12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012"

Transcriptie

1 12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012 Antwoorden op de vragen van nu.

2 Handig om te weten voor u aangifte doet Wellicht bent u verhuisd, denkt u na over uw erfenis of hebben er ontwikkelingen in de relationele sfeer plaatsgevonden. Maar zelfs als er voor u weinig veranderd is in 2012, zult u merken dat de aanpassingen in de wetgeving uw aangifte toch kunnen beïnvloeden. In deze folder vindt u belangrijke aandachtspunten in de vorm van 12 tips. Zo hebt u een extra hulpmiddel bij het invullen van uw belastingaangifte. Vanzelfsprekend kunt u voor een persoonlijk advies altijd contact met ons opnemen.

3 12 suggesties voor de aangifte inkomstenbelasting Had uw kind in 2012 een vakantie- of bijbaantje? Dan kan uw kind mogelijk belastinggeld terugvragen. Bijvoorbeeld als de werkgever meer belasting en premies heeft ingehouden dan uw kind na aftrek van heffi ngskortingen moet betalen. Met de (vooraf ingevulde) aangifte inkomstenbelasting 2012 kan uw kind het te veel ingehouden bedrag over dat jaar terugvragen. Binnen 5 jaar moet het verzoek om teruggaaf worden ingediend. U vindt meer informatie op de site van de Belastingdienst: zoek op bijbaan. 2. Giften aan ANBI s zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling die door de Belastingdienst is erkend. Voor de giftenaftrek geldt een drempel (1% van het totale inkomen in alle boxen met een minimum van 60 euro voor alle giften gezamenlijk) en een plafond (10% van het totale inkomen in alle boxen). Dat betekent dat de giften pas aftrekbaar zijn voor zover ze samen meer bedragen dan de drempel. Het plafond is het maximum. Ook het afzien van kostenvergoedingen kan onder voorwaarden een gift zijn. Bij een periodieke gift aan een ANBI gelden bovengenoemde drempel en plafond niet. Hierdoor kan de gehele periodieke gift in aftrek worden gebracht als het belastbaar inkomen hoog genoeg is. Daarvoor is wel een notariële akte van schenking vereist. Hierin moeten de verplichtingen tot het doen van jaarlijkse, vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen of verstrekkingen gedurende ten minste 5 jaar zijn vastgelegd.

4 3. Uitgaven voor levensonderhoud voor kinderen tot 21 jaar zijn onder voorwaarden tot bepaalde vaste bedragen aftrekbaar. De hoogte van de aftrekpost is onder andere afhankelijk van de leeftijd van het kind. U moet het kind ook ten minste in belangrijke mate hebben onderhouden en de kosten moeten op uw inkomen drukken. Daarvoor moet u in 2012 minimaal 408 euro per kwartaal hebben betaald voor het levensonderhoud van het kind. De aftrekpost wordt niet geaccepteerd als het kind over eigen inkomen en/ of vermogen beschikt om in diens levensonderhoud te kunnen voorzien. Voor het kind mag ook geen recht op kinderbijslag of studiefi nanciering bestaan. 4. Bezit uw minderjarig kind effecten? Dan wordt de dividendbelasting die bij het kind is ingehouden, toegerekend aan de ouder die aangifte doet van het vermogen van het kind. De dividendbelasting wordt dan verrekend met de inkomstenbelasting die de ouder moet betalen. 5. Bent u in 2009 of later verhuisd en hebt u uw vorige eigen huis nog niet verkocht? Dan blijft de fi nancieringsrente (ook) in de aangifte inkomstenbelasting 2012 aftrekbaar in box 1. Mits dat huis leegstaat en te koop. In 2013 vervalt deze renteaftrek als u in 2009 het vorige eigen huis hebt verlaten. Dan behoort dat huis tot box Als u een restschuld hebt op uw oude woning (voormalige hoofdverblijf) na verkoop, dan kan de fi nancieringsrente over die restschuld aftrekbaar zijn. De restschuld moet hiervoor zijn ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december Het gaat daarbij meestal om het moment van levering bij de notaris.

5 7. Kosten die rechtstreeks verband houden met het opnemen, verlengen of afl ossen van een geldlening voor uw hoofdverblijf zijn fi scaal aftrekbaar van het inkomen in box 1. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor werkzaamheden die behoren tot de taak van een adviseur bij het aangaan van een eigenwoningschuld en kosten die rechtstreeks verband houden met het aangaan van die schuld. De kosten zijn aftrekbaar in het jaar waarin zij worden betaald, mits de lening daadwerkelijk wordt afgesloten. Als de kosten in termijnen worden voldaan, bestaat recht op aftrek bij betaling van elke termijn. 8. Heeft u in 2012 boeterente betaald bij het oversluiten of afl ossen van de eigenwoningschuld voor uw hoofdverblijf? Dan mag u de boeterente in box 1 in aftrek brengen. De rente over meegefi nancierde boeterente is niet aftrekbaar. 9. Heeft u of heeft uw partner de gezamenlijke eigen woning (hoofdverblijf) defi nitief verlaten? Hoewel het pand dan voor de vertrokken ex-partner geen hoofdverblijf meer is, blijft de rente onder bepaalde voorwaarden voor de vertrokken ex-partner nog 2 jaar aftrekbaar. 10. Voor uw vakantiewoning in box 3 geldt de WOZ-waarde. Voor uw vakantiewoning in het buitenland gelden dezelfde waarderingsregels. Voor een woning in het buitenland kan in de belastingaangifte om vermindering van belasting worden gevraagd. U kunt dit in het onderdeel vrijstellingen en verminderingen doen. De vermindering bedraagt (kort gezegd) 1,2% van het positieve verschil tussen de waarde van de buitenlandse woning en de schulden voor de buitenlandse woning. De vermindering staat los van de vraag of u in het buitenland daadwerkelijk inkomstenbelasting betaalt over de (inkomsten uit de) woning. Bent u in het verleden vergeten om te vragen om deze belastingvermindering, terwijl u daar wel recht op had? Dan is het raadzaam contact op te nemen met de Belastingdienst. De belastinginspecteur kan onjuiste belastingaanslagen, tot maximaal 5 jaar terug, alsnog ambtshalve verminderen.

6 11. Erfbelastingschulden kunt u als schuld in box 3 in aanmerking nemen. Ook als u hiervoor nog geen (voorlopige) aanslag hebt ontvangen. 12. Voor bepaalde beleggingen gelden in 2012 vrijstellingen in box 3. Het betreft (1) maatschappelijke beleggingen (dat zijn erkende groene beleggingen en sociaal-ethische beleggingen) en (2) beleggingen in durfkapitaal (dat zijn beleggingen in fi scaal erkende durfkapitaalfondsen indirecte beleggingen en bepaalde leningen aan startende ondernemers directe beleggingen en bepaalde culturele beleggingen). Voor iedere categorie geldt een vrijstelling van euro per fi scaal partner. Het vrijstellingsbedrag geldt dus voor alle maatschappelijke beleggingen gezamenlijk en hetzelfde bedrag geldt ook voor de beleggingen in durfkapitaal gezamenlijk. Naast de bovenstaande vrijstelling kan een heffi ngskorting voor deze beleggingen, met uitzondering van de indirecte beleggingen in durfkapitaal, worden geclaimd van 0,7% van het op 1 januari 2012 vrijgestelde bedrag in box 3. Per 2013 gelden de vrijstelling en de heffi ngskorting nog alleen voor erkende groene beleggingen.

7 Altijd een persoonlijk advies Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken voor een persoonlijk advies? Neem dan contact op met uw kantoor of uw adviseur.

8 Over ABN AMRO ABN AMRO Bank N.V. is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam (Nederland). Het telefoonnummer is ( 0,10 per minuut). Het internetadres van ABN AMRO Bank N.V. is abnamro.nl. ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer ABN AMRO Bank N.V. kan optreden als: aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten; bemiddelaar van betaal-, spaar-, krediet- en verzekeringsproducten; beleggingsonderneming voor alle beleggingsdiensten, beleggingsactiviteiten en nevendiensten. Informatie over de klachtenregeling van ABN AMRO Bank N.V. en de geschilleninstanties waarbij ABN AMRO Bank N.V. is aangesloten, kunt u vinden op abnamro.nl/allesnaarwens of opvragen via telefoonnummer U kunt ook de brochure Alles naar wens aanvragen, waarin u leest hoe u opmerkingen, suggesties of een klacht kenbaar kunt maken. ABN AMRO Bank N.V. is ingeschreven in het Handelsregister KvK te Amsterdam onder nummer Het BTW-identificatienummer van ABN AMRO Bank N.V. is NL B01. Over deze brochure De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden financiële instrumenten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Effectendienstverlening ABN AMRO en het Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie in dit document juist, volledig of actueel is. ABN AMRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u in dit document wordt aangeboden of het gebruik daarvan. ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit document aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo s). Het is niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie in dit document wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

uw hypotheek in 6 stappen

uw hypotheek in 6 stappen uw hypotheek in 6 stappen Van offerte tot aankoop van uw woning 2 3 Na het adviesgesprek besluit u om een offerte aan te vragen. Wat zijn de volgende stappen? uw hypotheek in 6 stappen Stap 1: offerte

Nadere informatie

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning hypotheken Kies de beste lening voor uw woning kies de beste lening voor uw woning Een hypotheek is een lening voor uw woning Over geld lenen en terugbetalen. 04 Uw woning en de belasting Welke belastingvoordelen

Nadere informatie

na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden

na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ook nú zijn we er voor u Het verlies van een dierbare is een aangrijpende gebeurtenis. Als nabestaande moet u veel regelen. Wij

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

gegevens aangifte inkomstenbelasting

gegevens aangifte inkomstenbelasting Gegevens aangifte inkomstenbelasting Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

alles goed achterlaten

alles goed achterlaten alles goed achterlaten Wat u zelf kunt regelen Informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Evi Beheer. Achter de schermen

Evi Beheer. Achter de schermen Evi Beheer Achter de schermen De kennis van een private bank, maar dan online. Dat is Evi. En of u nu een grote of kleine belegger bent, Evi helpt u om uw geld te beleggen gericht op behoud en groei van

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

themarapport aandelen

themarapport aandelen het nieuwe winkelen themarapport aandelen Beleggingscommunicatie 22 juli 2013 In iets meer dan tien jaar tijd heeft internet een revolutie teweeggebracht in de wijze waarop wij winkelen. Door de populariteit

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Voordeel uit sparen en beleggen

Voordeel uit sparen en beleggen Had u in 2014 bezittingen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan is het voordeel uit sparen en beleggen een vast rendement van 4% van uw Nederlandse en niet-nederlandse bezittingen samen,

Nadere informatie