 28 en 47 Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie en zorg

Maatschappelijke participatie en zorg initiatiefvoorstel datum vergadering 9 november 2015 agendapunt 12 volgnummer 15-166 onderwerp De gemeenteraad op zoek naar het verhaal achter de cijfers van Wmo en Jeugdhulp behandelen in raadscommissie

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten gemeentelijke WWBcliëntenraden en de Districtscliëntenraad Noord UWV Algemeen Vanaf 2009 moeten UWV Werkbedrijf en Gemeenten cliënten geïntegreerde

Nadere informatie

Communicatieplan WMO. Communiceren over de WMO. doen we zo

Communicatieplan WMO. Communiceren over de WMO. doen we zo GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Communicatieplan WMO Communiceren over de WMO doen we zo Stiens, 20 december 2007 1. Inleiding Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden.

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen AVI-activiteiten 2014-2015 Aanbod van programma Aandacht voor iedereen Januari 2014 Inhoudsopgave AVI-activiteiten 2014-2015... 3 Aandachtspunten... 4 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Verordening adviesraad Sociaal Domein Urk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Dienstverleningsvisie gemeente Heerde Versie 31 juli 2014 Pagina 1 Inleiding De gemeente Heerde ontvangt dagelijks haar klanten om producten of diensten te verlenen. Deze

Nadere informatie

Verordening op de Wmo-raad Oude IJsselstreek

Verordening op de Wmo-raad Oude IJsselstreek De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2006, gelet op de artikelen 84 en 149 van de Gemeentewet en gelet op de Wet

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 06.1256 d.d. 7 november 2006 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Uitgangspunten voor een Adviesraad WMO Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1.a. voor inspraak vast te stellen

Nadere informatie

Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer

Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer Bestuur PACT Aalsmeer E-mail: info@pactaalsmeer.nl Internet: www.pactaalsmeer.nl Functieprofiel Raadslid PACT Aalsmeer De fractie van PACT Aalsmeer kent: fractiemedewerkers: leden met politieke affiniteit

Nadere informatie

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad.

Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Inspraaknotitie verordening Jeugdhulp Gebaseerd op de opmerkingen en vragen WAR en Jeugdraad dd. 25-09-2014 en de adviezen van de WAR en de Jeugdraad. Reactie WAR Verordening Jeugd Onze algemene opmerkingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie