Beschikbare premieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschikbare premieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco) 289.419 253.667"

Transcriptie

1 VERKORT JAARVERSLAG 2013

2 INLEIDING In juni 2014 is door het Algemeen Bestuur van Pensioenfonds Deloitte het Jaarverslag 2013 vastgesteld. Hieronder treft u een samenvatting aan van dit verslag. Aan dit verkorte jaarverslag kunnen geen rechten ontleend worden, verwezen wordt naar het formele jaarverslag. Het formele Jaarverslag 2013 is terug te vinden op BELANGRIJKSTE CIJFERS UIT HET JAARVERSLAG 2013 Kerncijfers 31 december december 2012 Aantal verzekerden Aantal deelnemers -Eindloonregeling Deloitte/Flex regeling Beschikbare premieregeling Gewezen deelnemers -Eindloonregeling Deloitte/Flex regeling Beschikbare premieregeling Pensioengerechtigden Totaal Premie en pensioenuitkeringen (x 1.000) Totale premie per jaar Pensioenuitkeringen per jaar Toeslagverlening inactieven 1,0% 0,0% Vermogenssituatie en solvabiliteit (x 1.000) Pensioenvermogen Pensioenverplichtingen AEGON Pensioenverplichtingen andere verzekeraars Dekkingsgraad op basis garantiecontract (in %) 106,9% 105,8% Beschikbare premieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco) BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2013 De dekkingsgraad van Pensioenfonds Deloitte, uitgaande van het garantiecontract dat het pensioenfonds met AEGON heeft afgesloten, is in 2013 gestegen naar 106,9% (2012: 105,8%). Kortingen op pensioenaanspraken of pensioenuitkeringen zijn bij Pensioenfonds Deloitte niet aan de orde. In beginsel kan er door het garantiecontract met AEGON bij het pensioenfonds namelijk geen sprake zijn van een dekkingsgraad lager dan 100%. Voor Pensioenfonds Deloitte hebben zowel het belegd vermogen in de eindloonregelingen (Eindloonregeling Deloitte en Flex regeling), als het vrij belegd vermogen hebben in 2013 positieve beleggingsrendementen behaald; 5,16% respectievelijk 6,40% (na kosten). De jaarresultaten van de beleggingen van de diverse beleggingsfondsen in de beschikbarepremie-regeling lieten in 2013 op totaalniveau een positief beeld zien. In niet alle standaard adviesmixen voor deelnemers in het Serviceniveau Volledig beheer was per saldo sprake van een positief rendement. Voor adviesmixen van jongere deelnemers waar een hoger risicoprofiel mogelijk is - was sprake van rendementen tussen 5,40% en 10,30%. Voor de adviesmixen voor oudere deelnemers waar het beleggingsrisico geleidelijk wordt afgebouwd zijn rendementen behaald tussen 2,30% en 6,60%. De rendementen in Serviceniveau Eigen beheer kunnen per deelnemer verschillen, afhankelijk van de zelf gekozen beleggingsmix. In juni 2013 heeft het Algemeen Bestuur besloten per 1 januari 2013 een toeslag te verlenen over de ingegane pensioenuitkeringen van 1%. Ook de premievrije aanspraken in de Deloitte Eindloonregeling en de FLEX-regeling zijn verhoogd. Het jaar 2013 is uiteindelijk afgesloten met een positief saldo van 3,5 miljoen. Dit positieve saldo is toegevoegd aan de statutaire reserve van het pensioenfonds die daarmee ultimo 2014 steeg naar 36,6 miljoen. Verkort jaarverslag 2013 Pagina 2

3 KENMERKEN PENSIOENREGELINGEN PENSIOENFONDS DELOITTE IN 2013 Eindloonregeling* Flex regeling* Beschikbarepremieregeling Pensioenrichtleeftijd 65 jaar 65 jaar 65 jaar Prepensioenrichtleeftijd 60 jaar 61 jaar n.v.t. Franchise Pensioengrondslag Maximum pensioengevend salaris Ouderdomspensioen Partnerpensioen Pensioengevend salaris (middelgrondslag) minus franchise Pensioengevend salaris (middelgrondslag) minus franchise n.v.t Jaarlijkse opbouw van 1,75% van de pensioengrondslag (maximaal 40 opbouwjaren) 70% van het bereikbare ouderdomspensioen Jaarlijkse opbouw van 1,94% van de pensioengrondslag (maximaal 36 opbouwjaren) 75% van het bereikbare ouderdomspensioen Pensioengevend salaris minus franchise Gebaseerd op beschikbare premiestaffel Gebaseerd op beschikbare premiestaffel op leeftijd 65 dan wel risico bij overlijden voor de pensioendatum 20% van het partnerpensioen Wezenpensioen 20% van het bereikbare partnerpensioen 20% van het bereikbare partnerpensioen * Eindloon- en Flex Regeling zijn vanaf 2001 gesloten voor nieuwe deelnemers en bestaande deelnemers geboren na FINANCIËLE POSITIE Eindloonregeling Deloitte en Flex regeling De financiële risico s van het pensioenfonds ten aanzien van de eindloonregelingen, alsmede ingegane levenslange pensioenuitkeringen vanuit de beschikbare premieregeling, zijn afgedekt door een garantiecontract met AEGON. In dit contract is vastgelegd dat alle nominale pensioenaanspraken levenslang worden gegarandeerd door de herverzekeraar (op een rekenrente van 4%). Voor deze garantie betaalt Pensioenfonds Deloitte uiteraard een garantiepremie aan AEGON. In 2013 bedroeg deze garantiepremie 2,14 miljoen. Het belang van het garantiecontract voor Pensioenfonds Deloitte kan worden geïllustreerd door de waarde van dit contract eind 2013 te vergelijken met de marktwaarde van de beleggingen op datzelfde moment. In de balans per 31 december 2013 (zie pagina 8) bedraagt de technische voorziening AEGON die valt onder het garantiecontract circa 523 miljoen. De onderliggende beleggingen hebben per die datum echter een marktwaarde van circa 420 miljoen. De waarde van het garantiecontract overtreft dus de waarde van de beleggingen. Pensioenfonds Deloitte heeft daarmee een vordering op AEGON van 103 miljoen. Beschikbare premieregeling In de opbouwfase van de beschikbare premieregeling is het garantiecontract met AEGON niet relevant, aangezien geen vaste uitkeringen worden toegezegd. De pensioenverplichtingen uit de beschikbarepremieregeling zijn tijdens de opbouwfase altijd gelijk aan de actuele marktwaarde van de beleggingen. De deelnemer kan in de beschikbare premieregeling op pensioendatum met zijn opgebouwde pensioenkapitaal op grond van het garantiecontract - op 4% rekenrente - een levenslange pensioenuitkering bij het pensioenfonds (via AEGON) aankopen. In dat geval is het garantiecontract dus ook in de uitkeringsfase van de beschikbare premieregeling van belang. De deelnemer kan er ook voor kiezen op pensioendatum bij een andere pensioenuitvoerder levenslange pensioenuitkeringen aan te kopen ( shoppen ) op grond van de bij deze pensioenuitvoerder geldende voorwaarden en tarieven. Dan het geldt het garantiecontract uiteraard niet. Dekkingsgraad De financiële positie van het pensioenfonds komt tot uitdrukking in het bekende begrip dekkingsgraad. Dit geeft de verhouding weer tussen enerzijds het pensioenvermogen en anderzijds de technische voorzieningen bij AEGON. Het pensioenvermogen is daarbij de som van de technische voorzieningen en het eigen vermogen (stichtingskapitaal en reserves) van het pensioenfonds. De dekkingsgraad kan wijzigen door bijvoorbeeld positieve of negatieve beleggingsresultaten en de ontwikkeling van de marktrente. De dekkingsgraad, rekening houdend met het garantiecontract, heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld: Dekkingsgraad per 31 december 106,9% 105,8 105,2 106,8 106,4 Verkort jaarverslag 2013 Pagina 3

4 De wettelijke minimaal vereiste dekkingsgraad bedraagt 101%. Derhalve is bij Pensioenfonds Deloitte in 2013 sprake geweest van een toereikende solvabiliteit. indien bij de berekening van de aanwezige dekkingsgraad ook een buffer van 1% voor de DC kapitalen wordt meegenomen bedraagt de dekingsgraad ultimo ,4% (2012: 105,4%). BELEGGINGEN Eindloonregeling Deloitte en Flex regeling De beleggingen van het vermogen waar pensioenverplichtingen uit de eindloonregelingen tegenover staan, worden door AEGON beheerd in het verzekerd depot. Op dit gedeelte rust het garantiecontract tussen Pensioenfonds Deloitte en AEGON. Een groot deel van het verzekerd depot wordt door AEGON belegd in zogenoemde Strategic Allocation Funds: SAF Equity en SAF Fixed Income, waarbij strategisch 24,00% wordt belegd in aandelen en 58,50% in vastrentende waarden. Het vermogensdeel waar geen pensioenverplichtingen tegenover staan wordt separaat door AEGON beheerd in een vrij depot. Het daarop gerealiseerde rendement komt geheel ten goede aan het pensioenfonds en kan bijvoorbeeld worden aangewend voor toeslagverlening. Het Algemeen Bestuur bepaalt, na advies van de Beleggingsadviescommissie, het te voeren beleggingsbeleid binnen het vrij depot op basis van een neutraal risicoprofiel en streeft binnen dat profiel naar een rendement boven de benchmark. Naast staatsobligaties (60%) en aandelen (30%) wordt onder meer belegd in vastgoed (5%) en grondstoffen (5%). Beleggingsportefeuille AEGON (bedragen x 1.000,-) 31 december december 2012 Verzekerd depot Vastrentende waarden SAF Aandelen SAF Vastrentende waarden Futures -/ / Liquide middelen 254 -/ Totaal Beleggingsrendement voor en na kosten 5,45% resp. 5,16% 14,45% resp. 14,14% Benchmark (in % voor kosten) 3,49% 10,81% Vrij depot Aandelen Vastrentende waarden Vastgoed (fondsen) Grondstoffen Liquiditeiten 2 5 Totaal Beleggingsrendement voor en na kosten 6,74% resp. 6,40% 13,80% resp.13.46% Benchmark (in % voor kosten) 5,62% 12,29% Beschikbare premieregeling Robeco beheert de opgebouwde kapitalen in de beschikbare premieregeling. Veruit de meeste (gewezen) deelnemers in de beschikbare premieregeling beleggen tot de pensioendatum volgens de gestandaardiseerde, aan de leeftijd verbonden, adviesmixen in Serviceniveau Volledig beheer. De adviesmixen zijn door het pensioenfonds zo samengesteld dat naarmate de pensioendatum nadert, het beleggingsrisico wordt verminderd. Naar eigen inzicht beleggingsfondsen selecteren is mogelijk in het Serviceniveau Eigen beheer. Verkort jaarverslag 2013 Pagina 4

5 Het belegd vermogen en het rendement per adviesmix in 2013 ten opzichte van 2012 was als volgt: Adviesmix (Bedragen x 1.000,-) Belegd vermogen % Rendement Belegd vermogen % Rendement Mix 1 (<25 jaar) ,30% ,19% Mix 2 (25-34 jaar) ,20% ,05% Mix 3 (35-44 jaar) ,30% ,76% Mix 4 (45-49 jaar) ,40% ,46% Mix 5 (50-54 jaar) ,60% ,12% Mix 6 (55-58 jaar) ,40% ,81% Mix 7 (59-62 jaar) ,20% ,82% Mix 8 (>63 jaar) ,30% ,78% Eigen beheer mix Individueel Individueel Totaal In 2013 maakte gemiddeld ongeveer 3,9% van alle (gewezen) deelnemers in de beschikbare premieregeling gebruik van het Serviceniveau Eigen beheer. Van deze groep had 8,3% een zeer offensief beleggingsprofiel en 11,5% een zeer defensief beleggingsprofiel. De rendementen van de onderliggende Robeco beleggingsfondsen, waaruit de leeftijdsafhankelijke adviesmixen zijn opgebouwd, kunnen in 2013 ten opzichte van 2012 als volgt worden weergegeven: Rendement Robeco beleggingsfondsen Rendement Benchmark Rendement Benchmark Robeco Emerging Markets Equities D EUR shares -/- 9,8% -/- 6,8% 16,3% 16,4% Robeco Property Equities D EUR shares -/- 5,5% 0,5% 25,2% 25,9% Robeco European Conservative Equities D EUR 18,6% 19,8% 15,6% 15,5% Robeco European Equities D EUR shares 20,9% 19,8% 16,3% 17,3% Robeco 21,3% 21,9% 16,8% 14,8% Robeco Commodities -/- 10,7% n.n.b. 1,6% n.n.b. Robeco High Yield Bonds B EUR shares 6,9% 7,5% 18,2% 16,1% Robeco All Strategie Euro Bonds BH EUR shares 2,4% 2,2% 12,7% 11,2% Roparco Flexioen 1,9% n.v.t. 2,4% n.v.t. TOESLAGVERLENING Pensioenfonds Deloitte heeft de ambitie om jaarlijks de pensioenrechten en pensioenaanspraken aan te passen aan de prijsontwikkeling. Het Algemeen Bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt gefinancierd uit het rendement op het vrij vermogen en/of het vrije vermogen. In juni 2013 heeft het Algemeen Bestuur besloten per 1 juli 2013 een toeslag van 1% te verlenen over de ingegane pensioenuitkeringen. Ook de premievrije aanspraken in de Deloitte Eindloonregeling en de FLEXregeling zijn verhoogd met 1%. PENSIOENUITVOERINGSKOSTEN Voor een goed overzicht van de totale uitvoeringskosten maakt Pensioenfonds Deloitte onderscheid tussen: Pensioenbeheerkosten: administratiekosten, externe advieskosten en toezicht Vermogensbeheerkosten AEGON Vermogensbeheerkosten Robeco Verkort jaarverslag 2013 Pagina 5

6 Pensioenbeheerkosten Pensioenbeheerkosten (x 1.000) Administratiekosten A&O Administratiekosten Robeco Administratiekosten AEGON Accountantskosten Actuariële kosten Overige advieskosten Contributies en bijdragen Overige beheerkosten Totaal kosten (netto) Volgens de definitie van de Pensioenfederatie worden pensioenbeheerkosten in euro s per deelnemer berekend door de totale pensioenbeheerkosten te delen door het totaal aantal actieve deelnemers en gepensioneerden (5.920). Hiermee komt het pensioenfonds uit op 233,- per deelnemer. Inclusief slapers komen de totale pensioenbeheerkosten per deelnemer over 2013 uit op 85,- per deelnemer. Overigens bedragen over 2013 de totale bijdragen van de werkgever en werknemers in de pensioenbeheerkosten ,- (zie toelichting op staat van baten en lasten, onder premiebijdragen). Dit bedrag is hoger dan de feitelijke pensioenbeheerkosten over Daarmee hebben de pensioenbeheerkosten over 2013 geen negatieve gevolgen gehad voor de vermogenspositie van het pensioenfonds danwel de hoogte van aanspraken of uitkeringen. Vermogensbeheerkosten AEGON Overeenkomstig de aanbevelingen van de Pensioenfederatie heeft AEGON de vermogensbeheer- en transactiekosten over 2013 gerapporteerd in verhouding tot het gemiddeld belegd vermogen. Dit is het gemiddelde van het totale belegde vermogen per eind van elke kalendermaand. De transactiekosten bevatten de op- en afslagen die in 2013 uit hoofde van aan- en verkooptransacties in beleggingsfondsen zijn betaald. Vermogensbeheerkosten AEGON (x 1.000) Kosten Gemiddeld belegd vermogen % kosten Kosten vermogensbeheer verzekerd depot ,29 Transactiekosten verzekerd depot ,02 Kosten vermogensbeheer vrij depot ,35 Transactiekosten vrij depot ,13 Totaal kosten (netto) Vermogensbeheerkosten Robeco Robeco brengt geen aankoopkosten, switchkosten en kosten voor onttrekking, waardeoverdracht of pensionering in rekening. Wel is sprake van een jaarlijkse beheerfee die per beleggingsfonds kan variëren. De beheerfee van de beleggingsfondsen in de beschikbare premieregeling over 2013 zijn als volgt te specificeren: Kosten per Robeco beleggingsfonds (x 1.000) Kosten Gemiddeld belegd vermogen Beheerfee % Robeco Emerging Markets Equities ,50 Robeco Property Equities ,50 Robeco European Conservatieve Equities ,00 SAM Sustainable European Equities ,25 Robeco ,00 Sarasin Commodities ,65 Robeco High Yield Bonds ,00 Robeco All Strategy Euro Bonds ,70 Overige Robeco-fondsen (Serviceniveau Eigen beheer) ,70-1,50 Omvangskorting -/ Totaal kosten (netto) Het gemiddeld belegd vermogen is hierbij het gemiddelde van het totale belegde vermogen per eind van elk kwartaal. De overige beleggingsfondsen bestaan uit andere Robeco fondsen waaruit deelnemers in serviceniveau Eigen beheer kunnen kiezen. Het totale belegd vermogen in deze fondsen is relatief klein. Verkort jaarverslag 2013 Pagina 6

7 De totale netto beleggingskosten van Robeco ten opzichte van gemiddeld belegd vermogen dat zij voor het pensioenfonds onder beheer heeft, komt in 2013 uit op 0,46%. Voor een uitgebreidere toelichting op de uitvoeringskosten van Pensioenfonds Deloitte wordt verwezen naar het officiële Jaarverslag VERANTWOORDING: BEOORDELINGSRAAD Naar aanleiding van het Jaarverslag 2013 constateert de Beoordelingsraad dat: - per 1 januari 2014 op haar verzoek mevrouw mr Carina Houwen teruggetreden is als lid namens de werknemers. In haar plaats heeft de Ondernemingsraad Emile van der Hall RA benoemd; is een cruciaal jaar voor het Pensioenfonds vanwege het aflopen van het garantiecontract met AEGON. De Beoordelingsraad heeft daarom besloten in 2014 frequent (in beginsel maandelijks) een bijeenkomst te hebben met de bestuurssecretaris van het Pensioenfonds om zich te laten voorlichten over de voortgang in deze kwestie; - De Beoordelingsraad heeft verheugd kennisgenomen van de verdere verbetering van de dekkingsgraad van het Pensioenfonds en het goede resultaat over De Beoordelingsraad heeft met instemming kennis genomen van het feit dat van dit resultaat ruim 3,5 miljoen is aangewend voor een indexatie van 1%; - De samenwerking met het Algemeen Bestuur is uitstekend. Stukken en informatie worden steeds vlot verstrekt. De Beoordelingsraad dankt het Algemeen Bestuur hartelijk voor deze uitstekende samenwerking. - Ten aanzien van het reglement valt De Beoordelingsraad het volgende op: Wanneer een deelnemer aan de beschikbaar premieregeling van het Pensioenfonds uit dienst treedt bij Deloitte vervalt automatisch de aanspraak op nabestaandenpensioen, tenzij de gewezen werknemer er uitdrukkelijk voor kiest deze aanspraak in stand te laten. In dat laatste geval wordt er een bedrag voor risicopremie uit zijn pensioenkapitaal gesepareerd. De wettelijke regeling houdt als regelend recht in dat automatisch een aanspraak op nabestaandenpensioen wordt gehandhaafd, tenzij de gewezen werknemer uitdrukkelijk anders kiest. De Beoordelingsraad heeft het Algemeen Bestuur in overweging gegeven deze wettelijke regeling van regelend recht te volgen. Mede in verband met de daarmee samenhangende administratieve lasten heeft het Bestuur daar van af gezien. De Beoordelingsraad acht dit, mede in het kader van de zorgplicht jegens deelnemers, onwenselijk en vraagt het Algemeen Bestuur dringend dit besluit te heroverwegen. Voor het volledige verslag van de boordelingsraad verwijzen wij u naar het jaarverslag VOORUITBLIK 2014 In 2014 is er sprake van licht economisch herstel maar we zijn er nog niet. Over het algemeen is er sprake van een toenemend vertrouwen. Het garantiecontract met AEGON loopt op 31 december 2014 af. Het bestuur is zich hiervan bewust en werkt mede door besprekingen met AEGON over een mogelijke verlenging van het contract toe naar een oplossing. Begin 2014 heeft het pensioenfonds haar overeenkomst met A&O Services voor één jaar verlengd en ook de toekomst van het pensioenfonds staat hoog op de agenda. Belangrijke zaken die bij een mogelijke verlenging een rol spelen zijn de inschattingen op toekomstig overrendement en de daarmee verband houdende toekomstige mogelijkheden voor toeslagverlening. Eén ding is daarbij zeker: ook als het garantiecontract niet zou worden verlengd, blijven, zolang AEGON haar verplichtingen nakomt, alle op dat moment bestaande pensioenuitkeringen in de hierbij verzekerde regelingen in de toekomst gegarandeerd. Het contract wordt in dat geval premievrij gemaakt. Een ander belangrijk onderwerp voor het pensioenfonds in 2014 betreft het doorvoeren in de beschikbare premieregeling van de gevolgen zoals die vanaf 2014 voortvloeien uit de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. Verkort jaarverslag 2013 Pagina 7

8 BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) 31 december december 2012 Activa Beleggingen voor risico pensioenfonds Beleggingen voor risico deelnemers Herverzekeringsdeel technische voorzieningen Vorderingen en overlopende activa Passiva Stichtingskapitaal en reserves Technische voorzieningen AEGON Technische voorzieningen overige verzekeringsmaatschappijen Overige voorzieningen Pensioenverplichtingen voor risico deelnemers Schulden en overlopende passiva STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1.000) Baten Premiebijdragen (van werkgever en werknemers) Premiebijdragen voor risico deelnemers Beleggingsresultaten risico pensioenfonds Beleggingsresultaten voor risico deelnemers Baten uit herverzekering Mutatie vordering herverzekeringsdeel technische voorzieningen -/ Overige baten Lasten Mutaties in de technische voorziening AEGON -/ Mutaties technische voorzieningen overige verz.maatschappijen -/ Pensioenuitkeringen Pensioenuitvoeringskosten Saldo overdracht van aanspraken Mutatie voorziening voor risico deelnemers Overige mutaties voor risico deelnemers Herverzekeringen Lasten uit herverzekering Overige lasten Saldo van baten en lasten Pensioenfonds Deloitte Postbus AA Rijswijk Tel ALGEMEEN BESTUUR J. Volkers R.J. Zijlman J. Bout J.C.M. Hendriks L.M.H.J. van Hoorn I.M. Laan BEOORDELINGSRAAD F. Bracht E.M. van der Hall W. de Jong RAADGEVEND ACTUARIS Montae Advies BV Verkort jaarverslag 2013 Pagina 8

Beschikbarepremieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco) 253.667 208.267

Beschikbarepremieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco) 253.667 208.267 VERKORT JAARVERSLAG 2012 INLEIDING In juni 2013 is door het Algemeen Bestuur van Pensioenfonds Deloitte het Jaarverslag 2012 vastgesteld. Hieronder treft u een samenvatting aan van dit verslag. Aan dit

Nadere informatie

Premie en pensioenuitkeringen Totale premie 26.639 27.681 Pensioenuitkeringen 22.717 20.913 Toeslagverlening inactieven 0,0% 0,0%

Premie en pensioenuitkeringen Totale premie 26.639 27.681 Pensioenuitkeringen 22.717 20.913 Toeslagverlening inactieven 0,0% 0,0% Verkort jaarverslag 2010 INLEIDING In juni 2011 is door het Algemeen Bestuur van Pensioenfonds Deloitte het Jaarverslag 2010 vastgesteld. Hieronder treft u een samenvatting aan van dit verslag. Het volledige

Nadere informatie

Bestuursverslag 5. Jaarrekening 29

Bestuursverslag 5. Jaarrekening 29 Jaarverslag 2011 2 Inhoud Bestuursverslag 5 Personalia 7 Kerncijfers 8 Verslag van het Algemeen Bestuur 9 Hoofdlijnen in 2011 9 Financiële positie 10 Pensioenen 12 Beleggingen 16 Actuariële analyse 21

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

In liquidatie Jaarverslag 2014

In liquidatie Jaarverslag 2014 In liquidatie Jaarverslag 2014 Inhoud Bestuursverslag 5 Personalia 6 Kerncijfers 7 Verslag van het Algemeen Bestuur 8 Besluit tot liquidatie 8 Collectieve waardeoverdrachten 8 Liquidatiesaldo 9 Uitvoering

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE PENSIOENMANTEL BESCHIKBARE PREMIE 1 november 2013 UW KAPITAAL ZIJN UW MENSEN SPECIAAL VOOR WTG Cappital: een unieke pensioenregeling voor WTG De pensioenregeling bij

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

Kostentransparantie. Kostentransparantie. Bindend besluit December 2015. Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik

Kostentransparantie. Kostentransparantie. Bindend besluit December 2015. Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Kostentransparantie Bindend besluit December 015 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Richtlijn 1: wanneer het kostenoverzicht opstellen Vanaf 1 juli 01 moet er een online kostenoverzicht zijn voor

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen voor de ICK-branche ICK Beschikbare Premieregeling ICK Beschikbare Premieregeling 2 De ICK-branche verbreedt het aanbod op het gebied van pensioen. Naast de bestaande

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Nieuwe deelnemers worden bij opname in de pensioenregeling standaard in Volledig Beheer geplaatst. Hieronder worden de hoofdvormen nader toegelicht.

Nieuwe deelnemers worden bij opname in de pensioenregeling standaard in Volledig Beheer geplaatst. Hieronder worden de hoofdvormen nader toegelicht. DEELNEMERSBROCHURE ROBECO 1. Uw beschikbare premieregeling bij Pensioenfonds Deloitte U neemt deel aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Deloitte. Voor uw pensioenopbouw stelt Deloitte een premie ter

Nadere informatie

ICK Beschikbare Premieregeling

ICK Beschikbare Premieregeling ICK Beschikbare Premieregeling Uitleg over een nieuwe de regeling van bedrijfstakpensioenfonds ICK 30 mei 2013 Diede Panneman Rutger van Asselt ' Copyright 2012 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling 1 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling van SPW. SPW probeert de nettopensioenregeling

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Wijziging beleggingsmogelijkheden

Wijziging beleggingsmogelijkheden Wijziging beleggingsmogelijkheden Aanvullende PensioenRekening & Pre-pensioen Rekening (SPJNL) Ed Vermeulen Robeco Accountmanager Institutional Clients Leiden, mei 2010 1 Agenda Doelstelling Pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van Wat verandert voor u in de TOP-regeling Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van kracht worden ten aanzien van uw pensioenbeleggingen bij ING IM. 1 Introductie Naast

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Per 1 januari 2015 gelden andere regels voor de opbouw van pensioen. Zo zijn de opbouwpercentages voor ouderdoms-, partner- en wezenpensioen

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling Uitgangspunten Nettopensioenregeling Laatst gewijzigd op 20 februari 2015 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling INHOUD 2 Wie voert de pensioenregeling uit? Het pensioengebouw in Nederland De pensioenregelingen van RELX in Nederland Vergelijking CDC en IDC Welke

Nadere informatie

TrueBlue Beschikbare Premieregeling EEN PERSOONLIJKE SPAARPOT VOOR ELKE WERKNEMER. Met collectieve voordelen.

TrueBlue Beschikbare Premieregeling EEN PERSOONLIJKE SPAARPOT VOOR ELKE WERKNEMER. Met collectieve voordelen. TrueBlue Beschikbare Premieregeling EEN PERSOONLIJKE SPAARPOT VOOR ELKE WERKNEMER. Met collectieve voordelen. TrueBlue Beschikbare Premieregeling Een goed geregeld pensioen voor jouw werknemers? Dit is

Nadere informatie

MIJN HEINZ PENSIOEN Werking Beschikbare premie

MIJN HEINZ PENSIOEN Werking Beschikbare premie MIJN HEINZ PENSIOEN Werking Beschikbare premie Deze slides zijn in juni 2010 gepresenteerd aan deelnemers aan de informatiesessies. De inhoud heeft een puur informatief karakter. Aan de informatie in deze

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Robeco. Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenspaarregeling

Robeco. Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenspaarregeling Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenspaarregeling Deelnemersbrochure Inhoud 1. Inleiding 3 2. Pensioenregeling 4 3. Pensioenspaarregeling (Flexioen) 5 4. Beleggen 6 5. Financieel

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Vroegpensioenregeling - Smart Pension. Robeco PPI

Vroegpensioenregeling - Smart Pension. Robeco PPI Vroegpensioenregeling - Smart Pension Robeco PPI Bert Eijkelenboom en Ed Vermeulen, 12 november 2014 Agenda > Inleiding > Pensioen algemeen > Vroegpensioen in perspectief > Regeling in vogelvlucht > Pensioenuitvoerder

Nadere informatie

- Opbouwpakket: U spaart voor een kapitaal dat wordt omgezet in ouderdoms- en. Inleiding

- Opbouwpakket: U spaart voor een kapitaal dat wordt omgezet in ouderdoms- en. Inleiding 0 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen over uw (bruto voltijds) pensioengevend salaris boven 100.000. U bouwt daarom minder (ouderdoms)pensioen

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd.

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) per 1 januari 2016 Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds.

Nadere informatie

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004 Ballast Nedam Pensioenfonds Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden Theo Bruijninckx 1 november 2004 Onderwerpen Agendapunt 1: Jaarverslag 2003 Overzicht 2003 Herstelplan 2002 Agendapunt

Nadere informatie

Uw pensioen goed geregeld

Uw pensioen goed geregeld Uw pensioen goed geregeld 2010 Uw pensioen goed geregeld bij Wolters Kluwer Nederland Een pensioen opbouwen is belangrijk. Dit is namelijk uw inkomen wanneer u met pensioen gaat. En het is het eventuele

Nadere informatie

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Verkort jaarverslag 2013 Dit is een uitgave van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012

Verkort jaarverslag 2012 Verkort jaarverslag 2012 2 Voorwoord Voor u ligt het verkort jaarverslag van Protector over het jaar 2012. De pensioenwereld beleeft hectische tijden. Gelukkig kunnen we concluderen dat de financiële situatie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Pensioenfonds Deloitte.

Pensioenfonds Deloitte. Pensioenfonds Deloitte. In de afgelopen weken heeft het bestuur van het pensioenfonds van meerdere (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden vragen ontvangen over de toekomst van pensioenfonds Deloitte.

Nadere informatie

FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015

FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015 FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015 Deelnemersvergadering Financiële positie en toeslagverlening 2015 18 november 2014 Pagina 1 CONTRACT NATIONALE-NEDERLANDEN Garantiecontract: Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Netto Pensioen Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.000,- verdienen Dé pensioenoplossing bij een salaris boven 100.000,- Pensioen opbouwen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen Welkom! U neemt deel aan de bruto pensioenregeling van SNPS. Deze regeling geldt voor het pensioengevend salaris tot het fiscale maximum. De

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen PENSIOENBROCHURE Pensioensparen Pensioenbrochure Pensioensparen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe u kunt sparen voor extra pensioen. En wat er met het gespaarde pensioenspaarkapitaal

Nadere informatie

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever.

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw

Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw Uitgangspunten nettopensioenregeling bpfbouw Algemeen BpfBOUW biedt de nettopensioenregeling aan en voert deze samen met de BeterExcedent-regeling uit. De nettopensioenregeling is een premieovereenkomst

Nadere informatie

Het werknemers pensioen

Het werknemers pensioen Het werknemers pensioen Productinformatie voor de adviseur Het Werknemers Pensioen Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten. In het Werknemers Pensioen van De Amersfoortse kan de werknemer

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Benchmark pensioenfondsen Inleiding De Vereniging exleaseplan (VeLP) heeft het initiatief genomen om een benchmarkstudy te maken voor de Stichting Pensioenfonds Lease Beheer (SPLB). Het doel van deze benchmark

Nadere informatie

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2015

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2015 Allianz Pensioen Wel degelijk Factsheet 2015 Allianz Pensioen Wel degelijk Het Allianz Pensioen staat voor gemak, deskundigheid en betaalbaarheid. Drie overtuigende argumenten om voor een pensioen en pensioenaanbieder

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2015 Het Werknemers Pensioen Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten. Het Werknemers Pensioen van De Amersfoortse

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Juli 2015 Algemeen Modulaire pensioenregeling op basis van beschikbare premie Duidelijk in kosten en tarief met een nettostaffel (zie p. 5) Bij waardeoverdracht vindt geen verrekening

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Aanpassingen BPR regeling C&T per 1 januari 2014

Aanpassingen BPR regeling C&T per 1 januari 2014 Aanpassingen BPR regeling C&T per 1 januari 2014 November 2013 Elvin van den Hoek Aanpassing BPR - verlaging fiscaal maximum per 2014 - overgang naar Pensional per 1 jan 2014 Wat is de beschikbare premieregeling

Nadere informatie

Welkom bij de informatiemiddag van PGB

Welkom bij de informatiemiddag van PGB Welkom bij de informatiemiddag van PGB Vanaf 2016 ook een beschikbarepremieregeling 2 1 Tom Vollebergh Bestuurslid PGB Informatietechnologie Luuk Lennaerts Bestuurssecretaris PGB 3 Middelloonregeling (DB-regeling)

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

Tentamen Pensioenactuariaat 1, 18-1-2007

Tentamen Pensioenactuariaat 1, 18-1-2007 Tentamen Pensioenactuariaat 1, 18-1-2007 Op dit tentamen kun je 100 punten halen : 25 pt Opgave A, óf je eindcijfer van de opdrachten tijdens het collegeblok. Het maimum van de twee scores is geldig, dus

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Pensioenregeling A bestaat uit twee onderdelen: de aansprakenregeling en de pensioenbeleggingsregeling.

Pensioenregeling A bestaat uit twee onderdelen: de aansprakenregeling en de pensioenbeleggingsregeling. Waaruit bestaat pensioenregeling A? Pensioenregeling A bestaat uit twee onderdelen: de aansprakenregeling en de pensioenbeleggingsregeling. Waarom deze startbrief en uitleg? De inhoud van pensioenregeling

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel. Stichting Pensioenfonds PostNL. Meer weten? www.pensioenpostnl.

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel. Stichting Pensioenfonds PostNL. Meer weten? www.pensioenpostnl. Verkort jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds PostNL 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel Pensioenfondsen en pensioenen stonden ook in 2012 weer in het middelpunt van de belangstelling.

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2014: SOLIDE GROEI

VERKORT JAARVERSLAG 2014: SOLIDE GROEI VERKORT JAARVERSLAG : SOLIDE GROEI Welkom bij deze eerste nieuwsbrief van SNPS. De belangrijkste zaken van zijn voor u verzameld in deze speciale editie: het verkorte verslag. Later dit volgen nog twee

Nadere informatie

Deelnemersbestand en uitvoeringskosten

Deelnemersbestand en uitvoeringskosten 03 Financiële positie 06 Deelnemersbestand en uitvoeringskosten 05 Het bestuur 07 08 Pensioencommunicatie Kerncijfers 2012 Uit het voorwoord van het bestuur Hoewel de Europese schuldencrisis ook in 2012

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen PENSIOENBROCHURE Pensioensparen Pensioenbrochure Pensioensparen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe u kunt sparen voor extra pensioen. En wat er met het gespaarde pensioenkapitaal

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Uit dienst. Versie 29-12-2015

Uit dienst. Versie 29-12-2015 Uit dienst Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Robeco Direct. Deelnemersbrochure Flexibel Individueel Pensioen Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef

Robeco Direct. Deelnemersbrochure Flexibel Individueel Pensioen Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef Robeco Direct Deelnemersbrochure Flexibel Individueel Pensioen Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef Deelnemersbrochure ACF/Brocacef Inhoud 1. Inleiding...3 2. Flexioen...4 3. Beleggen...5 4. financieel

Nadere informatie

DC in een Notendop. Versie 17 januari 2015

DC in een Notendop. Versie 17 januari 2015 DC in een Notendop Versie 17 januari 2015 DC voor beginners Denified Contributions/ Beschikbare premie: Niet de aanspraken, maar de premie is de toezegging, premie staat vast, uitkering onzeker. Beschikbare

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 HET WERKNEMERS PENSIOEN Regie over pensioen Blijvend lage kosten Overzichtelijke pensioenopbouw Uw onderneming is uniek.

Nadere informatie

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2014

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2014 Allianz Pensioen Wel degelijk Factsheet 2014 Allianz Pensioen Wel degelijk Het Allianz Pensioen staat voor gemak, deskundigheid en betaalbaarheid. Drie overtuigende argumenten om voor een pensioen en pensioenaanbieder

Nadere informatie