het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer"

Transcriptie

1 het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer

2 het duurzaam beleggen mandaat: beleggen in bedrijven die hun maatschappelijke rol serieus nemen beleggen vereist steeds grotere deskundigheid en vraagt steeds meer tijd Als u uw vermogen niet zelf mag, kunt of wilt beheren én u wilt er zeker van zijn dat uw vermogen in goede handen is, dan is Discretionair Vermogensbeheer de oplossing voor u. U laat het beheer van uw vermogen over aan de professionele vermogensbeheerders van ABN AMRO. Eén van de mogelijkheden van Discretionair Vermogensbeheer is het Duurzaam Beleggen Mandaat. Hiervoor is ABN AMRO een samenwerking op het gebied van aandelenselectie aangegaan met Triodos MeesPierson, een organisatie met een zeer gedegen reputatie op het gebied van duurzaam beleggen. financieel, maar ook duurzaam beleggen Zowel in turbulente tijden als in perioden van stabiele groei is het belangrijk dat bedrijven hun verantwoordelijkheid voor milieu en maatschappij nemen. In de meeste westerse landen, maar ook in bijvoorbeeld Japan wordt de negatieve invloed van economische ontwikkelingen op het milieu en de maatschappij steeds verder teruggedrongen. Dat is van groot belang voor onze generatie, maar ook voor toekomstige generaties. Bij duurzaam ondernemen draait het om een optimale balans te vinden tussen People (sociale aspecten), Planet (milieu-aspecten) en Profit (continuïteit door rentabiliteit). Bedrijven, die deze benadering serieus nemen, hanteren voor zichzelf striktere normen op het gebied van sociale omgeving, milieu en ondernemingsbestuur dan wettelijk is voorgeschreven, en bieden tegelijkertijd uitzicht op solide, financiële resultaten. Dit is de kern bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het Duurzaam Beleggen Mandaat kan daarin een rol spelen door voor u te beleggen in bedrijven die op dit vlak voorop lopen. goede financiële resultaten Bedrijven die het milieu ontzien of zelfs beschermen, een goede relatie nastreven met hun medewerkers en omgeving en een sterk beleid hebben op het gebied van behoorlijk ondernemingsbestuur, vormen zeker op lange termijn in meerdere opzichten vaak een goede belegging. Vele onderzoeken duiden op een verband tussen een behoorlijk ondernemingsbestuur met een sociaalen milieubeleid enerzijds en goede, vaak bovengemiddelde, financiële resultaten anderzijds.

3 samenwerking tussen ABN AMRO en Triodos MeesPierson Om de duurzame aandelenbeleggingen voor u te selecteren maken wij gebruik van de expertise van Triodos MeesPierson (TMP). De specialisten van TMP beheren al jaren duurzame aandelen-, obligatie- en alternatieve beleggingsportefeuilles van vermogende klanten van Triodos Bank en MeesPierson. TMP selecteert aandelen die een zo hoog mogelijke duurzame beoordeling combineren met goede financiële vooruitzichten. ABN AMRO selecteert de obligaties en liquiditeiten en is verantwoordelijk voor de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën. De specialisten van ABN AMRO blijven eindverantwoordelijk, voeren de transacties uit en beheren het mandaat. De portefeuillebeheerders van TMP zijn verantwoordelijk voor de selectie van aandelen. De duurzaamheidsinformatie die TMP gebruikt is afkomstig van researchorganisatie Sustainalytics. Dit is een joint venture van MeesPierson, PGGM en Triodos Bank. Sustainalytics analyseert de duurzaamheid van meer dan 3000 ondernemingen. De score van een onderneming op tien thema s gerelateerd aan economische, sociale en governance criteria geeft een handvat voor het maken van verantwoorde keuzes. De aandelenselectie leidt tot een wereldwijd gespreide portefeuille. De valutarisico s van de beleggingsportefeuille kunnen, afhankelijk van de valutavisie van ABN AMRO, geheel of gedeeltelijk worden afgedekt. toonaangevend in verantwoorde bedrijfsvoering en in duurzaam beleggen Het Duurzaam Beleggen Mandaat is een product dat past bij het streven van ABN AMRO om duurzaamheid steeds verder te integreren in haar bedrijfsvoering. Voor duurzaam vermogensbeheer is TMP dan ook een logische partner. compositie duurzame portefeuille De aandelenportefeuille van uw Duurzaam Beleggen Mandaat bestaat uit individuele aandelen van duurzame ondernemingen. Het overige vermogen wordt voornamelijk belegd in individuele obligaties van West-Europese overheden. Daarnaast kunnen er beleggingsfondsen en gestructureerde producten, zoals certificaten, worden opgenomen waarvan de onderliggende beleggingen in een vergelijkbaar selectieproces op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemings bestuur positief zijn beoordeeld.

4 aandelen voor vermogensgroei De selectie van aandelen op financiële gronden gebeurt aan de hand van een duidelijk beschreven raamwerk. Voorafgaand aan een eventuele selectie worden door TMP aan een gedegen kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Het gaat hierbij in eerste instantie om de waardering van een bedrijf (is het aandeel goed geprijsd?) en de financiële kracht van een bedrijf (balansratio s en rendement). Hiervoor doet TMP zelf aanvullend onderzoek. Tenslotte wordt er gebruik gemaakt van technische analyse in het beleggingsproces voor het vaststellen van het optimale moment voor transacties. Dit raamwerk stelt TMP in staat de wereldwijde aandelenmarkten af te speuren naar aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Bovendien versterkt het werken aan de hand van dit raamwerk de consistentie en de discipline bij de aan- en verkoop van aandelen in de portefeuille. selectieproces duurzame ondernemingen Het beleggingsbeleid van ABN AMRO is uitgangspunt voor de verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën. TMP selecteert voor het aandelengedeelte van de portefeuille de ondernemingen die duurzaamheid combineren met goede financiële vooruitzichten. Zij beoordelen de duurzaamheid van ondernemingen aan de hand van twee invalshoeken: productgerelateerde en procesgerelateerde invalshoeken. productgerelateerde criteria De productgerelateerde criteria sluiten een onderneming uit van selectie voor de portefeuille op basis van haar bedrijfsactiviteiten. Voor het Duurzaam Beleggen Mandaat geldt dat voor onder nemingen die meer dan een bepaald percentage van hun omzet behalen uit de productie van kernenergie, wapens, tabak, bont en/of kansspelen. Producenten van alcohol en bedrijven betrokken bij de adult entertainment industrie worden uitsluitend toegelaten, mits ze aan strikte voorwaarden voldoen. procesgerelateerde criteria De procesgerelateerde criteria beoordelen de wijze waarop een onderneming het geleverde product of de geleverde dienst tot stand brengt. Dit proces omvat zowel het interne productieproces als alle relevante relaties tussen het bedrijf en haar ecologische en maatschappelijke omgeving. TMP kijkt hierbij naar thema s zoals producten, werknemers, samenleving, cliënten en concurrenten, toe leveranciers, bedrijfsethiek en controversiële bedrijfsactiviteiten (waaronder dierproeven, genetische modificatie en bio-industrie). Al deze criteria samen in totaal ongeveer honderd leiden tot een eindoordeel over de onderneming. Op basis daarvan selecteert TMP de ondernemingen voor het aandelengedeelte van het Duurzaam Beleggen Mandaat.

5 alternatieve beleggingen voor verdere spreiding Alternatieve beleggingen hebben als kenmerk dat zij in de regel anders reageren op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Zij verkleinen daarom in het algemeen het risico in beleggingsportefeuilles. Alternatieve beleggingen dragen dus bij een aan betere risicospreiding in uw portefeuille. Daarnaast dragen deze beleggingen ook bij aan de duurzame propositie omdat met deze alternatieve beleggingen in duidelijk duurzame thema s belegd kan worden. Voor alternatieve beleggingen gelden dezelfde eisen aan duurzaamheid als voor de aandelen en obligaties in uw portefeuille. Dit sluit alternatieve beleggingen als hedgefondsen op voorhand uit. Zij hanteren veelal een kortere termijn beleggingshorizon dan reguliere beleggingsfondsen, zijn puur financieel gedreven en niet transparant genoeg om een goede duurzame toetsing van de onderliggende individuele beleggingen uit te voeren. Wel in aanmerking komen bijvoorbeeld fondsen die beleggen in duurzaam gebouwd vastgoed, microfinanciering of duurzame energie.

6 een portefeuille die bij u past Met het Duurzaam Beleggen Mandaat geeft u de vermogensbeheerders van ABN AMRO de opdracht uw vermogen te beheren volgens vooraf overeengekomen uitgangspunten. Uw persoonlijke situatie en doelstellingen vormen het uitgangspunt bij de samenstelling van uw portefeuille. Hierbij is het onder andere van groot belang om te weten welk doel u nastreeft met uw vermogen, wat uw financiële reserves zijn, hoe u staat tegenover het nemen van risico en hoeveel ervaring u hebt met beleggen. De antwoorden op deze vragen bepalen uw risicoprofiel. Op basis van dit profiel wordt uiteindelijk de effectenportefeuille samengesteld. Defensief Matig defensief Matig offensief Offensief Zeer offensief Beleggingshorizon > 5 jaar > 7 jaar > 10 jaar > 12 jaar > 15 jaar Verwacht totaalrendement op jaarbasis 5.3% 5,8% 6,6% 7,3% 7,8% Verwachte risico (standaarddeviatie) 4.5% 7,5% 12,2% 17,1% 20,8% Kans op een negatief rendement elke... jaar 8 4,5 3,4 3 2,8 Bandbreedtes - aandelen 0-30% 10-50% 20-70% 30-90% % - obligaties 30-85% 20-70% 10-55% 0-40% 0-25% - alternatieve beleggingen 0-20% 0-20% 0-30% 0-30% 0-30% - liquiditeiten 0-70% 0-70% 0-70% 0-70% 0-60% Benchmark - aandelen 1) 15% 30% 50% 70% 85% - obligaties 2) 70% 55% 35% 15% 0% - alternatieve beleggingen 3) 10% 10% 10% 10% 10% - liquiditeiten 4) 5% 5% 5% 5% 5% 1 50% MSCI Europa, 40% MSCI Wereld excl. Europa, 10% MSCI Opkomende Markten; MSCI indices zijn gebaseerd op het totaalrendement waarbij netto dividenden worden herbelegd 2 BoA Merrill Lynch EMU Directe Staatsobligaties 1-10 jaar; obligatiebenchmarks zijn op basis van totaal rendement (inclusief coupon) 3 50% GPR-250 Wereld (indirect onroerend goed), 50% 3-maands Euribor + 2% 4 1-maands Euribor De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

7 rendement van uw portefeuille ten opzichte van een benchmark Om te kunnen beoordelen of wij uw portefeuille binnen de vooraf overeengekomen uitgangspunten en risicoprofiel beheren kunt u het rendement van uw portefeuille vergelijken met een benchmark. Dit is een standaard beleggingsportefeuille waarbij op basis van uw risicoprofiel een vast percentage in aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten wordt belegd. Het risico van de standaard beleggingsportefeuille komt overeen met uw risicovoorkeur en rendementsdoelstelling. Het is een objectieve norm om het rendement van uw beleggingsportefeuille tegen af te zetten. De tabel geeft de gehanteerde benchmarks per risicoprofiel weer. offensief of defensief kosten Bij beleggen geldt de regel: hoe meer risico, hoe hoger uw verwacht rendement. Door een hoog percentage aandelen in de portefeuille op te nemen, is het verwachte rendement van de portefeuille hoog, maar neemt ook de kans op sterke koersschommelingen toe. We spreken dan van een offensieve portefeuille. Op korte termijn kan een offensieve portefeuille heftige koers fluctuaties laten zien, zowel omlaag als omhoog. Wilt u de kans op heftige koersschommelingen liever vermijden? Dan past een defensieve portefeuille goed bij u: er wordt een groter deel belegd in obligaties en liquiditeiten. Dit biedt doorgaans meer zekerheid, maar geeft ook een lager verwacht rendement op lange termijn. Voor vermogensbeheer via het Duurzaam Beleggen Mandaat heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor het betalen van een jaarlijkse vergoeding met een variabele kostencomponent, of voor een all-in fee. Daarnaast brengen fondshuizen kosten voor het beheer van de beleggings fondsen in rekening, die ten laste komen van het koersresultaat van de fondsen. Tenslotte wordt indien van toepassing dividendbelasting ingehouden. U kunt uw mandaat op elk moment kosteloos beëindigen. jaarlijkse beheervergoeding met een variabele kostencomponent Ieder jaar brengen wij een vergoeding van EUR 3.000,- plus 0,30% (excl. btw) over de waarde van het beheerde vermogen in rekening. Deze vergoeding wordt telkens berekend over het volume aan het eind van elk kwartaal en per kwartaal in rekening gebracht. Naast deze jaarlijkse beheer vergoeding worden de reguliere kosten voor effectendienstverlening, zoals aan- en verkoopkosten en bewaarloon, in rekening gebracht. U kunt gebruikmaken van deze kostenstructuur vanaf EUR ,-.

8 All-in fee Een andere mogelijkheid is om een all-in fee over de waarde van het beheerde vermogen te betalen, met een minimumbedrag dat afhankelijk is van het profiel waarvoor u gekozen hebt: Naam Risicoprofiel Defensief Matig Defensief Matig Offensief Offensief Zeer Offensief All-in fee per jaar (excl. btw) 1,00% 1,25% 1,25% 1,50% 1,50% Minimum tarief (excl. btw) EUR 5.000,- p.j. EUR 6.250,- p.j. EUR 6.250,- p.j. EUR 7.500,- p.j. EUR 7.500,- p.j. De vergoeding wordt telkens berekend over het volume aan het eind van elk kwartaal en per kwartaal in rekening gebracht. ABN AMRO brengt geen andere kosten in rekening. Zo hoeft u geen aan- en verkoopkosten, bewaarloon of kosten voor dividenduitkeringen of aflossingen te betalen. 40% van de all-in fee wordt belast met BTW; 60% is ervan vrijgesteld. U kunt van deze kostenstructuur gebruikmaken vanaf EUR ,-. risico s Via het Duurzaam Beleggen Mandaat belegt u in individuele aandelen en obligaties, beleggingsfondsen en liquiditeiten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid te profiteren van extra marktkansen met behulp van gestructureerde producten. Als participant in het Duurzaam Beleggen Mandaat loopt u de risico s die gebruikelijk zijn bij een breed gespreide beleggingsportefeuille die is opgebouwd volgens de visie van ABN AMRO. Voor aandelen betekent dit een koersrisico. Voor obligaties betekent dit een debiteurenrisico alsmede een renterisico, die beide hun weerslag kunnen hebben op de koers van een obligatie. Voor beleggings fondsen geldt hetzelfde risico als voor beleggingen in individuele titels aangezien beleggingsfondsen uiteindelijk uit individuele titels zijn samengesteld. Dit betekent koers- en marktrisico. Bepaalde fondsen kunnen echter een afwijkend risico met zich meebrengen indien bijvoorbeeld een fonds gegarandeerd is (in dat geval zal het risico beperkter zijn) of indien er binnen een fonds ook in derivaten of op krediet belegd wordt (in dat geval zal het risico hoger zijn). Daarnaast zijn alternatieve beleggingen soms minder liquide dan traditionele beleggingsfondsen. Dit brengt liquiditeitsrisico met zich mee. Het is dan ook van belang om extra te letten op de kwaliteit van en de spreiding over alternatieve beleggingen. Voor wat betreft liquiditeiten loopt u een debiteurenrisico op de bank waar deze worden ondergebracht. Bij gestructureerde producten loopt u debiteurenrisico op de uitgevende instelling, naast het risico voortkomend uit de specifieke structuur en de ontwikkeling van de onderliggende waarde(n).

9 discretionair vermogensbeheer Het Duurzaam Beleggen Mandaat is één van de mogelijkheden van Discretionair Vermogensbeheer. Andere varianten waaruit u kunt kiezen zijn: het Klassieke Mandaat, met het accent op beleggingen in individuele aandelen en/of obligaties; het Multi Manager Mandaat, met beleggingen in de best gepositioneerde beleggingsfondsen van gerenommeerde fondshuizen, waarmee u direct profiteert van de expertise van externe vermogensbeheerders; het Duurzaam Fondsen Mandaat, waarbij in plaats van individuele aandelen via beleggingsfondsen belegd wordt in bedrijven die een voortrekkersrol hebben op het gebied van duurzaamheid; het Dynamische Asset Allocatie Mandaat, optimaal profiteren van de marktvisie van ABN AMRO via flexibele en dynamische spreiding over de verschillende vermogenscategorieën; het Specifieke Mandaat, met maatwerkoplossingen voor uw speciale wensen op beleggingsgebied. uw voordelen duurzaam beleggen gemak Met het Duurzaam Beleggen Mandaat belegt u alleen in ondernemingen die positief zijn beoordeeld op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. Discretionair vermogensbeheer betekent dat de zorg voor uw vermogen uit handen wordt genomen. Uiteraard hebben wij regelmatig contact met u om de ontwikkeling en het rendement van uw beleggingen te bespreken. Bovendien ontvangt u ieder kwartaal een schriftelijke rapportage over de resultaten en samenstelling van uw portefeuille. professioneel De vermogensbeheerders van ABN AMRO en Triodos MeesPierson behoren tot de top in hun vak. Zij beschikken over actuele kennis en deskundigheid en werken volgens een systematische en helder gestructureerde aanpak. bent u geïnteresseerd? Wilt u meer weten over het Duurzaam Beleggen Mandaat of één van de andere diensten van Discretionair Vermogensbeheer bij ABN AMRO? Uw private banker vertelt u er graag meer over. Kijk ook op onze internetsite:

10 Algemene Disclaimer De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden financiële instrumenten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Effectendienstverlening ABN AMRO en het Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie in dit document juist, volledig of actueel is. ABN AMRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u in dit document wordt aangeboden of het gebruik daarvan. ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit document aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo s). Het is niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie in dit document wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik. US Person Disclaimer Beleggen ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen [ US Persons in de zin van vorenbedoelde wet- en regelgeving]. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/ of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. Handelsregister KvK Amsterdam nr Btw-identificatienr: NL B01.

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie

uw vermogen in beheer

uw vermogen in beheer uw vermogen in beheer professioneel beheer van uw beleggingen Vroeger wilde ik alles in eigen hand houden. Op een gegeven moment drong het tot me door dat dit dus niet werkt. Gaandeweg ben ik steeds meer

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten

Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten Exchange Traded Funds en indexfondsen Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten 2 Wat is een indexproduct? Indexproducten zijn gespreide beleggingen. Ze volgen de beleggingen die deel uitmaken

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Dual Currency Deposit

Dual Currency Deposit Dual Currency Deposit ABN AMRO Bank N.V. is vrijwillig toegetreden tot het moratorium op de commercialisering van bijzonder in gewikkelde gestructureerde producten aan retailbeleggers voorgesteld door

Nadere informatie

ABN AMRO Premium Global Dividend Fund.

ABN AMRO Premium Global Dividend Fund. ABN AMRO Premium Global Dividend Fund. Ieder kwartaal een aantrekkelijk dividendrendement Kans op extra koersrendement Minder beweeglijke waardeontwikkeling Wilt u regelmatig aantrekkelijke inkomsten

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

Beleggen bij Schretlen & Co

Beleggen bij Schretlen & Co Beleggen bij Schretlen & Co 30.0.120 Beleggen bij Schretlen_PMS_V2.indd 1 09-01-14 13:52 Beleggen bij Schretlen & Co Voordat u bij Schretlen & Co gaat beleggen, willen wij u informeren over hoe wij tegen

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Beleggen bij de Rabobank

Beleggen bij de Rabobank Beleggen bij de Rabobank Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Voordat u bij de Rabobank gaat beleggen, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe wij tegen beleggen aankijken, wat we

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen Private Banking richting uw beleggingsdoel beleggen Inhoudsopgave 01_Wat u beweegt, geeft ons richting... 05 02_Passende oplossingen voor iedere belegger... 06 03_Vermogensbeheer: uw belegd vermogen in

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

themarapport aandelen

themarapport aandelen het nieuwe winkelen themarapport aandelen Beleggingscommunicatie 22 juli 2013 In iets meer dan tien jaar tijd heeft internet een revolutie teweeggebracht in de wijze waarop wij winkelen. Door de populariteit

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Beleggen in Fortis ASR fondsen

Beleggen in Fortis ASR fondsen Beleggen in Fortis ASR fondsen 2 3 Beleg met beleid en visie Er zijn uiteenlopende redenen om te beleggen. Denk aan vermogensvorming voor na uw pensioen, aan een extraatje voor uw kinderen of kleinkinderen

Nadere informatie