VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR"

Transcriptie

1 GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden Website: VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR Datum: Maandag 29 juni 2015 Plaats: Spilcentrum Burghplan, St. Petrus Canisiuslaan 47 te Eindhoven Aanwezig: alle GMR-leden met uitzondering van de vertegenwoordigers van: - Basisschool St.Antonius Abt, zonder afmelding, - Basisschool De Boog, zonder afmelding, - Basisschool De Kameleon, met afmelding, - Basisschool De Korenaar, met afmelding, - Basisschool Onder de Wieken, met afmelding, - Basisschool 't Palet, met afmelding, - SBO De Reis van Brandaan, met afmelding, - Basisschool De Stokland, met afmelding, - Basisschool De Wilakkers, met afmelding. Voorzitter GMR: Martin van Acht. College van Bestuur / staf: Carla van den Heijkant, Juanita de Jong. 1. Opening / vaststelling van de agenda: De voorzitter, Martin van Acht, opent de 148 e vergadering van de GMR SKPO en heet de aanwezigen welkom. 2. Verslag GMR vergadering #147 d.d (bijlage 1) Het verslag wordt als zodanig vastgesteld. Besluitenlijst / Actiepuntenlijst De punten van de actiepuntenlijst kunnen worden afgevoerd. 3. Informatie uit: College van Bestuur SKPO: Carla van den Heijkant verwijst naar het Jaarverslag Het jaarverslag met jaarrekening wordt gezonden aan de formele instanties en hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden. Daarnaast is er aandacht voor een publieksvriendelijke versie. Ter vergadering is voor elk GMR-lid een exemplaar van de publieksvriendelijke versie beschikbaar. 1

2 De jaarrekening 2014 is met een positief resultaat afgesloten. Er is inmiddels een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. Conform de statuten is de Raad van Toezicht belast met het nemen van het besluit tot aanwijzing van de accountant. De RvT heeft besloten per accountantskantoor Deloitte aan te wijzen tot accountant SKPO. Conform de statuten heeft de Raad van Toezicht de verantwoordelijkheid tot benoeming van het College van Bestuur. Het uitgangspunt is dat er sprake is van een tweehoofdig CvB. In verband met het vertrek van Stan van Alphen hebben gesprekken plaatsgevonden met een wervingsbureau ter begeleiding van het traject om te komen tot invulling van de vacature. De planning is om vóór de zomervakantie tot duidelijkheid te komen over het profiel en de verdere procedure. Vervolgens zal na de zomervakantie de werving starten. Vanuit het wervingsbureau zullen gesprekken plaatsvinden met geledingen in de organisatie. Het Dagelijks Bestuur GMR: Vacature DB GMR Vanuit het DB GMR wordt gemeld dat Daniëlle Passier zich kandidaat heeft gesteld voor het lidmaatschap van het DB GMR. De vacature in het DB GMR zal met ingang van het nieuwe schooljaar ontstaan gezien het vertrek van Martje Lammers uit de GMR. In de GMR-vergadering zal de formele voordracht plaatsvinden. 4. Rondvraag Basisschool De Bijenkorf heeft geïnformeerd of er ook komend schooljaar een MR-cursus wordt georganiseerd. Inmiddels heeft ook De Harlekijn aangegeven belangstelling te hebben voor deze cursus. Carla van den Heijkant geeft aan dat het de bedoeling is om ook komend najaar een MR-cursus te starten. Geïnteresseerden kunnen zich zoals gebruikelijk melden bij het secretariaat. Actiepunt: Planning van de MR-cursus najaar Het secretariaat SKPO zal na de zomervakantie een uitnodiging sturen voor de MRcursus waarop geïnteresseerden zich kunnen inschrijven. 5. Resultaten schooljaar Ter vergadering zijn beschikbaar: - de hand outs van de presentatie; - voorbeeld van een schoolfoto. Kwaliteitsindicatoren Toelichting door Carla van den Heijkant aan de hand van de presentatie. Vanuit de ambities SKPO: - Kind: onderwijs voor de toekomst - Personeel: vakmanschap in beweging - Partnerschap: samen kunnen we meer zijn nieuwe kwaliteitsindicatoren vastgesteld waarmee dit schooljaar voor het eerst is gewerkt. In deze GMR-vergadering zullen met elkaar de analyses op SKPO-niveau worden doorgenomen. Alle scholen hebben een overzicht gekregen met de eigen cijfers. Het is de bedoeling dat op schoolniveau een analyse van de cijfers plaatsvindt met het doel er betekenis aan te geven. Verwijzing naar de presentatie voor de grafieken en schema's. Leerling: Cognitieve eindopbrengsten ten opzichte van gemiddeld percentage leerlinggewichten SKPO. 2

3 Eindopbrengsten: Gemiddelde hoger dan vorig schooljaar. 11 Scholen boven de bovengrens, 2 scholen onder de ondergrens. Geen scholen 2 jaar achter elkaar onder de ondergrens. 4 Deling in kleuren conform ParnasSys. 3 Scholen de IEP; scores naar verwachting. Aanpassing regels herberekening (voor zorgleerlingen). - Voor de twee SBO-scholen en voor De Wereldwijzer gelden andere regels m.b.t. de verantwoording van opbrengsten naar de inspectie. - Een andere eindtoets betreft de Route 8. Deze toets wordt niet binnen de SKPO gebruikt. Tussenopbrengsten: Aantal scholen met een laag percentage gewichtenleerlingen (<15%) neemt toe. Op alle vakgebieden gemiddeld boven de norm op SKPO-niveau. Kijken op schoolniveau (klasniveau). Leerlingaantal: Leerlingaantal neemt toe. Marktaandeel van leerlingen 4 /m 7 jaar van de SKPO in Eindhoven neemt toe. Gemiddeld percentage tussentijdse uitstroom is 2,23% (signaalfunctie). - Wat kun je doen aan instroom. Voor iedere school ligt dit anders maar vaak is er winst te behalen. Belangrijk is de samenwerking met de spilpartner. - Het is lastig een oordeel te verbinden aan tussentijdse instroom. Er is een relatie naar het marktaandeel. - Met betrekking tot uitstroom is het belangrijk dat de directeur het gesprek aangaat, daar waar de reden van vertrek niet helder is. De directeur moet willen weten waarom de leerling vertrekt. Relatie basisschooladvies en plaats VO (advies is bepalend): Meer afstroom dan opstroom. 21 scholen boven de norm en 14 scholen onder de norm. Grote verschillen (relatie naar aandacht, structuur, zelf leren, etc.). Sociaal-emotionele opbrengsten SAQI: Bij welbevinden gemiddelde van groep 6, 7 en 8. Bij zelfvertrouwen alleen groep 8. Welbevinden boven de norm en zelfvertrouwen dit schooljaar iets onder de norm. Landelijk gemiddelde lager. Sociaal-emotionele opbrengsten Zien! (ander instrument, definieert welbevinden anders) Alle onderdelen voldoende. Autonomie is onderdeel welbevinden, deze score is hoog. Conclusies: beide instrumenten bruikbare informatie, maar anders lezen. Zelfvertrouwen en autonomie vallen op. Brede ontwikkeling, wat valt op: Leerlingen: 'Leuk om zelf te ontdekken' hoog. Ervaren minder eigen keuze; minder techniek en muziek; leren plannen. Ouders: Grote tevredenheid en vertrouwen. Voldoende op samenwerken en eigen verantwoordelijkheid. Minder techniek en omgang sociale media. Personeel: Voldoende aandacht voor samenwerking en zelfstandig leren. Minder burgerschapsvorming, sociale media en techniek. Het zelf laten ontdekken laag. 3

4 Personeel: Ziekteverzuim: SKPO zit onder het gemiddelde van HCC (Human Capital Care). SKPO volgt landelijke trend met een lichte daling, m.u.v (veel lager). Prognose 2015 is dat we weer hoger gaan uitkomen (griepgolf begin 2015). Frequentie stabiel en jaarlijks lager dan landelijk gemiddelde. Complexe en langdurige casuïstiek waar functioneren en ziekte door elkaar lopen. Tevredenheid personeel en professionele ontwikkeling, wat valt op: Ervaren invloed op werkdruk lager. Doelgerichte professionalisering lager. Kwaliteit gesprekcyclus en klassenbezoeken lager. - Op schoolniveau vertalen naar de plannen voor volgend jaar. Partnerschap: Tevredenheid en betrokkenheid ouders, wat valt op: Ouders: Grote tevredenheid en vertrouwen; ervaren leerkracht als toegankelijk en voelen zich welkom. Lager op educatief partnerschap; aanpak kind thuis, verwachtingen. Personeel: Hoger op informeren over ontwikkeling en stimuleren onderwijsondersteunend gedrag. Lager op gemotiveerd samenwerken. Wat gaan we doen? - SKPO-niveau: De conclusies uit de kwaliteitsindicatoren worden vertaald naar het jaarplan Schoolniveau: Scholen die onder de norm scoren maken een analyse en stellen een verbeterplan op. Verwijzing naar het voorbeeld van een schoolfoto dat ter vergadering beschikbaar is. - Desgewenst kunnen scholen breder kijken en bij cognitieve opbrengsten ook spelling betrekken. De SKPO gaat naar een eigen omgeving Afas. Het is de bedoeling dat na de zomervakantie voor iedere school een schoolfoto beschikbaar komt. Als onderdeel van de gesprekscyclus zal vervolgens een schoolgesprek plaatsvinden van Carla van den Heijkant met de directeur. Het streven is dat informatie beschikbaar is vóór de begrotingsgesprekken. In de MR kan het gesprek plaatsvinden aan de hand van de schoolfoto. - Verwijzing naar een onderzoek vier jaar geleden in Nijmegen waaruit bleek dat er in het leren een verschil is tussen jongens en meisjes. (Voorbeeld: Meisjes scoren op zelfvertrouwen vaak hoger dan jongens.) Actiepunt: Verdere uitwerking van de gegevens kwaliteitsindicatoren. (Zoals: op welke punten zijn er in het leren verschillen tussen jongens en meisjes.) Conclusies: - Brede informatie, completer beeld van de school. - Merendeel positief resultaat. - Uitdaging is zelfvertrouwen, autonomie en relatie met brede ontwikkeling. - Professionele ontwikkeling. - De waarden ontwikkeling en vooruitgang (stapje verder komen). 4

5 Link van het filmpje persoonlijk leiderschap: 6. Evaluatie GMR schooljaar (bijlage 2) Martin van Acht verwijst naar het artikel Moderne medezeggenschap Sparringpartner. Het is belangrijk als GMR kritisch naar jezelf te blijven kijken: wat kunnen we veranderen en verbeteren. In deze GMR-vergadering zal evaluatie plaatsvinden aan de hand van de piramide. Werkvorm: In kleine groepjes wordt gekeken waar de GMR zich in deze piramide bevindt. Wat moeten we veranderen om minimaal te blijven staan op het huidige niveau en wat kunnen we doen om een stapje verder te komen in de piramide. Tips worden genoteerd en bij het betreffende vakje in de piramide geplaatst. Terugkoppeling: Piramide van boven naar beneden: GMR als countervailing power (tegenwicht) klinkt negatief; zien als: 'Sparringpartner': - Dit vraagt van de SKPO ook meer vrijheid om te kunnen ''ontdekken'' (niet bij de hand nemen). - Alles behalve ''countervailing''. Met elkaar sparren om de boel op scherp te houden. - Openheid; meenemen in processen. - Oprechte betrokkenheid. In teambelang denken, niet alleen in eigen belang. - Interactieve communicatie (sparren). - Informatie verkrijgen. - Echt naar 'sparringpartner'. Uitgebreide tijdige informatie nodig, gedegen voorbereiding en interactie! - Vertrouwen is goed en sterk verbeterd: basis voor 'sparringpartner'. - Interactie is ook vooruit gegaan: is meer interactie wenselijk / haalbaar? - Verschil tussen ervaringen ouders enerzijds en leerkrachten anderzijds. Een onderwerp als bijvoorbeeld de CAO kan voor een leerkracht interessanter zijn dan voor een ouder. Anderzijds kan een ouder informatie meenemen naar de eigen MR en daar het thema onder de aandacht brengen. - Voor een leerkracht is informatie in de GMR niet altijd 'nieuw'. Positief hierin is dat binnen de school het gesprek over dit onderwerp kennelijk heeft plaatsgevonden. - Dit schooljaar is in de GMR-vergadering weinig ruimte geweest voor verdieping en voor uitwisseling in groepen. Dit heeft te maken met het feit dat er veel informatie is gegeven rond actuele onderwerpen zoals de nieuwe CAO. - Wat is haalbaar op GMR-niveau. Als je echt wilt sparren vraagt dat om een goede voorbereiding. Mogelijk is dit niet haalbaar voor alle onderwerpen. - Verwijzing naar het artikel als bijlage bij de agenda waarin staat aangegeven dat je bereid moet zijn een deel van je loopbaan te investeren in medezeggenschap. - Dit schooljaar is het streven geweest om tijdig vóór de GMR-vergadering artikelen toe te sturen. Het is als prettig ervaren dat agenda met bijlagen en eventuele artikelen tijdig beschikbaar zijn. 'Dwarsligger'; kritische GMR: - DB GMR wellicht hoger op de piramide. - Uit jezelf de verdieping zoeken. Initiatief tonen. - Door autonomie voor de scholen zal de GMR geen sparringpartner worden. - Maximaal haalbaar op GMR-niveau. - Het DB GMR staat hoger op de piramide dan de GMR als geheel. Het is lastiger om als totale GMR sparringpartner te zijn. - Belangrijk om als GMR-lid ook zelf ontwikkelingen bij te houden. Dit vraagt nogal wat! - Het sparringpartner zijn is voor een MR gemakkelijker in te vullen dan voor een GMR. Dit heeft ook te maken met het onderwerp dat aan de orde is. Op het niveau van de GMR kan het DB GMR meer als sparringpartner fungeren. 5

6 - Anderzijds is het voor een GMR-lid interessant om informatie te halen in de GMR om vervolgens een betere sparringpartner te zijn in de eigen MR. De informatie die verstrekt wordt en daarnaast de uitwisseling in kleinere groepen leiden ertoe dat je je beter kunt verplaatsen in het onderwerp en de opties die er mogelijk zijn. 'Controleur'; procedurele GMR: - Meer coöperatieve werkvormen inzetten. Op dit moment is de GMR vaak controleur. Graag meer inzetten op sparringpartner. - Veel informatie en vragen. Weinig / geen sparren. - Met het inzetten van meer coöperatieve werkvormen kan de GMR groeien naar het sparringpartner zijn. - Het komt voor dat informatie al bekend is. De uitwisseling in groepen werkt meer inspirerend en die inspiratie kun je vervolgens meenemen naar je eigen MR. 'Taakurenzuurpruimen'; mopperende GMR: GMR wordt niet als zodanig ervaren. De voorzitter merkt op dat ieder jaar bij evaluatie van de GMR wordt aangegeven dat de uitwisseling in kleinere groepen als inspirerend wordt ervaren. Ook dit jaar is oprecht getracht om hiervoor ruimte te creëren in de agenda. Helaas was er dit schooljaar sprake van essentiële informatie die in de GMR gedeeld diende te worden waarbij het plenaire gesprek dermate intensief was dat er geen ruimte bleef voor een uitwisseling in groepen. Ook voor het nieuwe schooljaar is nadrukkelijk het streven om in kleinere groepen met elkaar in gesprek te gaan. Carla van den Heijkant merkt op dat het positief is dat informatie en ervaringen vanuit de GMR kunnen worden meegenomen naar de MR. In het kader van verbinding is het ook voor CvB en staf belangrijk dat informatie uit de GMR mee kan worden genomen naar het Plenum. - Het werken met de piramide kan worden meegenomen in de uitleg naar de MR-en. 7. Afsluiting De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inzet en bijdrage in dit schooljaar en met name Martje Lammers die na vele jaren afscheid neemt als lid DB-GMR. Martje Lammers wenst de GMR veel succes in de komende jaren. De GMR is een belangrijk gremium en met inbreng van allen kan worden bijgedragen aan een goede toekomst voor kinderen. De voorzitter brengt nogmaals dank uit aan de aanwezigen en laat deze dank vergezeld gaan van een attentie. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering Eindhoven, Carla de Wijn-Pennings, notulen 6

7 Vergaderdata GMR : # # # # # # #

8 BESLUITENLIJST GMR D.D Datum Nummer Besluit Uitvoering De GMR adviseert positief ten aanzien van de SKPO begroting SKPO In het kader van de nieuwe cao, thema werkdruk, besluit de GMR instemming te verlenen met het voorstel om binnen de SKPO in het schooljaar te gaan werken met het basismodel. Het werken met dit model zal worden geëvalueerd. SKPO ACTIEPUNTENLIJST GMR D.D Datum Nummer Actiepunt Afhandeling Planning van de MR-cursus najaar Het secretariaat SKPO zal na de zomervakantie een uitnodiging sturen voor de MR-cursus waarop geïnteresseerden zich kunnen inschrijven. 5 Verdere uitwerking van de gegevens kwaliteitsindicatoren. (Zoals: op welke punten zijn er in het leren verschillen tussen jongens en meisjes.) Carla v.d.heijkant Marisja Zych Carla v.d.heijkant Juanita de Jong 8

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

De Ark. De Terp 2012-2015. De Duif. Jan Woudsmaschool. Oranje Nassauschool. De van der Muelen- Vastwijkschool. brede school Kors Breijer

De Ark. De Terp 2012-2015. De Duif. Jan Woudsmaschool. Oranje Nassauschool. De van der Muelen- Vastwijkschool. brede school Kors Breijer brede school De Kersenboom De Terp 2012-2015 De Ark De Duif Jan Woudsmaschool De van der Muelen- Vastwijkschool brede school Kors Breijer Oranje Nassauschool INLEIDING In een brede school moet vooral heel

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 41501/ Reflexis Openbaar Basisonderwijs te Terborg

Bestuursverslag 2014 41501/ Reflexis Openbaar Basisonderwijs te Terborg BESTUURSVERSLAG 2014 S A L E R E N M E N W E R K E N 0 1 Bestuursverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4 Bestuursverslag A1 5 Gegevens bestuur en organisatie 5 Juridische structuur 5 Organisatiestructuur

Nadere informatie