Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toeslagverlening Uitgave mei 2015"

Transcriptie

1 Toeslagverlening Uitgave mei 2015

2 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers algemene informatie te verstrekken. De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, echter het gebruik van de informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Noch de uitvoerder (zijnde DSM Pension Services B.V.), noch het pensioenfonds aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie, of voor schade ontstaan in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement. 2

3 Toeslagverlening (indexatie) Wat is toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie genoemd. Door pensioenen in de loop van de tijd te verhogen, blijft de koopkracht van een pensioen op peil. Zonder toeslagen wordt het pensioen steeds minder waard. Immers, de prijzen stijgen bijna ieder jaar met één of enkele procenten (inflatie). Als 10 jaar lang de prijzen jaarlijks met 2% stijgen en je pensioen hetzelfde blijft, verliest je pensioen in die tijd meer dan eenvijfde van zijn koopkracht. Het verlenen van een toeslag gebeurt niet automatisch. Je hebt er geen recht op. De pensioenbijdragen die altijd voor je pensioen zijn betaald, zijn niet genoeg om ieder jaar hogere pensioenen te gaan betalen. SPF kan alleen toeslagen verlenen als er voldoende rendement op de pensioengelden wordt gemaakt en er voldoende geld in kas is. De pensioengelden worden belegd in bijvoorbeeld aandelen, obligaties of staatsleningen. Met het geld dat het fonds daarmee verdient, kunnen de pensioenen worden verhoogd om de koopkracht zo veel mogelijk te behouden. De toeslagverlening is daarom voorwaardelijk. Er zijn alleen toeslagen als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Eén van die voorwaarden is dat de zogenoemde dekkingsgraad hoog genoeg is. De dekkingsgraad is een cijfer dat aangeeft of het fonds genoeg geld in kas heeft om aan al zijn toekomstige pensioenverplichtingen te voldoen. Jaarlijks beslist het bestuur van SPF of het toeslagen op de pensioenen verleent (indexatie). Het is dus nooit van te voren met zekerheid te zeggen of het bestuur in een jaar toeslag geeft op de pensioenen en hoeveel deze bedraagt. De toeslagen zijn niet alleen belangrijk voor mensen die al een pensioen ontvangen. Ook de medewerkers van SABIC die nog een pensioen opbouwen, hebben ermee te maken. Werkgever en werknemer betalen ieder jaar een pensioenbijdrage. Dat geld levert pensioenaanspraken op. Die opgebouwde pensioenaanspraken moeten ook op peil gehouden worden. De toeslagen voor gepensioneerden, SABIC-werknemers die nog een pensioen opbouwen en andere groepen worden op verschillende manieren berekend. Ze krijgen als er toeslagen verleend worden dus niet allemaal dezelfde toeslag. Hierna wordt uit de doeken gedaan op welke manieren de toeslagen berekend worden voor drie verschillende groepen. 3

4 Drie groepen Groep 1: Eerst komt de groep van gepensioneerden aan de beurt. Bij deze groep horen ook de nabestaanden van mensen die een pensioen bij SPF hadden opgebouwd, de wezen en de mensen die een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangen. De manier waarop bij hen de toeslagen berekend worden, geldt ook voor de gewezen deelnemers of slapers. Slapers noemen we de mensen die vroeger bij SABIC hebben gewerkt, toen pensioenaanspraken hebben op gebouwd en nu niet meer voor SABIC werken. Zij hebben nog recht op een pensioen van SPF. Soms worden pensioenaanspraken van deze mensen overgeheveld naar het pensioenfonds van de nieuwe werkgever (waardeoverdracht). In dat geval ontvangt zo iemand geen pensioen meer van SPF. Groep 2: De tweede groep van wie we de manier van toekenning van de toeslagen laten zien zijn de actieve medewerkers van SABIC. Zij bouwen nog jaarlijks pensioen op. Groep 3: Tenslotte is er nog de groep van geprepensioneerden. Dat is de groep die eerder dan de standaard pensioenleeftijd met pensioen zijn gegaan. Wanneer ontvangen deze groepen een toeslag op hun pensioen en hoe hoog is die toeslag dan? Groep 1: Gepensioneerden, gewezen deelnemers (slapers), nabestaanden, wezen, ex-partners en arbeidsongeschikten met een pensioen van SPF Voor deze groepen is de ontwikkeling van de prijzen van belang. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent ieder jaar hoeveel de prijzen stijgen. De uitkomst van die berekening staat bekend als de Consumenten Prijs Index voor alle huishoudens, Afgeleid", Afgekort is dat de CPI afgeleid. De toeslag op de pensioenen in een jaar is in beginsel niet hoger dan de CPI afgeleid over het voorgaande jaar. De toeslag kan beperkt worden tot maximaal 5%. Naast de ontwikkeling van de prijzen is er nog een andere belangrijke factor die meespeelt bij het geven van toeslagen. Dat is de dekkingsgraad. Om toeslagen te kunnen verlenen, moet de dekkingsgraad van SPF 120% zijn. Is de dekkingsgraad tussen 110 en 120% dan is een gedeeltelijke toeslag mogelijk (zie grafiek over dekkingsgraden). Bij een dekkingsgraad van minder dan 110% wordt geen toeslag verleend. Wanneer er sprake is van een gedeeltelijke toeslag of het achterwege blijven van toeslagverlening kan het bestuur later besluiten of er een inhaaltoeslag wordt verleend. Ook in dat geval moet de financiële situatie van SPF dit mogelijk maken. Het toekennen van inhaaltoeslagen is geen verplichting of automatisme. Dekkingsgraad % 151% 159% 96% 112% 107% 99% 103,8% 109,4% Rekenrente 3.8% 4.3% 4.9% 3.5% 3.8% 3,5% 2,8% 2,5% 2,8%

5 SPF probeert ieder jaar de ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenen van deze groep te verhogen met de prijsontwikkeling. De ingegane pensioenen zijn in 2014 (over 2013) met 0,9% verhoogd. De prijzen gingen toen (in 2013) met 1,56% In de drie jaren die daaraan vooraf gingen, verhoogde SPF de opgebouwde en ingegane pensioenen als volgt: - In 2013 (over het jaar 2012) met 0%. De prijzen gingen toen (in 2012) met 2,91% - In 2012 (over het jaar 2011) met 0%. De prijzen gingen toen (in 2011) met 2,94% - In 2011 (over het jaar 2010) met 0%. De prijzen gingen toen (in 2010) met 1,97% SPF betaalt de toekomstige verhogingen van ingegane pensioenen en opgebouwde pensioenen van deze groep uit beleggingsrendement. Door de verhogingen in het verleden en de verwachtingen voor de komende jaren bestaat niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Groep 2: Actieve deelnemers (werknemers van SABIC) De toeslag voor deze groep wordt op een andere manier bepaald dan voor de gepensioneerden. Bij deze groep is de algemene loonsverhoging van belang voor het bepalen van de toeslag. Als het loon stijgt door een nieuwe CAO is er sprake van een algemene loonsverhoging. Bij een algemene loonsverhoging is er niet automatisch een toeslag die de pensioenaanspraken verhoogd. De toeslagverlening is voorwaardelijk. Het SPF-bestuur bepaalt of er een toeslag is en hoe hoog die zal zijn. Bij die beslissing speelt bijvoorbeeld een rol hoe hoog de algemene loonsverhoging is en hoe hoog de dekkingsgraad. De toeslag kan beperkt worden tot maximaal 5%. Het bestuur van SPF kan besluiten tot het verlenen van een volledige toeslag als de dekkingsgraad tenminste 120% is. Als de dekkingsgraad tussen 110% en 120% is, kan de toeslag gedeeltelijk worden verleend. Bij een dekkingsgraad van minder dan 110% wordt geen toeslag verleend. SPF probeert ieder jaar de opgebouwde pensioenen van de werknemers van SABIC die nog pensioen opbouwen te verhogen met de loonontwikkeling. 5

6 De opgebouwde pensioenen zijn in 2014 (over 2013) met 1,5% verhoogd. De prijzen gingen toen (in 2013) met 1,56% In de drie jaren die daaraan vooraf gingen verhoogde SPF de opgebouwde pensioenen als volgt: - In 2013 (over het jaar 2012) met 0%. De prijzen gingen toen (in 2012) met 2,91% - In 2012 (over het jaar 2011 en 2012) met 0% verhoogd. De prijzen gingen toen (in 2011) met 2,94% - In 2011 (over het jaar 2010) met 0%. De prijzen gingen toen (in 2010) met 1,97% SPF betaalt de toekomstige verhogingen van opgebouwde pensioenen uit beleggingsrendement. Door de verhogingen in het verleden bestaat niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Groep 3: Geprepensioneerden Geprepensioneerden die voorafgaande aan het ouderdomspensioen een prepensioenuitkering van SPF ontvangen, hebben ook met toeslagen te maken. Voor de berekening van die toeslag is de rentevergoeding op het prepensioenkapitaal van belang. Deze rentevergoeding wordt gebaseerd op het rendement op het pensioengeld dat SPF heeft belegd. Is dat rendement in een jaar bijvoorbeeld 6% geweest, dan is de rentevergoeding op het prepensioenkapitaal 6%. De eigenlijke toeslag op de prepensioenuitkering wordt dan vervolgens als volgt vastgesteld: De rentevergoeding op het prepensioenkapitaal die gold voor de eerste helft van het voorgaande jaar wordt opgeteld bij de rentevergoeding die gold voor de tweede helft van dat jaar. Vervolgens wordt de som van deze twee gedeeld door 2 en verminderd met 4%. Voorbeeld: Was de rentevergoeding in de eerste helft van vorig jaar 6 procent en in de tweede helft 8 procent dan wordt de toeslag 6+8= 14. De helft van 14 is 7. Dat bedrag wordt verminderd met 4. De toeslag wordt dan 3%. Behalve de toeslagverlening over de prepensioenuitkering heeft een geprepensioneerde ook te maken met de toeslagverlening over de tijdens het actieve dienstverband opgebouwde pensioenaanspraken voor ouderdoms- en partnerpensioen. De voorwaardelijke toeslagverlening op deze pensioenaanspraken is gelijk aan die voor de gepensioneerden. Vandaar dat hiervoor ook dezelfde toeslag als voor de gepensioneerden (groep 1) van toepassing is. Het is mogelijk dat de deelnemer die een prepensioenuitkering ontvangt, een restant prepensioenkapitaal heeft dat ingezet wordt voor de verhoging van het ouderdomspensioen vanaf de pensioenleeftijd. Over dit saldo wordt jaarlijks toeslag toegekend zoals dit ook voor het prepensioenkapitaal van de actieve deelnemers gebeurt, tot het moment dat het saldo aangewend wordt voor ouderdomspensioen. 6

7 Rentevergoeding op prepensioenkapitaal Deelnemers kunnen naast hun normale pensioen ook prepensioenkapitaal opbouwen of hebben opgebouwd. Over dit pensioenkapitaal wordt rente toegekend. De rente op het prepensioenkapitaal is afhankelijk van het rendement op het vermogen van SPF. Is dat rendement negatief dan worden de deelnemers beschermd tegen dat negatieve rendement. Dan verandert het prepensioenkapitaal niet. Positieve rendementen kunnen echter pas weer worden bijgeschreven, zodra de cumulatieve rendementen zijn gecompenseerd door positieve rendementen in volgende jaren. SPF hanteert daarbij een verrekenmethode waarbij rekening gehouden wordt met samengestelde interest. In onderstaand voorbeeld wordt de verrekenmethode verduidelijkt. Voorbeeld van de huidge verrekenmethode negatieve rendementen prepensioenkapitaal Rendement SPF Rente Prepensioenkapitaal Jaar 1-17% 0% Jaar 2 + 9% 0% Jaar % 3,1%* *) Dit percentage is als volgt berekend: Jaar 1: 100% - 17% = 83% Jaar 2: 83% x 109% = 90,47% Jaar 3: 90,47% x 114% = 103,1% De rentevergoeding van 6,9% geldt vanaf 1 juli jaar 4 tot 1 juli jaar 5. Rendementen en rentevergoeding VPS en PPS en prepensioenkapitaal in de afgelopen jaren Kalenderjaar Rendement Rente VPS Rentevergoedeing PPS en prepensioenkapitaal Periode rente (vergoeding) ,8% 14,8% 14,8% 1 juli 2006 tot 1 juli ,9% 5,9% 5,9% 1 juli 2007 tot 1 juli ,3% 1,3% 1,3% 1 juli 2008 tot 1 juli ,5% -17,5% 0% 1 juli 2009 tot 1 juli ,4% 14,4% 0% 1 juli 2010 tot 1 juli ,9% 9,9% 6,8% 1 juli 2011 tot 1 juli ,1% 9,1% 9,1% 1 juli 2012 tot 1 juli ,9% 14,9% 14,9% 1 juli 2013 tot 1 juli ,5% n.v.t. 3,5% 1 juli 2014 tot 1 juli n.v.t. 1 juli 2015 tot 1 juli

8 Toeslagverlening (indexatie) bij SPF SPF probeert ieder jaar het ingegane pensioen van gepensioneerden en het opgebouwde pensioen van gewezen deelnemers (slapers) te verhogen met de prijsontwikkeling en het opgebouwde pensioen van medewerkers van SABIC met de algemene loonontwikkeling. De ingegane pensioenen en opgebouwde pensioenaanspraken zijn in de laatste jaren als volgt verhoogd: Toeslagen Pensioengerechtigden en gewezen deelnemers Actieve deelnemers In (jaar) Over (jaar) % toeslag (indexatie) Prijsstijging CPI afgeleid (basis voor toeslagverlening SPF) Niet verleende toeslag Prijsstijging (CBS prijsindexcijfer CPI niet afgeleid )*** % toeslag (indexatie) Algemene loonsverhoging SABIC (basis voor toeslagverlening SPF) Niet verleende toeslag ,9% 0,9%* 0% 1,56%* 1,5% 1,5% 0% % 2,03%* 2,03% 2,91%* 0% 1,5% 1,50% % 2,74%* 2,74% 2,94%* 0% 3,02%** 3,02% % 1,90% 1,90% 1,97% 0% 1,00% 1,00% ,35% 0,69% 0,34% 0,82% 0,76% 1,51%** 0,75% ,72% 1,44% 0,72% 1,93% 3,50% % 0% 3,50% Achterstand niet verleende toeslagen (incl. indexatie over indexatie) 7,95% Achterstand niet verleende toeslagen (incl. indexatie over indexatie) 10,13% * Deze percentages betreffen de referteperiode oktober oktober ** De loonsverhogingen zijn op verschillende momenten in het jaar ingegaan, daardoor zijn de percentages hier een fractie hoger dan de toegekende algemene loonsverhoging. *** Deze cijfers worden niet gebruikt door SPF maar moeten op verzoek van de Autoriteit Financiële Markten vermeld worden. SPF betaalt de toekomstige verhogingen van de ingegane pensioenen en opgebouwde pensioenen uit beleggingsrendement. U hebt als actieve deelnemer, gewezen deelnemer (slaper) of pensioengerechtigde door deze verhogingen en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. 8

9 OVERZICHT Ingegane pensioenen Slapers Voorwaardelijk Toeslag op ingegane pensioen Toeslag is maximaal prijsindex (CPIafgeleid) over het voorgaande jaar. Toeslag kan beperkt worden tot maximaal 5%. Financiële positie fonds moet goed zijn (dekkingsgraad hoger dan circa 120%). Dekkingsgraad tussen 110 en 120%: 50% van de toeslag. Dekkingsgraad onder 110%: géén toeslag. Actieven Algemene loonstijging (CAO) Toeslag op opgebouwd pensioen Toeslag is maximaal algemene loonsverhoging (CAO) bij SABIC. Financiële positie fonds moet goed zijn (dekkingsgraad hoger dan circa 120%). Dekkingsgraad tussen 110 en 120%: 50% van de toeslag. Dekkingsgraad onder 110%: géén toeslag. Toeslag kan beperkt worden tot maximaal 5%. Voorwaardelijk Onvoorwaardelijk Toeslag op de prepensioenuitkering Rentevergoeding 1ste deel vorig jaar + rente 2de deel vorig jaar, gedeeld door 2, minus 4%. Toeslagverlening op restant prepensioenkapitaal Toeslagverlening conform toeslagverlening actieven op prepensioenkapitaal. Voorwaardelijk Geprepensioneerden Toeslag op opgebouwde pensioenrechten Toeslagverlening conform toeslagverlening ingegane pensioenen en gewezen deelnemers (slapers). 9

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Brochure. Toeslagverlening

Brochure. Toeslagverlening Brochure Toeslagverlening Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie genoemd. Door pensioenen

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Brochure. Toeslagverlening

Brochure. Toeslagverlening Brochure Toeslagverlening Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie genoemd. Door pensioenen

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Brochure Toeslagverlening

Brochure Toeslagverlening Brochure Toeslagverlening Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie genoemd. Door pensioenen

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 07-10-2016 Versie 07-10-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Waardeoverdracht Uitgave april 2015

Waardeoverdracht Uitgave april 2015 Waardeoverdracht Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

De toeslagen die door het bestuur met ingang van 1 juli 2011 zijn vastgesteld, zien er als volgt uit:

De toeslagen die door het bestuur met ingang van 1 juli 2011 zijn vastgesteld, zien er als volgt uit: Ons kenmerk 2011-002716 Behandeld door Afdeling Communicatie Doorkiesnummer +31 (0)45 5788100 E-mailadres info.pdn@dsm.com Heerlen juli 2011 Onderwerp Toeslagverlening (Indexatie) Beste heer, mevrouw,

Nadere informatie

Brochure. Nieuw in dienst

Brochure. Nieuw in dienst Brochure Nieuw in dienst Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen bij SABIC, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken die niet alleen van

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Versie 06-01-2016 Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen bij SABIC, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen.

Nadere informatie

Waarde- overdracht Uitgave april 2015

Waarde- overdracht Uitgave april 2015 Waardeoverdracht Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Brochure. Beleggingsbeleid

Brochure. Beleggingsbeleid Brochure Beleggingsbeleid van SPF Beleggingsbeleid van SPF Waarom belegt SPF? Werkgever en werknemers betalen iedere maand pensioenbijdrage. Met dat geld wordt later het pensioen van de werknemer betaald.

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen

Partner- en Wezenpensioen Partner- en Wezenpensioen Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Brochure Nieuw in dienst

Brochure Nieuw in dienst Brochure Nieuw in dienst Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken die niet alleen van belang

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Trouwen, samenwonen en kinderen

Trouwen, samenwonen en kinderen Trouwen, samenwonen en kinderen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Versie

Waardeoverdracht. Versie Waardeoverdracht Versie 12-05-2016 Versie 12-05-2016 Waardeoverdracht Vanaf het moment dat je in dienst komt bij SABIC ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds SABIC (SPF). Heb je ook al pensioen opgebouwd

Nadere informatie

Brochure Waardeoverdracht

Brochure Waardeoverdracht 0 Brochure Waardeoverdracht Waardeoverdracht Vanaf het moment dat je in dienst komt bij SABIC ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds SABIC (SPF). Heb je ook al pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds

Nadere informatie

Brochure Risico s rond pensioen

Brochure Risico s rond pensioen Brochure Risico s rond pensioen Risico s rond pensioen Volgens een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijken de meeste Nederlanders hogeverwachtingen te hebben over hun toekomstig pensioen.

Nadere informatie

Uit dienst. Versie 29-12-2015

Uit dienst. Versie 29-12-2015 Uit dienst Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Toelichting Inkopen van Netto pensioenaanspraken

Toelichting Inkopen van Netto pensioenaanspraken Toelichting Inkopen van Netto pensioenaanspraken Voor wie? Deze toelichting is van belang voor medewerkers die deelnemen aan de nettopensioenregeling. Doel toelichting Het pensioenfonds communiceert in

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2. Recht op waardeoverdracht... 4 1.3. Redenen

Nadere informatie

Risico s rond pensioen

Risico s rond pensioen Risico s rond pensioen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Partner- en. Brochure. Wezenpensioen

Partner- en. Brochure. Wezenpensioen 0 Partner- en Brochure Wezenpensioen Partner- en wezenpensioen Als je bij SABIC werkt en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er (mogelijk) partnerpensioen voor je partner

Nadere informatie

Brochure. Partner- en Wezenpensioen

Brochure. Partner- en Wezenpensioen 0 Brochure Partner- en Wezenpensioen Partner- en wezenpensioen Als je bij SABIC werkt en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen voor je partner en wezenpensioen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Versie

Waardeoverdracht. Versie Waardeoverdracht Versie 18-02-2016 Versie 18-02-2016 Waardeoverdracht Vanaf het moment dat je in dienst komt bij DSM 1 ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds DSM Nederland (PDN). Heb je ook al pensioen

Nadere informatie

Trouwen, samenwonen en kinderen. Versie 03-03-2016

Trouwen, samenwonen en kinderen. Versie 03-03-2016 Trouwen, samenwonen en kinderen Versie 03-03-2016 Versie 03-03-2016 Trouwen en samenwonen Trouwen en geregistreerd partnerschap Als je gaat trouwen is het goed even stil te staan bij je pensioen. Veel

Nadere informatie

Brochure Waarde- overdracht

Brochure Waarde- overdracht Brochure Waarde- overdracht Waardeoverdracht Vanaf het moment dat je in dienst komt bij DSM 1 ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds DSM Nederland (PDN). Heb je ook al pensioen opgebouwd bij een ander

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten Versie 04-02-2016 Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Trouwen, samenwonen en kinderen

Trouwen, samenwonen en kinderen Trouwen, samenwonen en kinderen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene

Nadere informatie

Uit dienst. Versie

Uit dienst. Versie Uit dienst Versie 26-10-2017 Versie 26-10-2017 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Brochure Trouwen en samenwonen

Brochure Trouwen en samenwonen Brochure Trouwen en samenwonen Trouwen en samenwonen Trouwen en geregistreerd partnerschap Als je gaat trouwen is het goed even stil te staan bij je pensioen. Veel hoef je zelf niet te doen, maar het is

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016 Partner- en Wezenpensioen Versie 26-02-2016 Versie 26-02-2016 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Brochure Trouwen en samenwonen

Brochure Trouwen en samenwonen Brochure Trouwen en samenwonen Trouwen en samenwonen Trouwen en geregistreerd partnerschap Als je gaat trouwen is het goed even stil te staan bij je pensioen. Veel hoef je zelf niet te doen, maar het is

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

Brochure PPS-saldo omzetten

Brochure PPS-saldo omzetten Brochure PPS-saldo omzetten PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij SPF een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd, krijgafgaand aan de ingang

Nadere informatie

Communicatie. Versie 25-02-2016

Communicatie. Versie 25-02-2016 Communicatie Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Communicatie SPF vindt een goed contact met zijn deelnemers heel belangrijk. Heb je vragen? Wij zijn iedere werkdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar op

Nadere informatie

Brochure Risico s rond pensioen

Brochure Risico s rond pensioen Brochure Risico s rond pensioen Risico s rond pensioen Volgens een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijken de meeste Nederlanders hoge verwachtingen te hebben over hun toekomstig pensioen.

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

Brochure Arbeidsongeschiktheid

Brochure Arbeidsongeschiktheid Brochure Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed en ook nodig om stil te staan bij het geval dat je inderdaad geheel

Nadere informatie

Trouwen en samenwonen. Versie 29-12-2015

Trouwen en samenwonen. Versie 29-12-2015 Trouwen en samenwonen Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Trouwen en samenwonen Trouwen en geregistreerd partnerschap Als je gaat trouwen is het goed even stil te staan bij je pensioen. Veel hoef je zelf

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie

PPS-saldo omzetten. Versie PPS-saldo omzetten Versie 01.07.2016 Versie 01.07.2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij SPF een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9

Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express 4 Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Pensioenen overdragen 10 Gevolgen waarde overdracht 13 Waardeoverdracht bij indiensttreding Waarde overdracht

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie

Partner- en Wezenpensioen. Versie Partner- en Wezenpensioen Versie 03-11-2016 Versie 03-11-2016 Partner en wezenpensioen Als je bij SABIC werkt en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Trouwen en samenwonen. Versie

Trouwen en samenwonen. Versie Trouwen en samenwonen Versie 08-11-2017 Versie 08-11-2017 Trouwen en samenwonen Trouwen en geregistreerd partnerschap Als je gaat trouwen is het goed even stil te staan bij je pensioen. Veel hoef je zelf

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2 Vervallen dekking partnerpensioen... 4 1.3 Recht

Nadere informatie

Toelichting Inkopen van Netto-pensioenaanspraken

Toelichting Inkopen van Netto-pensioenaanspraken Toelichting Inkopen van Netto-pensioenaanspraken Voor wie? Deze toelichting is van belang voor medewerkers die deelnemen aan de nettopensioenregeling. Doel toelichting Het pensioenfonds communiceert in

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie

PPS-saldo omzetten. Versie PPS-saldo omzetten Versie 26-10-2017 Versie 26-10--2017 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Brochure Trouwen en samenwonen

Brochure Trouwen en samenwonen Brochure Trouwen en samenwonen Trouwen en samenwonen Trouwen en geregistreerd partnerschap Als je gaat trouwen is het goed even stil te staan bij je pensioen. Veel hoef je zelf niet te doen, maar het is

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie

Partner- en Wezenpensioen. Versie Partner- en Wezenpensioen Versie 25-04-2017 Versie 25-04-2017 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Brochure Waardeoverdracht. Internationaal

Brochure Waardeoverdracht. Internationaal Brochure Waardeoverdracht Internationaal Waardeoverdracht Internationaal Deze brochure is van toepassing voor zowel waardeoverdrachten naar SPF als voor waardeoverdrachten naar andere pensioenfondsen.

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Organisatie SPF. Versie

Organisatie SPF. Versie Organisatie SPF Versie 29-03-2017 Versie 29-03-2017 Organisatie van SPF Missie van SPF SPF verzekert op basis van de Pensioenwet en de door het fonds vastgestelde pensioenreglementen het ouderdoms en arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Brochure. Organisatie SPF

Brochure. Organisatie SPF Brochure Organisatie SPF Organisatie van SPF Missie van SPF SPF verzekert op basis van de Pensioenwet en de door het fonds vastgestelde pensioenreglementen het ouderdoms en arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Waardeoverdracht internationaal. Versie

Waardeoverdracht internationaal. Versie Waardeoverdracht internationaal Versie 08-06-2017 Versie 08-06-2017 Waardeoverdracht Internationaal Deze brochure is van toepassing voor zowel waardeoverdrachten naar SPF als voor waardeoverdrachten naar

Nadere informatie

Communicatie. Versie 14-10-2015

Communicatie. Versie 14-10-2015 Communicatie Communicatie Pensionfonds DSM Nederland vindt een goed contact met zijn deelnemers heel belangrijk. Heb je vragen? Wij zijn iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op onze Pension

Nadere informatie

Risico s rond pensioen. Versie 29-12-2015

Risico s rond pensioen. Versie 29-12-2015 Risico s rond pensioen Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Risico s rond pensioen Volgens een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijken de meeste Nederlanders nog hoge, ja vaak te hoge,

Nadere informatie

Voor actieve deelnemers. Toeslagbeleid. Verhogingen/toeslag

Voor actieve deelnemers. Toeslagbeleid. Verhogingen/toeslag Voor actieve deelnemers Uw pensioen is waardevast De aanspraken van de actieve deelnemers op ouderdomspensioen, (tijdelijk) partnerpensioen en wezenpensioen worden voor het eerst per 1 januari 2017 en

Nadere informatie

Partner- en. Brochure. Wezenpensioen

Partner- en. Brochure. Wezenpensioen Partner- en Brochure Wezenpensioen Partner- en Wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen voor je partner en wezenpensioen

Nadere informatie

datum onze referentie doorkiesnummer maart

datum onze referentie doorkiesnummer maart datum onze referentie doorkiesnummer maart 2018 0523 208268 Betreft: - gedeeltelijke indexatie per 1 januari 2018 - pensioenpremies en pensioenopbouw voor de periode 2018-2020 - onderzoek toekomstig bestuursmodel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Waardeoverdracht in dienst Inleiding... 3 1. Wat is waardeoverdracht?... 4 1.1. Recht op waardeoverdracht... 4 1.2. Snelheid is geboden... 4 1.3. Redenen van een

Nadere informatie

Arbeids- Brochure. ongeschiktheid

Arbeids- Brochure. ongeschiktheid Arbeids- Brochure ongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed en ook nodig om stil te staan bij het geval dat je inderdaad geheel

Nadere informatie

Gebeurtenissen melden bij SPF

Gebeurtenissen melden bij SPF Gebeurtenissen melden bij SPF Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Brochure PPS-saldo omzetten

Brochure PPS-saldo omzetten Brochure PPS-saldo omzetten PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd, krijgafgaand aan de ingang

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen?

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Pensioenfonds Vooraf 2 U bent uit dienst bij ABN AMRO Bank of één van de andere bij ABN AMRO Pensioenfonds aangesloten ondernemingen. Vanaf dat

Nadere informatie

Waardeoverdracht bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9. Pensioenen overdragen

Waardeoverdracht bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9. Pensioenen overdragen Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express 4 Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Pensioenen overdragen 10 Gevolgen waarde overdracht 12 Waardeoverdracht bij indiensttreding Waardeoverdracht regelen

Nadere informatie

Brochure Communicatie

Brochure Communicatie Brochure Communicatie Communicatie Pensionfonds DSM Nederland vindt een goed contact met zijn deelnemers heel belangrijk. Als je vragen hebt of informatie over de pensioenen van PDN zoekt, kun je op de

Nadere informatie

Extra uitgave nieuwe pensioenregeling

Extra uitgave nieuwe pensioenregeling Extra uitgave nieuwe pensioenregeling Nieuwsbrief april 2011 PDN heeft een nieuwe pensioenregeling Bij PDN is vanaf 1 januari 2011 een nieuwe pensioenregeling van kracht. De afgelopen tijd ben je daarover

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND

Nadere informatie

Brochure. Gebeurtenissen melden bij SPF

Brochure. Gebeurtenissen melden bij SPF 0 Brochure Gebeurtenissen melden bij SPF Gebeurtenissen melden bij SPF Deze brochure geeft je een overzicht welke gebeurtenissen je wél en welke je niet hoeft te melden bij Stichting Pensioenfonds SABIC

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Brochure. Gebeurtenissen melden

Brochure. Gebeurtenissen melden 0 Brochure Gebeurtenissen melden Gebeurtenissen melden bij SPF Als er iets in je levenssituatie verandert, krijgt Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) als je in Nederland woont in bepaalde gevallen automatisch

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling 2004 voor werknemers van Ahold Coffee Company op wie de CAO voor de Suikerverwerkende industrie van toepassing is 1 Waarom? Met

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Uw pensioen bij Pensioenfonds PostNL Is waardeoverdracht wenselijk in mijn geval? 3 5 Pensioenen overdragen Gevolgen

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Waardeoverdracht. internationaal. Versie 11-01-2016

Waardeoverdracht. internationaal. Versie 11-01-2016 Waardeoverdracht internationaal Versie 11-01-2016 Versie 11-01-2016 Waardeoverdracht Internationaal Deze brochure is van toepassing voor zowel waardeoverdracht naar PDN als voor waardeoverdracht naar andere

Nadere informatie

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Uw pensioen bij Pensioenfonds PostNL Is waardeoverdracht wenselijk in mijn geval? 4 9 Pensioenen overdragen Gevolgen

Nadere informatie

(Echt)scheiding Uitgave april 2015

(Echt)scheiding Uitgave april 2015 (Echt)scheiding Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Klachten en geschillen. Versie

Klachten en geschillen. Versie Klachten en geschillen Versie 01-03-2016 Versie 01-03-2016 Klachten en geschillen Pensioenfonds SABIC (SPF) doet er alles aan om je pensioenzaken zo goed mogelijk te regelen. We vinden dat we je vragen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij

Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij Ik wil dat mijn pensioen goed geregeld is, want alleen AOW lijkt me niet genoeg Connie Becker, verkoopspecialist en caissière Albert Heijn Uw pensioen komt elke dag een stukje dichterbij De Ahold Pensioenregeling

Nadere informatie

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Uw pensioen bij Pensioenfonds PostNL Is waardeoverdracht wenselijk in mijn geval? 4 9 Pensioenen overdragen Gevolgen

Nadere informatie

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 Artikel 1. DEELNEMERS...4 Artikel 2. AANSPRAKEN...4 Artikel 3. AANVRAAG EN TOEKENNING WAO-HIATEN-PENSIOEN...4

Nadere informatie

Addendum bij pensioenreglement Stichting Pensioenfonds VNU

Addendum bij pensioenreglement Stichting Pensioenfonds VNU Addendum bij pensioenreglement Stichting Pensioenfonds VNU Per 1 januari 2015 gelden de volgende wijzigingen in de pensioenreglementen die door het Stichting Pensioenfonds VNU worden uitgevoerd. De wijzigingen

Nadere informatie

Brochure Waardeoverdracht. Internationaal

Brochure Waardeoverdracht. Internationaal Brochure Waardeoverdracht Internationaal Waardeoverdracht Internationaal Deze brochure is van toepassing voor zowel waardeoverdracht naar PDN als voor waardeoverdracht naar andere pensioenfondsen. Kan

Nadere informatie

Addendum op het op 1 januari 2007 in werking getreden pensioenreglement 2007 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Addendum op het op 1 januari 2007 in werking getreden pensioenreglement 2007 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Addendum op het op 1 januari 2007 in werking getreden pensioenreglement 2007 van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. voor de pensioenregeling van gevestigd te Aalsmeer. Artikel 11

Nadere informatie

Gebeurtenissen melden bij PDN

Gebeurtenissen melden bij PDN Gebeurtenissen melden bij PDN Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene

Nadere informatie

Waardeoverdracht bij indiensttreding. Pensioenfonds DNB. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Waardeoverdracht bij indiensttreding. Pensioenfonds DNB. Waardeoverdracht bij indiensttreding Pensioenfonds DNB Waardeoverdracht bij indiensttreding 1 De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Artikel 1 Definities De begripsomschrijvingen zoals opgenomen in het Pensioenreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna:

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

(Echt) scheiding Uitgave april 2015

(Echt) scheiding Uitgave april 2015 (Echt) scheiding Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie