Omdat wij van deze stad houden Fractieprogramma Leefbaar Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omdat wij van deze stad houden Fractieprogramma Leefbaar Rotterdam 2006-2010"

Transcriptie

1 Omdat wij van deze stad huden Fractieprgramma Leefbaar Rtterdam Inleiding De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest en het nieuwe cllege heeft zijn 100-dagenprgramma pgesteld. In september wrdt het cllegeprgramma gepresenteerd. Zal k dit cllege het aandurven m duidelijk afrekenbare delen te stellen? Het zegt van wel, en dat is een ged begin, maar het gaat natuurlijk m de uitvering en de richting. Leefbaar Rtterdam heeft er al vr de verkiezingen vr gekzen m geen calitie te vrmen met de PvdA. Er zijn immers p essentiële gebieden, met name p integratie en p de manier van werken, grte verschillen tussen beide partijen. Dat was al vaak tt uitdrukking gekmen nder het vrige bestuur van Leefbaar Rtterdam, CDA en VVD. Bvendien vnden we dat de resultaten van het vrige Cllege vrtzetting verdienden, en dus k dat een calitiewisseling niet terecht zu zijn. Helaas vr ns hebben veel kiezers tch vr de PvdA gekzen. Die mag nu gaan laten zien dat hun kiezers een gede keuze hebben gemaakt. Het vrige cllege heeft gede vruitgang gebekt, daar zijn veel mensen in Rtterdam en Nederland zeker van. Die ingeslagen weg, de juiste weg, met wrden drgezet. Leefbaar Rtterdam wil niet vanaf de zijlijn afwachten tt het Cllege iets det waar wij het niet mee eens zijn en dan gemakkelijke kritiek leveren, Ok in de ppsitie willen we laten zien waar we vr staan, waar het cllege p nze steun kan rekenen, en waar het tegenstand kan verwachten. Het is aan het Cllege nze speerpunten ver te nemen en in te vullen, f m ze af te wijzen. Daarm heeft Leefbaar Rtterdam dit fractieprgramma pgesteld; z dienen wij zwel Rtterdam als de demcratie. 2. Veiligheid Het vrige cllege heeft Rtterdam veiliger gemaakt. Tch zijn vlgens de Veiligheidsindex ng niet alle wijken in Rtterdam veilig. Dit verdient tppririteit van het cllege. De prblemen met criminele Antilliaanse jngeren meten wrden aangepakt. Vóór de verkiezingen hadden calitiepartijen er de mnd van vl, daarna hebben ze erver gezwegen. In het cllegeprgramma meten delstellingen wrden pgenmen ver Antillianen, k ver vrijwillige en gedwngen terugkeer. In Rtterdam terrriseren bepaalde grepen nu wijken, en bezemen z angst in bij buurtgenten. Ok de gerganiseerde misdaad met wrden aangepakt, met specifieke targets vr de plitie. De wijsheid Misdaad lnt niet met weer gaan gelden. De terugkeer van de cnducteur p de tram is een grt succes gebleken. De metr mag daarbij niet achterblijven. Invering van turniquets verhindert helaas niet de aanwezigheid van ascialen en verlastgevers in de metr. De tezichthuders p de perrns meten, zeker s avnds, vaker hun hkjes uitkmen en surveilleren dr de hal en p de perrns. Ok met er in elke metr een tezichthuder kmen. Z kan iedereen p elk uur van de dag weer met een veilig gevel in de metr stappen. Alle instellingen die zich bezighuden met dak- en thuislzen en verslaafden meten centraal wrden gerganiseerd en verder geprfessinaliseerd. Dat zal de bureaucratie en de daarmee gepaard gaande ksten verminderen. De capaciteit van Langverblijfplekken bestemd vr alleen Rtterdammers, met wrden uitgebreid; Rtterdam mag geen reginale pvangstad wrden. Willen we de veiligheid verder verbeteren, dan zullen we k meer resultaten meten beken in de strijd tegen seksueel en huiselijk geweld, eerwraak, lverbys en kindermishandeling. Ok zullen we veel- en meerplegers meten aanpakken: hier geldt three strikes ut, met daarna een streng vervlgtraject. 1

2 Dr de reginalisering en internatinalisering van misdaad, verschuiven de accenten van het handhavingsbeleid. De grenscntrles meten wrden aangescherpt, waarbij de plitie Rtterdam- Rijnmnd beter samenwerkt met andere plitieregi s. De ntwikkeling van een efficiënte, gemeentelijke handhavingsdienst met pspringsbevegdheden is hierbij essentieel. Nu gaan alle diensten apart f in teamverband langs, en waar we naar te meten is dat teams van twee f drie allrund-mensen het werk vr alle diensten tezamen den, zwel p straat als in wningen en bedrijfspanden. Binnen deze rganisatie meten mensen k regelmatig van wijk en cllega wisselen. Dat met k binnen de andere gemeentelijke diensten waar wijkgericht f in teamverband wrdt gewerkt en frauderisic s aanwezig zijn. De handhavingsdienst met dr middel van kppeling van gegevens p zek gaan naar adressen en persnen die vr cntrle ter plekke in aanmerking kmen. Net als nu bij de interventieteams gebeurt, meten ze er vr zrgen dat k alle mensen die zrg ndig hebben, die krijgen. Speerpunten Veiligheid: Geen nveilige wijken meer, geen nveiliger en geen bedreigde wijken meer in 2010 Targets Antilliaanse jngeren, inclusief terugkeerbeleid Aanpakken gerganiseerde misdaad Targets plitie Tezichthuders in elk metrrijtuig Centraliseren en prfessinaliseren dak- & thuislzen/verslaafdeninstellingen Targets veel- en meerplegers; three strikes ut Aanpak van seksueel en huiselijk geweld, eerwraak, lverbys en kindermishandeling Oprichting gemeentelijke handhavingsdienst, efficiënt en preventief Interne mbiliteit pspringsdiensten vergrten Capaciteit Lange Termijnverblijfsvrzieningen uitbreiden, k buiten Rtterdam en indien betaald dr de gemeente: vral vr Rtterdammers 3. Bevlkingssamenstelling & Immigratie Het aantal inwners van Rtterdam daalt de laatste jaren. In 2005 had Rtterdam ruim inwners. Vral kansrijke Rtterdammers blijken de stad te verlaten. Ok de bevlkingssamenstelling is uit balans. Rtterdam heeft relatief veel jnge, laagpgeleide, allchtne inwners. Deze cnstateringen zijn zrgwekkend vr de ntwikkeling van de stad. Mede dr de inspanningen van het vrige cllege is een landelijke wet aangenmen, de Wet Bijzndere Maatregelen Grtstedelijke Prblematiek (Rtterdamwet). Vestigers van buiten die geen inkmen uit werk hebben, mgen zich niet in bepaalde wijken vestigen. Hiermee heeft het cllege een krachtig instrument m de bevlkingssamenstelling p wijkniveau te beïnvleden. In 2007 zullen ng meer grenzen van Ost-Eurpese landen pengaan. Dit betekent in de praktijk dat er dus meer Ost-Eurpeanen naar Rtterdam zullen kmen, in de hp hier werk te vinden. Deze testrm zal zeker invled hebben p de Rtterdamse arbeids- en wningmarkt. Oneerlijke verdringing p de wning- en arbeidsmarkt met wrden vrkmen. Als werkgevers en pdrachtgevers besluiten m Ost-Eurpeanen in te zetten, dan meten zij instaan vr legale huisvesting. De cntrles p buitenlandse werknemers, de verhuding tussen werknemer en zelfstandige en tussen werkgever en pdrachtgever meten uitgebreid wrden. Bij illegale huisvesting wrden zwel huurder als verhuurder bebet, en er mag geen publiek geld naar huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. Landelijk meten we vr nieuwe arbeidsimmigranten andere sciale vrzieningen inveren, waarnder een wachttijd vrdat er berep p kan wrden gedaan. Ok kunnen we de deelname van deze arbeidsimmigranten aan de sciale zekerheid beperken, desnds k met premiekrting. Wel zullen zij een extra slidariteitspremie f belastingheffing (een arbeidsteristenbelasting) meten afdragen. Ze gebruiken immers nze infrastructuur en dergelijke. Bvendien zullen anders de verschillen in lnksten leiden tt neerlijke cncurrentie en daardr verdringing p de arbeidsmarkt. De bestaande wningvrraad is mmenteel niet ged tegesneden p de ambities van de stad. Het surplus aan huurwningen in de gedkpste categrie (thans een kleine 70%) heeft de Rtterdamse 2

3 bevlkingssamenstelling uit balans gebracht, waarbij hele wijken zijn verpauperd. Te veel dminantie van niet-geïntegreerde bevlkingsgrepen is niet ged vr de ntwikkeling van een wijk. De Rtterdamwet is een krachtig instrument dat (inkmens)eisen stelt aan niet-rtterdammers die zich in bepaalde gebieden willen vestigen. Deze gebieden meten we mnitren en zndig uitbreiden, en zeker niet bevriezen. De Rtterdamwet met wrden tegepast als wijken ndanks al het verige beleid tch verder verlederen, en kan wrden weggehaald als het beter gaat met die wijken f als het niet blijkt te werken. Alle andere standpunten zijn bestuurlijk niet te verantwrden. Hiernaast dient Rtterdam Den Haag te blijven bewerken m illegaal verblijf strafbaar te stellen, zals in eerste instantie al de inzet was. Wellicht dat een nieuw kabinet hier verlichte standpunten ver zal hebben. Speerpunten Bevlkingssamenstelling en Immigratie: Gewilde immigranten aantrekken (buitenlandse bedrijven, internatinale schlen, greencard) Ost-Eurpeanen: Eis aantnbare legale huisvesting (cntrle buitenlandse werknemers/zelfstandigen en werkgevers/pdrachtgevers) Ost-Eurpeanen en hun pdrachtgevers bebeten bij illegale huisvesting Geen publiek geld (grndprijzen, crpratiewningen) naar huisvesting arbeidsmigranten Geen/aangepaste sciale vrzieningen nieuwe immigranten, wel een arbeidsteristenbelasting. Rtterdamwet Evaluatie Uitbreiding gebieden waar ndig Strafbaar stellen illegaliteit 4. Integratie De scheiding tussen kerk en staat is aan het vervagen. Onze seculiere en neutrale staat met ervr zrgen dat alle religies en andere levensbeschuwingen met elkaar in één land kunnen leven. In islamitische landen is deze scheiding nbekend. Veel mslims zien nze staat niet als seculier maar als een gedegenereerde vrm van Christendm waar ze niet bij willen hren. Dit is een njuiste en cntraprductieve pvatting, die verigens mede dr de Nederlandse plitiek is verrzaakt. Daarm met het stadsbestuur ervr zrgen dat de Rtterdammers de scheiding van kerk en staat als een van de belangrijkste grndslagen van nze maatschappij gaan zien, die juist ruimte biedt vr de eigen gdsdienst, mits de vrijheden van mensen met andere gelfspvattingen en daaruit vrtvleiende vrijheden wrden gewaarbrgd. De verheid met alle middelen aangrijpen m die neutraliteit te nderstrepen. Daardr wrdt het vr geïntegreerde allchtnen k makkelijker m lyaliteit aan Nederland uit te dragen en misdragingen in eigen kring te bekritiseren. In het publieke dmein zien we steeds meer religieuze uitingen. Dat geldt k vr de buw van diverse Islamitische gebedshuizen die niet passen in ns architectnische landschap. Dat de ene vrijheid altijd ten kste gaat van een andere vrijheid wrdt gemakshalve ver het hfd gezien. Deze tendens bemeilijkt de integratie en zrgt vr nrust nder Rtterdammers. Subsidies die p mn-etnische f mn-religieuze grnden wrden verstrekt, meten wrden afgeschaft. Deze subsidies dragen niet bij aan integratie, maar versterken eerder etnische f religieuze scheidslijnen in de samenleving. De Rtterdamcde is een serieuze en unieke pging m schriftelijk vast te leggen welke spelregels we in Rtterdam willen hanteren, en welke gemeenschappelijke Nederlandse cultuur we willen ntwikkelen. Daarm verdient de cde verdere uitwerking. Subsidientvangende rganisaties meten een lyaliteitsverklaring ndertekenen, zdat zij zich cmmitteren aan de maatschappij waarin zij leven en aan de Rtterdamcde. Ok debatten ver integratie en religie meten wrden vrtgezet. Speerpunten Integratie: 3

4 Strikte scheiding van kerk en staat (Othman-mskee dus niet financieel ndersteunen, en een verbd p dragen van hfddek in publieke functies) Uitwerken Rtterdamcde Islam & Integratie: Islam met religie wrden als alle andere: debatten vrtzetten Geen mn-etnische en mn-religieuze subsidies meer: extra cntrles p natinalistische Turkse verenigingen en Islamitische verenigingen 5. Huisvesting en infrastructuur Op gebied van huisvesting en infrastructuur blijft Rtterdam in ntwikkeling; grte prjecten bevinden zich in de ntwikkelings- f uitveringsfase: het Prject Mainprtntwikkeling Rtterdam, RandstadRail, herstructurering Nieuw-Crswijk, Centraal Statin, Nesselande, etc. Nieuwe uitdagingen zijn de uitvering van Oud-Zuid, buwen van meer eengezinswningen, ndertunneling van de Maasbulevard, s-gravendijkwal en Schiekade, aanleg van de A4, en het p de schp nemen van het centrum: herntwikkeling van Clsingel, Hgstraat en Lijnbaan. Het Centrum van Rtterdam is het hart van de stad. Daarm willen wij dat niet alleen vastgedeigenaren en de gemeente bepalen wat er met gebeuren, k winkeliers, hreca maar vral de Rtterdammers meten de gelegenheid krijgen te stemmen ver de tekmst van het centrum. Wat ns betreft is de Lijnbaan versleten, en mag het centrum radicaal wrden veranderd, en dan nu p een manier die de Rtterdammers willen. De afgelpen jaren is de Rtterdamse buwprductie aanzienlijk verhgd. Tch is dit niet vldende m aan de stijgende vraag naar betere wningen te vlden. De buwprductie met met minimaal 1000 wningen mhg. Alle huurders dienen na een bepaalde huurperide (15 jaar) het recht p kp te krijgen, vr eigen gebruik (maatschappelijk gebnden eigendm). Z buwen Rtterdamse gezinnen vermgen p en vergrten zij de betrkkenheid bij hun eigen wijk. De verkp van minimaal van de huurwningen aan de huidige huurders met mgelijk zijn. In nderzeken kmt naar vren dat 40 tt 70% van de sciale huurders in Rtterdam geneg verdient m zijn eigen huurhuis te kpen. Mensen mgen niet meer arm wrden gehuden in sciale huurwningen. De erfpacht met niet pnieuw ingeverd wrden, k niet vrijwillig, zals het cllege suggereert. Erfpacht is een neigenlijk instrument m geld te verdienen aan huiseigenaaren en invled uit te blijven efenen p de samenstelling van de Rtterdamse kantren- en wningvrraad. De gemeente heeft hiervr andere, mdernere instrumenten tt haar beschikking, die niet de ptentiële wningkpers en investeerders in kantren afschrikken. De verplichte raadpleging van de welstandscmmissie bij kleine aanpassingen aan wningen en bij zelfbuwers met wrden afgeschaft. Iedereen wil minder regels, en wningeigenaren meten zelf meer te zeggen krijgen ver wat ze met hun bezit willen den. Betaald parkeren wekt irritatie en nbegrip p. Het schaadt k de Rtterdamse winkeliers. Parkeren in winkelstraten met het eerste uur gratis zijn. In hun eigen wijk meten bewners gratis kunnen parkeren. Ok de cntrle p parkeervergunnigen met verbeteren, bijvrbeeld dr vergelijking met de bevlkingsadministratie en de Rijksdienst vr het wegverkeer. Wij denken dat er ngal wat vergunningen in mlp zijn van mensen die allang niet meer in Rtterdam wnen en van aut s die geen eigendm zijn van de aanvrager van de vergunning. Het nderhud van penbare ruimte en infrastructuur is belangrijk vr de uitstraling van de stad. Ondanks alle inspanningen met Rtterdam tch schner, dr meer inzet van Rteb, en dr strengere cntrles. De betes kunnen wat ns betreft mhg, en de pakkans met wrden vergrt. De snelheid p de Ring met flexibel wrden, afhankelijk van de situatie. De huidige fileprblematiek vraagt m file-afhankelijke plssingen. Wij vinden penbaar verver primair de verantwrdelijkheid van de verheid. In het verleden is het echter nmgelijk gebleken ns penbaar verver bedrijf slagvaardig en efficent te laten pereren. Daarm, en mdat de Wet Persnenverver het verplichtte, zijn wij vr verzelfstandiging 4

5 Nu meten we ervr zrgen dat de begde verbeteringen k werkelijk wrden geïmplementeerd. Wij vinden dat de RET aan de drie V s meer aandacht met geven. Veilig, Vlug en Vrdelig met weer invulling krijgen waarbij veilig, k vr het persneel, de hgste pririteit met krijgen. Wij zijn tegen gratis penbaar verver. Want gratis is niet vr niets. En zeker niet als je dit vr een bepaalde grep Rtterdammers det zals uderen; dit geeft ns inziens een verkeerd beeld van de draagkracht zals deze is verdeeld ver alle Rtterdammers. Lang niet alle uderen zijn arm, gelukkig maar, en k nu hebben ze al krting. Veiligheid is vr de meesten veel belangrijker, dus daar met het vral ver gaan. Speerpunten Huisvesting en Infrastructuur: Buwprductie mhg (+ 1000) Recht p kp van alle huurwningen >15 jaar ud, vve-bijdrage verplicht en maatschappelijk gebnden eigendm-cnstructie Welstand afschaffen bij kleine particuliere initiatieven Erfpacht niet pnieuw inveren Afschaffen betaald parkeren in eigen wijk; eerste uur gratis in winkelstraten. Cntrle parkeervergunningen Schner Rtterdam, meer inzet Rteb en strengere cntrles Flexibele snelheid p Ring Verkp huurwningen (mensen niet arm huden) Kwaliteit wningen verbeteren, minder sciale wningbuw Gebieden & Prjecten Oud Zuid start uitvering Herstructureringen uitveren, meer eengezinswningen Aanleg A4 Ondertunneling s-gravendijkwal, Maasbulevard f Schiekade Centrum p de schp: Clsingel, Hgstraat en Lijnbaan, p basis van de wens van Rtterdammers. 6. Sciale zaken Rtterdam laat het afgelpen jaar een stijging zien van het aantal banen. De verwachting is dat deze trend dit jaar versterkt drzet. De werkgelegenheid neemt in Rtterdam dus eindelijk te. Het aantal uitkeringen in de bijstand met drastisch verder mlaag. De zelfbestendiging van armede, die deze uitkeringen verrzaken, met wrden drbrken. Dat kan alleen dr mensen te dwingen aan het werk te gaan, bijvrbeeld het werk dat k nu al wrdt gedaan dr Ost-Eurpeanen, die in steeds grteren getale in nze stad aanwezig zijn. Terwijl zij hier alleen mgen werken als er geen Nederlanders vr te vinden zijn. De armedeval wrdt dan vanzelf pgeheven, mdat het niet de keuze is tussen een uitkering f laagbetaald werk, maar tussen niets krijgen f laag betaald werk. Z wrden nze bijstandsgerechtigden die wel kunnen maar niet willen werken, aan de slag gezet. En vr mensen die wel willen maar niet kunnen is er meer geld m de armede te bestrijden. De sllicitatieplicht mag alleen in uitznderingsgevallen wrden pgeheven. De arbeidsparticipatie van met name gezinnen met kinderen is extra prblematisch, vral wanneer ze aangewezen zijn p kinderpvang. Smmige kinderpvangplaatsen kennen wachtlijsten, en de kinderpvang is dr alle centraal pgelegde regeltjes zelfs vr mensen die behrlijk veel geld verdienen te duur. De kinderpvang met daarm wrden gedereguleerd, en de wachtlijsten binnen een jaar weggewerkt. Initiatieven van uders nderling (wisselende pvang bij verschillende ppasmeders, etc.) wrden dr de gemeente gestimuleerd, en in geval huishudens met een uitkering zelfs verplicht. Armede is een grt persnlijk prbleem. Armedebestrijding verdient dan k tppririteit, bij vrkeur dr mensen aan het werk te laten gaan. Ok dient de schuldhulpverlening eerder en desnds gedwngen te kunnen ingrijpen in gezinnen met structurele prblemen. Deze mensen dienen tegen zichzelf beschermd te wrden, nder meer dr zwarte lijsten (kredietregistraties) en zakgeld, zdat verdere escalatie vrkmen wrden (huisuitzetting, lnbeslag, etc.). Mensen die p de zwarte lijst vrkmen mgen geen nieuwe leningen meer aangaan, en leningen die tch aan hen wrden verstrekt zijn niet invrderbaar vr de verstrekker. 5

6 De vedselbanken kunnen in stand gehuden wrden. Het vrkmt nndige verspilling en lenigt tijdelijk de hgste nd. De werkgelegenheid neemt te in Rtterdam. Deze grei is echter niet in alle sectren even grt. Met name de vraag naar ambachtelijke, technische vakmensen neemt enrm te, mede aangewakkerd dr de diverse gemeentelijke investeringen in de creatieve en medische sectr, en in de haven en industrie. De jeugd zal meer geïnteresseerd en mgeschld meten wrden in techniek/ambacht, m aan de tekmstige vraag te kunnen vlden. Onndige arbeidsverdringing dr Ost-Eurpese werknemers met k in deze sectren wrden vrkmen. We meten alle zeilen bijzetten m alle Rtterdammers aan het werk te krijgen en te huden. Vrijwillige werklsheid wrdt niet meer getlereerd en belnd. Jngeren tt 27 jaar krijgen geen uitkering meer, maar gaan naar schl f aan het werk.. Belemmeringen p de werking van de arbeidsmarkt, zwel aan aanbd- als aan vraagzijde, meten aangepakt. Discriminatie wrdt niet getlereerd, niet dr werkgevers en k niet dr werknemers. Wie zijn psitie p de arbeidsmarkt negatief beïnvledt, dr het dragen van religieuze kleding (nicaab, burqa), punkkapsels f anderszins, kan geen berep meer den p de arrangementen van de sciale zekerheid. Speerpunten Sciale Zaken: Het cllege met delen stellen en zijn kiezers aan het werk zetten Aantal bijstandsuitkeringen mlaag Kinderpvang dereguleren wachtlijsten binnen een jaar weg Ouders nderling, ksten mlaag Armede Uitkering beëindigen en aan het werk, desnds via de gemeente In stand huden vedselbanken. Schuldhulpverlening: zwarte lijst (G-Kredietregistratie); bij tweede keer geen kwijtschelding; zakgeld; flitsprcedure ter vrkming van escalaties i.p.v. ndfnds Werk verschaffen Jngeren tt 27 jaar geen uitkering Jeugd mschlen tt ambachtsman Werk van Ost-Eurpese immigranten eerst vr bijstandsgerechtigden; bij werkweigering, einde uitkering Discriminatie Van sllicitanten en werkgevers gericht aanpakken Geen uitkering vr mensen die hun arbeidspsitie negatief beïnvleden bij sllicitaties 7. Onderwijs Het nderwijsveld is enrm veranderd. Niet alle veranderingen zijn verbeteringen gebleken. Vrbeelden zijn de schaalvergrtingen en fusies tussen verschillende schlen en schltypen, de invering van het VMBO en de ntwikkeling van nieuwe pretstudies. De kwaliteit van pleidingen met wrden verbeterd en gemnitrd. Het VMBO vertnt veel uitval en is nvldende aangepast aan de eisen en wensen van zwel studenten als werkgevers. De pleiding is te theretisch, waardr veel leerlingen znder diplma afhaken. De ambachts- en huishudschl meten weer wrden ingeverd, en leerlingen pleiden tt echte vaklieden. Praktische pleidingen dus, die vral niet te theretisch zijn. Pret-pleidingen f pleidingen waaraan weinig behefte is in de maatschappij (circusartiest, ppmuzikant etc.), meten wrden afgeschaft, f hguit bestaan als keuzevak. Slecht presterende schlen wrden nder tezicht gesteld en desnds geslten. Ok de leerlingensamenstelling van veel schlen baart zrgen. Te veel schlen zijn f wit f zwart. Dit vergrt de achterstand in leer- en taalntwikkeling. De samenstelling van leerlingen p deze schlen met daarm evenwichtiger wrden verdeeld. 6

7 Er meten prestatieafspraken met de diverse schlen kmen, vr langer dan een jaar. Niet de waan van de dag regeert, maar lange termijn-delen. Ok de invering van brede schlen, een stimulans vr schl- en taalactivering en de invering van de verplichte cit-tets vr alle leerlingen, met de kwaliteit van het nderwijs verbeteren. In Amsterdam mag 25% van de leerlingen niet aan de cittets meeden mdat de schl anders te lage scres haalt. Wij vrezen dat het in Rtterdam erger is. Dit is slecht vr de leerlingen; zij hebben er recht p te weten waar ze staan, en meten zich met anderen kunnen meten. Alle schlen meten vergelijkbare kwaliteit leveren. De schaalvergrting in het nderwijs met wrden gestpt. Leerlingen zijn steeds meer een nummer in een pleidingsfabriek. Essentiële (sciale) vaardigheden wrden daardr niet f nvldende aangeleerd en drgegeven. De persnlijke aanpak en de menselijke maat meten weer het uitgangspunt zijn. Daarm mgen schlen niet meer dan 600 leerlingen hebben, en meten ze een eigen directie hebben. Deze met een grtere vrijheid krijgen m haar eigen geld uit te geven, in ruil vr het halen van de afgesprken resultaten. De dienst Jeugd Onderwijs en Samenleving wrdt pgeheven en vervangen dr een kleine beleidsafdeling; de verige activiteiten kunnen naar andere gemeentelijke diensten. De leerplichtcntrle gaat gebruik maken van infrmatie uit de bevlkingsadministratie, en kan nderdeel wrden van de gemeentelijke handhavingsdienst. Speerpunten Onderwijs: Betere pleidingen: kwaliteit mnitren Ambachts- en huishudschl inveren Weg met pret-pleidingen (circus, muzikant) Slechte schlen sluiten Onderzek kwaliteit gediplmeerden Prestatieafspraken met schlen Lange termijndelstellingen inveren (geen waan dag meer) Schlen verplicht mengen Brede schl/taalactivering Cit-tets vr alle leerlingen Schlen < 600, eigen directeur met eigen rechten en plichten Dienst JOS pheffen 8. Welzijn en vlksgezndheid De welzijn- en vlksgezndheidssectr staan nder druk, niet alleen dr bezuinigingen bij de invering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), maar k vanwege de slechte kwaliteit van het aanbd van deze sectren. Er is te weinig drive m efficiënt met belasting- en premiegeld m te gaan, en m ksten te besparen. Ok vertreft de vraag ruimschts het aanbd. Omdat het niet mgelijk is m aan de ttale vraag te vlden, meten we dus keuzes maken. Het huidige aanbd van vrzieningen in de gezndheidszrg is niet tereikend. In verhuding met zijn buurtgemeenten heeft Rtterdam veel pvangvrzieningen, die niet alleen dr Rtterdammers wrden gebruikt. Om dit prbleem tegen te gaan, met de pvangcapaciteit vral in de stadsregi en daarbuiten wrden uitgebreid. Gezinnen met structurele prblemen meten beter en eerder wrden begeleid. We mgen niet tlereren dat hele gezinnen in een uitzichtlze psitie verkeren. De gemeente heeft de plicht m dan in te grijpen, zwel vr die gezinnen, alsk m z de uiteindelijke maatschappelijke ksten te beperken. De emancipatie van allchtne vruwen verlpt prblematisch, niet in de laatste plaats dr de vele belemmeringen die gelf en cultuur aan de vruwen pleggen. Daardr blijven grte grepen allchtne vruwen verstten van deelname aan het maatschappelijk verkeer. Ok hier geldt, dat de ene vrijheid ten kste gaat van de andere vrijheid. De emancipatie van allchtne vruwen met daarm wrden verbeterd. Alle plitieke partijen die emancipatie vrstaan, meten phuden de andere kant p te kijken. De invering van de WMO per 1 januari 2007 biedt een uitgelezen kans m buiten de huidige kaders te denken en duidelijke targets af te spreken met het veld. Het huidige welzijnsbeleid is nvldende 7

8 tegesneden p de Rtterdamse dynamiek. In plaats van duidelijke keuzes maken en prblemen plssen, is het vral pappen en nathuden. Ok de resultaten van dit beleid dr de diverse deelgemeenten is bijna veral nder de maat. Deze deelgemeenten hebben hun kans gehad: bevegdheden p dit terrein wrden weer gecentraliseerd. Een zelfstandige dienst Welzijn kan wrden pgericht, die de activiteiten van de dienst JOS en de deelgemeenten verneemt. We vragen welzijnsinstellingen niet meer m activiteiten te rganiseren (aanbdsturing), maar m duidelijke targets (vraagsturing). Ok meten de diverse actren in het welzijnsveld beter gaan samenwerken. Infrmatie is nu te veel versnipperd. Ok privacybelemmeringen, die nu ng dr bepaalde berepsgrepen zals huisartsen wrden aangeverd als reden m niet te den wat met gebeuren, meten wrden aangepakt. Z kan in een ng vreger stadium wrden ingegrepen in prblematische gezinnen. Speerpunten Welzijn en Vlksgezndheid: Ingrijpen in prbleemgezinnen Opvangvrzieningen in regi en verder weg Emancipatie allchtne vruwen Aanpak welzijnsbeleid Visie Rtterdam p zieligheidindustrie en welzijnsbeleid Niet m welzijnsinstelling heen rganiseren, maar aanpakken Middelkp-cnfrm en vlgend aan gemeentelijk beleid (prgramma s subsidiëren i.p.v. rganisaties) Bevegdheid weghalen bij deelgemeenten WMO: buiten de kaders denken, nderling laten regelen (targets vr welzijn) Meldplicht huisartsen, welzijnswerkers, advcaten, leraren etc. 9. Ecnmie Het afgelpen jaar laat duidelijk een pleving van nze ecnmie zien. Die wrdt bevestigd dr een flinke daling van de werklsheid, een stijging van het aantal vacatures, het aantrekken van de huizen- en kantrenmarkt, en de grei van de p- en verslag in de Rtterdamse haven. Er zijn k negatieve tendensen in Rtterdam: verplaatsing van arbeidsintensieve prducties naar lagelnenlanden, een grtere afstand tussen de kwalificaties van starters p de arbeidsmarkt en de behefte bij bedrijven, en een wningvrraad die ng lang niet in evenwicht is. Het cllege met alle zeilen bijzetten m eerst de Rtterdammers zelf, met name de jeugd, aan het werk te helpen. Niet alleen dr middel van gesubsidieerde banen bij takken van dienst die p zich niet zveel bijdragen aan de vakinhudelijke kwalificaties van starters, maar k dr slim te investeren in prjecten die bijdragen aan de grei van de Rtterdamse haven en andere sectren. Hierdr zal de Rtterdamse werkgelegenheid tenemen. Om deze grei zeker te kunnen stellen, zullen we immigranten meten aantrekken aan wie behefte is bij de diverse buitenlandse bedrijven en internatinale schlen. Een systeem zals dat van greencards kan een flexibele plssing bieden. De cnsumptieve bestedingen blijven achter bij de ecnmische grei in Rtterdam. Met name het MKB heeft hier veel last van. Rtterdam met daarm aantrekkelijker wrden vr het MKB. Ok de mgelijkheid m p zndag de winkels te penen, met verruimd wrden. Vr bedrijfsvestigingen en bedrijfsuitbreidingen zal Rtterdam zijn grndgebied meten kunnen uitbreiden. De vraag naar vrije bedrijfskavels is grt en zal in de tekmst stijgen. Ok de grei van de haven en Rtterdam Airprt met wrden gestimuleerd. Dit kan dr gebiedsuitbreiding en langere penstelling. De methdiek van precariheffing is gewijzigd. Het huidige basistarief is te grf ( 165,- bij 30 m²) en daardr cncurrentievervalsend. Tarieven van gemeentelijke belastingen meten zich richten naar die van mliggende gemeenten. Dr de ecnmische grei en de vergrijzing zal de vraag naar arbeid de kmende jaren alleen maar tenemen. Vrijwillige werklsheid mag daarm niet getlereerd wrden, we hebben immers iedereen ndig. De cntrle p de bereidheid m te werken, met daarm aangescherpt wrden. 8

9 Samenwerking van bedrijven en instellingen met de sciale dienst met beter. Ervaringen van werkgevers met sllicitanten die afhankelijk zijn van een uitkering, meten wrden teruggekppeld naar de sciale dienst. Werkweigeraars verliezen hun recht p een uitkering. Speerpunten Ecnmie: Meer huishudens met midden- en hge inkmens in de stad Gebiedsuitbreiding Rtterdam dr uitgifte vrije kavels Mgelijkheden creëren vr grei Maasvlakte (I en II) en Rtterdam Airprt langer pen Meer winkels p zndag pen Samenwerken met sciale dienst (sllicitatieterugkppeling, reden ntslag e.d., en eventueel krten p uitkering) Verminderen/aanpassen precaribelasting 10. Sprt, Vrije tijd, Kunst & Cultuur In de sectr van vrije tijd, kunst en cultuur gaan jaarlijks vele tientallen miljenen eur s subsidie naar vele stichtingen en verenigingen. Het is niet altijd duidelijk wat er met deze subsidies gebeurt, en er lijkt sprake van willekeur bij tewijzing van de diverse budgetten. Het stellen van targets is ng een relatief nbekend begrip in deze sectren. De gemeentelijke diensten p vrijetijdsgebied, sprt & recreatie, kunst & cultuur en VrijetijdsEcnmie meten wrden samengevegd. De budgetten meten ver deze nderdelen wrden verdeeld p basis van drlichting van de aangebden prgramma s en naar draagkracht van de gebruikers en bezekers. Op die manier kmt niet meer het grtste deel van het geld terecht bij bezekers die het niet ndig hebben. Ok de afhankelijkheid van subsidies met wrden afgebuwd. Bepaalde initiatieven verdienen zeker een startsubsidie, maar geen structurele. Ok dient de subsidieduur te wrden beperkt tt maximaal drie jaar. Rtterdam met aantrekkelijk zijn vr zijn inwners en (buitenlandse) bezekers. Met de spaarzame ruimte meten we efficiënt en effectief mspringen. Meer parken en meer gren zrgt vr actievere en aantrekkelijkere wijken. Rtterdam is een wereldspeler p het gebied van het rganiseren van massa-evenementen in de stad, zals de marathn, Wereldhavendagen, Mnac aan de Maas, Vlv Ocean Race en Zmercarnaval. Massa-evenementen meten ng meer wrden gestimuleerd; ze zrgen vr een gezellige en aantrekkelijke stad. Daarbij zijn de festivals een ecnmische stimulans. Speerpunten Sprt, Vrije tijd, Kunst & Cultuur: Gemeentelijke vrijetijdsrganisaties samenvegen en budgetten verdelen.b.v. drlichting en draagkracht bezekers Maximaal 3 jaar (start)subsidie, geen structurele subsidies Meer parken en gren in de wijken Meer massa-evenementen 11. Bestuur & Organisatie Het is niet gelukt het deelgemeentebestel te laten werken. Op gemeentelijk niveau genmen plitieke beslissingen kunnen gefrustreerd wrden drdat, uniek in ns bestel, deze wederm in een plitieke arena belanden. Deelgemeenten meten daarm wrden mgevrmd tt vr alle Rtterdammers tegankelijke, servicegerichte uitveringskantren, waar gedreven, servicegerichte ambtenaren prberen iedereen z ged mgelijk van dienst te zijn, znder deelgemeentebestuurders die vral hun eigen belangen dienen. Onze vlgende burgemeester met gekzen wrden, en plitieke verantwrding gaan afleggen aan de raad. Binnen een paar jaar hudt nze burgemeester ermee p. Het cllege met durven nderzeken f Rtterdammers een gekzen burgemeester willen. Als dat z is, kan dat znder een wetswijziging, als de gemeenteraad dat gedkeurt, want die gaat erver. Een caltie die vertruwen 9

10 in de verkiezingsuitslag en de demcratie heeft, met het aandurven dat mensen hun eigen burgemeester kiezen. De huidige gemeenteraad bestaat uit 45 gekzen leden, die in parttime verband hun werkzaamheden vr de raad uitveren. Zij staan hierdr midden in de samenleving. Het dualisme heeft gezrgd dat gemeenteraad en cllege nu strikter van elkaar zijn gescheiden. De rl van gemeenteraadsleden is hierdr enigszins veranderd: ng meer kaderstellend, cntrlerend en vlksvertegenwrdigend. Sturen p hfdlijnen en cntrleren is het devies. Het aantal raadsleden kan hierdr terug naar 30. Ok de ksten van de gemeente meten mlaag. Vermindering van met name het aantal beleidsambtenaren, versbering van de wachtgeldregeling, en afschaffing van verbdige dienstreisjes, verminderen de ksten aanzienlijk. Ok minder deelname aan bvenlkale verlegrganen (Stadsregi, Zuidvleugel, Bestuurlijke Cmmissie Randstad, Hlland Acht etcetera) dragen bij aan een demcratischer, efficiënter en effectiever bestuur. De grtste slag kmt dr in te spelen p de vergrijzing: vr elke twee ambtenaren die vertrekken, nemen we slechts één nieuwe aan. Gemeentelijke subsidies meten wrden gekppeld aan beleidsprgramma s, niet aan rganisaties (cnfrm Rapprt Van Middelkp). Dit vergrt de dienstverlening van de gemeente en verlaagt de ksten. Wij maken ns zrgen ver de implementatie van de maatregelen en vragen het cllege die ter hand te nemen. Ok de dienstverlening van het bestuur kan beter. Wethuders meten verplicht wrden getraind in delgericht besturen. Ambtenaren zullen in tenemende mate afgerekend wrden p hun dienstverlening, de mate van klantvriendelijkheid. Wat ns betreft met elke dienstverlenende ambtenaar verplicht vriendelijk zijn en mensen enthusiast begreten, bedienen en bedanken. Ok kunnen bepaalde activiteiten beter wrden uitbesteed, zals de bulkinning van Gemeentelijke Belasting aan de Rijksbelastingdienst. Kiezers meten meer bij het bestuur betrkken wrden. Het bestuur ntleent hieraan immers zijn legitimiteit. Op initiatief van het stadsbestuur f van de inwners meten minimaal 10 buurtreferenda wrden gehuden ver maatschappelijk relevante nderwerpen. Z kan de buurt zelf zijn pririteiten bepalen, waardr er k meer draagvlak ntstaat vr wat de gemeente daar nderneemt. Dit geldt k vr de plitie. Speerpunten Bestuur en Organisatie: Deelgemeentebestel p de schp Gekzen burgemeester Gemeentelijke belastingdienst uitbesteden aan Rijk Gemeenteraad naar 30 leden inveren buurtreferenda, p initiatief bevlking f stadsbestuur Verminderen bureaucratie Minder bvenlkale verlegrganen Vergrten dienstverlening gemeente Versbering uitgaven gemeente (wachtgeld, reisjes) Training wethuders in delgericht besturen Ambtenaren met een glimlach aan de balie en p straat Subsidies cnfrm Middelkp 12. Tt slt Leefbaar Rtterdam geeft met dit fractieprgramma zijn visitekaartje af. In de lp van de peride zullen we k ng met een aantal eigen initiatieven en nderwerpen kmen. Wij zijn er van vertuigd dat veel van wat hierbven staat iedereen die werkelijk begaan is met Rtterdam zal aanspreken. Het is nu aan het cllege er wat geds mee te den f iets beters te bedenken. Het staat het cllege vrij ermee m te gaan zals het wil, dat is de demcratie. Het enige wat echter veranderd is vergeleken met vóór nze tijd, is dat er nu echte ppsitie in de gemeenteraad zit, die dat niet npgemerkt 10

11 vrbij zal laten gaan. Wat ns betreft maakt u gebruik van nze ideeën. Wij hpen dat u er iets mee durft te den. 11

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen Meer kpkracht dr echte banen Centen en prcenten vr een gelijkwaardige samenleving Arbeidsvrwaardenagenda FNV in Beweging 2015 Een gelijkwaardige samenleving werkt beter. Een samenleving waarin de verschillen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

! t. s o e. www.rumst.org. t w u

! t. s o e. www.rumst.org. t w u W www.rumst.rg n tekmst! zrge Wijijzrg en vr uw st! m k e t w u r v Wij zrgen! t s m k e t w u r v W Uitndiging De verbuwingen aan het gemeentehuis en mgeving hebben de gemeenschap 2.722.000 eur (110 miljen

Nadere informatie

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % %

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % % Niet-werkende werkzekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze werk? Managementsamenvatting Oktber 2011 UWV WERKbedrijf helpt werkzekenden bij het vinden van een baan en werkgevers bij

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen 1) Vrstel tt afschaffing belasting p drankslijterijen Een tijd geleden werd er dr de regering een hrecaplan vrgesteld. Hierin stnden een aantal maatregelen die dr de betrkken sectr tegejuicht werden, in

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

Grote prijsschommelingen landbouwprijzen en speculatie met voedsel

Grote prijsschommelingen landbouwprijzen en speculatie met voedsel Psitie van de Calitie tegen de Hnger (Januari 2012) Grte prijsschmmelingen landbuwprijzen en speculatie met vedsel Gelet p de tenemende speculatie p de vedselgrndstffenmarkt zal de regering bij de internatinale

Nadere informatie

12VK22-C Verkiezingsprogramma s gelezen op interesse Kerk in Actie in punten over zorg 1 augustus 2012

12VK22-C Verkiezingsprogramma s gelezen op interesse Kerk in Actie in punten over zorg 1 augustus 2012 C. Zrg Interesse Kerk in Actie gaat in het bijznder uit naar Financiering van de zrg, inclusief de systematiek (marktwerking, persnsgebnden budget, verzekeringen etc.) VN-verdrag vr de rechten van mensen

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma M200403 Het MKB en de BV Achtergrnden van de keuze van ndernemers R Braaksma Klaas Bangma Zetermeer, 24 maart 2004 Het MKB en de BV Waarm kiezen ndernemers vr een bepaalde rechtsvrm? En in het bijznder:

Nadere informatie

Niet op barcode schrijven!! Gemeente Bergen op Zoom Reg. Datum: 03/12/2008 Eenheid: GRIFF 1.58

Niet op barcode schrijven!! Gemeente Bergen op Zoom Reg. Datum: 03/12/2008 Eenheid: GRIFF 1.58 * i * Niet p barcde schrijven!! Gemeente Bergen p Zm 108-045785 Reg. Datum: 03/12/2008 Eenheid: GRIFF 1.58 Inspectie Werk en Inkmen Participatie De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502ANDenHaag Wilhelmina van

Nadere informatie

Actieplan Werk maken van de Roosendaalse jeugd

Actieplan Werk maken van de Roosendaalse jeugd Actieplan Werk maken van de Rsendaalse jeugd We willen werk maken van de Rsendaalse jeugd. Je gaat naar schl, hebt werk f leert en werk tegelijk. Dat is vr ns het uitgangspunt. Perspectief vr de jeugd

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

1. er wordt gewerkt in tweetallen (zelfde sector/zelfde klas) 2. er wordt per persoon minimaal 20 uur aan het sectorwerkstuk besteed

1. er wordt gewerkt in tweetallen (zelfde sector/zelfde klas) 2. er wordt per persoon minimaal 20 uur aan het sectorwerkstuk besteed SECTORWERKSTUK schljaar 2017-2018 Casus Het sectrwerkstuk is één van de verplichte nderdelen van het schlexamen binnen de theretische leerweg en gaat ver een thema uit de sectr die je gekzen hebt. Bij

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen handleiding vr begeleiding van mbo-jngeren met eergerelateerde prblemen HANDLEIDING OMGAAN MET EERGERELATEERDE ISSUES VOOR BEGELEIDING VAN MBO-JONGEREN MET EERGERELATEERDE PROBLEMEN Jngeren gaan naar schl

Nadere informatie

Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen

Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen Situering Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Vrijwilligerswerk is nbetaalbaar. Drie uitspraken die in vrijwilligerscampagnes

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie Samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en rganisatie Maart 2015 Algemeen Dit is de samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 van Stichting

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs Zrgplan 1.Passend Onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling nderwijs krijgt dat het beste bij zijn f haar talenten en beperkingen past. Ok de leerlingen met een strnis, ernstige ziekte f

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Zoals bekend hebben we de verdere ontwikkeling van de organisatie van de GGD verbonden aan

Zoals bekend hebben we de verdere ontwikkeling van de organisatie van de GGD verbonden aan GGD Hllands Nrden Dr de wind, met een nieuwe kers naar dezelfde bestemming! Zals bekend hebben we de verdere ntwikkeling van de rganisatie van de GGD verbnden aan 3 speerpunten; - Externe riëntatie versterken

Nadere informatie

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD Haren mei 2015 Initiatiefvrstel Sciaal Platfrm Initiatiefvrstel Onderwerp: Sciaal Platfrm in de gemeente Haren Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD 1. Samenvatting Dit vrstel is een pleidi vr het pzetten van

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders Ter attentie van wethouder Pex Langenberg Per mail aan: j.akkerhuis@rotterdam.nl. Geachte heer Langenberg,

College van burgemeester en wethouders Ter attentie van wethouder Pex Langenberg Per mail aan: j.akkerhuis@rotterdam.nl. Geachte heer Langenberg, Onderwerp: Advies fietsplan Van: Gebiedscmmissie Hillegersberg-Schiebrek E-mail: gebiedscmmissies@rtterdam.nl Datum: 31 maart 2015 Cllege van burgemeester en wethuders Ter attentie van wethuder Pex Langenberg

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

A. Vluchtelingen, migratie en multiculturele samenleving

A. Vluchtelingen, migratie en multiculturele samenleving 12VK22-A Verkiezingsprgramma s gelezen p interesse Kerk in Actie in punten ver vluchtelingen, migratie en multiculturele A. Vluchtelingen, migratie en multiculturele samenleving Interesse Kerk in Actie

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Procedures rond ongewenst gedrag binnen de provincie Zeeland: 1. Hulp van buiten 2. Begeleidingscommissie 3. Vertrouwenspersonen

Procedures rond ongewenst gedrag binnen de provincie Zeeland: 1. Hulp van buiten 2. Begeleidingscommissie 3. Vertrouwenspersonen Prcedures rnd ngewenst gedrag binnen de prvincie Zeeland: 1. Hulp van buiten 2. Begeleidingscmmissie 3. Vertruwenspersnen 1. Hulp van buiten Werknemers kunnen k hulp van buiten de rganisatie inrepen. Veelal

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 08/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020 Subsidieregeling ESF 2014-2020 De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht p de ndersteuning van prjecten p het gebied van actieve inclusie en actief en geznd uder wrden. Algemene infrmatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2015-2020

Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Inhudspgave Visie 1 Missie 1 Uitvering 1 Meer bijen in Nederland 2 Franchisefrmule 2 Educatie 3 Oppervlak drachtplanten vergrten 3 Kansen vr mensen afstand tt de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Verslag. Vergadering : Platform Entree Opleidingen Datum : 10 februari 2012 Verslaglegging : Ellen Heijne, MBO Diensten

Verslag. Vergadering : Platform Entree Opleidingen Datum : 10 februari 2012 Verslaglegging : Ellen Heijne, MBO Diensten Verslag Vergadering : Platfrm Entree Opleidingen Datum : 10 februari 2012 Verslaglegging : Ellen Heijne, MBO Diensten 1. Opening, aanvullingen p de agenda en mededelingen Welkm Antnette Sanders, directeur

Nadere informatie

Dieter Telemans. Laat meer na. door Protos op te nemen in uw testament

Dieter Telemans. Laat meer na. door Protos op te nemen in uw testament Dieter Telemans Laat meer na dr Prts p te nemen in uw testament Vrwrd Geachte mevruw, geachte heer, Vr ns is drinkwater iets heel nrmaal, net als een prper tilet. Over drinkwater en sanitaire vrzieningen

Nadere informatie

3 De positie van armoedebeleid in het Sociaal Domein

3 De positie van armoedebeleid in het Sociaal Domein 3 De psitie van armedebeleid in het Sciaal Dmein Zals eerder beschreven is armede meer dan alleen een financieel tekrt en zijn er raakvlakken met nder andere pleiding, gezndheid en wnen. Zals in hfdstuk

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Samenvatting Docentenhandleiding

Samenvatting Docentenhandleiding Samenvatting Dcentenhandleiding Cursus Selecteren znder vrrdelen: Vr de beste match! Mdule 4 Wettelijke kaders & Regelgeving: handreikingen vr tepassing in de praktijk Dit pleidingsaanbd is tt stand gekmen

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Accountmanagers laten veel kansen liggen

Accountmanagers laten veel kansen liggen Vndelstraat 35e Accuntmanagers laten veel kansen liggen Sinds de crisis zijn de financiële markten structureel veranderd. Vr de crisis kregen de banken veel aanvragen, was het kapitaal veel gedkper en

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave...pag. 1 1. Inleiding...pag. 2 1.1 Kernachtig cultuurbeleid.pag. 2 1.2

Nadere informatie

We doen het samen. Nota Mantelzorg en Vrijwillige inzet 2016-2019. Datum: oktober 2015 Afdeling: Samenlevingszaken

We doen het samen. Nota Mantelzorg en Vrijwillige inzet 2016-2019. Datum: oktober 2015 Afdeling: Samenlevingszaken We den het samen Nta Mantelzrg en Vrijwillige inzet 2016-2019 Datum: ktber 2015 Afdeling: Samenlevingszaken Inhudspgave Inleiding... 2 Hfdstuk 1: Kaders nta... 5 1.1 Wettelijk kader... 5 1.2 Beleidsmatig

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2013 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2013 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitveringsprgramma 2013 Samen werken aan veiligheid in Hf van Twente Inhud Inleiding.. p. 3 Hfdstuk 1 Veilige wn- en leefmgeving p. 4 1.1 Buurtprblemen. p.4 1.2 Onveiligheidsgevel..

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania?

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania? Nummer 3 april 2006 He is het m te leven met Hiv f Aids in Tanzania? Aids is een ziekte die helaas ng niet te genezen is. Ok is Aids een ziekte met veel sciale cnsequenties met name in Afrika. Vaak raken

Nadere informatie

HDV Aalten Fatih Camii

HDV Aalten Fatih Camii HDV Aalten Fatih Camii Bdendijk 12 7121 GK AALTEN INHOUDSOPGAVE Delstelling stichting pagina 1 Organisatie pagina 1 Werven, beheren en besteden van de fndsen pagina 2 Activiteiten pagina 4 Eindwrd pagina

Nadere informatie

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020.

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020. regiraad vergadering 13 februari 2008 agendapunt 12 Onderwerp: Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Bijlage: 1. Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Telichting: In december 2005

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115 Prjectplan van de Stichting BIZ Beverkg peride 2016 2020 V111115 Delstelling en ambitie Een ged nderhuden en veilig bedrijventerrein waar iedereen graag werkt f zaken det is vr alle partijen p de Beverkg

Nadere informatie

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs Vrijdag 30 ktber 2015 Vrntwerp Decreet Gereglementeerde bekenprijs Ecnmische cntext - De gereglementeerde bekenprijs kmt er p vraag van de sectr m de bekenmarkt, die het al vele jaren niet makkelijk heeft,

Nadere informatie

Red levens! Voorkom dat onbevoegden het spoorgebied betreden

Red levens! Voorkom dat onbevoegden het spoorgebied betreden Red levens! Vrkm dat nbevegden het sprgebied betreden Prijzengeld: 5000,- Deadline: zndag 26 augustus 2012 Intrductie PrRail is verantwrdelijk vr de aanleg, het nderhud, de veiligheid en het beheer van

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie