Beschikbarepremieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschikbarepremieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco) 253.667 208.267"

Transcriptie

1 VERKORT JAARVERSLAG 2012

2 INLEIDING In juni 2013 is door het Algemeen Bestuur van Pensioenfonds Deloitte het Jaarverslag 2012 vastgesteld. Hieronder treft u een samenvatting aan van dit verslag. Aan dit verkorte jaarverslag kunnen geen rechten ontleend worden, verwezen wordt naar het formele jaarverslag. Het formele Jaarverslag 2012 is terug te vinden op BELANGRIJKSTE CIJFERS UIT HET JAARVERSLAG 2012 Kerncijfers 31 december december 2011 Aantal verzekerden Aantal deelnemers -Eindloonregeling Deloitte/Flex regeling Beschikbarepremieregeling Gewezen deelnemers -Eindloonregeling Deloitte/Flex regeling Beschikbarepremieregeling Pensioengerechtigden Totaal Premie en pensioenuitkeringen (x 1.000) Totale premie per jaar Pensioenuitkeringen per jaar Toeslagverlening inactieven 0,0% 1,0% Vermogenssituatie en solvabiliteit (x 1.000) Pensioenvermogen Pensioenverplichtingen AEGON Pensioenverplichtingen andere verzekeraars Dekkingsgraad op basis garantiecontract (in %) 105,8% 105,2% Beschikbarepremieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco) BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN 2012 De dekkingsgraad van Pensioenfonds Deloitte, uitgaande van het garantiecontract dat het pensioenfonds met AEGON heeft afgesloten, is in 2012 gestegen naar 105,8% (2011: 105,2%). Dit was vooral het gevolg van de stijging van het belegd vermogen van het pensioenfonds in de tweede helft van Deze stijging was groter dan de toename van de pensioenverplichtingen door de lagere rekenrente eind Kortingen op pensioenaanspraken of pensioenuitkeringen zijn bij Pensioenfonds Deloitte niet aan de orde. In beginsel kan er door het garantiecontract met AEGON bij het pensioenfonds namelijk geen sprake zijn van een dekkingsgraad lager dan 100%. Voor Pensioenfonds Deloitte was 2012 een goed beleggingsjaar. Zowel het belegd vermogen in de eindloonregelingen (Eindloonregeling Deloitte en Flex regeling), als het vrij belegd vermogen hebben in 2012 positieve beleggingsrendementen behaald; 14,14% respectievelijk 13,46% (na kosten). Ook de beleggingen in de beschikbarepremieregeling lieten in 2012 een positief beeld zien. In de standaard adviesmixen van jongere deelnemers in Serviceniveau Volledig beheer waar een hoger risicoprofiel mogelijk is - was sprake van rendementen tussen 14,46% en 15,19%. In de standaard adviesmixen voor oudere deelnemers waar het beleggingsrisico geleidelijk wordt afgebouwd zijn rendementen behaald tussen 4,78% en 13,12%. De rendementen in Serviceniveau Eigen beheer verschillen per deelnemer, afhankelijk van de zelf gekozen beleggingsmix. In de eerste helft van 2012 was nog sprake van een dalende dekkingsgraad. Derhalve heeft het Algemeen Bestuur van het pensioenfonds in juni 2012 besloten per 1 januari 2012 geen toeslag te verlenen over ingegane pensioenuitkeringen en premievrije aanspraken in de eindloonregelingen. Het jaar 2012 is uiteindelijk afgesloten met een positief saldo van 5,6 miljoen. Dit saldo is toegevoegd aan de statutaire reserve van het pensioenfonds die daarmee ultimo 2012 steeg naar 33,1 miljoen. Verkort jaarverslag 2012 Pagina 2

3 KENMERKEN PENSIOENREGELINGEN PENSIOENFONDS DELOITTE IN 2012 Eindloonregeling* Flex regeling* Beschikbarepremieregeling Pensioenrichtleeftijd 65 jaar 65 jaar 65 jaar Prepensioenrichtleeftijd 60 jaar 61 jaar n.v.t. Franchise Pensioengrondslag Maximum pensioengevend salaris Ouderdomspensioen Partnerpensioen Pensioengevend salaris (middelgrondslag) minus franchise Pensioengevend salaris (middelgrondslag) minus franchise n.v.t Jaarlijkse opbouw van 1,75% van de pensioengrondslag (maximaal 40 opbouwjaren) 70% van het bereikbare ouderdomspensioen Jaarlijkse opbouw van 1,94% van de pensioengrondslag (maximaal 36 opbouwjaren) 75% van het bereikbare ouderdomspensioen Pensioengevend salaris minus franchise Aankoop met opgebouwd kapitaal op pensioendatum Mogelijkheid voor aankoop met gedeelte opgebouwd kapitaal op pensioendatum en bij ontslag** 20% van het partnerpensioen Wezenpensioen 20% van het bereikbare partnerpensioen 20% van het bereikbare partnerpensioen * Eindloon- en Flex Regeling zijn vanaf 2001 gesloten voor nieuwe deelnemers en bestaande deelnemers geboren na ** Tijdens deelnemerschap is er een risicodekking van 1,4% van de pensioengrondslag maal bereikbare deelnemersjaren. FINANCIËLE POSITIE Eindloonregeling Deloitte en Flex regeling De financiële risico s van het pensioenfonds ten aanzien van de eindloonregelingen, alsmede ingegane levenslange pensioenuitkeringen vanuit de beschikbarepremieregeling, zijn afgedekt door een garantiecontract met AEGON. In dit contract is vastgelegd dat alle nominale pensioenaanspraken levenslang worden gegarandeerd door de herverzekeraar (op een rekenrente van 4%). Voor deze garantie betaalt Pensioenfonds Deloitte uiteraard een garantiepremie aan AEGON. In 2012 bedroeg deze garantiepremie 2,13 miljoen. Het belang van het garantiecontract voor Pensioenfonds Deloitte kan worden geïllustreerd door de waarde van dit contract eind 2012 te vergelijken met de marktwaarde van de beleggingen op datzelfde moment. In de balans per 31 december 2012 (zie pagina 8) bedraagt de technische voorziening AEGON die valt onder het garantiecontract circa 561 miljoen. De onderliggende beleggingen hebben per die datum echter een marktwaarde van circa 419 miljoen. De waarde van het garantiecontract overtreft dus de waarde van de beleggingen. Pensioenfonds Deloitte heeft daarmee een vordering op AEGON van bijna 142 miljoen. Beschikbarepremieregeling In de opbouwfase van de beschikbarepremieregeling is het garantiecontract met AEGON niet relevant, aangezien geen vaste uitkeringen worden toegezegd. De pensioenverplichtingen uit de beschikbarepremieregeling zijn tijdens de opbouwfase altijd gelijk aan de actuele marktwaarde van de beleggingen. De deelnemer kan in de beschikbarepremieregeling op pensioendatum met zijn opgebouwde pensioenkapitaal op grond van het garantiecontract - op 4% rekenrente - een levenslange pensioenuitkering bij het pensioenfonds (via AEGON) aankopen. In dat geval is het garantiecontract dus ook in de uitkeringsfase van de beschikbarepremieregeling van belang. De deelnemer kan er ook voor kiezen op pensioendatum bij een andere pensioenuitvoerder levenslange pensioenuitkeringen aan te kopen ( shoppen ) op grond van de bij deze pensioenuitvoerder geldende voorwaarden en tarieven. Dan het geldt het garantiecontract uiteraard niet. Dekkingsgraad De financiële positie van het pensioenfonds komt tot uitdrukking in het bekende begrip dekkingsgraad. Dit geeft de verhouding weer tussen enerzijds het pensioenvermogen en anderzijds de technische voorzieningen bij AEGON. Het pensioenvermogen is daarbij de som van de technische voorzieningen en het eigen vermogen (stichtingskapitaal en reserves) van het pensioenfonds. De dekkingsgraad kan wijzigen door bijvoorbeeld positieve of negatieve beleggingsresultaten en de ontwikkeling van de marktrente. De dekkingsgraad, rekening houdend met het garantiecontract, heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld: Dekkingsgraad per 31 december 105,8% 105,2 106,8 106,4 105,0 De wettelijke minimaal vereiste dekkingsgraad bedraagt 101%. Derhalve is bij Pensioenfonds Deloitte in 2012 sprake geweest van een toereikende solvabiliteit. Verkort jaarverslag 2012 Pagina 3

4 BELEGGINGEN Eindloonregeling Deloitte en Flex regeling De beleggingen van het vermogen waar pensioenverplichtingen uit de eindloonregelingen tegenover staan, worden door AEGON beheerd in het verzekerd depot. Op dit gedeelte rust het garantiecontract tussen Pensioenfonds Deloitte en AEGON. Een groot deel van het verzekerd depot wordt door AEGON belegd in zogenoemde Strategic Allocation Funds: SAF Equity en SAF Fixed Income, waarbij strategisch 24,8% wordt belegd in aandelen en 60,3% in vastrentende waarden. Het vermogensdeel waar geen pensioenverplichtingen tegenover staan wordt separaat door AEGON beheerd in een vrij depot. Het daarop gerealiseerde rendement komt geheel ten goede aan het pensioenfonds en kan bijvoorbeeld worden aangewend voor toeslagverlening. Het Algemeen Bestuur bepaalt, na advies van de Beleggingsadviescommissie, het te voeren beleggingsbeleid binnen het vrij depot op basis van een neutraal risicoprofiel en streeft binnen dat profiel naar een rendement boven de benchmark. Naast staatsobligaties (60%) en aandelen (30%) wordt onder meer belegd in vastgoed (5%) en grondstoffen (5%). Beleggingsportefeuille AEGON (bedragen x 1.000,-) 31 december december 2011 Verzekerd depot Vastrentende waarden SAF Aandelen SAF Vastrentende waarden Futures -/ Liquide middelen -/ Totaal Beleggingsrendement voor en na kosten 14,45% resp. 14,14% 2,00% resp. 1,72% Benchmark (in % voor kosten) 10,81% 2,83% Vrij depot Aandelen Vastrentende waarden Vastgoed (fondsen) Grondstoffen Liquiditeiten 5 11 Totaal Beleggingsrendement voor en na kosten 13,80% resp. 13,46% 0,40% resp. 0,10% Benchmark (in % voor kosten) 12,29% 0,20% Beschikbarepremieregeling Robeco beheert de opgebouwde kapitalen in de beschikbarepremieregeling. Veruit de meeste (gewezen) deelnemers in de beschikbarepremieregeling beleggen tot de pensioendatum volgens de gestandaardiseerde, aan de leeftijd verbonden, adviesmixen in Serviceniveau Volledig beheer. De adviesmixen zijn door het pensioenfonds zo samengesteld dat naarmate de pensioendatum nadert, het beleggingsrisico wordt verminderd. Naar eigen inzicht beleggingsfondsen selecteren is mogelijk in het Serviceniveau Eigen beheer. Het belegd vermogen en het rendement per adviesmix in 2012 ten opzichte van 2011 was als volgt: Adviesmix (Bedragen x 1.000,-) Belegd vermogen % Rendement Belegd vermogen % Rendement Mix 1 (<25 jaar) ,19% 553 -/- 6,36% Mix 2 (25-34 jaar) ,05% /- 5,59% Mix 3 (35-44 jaar) ,76% /- 4,59% Mix 4 (45-49 jaar) ,46% /- 3,59% Mix 5 (50-54 jaar) ,12% /- 1,32% Mix 6 (55-58 jaar) ,81% ,52% Mix 7 (59-62 jaar) ,82% ,21% Mix 8 (>63 jaar) ,78% 766 1,65% Eigen beheer mix Individueel Individueel Totaal Verkort jaarverslag 2012 Pagina 4

5 In 2012 maakte gemiddeld ongeveer 4,1% van alle deelnemers in de beschikbarepremieregeling gebruik van het Serviceniveau Eigen beheer. Van deze groep had 10,9% een zeer offensief beleggingsprofiel en 8,2% een zeer defensief beleggingsprofiel. De rendementen van de onderliggende Robeco beleggingsfondsen, waaruit de leeftijdsafhankelijke adviesmixen zijn opgebouwd, kunnen in 2012 ten opzichte van 2011 als volgt worden weergegeven: Rendement Robeco beleggingsfondsen Rendement Benchmark Rendement Benchmark Robeco Emerging Markets Equities D EUR shares 16,3% 16,4% -/- 16,8% -/- 15,7% Robeco Property Equities D EUR shares 25,2% 25,9% -/- 2,5% -/- 2,4% Robeco European Conservative Equities D EUR 15,6% 15,5% -/- 1,6% n.v.t. Robeco European Equities D EUR shares 16,3% 17,3% -/- 8,0% -/- 8,1% Robeco 16,8% 14,8% -/- 5,6% -/- 1,8% Robeco Commodities 1,6% n.n.b. -/- 8,3% n.n.b. Robeco High Yield Bonds B EUR shares 18,2% 16,1% 3,5% 3,9% Robeco Global Bonds B EUR shares 12,7% 11,2% 3,2% n.n.b. Roparco Flexioen 2,4% n.v.t. 2,4% n.v.t. TOESLAGVERLENING Pensioenfonds Deloitte heeft de ambitie om jaarlijks de pensioenrechten en pensioenaanspraken aan te passen aan de prijsontwikkeling. Het Algemeen Bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt gefinancierd uit het rendement op het vrij vermogen en/of het vrije vermogen. In juni 2012 heeft het Algemeen Bestuur besloten per 1 januari 2012 geen toeslag toe te kennen. Gezien de dalende trend van de dekkingsgraad in de eerste helft van 2012 achtte het Algemeen Bestuur een toeslag over 2012 financieel niet verantwoord. PENSIOENUITVOERINGSKOSTEN Voor een goed overzicht van de totale uitvoeringskosten maakt Pensioenfonds Deloitte onderscheid tussen: Pensioenbeheerkosten: administratiekosten, externe advieskosten en toezicht Vermogensbeheerkosten AEGON Vermogensbeheerkosten Robeco Pensioenbeheerkosten Pensioenbeheerkosten (x 1.000) Administratiekosten A&O Administratiekosten Robeco Administratiekosten AEGON Accountantskosten Actuariële kosten Overige advieskosten Contributies en bijdragen Overige beheerkosten Totaal kosten (netto) Evenals de Pensioenfederatie merkt het pensioenfonds op dat de laatste jaren de uitvoeringskosten mede zijn gestegen door vele nieuwe wet- en regelgeving. Ook de aan pensioenfondsen doorberekende kosten van DNB en AFM zijn de laatste jaren fors gestegen. Deze kosten staan buiten de invloedsfeer van het pensioenfonds. Volgens de definitie van de Pensioenfederatie worden pensioenbeheerkosten in euro per deelnemers berekend door de totale pensioenbeheerkosten te delen door het totaal aantal actieve deelnemers en gepensioneerden (5.858). Hiermee komt het pensioenfonds uit op 222,- per deelnemer. Inclusief gewezen deelnemers komen de totale pensioenuitvoeringskosten over 2011 uit op 82,- euro per (gewezen) deelnemer. Overigens bedraagt over 2012 de totale bijdrage van werkgever en werknemers in de pensioenbeheerkosten circa 1,45 miljoen. Aangezien dit bedrag hoger is dan de feitelijke pensioenbeheerkosten, hebben de pensioenbeheerkosten over 2012 geen negatieve gevolgen gehad voor de vermogenspositie van het Verkort jaarverslag 2012 Pagina 5

6 pensioenfonds dan wel de hoogte van pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen van gewezen deelnemers respectievelijk pensioengerechtigden. Vermogensbeheerkosten AEGON Overeenkomstig de aanbevelingen van de Pensioenfederatie heeft AEGON de vermogensbeheer- en transactiekosten over 2012 gerapporteerd in verhouding tot het gemiddeld belegd vermogen. Dit is het gemiddelde van het totale belegde vermogen per eind van elke kalendermaand. De transactiekosten bevatten de op- en afslagen die in 2012 uit hoofde van aan- en verkooptransacties in beleggingsfondsen zijn betaald. Vermogensbeheerkosten AEGON (x 1.000) Kosten Gemiddeld belegd vermogen % kosten Kosten vermogensbeheer verzekerd depot ,425 0,28 Transactiekosten verzekerd depot ,02 Kosten vermogensbeheer vrij depot ,34 Transactiekosten vrij depot ,15 Totaal kosten (netto) Vermogensbeheerkosten Robeco Robeco brengt geen aankoopkosten, switchkosten en kosten voor onttrekking, waardeoverdracht of pensionering in rekening. Wel is sprake van een jaarlijkse beheerfee die per beleggingsfonds kan variëren. De beheerfees van de beleggingsfondsen in de beschikbarepremieregeling over 2012 zijn als volgt te specificeren: Kosten per Robeco beleggingsfonds (x 1.000) Kosten Gemiddeld belegd vermogen Beheerfee % Robeco Emerging Markets Equities ,50 Robeco Property Equities ,50 Robeco European Conservatieve Equities ,00 SAM Sustainable European Equities ,25 Robeco ,00 Robeco Commodities ,50 Robeco High Yield Bonds ,00 Robeco All Strategy Euro Bonds ,70 Roparco Flexioen Overige Robeco-fondsen (Serviceniveau Eigen beheer) ,70-1,50 Omvangskorting -/ Totaal kosten (netto) Het gemiddelde belegd vermogen is hierbij het gemiddelde van het totale belegde vermogen per eind van elk kwartaal. De overige beleggingsfondsen bestaan uit zeventien andere Robeco fondsen waaruit deelnemers in serviceniveau Eigen beheer kunnen kiezen. Het totale belegd vermogen in deze fondsen is relatief klein. De totale netto beleggingskosten van Robeco ten opzichte van gemiddeld belegd vermogen dat zij voor het pensioenfonds onder beheer heeft, komt in 2012 uit op 0,54%. Voor een uitgebreidere toelichting op de uitvoeringskosten van Pensioenfonds Deloitte wordt verwezen naar het officiële Jaarverslag VERANTWOORDING: BEOORDELINGSRAAD Naar aanleiding van het Jaarverslag 2012 constateert de Beoordelingsraad dat: - conform haar verzoek, thans meerjarige overzichten van het beleggingsrendement in het jaarverslag zijn opgenomen. Voor de (gewezen) deelnemers aan de beschikbarepremieregeling is het op deze wijze beter een oordeel te vormen over de performance van hun beleggingsportefeuille; - de recent volledig geactualiseerde website van het pensioenfonds op een overzichtelijke en functionele wijze de nodige informatie geeft voor deelnemers. De Beoordelingsraad onderstreept het belang van acties om tot een verbeterde informatievoorziening te komen; - conform haar verzoek, de (beleggings-) kosten van zowel AEGON als Robeco thans volledig zijn gespecificeerd; - de onder het Plan van Aanpak ingeslagen weg om te komen tot een correcte en volledige administratie van aanspraken en rechten van (gewezen) deelnemers in 2012 is voortgezet en nagenoeg is afgerond. De inspanningen hebben geleid tot een forse verbetering waarbij de Beoordelingsraad de opmerking plaatst dat de interne controle en verwerking ook naar de toekomst toe een grote mate van accuratesse zal blijven vereisen. Verkort jaarverslag 2012 Pagina 6

7 Het algemeen bestuur onderschrijft het belang van bovengenoemd punt van de Beoordelingsraad. In de vergaderingen van de Commissie Uitbesteding en het Algemeen Bestuur blijft de stand van zaken ten aanzien van de pensioenadministratie een vast agendapunt. Bij de onderhandelingen over een eventuele verlenging van de uitbestedingsovereenkomst tussen het pensioenfonds en A&O Services ultimo 2013 zal de kwaliteit van de administratieve dienstverlening een belangrijk aandachtspunt zijn; voor Pensioenfonds Deloitte een goed beleggingsjaar is geweest en dat het jaarresultaat een indexatie over 2013 toelaat. VOORUITBLIK 2013 De economische onzekerheid wereldwijd en lage economische groei zullen naar verwachting ook in 2013 aanhouden. Hoewel de beleidsacties van de centrale banken het acute risico van een crisis hebben verlaagd blijft het economische herstel in de eurozone voorlopig uit. Daarnaast is het wachten op structurele beleidsmaatregelen van de Europese regeringsleiders. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de financiële resultaten van de beleggingen binnen het pensioenfonds de laatste jaren volatieler zijn geworden. Het Algemeen Bestuur gaat er vanuit dat de beleggingsinkomsten de komende jaren beperkt zullen zijn. Het garantiecontract met AEGON loopt door tot eind Het pensioenfonds zal in de loop van 2013 toewerken naar definitieve besluitvorming over de vraag of het contract vanaf 2015 wel of niet wordt verlengd. Belangrijke zaken die daarbij spelen zijn de inschattingen op toekomstig overrendement en de daarbij verband houdende toekomstige mogelijkheden voor toeslagverlening. Eén ding is daarbij zeker: ook als het garantiecontract niet zou worden verlengd, blijven, zolang AEGON haar verplichtingen nakomt, alle op dat moment bestaande pensioenuitkeringen in de hierbij verzekerde regelingen in de toekomst gegarandeerd. Het contract wordt in dat geval premievrij gemaakt. Een ander belangrijk onderwerp voor het pensioenfonds in 2013 betreft het doorvoeren in de beschikbarepremieregeling van de gevolgen zoals die vanaf 2014 voortvloeien uit de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. Dit betreft enerzijds de verhoging van de fiscale pensioenrichtleeftijd van 65 jaar naar 67 jaar, anderzijds een aanpassing van de staffel vanwege de verlaging van de maximale jaarlijkse opbouwpercentages. Voorkeur vanuit het pensioenfonds gaat uit naar verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar in één keer per 1 januari 2014 waarbij standaard de deelnemers worden geïnformeerd over de mogelijkheid van vervroeging tot de feitelijke AOW-leeftijd van dat moment. Het is echter aan het arbeidsvoorwaardenoverleg binnen Deloitte Ondernemingsraad en Raad van Bestuur om hierover in 2013 besluiten te nemen. Verkort jaarverslag 2012 Pagina 7

8 BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) 31 december december 2011 Activa Beleggingen voor risico pensioenfonds Beleggingen voor risico deelnemers Herverzekeringsdeel technische voorzieningen Vorderingen en overlopende activa Passiva Stichtingskapitaal en reserves Technische voorzieningen AEGON Technische voorzieningen overige verzekeringsmaatschappijen Overige voorzieningen Pensioenverplichtingen voor risico deelnemers Schulden en overlopende passiva STAAT VAN BATEN EN LASTEN (x 1.000) Baten Premiebijdragen (van werkgever en werknemers) Premiebijdragen voor risico deelnemers Beleggingsresultaten risico pensioenfonds Beleggingsresultaten voor risico deelnemers / Baten uit herverzekering Mutatie vordering herverzekeringsdeel technische voorzieningen Overige baten Lasten Mutaties in de technische voorziening AEGON Mutaties technische voorzieningen overige verz.maatschappijen Pensioenuitkeringen Pensioenuitvoeringskosten Saldo overdracht van aanspraken 15 -/- 10 Mutatie voorziening voor risico deelnemers Overige mutaties voor risico deelnemers Herverzekeringen Lasten uit herverzekering Overige lasten Saldo van baten en lasten / Pensioenfonds Deloitte Postbus AA Rijswijk Tel ALGEMEEN BESTUUR J. Volkers R.J. Zijlman J. Bout J.C.M. Hendriks L.M.H.J. van Hoorn I.M. Laan BEOORDELINGSRAAD F. Bracht C.E.J. Houwen W. de Jong RAADGEVEND ACTUARIS Montae Advies BV Verkort jaarverslag 2012 Pagina 8

Beschikbare premieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco) 289.419 253.667

Beschikbare premieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco) 289.419 253.667 VERKORT JAARVERSLAG 2013 INLEIDING In juni 2014 is door het Algemeen Bestuur van Pensioenfonds Deloitte het Jaarverslag 2013 vastgesteld. Hieronder treft u een samenvatting aan van dit verslag. Aan dit

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco)

Beschikbarepremieregeling (x 1.000) Beleggingen voor risico deelnemers (Robeco) VERKORT JAARVERSLAG 2011 INLEIDING In juni 2012 is door het Algemeen Bestuur van Pensioenfonds Deloitte het Jaarverslag 2011 vastgesteld. Hieronder treft u een samenvatting aan van dit verslag. Het volledige

Nadere informatie

Premie en pensioenuitkeringen Totale premie 26.639 27.681 Pensioenuitkeringen 22.717 20.913 Toeslagverlening inactieven 0,0% 0,0%

Premie en pensioenuitkeringen Totale premie 26.639 27.681 Pensioenuitkeringen 22.717 20.913 Toeslagverlening inactieven 0,0% 0,0% Verkort jaarverslag 2010 INLEIDING In juni 2011 is door het Algemeen Bestuur van Pensioenfonds Deloitte het Jaarverslag 2010 vastgesteld. Hieronder treft u een samenvatting aan van dit verslag. Het volledige

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

2

2 Jaarverslag 2013 2 Inhoud Bestuursverslag 5 Personalia 7 Kerncijfers 8 Verslag van het Algemeen Bestuur 9 Hoofdlijnen in 2013 9 Financiële positie 10 Pensioenen 12 Beleggingen 16 Actuariële analyse 21

Nadere informatie

Bestuursverslag 5. Jaarrekening 29

Bestuursverslag 5. Jaarrekening 29 Jaarverslag 2011 2 Inhoud Bestuursverslag 5 Personalia 7 Kerncijfers 8 Verslag van het Algemeen Bestuur 9 Hoofdlijnen in 2011 9 Financiële positie 10 Pensioenen 12 Beleggingen 16 Actuariële analyse 21

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

In liquidatie Jaarverslag 2014

In liquidatie Jaarverslag 2014 In liquidatie Jaarverslag 2014 Inhoud Bestuursverslag 5 Personalia 6 Kerncijfers 7 Verslag van het Algemeen Bestuur 8 Besluit tot liquidatie 8 Collectieve waardeoverdrachten 8 Liquidatiesaldo 9 Uitvoering

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE PENSIOENMANTEL BESCHIKBARE PREMIE 1 november 2013 UW KAPITAAL ZIJN UW MENSEN SPECIAAL VOOR WTG Cappital: een unieke pensioenregeling voor WTG De pensioenregeling bij

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012)

Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012. (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) Jaarinformatie Stichting Pensioenfonds C1000 over het verslagjaar 2012 (opgesteld op basis van het jaarbericht 2012) 1 1 Inhoud Algemeen 5 De bestuursleden van Pensioenfonds C1000 6 Uw pensioen van Pensioenfonds

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Per 1 januari 2015 gelden andere regels voor de opbouw van pensioen. Zo zijn de opbouwpercentages voor ouderdoms-, partner- en wezenpensioen

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Kostentransparantie. Kostentransparantie. Bindend besluit December 2015. Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik

Kostentransparantie. Kostentransparantie. Bindend besluit December 2015. Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Kostentransparantie Bindend besluit December 015 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Richtlijn 1: wanneer het kostenoverzicht opstellen Vanaf 1 juli 01 moet er een online kostenoverzicht zijn voor

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen voor de ICK-branche ICK Beschikbare Premieregeling ICK Beschikbare Premieregeling 2 De ICK-branche verbreedt het aanbod op het gebied van pensioen. Naast de bestaande

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds XYZ xx oktober Kostenbenchmark 2016 Voorbeeldrapportage

Stichting Pensioenfonds XYZ xx oktober Kostenbenchmark 2016 Voorbeeldrapportage Stichting Pensioenfonds XYZ xx oktober 2016 Kostenbenchmark 2016 Voorbeeldrapportage Inhoudsopgave Inleiding Uitvoeringskosten 2013-2015 van Nederlandse pensioenfondsen Rapport Werk in uitvoering 2016

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Wijziging beleggingsmogelijkheden

Wijziging beleggingsmogelijkheden Wijziging beleggingsmogelijkheden Aanvullende PensioenRekening & Pre-pensioen Rekening (SPJNL) Ed Vermeulen Robeco Accountmanager Institutional Clients Leiden, mei 2010 1 Agenda Doelstelling Pensioenregeling

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2015

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2015 Allianz Pensioen Wel degelijk Factsheet 2015 Allianz Pensioen Wel degelijk Het Allianz Pensioen staat voor gemak, deskundigheid en betaalbaarheid. Drie overtuigende argumenten om voor een pensioen en pensioenaanbieder

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2 Vervallen dekking partnerpensioen... 4 1.3 Recht

Nadere informatie

MIJN HEINZ PENSIOEN Werking Beschikbare premie

MIJN HEINZ PENSIOEN Werking Beschikbare premie MIJN HEINZ PENSIOEN Werking Beschikbare premie Deze slides zijn in juni 2010 gepresenteerd aan deelnemers aan de informatiesessies. De inhoud heeft een puur informatief karakter. Aan de informatie in deze

Nadere informatie

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Grens volledige indexatie 141% 1 114% 115% complex 125% Indexatie 2.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Benchmark pensioenfondsen Inleiding De Vereniging exleaseplan (VeLP) heeft het initiatief genomen om een benchmarkstudy te maken voor de Stichting Pensioenfonds Lease Beheer (SPLB). Het doel van deze benchmark

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN EEN G E O LI ED E M AC HI NE

ONDERDEEL VAN EEN G E O LI ED E M AC HI NE ONDERDEEL VAN EEN G E O LI ED E M AC HI NE P EN S I O EN M A N T EL B E S C H I K B ARE P RE M I E Regeling vanaf 1 januari 2017 UW MENSEN, UW KAPITAAL SPECIAAL VOOR WTG Cappital: een unieke pensioenregeling

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2014

Allianz Pensioen Wel degelijk. Factsheet 2014 Allianz Pensioen Wel degelijk Factsheet 2014 Allianz Pensioen Wel degelijk Het Allianz Pensioen staat voor gemak, deskundigheid en betaalbaarheid. Drie overtuigende argumenten om voor een pensioen en pensioenaanbieder

Nadere informatie

Verkort jaarverslag Woord van de voorzitter

Verkort jaarverslag Woord van de voorzitter Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2015 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag

Nadere informatie

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling INHOUD 2 Wie voert de pensioenregeling uit? Het pensioengebouw in Nederland De pensioenregelingen van RELX in Nederland Vergelijking CDC en IDC Welke

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW kapitaal Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van Wat verandert voor u in de TOP-regeling Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van kracht worden ten aanzien van uw pensioenbeleggingen bij ING IM. 1 Introductie Naast

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK Werknemers- en werkgevers-organisaties in de Metaal en Techniek en Metalektro, samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek en de Stichting Raad van

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2014: SOLIDE GROEI

VERKORT JAARVERSLAG 2014: SOLIDE GROEI VERKORT JAARVERSLAG : SOLIDE GROEI Welkom bij deze eerste nieuwsbrief van SNPS. De belangrijkste zaken van zijn voor u verzameld in deze speciale editie: het verkorte verslag. Later dit volgen nog twee

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Deelnemersbestand en uitvoeringskosten

Deelnemersbestand en uitvoeringskosten 03 Financiële positie 06 Deelnemersbestand en uitvoeringskosten 05 Het bestuur 07 08 Pensioencommunicatie Kerncijfers 2012 Uit het voorwoord van het bestuur Hoewel de Europese schuldencrisis ook in 2012

Nadere informatie

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013

De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland. Verkort jaarverslag 2013 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Verkort jaarverslag 2013 Dit is een uitgave van De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Het verkorte jaarverslag is een populaire samenvatting

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Nieuwe deelnemers worden bij opname in de pensioenregeling standaard in Volledig Beheer geplaatst. Hieronder worden de hoofdvormen nader toegelicht.

Nieuwe deelnemers worden bij opname in de pensioenregeling standaard in Volledig Beheer geplaatst. Hieronder worden de hoofdvormen nader toegelicht. DEELNEMERSBROCHURE ROBECO 1. Uw beschikbare premieregeling bij Pensioenfonds Deloitte U neemt deel aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Deloitte. Voor uw pensioenopbouw stelt Deloitte een premie ter

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen Vast en Zeker Kapiaal (V&Z) OverrenteAandeel Plus/AEX plus het resultaat op fictieve indexbeleggingen in de AEX-index en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst,

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012

Verkort jaarverslag 2012 Verkort jaarverslag 2012 2 Voorwoord Voor u ligt het verkort jaarverslag van Protector over het jaar 2012. De pensioenwereld beleeft hectische tijden. Gelukkig kunnen we concluderen dat de financiële situatie

Nadere informatie

Robeco. Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenspaarregeling

Robeco. Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenspaarregeling Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenspaarregeling Deelnemersbrochure Inhoud 1. Inleiding 3 2. Pensioenregeling 4 3. Pensioenspaarregeling (Flexioen) 5 4. Beleggen 6 5. Financieel

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel. Stichting Pensioenfonds PostNL. Meer weten? www.pensioenpostnl.

Verkort jaarverslag 2012. 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel. Stichting Pensioenfonds PostNL. Meer weten? www.pensioenpostnl. Verkort jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds PostNL 2012: Voortzetting koers 2011 en op naar herstel Pensioenfondsen en pensioenen stonden ook in 2012 weer in het middelpunt van de belangstelling.

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

ICK Beschikbare Premieregeling

ICK Beschikbare Premieregeling ICK Beschikbare Premieregeling Uitleg over een nieuwe de regeling van bedrijfstakpensioenfonds ICK 30 mei 2013 Diede Panneman Rutger van Asselt ' Copyright 2012 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7

Jaarbericht 2014. Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3. 2014 in cijfers 5. Wijzigingen in de pensioenregeling 7 Jaarbericht 2014 Financiële positie Pensioenfonds Forbo 3 2014 in cijfers 5 Wijzigingen in de pensioenregeling 7 De organisatie Pensioenfonds Forbo 8 Kerncijfers 11 2014 stond vooral in het teken van gewijzigde

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

TrueBlue Beschikbare Premieregeling EEN PERSOONLIJKE SPAARPOT VOOR ELKE WERKNEMER. Met collectieve voordelen.

TrueBlue Beschikbare Premieregeling EEN PERSOONLIJKE SPAARPOT VOOR ELKE WERKNEMER. Met collectieve voordelen. TrueBlue Beschikbare Premieregeling EEN PERSOONLIJKE SPAARPOT VOOR ELKE WERKNEMER. Met collectieve voordelen. TrueBlue Beschikbare Premieregeling Een goed geregeld pensioen voor jouw werknemers? Dit is

Nadere informatie

HERSTELPLAN 31 maart 2009

HERSTELPLAN 31 maart 2009 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: 07781 Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status financiële positie (reservetekort, dekkingstekort):

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2012

Verkort jaarverslag 2012 1 Verkort jaarverslag 2012 Het jaarverslag 2012 voor u samengevat Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij houdt u graag op de hoogte. Daarom bieden wij u deze samenvatting van ons jaarverslag

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Klant. De Beleggingsvrijheidanalyse is een analyse van de invloed van de verschillende beleggingsprofielen

Klant. De Beleggingsvrijheidanalyse is een analyse van de invloed van de verschillende beleggingsprofielen Klant De Beleggingsvrijheidanalyse is een analyse van de invloed van de verschillende beleggingsprofielen die deelnemers aan de collectieve pensioenregeling hebben op het pensioen en de risico s daarvan.

Nadere informatie

Uitvoeringskosten Pensioenfonds UWV

Uitvoeringskosten Pensioenfonds UWV Uitvoeringskosten Pensioenfonds UWV Pensioenuitvoeringskosten De totale pensioenuitvoeringskosten bedragen in 2015 5,01 miljoen euro (2014: 4,70 miljoen euro). Hiertoe worden onder meer gerekend de kosten

Nadere informatie

FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015

FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015 FINANCIËLE POSITIE EN TOESLAGVERLENING 2015 Deelnemersvergadering Financiële positie en toeslagverlening 2015 18 november 2014 Pagina 1 CONTRACT NATIONALE-NEDERLANDEN Garantiecontract: Nationale-Nederlanden

Nadere informatie