VERSLAG van de 120e vergadering van de GMR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG van de 120e vergadering van de GMR"

Transcriptie

1 GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van de Linden Website: VERSLAG van de 120e vergadering van de Datum: Maandag 27 juni 2011 Plaats: Spilcentrum Burghplan, St. Petrus Canisiuslaan 47 te Eindhoven Aanwezig: alle met uitzondering van de vertegenwoordigers van: - Basisschool Antonius Abt, met afmelding, - Basisschool De Handreiking, met afmelding, - Basisschool De Harlekijn, met afmelding, - Basisschool 't Palet, met afmelding, - Basisschool Rapenland, met afmelding, - SBO De Reis van Brandaan, met afmelding, - Basisschool De Troubadour, met afmelding, - Basisschool De Schakel, zonder afmelding, - Basisschool Theresia, zonder afmelding, - Basisschool De Tweelingen, zonder afmelding, - Basisschool Waterrijk, zonder afmelding. Directie / staf: Carla van den Heijkant, Thomas Landman, Rutger Vermeulen Bestuur: de heer Eric Ideler. Bericht van verhindering: de heer Reinder Haakma (bestuur). 1. Opening / vaststelling van de agenda: De voorzitter, Martin van Acht, opent de 120 e vergadering van de SKPO en heet de aanwezigen welkom. Vaststelling van de agenda. De voorliggende agenda zal aan de orde worden gesteld. Evaluatie -vergaderingen wordt verzocht het -jaar te waarderen met een cijfer. Daarnaast is het mogelijk suggesties aan te geven ter verbetering van de vergaderingen. Aan het einde van deze vergadering volgt een korte plenaire terugkoppeling. 2. Verslag vergadering #119 d.d Het verslag wordt als zodanig vastgesteld. Besluitenlijst De punten 10, 11, 12 en 13 van de besluiten / aandachtspuntenlijst worden afgevoerd. 1

2 3. Informatie uit: Het Dagelijks Bestuur : Overleg DB met toekomstige leden RvT De voorzitter deelt mede dat een gesprek heeft plaatsgevonden van het bestuur / toekomstige leden RvT met het DB. In dit gesprek is met name gesproken over Good Governance. Het bestuur heeft complimenten uitgesproken naar de voor de wijze waarop in de de discussie is gevoerd met betrekking tot het nieuwe bestuursmodel. Tevens is waardering uitgesproken voor de betrokkenheid van de in het afgelopen jaar bij andere onderwerpen. Drie leden van het huidige bestuur zullen overgaan naar de RvT. Namens het bestuur een oproep aan de om in de eigen netwerken na te gaan of er geschikte kandidaten zijn voor de RvT. Gezien de samenstelling van de RvT wordt bij voorkeur gezocht naar kandidaten met juridische deskundigheid. De voorzitter deelt mede dat als DB naar het bestuur waardering is uitgesproken voor het proces rond Good Governance waarbij het mogelijk is gebleken om in een jaar vorm te geven aan het nieuwe bestuursmodel. Directie en Bestuur: Jaarverslag 2010 Carla van den Heijkant geeft een nadere toelichting op het jaarverslag 2010 dat ter vergadering beschikbaar is. Met het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd naar de overheid. Dit jaar is aandacht besteed aan een publieksvriendelijke uitgave van het jaarverslag. Het jaarverslag is verzorgd door het stafbureau en daarmee zijn de kosten zo laag mogelijk gehouden. Vanuit het bestuur zijn er geen bijzonderheden te melden. De voorzitter dankt de heer Eric Ideler voor zijn jarenlange aanwezigheid in de -vergaderingen. 4. Rondvraag De voorzitter deelt mede dat een vraag is ontvangen m.b.t. Good Governance. Deze vraag zal worden meegenomen bij de bespreking van agendapunt 6. Daarnaast is geïnformeerd naar de ontwikkelingen rond de Functiemix en het vervolg in de m.b.t. het Functieboek en de terugloop van het aantal leerlingen. Stand van zaken Functiemix Ter vergadering is beschikbaar het overzicht stand van zaken Functiemix. Toelichting door Thomas Landman. Middelen worden uitgekeerd indien de besturen op de peildatum aan het te realiseren percentage hebben voldaan. Een aantal scholen staat nog op 0%. Deze scholen zitten in de afrondende fase van gesprekken, dan wel mutaties moeten nog formeel plaatsvinden. Naar verwachting zal per de score van 9% gehaald kunnen worden. Op 1 oktober 2011 dient 20% van de medewerkers op bestuursniveau in de LB-schaal te zitten. Dit heeft de aandacht op alle scholen waarbij door de P&O-ers ondersteuning wordt geboden in het proces. Een aantal scholen heeft het gewenste percentage al bereikt. In het Plenum zal na de zomervakantie inhoudelijk worden ingegaan op de Functiemix. Opmerkingen vanuit de vergadering: - De cijfers bij de tabel van 9% kloppen niet. Reactie: Door Dyade moeten nog mutaties plaatsvinden. - Zijn er middelen voor scholen die ervoor kiezen om méér dan 20% in LB te benoemen. 2

3 Reactie: Scholen dienen dit uit eigen middelen te betalen. - Pleidooi om het te realiseren percentage te halen zodat middelen niet blijven liggen. Het uitgangspunt dient altijd te zijn dat beschikbare middelen binnengehaald worden. Reactie: Centraal wordt de stand van zaken bijgehouden en hierover vindt communicatie plaats met de directeuren. - Onderscheid tussen LB en IB. Suggestie: leg bij directeuren de vraag neer hoeveel fte in LB is benoemd. Reactie: Dit zal worden nagegaan. - Het is belangrijk dat directies gestimuleerd worden dat er een goed proces is binnen het team zodat LB-benoemingen kunnen plaatsvinden. Het uitgangspunt m.b.t. LB is dat het gaat om de goede leerkracht. Afspraak: De P&O-ers zal verzocht worden de cijfers m.b.t. de Functiemix na te gaan. Indien blijkt dat er onduidelijkheid is, dan volgt een naar de directeuren met het verzoek aan te geven hoeveel fte in LB is benoemd. P&O zal erop toezien dat de te realiseren percentages gehaald gaan worden. wordt verzocht in de MR aandacht te besteden aan de stand van zaken Functiemix. Vervolg Functieboek Thomas Landman deelt mede dat het eindresultaat nog niet beschikbaar is. De functies op het stafbureau zijn grotendeels beschreven maar dit is nog niet formeel vastgesteld. Daarnaast is er nog aandacht voor de beschrijving en de functiewaardering van de toekomstige leden CvB. De CAOonderhandelingen zijn gestaakt en daarmee is er nog geen duidelijkheid m.b.t. de waardering CvB. De zal op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Vervolg leerlingenaantal Bij de bespreking van de SKPO-resultaten is aandacht voor het leerlingaantal. 5. Instemming Zorgplan De voorzitter verwijst naar de vorige -vergadering waarin door Carla van den Heijkant informatie is gegeven over het Zorgplan Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School De heeft instemmingsrecht m.b.t. het Zorgplan. Stemming: - geen instemming: 0 - onthouding: 1 stem - instemming: alle aanwezigen m.u.v. 1 onthouding. Besluit: De verleent instemming met het Zorgplan SWV WSNS Scheiding bestuur en toezicht SKPO, Good Governance Aan de is toegestuurd: - conceptstatuten versie ; - profiel lid RvT versie ; - reglement RvT versie ; - reglement CvB versie Thomas Landman verwijst naar de vorige -vergadering waarin de conceptstatuten en het profiel lid RvT zijn besproken. De opmerkingen van de zijn besproken in het bestuur en dit heeft geresulteerd in de voorliggende versie van de statuten en het profiel lid RvT. Conceptstatuten versie Reactie van het bestuur op de voorstellen : - Wijziging artikel 10.b. 'artikel 9, elfde lid' wijzigen in 'artikel 9, tiende lid'. 3

4 Reactie: Deze wijziging is opgenomen in de laatste versie van de statuten. - Aandacht voor vergoeding / salariëring RvT / CvB. Reactie: Salariëring CvB is behandeld in artikel 4 lid 5. Vergoedingen RvT staan behandeld in artikel 9 lid 11. Details niet verder in de statuten regelen. Verantwoording van de vergoedingen/beloningen van de RvT en het CvB vindt plaats middels de jaarrekening. De beloning van het CvB is ook gehouden aan diverse regelingen vanuit de CAO. - Aandacht voor artikel 9 lid 10: voorstel toevoegen dat leden RvT niet gelijktijdig aftredend zijn. Reactie: Niet opnemen in de statuten. Er zouden redenen kunnen ontstaan voor het gelijktijdig aftreden van meerdere leden RvT. De nadere bepalingen van een rooster van aftreden dienen geregeld te worden in een apart reglement. In het reglement van de RvT staat in artikel 7 lid 1 hoe het aftreden geregeld wordt. - Aandacht voor artikel 11 lid 6: wat als het wel een benoeming betreft. Aanpassing: 'niet een benoeming betreffende' is verwijderd. - Aandacht voor tegenstrijdigheid artikel 11 lid 8 versus artikel 4 lid 6. Reactie: Dit is geen tegenstrijdigheid. Artikel 11 lid 8 regelt het quorum e.d. voor de normale besluiten. Artikel 4 lid 6 is een regeling voor een specifieke situatie (zoals ontslag). Ook artikel 14 lid 4 regelt een specifieke situatie (statutenwijziging). Door de is aandacht gevraagd voor de wijze waarop de vergoeding van de RvT wordt vastgesteld. Reactie van het bestuur: De RvT bepaalt zelf de beloning en legt hierover verantwoording af naar de maatschappij. Er is transparantie m.b.t. de totale beloningen van de RvT en de RvT is daarop te bevragen. Ook de accountant ziet toe op de beloning van de RvT. Door de VTOI (Vereniging Toezichthouders Onderwijs Instellingen) zijn richtlijnen opgesteld m.b.t. de honorering van toezichthouders. De bestuursleden die overgaan naar de RvT hebben aangegeven deze richtlijnen niet te zullen volgen maar vast te willen houden aan de (veel lagere) vrijwilligersbijdrage. Ook in de huidige situatie is sprake van een vrijwilligersvergoeding voor de bestuursleden. De toekomstige leden RvT willen hun verantwoordelijkheid nemen vanuit betrokkenheid met de organisatie. Het bestuur geeft dit vertrouwen aan de RvT; dit vertrouwen past binnen de cultuur waarin we werken. Dit is besproken met het DB. Vanuit de wordt voorgesteld dat m.b.t. de werving van nieuwe leden voor de RvT nadrukkelijk wordt aangegeven wat de verwachtingen zijn van de organisatie m.b.t. honorering van de RvT. Aanvullende vraag via - In de huidige statuten is opgenomen dat een besluit tot statutenwijziging eerst kan worden genomen na ingewonnen advies van de. Dit is niet opgenomen in de nieuwe statuten. Reactie: De rechten van de zijn middels de WMS geregeld. In de statuten is consequent de lijn doorgevoerd dat datgene wat in de WMS is geregeld niet wordt opgenomen in de statuten. Vanuit de wordt verwezen naar de notulen Plenum Naar aanleiding van het nieuwe bestuursmodel heeft in het Plenum een discussie plaatsgevonden over de positie van de directeuren. Carla van den Heijkant geeft aan dat de verhouding tussen de bovenschoolse directie en de schooldirecteuren is geregeld in het directiestatuut. In het najaar zal het directiestatuut aan de orde worden gesteld in het Plenum. Het uitgangspunt is en zal blijven dat collectief afspraken worden gemaakt waarbij evaluatiemomenten worden ingebouwd. De voorzitter geeft aan ervan overtuigd te zijn dat in de organisatie de maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staat. De is zelf betrokken bij toekomstige ontwikkelingen, enerzijds omdat vanuit de de voordracht kan plaatsvinden van een lid van de RvT, anderzijds omdat vanuit de geparticipeerd zal gaan worden in de benoemingsadviescommissie. De heeft adviesrecht m.b.t. de conceptstatuten SKPO. Stemming: - negatief advies: 0 - onthouding: 1 stem - positief advies: alle aanwezigen m.u.v. 1 onthouding. Besluit: De adviseert positief m.b.t. de conceptstatuten SKPO, versie

5 Profiel lid Raad van Toezicht versie Door de is voorgesteld te komen tot een minder algemeen profiel en met name toevoegingen op te nemen m.b.t. samenstelling RvT / gewenste competenties binnen de RvT. Het bestuur is van mening dat het onwenselijk is om nog meer eisen op te nemen t.a.v. persoonlijkheid / kwaliteiten / competenties. De meeste van die toevoegingen zijn: of erg algemeen (open deur), of staan al beter beschreven in het profiel, of onnodig limitatief en richten zich teveel op het 'hoe' (hoe moeten ze er precies uit zien) en niet op het 'wat' (wat moeten ze kunnen bereiken). Het bestuur heeft er eerder bewust voor gekozen om m.b.t. gewenste competenties niet in detail te treden aangezien het benoemen van competenties ook contraproductief kan zijn. Aan het profiel is toegevoegd: - Bij de samenstelling van de RvT is aandacht voor aanwezigheid van financiële kennis, juridische kennis, inhoudelijke kennis en ervaring in het onderwijs, organisatorische kennis en kennis op het gebied van personele zaken. - Daarnaast: Beschikt over een relevant netwerk. Vanuit het profiel zal de wervingsadvertentie worden opgesteld. De heeft adviesrecht m.b.t. het profiel lid RvT. Stemming: - negatief advies: 0 - onthouding: 0 - positief advies: unaniem. Besluit: De adviseert positief m.b.t. het profiel lid RvT, versie Resultaten indicatoren Ter vergadering is beschikbaar het overzicht met uitwerking van de SKPO-resultaten versie Deze notitie zal tevens als bijlage met de notulen worden verstuurd. Wijziging in deze notitie: pagina 6 laatste zin '2012' dient gewijzigd te worden in '2011'. Carla van den Heijkant geeft een nadere toelichting op de output-indicatoren op SKPO-niveau. In het Plenum is het overzicht van alle individuele scholen uitgereikt. Op de vraag of de MR er al dan niet zicht op heeft of de school in het afgelopen schooljaar iets heeft gedaan met de indicatoren zijn wisselende reacties. Voor een aantal is het niet duidelijk of er iets is gedaan met een specifieke indicator. Er zijn MR-en waarin de indicatoren in een themavergadering van de MR aan de orde zijn gesteld. Reacties n.a.v. de informatie: - Met betrekking tot de indicator Relatie schooladvies en plaats voortgezet onderwijs kunnen er verschillende soorten verkeerde adviezen zijn. Als een leerling in het VO uiteindelijk hoger terechtkomt dan door de basisschool is voorzien, dan is dat positief. Reactie: Van een kind dat 'opstroomt' kun je zeggen dat wij er te weinig hebben uitgehaald. - Er zijn externe factoren waar je als leerkracht geen invloed op kunt hebben. Reactie: Het is niet de bedoeling dat je als school wordt 'afgerekend'. Met de directeuren is besproken dat uit deze indicator belangrijke gegevens voortkomen. - Als voor 80% van de kinderen een goed advies wordt afgegeven dan houdt dat in dat voor 1 op de 5 kinderen geen goed advies is gegeven. Daarnaast: de norm zou ook op 90% gelegd kunnen worden. Reactie: De SKPO heeft de lat hoger gelegd dan landelijk het geval is. Het uitgangspunt moet zijn dat de SKPO goed scoort in vergelijking met andere schoolbesturen. Deze indicator geeft belangrijke informatie maar wordt anders gewogen dan de score op leeropbrengsten. Er kan geconstateerd worden dat op SKPO-niveau drie van de vier indicatoren binnen de SKPO norm scoren. De leerresultaten en het welbevinden van de leerlingen scoren zeer goed. De VO indicator scoort op de SKPO norm. Het leerlingaantal scoort onvoldoende. Dit zal blijvend aandacht vragen en na de teldatum komt dit punt opnieuw aan de orde in de. 5

6 Alle SKPO scholen hebben momenteel het basisarrangement van de onderwijsinspectie. De scholen die op één of meerdere indicatoren onder de norm scoren maken een analyse en een verbeterplan. Deze verbeterplannen worden besproken en gevolgd door de algemene directie. De scholen kunnen hierbij ondersteuning krijgen vanuit het stafbureau maar blijven verantwoordelijk voor de verbeterplannen. 8. Evaluatie De vergadering is verzocht een schriftelijke waardering in de vorm van een cijfer te geven met daarnaast een suggestie tot verbetering. Waardering: 7,3 (gemiddelde). De verbeterpunten richten zich met name op: - Uitwisseling. Het werken in groepen wordt als plezierig ervaren. Voorkeur voor meer uitwisseling (onderwerpen die ook voor ouders interessant zijn) en minder statische vergaderingen. Vaker werkvormen inzetten, aandacht voor opvolging van onderwerpen, informatie over voortgang en afronding van onderwerpen. - Eventueel werkgroepen vormen voor de belangrijkste onderwerpen die in een jaar spelen. Voor belangrijke onderwerpen meer tijd reserveren. Eventueel een extern deskundige inhuren voor een bepaald onderwerp. - Aandacht voor verschillend kennisniveau bij (inleiding, uitleg over afkortingen). - Vergaderlocatie: Andere opstelling in de ruimte, eventueel andere ruimte, aandacht voor geluid. - Positief: het open karakter en de informatieverstrekking. De voorzitter concludeert dat de tevreden mag zijn over het functioneren. In toenemende mate is de interactief bezig. Er is kennelijk behoefte aan meer variaties in de werkvormen. Dit is nadrukkelijk de bedoeling, echter gezien de tijdsdruk lukt dit niet altijd. Afgelopen schooljaar is prioriteit gegeven aan de communicatie rond het nieuwe bestuursmodel. Er kan geconstateerd worden dat de veel input heeft gegeven. Namens het DB dankt de voorzitter de voor de betrokkenheid en inbreng in het afgelopen jaar. Hij laat deze dank vergezeld gaan van een attentie. Vanuit het DB wordt hierbij een relatie gelegd naar de discussie in de m.b.t. de reiskostenvergoeding voor. 9. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering Eindhoven, Carla de Wijn-Pennings, notulen. Vergaderdata : DB # # # # # # #

7 BESLUITEN / AANDACHTSPUNTENLIJST D.D Datum Nummer Besluit Afhandeling kunnen opmerkingen/vragen over het continurooster DB en leden naar het DB sturen. Deze worden door het DB en besproken Zodra er duidelijkheid is over de wetgeving Passend Onderwijs Carla v.d.heijkant volgt informatie Een ad hoc werkgroep, bestaande uit de vertegenwoordiging van de Weth.van Eupenschool, KlimWijs, Troubadour, Boschuil, en Rutger Vermeulen zal nagaan of gekomen kan worden tot een template voor het gesprek van de directeur en MR inzake de begroting. ad hoc werkgroep Rutger Vermeulen najaar Voorstel van de commissie zal geagendeerd worden voor een -vergadering in het najaar Het Functieboek wordt verzonden naar alle en zal worden geagendeerd voor de -vergadering De heeft instemmingsrecht. P&O zullen het onderwerp dalend leerlingenaantal inbrengen in de MR-en. Aanvullende suggesties zullen per e- mail worden doorgegeven. In de volgende -vergadering zal dit onderwerp opnieuw aan de orde worden gesteld waarbij informatie zal worden gegeven na teldatum over de totale opbrengsten van de discussie in, MR-en, Plenum De P&O-ers zal verzocht worden de cijfers m.b.t. de Functiemix na te gaan. Indien blijkt dat er onduidelijkheid is, dan volgt een naar de directeuren met het verzoek aan te geven hoeveel fte in LB is benoemd. P&O zal erop toezien dat de te realiseren percentages gehaald gaan worden. wordt verzocht in de MR aandacht te besteden aan P&O de stand van zaken Functiemix. 15 De verleent instemming met het Zorgplan SWV WSNS De adviseert positief m.b.t. de conceptstatuten SKPO, versie De adviseert positief m.b.t. het profiel lid RvT, versie BESLUITEN / AANDACHTSPUNTENLIJST 2011 TOTAAL Datum Nummer Besluit Afhandeling Zodra er duidelijkheid is over de wetgeving Passend Onderwijs Carla v.d.heijkant volgt informatie Carla van den Heijkant pleegt afstemming met Niek Reesink Carla v.d.heijkant inzake vakantieroosters naar de toekomst. 3 In de volgende -vergaderingen is aandacht voor het vervolg inzake Good Governance en de bevoegdheden daarin van de. 4 Aandachtspunt vanuit de m.b.t. de wijziging in verzekering ziekteverzuim: eventueel contract met een andere verzekeraar in relatie tot financiële prikkel om te sturen op ziekteverzuim. zullen eventuele aanvullende vragen of verzoek om nadere informatie vóór de -vergadering neerleggen bij het secretariaat. Rutger Vermeulen

8 Het voorstel n.a.v. de wijziging in de verzekering ziekteverzuim zal in stemming worden gebracht in de -vergadering Een ad hoc werkgroep, bestaande uit de vertegenwoordiging van de Weth.van Eupenschool, KlimWijs, Troubadour, Boschuil, en Rutger Vermeulen zal nagaan of gekomen kan worden tot een template voor het gesprek van de directeur en MR inzake de begroting. Rutger Vermeulen zal een afspraak plannen. Voorstel van de commissie zal geagendeerd worden voor een -vergadering in het najaar De verleent instemming met het voornemen om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om uit het Vervangingsfonds te treden, maar vooralsnog aansluiting te blijven houden bij het Vervangingsfonds. Rutger Vermeulen zal de brief die door de PO-Raad naar het Vervangingsfonds zal worden gezonden ter kennisname toesturen aan de. 7 Voorzien van een toelichting zullen zowel de conceptstatuten SKPO (onder voorbehoud van een artikel inzake benoeming CvB) als het profiel voor de leden Raad van Toezicht aan de worden gezonden. De heeft adviesrecht m.b.t. deze documenten. wordt verzocht eventuele vragen en opmerkingen n.a.v. deze documenten zo snel mogelijk per in te sturen. De documenten zullen geagendeerd worden voor de vergadering Het Functieboek wordt verzonden naar alle en zal worden geagendeerd voor de -vergadering De heeft instemmingsrecht. 9 zullen het onderwerp dalend leerlingenaantal inbrengen in de MR-en. Aanvullende suggesties zullen per e- mail worden doorgegeven. In de volgende -vergadering zal dit onderwerp opnieuw aan de orde worden gesteld waarbij informatie zal worden gegeven over de totale opbrengsten van de discussie in, MR-en, Plenum Reiskosten in het kader van -vergaderingen kunnen door worden gedeclareerd via de directeur van de school. De vergoeding kan plaatsvinden uit het 'MR-potje' van de school. Carla van den Heijkant zal deze afspraak meenemen naar het Plenum. 11 Het Zorgplan WSNS zal ter instemming worden voorgelegd in de -vergadering Voorstel van de n.a.v. de bespreking conceptstatuten SKPO versie : - wijziging artikel 10.b. 'artikel 9, elfde lid' wijzigen in 'artikel 9, tiende lid'; - aandacht voor vergoeding / salariëring RvT / CvB; - aandacht voor artikel 9 lid 10: voorstel toevoegen dat leden RvT niet gelijktijdig aftredend zijn; - aandacht voor artikel 11 lid 6: wat als het wel een benoeming betreft; - aandacht voor tegenstrijdigheid artikel 11 lid 8 versus artikel 4 lid 6. ad hoc werkgroep Rutger Vermeulen najaar Rutger Vermeulen Thomas Landman P&O Carla v.d.heijkant algemene directie De conceptstatuten zullen ter advisering worden voorgelegd in de -vergadering Aangehouden agendapunt: dalend leerlingenaantal De P&O-ers zal verzocht worden de cijfers m.b.t. de Functiemix P&O 8

9 na te gaan. Indien blijkt dat er onduidelijkheid is, dan volgt een naar de directeuren met het verzoek aan te geven hoeveel fte in LB is benoemd. P&O zal erop toezien dat de te realiseren percentages gehaald gaan worden. wordt verzocht in de MR aandacht te besteden aan de stand van zaken Functiemix. 15 De verleent instemming met het Zorgplan SWV WSNS De adviseert positief m.b.t. de conceptstatuten SKPO, versie De adviseert positief m.b.t. het profiel lid RvT, versie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

VERSLAG van de 150e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 150e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 150e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

VERSLAG van de 141e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 141e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 141e vergadering van de GMR Datum: Maandag

Nadere informatie

VERSLAG van de 122e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 122e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van de Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 122e vergadering van de GMR Datum: Dinsdag 8

Nadere informatie

VERSLAG van de 128e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 128e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van de Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 128e vergadering van de GMR Datum: Donderdag

Nadere informatie

VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR Datum: Maandag

Nadere informatie

VERSLAG van de 105e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 105e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Hans Maas e-mail: gmrskpo@skpo.nl VERSLAG van de 105e vergadering van de Datum: Donderdag 14 mei 2009 Plaats: Spilcentrum Burghplan, St. Petrus Canisiuslaan

Nadere informatie

VERSLAG van de 131e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 131e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 131e vergadering van de GMR Datum: Donderdag

Nadere informatie

VERSLAG van de 90e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 90e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Hans Maas e-mail: gmrskpo@skpo.nl VERSLAG van de 90e vergadering van de GMR Datum: Maandag 26 maart 2007 Plaats: Spilcentrum Burghplan, St.Petrus Canisiuslaan

Nadere informatie

VERSLAG van de 115e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 115e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van de Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 115e vergadering van de Datum: Dinsdag 23 november

Nadere informatie

VERSLAG van de 125e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 125e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van de Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 125e vergadering van de GMR Datum: Dinsdag 20

Nadere informatie

VERSLAG van de 142e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 142e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 142e vergadering van de GMR Datum: Donderdag

Nadere informatie

VERSLAG van de 139e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 139e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 139e vergadering van de GMR Datum: Donderdag

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014 Bijeenkomst GMR maandag 23 juni 2014 Financiën Jaarrekening 2013: hoofdlijnen bevindingen / aanbevelingen accountant Financieel beleid: hoe doen we het en hoe gaan we het doen? Jaarrekening 2013 Resultaat

Nadere informatie

VERSLAG van de 83e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 83e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Hans Maas e-mail: gmrskpo@skpo.nl VERSLAG van de 83e vergadering van de GMR Datum: Woensdag 15 maart 2006 Plaats: Dr. Berlagelaan 24, 5622 HD Eindhoven

Nadere informatie

VERSLAG van de 82e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 82e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Hans Maas e-mail: gmrskpo@skpo.nl VERSLAG van de 82e vergadering van de GMR Datum: Maandag 30 januari 2006 Plaats: Dr. Berlagelaan 24, 5622 HD Eindhoven

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 meppel.nl Raadsvoorstel Agendapunt: VII/9. Meppel, 2 juni 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 Onderwerp: Invoering Model Raad van Toezicht Stichting Promes Voorgesteld besluit 1. In te stemmen

Nadere informatie

Rondvraag De Bloktempel

Rondvraag De Bloktempel GMR 17 juni 2013 Rondvraag De Bloktempel " Ik heb begrepen dat de overgang naar het nieuwe administratiekantoor en de overgang naar nieuwe softwareoplossingen allesbehalve soepel verlopen. De salarissen

Nadere informatie

VERSLAG van de 88e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 88e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Hans Maas e-mail: gmrskpo@skpo.nl VERSLAG van de 88e vergadering van de GMR Datum: Woensdag 8 november 2006 Plaats: Dr. Berlagelaan 24, 5622 HD Eindhoven

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar 2014-2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Anninksschool over het schooljaar 2014-2015. Met dit verslag

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

De punten 16 (opgenomen in een nieuw besluit), 24 en 25 van de besluiten / aandachtspuntenlijst worden afgevoerd.

De punten 16 (opgenomen in een nieuw besluit), 24 en 25 van de besluiten / aandachtspuntenlijst worden afgevoerd. GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Hans Maas e-mail: gmrskpo@skpo.nl VERSLAG van de 103 vergadering van de GMR Datum: Woensdag 4 februari 2009 Plaats: Spilcentrum Burghplan, St. Petrus

Nadere informatie

VERSLAG van de 73e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 73e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Richard Mikkers e-mail: gmrskpo@skpo.nl VERSLAG van de 73e vergadering van de GMR Datum: Woensdag 10 november 2004 Plaats: Dr. Berlagelaan 24, 5622

Nadere informatie

VERSLAG van de 145e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 145e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 145e vergadering van de GMR Datum: Maandag

Nadere informatie

Jaarverslag MR CBS Het Lichtpunt

Jaarverslag MR CBS Het Lichtpunt Jaarverslag MR CBS Het Lichtpunt schooljaar 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013-2014 van de medezeggenschapsraad van CBS Het Lichtpunt te Rhoon. In dit verslag legt de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

VERSLAG van de 140e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 140e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 140e vergadering van de GMR Datum: Donderdag

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

GMR O2A5. Arkel, 18 mei Aan de leden van de GMR O2A5, Dames en heren,

GMR O2A5. Arkel, 18 mei Aan de leden van de GMR O2A5, Dames en heren, GMR O2A5 Aan de leden van de GMR O2A5, Arkel, 18 mei 2016 Dames en heren, Het is niet mijn gewoonte, maar dit keer moet ik jullie een nagekomen agendapunt doen toekomen. Onze RvT is wederom toe aan een

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016

Activiteitenplan 2015-2016 Activiteitenplan 2015-2016 Activiteitenplan MR 2015-2016 A) Taakstelling en positie van de MR De medezeggenschapsraad van basisschool St. Antonius Abt heeft een pro-actieve opstelling, waarmee zij een

Nadere informatie

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 1 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Bevoegdheden... 4 3. Kalender... 5 4. Samenstelling +

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015.

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stg. St.-Christoffel Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014 2015. Datum: 1 mei 2014. Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014-2015. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op dinsdag 15 mei 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk.

Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op dinsdag 15 mei 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk. Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op dinsdag 15 mei 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk. Aanwezig: Gerda (voorz.), Johan (vice-voorz.), Tineke, Korry, Rients, Sjoerdtje, Joke,

Nadere informatie

SKPO, samen voor schitterend onderwijs

SKPO, samen voor schitterend onderwijs SKPO Eindhoven e.o. Jaarverslag 2014 SKPO, samen voor schitterend onderwijs Voorwoord Carla van den Heijkant, voorzitter College van Bestuur. Onze scholen staan in een omgeving waar het werken aan vooruitgang

Nadere informatie

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven Verslag OPR vergadering d.d. 8 november 2016 19:30 uur. Locatie: Odysseuslaan 2, Eindhoven Aanwezig: dhr. J. Raijmakers dhr. R. van den Hove mevr.

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ODYSSEE SCHOOLJAAR 2016/ 2017 INHOUD 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 5. Onderwerpen en prioriteiten 6. Hoe gaan we te

Nadere informatie

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College.

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College. *13.15375* Behandelend ambtenaar: C. Houtenbos Afdeling/cluster: afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling/cluster JOS Telefoonnr.: 0591-535387 Portefeuillehouder: Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad

Nadere informatie

Mini ALV. 21 maart 2013

Mini ALV. 21 maart 2013 Mini ALV 21 maart 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 6 november 4. Terugkoppeling plan van aanpak n.a.v. ouderenquête 5. Concept statuten 6. Begroting 2013 en voorlopige cijfers 2012 7.

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

Notulen MR vergadering datum: do

Notulen MR vergadering datum: do Notulen MR vergadering datum: do10-12-2015 Aanwezig: Sharon, Natasja, Rebekka, Robert, Linda, Josephine,, Linda, Marjon Afwezig: Saskia Gast: AGENDAPUNT 1. Opening Resultaat Actie 2. Notulen vorige vergadering:

Nadere informatie

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarverslag MedezeggenschapsRaad Montessori Onderwijs Purmerend 2014-2015 1. Samenstelling MR Oudergeleding Linda Kint- voorzitter Marleen Hooijer Monique van Wijk-Boer Yasmin Schuster (geen stemrecht)

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan MR 2014/2015 A) Taakstelling en positie van de MR De medezeggenschapsraad van basisschool St. Antonius Abt heeft een pro-actieve opstelling, waarmee zij een

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20055 Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: De heer A.B.J. Hartsuiker Behandelend ambtenaar: De heer H. Laanstra Onderwerp: Wijziging statuten

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 10 april 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

Notitie toezicht openbaar onderwijs

Notitie toezicht openbaar onderwijs Notitie toezicht openbaar onderwijs 1. Taak/verantwoordelijkheid gemeente...1 2. Taakafbakening met Centrum financiële instellingen...1 3. Probleemstelling...2 4. Verbetervoorstellen...2 5. Conclusie en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven Verslag OPR vergadering d.d. 22 september 2016 CONCEPT 19:30 uur. Locatie: BS De Regenboog, Son en Breugel Aanwezig: dhr. J. Raijmakers Personeelsgeleding

Nadere informatie

wat doel verantwoordelijk duur Opening -Welkom -Inventariseren rondvraag

wat doel verantwoordelijk duur Opening -Welkom -Inventariseren rondvraag Notulen 8 e MR-vergadering, 22 mei 2017 Aanvang: 19.30 Eindtijd: 21.30 Voorzitter: Notulen: Rachelle Tijdbewaker: Martin Onderwerpbeperker: Marieke Afwezig: Anne & Astrid (i.v.m. sollicitatiegesprekken

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA...4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...5

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar R.K. Basisschool "De Kring" Koornlaan 2-4 1815 GE Alkmaar Tel.: 072-5117973 E-mail: de.kring@saks.nl http://www.kring-saks.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014-2015 Voorwoord In dit jaarverslag

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Vlindertuin. schooljaar

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Vlindertuin. schooljaar Jaarplan Medezeggenschapsraad basisschool de Vlindertuin schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 2013-2014 5. Onderwerpen

Nadere informatie

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Sint-Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Telefoon: 0521-512820 www.clemensschool.nl mrstclemensschool@catent.nl Jaarprogramma MR Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 6 maart 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

Jaarverslag MR de Bongerd

Jaarverslag MR de Bongerd Jaarverslag MR de Bongerd Schooljaar 2009-2010 Medezeggenschapsraad de Bongerd Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam mr@bongerd.edu.amsterdam.nl Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOGAVE 2 1 INLEIDING. 3 2 VERGADERINGEN

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener : College van B en W Voorstel behandeling : Ter vaststelling door gemeenteraad Bevoegd orgaan : Gemeenteraad

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Betreft: voorstel tot benoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde

Betreft: voorstel tot benoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlagtwedde Aan de gemeenteraad van de gemeente Vlagtwedde Ter Apel, 15 oktober 2016 Kenmerk: jdw/gs/16-866 Betreft: voorstel tot benoeming leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland.

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Raadsvergadering 22 februari 2016 Nr.: 10 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs

Reglement raad van toezicht Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs Reglement raad van toezicht Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs Begrippen a. In dit reglement wordt onder raad verstaan de raad van toezicht. b. In dit reglement wordt onder bestuur verstaan

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS)

Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS) Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS) Vooraf Het Reglement Raad van Toezicht regelt de interne verhoudingen en werkwijze van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan.

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan. Jaarverslag PCBS t Noorderlicht Goes 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van protestants-christelijke basisschool t Noorderlicht te Goes voor het schooljaar

Nadere informatie

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland;

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland; Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 14 maart 2016 Voorstel nummer : 8 Behandelend ambtenaar : Willem van der Oest Telefoonnummer : 0596 691194 E-mailadres : w.vanderoest@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad (OPR)

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad (OPR) Jaarverslag 2014 Ondersteuningsplanraad (OPR) Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is de Ondersteuningsplanraad (OPR)? 3. Samenstelling OPR 4. Jaarverslag 2014 1. Inleiding Hier ligt het eerste jaarverslag van de

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2013-2014

Jaarverslag MR 2013-2014 Jaarverslag MR 2013-2014 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2013-2014 van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool St. Antonius. In dit verslag legt de MR verantwoording af over de activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad KBS De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Samenstelling MR... 2 3. Activiteiten MR... 3 4. Besluitenlijst MR... 4 4. Aandachtpunten

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

VERSLAG van de 80e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 80e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Hans Maas e-mail: gmrskpo@skpo.nl VERSLAG van de 80e vergadering van de GMR Datum: Dinsdag 1 november 2005 Plaats: Dr. Berlagelaan 24, 5622 HD Eindhoven

Nadere informatie

datum: 13 december 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MR

datum: 13 december 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MR datum: 13 december 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MR Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 4. Taken voorzitter, secretaris en penningmeester 5. Agenda & Vergaderstukken & Jaarplanning

Nadere informatie

governance medezeggenschap en passend onderwijs: opr, (g)mr en mrp

governance medezeggenschap en passend onderwijs: opr, (g)mr en mrp governance medezeggenschap en passend onderwijs: opr, (g)mr en mrp Jan de Vos Ede 09-11-2016 even voorstellen Jan de Vos adviseur onderwijs en zorg, krimp, personeel en organisatie, governance Vereniging

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Soort GMR vergadering Leden GMR en CvB Vergaderzaal Jasmijnstraat

Soort GMR vergadering Leden GMR en CvB Vergaderzaal Jasmijnstraat Soort vergadering Genodigden/doelgroep Vergaderruimte Vergaderadres Soort vergadering Leden en CvB Vergaderzaal Jasmijnstraat Datum vergadering Aanvangs- en eindtijd Voorzitter Notulist 22-04-2015 19.30-20.15

Nadere informatie

STATUUT MEDEZEGGENSCHAP LEERRIJK!

STATUUT MEDEZEGGENSCHAP LEERRIJK! STATUUT MEDEZEGGENSCHAP LEERRIJK! Versie 1-1-2014 In werking 1-3-2014 Geldig tot 1-1-2016 PREAMBULE Het bestuur van Leerrijk! en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de volgende scholen: Het

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Conceptnotulen MR vergadering 03 03 2015 Aanwezig: Peter (vz), Jan-Bernard, Lucien, Paul, Pim, Thea, Robbert, Nelleke en (dir) Notulant: Liesbeth 1. Opening Peter opent de vergadering

Nadere informatie

Varianten Raad van Toezicht model voor samenwerkingsverbanden

Varianten Raad van Toezicht model voor samenwerkingsverbanden Varianten Raad van Toezicht model voor samenwerkingsverbanden Mr drs Harry Nijkamp september 2015 In deze notitie worden twee varianten van het Raad van Toezicht model besproken en van commentaar voorzien.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Handreiking. Scholieren en medezeggenschap passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Thomas Slooijer

Handreiking. Scholieren en medezeggenschap passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Thomas Slooijer Handreiking steunpunt Scholieren en Thomas Slooijer September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Schoolondersteuningsprofiel en 4 2.1 De raad 4 2.2 Hoe kan ik als scholier meepraten over het ondersteuningsprofiel?

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015 R.K. Basisschool De Heydonck www.bs-heydonck.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015 Voorwoord In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen en werkzaamheden van de

Nadere informatie

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR)

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2016-2017 Sint-Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Telefoon: 0521-512820 www.clemensschool.nl mrstclemensschool@catent.nl Jaarprogramma MR Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai

Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Medezeggenschapsraad Basisschool De Waai Jaarverslag 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Waai schooljaar 2014-2015 De MR Voorwoord Dit jaarverslag geeft een samenvatting

Nadere informatie

VERSLAG van de 146e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 146e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 146e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie Medezeggenschap... 4 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen... 4 Artikel 3a Omvang en

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering 6 oktober 2014

Notulen MR-vergadering 6 oktober 2014 Aanwezig: Raymond, Debbie, Ramona, Linda, Femke en Baukje Afwezig m.k.: OR-lid: Tojana 1. Opening en vaststelling van de agenda Raymond opent de vergadering om 20.01 uur en heet iedereen van harte welkom.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 30 januari 2012 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Bert van Beek Janneke Hilbrands later Paul

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015 KCR Kindcentrum THERESIA Kw Huishoudelijk Reglement KCR Kindcentrum Theresia Eindhoven gevormd door MR en LO (bijlage bij Reglement KCR voor SKPO scholen) VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november

Nadere informatie

Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015

Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015 Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015 17 mei 2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS de Regenboog. In dit verslag legt de medezeggenschapsraad verantwoording

Nadere informatie

Jaarverslag MR MBS Schooljaar 2013-2014

Jaarverslag MR MBS Schooljaar 2013-2014 Jaarverslag MR MBS Schooljaar 2013-2014 MBS Eindhoven Juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2013-2014. Dit document geeft inzicht in de bespreekpunten en besluiten

Nadere informatie

Jaarverslag GMR COG Drenthe. Schooljaar

Jaarverslag GMR COG Drenthe. Schooljaar Jaarverslag GMR COG Drenthe Schooljaar 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Christelijke Onderwijsgroep (COG) Drenthe. In dit jaarverslag

Nadere informatie