Commentaar van de beheerder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commentaar van de beheerder"

Transcriptie

1 Kwartaalrapport: 31 maart 2012 ISIN CODE: BE NIW: 102,76 (26/03/2012) Soort Belegging: BEVEK naar Belgisch recht Juridische vorm: Naamloze vennootschap Beleggingsbeleid: Crelan Fund EconoFuture heeft als doelstelling om de beleggers een aantrekkelijke groei op lange termijn te bieden, gecombineerd met een gematigd risico (geen enkele formele garantie wordt aan het compartiment of de beleggers toegewezen). Crelan Fund EconoFuture beoogt de doelstellingen te realiseren door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van aandelen (min. 0% en max. 60% van de portefeuille) en in obligaties. Crelan Fund EconoFuture belegt niet in een specifieke geografische zone of in een specifieke economische sector. Categorie aandelen: Kapitalisatie Referentiemunt: EUR Risicoklasse: 3 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico) Meer info Beleggingshorizon: Minimum 5 jaar Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille: Econowealth Commentaar van de beheerder Crelan Fund Econofuture sloot het eerste kwartaal af met een toename van de NIW. Rekening houdend met de samenstelling (obligaties en cash) is dit een behoorlijk resultaat, te danken aan de sterke presentaties van de obligatiekoersen. Op 31 maart had het fonds geen aandelen in portefeuille. Aandelen In januari gingen de aandelenmarkten oorspronkelijk nog wat verder door op het positieve elan dat eind 2011 werd ingezet, maar naar het einde van het kwartaal toe kwamen steeds meer en meer tekenen van vermoeidheid aan de oppervlakte. De aandelenmarkten bevinden zich momenteel op een kritiek punt. Enerzijds zijn beleggers bang om een verdere stijging te missen en houden daarom hun aandelenposities aan. Anderzijds vrezen diezelfde beleggers dat het tij aan het keren is: oorzaken hiervoor zijn de publicaties van een zoveelste indicator dat de voorraden aan het oplopen zijn, dat de economische groei in China wat meer terugvalt dan verwacht, enz. BHP Billiton, s werelds grootste mijnengroep, gaf in een recent rapport aan dat men een terugvallende Chinese vraag naar o.a. ijzererts begon te merken. China is de grootste afnemer van dit erts (tot 50% van de wereldvraag) net als van andere grondstoffen zoals bvb. koper. De daaropvolgende dagen corrigeerden de beurzen heel sterk, wat er op wijst dat de nervositeit heel hoog blijft en dat meer tegenvallende berichten de koersen nog verder naar beneden kunnen duwen. De eerste weken van het lopende kwartaal bevestigden deze trend trouwens. Het risico op negatieve verrassingen wordt dan ook steeds groter. De sentimentindicatoren (die de stemming onder beleggers meten) staan nog niet op de topniveaus van vorig jaar, maar komen toch al gevaarlijk dicht in de buurt. Om die reden hielden we ons nog steeds afzijdig van aandelen, waardoor het fonds nog steeds volledig uit obligaties en cash bestaat. De huidige samenstelling van het fonds biedt intussen de nodige bescherming van het kapitaal tegen substantiële verliezen. Obligaties Het eerste kwartaal breidde een vervolgstuk aan het einde van het laatste kwartaal van 2011: een positieve sfeer op de aandelenmarkten veroorzaakt door de interventies van de ECB. De ongeziene liquiditeitsinjectie ter waarde van meer dan 1,000 miljard euro (de LTRO-operatie van december en februari), deed het risicosentiment tijdelijk keren en vermeed de herhaling van een financiële crisis op korte termijn. De herfinanciering van de financiële instellingen voor de komende 2 jaar werd alzo veiliggesteld waardoor het vertrouwen op de interbancaire markt terugkeerde en de korte termijn rentes verder omlaag duwde.

2 Distributeur: Landbouwkrediet N.V. Centea NV Keytrade Bank Depositaris: Landbouwkrediet N.V. Onder depositaris: CACEIS Bank Luxembourg Tussenpersoon belast met de financiële dienstverlening in België: CACEIS Belgium S.A. Lancering compartiment: 7 december 2010 Eerste NIW: 13 december 2010 Frequentie berekening NIW: Wekelijks Fiscaal regime: Het compartiment EconoFuture wordt verondersteld om rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 40% van het vermogen te beleggen in waarden bedoeld in artikel 19bis van CIR92. Bijgevolg, in geval van wederinkoop van de kapitalisatie-aandelen door het gemeenschappelijke beleggingsorganisme, is de belegger onderworpen aan 21% roerende voorheffing* (+ eventuele bijkomende heffing van 4% onder bepaalde voorwaarden indien de belegger een natuurlijke persoon is die in België woont) op het gedeelte van de waarde van de wederinkoop dat overeenstemt met het interestgedeelte, meer- of minwaarde, voortkomend uit bovenbedoelde waarde. * behoudens wettelijke wijziging Maximum instapkosten: 5,00%. Zie tarieflijst die beschikbaar is bij de financiële dienstverlener en de distributeurs. Bij Landbouwkrediet en bij Centea bedragen de instapkosten 2,00%. Deze demarche had volgende verstrekkende implicaties: 1) Risico activa zoals high yield, obligatie met een lagere investeringsgraad en aandelen kwamen in trek omwille van onbetekenende vergoeding op kortlopende kwaliteitsobligaties 2) Liquiditeitsoverschotten in de markt door het wegvallen van aanzienlijke aantallen bancaire obligaties die niet meer doorgerold werden/worden (3 jaar ECB funding) 3) Verdere vervlakking van de rentecurve omdat beleggers meer en meer naar langere looptijden worden gedreven om nog reëel rendement vast te leggen 4) Bedrijfs-emittenten die in extenso gebruik maken van dit renteklimaat om hun lange termijn financiering te consolideren: opkopen van kortlopende obligaties door de verkoop van nieuwe langlopende obligaties (bv Heineken, Roche,...) De LTRO-operaties van de ECB hebben de banken en bepaalde staats-emittenten (de Zuiderse landen) geholpen. Naar het einde van het eerste kwartaal merkten we echter reeds vermoeidheidsverschijnselen. Het Griekse drama werd voltrokken, en alle ogen zijn nu gericht op het Iberiaanse schiereiland. De Spaanse bonus is quasi volledig weggeveegd in de markt met als gevolg dat Spanje zich terug in de markt moet financieren tegen de hoge rentes van Q Voor het kerngedeelte van de Eurozone bleef de rente vrij stabiel met een 10j Duitse Bund die kabbelde in de corridor 1,70/1,90%. In het Crelan Fund Econofuture obligatiegedeelte hebben we de volgende acties ondernomen met betrekking tot herbelegging van obligaties die op hun vervaldag kwamen, couponuitkeringen en nieuwe cash 1) De positie in SEK werd uitgebreid naar een 5% blootstelling door de aankoop van 3 jaar Daimler Chrysler papier 2) Een diversificatie naar BRL (5%) werd doorgevoerd door de aanschaf van Braziliaanse staatspapier en de nuts-operator Bahia op een looptijd van 4 jaar 3) In NOK voerden we een tactische switch uit met de verkoop van Nestlé naar Duits deelstaatpapier (relative value) 4) De cash wordt niet langer belegd via termijndeposito s of schatkistcertificaten (te lage rentes) maar via commercial paper (bv Alcopa) of kortlopend bedrijfspapier met een looptijd van 1 à 2 jaar: Glencore, Volkswagen, Nokia, KPN en Ericsson 5) Binnen het EUR bedrijfspapier op langere looptijden werden de volgende acties ondernomen: switch Telefonica 2016 naar 2018 (relative value), aanschaf ENI 2018, aanschaf SEB ) We tekenden in op nieuwe primaire emissies van Hochtief 2017 en Fluxys 2018 Kerngegevens van het obligatie luik: 1) De duratie of rentegevoeligheid van het fonds staat op 3 (het gemiddelde van de brede markt staat op 6) met een looptijdequivalent van iets langer dan 3 jaren. 2) De verdeling staatsdebiteuren/bedrijfsdebiteuren werd licht opgevoerd in het voordeel van de bedrijfs-emittenten; de verhouding bedraagt momenteel 65/35. Het merendeel van de bedrijfs-emittenten komt uit defensieve industriële segmenten (non-cyclish), telecom en nutsvoorzieningen

3 Uitstapkosten: Niet van toepassing. Kosten indien directe inschrijving: 100 EUR (BTW inbegrepen). Beurstaks: Wederinkopen: kapitalisatieaandelen: 1,00% met een maximum van EUR. Omvormingen: Kap. naar Kap./Dis.: 1,00% met een maximum van EUR. Dis. naar Kap./Dis.: 0,00%. Kosten bij verandering van compartiment binnen dezelfde BEVEK: niet van toepassing. Documentatie: De samenvattende prospectus, het prospectus en het laatste periodieke verslag is gratis beschikbaar bij Landbouwkrediet N.V., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, bij Centea N.V., Mechelsesteenweg 180, 2018 Antwerpen,, Keytrade Bank 100 Vorstlaan, 1170 Brussel en in al hun agentschappen, en de instelling die in België belast is met de financiële dienstverlening, CACEIS Belgium, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel. 3) De valuta samenstelling van het fonds bedraagt momenteel 78% EUR, 10% NOK, 6,5% SEK en 5,5% BRL 4) Geografische opsplitsing: kern-europa (inclusief België) ongeveer 55% van de portefeuille, het Scandinavische blok (zowel in EUR als in vreemde valuta) 20%, de Spaanse en Italiaanse blootstelling (4% in totaal) is afkomstig van bedrijfsobligaties (Telefonica, ENI, A2A, Telecom Italia) Prestatie en spreidingen Bruto actuarieel rendement op jaarbasis: Looptijd 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Bruto actuarieel rendement Periode tem ,59% Rendement voor instapkosten en roerende voorheffing 2 Cijfers uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst Evolutie inventariswaarde: Evolutie van de netto inventariswaarde (EUR)

4 Crelan Fund EconoFuture is een compartiment van Crelan Fund, een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en meerdere compartimenten (BEVEK) opgericht krachtens de Belgische wetten van 20 juli 2004, op 27 september Nummer registratie Allocatie beleggingsportefeuille: Allocatie 02/04/2012 Cash; 6,53% Aandelen; 0,00% Bevek met meerdere compartimenten die gekozen heeft voor beleggingen die beantwoorden aan de geldende richtlijn 85/611/CEE, wat betreft zijn werking en zijn beleggingen, en aan de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Het mag niet gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. Elk intekening kan enkel worden uitgevoerd op basis van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus die gratis beschikbaar zijn bij de financiële dienstverlening en de distributeurs. De beleggers worden eraan herinnerd dat de prestatie uit het verleden geen toekomstige winsten garandeert. Een belegging kan in waarde toenemen of afnemen volgens de marktschommelingen en de wijziging van de wisselkoers, liquiditeitrisico s en politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het compartiment belegt, zodat eventueel het gevaar bestaat om het aanvankelijk belegde bedrag te verliezen. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen wordt elke belegger aangeraden na te gaan of deze belegging geschikt is, met name rekening houdend met zijn kennis van en zijn ervaring met financiële aangelegenheden, met zijn beleggingsdoelstellingen en met zijn financiële situatie. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Obligaties; 93,47% Historische Allocatie 02/04/2012 Obligaties Aandelen Cash Obligaties Aandelen Cash

5 Allocatie obligatieportefeuille: Per type uitgever Bedrijfsobligaties; 37,69% Overheidobligatie s; 62,31% Per devies BRL; 1,42% Andere; 5,32% EUR BRL Andere EUR; 93,26%

6 De 10 belangrijkste posities van de portefeuille: EFFECTEN MUNT LAND % ACTIEF NORWAY /05A NOK Noorwegen 3,56% Obligatie HEINEKEN NV /11A EUR Nederland 3,41% Obligatie SWEDEN /10A SEK Zweden 3,41% Obligatie BELGIUM -54-LINEAIRE /03A EUR België 2,88% Obligatie AUSTRIA /02A CHF Oostenrijk 2,83% Obligatie BELGIAN /09A EUR België 2,81% Obligatie BRAZIL /01S BRL Brazilië 2,72% Obligatie VOLKSWAGEN LEASING FL.R Q EUR Duitsland 2,64% Obligatie COELBA /04S BRL Brazilië 2,45% Obligatie BRD /10A EUR Duitsland 2,24% Obligatie Totaal TOP-10 posities: 28,96% -

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

Kwartaalrapport. Crelan Fund EconoFuture. 30 juni 2014. Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht

Kwartaalrapport. Crelan Fund EconoFuture. 30 juni 2014. Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht Kwartaalrapport 30 juni 2014 Commentaar van de beheerder ALGEMEEN De Europese Centrale Bank volgt het Amerikaanse voorbeeld en duwt de rente verder omlaag. Als gevolg hiervan brengt een kasbon op 3 jaar

Nadere informatie

Commentaar van de beheerder

Commentaar van de beheerder Kwartaalrapport: 30 september 2012 ISIN CODE: BE6209692431 NIW: 105,28 EUR (24/09/2012) Soort Belegging: BEVEK naar Belgisch recht Juridische vorm: Naamloze vennootschap Beleggingsbeleid: Crelan Fund EconoFuture

Nadere informatie

Crelan Fund. EconoFuture. EconoNext. Belgische bevek. EconoStocks. Bankieren met gezond verstand

Crelan Fund. EconoFuture. EconoNext. Belgische bevek. EconoStocks. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund Belgische bevek EconoFuture EconoNext EconoStocks Bankieren met gezond verstand Crelan Fund Crelan Fund is een Belgische bevek met meerdere compartimenten, die beheerd worden door Econopolis

Nadere informatie

Kwartaalrapport. Crelan Fund EconoFuture. 30 juni 2013. Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht

Kwartaalrapport. Crelan Fund EconoFuture. 30 juni 2013. Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht Kwartaalrapport 30 juni 2013 Commentaar van de beheerder ALGEMEEN De Amerikaanse centrale bank, de Fed, stuurde tijdens de laatste dagen van het tweede kwartaal een schokgol door de markten. Alhoewel de

Nadere informatie

Kwartaalrapport. Crelan Fund EconoFuture. 31 december 2013. Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht

Kwartaalrapport. Crelan Fund EconoFuture. 31 december 2013. Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht Kwartaalrapport 31 december 2013 Commentaar van de beheerder ALGEMEEN De inventariswaarde van Crelan EconoFuture wijzigde het agelopen kwartaal nauwelijks en sloot het jaar a op 104,40 euro per deelbewijs.

Nadere informatie

Crelan Fund Sustainable

Crelan Fund Sustainable Crelan Fund Sustainable Feeder van de Luxemburgse sicav Econopolis Patrimonial Sustainable Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund Dit is een zelfbeheerde bevek. Voor wie is Crelan Fund Sustainable

Nadere informatie

Kwartaalrapport. Crelan Fund EconoStocks. 30 juni 2015. Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht

Kwartaalrapport. Crelan Fund EconoStocks. 30 juni 2015. Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht Kwartaalrapport 30 juni 2015 Commentaar van de beheerder ALGEMEEN Het compartiment sloot het eerste haljaar van 2015 a op een inventariswaarde van 119,06 euro. In het tweede kwartaal boette het onds aan

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund Dit is een zelfbeheerde bevek.

Crelan Fund EconoFuture. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund Dit is een zelfbeheerde bevek. Crelan Fund EconoFuture Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund Dit is een zelfbeheerde bevek. Voor wie is Crelan Fund EconoFuture bestemd? Dit compartiment is bestemd voor wie wil beleggen in

Nadere informatie

Kwartaalrapport. Crelan Fund EconoNext. 31 maart 2014. Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht

Kwartaalrapport. Crelan Fund EconoNext. 31 maart 2014. Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht Kwartaalrapport 31 maart 2014 Commentaar van de beheerder ALGEMEEN Het werd opnieuw een bewogen kwartaal voor de inanciële markten. Toch slaagden de beheerders er in de intrinsieke waarde (NIW) van Crelan

Nadere informatie

Kwartaalrapport. Crelan Fund EconoStocks. 30 juni 2014. Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht

Kwartaalrapport. Crelan Fund EconoStocks. 30 juni 2014. Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht Kwartaalrapport 30 juni 2014 Commentaar van de beheerder ALGEMEEN De beurzen toonden het agelopen kwartaal een verschillend beeld. De Europese aandelen stegen sinds het jaarbegin: de STOXX Europe 600-index

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Kwartaalrapport. Crelan Fund EconoNext. 30 maart 2015. Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht

Kwartaalrapport. Crelan Fund EconoNext. 30 maart 2015. Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht Kwartaalrapport 30 maart 2015 Commentaar van de beheerder Algemeen Het compartiment EconoNext sluit het eerste kwartaal van 2015 a op een inventariswaarde van 103,01 euro. Na een wispelturig 2014 en een

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht. Kwartaalrapport. 31 maart 2013

Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht. Kwartaalrapport. 31 maart 2013 Kwartaalrapport 31 maart 2013 Commentaar van de beheerder ALGEMEEN Dat de marktomstandigheden niet gemakkelijk zijn, is een understatement. Overheden en bedrijven blijven verder hun schulden omzetten naar

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht. Kwartaalrapport. 30 juni 2015

Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht. Kwartaalrapport. 30 juni 2015 Kwartaalrapport 30 juni 2015 Commentaar van de beheerder ALGEMEEN Het compartiment Crelan Fund EconoFuture sloot het eerste haljaar van 2015 a op een inventariswaarde van 113,03 euro. In de voorbije maanden

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Kwartaalrapport. Crelan Fund EconoFuture. 31 maart Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht

Kwartaalrapport. Crelan Fund EconoFuture. 31 maart Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht Kwartaalrapport 31 maart 2014 Commentaar van de beheerder ALGEMEEN De algemene economische teneur lijkt langzaam in de positieve richting te evolueren, alhoewel de onderliggende basis nog steeds ragiel

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht. Kwartaalrapport. 31 maart 2013

Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht. Kwartaalrapport. 31 maart 2013 Kwartaalrapport 31 maart 2013 Commentaar van de beheerder ALGEMEEN Crelan Fund EconoNext kende geen al te bruuske schommelingen sinds het begin van het jaar. De NAV steeg lichtjes, en eindigde het eerste

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta Fund of Funds

Informatiefiche Argenta Fund of Funds Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen)

Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) U wenst te beleggen op een manier die past bij uw eigen waarden. U bent bovendien bereid risico te nemen en uw belegging

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds?

Wat is een fonds? Wat zijn de voordelen? Welk rendement mag u verwachten? 5 tips voor een goede start Hoe beleggen in een fonds? Hoe werken fondsen? inhoud 1l Wat is een fonds? P. 3 2l Wat zijn de voordelen? P. 3 3l Welk rendement mag u verwachten? P. 3 4l 5 tips voor een goede start P. 4 5l Hoe beleggen in een fonds? P. 5 6l Welk

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht. Kwartaalrapport. 30 september 2014

Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht. Kwartaalrapport. 30 september 2014 Kwartaalrapport 30 september 2014 Commentaar van de beheerder Algemeen Het onds sloot het derde kwartaal a op een inventariswaarde van 96,72. Alhoewel een gerichte investering in enkele veelbelovende groeilanden

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Kwartaalrapport. Crelan Fund EconoFuture. 30 juni Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht

Kwartaalrapport. Crelan Fund EconoFuture. 30 juni Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht Kwartaalrapport 30 juni 2016 Commentaar van de beheerder ALGEMEEN De inanciële markten hebben een bewogen kwartaal achter de rug. Tegen het einde van deze periode werden ze opgeschrikt door de keuze van

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Euro & Emerging Equity I

Euro & Emerging Equity I Euro & Emerging Equity I Euro & Emerging Equity I biedt de mogelijkheid om, op de vervaldatum 31/10/2019, te profiteren van kapitaalbescherming (1) samen met een potentiële meerwaarde van maximaal 50%

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Crelan Fund EconoNext Een c ompartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht Kwartaalrapport 30 juni 2013 Commentaar van de beheerder

Crelan Fund EconoNext Een c ompartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht Kwartaalrapport 30 juni 2013 Commentaar van de beheerder Kwartaalrapport 30 juni 2013 Commentaar van de beheerder ALGEMEEN De Amerikaanse centrale bank, de Fed, stuurde tijdens de laatste dagen van het tweede kwartaal een schokgol door de markten. Alhoewel de

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) November 2014 Alle expertise van Candriam in één fonds Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Protect Flexible Strategy 02/2017 1 Flexibel, veilig... en rendabel! Never change a winning team. In de beleggingswereld bevat deze uitspraak alvast heel

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

U denkt aan pensioensparen.

U denkt aan pensioensparen. U denkt aan pensioensparen. Welke formule past bij u? 1. Pensioensparen 3 1.1 Hoe bouwt u een mooi pensioen op? 3 1.2 Drie pijlers voor een stevig pensioen 3 1.3 Waarom pensioensparen? 4 1.4 Wie kan ervan

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Smart Fund Plan Private 1

Smart Fund Plan Private 1 Smart Fund Plan Private 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde,

Nadere informatie

Flash. Belfius Plan (Low, Medium, High): Belfius Plan (Low, Medium, High) één belegging, veel troeven. In een notendop

Flash. Belfius Plan (Low, Medium, High): Belfius Plan (Low, Medium, High) één belegging, veel troeven. In een notendop Flash Belfius Plan (Low, Medium, High) Juni 2014 Belfius Plan (Low, Medium, High): één belegging, veel troeven Investeer zoals een echte professional in obligaties én aandelen. Met een valscherm erbovenop!

Nadere informatie

PETERCAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED Focus І Augustus 2013

PETERCAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED Focus І Augustus 2013 Bescherming tegen inflatie met een echte internationale diversificatie Inflatiegerelateerde obligaties zijn een interessante diversificatie. Ze bieden niet alleen bescherming tegen inflatie, maar kunnen

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

Kwartaalrapport. Crelan Fund EconoFuture. 30 juni Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht

Kwartaalrapport. Crelan Fund EconoFuture. 30 juni Een compartiment van Crelan Fund N.V., een bevek naar Belgisch recht Kwartaalrapport 30 juni 2017 Commentaar van de beheerder ALGEMEEN Na het eerste kwartaal leek ook het tweede kwartaal a te sluiten zonder stijgende rente. De laatste dagen van juni beslisten daar echter

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Informatie betreffende de Bevek :

Informatie betreffende de Bevek : Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam: CRELAN FUND 2. Rechtsvorm: Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum: 07/10/2010 Prospectus van het compartiment ECONONEXT van de Bevek CRELAN FUND 4. Bestaansduur:

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Informatie fiche. Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL)

Informatie fiche. Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL) Informatie fiche Life Opportunity Selection 4 dynamic AXA Belgium Finance (NL) TYPE LEVENSVERZEKERING Life Opportunity Selection 4 Dynamic AXA Belgium Finance (NL) is een levensverzekeringsproduct van

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het potentieel van gerenommeerde fondsen te profiteren life opportunity selection 3 AXA Belgium Finance (NL) U bent op

Nadere informatie