Document. Participatiewerkvormen. BIJLAGE 4 Participatietrajecten van mobililiteitsplan tot wijkniveau

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Document. Participatiewerkvormen. BIJLAGE 4 Participatietrajecten van mobililiteitsplan tot wijkniveau"

Transcriptie

1 Document BIJLAGE 4 Participatietrajecten van mobililiteitsplan tot wijkniveau

2 Inhoud 3 1. Joint fact finding 3 2. (Mind) mappen 4 3. Scenariomethode- Envisioning workshops 4 4. Rollenspelen 5 5. Forecasting (normatieve en verkennende ): 5 6. Normatieve focastingmethoden 5 7. Brainstormen 6 8. Pocket charts 6 9. Visualisaties Metaplan (Ideeën verzamelen, delen en prioriteren) Tenplus FishBowl discussion Stellingen ter discussie (o.a. gebruikt in Gibson-methode) Consensusconferentie 8 Bibliografie 10 Inhoud 2

3 Hierna worden een aantal werkvormen opgesomd. Het betreft een aantal technieken of methodes die in sommige van de eerder vermelde participatie-initiatieven kunnen gebruikt worden om een dynamiek op gang te brengen in een groepsgesprek, om conflicterende standpunten te ontmijnen of te voorkomen, om tot consensus te komen binnen een groep, om bepaalde opties tegen mekaar af te wegen, Vaak gaat het om technieken die gebruikt worden ter ondersteuning van interactieve participatie-initiatieven. 1. Joint fact finding 2. (Mind) mappen 3. Scenariomethode- Envisioning workshops 4. Rollenspelen 5. Forecasting (normatieve en verkennende ) 6. Normatieve focastingmethoden 7. Brainstormen 8. Pocket charts 9. Visualisaties 10. Metaplan (Ideeën verzamelen, delen en prioriteren) 11. Tenplus 12. FishBowl discussion 13. Stellingen ter discussie (o.a. gebruikt in Gibson-methode) 14. Consensusconferentie 1. Joint fact finding Joint fact finding is een methode waarbij vanaf het begin (bij keuze van de onderzoeksvragen, probleemstelling, keuze van methodiek) alle stakeholders betrokken zijn. De basis is een grondige stakeholderanalyse. Dat is vooral belangrijk bij kwesties met grote belangentegenstellingen. Joint fact finding kan gaan van adviseren tot coproductie en meebeslissen (past binnen opstellen van orientatienota MP). advies, coproductie indirect 3

4 2. (Mind) mappen Dit is een techniek om in een groep met zeer uiteenlopende interesses tot een gemeenschappelijke visie te komen (bv. bewoners vs planners, ambtenaren). Deze methode wordt gebruikt in verregaande vormen van participatie. Mappen is het in kaart brengen van informatie rond een aantal indicatoren, de oefening geeft een sterk visuele output en kan helpen in dichten van de communicatiekloof tussen verschillende partijen. Mind-mapping is vooral toegespitst op het snel en visueel in kaart brengen van ideeën van een groep, gebruikt binnen brainstormoefeningen. Het resultaat is een gestructureerd overzicht van verschillende componenten met onderlinge samenhang en een weergave van prioriteit/bijzaak. Kan in verschillende settings gebruikt worden zoals adviesraden, maar ook burgerjury-achtige settings, open space, jouw dag, etc. (viwta, p;207). toepasbaar in initiatie(f)(ven) consultatie, advies, coproductie (dynamic mindmapping) 3. Scenariomethode- Envisioning workshops Envisioning workshops bestaan uit 18 tot 22 deelnemers en gebeuren op basis van een aantal vooraf opgestelde toekomstscenario s. Er wordt een interactieve discussie gehouden over een gezamenlijke visie, mogelijke pistes/oplossingen om samen tot een actieplan te komen. Afhankelijk van wie de deelnemers zijn, is deze methode enkel adviserend of coproducerend (bv; bij een uitgebreide GBC). Scenariomethoden zijn een geschikte manier om burgers te betrekken bij langlopende beleidskwesties. Het opstellen van de scenario s wordt meestal overgelaten aan experts en ambtenaren. Burgers worden betrokken bij de keuze van meest wenselijke scenario s en bij beleidsbeslissingen die nodig zijn om de gewenste scenario s te realiseren. De precieze uitwerking van een scenariomethode kan divers zijn: via themabijeenkomsten, werkateliers, toekomstconferenties,. Vaak gaat het over een langlopend proces met opeenvolgende bijeenkomsten. advies, coproductie Referenties (zoekconferentie of scenarioplanning); 4

5 4. Rollenspelen Dit is een methode om individuen buiten hun normale denkkaders te laten treden en creatief te laten denken. Ze wordt vaak toegepast binnen groepen van stakeholders maar kan ook bij directe interactieve participatievormen gebruikt worden. consultatie, advies, coproductie 5. Forecasting (normatieve en verkennende ) Deze werkvorm kan gebruikt worden binnen een burgerjury of een adviesraad om een toekomstvisie uit te werken. Vanuit de visie wordt gezocht naar problemen en/of knelpunten die het toekomstbeeld inde weg staan. Het resultaat is vaak een agenda van zaken die nu moeten beslist worden om dat toekomstbeeld te verkrijgen. advies, coproductie Referenties Viwta, Participatieve Methoden: een gids voor gebruikers, p Normatieve focastingmethoden (ook zoals relevantiebomen/boomdiagrammen/morfologische analyse,..) Relevantiebomen: een analytische techniek (Viwta, p. 210) om tot een concrete beleidsagenda met acties te komen vertrekkende vanuit een gewenst toekomstbeeld (zie forecasting). Een breed onderwerp wordt via de techniek in al zijn deelaspecten ontrafeld. De methode wordt ook toegepast om het relatieve belang van bepaalde acties voor het behalen van beleidsopties te bepalen. Boomdiagrammen: visuele voorstelling van hoofd/bijzaken, oorzaken/gevolgen. Deze kunnen gebruikt worden bij directe vormen van burgerparticipatie, maar ook als instrument bij participatieve planningsmethoden (co-productie) bv. in stakeholder workshops waarbij een plangroep met verschillende insteken tot beslissingen moet komen. 5

6 Morfologische analyse: analysemethode die helpt bij het in kaart brengen van alle mogelijke alternatieven om tot een welbepaalde doelstelling te komen. De analyse start met (1) definiëren en formuleren van probleem en gaat over tot (2) identificeren van alle omvattende elementen en (3) opstellen van multidimensionale matrix (de morfologische box) waarvan de combinaties alle mogelijke oplossingen omvatten (cf. oefening verbreden-verdiepen). coproductie Referenties Viwta, Participatieve Methoden: een gids voor gebruikers, p Brainstormen Brainstorming is periode van vrijdenken waarbij alle mogelijke creatieve ideeën een kans krijgen. De methode kan in diverse (interactieve) settings gebruikt worden (zowel bij directe participatievormen als meer indirecte). advies, coproductie Referenties Viwta, Participatieve Methoden: een gids voor gebruikers, p Pocket charts (viwta, p.209): Pocket charts kunnen gebruikt worden om tijdens een initiatief participatie los te weken en tot consensus te komen. Ze kunnen zowel gebruikt worden in een initiatief met indirecte vertegenwoordigers van het volk (bv. adviesraad) als bij een burgerjury (waarbij het volk direct deelneemt), Het is een laagdrempelig instrument dat sterk steunt op visuele elementen en matrixvoorstellingen. consultatie Referenties Viwta, Participatieve Methoden: een gids voor gebruikers, p209 6

7 9. Visualisaties Plannen en situaties worden visueel voorgesteld via software. Deze digitale tool wordt gebruikt om burgers te informeren of om te motiveren tot actieve deelname. Burgers kunnen via deze tool actief betrokken worden in het aanbrengen van elementen in plannen die dan rechtstreeks visueel in groep voorgesteld kunnen worden. In het tweede geval gaat het om ontwerpen binnen een digitaal debat. informatie, consultatie, advies, coproductie of niet 10. Metaplan (Ideeën verzamelen, delen en prioriteren) Deze techniek meestal met gekleurde plakkertjes en stickertjes wordt gebruikt om binnen een groep van mensen ideeën te verzamelen en ze te prioriteren. Zowel de individuele als collectieve input wordt hierbij benadrukt. Doelstelling is meestal om mensen te consulteren/raadplegen over hun ideeën, problemen, oplossingen en te weten te komen waar ze het meeste belang aan hechten om er zo goed mogelijk rekening mee te kunnen houden in het beleid. consultatie, advies direct (en indirect) Meer info te vinden onder: Tenplus Tenplus is een methode voor jeugdparticipatie. Het bestaat uit een soort monopoliespel waarbij een wijk of plein en de huidige voorzieningen zijn aangebracht op een spelbord. Alle gewenste en mogelijke voorzieningen kunnen tegen een kostprijs en binnen een globaal budget worden overwogen. De bedoeling van het spel is om samen met de jongeren keuzes proberen te maken tussen de verschillende opties en tot een consensus te komen. Aantal deelnemers wordt best begrensd tot een 50-tal jongeren. consultatie, advies direct (specifieke doelgroep = jongeren) Meer info rond jeugdparticpatie te vinden onder: en%20jongerenparticipatie/pages/default.aspx Van Gils, J en Van Cauwenberge S. (eds.), Weet ik veel! Handboek voor kinderen- en jongerenparticipatie 7

8 12. FishBowl discussion Een Fishbowl-discussie is een techniek om het brede publiek te laten participeren aan beleidsvorming rond een complexe of controversiële problematiek. De leden van een klein panel - met 3 à 5 personen die enkele specifieke standpunten vertegenwoordigen - geven gedurende enkele minuten een uiteenzetting van hun visie op de behandelde beleidskwestie. Dit gebeurt in een figuurlijke visbokaal, wat wil zeggen dat de overige deelnemers zich rond het panel bevinden. Na de presentaties en onderling debat van de panelleden, kunnen de overige aanwezigen de visbokaal binnen stappen om hun persoonlijke opvattingen toe te lichten. Die verschillende perspectieven worden nadien in kleine discussiegroepen (8 à 10 personen) meer in de diepte geanalyseerd. Elke groep richt zich op één specifiek standpunt waarover men een rapport samenstelt met de belangrijkste pro s en contra s. Tenslotte wordt de kwestie in haar geheel besproken en tracht men te komen tot conclusies en aanbevelingen. advies, coproductie direct (fishbowl discussion) 13. Stellingen ter discussie (o.a. gebruikt in Gibson-methode) Werken met stellingen is erg geschikt bij toetsing van een lijvig inhoudelijk document, zoals een beleidsnota, structuurplan of voorontwerp. Het is de bedoeling om het document te vertalen in een aantal stellingen (40 à 50). Na een korte presentatie van alle stellingen moeten de deelnemers er enkele uitkiezen die ze (niet)prioritair vinden of waar ze het al dan niet mee eens zijn. Dit wordt visueel aangebracht op grote vellen papier, zodat onmiddellijk duidelijk wordt waar de prioriteiten liggen, waar consensus is en waarover nog gediscussieerd moet worden. Dit gebeurt dan meestal in kleine groepen. consultatie, advies direct Consensusconferentie In een consensusconferentie maakt een beperkt aantal burgers in een periode van enkele dagen deel uit van een lekenpanel. Het is de bedoeling dat zij op basis van de nodige informatie en na onderling debat een advies uitbrengen waarover consensus bestaat betreffende een concreet en bij voorkeur complex beleidsprobleem. De methode bestaat uit vijf stappen. In de voorbereidingsfase krijgen de deelnemende burgers een korte training of is er een voorbereidende bijeenkomst waarin uitleg wordt gegeven over de opzet van het initiatief en wat er precies van hen verwacht wordt. Daarna worden de deelnemers inhoudelijk geïnformeerd over de beleidskwestie via een informatiepakket. Ze krijgen bovendien de kans 8

9 om professionals, politici, deskundigen en belanghebbenden te raadplegen. In deze fase mogen de deelnemers vrij bepalen welke informatie zij nodig hebben. Soms wijst men zelfs een budget toe aan de deelnemende burgers zodat ze zelf deskundigen kunnen uitnodigen. Deze tweede stap van het proces is openbaar en gebeurt bij voorkeur in aanwezigheid van de pers en geïnteresseerde burgers. Bij de deliberatie discussiëren de participanten met elkaar. Er kunnen dan verschillende visies en ervaringen aan bod komen, zodat men tot diverse oplossingen komt. De deelnemers moeten echter consensus bereiken, omdat enkel die adviezen en suggesties waarmee iedereen akkoord is worden opgenomen als beleidsaanbeveling. Ondersteund door professionele tekstschrijvers stelt de deelnemersgroep vervolgens een rapport op dat aan de betrokken beleidsvoerders wordt aangeboden. In een vijfde en laatste fase gebeurt een terugkoppeling. De politieke bestuurders geven feedback aan de deelnemers (en de brede samenleving) over wat er met de adviezen en suggesties in de praktijk gedaan is en waarom. De terugkoppeling kan in een aparte bijeenkomst of schriftelijk gedaan worden. consultatie, advies, coproductie (kan structureel verankerd worden) direct (consensusconferentie); 9

10 Bibliografie Document Participatie-intiatieven en &Submit=Verzend Literatuurlijst.pdf (LNE, Methodieken om de toekomst te verbeelden) Bibliografie 10

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

PARTICIPATIEVE METHODEN Een gids voor gebruikers. Focusgroep

PARTICIPATIEVE METHODEN Een gids voor gebruikers. Focusgroep PARTICIPATIEVE METHODEN Een gids voor gebruikers Focusgroep Colofon PARTICIPATIEVE METHODEN. Een gids voor gebruikers Methode: Focusgroep Dit is een onderdeel van de publicatie Participatieve methoden.

Nadere informatie

Participatie wordt ge(s)maakt!

Participatie wordt ge(s)maakt! Participatie wordt ge(s)maakt! Over de visie van politici en ambtenaren op participatie Karolien Dezeure Filip De Rynck Maart 2011 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 4 2. VISIE OP PARTICIPATIE... 5 2.1. WAAROM

Nadere informatie

Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum

Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum 1 Maastricht, december 2013 Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door ZorgOnderzoek Nederland Medische Wetenschappen

Nadere informatie

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Beter adviseren, achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Dossier XI: Organiseren van een open milieuraad Inleiding 1. Achtergrond 1.1. Link met de Samenwerkingsovereenkomst 1.2. Wat is een open

Nadere informatie

Digitaal en gebruikersperspectief

Digitaal en gebruikersperspectief Digitaal en gebruikersperspectief In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Publicatienummer: 2013.127-1404 Datum: Utrecht, februari 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Handleiding bij fase 1 oproep Innovatie door exploratie

Handleiding bij fase 1 oproep Innovatie door exploratie OP ESF Vlaanderen 2014-2020 Prioriteit uit OP: 5 Innovatie en Transnationaliteit Handleiding bij fase 1 oproep Innovatie door exploratie Deze handleiding schetst het projectverloop voor fase 1 van de oproep

Nadere informatie

10 methodes. Om tot nieuwe inzichten of ideeën voor je werking te komen

10 methodes. Om tot nieuwe inzichten of ideeën voor je werking te komen 10 methodes Om tot nieuwe inzichten of ideeën voor je werking te komen Adviespanel Een zo breed mogelijk publiek aantrekken, bereiken en inspireren. Dienstverlening naar bestaande groepen toe verbeteren

Nadere informatie

Natuurverkenning twee jaar later. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. Over gebruik en doorwerking van Natuurverkenning 2010-2040

Natuurverkenning twee jaar later. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. Over gebruik en doorwerking van Natuurverkenning 2010-2040 Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Natuurverkenning twee jaar later Over gebruik en doorwerking van Natuurverkenning 2010-2040 WOt-technical report 11 J. Vader & M.J. Bogaard Natuurverkenning

Nadere informatie

Elektronische vergadersystemen: een innovatie in interactieve beleidsvoering

Elektronische vergadersystemen: een innovatie in interactieve beleidsvoering Elektronische vergadersystemen: een innovatie in interactieve beleidsvoering door dr. Frank Bongers 1 Nieuwe informatie- en communicatietechnologieën hebben invloed op de inrichting en werking van het

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Preventie en zorg verbinden in de praktijk. Wijkgezondheidsprofiel en beleidsdialoog als handvatten

Preventie en zorg verbinden in de praktijk. Wijkgezondheidsprofiel en beleidsdialoog als handvatten 1 Preventie en zorg verbinden in de praktijk Wijkgezondheidsprofiel en beleidsdialoog als handvatten 2 In opdracht van: Uitgevoerd door: 3 VOORWOORD 4 3 STAP TOEPassing IN DE PRAKTIJK 1 - KENNISMAKEN MET

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

als beleidsadviseurs Een vergelijkend onderzoek naar acht projecten van met interactieve beleidsvorming bij drie departementen Jurian Edelenbos

als beleidsadviseurs Een vergelijkend onderzoek naar acht projecten van met interactieve beleidsvorming bij drie departementen Jurian Edelenbos ISBN 90-6473-423-2 9 789064 734236 Burgers als beleidsadviseurs Ervaringen met burgerparticipatie in het bestuur van gemeenten zijn al vaak beschreven, onderzocht en beoordeeld. Daarentegen is nog weinig

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie