Beleidsnotitie burgerparticipatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsnotitie burgerparticipatie"

Transcriptie

1 Beleidsnotitie burgerparticipatie Inleiding Gemeenteraad en college hebben besloten om het onderwerp burgerparticipatie opnieuw op de agenda te zetten. Bij burgerparticipatie gaat het over de manier waarop inwoners en hun organisaties invloed kunnen uitoefenen op gemeentelijk beleid. Hoewel Oss al vaak inwoners en maatschappelijke organisaties betrekt bij beleidsontwikkeling en uitvoering, is het goed af en toe stil te staan bij de vraag of we als gemeente de dingen nog goed doen. Ook de komst van het dualisme noopt tot heroverweging van het onderwerp burgerparticipatie, vooral waar het de rol van college en raad betreft. Eind 2007 is op basis van de discussienotitie uit 2005 begonnen met een traject gericht op een beleidsnotitie burgerparticipatie. Een interne inventarisatie heeft enig zicht geleverd op bestaande activiteiten rond burgerparticipatie. De raadscommissie Bestuur, Organisatie en Bedrijvigheid heeft in april 2008 aan de hand van een discussienotitie over het onderwerp gesproken en daarmee richting gegeven aan de inhoud van de nu voorliggende beleidsnotitie. De genoemde discussienotitie geeft de nodige achtergrondinformatie over burgerparticipatie. Die informatie is mede voeding voor de nu voorgestelde keuzes. Om deze beleidsnotitie handzaam en leesbaar te houden is niet alle informatie opnieuw opgenomen, de informatie is terug te vinden in de discussienotitie zelf. Deze beleidsnotitie geeft de keuzes die we als gemeente (gemeenteraad en college) maken als het gaat om burgerparticipatie aan de hand van een aantal keuzes c.q. beslispunten die steeds kort ingeleid worden. Zoals gezegd, meer achtergrondinformatie over de verschillende onderdelen is te vinden in de discussienotitie van april Voor een deel gaat het om uitgangspunten die in de dagelijkse praktijk al lang gemeengoed zijn, maar die hier volledigheidshalve opgenomen zijn. Wanneer en waarom van burgerparticipatie Problemen zijn vaak complex, waarbij er geen sprake is van één beste oplossing. De gemeente is daarbij niet alwetend. Ook inwoners en organisaties beschikken over kennis, vanuit ervaringen of deskundigheid, die een bijdrage kan leveren aan beleidsontwikkeling. Door betrokkenen (organisaties en inwoners) en hun ideeën te betrekken bij de beleidsontwikkeling ontstaat naar onze overtuiging beter beleid met meer variatie in oplossingen. Bovendien kan beter rekening worden gehouden met uitvoerbaarheid en draagvlak, belangrijke kenmerken van goed beleid. Belangrijk doel van participatie is dan ook: beter beleid met betere resultaten. We vinden het daarom belangrijk om zoveel mogelijk de inwoners en maatschappelijke organisaties te betrekken bij de beleidsontwikkeling. 1

2 Er kan aanleiding zijn geen inspraakmogelijkheid te bieden, bijvoorbeeld bij spoedeisende beslissingen of wanneer de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor kwetsbare groepen in het geding is. De inspraakverordening noemt de gevallen waarin geen participatie mogelijk is. i 1. Bij beleidsontwikkeling vragen we altijd in een vroeg stadium aan betrokkenen (inwoners en organisaties) om mee te denken, tenzij artikel 2 lid 3 van de inspraakverordening zich daartegen verzet ii. Ideeën en voorstellen die in een interactief traject brede steun vinden nemen we serieus in overweging; wanneer ze niet overgenomen worden zullen we dat beargumenteren. Representativiteit We realiseren ons dat interactieve beleidsvorming in de regel geen representatief beeld zal geven van de mening van alle betrokkenen. Bovendien zullen deelnemers (begrijpelijk en terecht) kijken vanuit hun eigen positie en belang. Het is aan de gemeenteraad (of het college, binnen hun bevoegdheden) om af te wegen of in het proces alle belangen zijn afgewogen ii. Ook de afweging tussen de belangen van betrokkenen en het algemeen belang is nadrukkelijk een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. 2. Bij beleidskeuzes heeft de gemeente altijd de beslissingsbevoegdheid. De raad c.q. het college weegt bij zijn besluit de inbreng van participanten mee en heeft nadrukkelijk de taak om: a. Te beoordelen of alle belangen voldoende in beeld en meegewogen zijn b. Het algemeen belang te bewaken en af te wegen naast deelbelangen. Rolverdeling tussen raad en college Burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming maken deel uit van het beleidsproces. In de regel geeft de gemeenteraad de ontwikkeling van beleidsvoorstellen in handen van het college. Daarmee is het ook het college die de participatie voorbereidt, beslist hoe deze plaatsvindt (binnen de door de raad vastgestelde kaders) en voor de uitvoering ervan zorgt. Deze punten neemt het college op in elk plan van aanpak voor de beleidsontwikkeling, zodat vooraf duidelijk is wie waarover mee kan praten en op welke manier. Afgesproken is dat plannen van aanpak van majeure onderwerpen altijd aan de betreffende commissie ter kennisname worden gestuurd. Het kan zijn dat de raad een onderwerp zo belangrijk vindt, dat de raad zelf wil beslissen over de mate en vorm van participatie. Alleen de raad zelf kan bepalen bij welke onderwerpen dat aan de orde is. Dat betekent dat ook de raad bij voorkeur (vooraf) zal moeten aangeven of de raad en voor welke onderwerpen hij een plan van aanpak zelf wil vaststellen. Voornemens tot beleidsontwikkeling zijn bij de raad globaal bekend via programmabegroting of collegebesluiten. De raad kan indien gewenst dan ook het initiatief nemen om het college te vragen een plan van aanpak m.b.t. het participatietraject aan de raad voor te leggen. De gemeente gaat in de toekomst werken met een beleidsagenda, waarin is aangegeven welke beleidsvragen wanneer aan de orde komen. Daarin kan de raad dan tevens vastleggen bij welke kwesties de raad zelf de aanpak van participatie wil vaststellen. 2

3 Overigens behoudt de raad te allen tijde het recht om zelf participatieactiviteiten te organiseren met het doel zelf inwoners en organisaties om hun mening te vragen. De raad doet dat in ieder geval jaarlijks bij aanvang van de begrotingscyclus (maatschappelijke hoorzittingen). 3. Het college is bevoegd om de participatie bij beleidsontwikkeling vorm te geven en uit te voeren, tenzij de raad vooraf aangeeft dat de raad zelf wil beslissen over de aanpak. In dat geval legt het college een plan van aanpak voor aan de raad. Het college geeft altijd bij beleidsvoorstellen aan hoe de participatie heeft plaatsgevonden, wat de resultaten waren en (beargumenteerd) wat daarmee is gedaan. Adviesraden Wanneer we naast inwoners ook maatschappelijke organisaties, die bij het onderwerp betrokken zijn, uitnodigen om mee te denken, vinden daarin vanzelf ook belangenorganisaties een plek. Een bijzondere positie is er echter voor wijk- en dorpsraden en SCPO (Stichting Cliëntenplatform Oss). Zij hebben een formele positie en zijn o.g.v. een gemeentelijke verordening bevoegd tot advisering aan het college. Omgekeerd is het college verplicht om bij onderwerpen op hun terrein deze raden vooraf om advies te vragen. Daarnaast kennen we de Jongerenraad, het digitale panel en de intergratiepanels die niet zo n formele status hebben maar wel door de gemeente benoemd zijn als adviseurs bij beleidsontwikkeling. De vraag doet zich voor hoe adviezen van deze adviesraden zich verhouden tot de rechtstreekse inbreng van inwoners. Bovendien kan het verwarring wekken wanneer zowel gemeente als adviesraad dezelfde groep benadert om hun mening te geven. Het eerste punt kan worden ondervangen door (zoals al gebruikelijk) adviesorganen altijd uit te nodigen bij overleg met hun achterban, waarbij het niet moet gaan om een weging van stemmen maar om het uitwisselen van argumenten waardoor beter onderbouwde beleidskeuzes gemaakt kunnen worden. Het tweede punt (verwarring waar de burger zijn mening kwijt kan) ondervangen we door vooraf afspraken te maken met het betrokken adviesorgaan over het betrekken van inwoners en activiteiten op dit gebied zoveel als mogelijk op elkaar af te stemmen. 4. Bij onderwerpen die vallen binnen het adviesrecht van wijk- en dorpsraden en SCPO overleggen we met het betreffende adviesorgaan over de wijze van participatie en nodigen we het betrokken adviesorgaan altijd uit. Vormen van burgerparticipatie Burgerparticipatie vindt meestal via geijkte paden plaats. Een inspraakavond of discussiebijeenkomst is favoriet, al wordt er wel al vaker gebruik gemaakt van nieuwe vormen. Andere vormen leveren soms ook andere deelnemers op. Om een gevarieerde groep te krijgen die gebruik maakt van mogelijkheden tot participatie, is het soms nodig om ook gevarieerde vormen te gebruiken. We willen dan ook, vooral in gevallen waar we nieuwe groepen willen bereiken, meer variatie brengen in vormen van participatie. Daarbij hebben we speciaal aandacht voor de zwijgende meerderheid. Vormen als straat- of portiekgesprekken bieden de mogelijkheid om ook mensen te 3

4 bereiken die niet uit zichzelf reageren, waardoor een breder beeld ontstaat van de meningen van inwoners. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat een (kleine) groep tegenstanders gehoord wordt en een grote groep voorstanders niet. We denken dat bijv. aan panels (kleinere en meer gerichte groepen), combinatie met andere activiteiten als een informatiemarkt en digitale instrumenten. Internet biedt mogelijkheden om inwoners te raadplegen, maar er kan meer. Het is ook een mogelijkheid om via fora e.d. actief met inwoners in gesprek te gaan en te horen wat zij belangrijk vinden. In het kader van wijkgericht werken en daaraan gerelateerde prestatievelden in de Wmo (m.n. prestatieveld 1 en 5) werken we in het komende half jaar een plan uit om meer met inwoners in gesprek te gaan., gericht op inbreng van inwoners bij zowel te maken keuzes als de realisering daarvan. Participatie zal daarbij mede gericht zijn op activering en samenwerking. 5. Wij willen om een meer gevarieerde groep inwoners te bereiken meer variatie brengen in vormen van participatie. Daarbij gaan we in ieder geval gebruik digitale instrumenten voor participatie verder ontwikkelen. Beleidsuitvoering Tot nu toe ging het vooral over de beleidsontwikkeling. Bij de uitvoering van beleid is er vaak sprake van een kleinere groep betrokkenen (bijv. wanneer het beleid m.b.t. de openbare ruimte leidt tot het opknappen van een straat of buurt). Ook liggen de kaders vast en is duidelijk welke ruimte er is binnen de uitvoering. Het is dan ook vaak mogelijk in de uitvoering de direct betrokken inwoners meer invloed te geven op de keuzes die dan nog gemaakt worden. Het is ook nu al vaak praktijk dat inwoners betrokken zijn bij de wijze van uitvoering en dat in onderling overleg afspraken worden gemaakt. We vinden dat een goede ontwikkeling. Juist in direct contact en een onderling gesprek, niet alleen tussen inwoners en gemeente maar ook tussen inwoners onderling, kan een weg worden gevonden die het beste aansluit bij de wensen van inwoners én het beleid van de gemeente. 6. Waar mogelijk worden plannen in overleg met direct betrokken inwoners en organisaties uitgevoerd, onder regie van de gemeente. Uitgangspunt is daarbij om samen tot de beste oplossing te komen. Wanneer overeenstemming niet mogelijk blijkt beslist het college. Burgerinitiatief We zijn als gemeente vooral gewend om inwoners te vragen mee te denken bij onderwerpen die we als gemeente zelf op de agenda hebben gezet. De gemeente is iets van plan, inwoners mogen daarover meepraten. Het gebeurt nog heel weinig dat inwoners zelf agenderen, of dat de gemeente in meer algemene zin aan inwoners vraagt wat hen bezig houdt of wat door de gemeente opgepakt moet worden. Er zijn wel mogelijkheden voor inwoners om de agenda van de gemeenteraad te beïnvloeden, maar hier wordt weinig gebruik van gemaakt. 4

5 De podiumbijeenkomsten bieden de mogelijkheid om burgers, bedrijven en organisaties te laten vertellen welke ontwikkelingen op hen afkomen, waar zij mee bezig gaan en wat zij verwachten van een gemeenteraad daarin. Daarnaast wordt het maatschappelijk veld ieder jaar in het kader van de begrotingscyclus gehoord. Professionele en niet-professionele organisaties kunnen aan de gemeenteraad aangeven wat zij belangrijk vinden voor komend jaar. Elk jaar gebeurt dit weer in een andere vorm en op een andere wijze. Het burgerinitiatief is ook een mogelijkheid voor inwoners om onderwerpen bij de raad op de agenda te plaatsen. Hiervan is in Oss echter nog geen gebruik gemaakt. Dit kan een aantal redenen hebben: - inwoners hebben vooral belang bij praktische zaken dicht bij huis; deze verzoeken kunnen via BuurtwerkT worden ondersteund en komen niet op de raadsagenda. - Inwoners kunnen hun vragen en suggesties voldoende kwijt via andere kanalen, bijvoorbeeld via (één van) de fracties die het onderwerp vervolgens op de agenda plaatsen (plaatst). Het is dan niet meer zichtbaar of zo n onderwerp uit de samenleving komt. - Instellingen, verenigingen en andere organisaties van inwoners hebben ook via de maatschappelijke hoorzittingen de mogelijkheid om onderwerpen in te brengen. - De regeling is onvoldoende bekend - De regeling is te ingewikkeld. - De drempel van 50 handtekeningen houdt mensen tegen (als men bijv. de weg naar een fractie weet te v inden is dat gemakkelijker dan 50 mensen benaderen en overtuigen). Voor alle duidelijkheid: we weten niet of deze of andere redenen in Oss aan de orde zijn. We willen dan ook beginnen met meer bekendheid te geven aan de mogelijkheid. Dat wil zeggen naast de standaardberichtgeving in Oss-actueel en website een campagne om de mogelijkheden bekend te maken. Daarbij is nieuws over eerdere initiatieven vaak nog de beste reclame. We willen dan ook als zich een burgerinitiatief aandient daar ook in de berichtgeving aandacht aan besteden. Inmiddels is de verordening burgerinitiatief aangepast, waardoor de drempel lager wordt (m.n. de eis van 50 handtekeningen is vervallen). 7. We gaan gericht informatie geven over het burgerinitiatief en zullen bij voorkomende burgerinitiatieven daarover berichten via onze media. De verordening burgerinitiatief is inmiddels zodanig aangepast dat de drempel wordt verlaagd. Naar inwoners toe Om te weten wat er leeft onder inwoners, wat inwoners bezighoudt, is het niet voldoende om te wachten tot inwoners naar ons toekomen. We bevragen inwoners al op onderdelen van het gemeentelijke beleid, bijvoorbeeld via de leefbaarheidsmonitor. Dit blijft echter beperkte communicatie. We moeten naar de mensen toe om in straat en buurt te horen wat er speelt. Dit past ook binnen de houding die we als gemeente willen gaan uitstralen. Zowel gemeentebestuur als ambtenaren moeten de blik naar buiten richten en de voelhorens uitsteken. We gaan daarom een 5

6 methode ontwikkelen om hier vorm aan te geven. Het college denkt aan een dag van de burger : een dag waarop ambtenaren en politici het op zich nemen om een aantal huishoudens in de gemeente te bezoeken en met hen een gesprek te voeren over positieve en negatieve kanten van Oss.. Dit idee betrekken we bij de doorontwikkeling van het wijkgericht werken (zie de inleiding bij punt 5). Daarnaast kan, afhankelijk van de planning, zo n actie waarbij we naar inwoners toegaan een onderdeel vormen van de input voor de jaarlijkse begrotingcyclus). Een voorstel hiervoor wordt in samenhang met de doorontwikkeling wijkgericht werken uitgewerkt in 2009 zodanig dat voorstellen meegenomen kunnen worden in de afweging van de begroting 2010/ Het college ontwikkelt vóór de vaststelling van de voorjaarnota 2010/2013 een methode om via rechtstreekse communicatie een grote groep inwoners te spreken over wat hen bezighoudt en wat de gemeente zou moeten oppakken. Participatie in de uitvoering De gemeente is niet in staat om alleen problemen op te lossen. Vaak zijn er meerdere partijen nodig die moeten bijdragen aan de realisatie van oplossingen; reden voor de gemeente om samen te werken met andere overheden, instellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarbij is samenwerking met inwoners tot nu toe onderbelicht gebleven. Wanneer gemeente en inwoners samenwerken aan bijvoorbeeld leefbaarheid, kunnen we meer bereiken. Participatie betekent niet alleen meepraten, het betekent voor ons ook meedoen. Dat gebeurt bijvoorbeeld al in BuurtwerkT: inwoners zorgen zelf dat hun idee wordt gerealiseerd. En het gebeurt natuurlijk ook binnen verenigingen enzovoort waar inwoners als vrijwilliger activiteiten realiseren. We willen deze weg meer uitbuiten. Door geen zaken van inwoners over te nemen die ze prima zelf op kunnen lossen, maar ook door actief initiatieven van inwoners te ondersteunen en inwoners uit te nodigen ook zelf actief bij te dragen aan oplossingswegen. 9. We willen bij het oplossen van problemen dicht bij huis nadrukkelijk samenwerken met inwoners en hen vragen om mee te praten over oplossingen, maar ook mee te doen aan de realisatie ervan. We denken daarbij nadrukkelijk ook aan sociale aspecten. Monitoring en rapportage Tot slot: we willen blijven leren van ervaringen. Het is belangrijk ook burgerparticipatie te monitoren en een instrumentarium op te bouwen door ervaringen vast te leggen en te delen. We zullen daarvoor een instrument ontwikkelen. 6

7 10. We zullen nadere afspraken maken over registratie van de wijze van participatie, de deelname en de resultaten. Rapportage hierover vindt plaats in het burgerjaarverslag en het beleidsjaarverslag. Voetnoot i Artikel 2 lid 3 van de Inspraakverordening gemeente Oss 2007 luidt: Geen inspraak wordt verleend: a. ten aanzien va ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen b. indien inspraak bij of krachtens de wet is uitgesloten c. indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft d. inzake de begroting, de tarieven voor de gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet e. indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht f. indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving g. ten aanzien van de toepassing van artikel 41c van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. ii Met wij bedoelen we: de gemeentelijke actoren (raad, college, ambtenaren) die op dat moment betrokken zijn bij burgerparticipatie. Afhankelijk van het onderwerp en de beleidsfase kan dit verschillen. 7

Decentrale regelgeving

Decentrale regelgeving Decentrale regelgeving Overheidsorganisatie Gemeente Lansingerland Organisatie die de regeling Gemeente Lansingerland vaststelt Vastgesteld door Gemeenteraad Titel regelgeving Verordening Interactieve

Nadere informatie

algemene inspraak- en participatieverordening gouda

algemene inspraak- en participatieverordening gouda Bijlage 3. regeling nummer 1.4.1 algemene inspraak- en participatieverordening gouda vastgesteld bekendgemaakt inwerkingtreding laatste wijziging - pagina 2 nr. 1.4.1 de raad van de gemeente gouda Gelezen

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Burgerparticipatie in Alkmaar. Gemeente Alkmaar

Burgerparticipatie in Alkmaar. Gemeente Alkmaar Burgerparticipatie in Alkmaar Gemeente Alkmaar 1 Burgerparticipatie in Alkmaar Aanleiding en ambitie In het kader van het programma Harmonisatie is ook het burgerparticipatiebeleid opnieuw bekeken. Voor

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Inleiding In Langedijk lopen momenteel een aantal grote, ingrijpende projecten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van door de gemeente ingestelde klankbordgroepen. Daarnaast

Nadere informatie

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Hieronder een eerste en tweede reactie van de Rekenkamer. 1 Bijlage: Ambitiedocument Burgerparticipatie met bijbehorende Verordening te downloaden via deze link. Eerste

Nadere informatie

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE

MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE MONITOR BURGERPARTICIPATIE 2013 ENQUÊTE De Monitor Burgerparticipatie wordt tweejaarlijks uitgevoerd om het gemeentelijk beleid en activiteiten op het gebied van burgerparticipatie landelijk in kaart te

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Verordening Brede Raad Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling van 20 april 2015, nummer

Nadere informatie

HANDLEIDING INTERACTIEF WERKEN GEMEENTE HULST

HANDLEIDING INTERACTIEF WERKEN GEMEENTE HULST HANDLEIDING INTERACTIEF WERKEN GEMEENTE HULST 1. INLEIDING / CONCLUSIES OP HOOFDLIJNEN 1.1 Inleiding Interactief werken is één van de manieren om burgers meer bij het gemeentebestuur te betrekken en zo

Nadere informatie

Informatienota voor de gemeenteraad

Informatienota voor de gemeenteraad Informatienota voor de gemeenteraad Datum 2 februari 2016 Behandelend ambtenaar P. Wieggers Team Sociaal Beleid Portefeuillehouder J.H.A.P. Sluiter/H.W.M. Witjes Registratienummer 16RDS00046 *16RDS00046*

Nadere informatie

NOTA BURGERPARTICIPATIE GEMEENTE CUIJK Juli 2012

NOTA BURGERPARTICIPATIE GEMEENTE CUIJK Juli 2012 NOTA BURGERPARTICIPATIE GEMEENTE CUIJK Juli 2012 INLEIDING EN AANLEIDING Burgerparticipatie Inwoners, ondernemers, instellingen en andere organisaties (verder in deze nota inwoners genoemd) direct invloed

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 9 oktober 2007 Nummer voorstel: 2007/113

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 9 oktober 2007 Nummer voorstel: 2007/113 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 9 oktober 2007 Nummer voorstel: 2007/113 Voor raadsvergadering d.d.: 23-10-2007 Agendapunt: 14

Nadere informatie

De Utrechtse Participatiestandaard

De Utrechtse Participatiestandaard De Utrechtse Participatiestandaard Participatie leidt tot betere projecten, betere afwegingen en besluitvorming en tot meer draagvlak. Bij ieder project is de vraag aan de orde wanneer en in welke mate

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Februari Concept-nota burgerparticipatie gemeente Woudrichem

Afdeling Samenleving Februari Concept-nota burgerparticipatie gemeente Woudrichem Afdeling Samenleving Februari 2012 Concept-nota burgerparticipatie gemeente Woudrichem Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Wat is burgerparticipatie? 3 2. Doelen burgerparticipatie 3 3. Participatievormen

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009. Dames en heren,

Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009. Dames en heren, Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009 Dames en heren, Een maand geleden mocht ik in Utrecht samen met vertegenwoordigers van 47 Europese landen

Nadere informatie

concept-algemene inspraak- en participatieverordening gouda

concept-algemene inspraak- en participatieverordening gouda Bijlage 3. regeling nummer 1.4.1 concept-algemene inspraak- en participatieverordening gouda nr. 1.4.1 g. indien het belang van inspraak of participatie niet opweegt tegen het belang van handhaving van

Nadere informatie

Kadernota Burgerparticipatie 2013 Investeren in betrokkenheid. Gemeente Reusel-De Mierden

Kadernota Burgerparticipatie 2013 Investeren in betrokkenheid. Gemeente Reusel-De Mierden Kadernota Burgerparticipatie 2013 Investeren in betrokkenheid Gemeente Reusel-De Mierden 1 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Probleemstelling... 4 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015 De weg van Wmo naar sociaal domein Minisymposium Borger 27 oktober 2015 Burger- en clientenparticipatie Inspraak en invloed Participatie = deelnemen meedenken over beleid, recht op inspraak en invloed

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook

Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente Mook en Middelaar 2016 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. Samenvatting Doelstellingen van burgerparticipatie Definitie Onderscheid inspraak en participatie 6

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 2. Samenvatting Doelstellingen van burgerparticipatie Definitie Onderscheid inspraak en participatie 6 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. De kaders voor burgerparticipatie 6 2.1 Doelstellingen van burgerparticipatie 6 2.2 Definitie 6 2.3 Onderscheid inspraak en participatie 6 2.4

Nadere informatie

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer V.2008-114 Datum: Behandelend F.A. Linthorst ambtenaar 18 nov. 2008 Postreg.nr. Directeur: Tel.nr 0345-636292 K. Burger ONDERWERP: Adviesraad Wet maatschappelijke

Nadere informatie

D66 INITIATIEFVOORSTEL HAAGSE REFERENDUMVERORDENING

D66 INITIATIEFVOORSTEL HAAGSE REFERENDUMVERORDENING rv 307 RIS 91131_011108 D66 INITIATIEFVOORSTEL HAAGSE REFERENDUMVERORDENING 8 november 2001 Robert van Lente Albert van der Zalm Arthur van Buitenen 1 Inleiding Op vrijdag 28 september 2001 heeft de commissie

Nadere informatie

Burgerinitiatief. Hoe krijgt u uw burgerinitiatief op de raadsagenda?

Burgerinitiatief. Hoe krijgt u uw burgerinitiatief op de raadsagenda? Burgerinitiatief Heeft u een concreet idee of plan? En wilt u hier serieus werk van maken? Denk dan eens aan het indienen van een burgerinitiatief bij uw gemeenteraad. Burgerinitiatief Heeft u wel eens

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2008.

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2008. 1 De raad van de gemeente Gemert-Bakel, gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2008. gelet op de verplichtingen op basis van de artikelen 9, 11 en 12 van de WMO:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

h. Adviesraad: de in artikel 3 lid 5 genoemde en door het college in te stellen adviesraad

h. Adviesraad: de in artikel 3 lid 5 genoemde en door het college in te stellen adviesraad Gemeente Epe Raadsbesluit 2016 registratienummer: 2016-10950 DE RAAD DER G E M E E N T E E P E gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 2016-10950 d.d. gelet op artikel 149 Gemeentewet

Nadere informatie

onderzoeksopzet burgerparticipatie

onderzoeksopzet burgerparticipatie onderzoeksopzet burgerparticipatie 2 burgerparticipatie 1 inleiding aanleiding Op 7 oktober 2015 heeft de Rekenkamer Capelle aan den IJssel een zogenoemde stemkastsessie georganiseerd met de raad. Op basis

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein

Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein Startnotitie Integraal beleidsplan sociaal domein Voorwoord Versie: 27 januari 2017 In De kracht van Coevorden hebben we beschreven wat onze visie is op het Sociaal Domein en hoe het sociaal domein in

Nadere informatie

b. De benoemingprocedure en zittingsduur van de leden, de plaatsvervangende leden en de voorzitter;

b. De benoemingprocedure en zittingsduur van de leden, de plaatsvervangende leden en de voorzitter; De raad van de gemeente Woudrichem, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 augustus 2007, gelet op de artikelen 9, 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Flexibele adviseringsstructuur sociaal domein 1

Flexibele adviseringsstructuur sociaal domein 1 Flexibele adviseringsstructuur sociaal domein 1 Inleiding Met de decentralisaties in het sociaal domein heeft de gemeente de verantwoordelijkheid gekregen voor de zorg en ondersteuning van een grotere

Nadere informatie

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016

PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 PROCESPLAN INTERACTIEF WERKEN LANGEDIJK ONTWIKKELT MET WATER Vastgesteld door college van B&W d.d. 26 april 2016 Conform: De Langedijker werkwijze, Notitie interactief werken gemeente Langedijk op basis

Nadere informatie

I Inleiding. Startnotitie Burgerparticipatie binnen de gemeente Cuijk. Vastgesteld in de rekenkamercommissie van 23 februari 2010.

I Inleiding. Startnotitie Burgerparticipatie binnen de gemeente Cuijk. Vastgesteld in de rekenkamercommissie van 23 februari 2010. Startnotitie Burgerparticipatie binnen de gemeente Cuijk Vastgesteld in de rekenkamercommissie van 23 februari 2010 I Inleiding De Rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek naar het gevoerde beleid

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding Plan van Aanpak A Beleidsplan WMO Jeugd 2020 1. Aanleiding Bij de totstandkoming van plannen is het belangrijk om hier op een goede manier de juiste mensen bij te betrekken. Dit geldt voor onze inwoners,

Nadere informatie

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad Inhoud A Delfts Doen! Delftenaren maken de stad 1 Delfts Doen! Delftenaren maken de stad P lannen maken in de stad doe je niet alleen. Een goed initiatief vraagt samenwerking en afstemming met bewoners,

Nadere informatie

Een Lokaal Referendum of niet?

Een Lokaal Referendum of niet? Een Lokaal Referendum of niet? Een eerste discussie over een lokaal in Krimpen aan den IJssel als onderdeel van burgerparticipatie. Inleiding In ons land zijn de afgelopen periode op het gebied van de

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 91877 7 juli 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 5 juli 2016 Gelezen het

Nadere informatie

P. Verschuren Referendumverordening

P. Verschuren Referendumverordening Voorstel behorende bij de agenda voor de raadsvergadering Datum besluitvormende raadsvergadering: 21 september 2015 Voordracht nummer: 015 Afdeling: Steller voordracht: Bedrijfsbureau Lianna Bogema Telefoonnummer

Nadere informatie

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Vrijgegeven voor inspraak: 25 maart 2015 De raad van de gemeente Woensdrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei

Nadere informatie

Naam project. Participatie- en communicatieplan. Versie concept dd-mm-jjjj

Naam project. Participatie- en communicatieplan. Versie concept dd-mm-jjjj Kerngegevens Hier kan je een uitspraak of overkoepelende tekst over je onderwerp plaatsen, met evt. de naam van degene die de uitspraak heeft gedaan. Maar dat hoeft niet; je kunt deze tekst ook gewoon

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006, nummer: 06/911; gelet op de verplichting in artikel 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Wat heeft het Provinciebestuur met de participatiesamenleving?

Wat heeft het Provinciebestuur met de participatiesamenleving? Wat heeft het Provinciebestuur met de participatiesamenleving? PlattelandsParlement Gelderland 2017 3 februari 2016 Ben van Essen Ben van Essen: even voorstellen Senior-strateeg provincie Limburg (tot

Nadere informatie

Praat met de Gemeenteraad

Praat met de Gemeenteraad Praat met de Gemeenteraad Griffie, januari 2016 Zakboekje voor inwoners en instellingen Inhoudsopgave Voorwoord...3 De gemeenteraad...4 De werkwijze...4 Het Beeld - rondetafelgesprekken...5 Het Debat debatraad...5

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ;

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 124595 12 september 2016 Verordening Wmo Adviesraad 2014 De raad van de gemeente Leusden, Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014,

Nadere informatie

Uitwerking en criteria aanjaagfonds Burgerparticipatie en uitwerking vijfde indicator burgerparticipatie Collegebesluit

Uitwerking en criteria aanjaagfonds Burgerparticipatie en uitwerking vijfde indicator burgerparticipatie Collegebesluit Uitwerking en criteria aanjaagfonds Burgerparticipatie en uitwerking vijfde indicator burgerparticipatie Collegebesluit 140311 22 Aanleiding De raad heeft bij de programmabegroting 2014 besloten om een

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID beleidsterrein : Gehandicaptenbeleid wettelijke grondslag : Artikel 1a Wet voorzieningen gehandicapten datum inwerkingtreding : 1 augustus 2005

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Interactief werken gemeente Zeist:

Interactief werken gemeente Zeist: Interactief werken gemeente Zeist: 'Samen doen door interactie' 1. Inleiding Eén van de projecten van Op Weg Naar De Kern ging om het vormgeven van interactieve planvorming. In dat kader hebben we het

Nadere informatie

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN

RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN RESULTATEN DIGITALE ENQUÊTE BURGERPARTICIPATIE VELSEN Voor de enquête hadden zich 68 mensen aangemeld. Van hen hebben er 60 de vragenlijst volledig ingevuld. In de onderstaande uitwerking staan steeds

Nadere informatie

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol]

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] Inleiding De vragenboom is een hulpmiddel om weloverwogen te bepalen of en in welke vorm interactief wordt gewerkt. Bij het aanbieden van de ingevulde vragenboom

Nadere informatie

Samen werken aan Roerdalen. Praktische handleiding voor burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming

Samen werken aan Roerdalen. Praktische handleiding voor burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming Samen werken aan Roerdalen Praktische handleiding voor burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming Gemeente Roerdalen Oktober 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 3 2. Definitie Burgerparticipatie..

Nadere informatie

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen.

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen. VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Samenvatting, doel en beslispunten Toelichting Verordening Cliëntenraad sociale zekerheid Op 1 oktober 2009 is de Wet investering in jongeren (WIJ) ingegaan. De WIJ schrijft

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel CDA Cranendonck. Cranendonck, krachtige kernen. Voorstel:

Initiatiefvoorstel CDA Cranendonck. Cranendonck, krachtige kernen. Voorstel: Initiatiefvoorstel CDA Cranendonck Cranendonck, krachtige kernen VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 11 maart 2014 Naam opsteller Fractie CDA Cranendonck

Nadere informatie

1. Inleiding pag. 4. 2. Kader voor interactief beleid pag. 5. 3. Afweging voor interactief werken pag. 8

1. Inleiding pag. 4. 2. Kader voor interactief beleid pag. 5. 3. Afweging voor interactief werken pag. 8 LEIDRAAD EN CHECKLIST INTERACTIEF WERKEN Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding pag. 4 2. Kader voor interactief beleid pag. 5 3. Afweging voor interactief werken pag. 8 4. Welke participatiestijl is geschikt?

Nadere informatie

Presentatie Adviesraad Sociaal Domein

Presentatie Adviesraad Sociaal Domein Presentatie Adviesraad Sociaal Domein Geschiedenis 1993: Stichting Cliëntenplatform De Trechter van Sociale Zaken & Werk 1993: Stichting Cliëntenplatform Oss (SCPO) 2012: Wmo-raad 2016: Adviesraad Sociaal

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Het algemeen bestuur van de Meergroep; gelezen het voorstel van de algemeen directeur d.d. 17 juni 2008; gelet op artikel 2, derde lid, en artikel

Nadere informatie

Verordening Beleidsplatform Welzijn Baarle-Nassau

Verordening Beleidsplatform Welzijn Baarle-Nassau Verordening Beleidsplatform Welzijn Baarle- Nassau Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuibouievard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 22 februari 2011 Ons kenmerk SBC/529089 Begrotingsprogramma Bestuur en samenwerking Betreft vaststellen Verordening

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders

Aan burgemeester en wethouders Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2016.0.032.999 Coördinerend Portefeuillehouder Zaaknummer 2016-06-00868 Anja Haga Cluster BR Vertrouwelijk Nee Ambtenaar Cees Vermeulen Datum in college 28-06-2016

Nadere informatie

Werkstijl Oog voor kwaliteit, zorgvuldigheid en timing (vorm en inhoud)vanuit eigen expertise ingezet

Werkstijl Oog voor kwaliteit, zorgvuldigheid en timing (vorm en inhoud)vanuit eigen expertise ingezet 2011/33242 Bijlage Uitwerking van treden van de participatieladder Trede 1: Informeren De gemeente bepaalt in grote mate zelf de agenda voor besluitvorming en houdt betrokkenen hiervan op de hoogte. Het

Nadere informatie

(Burger) participatie. De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli 2015 Tessa van den Berg

(Burger) participatie. De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli 2015 Tessa van den Berg (Burger) participatie De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli Tessa van den Berg AGENDA - Welke soorten en vormen van (burger)participatie zijn er? - Een korte theoretische introductie - Wat is en

Nadere informatie

Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk!

Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk! NOTA BEWONERSPARTICIPATIE GEMEENTE BEST Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk! Refnummer: INT12-0110 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Waarom bewonersparticipatie? 3 3. Maatwerk 4 4. Kaders Best

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen AVI-activiteiten 2014-2015 Aanbod van programma Aandacht voor iedereen Januari 2014 Inhoudsopgave AVI-activiteiten 2014-2015... 3 Aandachtspunten... 4 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING. Algemeen

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING. Algemeen ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Algemeen In deze verordening is niet uitdrukkelijk bepaald dat inspraak uitsluitend wordt verleend door het college van burgemeester en wethouders. In de Wet ruimtelijke ordening

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft

Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft Verordening burger- en cliëntparticipatie sociaal domein Delft De Raad van de gemeente Delft, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2016, Gelet op: artikel 149 van de gemeentewet,

Nadere informatie

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij

Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Heerde: Gewoon, Samen en Dichtbij Dienstverleningsvisie gemeente Heerde Versie 31 juli 2014 Pagina 1 Inleiding De gemeente Heerde ontvangt dagelijks haar klanten om producten of diensten te verlenen. Deze

Nadere informatie

Communicatieplan WMO. Communiceren over de WMO. doen we zo

Communicatieplan WMO. Communiceren over de WMO. doen we zo GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Communicatieplan WMO Communiceren over de WMO doen we zo Stiens, 20 december 2007 1. Inleiding Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/43

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/43 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-6-2014 Nummer voorstel: 2014/43 Voor raadsvergadering d.d.: 24-06-2014 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017.

vast te stellen de Verordening Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde 2017. Documentnummer V206 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ; gehoord de commissie Onderwijs en Welzijn d.d. 17 mei 2017; gelet op artikel 147 en 150

Nadere informatie

gelet op de artikelen 9, 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 84 van de gemeentewet;

gelet op de artikelen 9, 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 84 van de gemeentewet; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hollands Kroon; overwegende, dat de Wmo-adviesraad de regeling heeft besproken op 29 februari 2012 en goedgekeurd op 20 maart 2012; dat gestructureerde inspraak

Nadere informatie

Bijlage 9 Communicatieplan uitvoering Wmo-beleidsplan: Communicatiedoel

Bijlage 9 Communicatieplan uitvoering Wmo-beleidsplan: Communicatiedoel Bijlage 9 Communicatieplan uitvoering Wmo-beleidsplan: Communicatiedoel De gemeente wil de eerder vastgestelde uitgangspunten van het Woensdrechtse Wmobeleid Bescherming, zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond Actieplan Oostende 1. Achtergrond Filip De Rynck (Hogeschool Gent) en Jim Baeten (tri.zone) begeleiden dit project. Gwenny Cooman is de interne coördinator voor Oostende. 2. Wat bedoelen we met participatiebeleid?

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen:

Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen: Verzoek burgerinitiatief Vul dit formulier duidelijk in. Loop hierbij alle vragen zorgvuldig langs, kruis aan wat van toepassing is en controleer de gegevens en handtekeningen. Ondergetekende verzoekt

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland In dit huishoudelijk reglement wordt nader bepaald hoe de Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland haar werkzaamheden wil uitvoeren. Art.

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk

Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk Inleiding De Wmo, Participatiewet en Wsw hebben allen als doel meedoen aan de samenleving. Deze wetten geven aan dat cliëntgroepen dan wel hun vertegenwoordigers

Nadere informatie