STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober Introductie Stroeve Beheerd Beleggen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012. 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen"

Transcriptie

1 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober Introductie Stroeve Beheerd Beleggen 2. Kwartaalvisie, terugblik en te verwachten beleggingsbeleid 1

2 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Introductie Stroeve Beheerd Beleggen De twee fondsen van Stroeve Beheerd Beleggen, Groei en Behoud, bieden in combinatie op eenvoudige wijze en tegen lage kosten toegang tot alle beleggingsmogelijkheden. Stroeve & Lemberger en het FundShare-platform Met de fondsen Stroeve Beheerd Beleggen, FundShare SBB Groei en FundShare SBB Behoud, staat het eigen beleggingsbeleid van Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer centraal. Met FundShare (www.fundshare.nl) heeft Stroeve & Lemberger een platform en een partner gevonden om dit te realiseren. FundShare heeft een state-of-the art infrastructuur, zodat de kosten van beleggen laag zijn en dat de nieuwe fondsen volledig transparant zijn. Stroeve & Lemberger heeft daarbij gekozen om niet voor ieder risicoprofiel een afzonderlijk fonds op te richten, maar voor een tweetal fondsen, een risicovol en een risicomijdend fonds. Iedere belegger kan dan een eigen keuze maken voor ieder gewenst risicoprofiel, door een combinatie van deze twee fondsen. Dit heeft als voordeel dat u meer flexibel bent en kunt schuiven afhankelijk van uw behoefte, uw risicobeleving of de vooruitzichten voor financiële markten. Stroeve & Lemberger beschikt over een vergunning van de AFM. Op de website van treft u bij Stroeve Beheerd Beleggen alle informatie aan over de 2 nieuwe fondsen. Dat betreft de prospectus, de Factsheet en de Essentiele Beleggers Informatie. Fondsnaam ISIN-nummer Minimale inleg FundShare Stroeve Beheerd Beleggen Groei NL Geen FundShare Stroeve Beheerd Beleggen Behoud NL Geen Stroeve Beheerd Beleggen Groei SBB Groei kent een offensief profiel, gericht op een zo hoog mogelijk rendement. SBB Groei belegt in meerdere beleggingscategorieën zoals aandelen in Europa en Amerika, Emerging Markets-aandelenfondsen, vastgoedbeleggingsfondsen, grondstoffenfondsen en goud. De portefeuille wordt actief beheerd en daarbij vindt een brede spreiding plaats om de risico s te beperken. Afhankelijk van onze marktvisie, scenarioanalyse en relatieve waardering zullen activa, regio s of valuta binnen de portefeuille een groter tactisch gewicht krijgen ten opzicht van de strategische (normale) allocatie en wordt ingespeeld op de financiële marktomstandigheden. De nadruk zal in dit fonds evenwel altijd liggen op het beleggen in aandelen en aandelenfondsen. Na uitvoerige analyse van macroeconomische indicatoren en trends zoals flow of funds, wordt daarbij ook gekeken naar bottom-up-signalen, door analyse van bedrijfsresultaten en naar de waardering van individuele aandelen uit diverse regio s. In de regio s Europa en de VS wordt veelal direct in aandelen belegd, bij beleggingen in Emerging Markets en in grondstoffen wordt gebruik gemaakt van de specifieke expertise van fondsmanagers. Stroeve Beheerd Beleggen Behoud De voornaamste doelstelling van SBB Behoud is een buffer te vormen die bescherming biedt in tijden dat aandelenmarkten slecht presteren. Een andere belangrijke doelstelling is om inkomen te genereren met de beleggingen. Een strakke risicobeheersing staat voorop. Dit betekent dat wij in tijden van lage effectieve rendementen eerder genoegen nemen met het lagere rendement, dan dat wij met een keuze voor riskante obligaties in het zogeheten high yield -segment, of met obligaties uit de Emerging Markets een hoog rendement najagen. SBB Behoud belegt in staatsobligaties, maar ook in bedrijfs- en bancaire obligaties, waarbij de keuze afhankelijk is van de aantrekkelijkheid van de risico-opslag ( spreads ), afgezet tegen de additionele (debiteuren)risico s. Ook kan worden belegd in zogeheten Inflation-linked bonds en in variabel rentende leningen. Een voordeel van SBB Behoud is dat we voor onze cliënten veelal in individuele namen, vermogenstitels, kunnen beleggen, dus ook in institutionele obligaties met coupures van meer dan ,- bij uitgifte kunnen handelen. Wij werken bij het beheer met een visie op de renteontwikkeling en op looptijden ( modified duration ) en wij houden ook nauwlettend de vraag en aanbod-verhoudingen ( flow of funds ) in het oog. Kort samengevat, het behoud van vermogen en een stabiel rendement staan voorop bij het beheer van dit fonds. Het juist risicoprofiel Met de twee fondsen van Stroeve Beheerd Beleggen kan door een combinatie van de fondsen Groei en Behoud ieder gewenst risicoprofiel worden gekozen. Beleggen in aandelen is vooral vragen stellen Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer belegt in aandelen waarvan wij menen dat de intrinsieke waarde hoger ligt dan de beurswaarde en de aandelenselectie is dan ook voornamelijk gebaseerd op de value -aanpak. Bij de selectie wordt uitgebreid gekeken naar de karakteristieken van de onderne- 2

3 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 ming en van de bedrijfstak waarin de onderneming actief is om te beoordelen of het bedrijf goed gepositioneerd is om te profiteren van lange termijn trends. Om een perspectief op de waardering en het potentiële rendement vast te stellen, maken we gebruik van kwantitatieve modellen, gebaseerd op gemiddelde winst- en dividendtaxaties van beleggingsanalisten en op trends in earnings revisions (aanpassingen van taxaties) en bepalen we zelfstandig koersdoelen. Modellen spelen een belangrijke rol bij de oordeelsvorming, om een gestructureerde, gedisciplineerde manier van denken te hebben, maar bij het beleggingsbeleid zijn ze niet allesbepalend. Er wordt ook gekeken naar sterk afwijkende individuele taxaties. Bij de interpretatie van de modelresultaten worden dan ook nog vele vragen gesteld en vaak worden ook alternatieven doorgerekend. Wat zijn de bepalende factoren, de triggers voor de prestaties van de onderneming? Gaan de analisten bij hun winsttaxaties uit van realistische scenario s voor de komende twee jaar? Wat is de trend van de winsttaxaties, worden deze naar beneden of naar boven bijgesteld? Wat is de ervaring met recente kwartaal- of halfjaarresultaten? Waren er positieve, of juist negatieve afwijkingen in de resultaten van de prognoses van analisten? Welke trackrecord heeft de onderneming bij het uitkeren van dividenden? Is het dividendbeleid houdbaar? Voor de langere termijn menen wij dat analisten doorgaans de huidige trends teveel extrapoleren, of te optimistisch zijn. In onze modellen gaan wij daarom in de meeste gevallen uit van meer voorzichtige groeiramingen. Daarmee wordt een veiligheidsmarge voor onzekerheden ingebouwd. Indien een aandeel, ondanks die lagere voorzichtige groeivoeten, in onze kwantitatieve modellen een gunstig rendementspotentieel biedt, dan wordt het aandeel nader onder de loep genomen en worden individuele researchrapporten bestudeerd van beleggingsanalisten van verschillende internationale effectenhuizen. Stroeve & Lemberger heeft toegang tot de research van veel Amerikaanse en Europese instellingen. Wij menen dat markten en individuele vermogenstitels zoals aandelen, niet altijd juist geprijsd zijn, dus over- of ondergewaardeerd kunnen zijn. Deze over- of onderwaardering komt voor omdat beleggers niet altijd, niet in alle omstandigheden, rationele afwegingen maken en ook het marktsentiment vaak een belangrijke rol speelt. Zeker in de in de chaotische en turbulente marktomstandigheden van de laatste jaren is het zeer moeilijk voorstelbaar dat markten en individuele vermogenstitels zoals aandelen, altijd juist geprijsd zouden zijn, dus niet over- of ondergewaardeerd kunnen zijn. Omdat veel beleggers in paniek of onder druk van toezichthouders hun aandelen hebben verkocht, zijn veel aandelen zeer waarschijnlijk niet juist gewaardeerd (en zeer waarschijnlijk ondergewaardeerd). Indien marktprijzen op enig moment niet het resultaat van zijn van rationele afwegingen, maar sterk worden gedomineerd door het (negatieve) marktsentiment, dan zijn er juist op dat moment goede mogelijkheden voor actieve managers. Chaos creëert value, omdat een actieve manager de inefficiëntie kan benutten. Beleggingsfondsen: actief of passief? Bij beleggingen in Emerging Markets en grondstoffen kiezen we voor een fondsbenadering, om daarbij gebruik te kunnen maken van specifieke en lokale kennis, die voor deze markten van groot belang is. Bij de selectie van beleggingsfondsen wordt steeds afgewogen of voor de specifieke deelmarkten de fondsmanager actief waarde kan toevoegen ten opzichte van de index, of dat beter gekozen kan worden voor passieve beleggingfondsen (mandjes, of zogenaamde ETF s). Actief beleggen betekent dat een belegger met zijn visie op risico en rendement actief van een index afwijkt om te proberen een extra rendement ( alpha ) te behalen ten opzichte van een index, zoals de MSCI Europa of MSCI USA. Bij passief beleggen kiest een belegger of fondsbeheerder voor het zo nauwkeurig mogelijk volgen van een bepaalde index, het tracken van een index, waardoor het rendement niet veel zal afwijken van de index. De kosten van passief beleggen of trackers zijn over het algemeen lager dan de kosten van actief beleggen. Bij een keuze voor actieve fondsen kiest Stroeve & Lemberger steeds meer nadrukkelijk voor fondsmanagers met een hoge active share en hogere tracking-error, wat wil zeggen dat gekozen wordt voor fondsmanagers die daadwerkelijk met hun visie en keuze van de beleggingen afwijken van de index en dus niet voor managers die in de praktijk toch index huggers zijn, dicht bij de index blijven, maar wel hoge beheerkosten in rekening brengen, terwijl de kans op een hoger rendement dan de index ( alpha ) gering is. In het algemeen geldt voor aandelenmarkten dat hoe inefficiënter de prijsvorming, hoe beter actief beheer in potentie is. Een vermogensbeheerder die automatisch kiest voor trackers weet waarschijnlijk niet welke markten beter wel en welke beter niet met trackers kunnen worden gevolgd, of heeft de kennis niet de juiste actieve beheerders te kiezen. Een automatische keuze voor actief, dan wel passief beleggen is in ieder geval geen goede keuze. Een belegger dient altijd te weten waarin hij belegt. Bij de beoordeling van actieve fondsen wordt uitgebreid gekeken naar de trackrecord van de fondsmanagers, de informatievoorziening door het fonds en de kwaliteit en consistentie van de geselecteerde portefeuilles van die fondsmanagers, waarbij we rechtstreeks contact hebben met de betreffende fondsmanagers en ook beoordelingen van derden zoals Standard & Poor s, Lipper en Morningstar betrekken. 3

4 Visie op de markten en te verwachten beleggingsbeleid De markten Het afgelopen kwartaal is het vertrouwen en het optimisme op de financiële markten teruggekeerd, vooral naar aanleiding van opmerkingen van de Europese Centrale Bank President, Mario Draghi. Daaruit bleek dat de centrale bank bereid was ver te gaan om de stabiliteit in de eurozone te herstellen. De financiële markten liepen vervolgens in de zomer vooruit op de feitelijk aankondiging van de beleidsmaatregelen, die begin september ook daadwerkelijk kwam. In Europa stegen de aandelenmarkten tussen medio juni en medio september met meer dan 15%, nadat zij overigens in het tweede kwartaal een forse veer hadden moeten laten. Amerikaanse beursindices bereikten nieuwe hoogtepunten en kwamen terug op het peil van eind Eind september waren de financiële markten opnieuw wat meer nerveus, en daardoor meer volatiel, maar over het gehele kwartaal presteerden aandelenmarkten zeer positief. Zo nam de Amerikaanse aandelenindex S&P 500 in het derde kwartaal met 5,9 procent toe waardoor de index dit jaar al met 17 procent is gestegen en deze index zelfs het hoogste niveau van de afgelopen 5 jaar behaalde. Europese aandelen, en met name die in de Eurozone, presteerden in het derde kwartaal sterk, zodat daarmee de dip in het tweede kwartaal werd goedgemaakt. Europese aandelen, gemeten met de MSCI Europe, behaalden een rendement van 7,2 procent, tegen 13,2 procent sinds het begin van dit jaar. Aandelen in de Eurozone behaalden in het derde kwartaal een rendement van 8,4 procent, tegen 12,6 procent dit jaar. Met name financiële waarden (banken, verzekeraars) en aandelen uit de energiesector presteerden sterk, terwijl industriële waarden en aandelen uit de telecomsector en nutsbedrijven achterbleven. Aandelen uit de groeilanden, Emerging Markets, behaalden ook in het derde kwartaal, gemeten in euro s, ook goede resultaten, namelijk 6,3 procent, tegen 12,7 procent voor het gehele jaar. De euro steeg per saldo in het afgelopen kwartaal in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar, nadat tot eind juli de euro nog onder druk had gelegen. Eind september was de waarde van de Amerikaanse dollar in euro s ongeveer gelijk aan die van eind De nervositeit op de obligatiemarkten nam duidelijk af. De rente op 10-jarige Spaanse en Italiaanse staatsleningen daalde van tussentijdse hoogtepunten van respectievelijk 7,5% en 7,1% naar circa 5,1% en 5,9%. Het jaar 2012 is tot dusver een uitzonderlijk obligatiejaar. De vlucht naar veilige staatsobligaties in landen als Duitsland en Nederland drukte de rente naar uitzonderlijk lage niveaus. Op last van de toezichthouders moeten veel institutionele beleggers steeds meer in obligaties beleggen. Bedrijfs- en bankobligaties vormden derhalve voor velen een aantrekkelijk alternatief, waardoor de risico-opslagen op deze leningen daalden en ook op bedrijfsobligaties forse koerswinsten werden geboekt. Prestaties in Euro's Derde kwartaal Jaar t/m eind sept. Nederlandse staatsleningen 2,42 4,09 Europese staatsleningen in euro's 3,88 8,13 Aggregaat Europese obligatiemarkt (*IG) 3,36 6,15 Europese bedrijfsobligaties (*IG) 4,13 8,25 Internationale aandelen (MSCI World) 5,26 13,94 Europese aandelen 7,23 13,27 Aandelen in de eurozone 8,42 12, Aandelenkoersen sinds 1 januari 2007 Amerikaanse aandelen 4,36 14,50 Aandelen Emerging Markets 6,28 12,68 Vastgoed Eurozone (EPRA) 4,85 18,07 Grondstoffen (DJ UBS) 8,17 6,50 * IG = Investment Grade Rente 10-jarige leningen ultimo 2011 eind juni eind sept Nederlandse Staat 2,19 2,10 1,72 Duitsland 1,84 1,58 1,44 Italie 7,03 5,82 5,09 Europa Financials VS Financials Europa Verenigde Staten AEX Spanje 5,17 6,33 5,94 USA 1,90 1,65 1,63 4

5 Draghi verdedigt de euro De ECB kondigde aan bereid te zijn onder voorwaarden onbeperkt kortlopende staatsobligaties (met looptijden tot 3 jaar) van zwakke Euro-landen op te kopen en die mededeling sorteerde effect. Onbeperkt betekent dat de ECB geen aankooplimiet heeft voor de staatsobligaties, maar wij menen wel dat de woorden onbeperkt of ongelimiteerd met een korreltje zout moeten worden genomen. Er zijn natuurlijk wel grenzen aan de mogelijkheden van de ECB om in te grijpen, maar het zou voor de ECB zeer onverstandig zijn deze te noemen. Het doel van de mededelingen van de ECB is de renteontwikkeling van Italië en Spanje te bedwingen en de rente omlaag te stuwen: monetary management by speech. De Nederlandse verkiezingen zijn vanuit Europees financieel perspectief goed verlopen. Het Constitutionele Hof in Karlsruhe heeft het nieuwe permanente noodfonds ESM en de nieuwe begrotingsregels goedgekeurd. Eigenlijk heeft het noodfonds ESM miljard nodig, viermaal zoveel als waarover het nu beschikt, om grote landen zoals Italië en Spanje te kunnen helpen. Na de ECB kwamen ook het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve (Fed) en later nog de Japanse centrale bank met uitbreiding van het beleid van monetaire verruiming door de ongelimiteerde aankoop van obligaties. De centrale banken schatten het inflatierisico laag in en bijvoorbeeld DNB-President Knot zei te verwachten dat de rente langdurig laag blijft. De Amerikaanse Fed en ECB proberen de financiële crisis te bestrijden door meer liquiditeit in het systeem te pompen. De balansen van ECB en Fed zijn daardoor enorm opgeblazen. Centrale banken nemen activa op de balans die daar normaliter niet thuishoren, zeker niet ongelimiteerd. Maar de ECB vindt het nu belangrijker om de kloof tussen de noordelijke crediteuren en zuidelijke debiteuren te overbruggen en het vertrouwen in de euro te herstellen jarige rente op Italiaanse en Spaanse staatsleningen en de wekelijkse aankopen van de ECB Wekelijkse aankopen ECB Spaanse 10-jarige staatsleningen Italiaanse 10 -jarige staatsleningen Anders dan bij de Fed is het inkoopprogramma van de ECB conditioneel en worden aankopen gesteriliseerd. Sterilisatie betekent dat de ECB voor een bedrag gelijk aan de steunaankopen geld ophaalt bij banken en vastlegt in deposito s. Dat moet zorgen over inflatie en monetaire financiering van de staatsschuld (vergroting van de geldhoeveelheid) wegnemen. De ECB laat dus zeker niet zomaar de geldpersen draaien. De ECB koopt bovendien alleen staatschuld op van landen die bereid zijn te hervormen en de bij steun behorende voorwaarden aanvaarden. Italië en Spanje ontkenden medio september overigens nog steeds dat zij steun van het noodfonds ESM nodig zouden hebben en zij stelden dat zij wel op eigen kracht zouden kunnen hervormen. De ECB heeft dit jaar dan ook feitelijk nog steeds geen steunaankopen verricht. Financiële media zoals de Financial Times meldden echter steeds dat ECB, het IMF, de Europese Commissie en Spanje in onderhandeling zouden zijn over de randvoorwaarden van een steunoperatie. Strikte eisen moeten voorkomen dat regeringen stoppen met hervormen en bezuinigen zodra de rentes dalen. Een akkoord over de noodzakelijke bezuinigingen en hervormingen kan het wantrouwen van financiële markten, dat na eerdere hulpprogramma s toch nog altijd aanwezig bleef, wegnemen. China beloofde recent euro-obligaties te blijven kopen, want voor China is een stabiele Europese Unie bijna net zo belangrijk als voor Europa zelf. Als zij euro s kopen doen ze dat ook uit eigenbelang. Anders dan in de VS zijn het in Europa de nationale centrale banken die de risico s dragen van de ECB-actie. Voor sommige, waaronder DNB, vormde dit al aanleiding om geen dividend uit te keren aan de uiteindelijke aandeelhouder - de Nederlandse overheid. Het stelsel van centralebanken in de VS keerde juist een recorddividend uit aan de federale overheid. Macro-economische vooruitzichten In de eurozone stagneert de economie, maar met grote verschillen per land. Spanje worstelt ondertussen wel met een stevige recessie, een torenhoge werkloosheid van meer dan 25%, ondergekapitaliseerde banken met slechte leningen, onvoldoende financiële controle op decentrale, zelfstandige regio s en met pensioenproblemen. Spanje moet onder druk van de andere Europese landen zijn begrotingstekort nog flink verlagen. Vorig jaar ging het om een tekort van 8,9 procent. Voor 2012 beloofde de Spaanse premier Mariano Rajoy het tekort terug te brengen naar 6,3 procent, hoewel hij eerder nog een doelstelling van 5,3 procent had afgegeven. Eind september bleek uit een stresstest dat de Spaanse bankensector nog 59,3 miljard euro aan extra kapitaal nodig heeft om een zware economische neergang op te kunnen vangen. Spanje had van de Europese Unie al 100 miljard euro toegezegd gekregen om zijn noodlijdende banken te steunen en de toegezegde steun lijkt dus ruim voldoende te zijn. Mogelijk zal de daadwerkelijke steun aan de Spaanse banken minder dan 60 miljard euro bedragen. Ook in Griekenland wordt bezuinigd, maar stuiten de maatregelen op groot verzet van de bevolking. De Griekse regering 5

6 vraagt om meer tijd, maar het is de vraag of het geduld van de Europese partners niet opraakt. Een trojka van EU, ECB en het IMF bepaalt of Griekenland in aanmerking komt voor een volgende tranche van de eerder toegezegde noodhulp. Een Grexit uit de eurozone valt derhalve nog steeds niet uit te sluiten. De economische groei is overal vertraagd. In de Verenigde Staten stelden de laatste macro-economische gegevens overwegend teleur: de detailhandelsverkopen boekten weinig vooruitgang, de orders voor kapitaalgoederen namen af, de bedrijfsinvesteringen daalden en de groei van de werkgelegenheid was onvoldoende, al daalde werkloosheid per saldo wel tot 8,2%. De Amerikaanse huizenmarkt liet opnieuw tekenen van herstel zien. Wij gaan uit van een aanhoudend gematigde groei van de economie in de VS. In Amerika is er bovendien nog steeds de patstelling tussen de Democratische president Obama en het door de Republikeinen gedomineerde Congres, waardoor de begrotingsproblemen steeds vooruit worden geschoven. Het is mogelijk dat voor het einde van dit jaar het begrotingstekort opnieuw tegen het grondwettelijke plafond aankomt en dat een impasse ontstaat en er geen extra overheidsuitgaven zullen worden toegestaan een fiscal cliff, oftewel een begrotingsravijn dreigt. Momenteel tracht de Fed de economische groei op peil te houden, totdat de werkloosheid in de VS gaat dalen naar niveaus van minder dan 5,5%. In de regio Emerging Markets, met name de Aziatische groeilanden en China, is de groei sterker vertraagd dan verwacht. In China is de dynamiek in alle sectoren afgenomen. De export vanuit China heeft te lijden onder de stagnatie in Europa en de onzekerheden in de eurozone, maar ook de binnenlandse economische groei in China hapert. De laatste leading indicators en cijfers van inkoopmanagers laten wel een stabilisatie van de groeivertraging zien. We kunnen echter niet uitsluiten dat de economie in China nog sterker zal vertragen en een economische groei in de dubbele cijfers zoals we die in het afgelopen decennium hebben gezien is niet meer te realiseren. Wel kunnen we ervan uitgaan dat de Economische Groei en Inflatie (%) Euroland USA Japan Latijns-Am. Oost-Europa Azië Pacific GDP CPI (Inflatie) Bron: Bloomberg, IMF, EC, Consensus Economics, september 2012 overheden niet zullen aarzelen om de belangrijke manoeuvreermarge aan te spreken waarover ze op monetair en budgettair vlak beschikken om de nationale economie aan te zwengelen. Volgens de wereldhandelsorganisatie WTO zal de groei van de wereldhandel dit jaar uitkomen op 2,5% en dat is minder dan de helft van het gemiddelde in de afgelopen twintig jaar, en een lagere raming dan eerder dit jaar werd voorspeld. Ook zien wij wereldwijd cijfers van de inkoopmanagers die hun orderportefeuilles zien krimpen. Instellingen zoals de OESO en het IMF verlagen eveneens hun groeiprognoses. Beleggingsanalisten hebben ook hun taxaties van bedrijfsresultaten neerwaarts bijgesteld, al vielen de resultaten over het tweede kwartaal per saldo niet tegen. De neerwaartse aanpassing van de groeiramingen is vooral toe te schrijven aan de crisis in Europa. Andere regio s ondervinden veel last van de vraaguitval in de Europese landen. Niettemin is nog steeds sprake van groei. De VS houden een matige groei vast. De Eurozone verkeert nog in een recessie, maar heeft het dieptepunt van de cyclus zo ongeveer bereikt en zal eind dit jaar en volgend jaar weer een lichte groei laten zien. Ondanks de huidige groeivertraging zullen China, Brazilië en andere opkomende markten de komende jaren veel harder groeien dan Europa, omdat het groeipotentieel in die landen veel hoger ligt. Dat zal ook de groei van de economie op wereldniveau opstuwen. Ook in deze landen geven de centrale banken extra impulsen om de groei te stimuleren. Groei van de winst per aandeel in de verschillende regio s USA (S&P 500) 58,4% 15,3% 6,2% 11,3% Europa (DJ Stoxx 600) 64,2% -1,6% -2,1% 12,8% Japan (Nikkei 225) 150,1% -8,8% 39,0% 25,3% Azië-Pac, ex-japan NA 3.2% 5,6% 13,9% Grootste gevaar, systeemrisico geweken In onze scenario s gaan wij niet uit van een eventueel uiteenspatten van de eurozone. Het grootste gevaar van de financiële crisis is nu wel min of meer geweken, maar de zwakke economische groei wereldwijd baart ons nog wel zorgen. Wereldwijd moeten nog schulden worden afgebouwd en dat zet een rem op consumptie en investeringen, en daarmee op economische groei. Er moet bovendien nog voortgang worden geboekt met een Europese bankenunie, met een mechanisme dat de kosten van bankfaillissementen voor de belastingbetaler beperkt, en met een fiscale unie die begrotingsdiscipline afdwingt. Beleggingsbeleid De twee fondsen van Stroeve Beheerd Beleggen zullen in het vierde kwartaal van 2012 van start gaan. Met het beheer van 6

7 deze fondsen zal worden aangesloten bij het beleggingsbeleid voor het individuele vermogensbeheer van de cliënten van Stroeve & Lemberger. Dit jaar hebben we met ons beleggingsbeleid door een sterke diversificatie bevredigende resultaten behaald voor verschillende risicoprofielen. In het tweede kwartaal nam de nervositeit op de financiële markten toe en moesten ook wij rendement inleveren. In de maand juni hadden veel aandelenmarkten zich enigermate hersteld en, gegeven de aanhoudende politieke onzekerheden, meenden wij begin juli dat een wat grotere voorzichtigheid was geboden. Daarom besloten we de offensieve posities wat af te bouwen. De relatief grote positie van aandelen(fondsen) uit de groeilanden en van grondstoffenbeleggingen bleven behouden. De onderweging in Japan hebben wij gehandhaafd. Bij de aandelenbeleggingen bleven de portefeuilles relatief onderwogen in de financiële waarden, met name in de banken. Momenteel blijven wij ook weg uit de telecomsector en uit de sector nutsbedrijven. De op het eerste gezicht aantrekkelijke dividendrendementen in deze sectoren achten wij niet houdbaar. In de aandelenportefeuilles werd een belang genomen in het aandeel Apple, waarvan wij meenden dat na de eerdere sterke koersstijging nog steeds betere resultaten in het verschiet lagen vanwege de nieuwe productcyclus van de iphone5, de mogelijke introductie van de ipad Mini, en de toenemende verkopen van Apple in China. Na een koersdaling van het Amerikaanse aandeel Peabody Energy meenden wij dat dit aandeel te sterk was afgestraft op basis van de reeds voorziene lagere winsten, en besloten wij bij te kopen. Het aandeel SBM Offshore werd toegevoegd aan de aandelenportefeuilles, omdat wij bij dit bedrijf een succesvolle turnaround verwachten waarvan ook de koers van het aandeel sterk zal kunnen profiteren. De beleggingsresultaten van onze portefeuilles werden de eerste negen maanden van dit jaar positief beïnvloed door de gunstige valutaresultaten en de diversificatie buiten de eurozone. In september keerde het vertrouwen in de euro terug en leden de beleggingsresultaten van de portefeuilles onder de dollargevoeligheid. Het politieke sentiment op de financiële markten is het afgelopen kwartaal aanmerkelijk verbeterd. De aandelen in de groeilanden en in Europa zijn nog altijd aantrekkelijk gewaardeerd. In veel landen is het dividendrendement op aandelen hoger dan de rente op staatsleningen. Aandelen zijn, rekeninghoudend met onzekerheden en risico s, tamelijk goedkoop. Nadat wij eerder dit jaar wat meer terughoudend werden, is ons vertrouwen recent wel gesterkt en onze risicobereidheid wat vergroot. Wij geven weer een wat zwaardere weging aan het aandelenbelang in onze portefeuilles door uitbreiding van onze beleggingen in Europese aandelen. Tevens hebben wij de beleggingen in grondstoffen uitgebreid door een positie in een (fysiek) goud-etf. Wij verwachten op grond van een analyse van de vraag- en aanbodverhoudingen dat goud in waarde zal stijgen. Een bijkomende factor is dat veel beleggers menen dat de centrale banken de geldpersen te veel laten draaien en dat goud een goede hedge, bescherming, zou zijn tegen daaruit resulterende inflatie. Nu verwachten wij zelf niet dat de inflatie de komende jaren sterk zal stijgen, maar het is wel een feit dat een belegging in goud goed past in meerdere scenario s. 14,0% 21,5% Verdeling activa in portefeuille Stroeve Beheerd Beleggen Groei 16,0% 20,0% 28,5% Beleggingen in de categorie Grondstoffen Aandelen VS Aandelen Europa Aandelen Emering Markets Grondstoffen Overige Carmignac Commodities Fund 17,5% Celsius Barclays Pure Beta Comm - A 27,5% ishares Physical Gold ETC 27,5% Robeco Commodities 27,5% Totaal 100% Beleggingsfondsen Aandelen Emerging Markets Carmignac Emergents 3D 26,9% Comgest Promising Companies 12,5% Lyxor ETF MSCI Asia Ex Jap Con. Staples 6,7% Aberdeen Global Em. Markets Fd 21,3% Comgest Growth Emer Mkts Fund 20,1% WisdomTree Emerging Market SC Div Fd 12,5% Totaal 100% 10 grootste posities in directe aandelenportefeuille Nestle 5,3% Microsoft 4,3% Henkel Vz 4,2% Intel 3,8% Royal Dutch Shell 3,6% Syngenta 3,5% McDonalds 3,5% Novartis 3,4% Diageo 3,3% Oracle Systems Group 3,2% 7

8 In het afgelopen kwartaal hebben wij in het op Behoud gerichte deel van de beleggingsportefeuilles enkele koerswinsten op bedrijfsobligaties verzilverd en daarmee een stap terug gedaan, door minder risico te nemen, door de opbrengsten tijdelijk onder te brengen in een ETF (indexfonds) van kortlopende bedrijfsleningen buiten de financiële sector. In juni werd al besloten winst te nemen op de opgelopen positie in de variabel rentende RBS Royal 3,4% Plus-obligatielening. Wij vinden een belegging in Nederlandse en Duitse staatsleningen momenteel niet aantrekkelijk vanwege de zeer lage rendementen. Deze staatsleningen hebben het afgelopen jaar een functie gehad als veilige haven. Wij geven de voorkeur aan bedrijfsleningen. Verdeling portefeuille in de risicomijdende sfeer, Stroeve Beheerd Beleggen Behoud 8% 7% 12% 8% 0% 65% Staatsleningen Bedrijfswaarden Inflatie-gerelateerd en variabel-rentend Emerging Market Local Currency Debt Index-beleggingen Liquiditeiten Even voorstellen: de beheerder Wim Zwanenburg is econoom en hij is de beleggingstrateeg bij Stroeve & Lemberger. Hij zal de twee Stroeve Beheerd Beleggen fondsen onder zijn hoede nemen. Een man met een helikopterview, een gepassioneerde professional en een zorgvuldige denker. Na zijn studie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam werkte hij enkele jaren in diverse beleggingsfuncties bij ABN Amro en Mees Pierson. Daarna was hij lid van meerdere beleggingscommissies van Bank Degroof. Als beleggingstrateeg treedt Wim namens Stroeve & Lemberger regelmatig op bij BNR Nieuwsradio, waar hij onder meer als deelnemer aan het analistenpanel bij het radioprogramma Voorkennis altijd goed geïnformeerd zijn mening geeft. Met een zekere regelmaat schrijft hij ook columns voor en andere websites. Wim s specialiteit is fundamentele analyses op basis van kwantitatieve modellen en Behavioral Finance. Hij is altijd op zoek naar de rationele én de irrationele en emotionele drivers van koersbewegingen en waardeontwikkeling. 8

9 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds 1818 Onafhankelijk, no-nonsense en resultaat gericht Door professionals met liefde voor hun vak Die hun cliënten door en door kennen Nieuwsgierig? Bel of mail ons voor een oriënterend gesprek! Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer N.V. Nesland 1-v, 1382 MZ Weesp T +31 (0) Posthoornstraat 69, 6219 NV Maastricht T +31 (0)

10 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer Weesp Nesland 1-V 1382 MZ Weesp T +31 (0) F +31 (0) Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer Maastricht Posthoornstraat NV Maastricht T +31 (0) F +31 (0)

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De financiële markten in het tweede kwartaal van 2014 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013 1. Kwartaalvisie oktober 2013 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

zorgvuldig positie kiezen

zorgvuldig positie kiezen zorgvuldig positie kiezen Beleggingsstrategie 2 e helft 2015 Inhoud Zorgvuldig positie kiezen 2 Evaluatie actieve strategieën 3 De stukken op hun plek 4 Aandelenkoersen kunnen verder omhoog 6 Megatrends

Nadere informatie

Visie en Prognose 1 e helft 2012

Visie en Prognose 1 e helft 2012 Visie en Prognose 1 e helft 2012 Wordt de schuldencrisis in Europa en in Amerika op korte termijn opgelost? Krijgen wij een wereldwijde double dip of zelfs een periode van depressie? Krijgen de financiële

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG 2013 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. drs. J.A. Oosterhaven (tot en met 20 juni 2013) prof. dr. W.F.C. Verschoor (voorzitter

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist?

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Exclusief voor onze relaties Nummer 3 2012 Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Fondsen Schroder ISF* Global Equity Yield Special Schroders Wealth Index 2012 Frontier markets : de

Nadere informatie

Onzekere tijden. 2 2011: een actief jaar voor. 3 Verwachtingen voor 2012. 4 Fidelity FAST Europe Fund. 6 Geen eenvoudige oplossing voor INHOUDSOPGAVE

Onzekere tijden. 2 2011: een actief jaar voor. 3 Verwachtingen voor 2012. 4 Fidelity FAST Europe Fund. 6 Geen eenvoudige oplossing voor INHOUDSOPGAVE Wealth Management Partners (WMP) is opgericht in 2004 en telt 19 medewerkers. Wij zijn gespecialiseerd in het op geheel onafhankelijke wijze beheren en regisseren van grote(re) vermogens van ondernemers,

Nadere informatie

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG 2014 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Directie en beheer

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie

een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie een nieuwe impuls uitgave 3 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie juni 2014 Vooruitzichten derde kwartaal 2014 Een nieuwe impuls Wat is de belangrijkste boodschap voor het komende kwartaal? Dat verschillende

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 1 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 april 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

VS: exportland 2,0 in opkomst?

VS: exportland 2,0 in opkomst? Nr. 21 september/oktober 2010 Fondsportret Grote of kleine ondernemingen elk segment vraagt Indexom een eigen strategie. Schroder 1.600 ISF US All Cap heeft daarom 1.500 twee 1.400 beleggingsteams voor

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

Waarom zijn beleggers zo onrustig?

Waarom zijn beleggers zo onrustig? Waarom zijn beleggers zo onrustig? De financiële markten raakten in augustus in een duikvlucht als gevolg van een golf van sterk toenemende risico aversie. Wat is er toch aan de hand dat beleggers zo onrustig

Nadere informatie