VERSLAG van de 131e vergadering van de GMR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG van de 131e vergadering van de GMR"

Transcriptie

1 GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden Website: VERSLAG van de 131e vergadering van de GMR Datum: Donderdag 31 januari 2013 Plaats: Spilcentrum Burghplan, St. Petrus Canisiuslaan 47 te Eindhoven Aanwezig: alle GMR-leden met uitzondering van de vertegenwoordigers van: - Basisschool St.Antonius Abt, zonder afmelding, - Basisschool Atalanta, met afmelding, - Basisschool Beppino Sarto, met afmelding, - Basisschool Rapenland, met afmelding, - SBO De Reis van Brandaan, met afmelding, - Basisschool De Schelp, met afmelding, - Basisschool De Sonnewijzer, zonder afmelding, - Basisschool De Troubadour, met afmelding, - Basisschool Trudo, met afmelding, - Basisschool Wethouder van Eupen, met afmelding, - Basisschool De Wilakkers, met afmelding. Voorzitter GMR: Martin van Acht. College van Bestuur / staf: Carla van den Heijkant, Stan van Alphen, Rutger Vermeulen. 1. Opening / vaststelling van de agenda: De voorzitter, Martin van Acht, opent de 131 e vergadering van de GMR SKPO en heet de aanwezigen welkom. 2. Verslag GMR vergadering #130 d.d (bijlage 1) Opmerkingen zijn verwerkt in het verslag. Het verslag wordt als zodanig vastgesteld. Besluitenlijst / Actiepuntenlijst punt 14 Werkgroep medezeggenschapsreglementen De werkgroep komt begin februari voor het eerst bij elkaar. punt 15 SKPO-begroting Er zijn geen vragen ontvangen. punt 16 Themabijeenkomst financiën Er zijn 16 aanmeldingen. De bijeenkomst zal gepland worden. Alle punten van de actiepuntenlijst kunnen worden afgevoerd. 1

2 3. Informatie uit: Het Dagelijks Bestuur GMR: Geen bijzonderheden. Bestuur: Geen bijzonderheden. 4. Rondvraag Er zijn geen inzendingen voor de rondvraag ontvangen. 5. SKPO-begroting 2013 Advies GMR. In de GMR-vergadering d.d heeft een toelichting plaatsgevonden op de SKPO-begroting GMR-leden zijn in de gelegenheid gesteld om tot vragen in te dienen. Er zijn geen vragen ontvangen. Derhalve zal in deze GMR-vergadering de begroting 2013 ter advisering worden voorgelegd aan de GMR. Stemming: De voorzitter informeert of een positief advies kan worden afgegeven m.b.t. de SKPO begroting voor: tegen: onthouding: 27 stemmen 0 stemmen 0 stemmen. Besluit: De GMR adviseert positief m.b.t. de SKPO-begroting Koers SKPO komende periode Carla van den Heijkant geeft een nadere toelichting aan de hand van de PowerPointpresentatie. Korte impressie van de nieuwjaarsbijeenkomst Koers SKPO komende jaren: waar staan we en waar willen we naar toe. - presentatie waarden en ambitie - toelichting vervolg proces. Vraag aan de GMR: - Noteer op een kaartje wat de organisatie nu is versus wat de organisatie zou moeten zijn. De toekomst: WAT willen we: ambitie, waarden, vertaling naar doelen. HOE doen we dat: inrichting SKPO-organisatie. Waar willen we naar toe, wat willen wij dat onze ambitie is en onze waarden zijn. Het gesprek heeft plaatsgevonden in het Plenum, GMR, Masterclass, met leerkrachten en met mensen buiten de organisatie. Wat hebben we gedaan? Plenum: waarden, doelen, paradoxen. Discussies intern extern. Ervaringen, evalueren en bijstellen. Binnenwereld Buitenwereld. 2

3 Bestaansrecht: Kinderen voorbereiden op hun toekomst en een bijdrage leveren aan een goede toekomst. Collectieve ambitie vanuit waarden en waarden overdragen. Ambitie: Leerlingen: Personeel: Partners: kinderen met toekomst. gedreven vakmensen. we willen het niet alleen. (Openstaan voor de buitenwereld.) Vóór we onze doelen bepalen: waar willen we naar toe, wat moet onze collectieve ambitie zijn op de drie genoemde niveaus. Wat zijn de waarden waarvoor wij staan. Het toekomstperspectief bewust breed houden. We hebben veel aandacht besteed aan het formuleren van waarden. Deze waarden willen we respecteren en op alles kunnen leggen Het is niet zo dat alles anders moet, maar we willen wel door ontwikkelen. Vraag daarna: Herken je je als GMR daarin. Waarden: - Voor individu en collectief. - Referentiekader voor handelen. - Onderliggend in wat en hoe. - Motiverend, stimulerend. - Identiteit. - Je hebt niet zoveel regels nodig. Waarden: Eigenheid: waarderen, respecteren, ruimte, verschillen, uniek, autonomie, de school, leerling Aanvullend: Autonomie vervangen door het woord eigenheid. Autonomie kan ook belemmerend zijn. Eigenheid geeft ruimte dat er verschillen mogen zijn. Eigenheid geeft een bredere dekking en een betere associatie dan autonomie. Verbinding: samenleving, toekomst, collegialiteit, overbruggen, blik naar buiten, openheid, dialoog, samen, relatie, gezamenlijkheid, maatschappij Aanvullend: Om te verbinden moet je open zijn. Het kan de organisatie helpen als je dit meer expliciet formuleert. Verantwoordelijkheid: ontwikkeling, professionaliteit, voor jezelf, aanspreken, vertrouwen, geven en nemen, zelfsturing, verantwoorden, voor de ander, maatschappelijk Aanvullend: Verantwoordelijkheid heeft te maken met geven en nemen, ontwikkeling, vertrouwen. Verantwoordelijkheid is de drijfveer voor professionalisering, verantwoordelijkheid geeft ontwikkeling. Vooruitgang: ontwikkeling, toekomst, oplossing, focus, beweging, groei, richting, dynamisch Aanvullend: Is 'vooruitgang' het juiste woord? Of focus, ontwikkeling, groei? Onderliggende waarde: we willen een professionele organisatie zijn, we willen ergens naar toe, we willen meer groei. Stralen (toevoeging vanuit het Plenum) laten stralen, doorgeven, sprankelend, overnemen, humor, energie, trots, vertrouwen, plezier/passie, zichtbaar, vakmanschap, stijl/klasse, geluk Aanvullend: Uiteindelijk wil je dat kinderen, leerkrachten, organisatie 'stralen'. Stralen moet zichtbaar zijn, wij moeten het zelf laten zien. 3

4 Werkvorm: Vanuit de ambitie op drie niveaus (leerlingen, personeel, partnerschap) kijken naar de vijf onderliggende waarden (eigenheid, verbinding, verantwoordelijkheid, vooruitgang, stralen). In groepjes van twee personen (zo mogelijk ouder en leerkracht) bezien welke woorden individueel genoteerd zijn op het kaartje. Met elkaar in gesprek gaan en als iets gemist wordt kan een toevoeging of nuancering plaatsvinden op de grote vellen met waarden. Er moet draagvlak zijn om iets toe te voegen. Vraag vanuit de GMR: Waar komt het initiatief tot deze discussie vandaan? Reactie: De organisatie heeft een strategisch beleid (wettelijk geen verplichting). We zijn een stabiele organisatie en vinden het belangrijk de tijd te nemen om opnieuw met elkaar de discussie aan te gaan: waar willen we voor staan, welke waarden vinden wij belangrijk, waarin willen we door ontwikkelen. Het proces heeft geen haast. Het is inspirerend hierover met elkaar in gesprek te zijn. We moeten ambitieus blijven, ons steeds opnieuw afvragen of we op de goede weg zijn en waarin we willen door ontwikkelen. We mogen niet genoegzaam zijn. We moeten onze ambitie verbreden, niet alleen de ambitie naar leerlingen, maar ook naar personeel en partners. De ambitie dient altijd getoetst te worden aan: dient het ons bestaansrecht. Vragen / opmerkingen vanuit de vergadering: - Er is vaak gezegd dat autonomie belangrijk is maar dat het tegelijkertijd belangrijk is dat er afspraken op SKPO-niveau gemaakt worden (bijvoorbeeld op het gebied van personeelsbeleid). - Op scholen wordt welbevinden gemeten en is er aandacht voor tevredenheid. Personeelstevredenheid zou gemeten kunnen worden vanuit het stafbureau. Reactie: Dit komt aan de orde bij het HOE. Vanuit de waarden wil je dat personeel verantwoordelijk is, verbindt, vooruit wil, schittert. - Belangrijker dan tevredenheid is dat leerkrachten competent zijn. Reactie: Je kunt tevreden zijn, maar tevredenheid zet niet aan tot ontwikkeling. Dit wil niet zeggen dat je ontevreden leerkrachten moet hebben. Ook hierin zegt het cijfers niet alles maar gaat het om wat er achter het cijfer zit. - Ga je tevredenheid op schoolniveau of op SKPO-niveau bekijken? Reactie: Zowel op SKPO-niveau, schoolniveau als binnen de school. Bij bevlogen vakmensen hoort welbevinden maar ook andere zaken. In het Plenum d.d is een begin gemaakt met de discussie over hoe het werken met outputindicatoren bevalt. Is alles in een cijfer te vangen of kom je tot outputindicatoren met daarnaast processen. - Niet alleen aandacht voor personeelsleden maar ook voor directies en OOP. - Belangrijk dat je bij personeel lering trekt uit de indicatoren. Je kunt niet alles meetbaar maken, daarmee doe je tekort aan de eigenheid van mensen. Reactie: Het is zeker niet de bedoeling enkel naar getallen te gaan. Een aantal zaken, zoals opbrengsten, moet gesignaleerd worden. Dit heeft als belangrijk effect gehad dat we geen zwakke scholen hebben. Daarnaast zijn er andere zaken zoals openstaan voor de buitenwereld, verbinding. We vinden personeel belangrijk. Bij de eigenheid van personeel hoort dat je toegankelijk bent. Vanwege technische beperkingen is het niet mogelijk met alle individuele personeelsleden te communiceren. Personeelsleden worden nu bereikt via een aan de directeur. - Over de schutting van je school heen kijken werkt inspirerend. Reactie: Het is belangrijk structuren zodanig in te richten dat er sprake is van toegankelijkheid. Eerder was er de maand van de mobiliteit. Hiervoor bleek weinig interesse en het heeft uiteindelijk geen mobiliteit opgeleverd. Er ontstaat een beweging dat de directeur van een school een collega-directeur opbelt met de vraag of een medewerker mag komen kijken. Ook leerkrachten nemen het initiatief om contact op te nemen met een andere school. - We mogen trots zijn op de verbondenheid bij de nieuwjaarsbijeenkomst. Terugkoppeling: Waarden (op de drie niveaus van ambitie: leerlingen, personeel, partners). - Toevoegingen vanuit het Plenum zijn gearceerd weergegeven. - Toevoegingen vanuit de GMR zijn onderstreept weergegeven. 4

5 Eigenheid: waarderen, respecteren, ruimte, verschillen, uniek, autonomie, de school, leerling behouden binnen sterke verbondenheid, vertrouwen, inspirerend, passie vergelijken met jezelf, passend, IQ en EQ, je mag zijn die je bent Aanvullend: Het begrip 'passend' kun je op verschillende waarden leggen. Er zal bezien worden hoe zaken verwoord kunnen worden in de tekst die geschreven gaat worden. Het is niet de bedoeling alle woorden die opgeschreven staan terug te laten komen in de tekst. Belangrijk is dat het gesprek niet ophoudt! Je mag de lat hoog leggen, daar kunnen we trots op zijn. IQ en EQ kunnen geplaatst worden op alle drie de niveaus: leerlingen, personeel, partners. Er moet niet alleen sprake zijn van een emotionele intelligentie maar je moet ook een goed mens zijn. Verbinding: samenleving, toekomst, collegialiteit, overbruggen, blik naar buiten, openheid, dialoog, samen, relatie, gezamenlijkheid, maatschappij versterken, bruggenbouwer met 'nieuwe' orders, open, inspirerend, transparantie, integrale kijk, oprechte interesse gebruik maken van elkaars talenten ook tussen scholen, samen, open Aanvullend: Bij partnerschap horen ouders. Ouders zijn partner met een eigenstandige verantwoordelijkheid. Als leerkracht moet je ouders erbij betrekken. Verantwoordelijkheid: ontwikkeling, professionaliteit, voor jezelf, aanspreken, vertrouwen, geven en nemen, zelfsturing, verantwoorden, voor de ander, maatschappelijk duurzaamheid, reflectie, stimulator van zelfverantwoordelijkheid begrip voor elkaar Aanvullend: Iedereen dient zich verantwoordelijk te gedragen, kinderen, personeel maar ook partners zoals ouders (partner met eigenstandige verantwoordelijkheid). Vooruitgang: ontwikkeling, toekomst, oplossing, focus, beweging, groei, richting, dynamisch onderwijs: elk kind voor zijn toekomst voorbereid, ontplooiing, ont-wikkel-ing, balans possibilisme, nieuwsgierig, 'the art of possibility', aanjager van innovatie, bezinning innovatiekracht, voortbouwen op wat goed is, verwachtingsvol, toekomsttransfer, 'passend' onderwijs, verbeteren waar je goed in bent Aanvullend: Is 'vooruitgang' het juiste woord? Of focus, ontwikkeling, groei? Onderliggende waarde: we willen een professionele organisatie zijn, we willen ergens naar toe, we willen meer groei. Vooruitgang is een combinatie van enerzijds tevreden zijn en anderzijds niet tevreden zijn vanuit 'vooruit willen'. Stralen (toegevoegde waarde): laten stralen, doorgeven, sprankelend, overnemen, humor, energie, trots, vertrouwen, plezier/passie, zichtbaar, vakmanschap, stijl/klasse, geluk verlichten en inspireren, focus op je '10', inspirerend stimuleren, je competent voelen, trots Aanvullend: Je mag trots zijn maar niet kritiekloos. Welbevinden kan ook aangeven dat je niet trots op ontwikkeling bent. Als een kind lekker in zijn vel zit komt hij tot leren, je kunt hem dan goed stimuleren. Met welbevinden kun je zelfvertrouwen laten groeien. 'Pamperen' is even lekker, maar het kind groeit er niet van. Bij de SAQI blijkt dat kwetsbare kinderen goed scoren op welbevinden maar laag scoren op zelfconcept, zelfvertrouwen. Voor de toekomstige ontwikkeling van een kind is dit belangrijk. Afhankelijke veiligheid is niet goed voor een kind. Vervolg: Vanuit ambitie naar doelen: - leerling - personeel - partnerschap 5

6 Er zal een tekst worden geschreven vanuit de ambities en waarden die geformuleerd zijn. Vervolgens dient vanuit de ambitie te worden gekomen tot doelen op het gebied van leerling, personeel, partnerschap. Met elkaar zal het proces worden gelopen waarbij geen haast is geboden. Het proces zal steeds meer inzicht geven en grenzen doen opschuiven. In het Plenum d.d heeft een eerste discussie plaatsgevonden m.b.t. HOE doen we dat. HOE Besturingsfilosofie en organisatie inrichting Ten dienste van realiseren ambitie. Gebaseerd op waarden. Organisatie inrichting Werkt het werken met outputindicatoren? Vervolg Uitwerking ambitie en waarden (juni 2013) Vertaling naar doelen. Inrichting organisatie (HOE) (december 2013). Levend proces! Dit komt terug in de GMR. 7. Afsluiting De voorzitter dankt Carla van den Heijkant voor de inspirerende bijeenkomst. Voorstel: maak foto's van de sheets en stuur deze door naar de GMR-leden zodat de inspiratie kan worden meegenomen naar de MR-en. Naar aanleiding van de nieuwjaarsbijeenkomst is voor de ouders de jaarkalender 'Geluk' beschikbaar. Aanvullende opmerking: De impressie van de nieuwjaarsbijeenkomst geeft mensen die niet aanwezig waren misschien een 'zweverig' beeld. Dit was het zeker niet. De bijeenkomst was bijzonder inspirerend waarvoor veel waardering! Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging aan de aanwezigen de vergadering Eindhoven, Carla de Wijn-Pennings, notulen. Vergaderdata GMR : DB GMR GMR # # #

7 BESLUITENLIJST GMR D.D Datum Nummer Besluit Uitvoering De GMR adviseert positief m.b.t. de begroting SKPO ACTIEPUNTENLIJST GMR D.D Datum Nummer Besluit Afhandeling Er zal een themabijeenkomst financiën worden gepland. SKPO 7

VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR Datum: Maandag

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Oktober 2014 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Persoonlijk leiderschap... 5 Inleiding... 5 Drie persoonlijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Nu N Investeren I in MenswaardigheidM

Nu N Investeren I in MenswaardigheidM NIM Maatschappelijk Werk Nu N Investeren I in MenswaardigheidM Strategisch Plan 2013-2017 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie / visie NIM 6 Strategische kernambities 8 Zingeving als basis 8 NIM s sociale

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

Veldvest Jaarverslag 2007

Veldvest Jaarverslag 2007 Veldvest Jaarverslag 2007 Inhoud Voorwoord 5 Professioneel betrokken 7 1. Aangenaam Veldvest 9 1.1 Locaties Veldvest 11 1.2 Organisatiestructuur 12 1.3 Missie 13 1.4 Visie 13 1.5 Kernactiviteiten en keuzes

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Plan voor profilering, marketing en

Plan voor profilering, marketing en Plan voor profilering, marketing en communicatie Visie & aanpak 2011-2015 Versie 1.0 April 2011 Onderwerp / voorstel: Plan voor profilering, marketing en communicatie Status: Intern definitief Periode:

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017 BS LeerRijk Schoolondernemingsplan 2013-2017 I. Algemeen II. Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur: Dhr. H.Tromp en S.Ghielen Adres : Frits

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

De Ark. De Terp 2012-2015. De Duif. Jan Woudsmaschool. Oranje Nassauschool. De van der Muelen- Vastwijkschool. brede school Kors Breijer

De Ark. De Terp 2012-2015. De Duif. Jan Woudsmaschool. Oranje Nassauschool. De van der Muelen- Vastwijkschool. brede school Kors Breijer brede school De Kersenboom De Terp 2012-2015 De Ark De Duif Jan Woudsmaschool De van der Muelen- Vastwijkschool brede school Kors Breijer Oranje Nassauschool INLEIDING In een brede school moet vooral heel

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie