Dual Currency Deposit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dual Currency Deposit"

Transcriptie

1 Dual Currency Deposit

2 ABN AMRO Bank N.V. is vrijwillig toegetreden tot het moratorium op de commercialisering van bijzonder in gewikkelde gestructureerde producten aan retailbeleggers voorgesteld door de FSMA. Dit houdt geen beoordeling in van het risicovol karakter van het product. Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd als bijzonder ingewikkeld voor retailbeleggers zoals bepaald in het moratorium van de FSMA op de commercialisering van bijzonder ingewikkelde gestructureerde producten. Huidig document wordt enkel gericht aan cliënteel dat beschikt over een roerend vermogen bij ABN AMRO BANK N.V. dat groter is dan EUR en dat een belegging in dit gestructureerd product toelaat met het deel van het roerend vermogen bij ABN AMRO BANK N.V. dat EUR overschrijdt. Meer informatie over het moratorium is beschikbaar op de website Een Dual Currency Deposit of DCD is een kortlopende investering die beleggers de mogelijkheid biedt om van een substantieel hoger rendement te genieten bij matige wisselkoersschommelingen. Het is zeer geschikt voor beleggers met een vermogen in meer dan één valuta, met investeringsplannen in een vreemde valuta, of met een duidelijke valutavisie. Een DCD is interessant indien u het niet erg vindt als de hoofdsom en interest geconverteerd worden naar een alternatieve valuta. Hoe meer risico u bereid bent te nemen, hoe hoger het potentieel rendement. Het rendement is afhankelijk van meerdere variabelen zoals onder andere: valutapaar, looptijd (maatwerk), marktrentes en volatiliteit van de valuta s. Productbeschrijving Voor elke valutavisie bestaat er een DCD variant: up of down. Bij een up-variant wordt de hoofdsom in de basisvaluta terugbetaald indien de spotkoers op gelijk is aan of onder de conversiekoers staat. Als de spotkoers op boven de conversiekoers staat wordt de hoofdsom plus interest in de alternatieve valuta terugbetaald. Voor een down-variant geldt het omgekeerde. De hoofdsom wordt in de basisvaluta terugbetaald indien de spotkoers op gelijk is aan of boven de conversiekoers staat. Indien de spotkoers op onder de conversiekoers staat wordt de hoofdsom plus interest in de alternatieve valuta terugbetaald. Een DCD is een gestructureerd maatwerk product, dat een traditioneel deposito combineert met de verkoop van een valutaoptie. De belegger gaat akkoord met een in overleg vastgestelde conversiekoers op een overeengekomen alternatieve valuta. Door de verkoop van een optie, op die vooraf afgesproken wisselkoers, kunnen investeerders hun rendement substantieel verhogen. Het deposito wordt geplaatst bij ABN AMRO Bank N.V.

3 Basis parameters Minimale hoofdsom van het deposito: EUR of de tegenwaarde daarvan in een andere overeengekomen valuta ( de basisvaluta ); Aanvaarde valuta s: alle belangrijke valuta s inclusief maar niet beperkt tot EUR, USD, GBP, CHF, NOK, AUD, CAD, ZAR, NZD, JPY, SEK, SGD, HKD; Bij aanvang wordt interestpercentage, conversiekoers en variant (up of down) vastgesteld; interest is onderhevig aan roerende voorheffing; Minimale looptijd is 1 week; Maximale looptijd is 1 jaar; Conversie naar de bij aanvang bepaalde alternatieve valuta in geval de effectieve spotkoers van het valutapaar hoger (bij up-variant) of lager (bij down-variant) staat de (twee werkdagen voor de einddatum); De interest wordt uitbetaald in de valuta van de uitbetaalde hoofdsom. Bijgevolg wordt de interest in geval van conversie van de hoofdsom mee geconverteerd naar de alternatieve valuta en uitbetaald samen met het deposito op einddatum; DCD s kunnen niet overgeboekt worden naar een andere rekening, al dan niet bij een andere bank; DCD s kunnen door de cliënt niet vroegtijdig beëindigd worden en zijn niet verhandelbaar; Gedetailleerde informatie vindt u ook in de Dual Currency Deposit overeenkomst. Doelgroep Dit product is alleen geschikt voor u als u over een ruime ervaring beschikt met betrekking tot de valutamarkten. Dit product is zeer geschikt indien u vermogen in meer dan één valuta hebt of indien u investeringsplannen hebt in een vreemde valuta. Raadpleeg uw Private Banker of Beleggingsadviseur over uw beleggingsprofiel. Risico s Kredietrisico: alle posities worden aangehouden in de boeken van ABN AMRO Bank N.V. De ratings voor ABN AMRO Bank N.V. op 1 januari 2013 zijn: A voor S&P; A2 voor Moody s; and A+ voor Fitch, met een stabiele outlook voor alle ratings. Marktrisico: een DCD is geen kapitaal gegarandeerd product. De investeerder loopt het risico dat de verwachte marktontwikkelingen betreffende wisselkoersen niet uitkomen waardoor de conversiekoers ongunstiger is dan de geldende spotkoers. Daardoor kan het rendement op het geïnvesteerde vermogen nihil of zelfs negatief zijn. ABN AMRO Bank behoudt zich het recht voor, bij marktverstorende omstandigheden, DCD s vroegtijdig te beëindigen. Kosten Er worden geen afzonderlijke aan- en verkoopkosten in rekening gebracht. De kosten van het structureren van de DCD door de Bank zijn afhankelijk van de omvang, de complexiteit, het valutapaar en de looptijd van de transactie, en worden in de rente verwerkt. De interest is onderhevig aan roerende voorheffing. Liquiditeitsrisico: een DCD is niet verhandelbaar noch transfereerbaar, en kan door u niet vroegtijdig beëindigd worden. Let op: direct na afsluiting wordt de hoofdsom aan uw rekening onttrokken en telt die gedurende de looptijd niet mee bij de bepaling van uw bestedingsruimte.

4 Toelichting werking DCD up-variant: Voorbeeld: investering in EUR en de alternatieve valuta is USD. Stel dat de huidige spotkoers EUR/USD 1,387 is en u verwacht dat deze niet sterk zal stijgen. Dan kiest u een conversiekoers boven de huidige spotkoers EUR/USD, bijvoorbeeld op 1,395. Indien de spotkoers EUR/USD op om uur a.m. New York tijd boven de vooraf bepaalde conversiekoers ligt, worden de hoofdsom en interesten geconverteerd naar de alternatieve valuta (in dit geval USD) tegen de vooraf afgesproken conversiekoers. Indien de spotkoers EUR/USD op kleiner dan of gelijk is aan de conversiekoers, dan worden de hoofdsom en interesten uitbetaald in de valuta van de investering (in dit geval EUR). Up-variant DCD rente Terugbetaling in Rendement Markt rente Terugbetaling in basisvaluta Return alternatieve valuta 0 Spotkoers < Conversiekoers Spotkoers op expiratie < Spotkoers Scenario s Up-variant DCD looptijd: 1 jaar DCD hoofdsom: EUR Alternatieve valuta: USD Expiratiedatum (Fixing Date): 2 bankwerkdagen voor het aflopen van het deposito, om uur a.m. New York tijd. DCD interest % p.a.: 5% Conversiekoers: 1,395 Spotkoers op startdatum: 1,387 Scenario 1 EUR/USD spotkoers is hoger Scenario 2 EUR/USD spotkoers is gelijk aan de conversiekoers op Scenario 3 EUR/USD spotkoers is lager EUR/USD spotkoers 1,48 1,395 1,31 op Hoofdsom + rente* USD EUR EUR Jaarlijks rendement versus spotkoers op ,40 EUR - 1,03 % EUR EUR Berekening (( * 1,395)/1,48) ( ) ( ) * Bruto rente onderhevig aan Roerende Voorheffing (25%) 1 1 Onder voorbehoud van wijzigingen van het belastingsregime. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Private Banker.

5 Toelichting werking DCD down-variant: Voorbeeld: investering in USD en de alternatieve valuta is EUR. Stel dat de huidige spotkoers EUR/USD 1,387 is en u verwacht dat deze niet sterk zal dalen. Dan kiest u een conversiekoers lager dan de huidige spotkoers EUR/USD, bijvoorbeeld op 1,37. Indien de spotkoers EUR/USD op om uur a.m. New York tijd lager dan de vooraf bepaalde conversiekoers ligt worden de hoofdsom en interesten geconverteerd naar de alternatieve valuta (in dit geval EUR) tegen de vooraf afgesproken conversiekoers. Indien de spotkoers EUR/USD op groter dan of gelijk is aan de conversiekoers, dan worden de hoofdsom en interesten uitbetaald in de valuta van de investering (in dit geval USD). Down-variant DCD rente Return Rendement Markt rente Terugbetaling in alternatieve valuta Terugbetaling in basisvaluta 0 Spotkoers < Conversiekoers Spotkoers op expiratie < Spotkoers Scenario s Down-variant DCD looptijd: 1 jaar DCD hoofdsom: USD Alternatieve valuta: EUR Expiratiedatum (Fixing Date): 2 bankwerkdagen voor het aflopen van het deposito, om uur a.m. New York tijd. DCD interest % p.a.: 5% Conversiekoers: 1,37 Spotkoers op startdatum: 1,387 Scenario 1 EUR/USD spotkoers is hoger Scenario 2 EUR/USD spotkoers is gelijk aan de conversiekoers op Scenario 3 EUR/USD spotkoers is lager EUR/USD spotkoers 1,45 1,37 1,29 op Hoofdsom + rente* USD USD ,34 EUR Jaarlijks rendement versus spotkoers op USD USD ,39 USD - 1,13 % Berekening ( ) ( ) (( / 1,37)* 1, * Bruto rente onderhevig aan Roerende Voorheffing (25%) 1 1 Onder voorbehoud van wijzigingen van het belastingsregime. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Private Banker.

6 DISCLAIMER Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico s verbonden aan dit product en moeten weloverwogen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot dit product, zo nodig in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij in aanmerking moet worden genomen of dit product past binnen hun eigen beleggingsbeleid. De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/ of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden financiële instrumenten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Effectendienstverlening ABN AMRO die deel uitmaken van de algemene bankvoorwaarden van ABN AMRO en verkrijgbaar zijn via www. abnamro.be. Dit product is tevens onderworpen aan de bepalingen van de Dual Currency Deposito Overeenkomst. Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie in dit document juist, volledig of actueel is. ABN AMRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u in dit document wordt aangeboden of het gebruik daarvan. ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit document aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo s). Het is niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie in dit document wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik. ABN AMRO is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen [ US Persons in de zin van vorenbedoelde wet- en regelgeving]. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. Deze brochure is geproduceerd op 1 maart ABN AMRO Bank N.V. met maatschappelijke zetel te 1082 PP Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 10, Nederland, KvK Amsterdam Belgisch bijkantoor, Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Berchem, België, Griffie Rechtbank van Koophandel Antwerpen (RPR) BTW BE ( ABN AMRO ) is de uitgevende instelling. AAPB - April 2013

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

uw vermogen in beheer

uw vermogen in beheer uw vermogen in beheer professioneel beheer van uw beleggingen Vroeger wilde ik alles in eigen hand houden. Op een gegeven moment drong het tot me door dat dit dus niet werkt. Gaandeweg ben ik steeds meer

Nadere informatie

Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten

Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten Exchange Traded Funds en indexfondsen Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten 2 Wat is een indexproduct? Indexproducten zijn gespreide beleggingen. Ze volgen de beleggingen die deel uitmaken

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012

12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012 12 TIPS VOOR UW INKOMSTENBELASTING 2012 Antwoorden op de vragen van nu. Handig om te weten voor u aangifte doet Wellicht bent u verhuisd, denkt u na over uw erfenis of hebben er ontwikkelingen in de relationele

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

themarapport aandelen

themarapport aandelen het nieuwe winkelen themarapport aandelen Beleggingscommunicatie 22 juli 2013 In iets meer dan tien jaar tijd heeft internet een revolutie teweeggebracht in de wijze waarop wij winkelen. Door de populariteit

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Goldman Sachs Traders

Goldman Sachs Traders Goldman Sachs Traders Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Traders Inhoudsopgave Traders nader bekeken 8 Belangrijke informatie 17 Verklarende woordenlijst 27 Een belegging in

Nadere informatie

beleggingsfondsen fondslijst overzicht AANDELEN FONDSNAAM VALUTA KOERS RENDEMENT

beleggingsfondsen fondslijst overzicht AANDELEN FONDSNAAM VALUTA KOERS RENDEMENT beleggingsfondsen fondslijst overzicht FINANCIAL FOCUS Gegevens per 6 augustus 2015 abnamromeespierson.nl financialfocus.nl ok k Twitter Twitter LinkedIn Google + + My Space Tumblr Bebo are Delicious Digg

Nadere informatie

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten Certificaten Beleg eenvoudig, beleg Certificaten 2 Certificaten Eenvoudig inspelen op kansrijke beleggingsthema s met Certificaten van RBS. Wanneer koopt u een Certificaat? Een Certificaat is een eenvoudig

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een obligatie? 3 Definitie 3 Verschillen tussen aandelen en obligaties

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie