Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis"

Transcriptie

1 Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen ik straks krijg? 4. Wat zijn toeslagen? 5. Ik hoor veel over dekkingsgraden en een dekkingstekort bij pensioenfondsen. Wat houdt dat in? 6. Hoe zit het bij Nationale-Nederlanden met de solvabiliteit en liquiditeit? 7. Kan een verzekeraar omvallen? 8. Kan mijn pensioenfonds omvallen? Vragen & Antwoorden 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? Nationale-Nederlanden voldoet ruimschoots aan de eisen van De Nederlandsche Bank. Nationale- Nederlanden houdt ruime vermogensreserves aan. Uitgangspunt daarbij is dat tegenover alle verzekerde risico s zekerheden moeten staan. De verzekeringsverplichtingen zijn dan ook volledig afgedekt door onze bezittingen. Dat biedt zekerheid. Daarbij voert Nationale-Nederlanden een relatief conservatief beleggingsbeleid, waarbij in beperkte mate in aandelen wordt belegd en vooral in staatsobligaties. Tot slot geldt dat wij als verzekeraar langjarige contracten met onze klanten aangaan. Korte termijn effecten hebben daardoor minder invloed op Nationale-Nederlanden. A) Ik heb een pensioenregeling die door mijn werkgever rechtstreeks is afgesloten bij Nationale- Nederlanden. U heeft een eindloon- of middelloonregeling Uw pensioen is bij Nationale-Nederlanden verzekerd en u heeft een eindloon 1 - of middelloonregeling 2. In dat geval is de hoogte van het pensioen dat u in de loop van de jaren heeft opgebouwd, gegarandeerd. Dit geldt niet voor de voorwaardelijke toeslagen (voorheen aangeduid met indexatie, zie vraag 4) die u kunt ontvangen. Die zijn over het algemeen afhankelijk van het toeslagenbeleid van uw werkgever en bijbehorende financieringsafspraken. Als er niet genoeg financiële middelen beschikbaar zijn, bestaat de kans dat u geen toeslag op uw pensioen ontvangt. Uw pensioen stijgt dan ook niet. De hoogte van uw pensioen ziet u op het Uniform Pensioen Overzicht. Als u een actief dienstverband heeft, ontvangt u in de loop van dit jaar dit overzicht over 2008 (zie vraag 3). 1 eindloonregeling = pensioenregeling waarbij het (ouderdoms)pensioen wordt gebaseerd op een vast percentage van de pensioengrondslag 3, waarbij de pensioengrondslag gebaseerd wordt op het laatst verdiende salaris. Voor de berekening van het pensioen wordt gedaan alsof dit salaris tijdens de hele diensttijd is verdiend. 2 middelloonregeling = pensioensysteem waarbij per dienstjaar een vast percentage van de pensioengrondslag 3 voor dat jaar aan pensioen wordt opgebouwd. De pensioengrondslag voor de verstreken diensttijd blijft ongewijzigd. Salarisverhogingen tellen dus voor het pensioen alleen mee over de nog komende dienstjaren. Dit in tegenstelling tot de eindloonregeling.

2 2 3 pensioengrondslag = over de pensioengrondslag wordt het pensioen berekend. De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris minus de franchise. De franchise is het bedrag waarmee rekening wordt gehouden omdat u al AOW gaat ontvangen. U heeft een beschikbare premieregeling U heeft een beschikbare premieregeling. Dit houdt in dat er jaarlijks een premie beschikbaar wordt gesteld. Afhankelijk van de pensioenregeling kunt u de premie gebruiken voor: a) de aankoop van pensioen b) de verzekering van een gegarandeerd kapitaal c) een (gedeeltelijke) belegging. Ad a) Als uw premie jaarlijks gebruikt wordt voor de aankoop van een pensioen, dan is de hoogte van uw pensioen gegarandeerd, net als bij een eindloon- of middelloonregeling. Ad b) Bij de verzekering van een gegarandeerd kapitaal moet u het kapitaal op de pensioendatum besteden voor aankoop van uw pensioen. De hoogte van de uitkering (het pensioen) is afhankelijk van de hoogte van het opgebouwde kapitaal en de dan geldende tarieven voor inkoop van pensioen. Pas bij pensionering is de precieze hoogte van het pensioen bekend. Ad c) Bij een (gedeeltelijke) belegging moet u het kapitaal op de pensioendatum besteden voor aankoop van uw pensioen. De hoogte van de uitkering (het pensioen) is afhankelijk van de hoogte van het kapitaal op de pensioendatum en de dan geldende tarieven voor inkoop van pensioen. Bovendien is de hoogte van het pensioen afhankelijk van de behaalde beleggingsopbrengsten. Pas bij pensionering is de precieze hoogte van het pensioen bekend. Binnen onze beschikbare premieregelingen op basis van beleggen (NN Prestatie Pensioen en Collectieve Beleggingsverzekeringen) wordt er standaard automatisch minder risicovol belegd naarmate de pensioendatum nadert (in de concepten Lifecycle Beleggen en Balans Beleggen). Tenzij u op eigen initiatief een ander concept gekozen heeft. B) Ik heb een pensioenregeling die via een pensioenfonds (gedeeltelijk) is herverzekerd bij Nationale-Nederlanden. Neemt u deel in een pensioenregeling die (gedeeltelijk) is herverzekerd bij Nationale-Nederlanden, dan heeft u een pensioenaanspraak bij het pensioenfonds en niet bij Nationale-Nederlanden. Het pensioenfonds verzekert op haar beurt de verplichtingen (uw pensioen) bij Nationale-Nederlanden. Onderstaande informatie vindt u ook terug op: Een pensioenfonds belegt gemiddeld ongeveer 20-40% van hun geld in aandelen. Als de aandelen minder waard worden, hebben pensioenfondsen daardoor minder geld. Ook hebben de pensioenfondsen last van de lage rente. Heeft uw pensioenfonds alle verplichtingen herverzekerd bij Nationale-Nederlanden? Heeft uw pensioenfonds alle verplichtingen herverzekerd bij Nationale-Nederlanden, dan garandeert Nationale-Nederlanden deze verplichtingen (tijdens de herverzekeringsperiode). U heeft echter niet rechtstreeks bij Nationale-Nederlanden een aanspraak op pensioen, maar bij uw pensioenfonds. Tip voor gebruik links: Als u op de blauwe links in dit document klikt met uw linkermuisknop en tegelijkertijd de Ctrl toets indrukt, wordt de desbetreffende Internetpagina geopend.

3 3 Waarom hebben pensioenfondsen hun geld voor een deel in aandelen belegd? Pensioenfondsen beleggen hun geld voor een deel in aandelen om zo een zo hoog mogelijk rendement te halen. Als dat rendement hoog is, kunnen de fondsen de pensioenen verhogen. Wat zijn de gevolgen van de kredietcrisis voor mijn pensioen? Het gevolg van de financiële crisis is dat veel pensioenfondsen er waarschijnlijk niet voor kunnen zorgen dat uw pensioen in 2009 verhoogd wordt met een toeslag (zie vraag 4). Hoe uw pensioenfonds omgaat met toeslagen kunt u lezen in uw pensioenreglement. Wilt u weten of uw pensioenfonds in 2009 de pensioenen verhoogt, vraag er dan naar bij uw pensioenfonds. Het kan zijn dat uw pensioenfonds hierover nog geen beslissing heeft genomen. Vraag dan of het pensioenfonds u hierover wil informeren. Hoe zit het met waardeoverdracht? Als u verzoekt om waardeoverdracht naar de pensioenregeling van een nieuwe werkgever, kan het fonds u laten weten dat zij daar niet aan meewerken indien hun dekkingsgraad (zie vraag 5) ontoereikend is. Zodra het weer beter gaat zal het fonds u berichten dat waardeoverdracht wel weer mogelijk is. Kunnen de pensioenen nog steeds worden uitbetaald? Er worden zware financiële eisen gesteld aan de pensioenfondsen. Die eisen zijn er om ervoor te zorgen dat mensen op hun pensioen kunnen rekenen. U kunt er dus van uitgaan dat de pensioenen bijna altijd gewoon kunnen worden uitbetaald. Wat doen pensioenfondsen om uit de problemen te komen? Het is voor pensioenfondsen natuurlijk gunstig als de koersen van de aandelen weer omhoog gaan. Maar daar heeft het pensioenfonds geen invloed op. Wat het fonds zelf kan doen is het volgende: extra geld vragen aan de werkgever, dit geldt alleen voor ondernemingspensioenfondsen en niet voor bedrijfstakpensioenfondsen; een jaar het pensioen niet verhogen met een toeslag, er is dan in dat jaar geen koopkrachtbehoud; de premie verhogen; in uitzonderlijke situaties als het echt niet anders kan, de pensioenuitkering verlagen (dat heet afstempelen); dan krijgen mensen bijvoorbeeld in plaats van 100% pensioen, 97% pensioen. Als het later weer beter gaat met mijn pensioenfonds, is er dan een reparatie? Het is mogelijk dat er in uw pensioenregeling is afgesproken dat het pensioenfonds, als het weer beter gaat, het verleden repareert. Is er dus een jaar geen koopkrachtbehoud geweest, dan kan dat in de jaren daarna worden bijgespijkerd. Als het pensioen is verlaagd (afgestempeld), wordt dat meestal gerepareerd als het fonds weer goed bij kas zit. 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen ik straks krijg? Zolang u een actief dienstverband heeft, ontvangt u jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Hierin staat onder andere vermeld hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en hoe hoog het te bereiken pensioen is als u tot de pensioendatum in dienst blijft. In de loop van dit jaar ontvangt u het UPO over U heeft bij uw ex-werkgever een pensioenregeling die is verzekerd bij Nationale-Nederlanden. U ontvangt dan om de vijf jaar een pensioenoverzicht. Dit zult u voor het eerst in 2012 ontvangen. Bent u eerder dan 1 januari 2008 uit dienst getreden, dan kan Nationale-Nederlanden u op verzoek een pensioenopgave toesturen. Bent u gepensioneerd, dan ontvangt u jaarlijks een Pensioen Gerechtigden Overzicht (PGO) met daarop de pensioengegevens van het voorgaande kalenderjaar. Daarnaast ontvangt u ieder jaar een jaaropgave voor uw belastingaangifte.

4 4 4. Wat zijn toeslagen? Over het algemeen stijgen de prijzen elk jaar. Stijgt uw pensioen niet mee, dan daalt dus uw koopkracht. Daarom is het belangrijk dat uw pensioen meestijgt met de prijzen. Of uw pensioen verhoogd wordt en hoe hoog dan de toeslag is, hangt af van de afspraken die uw werkgever heeft gemaakt. Dit kunt u nalezen in uw pensioenreglement. 5. Ik hoor veel over dekkingsgraden en een dekkingstekort bij pensioenfondsen. Wat houdt dat in? De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van een pensioenfonds. De verplichtingen zijn de pensioenen die nu en in de toekomst betaald moeten worden. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft een pensioenfonds precies voldoende geld in kas om de huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Als de dekkingsgraad lager is dan 100%, is er sprake van een dekkingstekort. Dit betekent dat er in theorie in de toekomst te weinig geld zal zijn om alle pensioenen uit te betalen. Het pensioenfonds moet er dan voor zorgen dat de dekkingsgraad weer boven 105% uitkomt. De pensioenfondsen met een dekkingstekort hebben een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. 6. Hoe zit het bij Nationale-Nederlanden met de solvabiliteit 1 en liquiditeit 2? Voor de in Nederland gevestigde verzekeraars geldt dat zij onder streng toezicht staan van De Nederlandsche Bank (DNB). Er gelden bijzondere waarborgen voor alle verplichtingen die Nederlandse pensioen-, levens- en schadeverzekeraars zijn aangegaan. Nationale-Nederlanden voldoet ruimschoots aan al de eisen van DNB en de Wet op het financieel toezicht (Wft), waaronder ook de solvabiliteits- en liquiditeitsvoorschriften. Op grond van de Wft zijn verzekeraars niet alleen verplicht om een wettelijk voorgeschreven bedrag aan liquiditeit aan te houden, maar dienen zij eveneens te beschikken over het voorgeschreven minimum bedrag aan solvabiliteit. Voor de samenstelling en berekening van de bedragen die gelden voor de vaststelling van de liquiditeits- en solvabiliteitsmarge zijn in de Wft bijzondere regels opgenomen. Iedere verzekeraar dient ten minste te beschikken over een wettelijk voorgeschreven minimumbedrag aan solvabiliteitsmarge. Dit minimumbedrag aan eigen vermogen, het zogenaamde garantiefonds verzekeraars, heeft een vast bedrag in euro's als ondergrens. Nationale-Nederlanden voldoet ruimschoots aan al de eisen van DNB en de Wft, waaronder ook de solvabiliteits- en liquiditeitsvoorschriften. 1 Zie voor meer informatie over de solvabiliteit en het toezicht van DNB: 2 Zie voor meer informatie over de liquiditeit en het toezicht van DNB: 3 Zie voor meer informatie over het DNB-toezicht op verzekeraars: Zie voor meer informatie over het DNB-toezicht op pensioenfondsen:

5 5 7. Kan een verzekeraar omvallen? Een bank kan in de problemen komen als mensen ineens al hun geld bij de bank gaan weghalen. Doordat banken dan geen contant geld meer hebben, kan een bank failliet gaan. Bij verzekeraars kan dat niet zomaar, omdat mensen eenvoudigweg niet ineens al hun geld bij de verzekeraar weg kunnen halen. Daar komt nog bij dat verzekeraars maar een klein deel van hun geld in aandelen mogen beleggen. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid budget beschikbaar gesteld om banken en verzekeraars te helpen. Daarom is het niet erg waarschijnlijk dat Nederlandse verzekeraars omvallen. (Bron: Als een verzekeraar toch niet meer zou voldoen aan de eisen van DNB, dan neemt De Nederlandsche Bank (DNB) direct maatregelen. Dit is geregeld in de Wet financieel toezicht (Wft) in de zogenaamde opvang 1 - en noodregeling 2. 1 Zie voor meer informatie over de opvangregeling, de informatie op de website van DNB: 2 Zie voor meer informatie over de noodregeling, de informatie op de website van DNB: 8. Kan mijn pensioenfonds omvallen? Een pensioenfonds kan niet omvallen. Een bank kan in de problemen komen als mensen ineens al hun geld bij de bank gaan weghalen. Doordat banken dan geen contant geld meer hebben, kan een bank failliet gaan. Bij pensioenfondsen kan dat niet gebeuren, omdat mensen eenvoudigweg niet ineens al hun geld bij het fonds weg kunnen halen. Bovendien hebben pensioenfondsen enorm grote vermogens en daarom hebben zij geen gebrek aan contant geld. (Bron: Meer informatie Over uw pensioenregeling Voor meer informatie over uw pensioenregeling kunt u uiteraard terecht bij uw werkgever. Over pensioen in het algemeen? Op kunt u veel informatie vinden over pensioen in het algemeen. Wat ontvangt u straks als netto pensioen? Op vindt u een Pensioenplanner. Hiermee kunt u zien hoeveel netto inkomen u (al dan niet samen met uw partner) heeft bij pensionering. Ook kunt u het effect zien van eerder stoppen met werken of langer doorgaan met werken. U kunt de Pensioenplanner gemakkelijk invullen met de gegevens op uw Uniform Pensioenoverzicht. Laat u goed adviseren Pensioen is uw "loon" na pensionering: héél belangrijk! Uw pensioendatum kan nog ver weg zijn, maar uw pensioen is straks wel het geld waarvan u (gedeeltelijk) moet leven. Belangrijk dus om te weten hoe het hiermee staat. Vaak is het pensioen van uw werkgever niet toereikend. En wat als u arbeidsongeschikt raakt of als uw partner overlijdt? Laat u hierover dus goed adviseren. Want u wilt natuurlijk ombekommerd van uw oude dag genieten. Vraag een adviesgesprek aan met een professionele adviseur bij u in de buurt:

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Dit overzicht van uw pensioenaanspraken ontvangt u uit hoofde van uw deelneming in de regeling van de Stichting Voorzieningsfonds Getronics. Deze

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Startbrief U bent (nieuw) in dienst bij Grontmij. De uitvoering van de pensioenafspraken ligt bij Stichting Pensioenfonds Grontmij

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING

STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE VNU-A REGELING Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Wat bouwt u op bij Ballast Nedam? 4 2 Het ouderdomspensioen 5 3 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14

INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 december 2007 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 BASISMODULE 4 AANVULLENDE MODULE 7 PLOEGENTOESLAG MODULE 10 HET NABESTAANDENPENSIOEN 11 PENSIOEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 14 KEUZES BIJ PENSIONERING 15 WERKEN EN

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort Pensioenfonds DNB Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde

Nadere informatie