Management. Anders Organiseren O2A5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management. Anders Organiseren O2A5"

Transcriptie

1 Management Anders Organiseren O2A5 Opdrachtgever O2A5 Bert van der Lee Opgesteld door Henk Norder, Hanneke Oosting en Bert van der Lee Kenmerk Datum 19 Februari 2015 fe

2 Samen werken aan kwaliteit in nieuwe tijden Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Organogram en routekaart 3 3 Benoemingsprocedure clusterdirecteur 6 4 Actieplan geen clusterdirecteur 9 Bijlage I Functieomschrijving clusterdirecteur 11 Bijlage II Flowchart 17

3 1 Inleiding Pagina 2 van 14 In het najaar van 2014 is na zorgvuldig overleg met alle betrokken interne en externe partijen besloten om onderwijsteams te introduceren. In de vastgesteld notitie Contourenschets ombuiging O2A5 plan van aanpak staat dit uitgebreid beschreven. Deze notitie gaat met name in op het invoeren van de managementstructuur passend bij de visie op de inrichting van onderwijsteams. Deze notitie heeft vier hoofdstukken. Achtereenvolgens wordt ingegaan op 1. Organogram en routekaart 2. Benoemingsprocedure clusterdirecteur 3. Functieomschrijving 4. Actieplan met betrekking tot directeuren die geen clusterdirecteur willen of kunnen worden. Na uitvoerige inspraak rondes is deze notitie aangepast. De vele adviezen die door de bestuurder zijn overgenomen staan in een aparte notitie en maken integraal onderdeel uit van het plan van aanpak. 2 Organogram en routekaart Hieronder zijn twee organogrammen opgenomen. De eerste beschrijft de huidige situatie, de tweede de situatie na de herschikking. Figuur 1. Organogram huidige situatie Pagina 3 van 19

4 Goed is om met name de positie van de regiodirecteuren nog even te beschrijven. Op dit moment zijn er naast de directeuren en het bestuursbureau zgn. regiodirecteuren. De inzet van de regiodirecteuren is in de afgelopen jaren al aangepast, denk aan de omvang en de taken van betreffende medewerkers. Tijdens de besprekingen om te komen tot onderwijsteams is regelmatig gesproken over het belang en de toegevoegde waarde van betreffende medewerkers. De naam regiodirecteur past niet meer in de nieuwe structuur en vervalt na 1 augustus Naast de vele zaken die door hen worden opgepakt, zijn vier aandachtsgebieden van cruciaal belang. Dat zijn onderwijskwaliteit, personele aangelegenheden, huisvesting en interim management. Om voor O2A5 de transitiefase (de overgangsfase) augustus augustus 2017 naar onderwijsteams geolied te laten verlopen, zijn deze aandachtsgebieden van belang en moeten ze zichtbaar en krachtig worden belegd. Des te meer omdat de voorzitter van het bestuur ook een relevante externe taak heeft. Namelijk in een krachtige interactie met SWV én, gemeentes, collegabesturen O2A5 te positioneren als een professionele onderwijsorganisatie, die ruimte krijgt om de leerlingen maximaal te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Tijdens de transitiefase naar onderwijsteams is het van belang om de aandacht op de onderwijskwaliteit maximaal te houden. Het zal niet de eerste keer zijn, dat bij een structuurverandering de focus op de structuur ligt en niet op de inhoud. Op dit moment is de kwaliteitszorg belegd bij een regiodirecteur. Voor de continuïteit is het goed om hiervan te maken de manager kwaliteitsbeleid. Hierbij is sprake van een werktijdfactor van 0,8 fte (was 1fte) Hetzelfde geldt voor de regiodirecteur met de portefeuille personeel. De transitie van onderwijsteams vraagt ook veel van de medewerkers zelf. Van belang is dus vanaf de eerste dag een professionele vinger aan de pols te houden rondom de personele ontwikkelingen. Competentiemanagement en mobiliteit zullen twee relevante begrippen zijn. Om deze continuïteit te waarborgen wordt dit de manager personeelsbeleid. Hier is sprake van een werktijdfactor van 0,5 fte.( was ook nu aan de orde). Het derde aandachtsgebied is de huisvesting. Het spreekt voor zich dat de krimp van het aantal leerlingen zijn weerslag heeft op het aantal en de omvang van de schoolgebouwen. Ook bij de ontwikkeling van kindcentra is huisvesting een belangrijke aandachtsgebied. Tot slot speelt de recente overheveling van het gemeentelijk onderhoud naar het schoolbestuur hierbij ook een rol.

5 Dit wordt ondergebracht bij de manager accommodatiebeleid voor een omvang van 0.3 fte. Dit was ook in de bestaande situatie aan de orde. Deze managersfuncties worden tijdelijk ingevuld. Bij de tussenevaluatie (midden 2016) en de eindevaluatie (midden 2017) worden deze functies op hun toegevoegde waarde getoetst. Afhankelijk van deze evaluaties wordt besloten hoe hier na 1 augustus 2017 mee wordt omgegaan. Zoals eerder is vermeld is de externe rol van de voorzitter van het bestuur zeer relevant. Het heeft de voorkeur om de leiding van de onderwijsteams voor de komende twee jaar te beleggen bij de manager onderwijsteams, waarbij de werktijdfactor 0,5 fte past. (was voorheen 2 keer 0.5). Het betreft hier een tijdelijke functie. Ook deze functie valt onder de evaluatie, zoals genoemd bij de andere managersfuncties. Het aandachtsgebied interim-management is ondergebracht bij de projectclusterdirecteur. Zie hiervoor hoofdstuk 3. Bovengenoemde functies zijn nog niet opnieuw beschreven en als zodanig inhoudelijk uitgewerkt en opnieuw gewaardeerd in een functiewaardering. Wanneer deze bovengenoemde lijn wordt gevolgd, zal dit zo spoedig mogelijk moeten worden uitgewerkt, zo mogelijk voor 30 maart Onderdelen van deze werkzaamheden staan in het functieboek beschreven bij de functie van regiodirecteur. Van belang is natuurlijk dat er een tussen- en een eindevaluatie plaatsvindt in de periodes midden 2016 en voor 1 augustus 2017 rondom de invoering van de onderwijsteams. Deze evaluatie kan uiteraard leiden tot aanpassingen binnen de organisatie van O2A5 vanaf 1 augustus Voor 1 mei 2015 wordt het evaluatiekader en de evaluatiewijze vastgesteld. Op basis van een nog op te stellen notitie. Dit alles vanuit het motto: Al doende leert men. Pagina 5 van 19

6 Benoemingsprocedure clusterdirecteur Ombuiging O2A5 In het kader van de ombuiging van de organisatie van O2A5 zullen clusterdirecteuren worden benoemd. Er worden per 1 augustus 2015 vijf clusters gevormd. Per cluster worden clusterdirecteuren benoemd. De omvang per cluster is als volgt: A. Lingewaal 1,5 fte B. Leerdam 3,5 fte C. Zederik / Vianen 2,5 fte D. Giessenlanden 2,3 fte E. Molenwaard 2,5 fte Norm directie fte en taakverdeling. Om voldoende fte directie te hebben per cluster, wordt de norm 0,2 fte per 50 kinderen gehanteerd. In specifieke situaties kan op bestuursniveau worden besloten om de norm naar boven op beneden gemotiveerd bij te stellen. Op basis van deze norm zal 12,3 fte (cluster) directie worden benoemd. Binnen elk cluster wordt een eindverantwoordelijke van de (cluster) directie benoemd. De eindverantwoordelijke clusterdirecteur ontvangt hiervoor een (tijdelijke) toelage. Per cluster zal na benoeming de taakverdeling tussen de clusterdirecteuren nader worden uitgewerkt. De voorkeur gaat hierbij uit naar een themaverantwoordelijkheid (of portefeuille). Deze taakverdeling wordt jaarlijks geëvalueerd en kan op basis hiervan worden aangepast. Er kan bijvoorbeeld rekening gehouden worden met voorkeur (talenten) voor een onderscheid in onderwijskundig en organisatorisch leiderschap of een geografische verdeling. Op dit moment is er binnen O2A5 een vaste interim-manager. Dit is een van de huidige regiodirecteuren. In de praktijk blijkt dit goed te werken. Om deze situatie te continueren wordt een extra clusterdirecteur benoemd. Dit is een zgn. projectclusterdirecteur. Naast het beschikbaar zijn als interim-clusterdirecteur is hij/zij verantwoordelijk voor een of meerdere (nader te bepalen) projecten binnen O2A5. Vertrouwenscommissie Om dit benoemingsproces zorgvuldig te begeleiden wordt een vertrouwenscommissie samengesteld. Deze commissie bestaat uit: - Extern/onafhankelijk commissielid namelijk de heer B. Verwijmeren - Voorzitter van het bestuur van O2A5 (Bert van der Lee) - 2 GMR leden (1 ouder en 1 personeelslid) De vertrouwenscommissie wordt begeleid door Henk Norder (Penta Rho). Hij zal de rol van onafhankelijk gespreksleider op zich nemen. Stappenplan benoemingsprocedure Alle huidige directeuren van O2A5 mogen deelnemen aan de benoemingsprocedure. Indien een directeur niet wenst deel te nemen dan wordt dit schriftelijk kenbaar gemaakt bij de voorzitter van het bestuur en komt de directeur automatisch in het traject van flankerend beleid. Pagina 6 van 19

7 De benoemingsprocedure bestaat uit de volgende stappen: - Alle huidige directeuren (in een vast dienstverband) kunnen kenbaar maken of ze willen deelnemen aan de benoemingsprocedure en kunnen hierbij hun wensen/voorkeuren aangeven. Hiervoor is een profielschets opgesteld. Iedere directeur schrijft hiervoor een motivatiebrief ter attentie van de voorzitter van het bestuur voor 10 maart a.s.. - De vertrouwenscommissie voert gesprekken met geïnteresseerde kandidaten. - Door de vertrouwenscommissie voorgedragen kandidaten krijgen een assessment. - Kennismaking van de te benoemen clusterdirectie met een delegatie van het betreffende onderwijsteam. - De clusterdirecteur(en) wordt benoemd door de voorzitter van het bestuur van O2A5 (Bert van der Lee) na advies van de vertrouwenscommissie, delegatie onderwijsteams en assessment. - Communicatie over de benoemingen naar medewerkers en ouders. Belangrijk (uit het overleg met de vakbonden): Voor huidige directeuren die niet worden benoemd als directie in het nieuwe cluster zal in goed overleg met de voorzitter van het bestuur van O2A5 andere werkzaamheden worden gezocht (via flankerend beleid). Vooraf aan dit traject zijn ambitiegesprekken gevoerd met alle huidige directeuren door de voorzitter van het bestuur. In deze gesprekken is een eerste verkenning geweest m.b.t. de functie van clusterdirecteur. 1. Gesprekken met vertrouwenscommissie De vertrouwenscommissie komt met een voorstel tot benoeming van de kandidaten per cluster aan de voorzitter van het bestuur. Voor elk onderwijsteam wordt één clusterdirecteur (als zijnde de eerste voorzitter) en de overige clusterdirecteuren (afhankelijk van de grootte van de cluster wordt het aantal fte bepaald) voorgedragen. Binnen de vertrouwenscommissie wordt gestreefd naar unanimiteit. De voorzitter van het bestuur bepaalt of de voorgestelde clusterdirecteuren door kunnen gaan naar het assessment of dat er mogelijkerwijs zwaarwegende argumenten zijn om van het voorstel van de vertrouwenscommissie af te wijken. 2. Assessment Alle directeuren die op basis van stap 1 als mogelijke clusterdirecteur naar voren komen, doen mee aan het assessment. Dit (ontwikkel) assessment wordt uitgevoerd door GITP. Na een positief assessment worden kandidaten voorgesteld aan een delegatie van de onderwijsteams. 3. Kennismaking met delegatie van het onderwijsteam Elk onderwijsteam (via een delegatie) maakt vooraf kennis met de (cluster)directie, die naar aanleiding van het gesprek met de vertrouwenscommissie en het assessment worden voorgedragen door de voorzitter van het bestuur. Pagina 7 van 19

8 Samenstelling van de delegatie: - P&O medewerker O2A5 - Maximaal 6 personen per onderwijsteam, maximaal 3 personeelsleden en maximaal 3 ouders. De ouders dienen lid te zijn van één van de MR-en binnen het onderwijsteam. Na deze kennismaking met een delegatie van het onderwijsteam wordt na afloop van deze kennismaking door beide partijen (zowel delegatie onderwijsteam als clusterdirectie) contact opgenomen met de voorzitter van het bestuur. Na een positief advies van beide partijen wordt de procedure via de volgende stap afgerond. 4. Besluit benoeming directeur onderwijsteam De voorzitter van het bestuur benoemt de clusterdirectie (inclusief de eerste voorzitter) per cluster. Dit wordt z.s.m. aan de kandidaten meegedeeld. Nadat de kandidaten de benoemingen hebben geaccepteerd, worden de medewerkers en de ouders geïnformeerd. 5. Kennismaking De clusterdirectie van de onderwijsteams maakt kennis met de onderwijsteams en MR-en. Pagina 8 van 19

9 4 Actieplan geen clusterdirecteur Actieplan met betrekking tot directeuren welke niet worden benoemd tot clusterdirecteur. Ombuiging O2A5 In het kader van de ombuiging van de organisatie van O2A5 worden clusterdirecteuren benoemd. Het beschikbaar aantal fte voor clusterdirecteuren is aanzienlijk minder dan de huidige bezette directie formatie bij O2A5. Met de vakbonden is het volgende afgesproken (technisch overleg d.d. 11 december 2014): In goed overleg zal met de beoogde ex-directeuren individuele afspraken (maatwerk) worden gemaakt en schriftelijk worden vastgelegd. Deze afspraken worden gemaakt onder het gesternte van behoud van werkgelegenheid en met behoud van bestaande rechten qua salaris en salarisperspectief. Voor de goede orde: van gedwongen ontslag kan geen sprake zijn. Vertrouwenscommissie Om dit benoemingsproces zorgvuldig te begeleiden wordt een vertrouwenscommissie samengesteld. Van belang is te vermelden dat de vertrouwenscommissie ook betrokken is bij de stappen die gezet gaan worden voor de directeuren welke wel benoemd worden tot clusterdirecteur. Hiermee behoudt de vertrouwenscommissie een volledig beeld met betrekking tot de directie veranderingen. Deze commissie bestaat uit: - Onafhankelijk/ Extern lid; Dhr. B. Verwijmeren - Voorzitter van het bestuur O2A5 (Bert van der Lee) - 2 GMR leden (1 ouder en 1 personeelslid) De vertrouwenscommissie wordt begeleid door Henk Norder (Penta Rho). Hij zal de rol van onafhankelijk procesbegeleider op zich nemen. Werkwijze - procedure Huidige directeuren kunnen kenbaar maken of ze willen deelnemen aan de benoemingsprocedure voor clusterdirecteur. Met alle directeuren zijn inmiddels ambitiegesprekken gevoerd met de voorzitter van het bestuur. Hiermee is al een eerste beeld ontstaan met betrekking tot de wensen van de huidige directeuren en de mogelijkheden binnen de organisatie. Wanneer duidelijk is dat een van de zittende directeuren niet beschikbaar wil zijn voor clusterdirecteur gaat de periode van het zgn. flankerend beleid in. Via individuele gesprekken met deze directeuren wordt een persoonlijk plan van aanpak opgesteld. Dit gesprek zal worden begeleid door de onafhankelijk gespreksleider en de voorzitter van het bestuur. In dit gesprek zullen de wensen en mogelijkheden van de betrokken directeur worden besproken. De procesbegeleider maakt een analyse van alle gesprekken. En stelt een blauwdruk op. Deze blauwdruk wordt met de voorzitter van het bestuur besproken. Het is belangrijk om de optelsom van individuele wensen te vertalen tot een realistisch plan voor geheel O2A5. Pagina 9 van 19

10 Vervolgens worden er via individuele contacten tussen de betrokken directeur, de voorzitter van het bestuur en (eventueel) de procesbegeleider het plan van aanpak met betrekking tot de betrokken directeur vastgesteld en vervolgens uitgevoerd. Wanneer het opstellen en vaststellen van het plan van aanpak niet leidt tot een commitment van beide partijen (lees directeur en voorzitter van het bestuur), kan dit aan de vertrouwenscommissie worden voorgelegd. Op het moment dat deze situatie zich voordoet, stapt de voorzitter van het bestuur uit de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie brengt vervolgens een advies uit. Dit advies wordt door de voorzitter van het bestuur als bindend gezien en dus bekrachtigd. De betrokken directeur kan tegen het besluit bezwaar aantekenen via hiervoor gangbare juridische procedures. Flankerend beleid Van belang is natuurlijk om vooraf te verkennen wat de mogelijkheden zijn van de directeuren binnen O2A5 om aan de slag te kunnen blijven, waarbij de afspraak met de vakbonden zoals gemaakt in het technisch overleg vorm krijgt. Deze mogelijkheden vallen onder het zgn. flankerend beleid: 1. Vervroegd uittreden. 2. Verlofmogelijkheden. 3. Sollicitatietraining/outplacement. 4. Herplaatsen in een andere (bestaande of tijdelijke) functie binnen O2A5. 5. Het verrichten van werkzaamheden gedurende het transitieproces bij de inrichting van de onderwijsteams. 6. Herplaatsen in een functie buiten O2A Het vigerende mobiliteitsbeleid, zoals binnen O2A5 wordt gehanteerd, is hierbij (mede) van belang (november 2011). De afspraken die binnen het flankerend beleid worden gemaakt, zijn te kenschetsen als maatwerk. Pagina 10 van 19

11 Bijlage I Functieomschrijving eindverantwoordelijke clusterdirecteur Let op: moet nog officieel worden gewaardeerd. 1. Functie-informatie Functienaam Eindverantwoordelijke clusterdirecteur Organisatie Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Salarisschaal DB met toelage in verband met eindverantwoordelijkheid Aanvullende toelage bij een cluster met meer dan 400 leerlingen Indelingsniveau Vb Werkterrein Management schoolmanagement Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördineren van activiteiten en processen Kenmerkscores Somscore nader te bepalen Datum 19 februari 2015 Uitvoerder Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de stichting Openbaar Onderwijs AlblasserwaardVijfherenlanden (O2A5) die het bevoegd gezag is van 24 openbare scholen waaronder 1 algemeen bijzondere school in het basisonderwijs. De scholen staan in 6 gemeenten. Ongeveer 320 personeelsleden verzorgen onderwijs aan ongeveer 2986 leerlingen. De voorzitter van het bestuur draagt zorg voor de strategische beleidsvorming, de beleidsvoorbereiding en -uitvoering op de diverse beleidsterreinen ten behoeve van de scholen. De voorzitter van het bestuur vervult een beleidsbepalende rol, ontwikkelt de doelstelling van de school en vertaalt deze in afspraken en beleidskaders voor de school. De clusterdirecteur legt ook verantwoording af aan de voorzitter van het bestuur. De manager onderwijsteams voert (tijdens de transitiefase) de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de clusterdirecteur. De werkzaamheden van de clusterdirecteur worden verricht binnen een cluster van scholen voor primair onderwijs. De clusterdirecteur voert het beleid uit en levert een bijdrage aan de meningsvorming. In het managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. De clusterdirecteur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de scholen in de cluster, ontwikkelt het beleid van de scholen, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is belast met het personeelsmanagement. Op basis van een vastgestelde norm zijn er per cluster meerdere clusterdirecteuren die onderling de werkzaamheden verdelen. Daarnaast is binnen de clusterdirectie een van de clusterdirecteuren eindverantwoordelijk en geeft daarmee leiding aan de clusterdirectie. Daarnaast wordt de clusterdirecteur afhankelijk van de omvang van het cluster ondersteund door: Pagina 11 van 19

12 - Locatieleider (aanspreekpunt): indien wordt gekozen om op een school een (deels) ambulante locatiecoördinator te plaatsen, dan zal dit bij de directieformatie in mindering worden gebracht, anders wordt de huidige situatie behouden. - IB er - Administratief medewerker - Het bestuursbureau en de managers personeel, huisvesting en kwaliteit. De clusterdirecteuren worden door de voorzitter van het bestuur aangesproken op het al dan niet behalen van de resultaten, vastgelegd in prestatie-indicatoren of in een managementcontract. Werkzaamheden 1. Leiding en sturing onderwijs en organisatie van de scholen in het cluster: * organiseert het onderwijs en de leerlingenzorg op de scholen; * bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg); * bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de scholen; * organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering; * neemt deel aan schooloverstijgende overlegsituatie, gericht op afstemming van onderwijs- en werkprocessen; * onderhoudt de contacten met relevante scholen/instelling gericht op afstemming van onderwijs en leerlingenzorg, o.a. in het samenwerkingsverband; * onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen van de scholen; * voert het overleg met de groepsmedezeggenschapsraad of medezeggenschapsraden. 2. Beleidsontwikkeling (scholen) * vertaalt ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de scholen (onderwijs, welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma s voor de scholen; * is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijsbeleid binnen de scholen; * realiseert multidisciplinaire beleidsprojecten; * adviseert en informeer de voorzitter van het bestuur over de jaarlijkse en meerjarenplannen en programma s en legt beleidsvoorstellen voor aan de voorzitter van het bestuur. 3. Uitvoering onderwijsproces * draagt zorg voor de opstelling van de begroting en het jaarverslag van de scholen; * draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het bestuur; * beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van leerlingen; * beslist op basis van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten. 4. Personeelsmanagement * geeft leiding aan de medewerkers binnen het onderwijsteam; * stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers; * voert doelstelling-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers; * is verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer binnen het onderwijsteam; * is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel binnen het onderwijsteam; * adviseert de voorzitter van het bestuur over personele vraagstukken binnen het onderwijsteam; * levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de organisatie. Pagina 12 van 19

13 Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden - Beslist /over: het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de scholen, het vertalen van ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de scholen (onderwijs, welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma s voor de scholen, het opstellen van de begroting en het jaarverslag van de scholen binnen het onderwijsteam en het leiding geven aan de medewerkers op de scholen. Is financieel eindverantwoordelijk voor het cluster. - Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, het voor het cluster beschikbare budget en het beleidskader van het bestuur. - Verantwoording: aan de voorzitter van het bestuur en de manager onderwijsteam over de leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de scholen, het ontwikkeld beleid van de scholen, de uitvoering van het onderwijsproces en het personeelsmanagement. Kennis en vaardigheden - brede theoretische kennis van (de ontwikkeling in) het primair onderwijs; - kennis van de organisatie van onderwijskundige en bedrijfsvoering processen; - inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits; - inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de jeugdzorg afspelen; - inzicht in samenhangen tussen het eind werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen; - adviesvaardigheden; - vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; - vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties; - vaardig in het aansturen van professionals. Contacten - manager onderwijsteam; - de controller en de voorzitter van het bestuur over beleidsaangelegenheden om beleid voor te bereiden en om afstemming en draagvlak te creëren voor het relevante beleid van de organisatie; - met clusterdirecteuren om informatie uit te wisselen en af te stemmen; - met ouders en medezeggenschap over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen; - met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholings)instellingen) over politiek-onderwijskundige ontwikkelingen om af te stemmen en tot positiebepaling te komen; - met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen; - met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of oplossingsrichtingen voor leerlingen te komen. Pagina 13 van 19

14 Bijlage 2 Functieomschrijving Let op: moet nog officieel worden gewaardeerd. 1. Functie-informatie Functienaam Organisatie Salarisschaal Clusterdirecteur Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden DB Indelingsniveau Vb Werkterrein Management schoolmanagement Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördineren van activiteiten en processen Kenmerkscores Somscore nader te bepalen Datum 19 februari 2015 Uitvoerder Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de stichting Openbaar Onderwijs AlblasserwaardVijfherenlanden (O2A5) die het bevoegd gezag is van 24 openbare scholen waaronder 1 algemeen bijzondere school in het basisonderwijs. De scholen staan in 6 gemeenten. Ongeveer 320 personeelsleden verzorgen onderwijs aan ongeveer 2986 leerlingen. De voorzitter van het bestuur draagt zorg voor de strategische beleidsvorming, de beleidsvoorbereiding en -uitvoering op de diverse beleidsterreinen ten behoeve van de scholen. De voorzitter van het bestuur vervult een beleidsbepalende rol, ontwikkelt de doelstelling van de school en vertaalt deze in afspraken en beleidskaders voor de school. De clusterdirecteur legt ook verantwoording af aan de voorzitter van het bestuur. De manager onderwijsteams voert (tijdens de transitiefase) de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de clusterdirecteur. De werkzaamheden van de clusterdirecteur worden verricht binnen een cluster van scholen voor primair onderwijs. De clusterdirecteur voert het beleid uit en levert een bijdrage aan de meningsvorming. In het managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van de clusterdirecteur zonder eindverantwoordelijkheid beschreven. De clusterdirectie onder verantwoordelijkheid van de clusterdirecteur met eindverantwoordelijkheid geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de scholen in de cluster, ontwikkelt het beleid van de scholen, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is belast met het personeelsmanagement. Op basis van een vastgestelde norm zijn er per cluster meerdere clusterdirecteuren die onderling de werkzaamheden verdelen. Daarnaast wordt de clusterdirectie afhankelijk van de omvang van het cluster ondersteund door: - Locatieleider (aanspreekpunt): indien wordt gekozen om op een school een (deels) ambulante locatiecoördinator te plaatsen, dan zal dit bij de directieformatie in mindering worden gebracht, anders wordt de huidige situatie behouden. Pagina 14 van 19

15 - IB er - Administratief medewerker - Het bestuursbureau en de managers personeel, huisvesting en kwaliteit. Werkzaamheden Opmerking: alle thema s zijn hieronder genoemd. Het is de bedoeling dat binnen de clusterdirectie de werkzaamheden worden verdeeld. 1. Leiding en sturing onderwijs en organisatie van de scholen in het cluster: * organiseert het onderwijs en de leerlingenzorg op de scholen; * bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg); * bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de scholen; * organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering; * neemt deel aan schooloverstijgende overlegsituatie, gericht op afstemming van onderwijs- en werkprocessen; * onderhoudt de contacten met relevante scholen/instelling gericht op afstemming van onderwijs en leerlingenzorg, o.a. in het samenwerkingsverband; * onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen van de scholen; * voert het overleg met de groepsmedezeggenschapsraad of medezeggenschapsraden. 2. Beleidsontwikkeling (scholen) * vertaalt ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de scholen (onderwijs, welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma s voor de scholen; * is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijsbeleid binnen de scholen; * realiseert multidisciplinaire beleidsprojecten; * adviseert en informeer de voorzitter van het bestuur over de jaarlijkse en meerjarenplannen en programma s en legt beleidsvoorstellen voor aan de voorzitter van het bestuur. 3. Uitvoering onderwijsproces * draagt zorg voor de opstelling van de begroting en het jaarverslag van de scholen; * draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het bestuur; * beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van leerlingen; * beslist op basis van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten. 4. Personeelsmanagement * geeft leiding aan de medewerkers binnen het onderwijsteam; * stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers; * voert doelstelling-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers; * is verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer binnen het onderwijsteam; * is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel binnen het onderwijsteam; * adviseert de voorzitter van het bestuur over personele vraagstukken binnen het onderwijsteam; * levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de organisatie. Pagina 15 van 19

16 Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden - Denkt mee bij: het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de scholen, het vertalen van ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de scholen (onderwijs, welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma s voor de scholen, het opstellen van de begroting en het jaarverslag van de scholen binnen het onderwijsteam en het leiding geven aan de medewerkers op de scholen. - Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, het voor het cluster beschikbare budget en het beleidskader van het bestuur. - Verantwoording: aan de voorzitter van het bestuur over de leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de scholen, het ontwikkeld beleid van de scholen, de uitvoering van het onderwijsproces en het personeelsmanagement. Kennis en vaardigheden - theoretische kennis van (de ontwikkeling in) het primair onderwijs; - kennis van de organisatie van onderwijskundige en bedrijfsvoering processen; - inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits; - inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de jeugdzorg afspelen; - inzicht in samenhangen tussen het eind werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen; - adviesvaardigheden; - vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; - vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties; - vaardig in het aansturen van professionals. Contacten - met de manager onderwijsteam; - de controller en de voorzitter van het bestuur over beleidsaangelegenheden om beleid voor te bereiden en om afstemming en draagvlak te creëren voor het relevante beleid van de organisatie; - met clusterdirecteuren om informatie uit te wisselen en af te stemmen; - met ouders en medezeggenschap over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen; - met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholings)instellingen) over politiek-onderwijskundige ontwikkelingen om af te stemmen en tot positiebepaling te komen; - met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen; - met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of oplossingsrichtingen voor leerlingen te komen. Pagina 16 van 19

17 Bijlage II Flowchart Pagina 17 van 19

18 Bijlage Tijdlijn Wie Wat Wanneer Bestuur Zorgvuldige besluitvorming November 2014 Bestuur Het opstellen van functieprofielen van directeuren Ambitiegesprekken met directeuren en regiodirectie. GMR vergadering sollicitatieprocedure etc. Januari 2015 Januari, februari Februari Bestuur Sollicitatieprocedure en flankerend beleid opstarten Februari Bestuur Het benoemen van directeuren binnen de Februari-maart afzonderlijke onderwijsteams. Het (definitief) vaststellen van onderwijsteams (zie bijlage II en III) Bestuur Het in goed overleg met clusterdirecteuren een nieuw April managementteam vormen Clusterdirecteur Het beschrijven van het plan van aanpak voor elk April-juli afzonderlijk onderwijsteam Bestuur Het in goed overleg met directeuren, die hun huidige Vanaf februari 2015 functie verliezen, vinden van een passende functie Bestuur Bezoek Joure april Bestuur Inspiratiesessies clusterdirecteuren april Bestuur DGO al of niet technisch Zo nodig Bestuur Inloop ouders en leerkrachten Zo nodig Bestuur Directie overleg Volgens planning Directeurenoverleg 18 september, 9 oktober 2014, 20 november 2014, 15 januari 2015 volgens planning 19 februari 2015, 21 mei 2015, 18 juni 2015 Extra GMR 20 november 2014, 5 februari 2015 Inloop teamleden 25 november 2014 Van bijna elke school waren er een wel 1 of meerder teamleden aanwezig. Er werden vragen gesteld, er was ruimte voor discussie en er werden antwoorden gegeven. Duidelijk is dat de contourenschets een schets is en die nog lang niet alles ingevuld is. Dat geeft ruimte, maar ook onzekerheid. Zo nodig wordt er nog één gepland in het voorjaar van 2015 Inloop ouders 9 december 2014 Een tiental ouders nam de moeite om naar Arkel te komen en aanvullende vragen te stellen. De bijeenkomst verliep in een goede sfeer er was alle ruimte voor vragen en toelichting. Zo nodig wordt er nog één gepland in het voorjaar van 2015 Pagina 18 van 19

19 Overleg met vakbonden 12 december 2014 Zo nodig in voorjaar 2015 Bezoek Joure April 2015 Inspiratiesessies clusterdirectie en staf April mei 2015 Pagina 19 van 19

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Schoolleider DA De schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur. In het managementstatuut zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden van de schoolleider

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum

Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum Mei inoar oer eigen paad te plak Obs It Tredde Sté is een drietalige dorpsschool met ruim negentig leerlingen, sinds

Nadere informatie

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB)

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB) Blz. 1 FUWASYS Sessie Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum FUWASYS-versie 003b Stichting QliQ

Nadere informatie

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur FUWA-PO functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur Organisatie Stichting RESPONZ Salarisschaal 12 (=DC) Werkterrein Management -> Schoolmanagement Datum 18-01-2011 FUWASYS-versie

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

Directeur (1,0 wtf) ondernemend bruggenbouwer inspirerend

Directeur (1,0 wtf) ondernemend bruggenbouwer inspirerend Functieprofiel Directeur voor KBS De Howiblo & KBS De Heeswijk Functienaam: Organisatie: School: Dienstverband: Salarisschaal: Directeur Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! te Woerden KBS De Howiblo

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

Stichting OPOCK zoekt voor OBS De Fontein & OBS De Paperclip een ervaren

Stichting OPOCK zoekt voor OBS De Fontein & OBS De Paperclip een ervaren Vacature informatie Directeur OBS De Fontein & OBS De Paperclip Inleiding Stichting OPOCK is een betrekkelijk jonge organisatie en bestaat sinds 2006 na een fusie tussen de bestuurscommissies van de gemeenten

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Profiel. Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs. 4 juni 2015. Opdrachtgever Bartiméus Onderwijs

Profiel. Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs. 4 juni 2015. Opdrachtgever Bartiméus Onderwijs Profiel Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs 4 juni 2015 Opdrachtgever Bartiméus Onderwijs Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29 00

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving en Functiewaardering. Directeur - Bestuurder

Functiebeschrijving en Functiewaardering. Directeur - Bestuurder Functiebeschrijving en Functiewaardering van de functie Directeur - Bestuurder voor op basis van het overheidsfunctiewaarderingssysteem; met behulp van Fuwasys PO Rotterdam, 4 januari 2011 (versie 1) drs

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017

Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Academische Basisschool de Hovenier Montfort Gezocht: directeur voor basisschool de Hovenier (Montfort) 1 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Bent u een ervaren professional die denkt in kansen en

Nadere informatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Functieboek Federatie mei 2009 Inhoud Inleiding 3 Gefaseerde opbouw en vaststelling 3 Deel I Functies in het onderwijsveld 1. Toelichting 5 2. Omgang met

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL. Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL. Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur 1. Functiebeschrijving en profiel Functienaam: Clusterdirecteur Organisatie: Veluwse Onderwijsgroep (VOG) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Gezocht clusterdirecteur voor RBOB De Kempen

Gezocht clusterdirecteur voor RBOB De Kempen Gezocht clusterdirecteur voor RBOB De Kempen Bent u een onderwijskundig leider die zijn kennis en kunde graag wil inzetten binnen een dynamische stichting voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs?

Nadere informatie

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Locatieleider SKO

Nadere informatie

Directeur (m/v) (wtf 0,8 1,0)

Directeur (m/v) (wtf 0,8 1,0) Skopos zoekt per 01 01 2016 of zoveel eerder als mogelijk voor basisschool t Kwekkeveld een enthousiaste Directeur (m/v) (wtf 0,8 1,0) Het Samenwerkingsbestuur Katholiek en Openbaar Primair Onderwijs Schijndel

Nadere informatie

Gezocht: directeur voor basisschool t Kempke (St. Odiliënberg) 0,6-0,8 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017

Gezocht: directeur voor basisschool t Kempke (St. Odiliënberg) 0,6-0,8 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Gezocht: directeur voor basisschool t Kempke (St. Odiliënberg) 0,6-0,8 WTF met ingang van schooljaar 2016-2017 Bent u een onderwijskundig leider die zijn kennis en kunde graag wil inzetten binnen een professionele

Nadere informatie

Informatie vacature. Directeur sbo De Bouwsteen OPOCK. Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Informatie vacature. Directeur sbo De Bouwsteen OPOCK. Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Informatie vacature Directeur sbo De Bouwsteen OPOCK Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Inhoud - Inleiding - Procedure werving en selectie - Huidige

Nadere informatie

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend

Directeur (0,8 wtf) bouwend verbindend Functieprofiel Directeur SWV Passend Onderwijs (PO) IJmond Functienaam: Directeur Organisatie: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Dienstverband: 0,8 WTF Salarisschaal: conform CAO-PO

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard Organisatie en functieprofiel Directeur Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Hengelo (o), 11 februari 2014 1 Inhoudsopgave 1. Situatieschets Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Kenmerken

Nadere informatie

Verantwoord toekennen. Functieboek Essentius 2012/2013

Verantwoord toekennen. Functieboek Essentius 2012/2013 Verantwoord toekennen Functieboek Essentius 2012/2013 A. Sluiter, AD Essentius juni 2012 status Definitief pagina 1 van 44 Voorwoord Op basis van de CAO-PO 2006-2008 zijn werkgevers in het primair onderwijs

Nadere informatie

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Bij de invoering van het model met een Raad van Toezicht is een aanpassing van het managementstatuut noodzakelijk.

Nadere informatie

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07)

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Hebt u affiniteit met Passend Onderwijs? Hebt u aantoonbare ervaring met bovenschoolse werkzaamheden of bent u werkzaam

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GMR OP 5 februari 2015

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GMR OP 5 februari 2015 GMR O2A5 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GMR OP 5 februari 2015 Aanwezig: Sjanie Versluis, Jolanda van Gelderen, Anouk Vonk, Karen Siebring, John Tromp, Toby Riksen, Liesbeth Bijleveld, Alcina Ho-Sam-Sooi,

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur

Procedure benoeming directeur Procedure benoeming directeur 1. ALGEMEEN 1.1. De algemeen directeur maakt kenbaar dat de vacature vacant wordt. Met het mandaat van het bestuur is hij namens het bevoegd gezag leidend gedurende de werving-

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK Januari 2012

FUNCTIEBOEK Januari 2012 FUNCTIEBOEK Januari 2012 Functieboek Inleiding Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn op grond van de CAO-PO vanaf 1 augustus 2008 verplicht om met de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Functieprofiel teamleider speciaal onderwijs School Lyndensteyn

Functieprofiel teamleider speciaal onderwijs School Lyndensteyn Functieprofiel teamleider speciaal onderwijs School Lyndensteyn Organisatie Op School Lyndensteyn kunnen leerlingen terecht voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. School Lyndensteyn is een school

Nadere informatie

Profiel. Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs. 1 december 2015

Profiel. Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs. 1 december 2015 Profiel Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs 1 december 2015 Opdrachtgever Bartiméus Onderwijs Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE ORGANOGRAM KONOT

ALGEMENE INFORMATIE ORGANOGRAM KONOT ALGEMENE INFORMATIE De stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (Konot) biedt uitdagend onderwijs in een veilige omgeving op 22 basisscholen in de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en in Beuningen

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW Functiegebouw Binnen de organisatie van hebben we, om onze onderwijskundige doelstellingen te realiseren, de volgende functies; algemeen

Nadere informatie

Functie Afdelingsmanager Regionaal Expertise Centrum

Functie Afdelingsmanager Regionaal Expertise Centrum VACATUREOVERZICHT JULI 2009 Functie Omschrijving Regio / plaats Vacaturenummer Afdelingsmanager Regionaal Expertise Centrum Wij zoeken een enthousiaste en innovatieve afdelingsmanager Regionaal Expertise

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013.

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013. FUNCTIEPROFIEL Clusterdirecteur Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre Veldhoven, 4 april 2013. De organisatie SKOzoK is de afkorting van Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit. SKOzoK

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

Functieboek & Functiebouwwerk

Functieboek & Functiebouwwerk Functieboek & Functiebouwwerk Datum: 7 december 2010 Auteur: Coralien Franken Status: Elly concept Ruggenberg, Ben Kennedie Notitie bestemd voor Bestuur en GMR Route: Bespreken in MT-overleg Bespreken

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Functieprofiel Algemeen Directeur VPCBO Ichthus Huizen

Functieprofiel Algemeen Directeur VPCBO Ichthus Huizen Functieprofiel Algemeen Directeur VPCBO Ichthus Huizen Functienaam: Organisatie: Dienstverband: Salarisschaal: Algemeen Directeur. VPCBO Ichthus Huizen. 0,8 1,0 WTF / projectaanstelling voor 2-3 jaar.

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS voorgelegd aan het DO 13 maart 2014 goedgekeurd door BMT PO op 24-3-2014 1. Inleiding. Deze regeling bevat de basisinformatie

Nadere informatie

Vrijeschool Michaël /De Stroeten te Emmen (ca. 0,5 fte)

Vrijeschool Michaël /De Stroeten te Emmen (ca. 0,5 fte) Vacature directeur/schoolleider Vrijeschool Michaël /De Stroeten te Emmen (ca. 0,5 fte) m.i.v. 1 januari 2011 Scholen in het primair onderwijs, ook binnen onze stichting, hebben de komende jaren in toenemende

Nadere informatie

Beleid Organisatiestructuur

Beleid Organisatiestructuur Beleid Organisatiestructuur Waarom een andere structuur? Al geruime tijd wordt er door de schoolleiding, het bestuur en het team nagedacht over de meest wenselijke en toekomstbestendige organisatiestructuur,

Nadere informatie

Functie Teamleider. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen

Functie Teamleider. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functie Teamleider 1. Functie-informatie Functienaam: Organisatie: Salarisschaal: 12 Indelingsniveau: Werkterrein: Activiteiten: Teamleider CSG Anna Maria van Schurman Vc Management -> Overig management

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs Maart 2016 Opdrachtgever Samenwerkingsverband PO De Meierij Auteur J.L.P. Bustin Versie Eindversie maart 2016 Project 5BVBA4797

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Basisonderwijs Codering SKOD09-104 Organisatie SKOD Salarisschaal 12 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF Blz. 1 Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder Datum FUWASYS-versie Martinuscollege

Nadere informatie

Functiebeschrijving en Functiewaardering

Functiebeschrijving en Functiewaardering Functiebeschrijving en Functiewaardering van de functie Coördinator van het regioloket bij Stichting Samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden op basis van het overheidsfunctiewaarderingssysteem;

Nadere informatie

Communicatie & Plan van aanpak 1.6 Veranderen met Visie. Fase 3 Augustus 2013/augustus 2016

Communicatie & Plan van aanpak 1.6 Veranderen met Visie. Fase 3 Augustus 2013/augustus 2016 Communicatie & Plan van aanpak 1.6 Veranderen met Visie Fase 3 Augustus /augustus 2016 Sjoerd Sol/Adrie Bolijn 30-10- 1. Inleiding Het communicatieplan beschrijft op hoofdlijnen de communicatiestrategie

Nadere informatie

Stichting Meerkring AB 10 Management -> Schoolmanagement Marieke Kalisvaart

Stichting Meerkring AB 10 Management -> Schoolmanagement Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring AB 10 Management -> Schoolmanagement 43343 43333 33 33 Marieke

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 Inhoudsopgave pag Toelichting Functieboek Basisonderwijs Functieboek Speciaal Basisonderwijs Functieboek Speciaal Onderwijs Functieboek De Poort Functieboek Stafbureau Toelichting

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen.

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen. MANAGEMENTSTATUUT VCO Midden- en Oost-Groningen. INHOUDSOPGAVE pagina Besturingsmodel 3 Begripsbepalingen 4 De artikelen 6 Taakverdeling 6 Het bestuur 6 Raad van beheer 6 Het directeurenoverleg 7 De directeur

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen Managementstructuur Stichting Leerzaam Notitie Uitwerking van de hoofdlijnen April 2012 Inhoud Schema Managementstructuur en overleg Stichting Leerzaam Toelichting op Managementstructuur en overleg Stichting

Nadere informatie

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument lid Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2. Overgang

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter College van Bestuur. Nije Gaast

Profielschets. Voorzitter College van Bestuur. Nije Gaast Profielschets Voorzitter College van Bestuur Nije Gaast DE ORGANISATIE Nije Gaast is een koepel van 15 basisscholen in Zuidwest Friesland. Deze combinatie bestaat uit 13 christelijke basisscholen en twee

Nadere informatie

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot Workshop AVS-congres 15 Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot 1 Programma 1. Kennismaking 2. Wat zijn de verwachtingen? 3. Krimp in Nederland 4. Krimp in de Achterhoek 5. Situatie OPONOA in vogelvlucht

Nadere informatie

Management statuut. Maart 2014

Management statuut. Maart 2014 Management statuut Maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING... 3 2. WIE IS WAARVOOR VERANTWOORDELIJK?... 4 2.1 ALGEMEEN... 4 2.2 BELANGENBEHARTIGING EN VERTEGENWOORDIGING... 4 2.3 PLANVORMING... 4 2.4 FINANCIEEL

Nadere informatie

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Februari 2001 Managementstatuut voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. I. Preambule Door middel

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Profielen College van Bestuur Vastgesteld 25 september 2013 Stichting De Groeiling

Profielen College van Bestuur Vastgesteld 25 september 2013 Stichting De Groeiling Profielen College van Bestuur Vastgesteld 25 september 2013 Stichting De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken 1 Bestuurskantoor De

Nadere informatie

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode BELEID SKOBOS Nr... Vastgesteld: mei 2013 Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode Toelichting: de sollicitatieprocedures en de sollicitatiecode zijn opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiertoe is de behoefte

Nadere informatie

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden STICHTING VRIJE SCHOOL NOORD EN OOST-Nederland Definitief besluit d.d. 2 mei 2016 Pagina 1 Inleiding Middels

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland.

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. 1 Inhoudsopgave Art. 1. Definitiebepaling Art. 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Art. 3. Taken

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING CLUSTERDIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING CLUSTERDIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING CLUSTERDIRECTEUR FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Organisatie Clusterdirecteur KSU Onderdeel Managementteam Salarisschaal Indelingsniveau Schaal 13 Werkterrein Raad van Toezicht College

Nadere informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Functienaam Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder waardering Datum

Nadere informatie

Functieprofiel Teamleider - Functie en taakomschrijving teamleider - Afdeling Regulier basisschool Asvo

Functieprofiel Teamleider - Functie en taakomschrijving teamleider - Afdeling Regulier basisschool Asvo Functieprofiel Teamleider - Functie en taakomschrijving teamleider - Afdeling Regulier basisschool Asvo De school Amsterdamse School Vereniging voor Opvoeding en Onderwijs De Asvo is een populaire school

Nadere informatie

INTEGRAAL PERSONEELSBELEID. FUNCTIEMIX Borgesiusstichting 2010-2014

INTEGRAAL PERSONEELSBELEID. FUNCTIEMIX Borgesiusstichting 2010-2014 INTEGRAAL PERSONEELSBELEID FUNCTIEMIX Borgesiusstichting 2010-2014 jvdb/ ipb en f-mix Pagina 1 INHOUDSOPGAVE BLZ 1. Inleiding op dit beleidsstuk. 03 2. Visie. 04 3. Het functiebouwwerk. 06 4. De gesprekkencyclus.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 BEGRIPSBEPALING Bestuur Het bestuur van Stichting Cambium Algemeen directeur Schooldirecteur Directeurenberaad Managementcontract

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

Functies besturen Dommelgroep

Functies besturen Dommelgroep Functies besturen Dommelgroep A Bestuurs -, directie- en managementfuncties 01 directeur Bestuurder (conform cao-bestuurders) 02 Algemeen directeur (DD) 03 Schooldirecteur (DA) 04 Schooldirecteur (DB)

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. [] ~ s t;.;hl:ng ~. Katltot"e ~ en - Prot~sl.;~nls Chrlst~!., Ie OndBrnijs Elndho\Cn o.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR ORGANOGRAM Samenwerkingsstichting Kans &Kleur ADVIES / ONDERSTEUNING LIJN FORMELE INSPRAAK Bestuur AMBTELIJK SECRETARIAAT BESTUURSBUREAU-

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur bedrijfsvoering Codering Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal Indelingsniveau

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Vakleraar bewegingsonderwijs Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie