VERSLAG van de 139e vergadering van de GMR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG van de 139e vergadering van de GMR"

Transcriptie

1 GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden Website: VERSLAG van de 139e vergadering van de GMR Datum: Donderdag 20 maart 2014 Plaats: Spilcentrum Burghplan, St. Petrus Canisiuslaan 47 te Eindhoven Aanwezig: alle GMR-leden met uitzondering van de vertegenwoordigers van: - Basisschool St.Antonius Abt, zonder afmelding, - Basisschool De Bijenkorf, met afmelding, - Basisschool De Harlekijn, met afmelding, - Basisschool 't Palet, zonder afmelding, - Basisschool Rapenland, met afmelding, - SBO Reis van Brandaan, met afmelding; - Basisschool De Talisman, met afmelding. Voorzitter GMR: Martin van Acht. College van Bestuur / staf: Carla van den Heijkant, Kuintje Scheffers, Juanita de Jong, Rutger Vermeulen. 1. Opening / vaststelling van de agenda: De voorzitter, Martin van Acht, opent de 139 e vergadering van de GMR SKPO en heet de aanwezigen welkom. In deze GMR-bijeenkomst zal met name informatie worden gegeven over diverse ontwikkelingen in het onderwijs. Daarnaast zal een uitwisseling plaatsvinden inzake ''aantrekkelijk onderwijs''. 2. Verslag GMR vergadering #138 d.d (bijlage 1) Het verslag wordt als zodanig vastgesteld. Besluitenlijst / Actiepuntenlijst De punten van de actiepuntenlijst worden afgevoerd. 3. Informatie uit: Het Dagelijks Bestuur GMR: Vergaderplanning GMR : Besluit: Vergaderplanning GMR : donderdag ; dinsdag ; maandag ; maandag ; woensdag ; dinsdag ; maandag

2 Rol van GMR-lid De voorzitter geeft aan dat voorafgaand aan deze GMR-vergadering een bijeenkomst heeft plaatsgevonden voor geïnteresseerde GMR-leden inzake de rol in de GMR. De bijeenkomst is als positief ervaren en het voornemen is om jaarlijks een dergelijke bijeenkomst te plannen waarin voor nieuwe GMR-leden het raamwerk van de GMR verduidelijkt kan worden. College van Bestuur SKPO: Geen bijzonderheden. 4. Rondvraag Er zijn geen inzendingen voor de rondvraag ontvangen. Naar aanleiding van de agenda is een reactie ontvangen van Femke Wetzer. Zij zal bij agendapunt 5 informatie geven over een bijeenkomst 'Visie en roadmap, leren in Eindhoven 2030'. 5. Diverse ontwikkelingen op het gebied van onderwijs Carla van den Heijkant geeft aan dat in deze GMR-bijeenkomst nader zal worden ingegaan op de stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs. Daarnaast: wat is wenselijk, wat willen wij kinderen meegeven naar de toekomst. Vanuit het stafbureau zijn aanwezig Kuintje Scheffers, onderwijskundige binnen het stafbureau, en Juanita de Jong, stagiaire. Kuintje Scheffers geeft een toelichting aan de hand van een PowerPointpresentatie. De presentatie is als bijlage aan deze notulen toegevoegd. Ter vergadering zijn hand-outs beschikbaar. Onderwijs: ''Eruit halen wat er in zit'' (vergelijking met een zaadje). Elk thema dat in deze bijeenkomst aan de orde is heeft daar mee te maken: Opbrengstgericht werken. Opbrengstgericht werken is een term die veel omvat: Wat hebben kinderen nodig. Het handelen van de leerkracht wordt daarop afgestemd. Wat merk je hier op school van? - Opbrengstgesprekken: wat zijn de resultaten van de groep, wat is de norm, waar zitten we, kan er iets bij, wat kunnen we qua handelen doen per vakgebied. Daarnaast: evaluatie of doelen gehaald zijn. Ook kinderen hierbij betrekken: grafiekjes laten zien om kinderen verantwoordelijk te maken voor de eigen ontwikkeling. - Als school denken we aan meer dan alleen opbrengsten. We kijken naar de opbrengsten die kinderen laten zien maar tegelijkertijd is er oog voor de omstandigheden van kinderen, de achtergrond, thuissituatie, etc. Passend Onderwijs. Korte toelichting door Carla van den Heijkant. Passend Onderwijs is een aantal keren aan de orde geweest in de GMR. Stand van zaken: Als Samenwerkingsverband Passend Onderwijs is een Ondersteuningsplan gemaakt waarop partijen instemming dienen te geven. Partijen: het bestuur van het SWV, de Algemene Ledenvergadering (alle schoolbesturen Eindhoven, Best, Son), de Ondersteuningsplanraad (OPR). Daarnaast vindt overleg plaats met de wethouders van de drie gemeenten. De wethouders hebben zich inmiddels akkoord verklaard met de thema's PO. Naar aanleiding van de gesprekken vindt bijstelling plaats van het Ondersteuningsplan. In de Ondersteuningsplanraad participeren vanuit de SKPO twee ouders en twee personeelsleden. De OPR is gesprekspartner met betrekking tot het Ondersteuningsplan op het niveau van het SWV. Op schoolniveau is de MR gesprekspartner met betrekking tot het schoolprofiel. Zowel de scholen als de GMR zullen op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. 2

3 VVE; onderwijs aan het jonge kind. VVE = Voor- en Vroegschoolse educatie Onderwijs aan het jonge kind. Doel: zonder taalachterstand naar groep 3. Zorgt voor aandacht kwaliteit onderwijs jonge kind. Zorgt voor aandacht voor partnerschap binnen SPIL. Vraag: - Is er een verplichting voor ouders om hun kind gebruik te laten maken van VVE. Reactie: Ouders hebben keuzevrijheid dus er is geen verplichting. Ouders worden wel actief gestimuleerd. Daarnaast is er aandacht voor thuisprogramma's. Uit de VVE-monitor komen concrete cijfers. Naar verwachting is er een vooruitgang in het doelgroepbereik. VVE: thema's Eindhoven - Onderwijs heeft de regie: directie en VVE-coördinator. Elke school heeft een VVE-coördinator. Het VVE-Verbeterplan wordt jaarlijks vastgesteld. Dit kan een interessant onderwerp zijn binnen de MR. - VVE-netwerk SKPO. - Educatief partnerschap ouders. Het is belangrijk ouders op de hoogte te houden van wat er in de school gebeurt. - Thuisprogramma's: enerzijds voor kinderen die niet bereikt worden, anderzijds voor situaties waarin het ouders ontbreekt aan kennis en vaardigheden. - Indicering en toeleiding. - Harmonisatie en reorganisatie kinderopvang. - VVE-monitor. Vragen / opmerkingen: - Gezien de samenwerking met kinderopvang: hoe wordt omgegaan met belangenverstrengeling. Rectie: Het is belangrijk dat met partners het gesprek goed wordt aangegaan en met elkaar wordt gekeken wat er nodig is op de locatie. - Enerzijds wordt veel geld besteed aan educatief partnerschap, anderzijds worden bibliotheken gesloten. De sluiting van bibliotheken betekent dat lezen voor kinderen minder toegankelijk wordt. Reactie: De ervaring heeft geleerd dat het doelgroepbereik erg laag was. Daar waar de bibliotheek is gevestigd binnen scholen wordt een grote vooruitgang gezien in de uitleen. Er is een uitleenconsulente binnen de school. Actiepunt: Aandachtspunt IB-netwerk met VVE-coördinatoren: contact met de uitleenconsulente bibliotheek binnen de school. Het is belangrijk dat ouders van peuters ook gebruik kunnen maken van uitleen. - Educatief partnerschap met ouders verloopt niet altijd positief. Er wordt niet altijd goed naar het onderwijs gekeken. Vindt er een evaluatie plaats. Reactie: De reacties van scholen worden geïnventariseerd en vervolgens vindt terugkoppeling plaats met de kinderopvang. Op een aantal scholen heeft een nieuwe inspectieronde plaatsgevonden. Er volgt een stedelijke rapportage met conclusies inzake kwaliteit. Op SKPO-niveau is een analyse gemaakt n.a.v. de inspectiebezoeken op zes scholen. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van voorschool vooruit is gegaan. VVE / onderwijs aan het jonge kind. Belangrijke thema's VVE die aandacht vragen (naar aanleiding van inspectiebezoeken): 1. Ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap. 2. Inrichting speel- leeromgeving. 3. Educatief handelen: bevorderen interactie tussen kinderen en spelinterventies. 4. Doorgaande lijn: pedagogisch handelen, educatief handelen, omgang ouders, zorg. Uitwisseling: - Hoe zien jullie deze vier punten gestalte krijgen binnen SPIL / de school? 3

4 - Op welke manier kun je je rol pakken als MR binnen VVE? Verslag GMR-vergadering # Plenaire terugkoppeling: Reacties: - Als ouders niet willen is het lastig ouderbetrokkenheid tot stand te brengen. De ervaring leert dat ouderbetrokkenheid met name moeilijk is te realiseren bij ouders waar het echt voor is bedoeld. Reactie: Er is een verschil tussen niet willen en niet kunnen. Als er sprake is van 'niet kunnen' dan kun je als school begeleiding geven. Als er sprake is van 'niet willen' en je constateert dat dit niet goed is voor het kind dan kan dit besproken worden in het Zorgadviesteam waarin bredere zorg georganiseerd is. - Ouders hebben een zetje nodig en dan pakken ze het op. Dit kun je als school doen. Je kunt dit op schoolniveau organiseren; je hebt hier VVE niet voor nodig. Reactie: Het 'extra zetje' is bedoeld voor ouders. VVE is bedoeld voor kinderen zodat zij een goed aanbod krijgen. - Welke rechten / plichten heeft de MR met betrekking tot VVE. Reactie: Formeel is er geen bevoegdheid van de MR met betrekking tot VVE. Het is echter zinvol om met elkaar het gesprek te voeren. - Hoe kan ik als MR-lid mijn rol hierin pakken. De overweging zou kunnen zijn: wil ik als MR hierin een rol pakken. Reactie: Als MR heb je bevoegdheden inzake het schoolplan / schoolgids. VVE is niet verankerd in de Wet Medezeggenschap. Inmiddels is er steeds meer aandacht voor het jonge kind. Als ouder heb je daar gevoel bij 'is het aantrekkelijk voor mijn kind'. In dat kader is het goed met elkaar het gesprek aan te gaan. Aantrekkelijk onderwijs: - brede ontwikkeling - stralend onderwijs - talentontwikkeling. Informatie bijeenkomst 'Visie en roadmap, leren in Eindhoven 2030'. Femke Wetzer, leerkracht basisschool Trudo, informeert de GMR over deze bijeenkomst die door haar als inspirerend is ervaren. Vanuit haar passie voor aantrekkelijk onderwijs, innovatief onderwijs en toekomstgericht onderwijs heeft zij deze bijeenkomst bezocht. Aanwezig waren 60 tot 70 vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, de gemeente Eindhoven, TUE. Tevens waren er drie personen vanuit de SKPO aanwezig. Toelichting op het filmpje 'Leren in Eindhoven 2030': 'Leren in Eindhoven 2030' beschrijft de visie en de roadmap voor de toekomst van leren in Eindhoven. In de visie voor 2030 worden drie dromen werkelijkheid: * ieder individu krijgt de ruimte om zich uniek te ontwikkelen * iedereen krijgt de kans om in zo divers mogelijke settings nieuwe ervaringen op te doen, en * iedereen levert een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij. Een zestal elementen vormen de basis van de visie: * het speelveld - een open leeromgeving die ruimte biedt voor maatwerktrajecten en een breed pallet aan mogelijkheden biedt * de wereldregio - Eindhoven als krachtige plaats in de wereld waar leren en innovaties vanuit maatschappelijk belang plaatsvinden * de co-creative leerteams - samen leren met mensen van verschillende achtergronden en leeftijden, waarbij iedereen een bijdrage kan leveren vanuit eigen kracht * het leerpad voor het leven - doorlopende leerlijnen door het gehele leven heen, waarin plaats is voor zowel formeel als informeel leren * de lerende en de coach - samen een passend individueel leerpad uitstippelen op basis van passie en daarmee authentieke talenten ontwikkelen * de maatschappelijke rolmodellen - leren van inspirerende mensen met ondernemersmentaliteit en morele vraagstukken en ethische dilemma's. In een roadmap onderzoek is vervolgens bekeken wat er mogelijk en nodig is om het gewenste scenario daadwerkelijk te realiseren. Hiervoor zijn een drietal onderwerpen op een tijdlijn verder uitgewerkt: vorm & inhoud van onderwijs, technologische mogelijkheden, en context & organisatie. Op basis van de visie en roadmap zijn vervolgens een aantal randvoorwaarden en concrete volgende stappen geformuleerd voor een innovatiesysteem waarin over de grenzen van de huidige organisaties 4

5 heen wordt samengewerkt om de lerende centraal te stellen zoals het beoogd is in het gewenste scenario voor Leren in Eindhoven Link filmpje: Femke Wetzer: Er zijn verschillende projecten gaande om anders te kijken naar ons onderwijs. Wat is binnen de SKPO bekend en wat kunnen we als stichting of als individuele school in deze 'roadmap' betekenen. Overweging om mee te doen aan een pilot of een projectplan in te dienen om mee te innoveren. Zijn er scholen die iets willen doen in deze richting. Belangrijk is dat kinderen worden opgeleid voor de maatschappij. Reacties: - Voorafgaand aan uitvoering moet je elkaar eerst vinden. Er wordt intensief gewerkt aan samenwerking maar de ervaring leert dat het PO lastiger te benaderen is dan het VO en het HO. Verwijzing naar de ondertekening van het Technologiepact Brainport. - Het is belangrijk dat een appèl wordt gedaan op de talenten van kinderen. - Iedereen moet zijn passie kunnen vinden. - Dit heeft te maken met partnerschap. Je kunt enkel partner zijn als je openstaat voor de wereld. - Hoe brengen we het innovatief denken in de school. - Breng beroepen binnen de school. Ouders kunnen informatie geven over hun beroep. - Met de ondertekening van het Technologiepact Brainport is o.a. besloten dat bedrijven in het najaar gedurende één dag de deuren openen voor scholen. - Ervaring vanuit een ouderinitiatief om met twee klassen een bedrijf te bezoeken. Positief! - Verwijzing naar een organisatie in Eindhoven waarbij verschillende bedrijven kunnen worden bezocht. Daarnaast verwijzing naar weekendscholen. - We hebben hier ouders voor nodig. Belangrijk is netwerken op te bouwen en contacten vast te houden. - Je moet dit breed pakken; ga verder dan het bedrijfsleven. - Belangrijk is 'out of the box' denken. - In het eerstvolgende Plenum is aandacht voor het opleiden van kinderen voor de toekomst. - Met bespreking in het Plenum komt dit onderwerp terug in de teams. - Wil je een bepaalde ontwikkeling maken en wil je dit faciliteren dan betekent dit ook dat je als school een stukje vrijheid moet opgeven. - Verwijzing naar facebookpagina en naar Schoolnet. Actiepunt: Naar aanleiding van de informatie 'Visie en roadmap, leren in Eindhoven 2030': belangstellenden voor dit onderwerp kunnen contact opnemen met Femke Wetzer. Hoe nu verder: Er is geen ruimte meer voor een uitwisseling met betrekking tot: 1. Wat betekent voor jullie stralend onderwijs voor de leerlingen? 2. Hoe ervaar je stralend onderwijs op de school? 3. Wat zou je daar als MR aan kunnen bijdragen? Mogelijk dat hier in een volgende bijeenkomst alsnog een uitwisseling over kan plaatsvinden. ''Alle kinderen worden sterren als we ze laten stralen!" De voorzitter dankt Femke Wetzer voor haar bijdrage; Kuintje Scheffers en Carla van den Heijkant voor hun toelichting. 6. Afsluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging aan de aanwezigen de vergadering. Eindhoven, Carla de Wijn-Pennings, notulen

6 Vergaderdata GMR : # # Vergaderdata GMR : # # # # # # #

7 BESLUITENLIJST GMR D.D Datum Nummer Besluit Uitvoering De GMR adviseert positief m.b.t. de begroting SKPO Vergaderplanning GMR : donderdag ; dinsdag ; maandag ; maandag ; woensdag ; dinsdag ; maandag GMR ACTIEPUNTENLIJST GMR D.D Datum Nummer Actiepunt Afhandeling Aandachtspunt IB-netwerk met VVE-coördinatoren: contact met Kuintje Scheffers de uitleenconsulente bibliotheek binnen de school. Het is belangrijk dat ouders van peuters ook gebruik kunnen maken van uitleen. 6 Naar aanleiding van de informatie 'Visie en roadmap, leren in Eindhoven 2030': belangstellenden voor dit onderwerp kunnen contact opnemen met Femke Wetzer. GMR-leden 7

VERSLAG van de 131e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 131e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 131e vergadering van de GMR Datum: Donderdag

Nadere informatie

VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR Datum: Maandag

Nadere informatie

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Tussenevaluatie Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs "Betrokkenheid is bereidheid je een beetje in elkaar te verdiepen. Dat is eigenlijk alles" Uitspraak van een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Stadsdeel West Directie Strategie en Beleidsrealisatie Afdeling Talentontwikkeling November 2010-1 - Voorwoord In het coalitieakkoord West maakt

Nadere informatie

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk 1 PO-RAAD SPECIAL HET JONGE KIND COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van de PO-Raad. Auteurs: Oberon

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie

Nadere informatie

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 In verbinding naar de toekomst Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 Voorwoord Primair onderwijs bereidt kinderen voor op hun toekomst, ouders hebben de keuze uit openbaar of bijzonder onderwijs.

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE GENTIAAN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE GENTIAAN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE GENTIAAN Locatie(s) : Brinnr. :17OE Plaats :7322BN Apeldoorn Onderzoeksnummer :15263 Datum onderzoek

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLEIN STATIONNETJE BASISSCHOOL ERASMUS, LOC. STATIONSSTR. Locatie(s) :Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014-2018

BELEIDSPLAN 2014-2018 Stichting Primo Schiedam Burgemeester van Lierplein 77 3134 ZB Vlaardingen 010 426 04 46 info@primoschiedam.nl www.primoschiedam.nl Stichting Primo Schiedam Beleidsplan 2014-2018 In de afgelopen periode

Nadere informatie

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Directie S&B Maart 2012 1 INHOUD 0. Samenvatting Overzicht 1: doelen, resultaten en acties DEEL A: Visie en beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor het individuele kind Van harte welkom op de site van www.cbsjuliana.nl Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF... 3 2. DE SCHOOLSITUATIE... 4 2.1.

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Een school voor toppers!

Een school voor toppers! ZELFEVALUATIERAPPORT 2010 ZORG VOOR EN ONDERWIJS AAN KINDEREN DIE MEER OF HOOGBEGAAFD ZIJN. Een school voor toppers! Lage weide 2 1906XC Limmen Telefoonnummer: 072 5057570 Website: www.sintmaartenschool.nl

Nadere informatie