FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013"

Transcriptie

1 FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013

2 Inhoudsopgave pag Toelichting Functieboek Basisonderwijs Functieboek Speciaal Basisonderwijs Functieboek Speciaal Onderwijs Functieboek De Poort Functieboek Stafbureau

3 Toelichting Dit is het functieboek van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden. In dit functieboek staan de functies opgesomd die binnen de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden kunnen voorkomen, alsmede de beschrijving en waardering van deze functies. De SCOH beheert scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en één school voor voortgezet onderwijs. Er zitten verschillen in de organisatie van scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal (basis) onderwijs resp. voortgezet onderwijs. In het speciaal basisonderwijs komen functies voor die op scholen voor basisonderwijs niet voorkomen. Scholen in het speciaal onderwijs kennen nog veel meer verschillende functies dan scholen in het basis- en speciaal basisonderwijs. De Poort behoort tot de sector voortgezet onderwijs en heeft eveneens specifieke functies. Om het aantal en type functies in de diverse sectoren verschilt, is er voor gekozen om per sector een apart functieboek te maken. Dit functieboek bestaat daarom uit vijf delen: - functieboek basisonderwijs - functieboek speciaal basisonderwijs - functieboek speciaal onderwijs - functieboek De Poort (moet nog worden toegevoegd) - functieboek Stafbureau (moet nog worden toegevoegd) De functies die in een bepaald sectorboek staan, kunnen ook alleen in die sector worden uitgegeven.

4 Functieboek Basisonderwijs Adjunct-directeur Administratief medewerker (3) Administratief medewerker (4) Conciërge Directeur Interimdirecteur Intern begeleider Leraar (LA) Leraar (LB) Onderwijsassistent schaal 4 Onderwijsassistent schaal 5

5 FUWA-PO Sessie Functie-informatie Blz. 1 adjunctdirecteur (aangepast) Functienaam adjunctdirecteur (aangepast) Organisatie SCOH Onderdeel Management Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Management -> Schoolmanagement Activiteiten Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Kenmerkscores Somscore 46 Uitvoerder beheerder Datum FUWASYS-versie Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs of een school met meerdere locaties. Een directeur geeft leiding aan de school. De adjunct-directeur geeft mede vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het primair onderwijs,levert een bijdrage aan de diverse resultaatgebieden onder eindverantwoordelijkheid van de directeur, levert een bijdrage aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering.de adjunt directeur vervangt de directeur in voorkomende gevallen Resultaatgebieden 1. Geeft mede leiding en sturing onderwijs en organisatie van de school. * organiseert het onderwijs en de leerlingenzorg op de school; * bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg); * bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de school; * organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering; * neemt deel aan schooloverstijgende overlegsituaties, gericht op afstemming van onderwijs- en werkprocessen; * onderhoudt de contacten met relevante scholen/instellingen gericht op afstemming van onderwijs en leerlingenzorg, o.a. in het samenwerkingsverband; * onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen van de school.

6 2. Levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling (school). * vertaalt ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school (onderwijs, welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma's voor de school; * is mede verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijsbeleid binnen de school; * realiseert multidisciplinaire beleidsprojecten. FUWA-PO Besturenraad FUWA-PO Sessie Blz. 2 adjunctdirecteur (aangepast) 3. Levert een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijsproces. * draagt mede zorg voor de opstelling van de begroting en het jaarverslag van de school; * draagt mede zorg voor de uitvoering van besluiten van het bestuur; * beslist mede binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van leerlingen; * beslist mede op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten. 4. Personeelsmanagement. * geeft mede leiding aan de medewerkers op de school; * stimuleert en creëert mede mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers; * voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers; * is mede verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer op de school; * is mede verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de school. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: het mede opstellen van de jaarlijkse begroting, het jaarverslag en sociaal jaarverslag, het mede coördineren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de school, het mede leiding geven aan de medewerkers op school, het verzorgen van communicatieve zaken en het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. -Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. -Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van het mede vormgeven aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het primair onderwijs, van de bijdrage aan de schoolorganisatie en de professionalisering. Kennis en vaardigheden - theoretische en praktische, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; - kennis van een van de diverse deelgebieden van de beleidsterreinen binnen het primair onderwijs (o.a. onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en/of ICT) en van relevante aanverwante beleidsterreinen; - inzicht in de organisatie en werkwijze van de eigen school; - inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(sinstanties); - invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; - vaardigheid in het leiding geven aan professionals;

7 - vaardigheid in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; - vaardigheid in het onderhouden van contacten. Contacten - met leraren over de uitvoering van het onderwijs om tot nadere afspraken te komen; - met vertegenwoordigers van andere scholen om beleidskwesties te bespreken en (financiële) uitvoeringswensen met elkaar af te stemmen; - met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken; - met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten; - met derden over facilitaire aangelegenheden om af te stemmen. FUWA-PO Besturenraad

8 FUWA-PO Sessie Functie-informatie Blz. 3 Administratief medewerker (3) Functienaam Administratief medewerker (3) Organisatie SCOH Onderdeel OOP Salarisschaal 3 Indelingsniveau IIa FUWASYS-advies 3 - IIa Werkterrein Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning Activiteiten Bewerken van gegevens Kenmerkscores Somscore 23 Uitvoerder drs. P-H. Mees (SPO-gecertificeerd adviseur) Datum FUWASYS-versie Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. Het primaire onderwijsproces wordt ondersteund door een bovenschools management en bestuursbureau. Op de school is de directeur eindeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De administratief medewerker verricht ondersteunende, administratieve en secretariële werkzaamheden. Resultaatgebieden 1. Ondersteunende, administratieve en secretariële werkzaamheden: * sorteert, registreert en distribueert intern ingekomen stukken; * draagt zorg voor de ondertekening van uitgaande stukken, houdt ten behoeve van de voortgangscontrole overzichten bij; * selecteert en frankeert de uitgaande post en verzendt - en faxberichten; * neemt de telefoon aan, beantwoordt eenvoudige vragen en verwijst bij complexere vragen door naar de juiste persoon; * typt conceptteksten uit en over als (brieven, nota's, rapporten, e.d.), controleert de lay-out en het taalgebruik, geeft aan concipiënten spellingsfouten/ inconsistenties in de tekstopbouw door; * voert gegevens in geautomatiseerde gegevenssystemen (bijv. voor de financiële administratie) in of muteert deze; * voert adressen in in een adressenbestand en houdt wijzigingen bij; * maakt overzichten, tabellen, grafieken e.d.; * verzorgt balie- en receptiewerkzaamheden, ontvangt bezoek, begeleidt bezoekers naar de gewenste persoon;

9 * verstrekt inlichtingen van algemene aard aan bezoekers; * verzorgt bode en telefoondiensten; * voert lichte huishoudelijke werkzaamheden uit verzorgt in dat kader lunches, koffie e.d.. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: het sorteren, registreren en distribueren van intern ingekomen stukken, het verzorgen van balie- en receptiewerkzaamheden, het ontvangen van bezoek; -Kader: werkafspraken, regels en voorschriften; -Verantwoording: aan de leidinggevende voor wat betreft de correcte en tijdige uitvoering van ondersteunende, administratieve en secretariële werkzaamheden. Kennis en vaardigheden - kennis van de interne administratieve en procedurele uitvoeringsvoorschriften; - kennis van de Nederlandse spelling en grammatica; - inzicht in de mogelijkheden van tekstverwerkingsprogramma's voor de productie en vormgeving van tekstmateriaal; - vaardigheid in het verwerken en opmaken van tekstmateriaal en het maken van overzichten, tabellen, schema's, grafieken, e.d.; - vaardigheid in de toepassing van voor de postbehandeling geldende procedures; - vaardigheid in het klantgericht te woord staan van bellers en bezoekers; - vaardigheid in de bediening van fax- en data-entryapparatuur. Contacten - met medewerkers over het aangeleverde en geproduceerde materiaal waar bewerkingen op gepleegd moeten worden om informatie te vragen; - met bellers om hen door te verbinden en om hen door te verwijzen of om hen inlichtingen te geven van algemene aard; - met derden bij het ontvangen van bezoek, verzorgen van lunches, koffie, e.d..

10 FUWA-PO Besturenraad

11 FUWA-PO Sessie Functie-informatie Blz. 5 Administratief medewerker (4) Functienaam Administratief medewerker (4) Organisatie SCOH Onderdeel OOP Salarisschaal 4 Indelingsniveau IIb FUWASYS-advies 4 - IIb Werkterrein Bedrijfsvoering -> Managementondersteuning Activiteiten Bewerken van gegevens Kenmerkscores Somscore 26 Uitvoerder drs. P-H. Mees (SPO-gecertificeerd adviseur) Datum FUWASYS-versie Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. Het primaire onderwijsproces wordt ondersteund door een bovenschools management en bestuursbureau. Op de school is de directeur eindeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De administratief medewerker verricht administratief ondersteunende werkzaamheden, financieel/cijfermatige werkzaamheden en balie- en loketactiviteiten. Resultaatgebieden 1. Administratieve ondersteuning * behandelt ingekomen en uitgaande post; * bereidt vergaderingen en besprekingen administratief voor (verzamelt en verzendt vergaderstukken en regelt vergaderruimte); * doet op basis van inhoudelijke aanwijzingen schriftelijke mededelingen en/of vraagt informatie op; * typt en werkt aangeleverde (handgeschreven en/of onvolledige) conceptteksten uit en controleert daarbij de lay-out en het taalgebruik; * notuleert vergaderingen en werkt de notulen uit; * legt naar onderwerp of project werkdossiers aan en houdt werkdossiers (verslagen, brieven, e.d.) bij; * verwerkt op aanwijzing administratieve gegevens op formulieren en in diverse overzichten. * verwerkt/muteert diverse soorten van gegevens in de leerlingenadministratie. 2. Financieel/cijfermatige werkzaamheden * stelt cijferoverzichten ten behoeve van statistische bewerkingen op; * beheer het NAW-bestand van debiteuren en crediteuren;

12 * bereidt documenten die door het administratiekantoor moeten worden verwerkt voor. 3. Balie- en loketactiviteiten * verstrekt mondeling (telefonisch) inlichtingen aan ouders/verzorgers en leraren over algemene administratieve aangelegenheden; * verstrekt informatie aan ouders/verzorgers en leerlingen over administratieve regelingen. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: het behandelen van ingekomen en uitgaande post, het opstellen van cijferoverzichten ten behoeve van statistische bewerkingen,het verstrekken van mondelinge (telefonisch) inlichtingen aan ouders/verzorgers en leraren over algemene administratieve aangelegenheden; -Kader: werkafspraken en administratieve voorschriften; -Verantwoording: aan de leidinggevende over de tijdigheid, juistheid en zorgvuldigheid van de administratief ondersteunende werkzaamheden, van financieel/cijfermatige werkzaamheden en van balieen loketactiviteiten. Kennis en vaardigheden -vaktechnische kennis van administratieve voorschriften en procedures; - kennis van de Nederlandse spelling en grammatica; - kennis van de interne administratieve en procedurele uitvoeringsvoorschriften; - inzicht in de mogelijkheden van tekstverwerkingsprogramma's; - inzicht in de organisatie en werkwijze van de school; - vaardigheid in het uitwerken en opmaken van tekstmateriaal, overzichten, tabellen, schema's, grafieken, e.d.; - vaardigheid in het (telefonisch) te woord staan van derden. Contacten - met medewerkers van de school om gegevens te vragen en om gestelde vragen te kunnen beantwoorden; - met medewerkers over het aangeleverde/geproduceerde materiaal om informatie uit te wisselen. - met ouders/verzorgers en leerlingen om informatie te verstrekken.

13 FUWA-PO Sessie Functie-informatie Blz. 7 Conciërge Functienaam Conciërge Organisatie SCOH Onderdeel OOP Salarisschaal 3 Indelingsniveau IIa FUWASYS-advies 3 - IIa Werkterrein Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken Activiteiten Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Kenmerkscores Somscore 23 Uitvoerder beheerder Datum FUWASYS-versie Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. Het primaire onderwijsproces wordt ondersteund door een bovenschools management en bestuursbureau. Op de school is de directeur eindeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De conciërge verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris, verricht ondersteunende werkzaamheden,verricht receptie werkzaamhedenen verricht werkzaamheden op het gebied van leerlingzaken. Resultaatgebieden 1. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris, rekening houdend met (technische) onderhoudsvoorschriften en -afspraken. * signaleert (ver)storingen; * verhelpt eenvoudige gebreken; * neemt, hoort klachten van technische aard aan; * geeft klachten van technische aard door of meldt (ad hoc) situaties (bijv. tijdens controle rondes); * legt administratieve gegevens samenhangend met de te verrichten technische taken vast; * verstrekt informatie aan personeelsleden over doel, doorlooptijden e.d. van werkzaamheden. 2. Ondersteunende werkzaamheden. * beheert audiovisueel materiaal en zet dit klaar; * beheert het magazijn en bestelt food, schoonmaakartikelen en kantoorartikelen;

14 * maakt kopieën; * zet koffie en thee; * verricht eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden. 3. Receptie werkzaamheden. * verzorgt balie- en receptiewerkzaamheden, ontvangt bezoek, begeleidt bezoekers naar de gewenste persoon; * verstrekt inlichtingen van algemene aard aan bezoekers; * neemt de telefoon aan, beantwoordt eenvoudige vragen en verwijst bij complexere vragen door naar de juiste persoon. 4. Werkzaamheden op het gebied van leerlingzaken. * roept leerlingen tot de orde tijdens pauzes e.d.of attendeert de leraar op ordeproblemen conform interne gedragsregels; * neemt meldingen van ziekte, te laat komen e.d. aan; * ziet toe op strafmaatregelen waarvoor de conciërge wordt ingeschakeld. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: het verhelpen van eenvoudige gebreken, het magazijnbeheer, het verzorgen van balie- en receptiewerkzaamheden, het ontvangen en doorverwijzen van bezoek en het attenderen van de leraar op ordeproblemen. -Kader: regels en werkafspraken, veiligheids- en inspectievoorschriften en technische voorschriften. -Verantwoording: aan de leidinggevende over de tijdigheid, juistheid en volledigheid van onderhoudsen reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris, van ondersteunende werkzaamheden, receptie werkzaamheden en van werkzaamheden op het gebied van leerlingzaken. Kennis en vaardigheden - praktisch gerichte kennis in het omgaan met apparaten en de toepassingsmogelijkheden ervan; - inzicht in de organisatie en werkwijze van de school; - vaardigheid in het oplossen van problemen bij klachten, storingen en onderhoud; - vaardigheid in het klantgericht te woord staan van bellers en bezoekers; - vaardigheid in de omgang met leerlingen bij ordeverstoringen passend binnen de daartoe gemaakte afspraken en schoolregels. Contacten - met melders van klachten en/of gebruikers van het gebouw(en) om informatie in te winnen bij het traceren en dienstverlenend te zijn bij het verhelpen van storingen en gebreken aan gebouwen en inventaris; - met personeelsleden over de uitvoering van werkzaamheden om feitelijke informatie te verstrekken; - met bellers om hen door te verbinden en om hen door te verwijzen of om hen inlichtingen te geven van algemene aard; - met derden bij het ontvangen van bezoek; - met leerlingen over hun gedrag om hen tot de orde te roepen.

15 FUWA-PO Sessie Functie-informatie Directeur Functienaam Directeur Organisatie SCOH Onderdeel Management Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management -> Schoolmanagement Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Kenmerkscores Somscore 49 Uitvoerder beheerder Datum FUWASYS-versie Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. De voorzitter College van Bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de bovenschoolse beleidskaders. De voorzitter College van Bestuur stelt de bovenschoolse kaders voor het onderwijs- en organisatiebeleid vast. De directeur voert dit beleid uit en levert, onder andere via deelname aan werkgroepen - bij aan de meningsvorming over de bovenschoolse beleidskaders. In het directiestatuut zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. De directeur geeft leiding en sturing aan het onderwijs op en de organisatie van de school. De directeur is - binnen de bovenschoolse beleidskaders - verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de school, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is belast met het personeelsmanagement. Op de school zijn een directeur, meerdere typen leraren en ondersteunende personeelsleden werkzaam. De directeur legt verantwoording af aan de voorzitter College van Bestuur. De voorzitter College van Bestuur heeft de sectordirecteuren v.w.b. hun beleidsterreinen (resp onderwijs & identiteit, personeel & organisatie, financiën & huisvesting) mandaat verleend om de directeuren aan te sturen. Dat wil zeggen dat: -de directeuren in de dagelijkse praktijk zich in eerste instantie richten tot de sectordirecteuren voor het desbetreffende beleidsterrein; - de sectordirecteuren voor wat betreft dit mandaat, jegens de directeuren handelen in naam en onder verantwoordelijkheid van de voorzitter College van Bestuur;

16 - voor aangelegenheden die de arbeidsrelatie directeur bestuur betreffen, wendt de directeur zich tot de voorzitter College van Bestuur. Resultaatgebieden 1. Leiding en sturing onderwijs en organisatie van de school. * organiseert het onderwijs en de leerlingenzorg op de school; * bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg); * bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de school; * organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering; * neemt deel aan schooloverstijgende overlegsituaties, gericht op afstemming van onderwijs- en werkprocessen; * onderhoudt de contacten met relevante scholen/instellingen gericht op afstemming van onderwijs en leerlingenzorg, o.a. in het samenwerkingsverband; * onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen van de school; * voert het overleg met de medezeggenschapsraad. 2. Beleidsontwikkeling (school). * vertaalt ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school (onderwijs, welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma's voor de school; * is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijsbeleid binnen de school; * realiseert multidisciplinaire beleidsprojecten; * adviseert en informeert de voorzitter College van Bestuur over de jaarlijkse en meerjarenplannen en programma's en legt beleidsvoorstellen voor aan de voorzitter College van Bestuur. 3. Uitvoering onderwijsproces. * draagt zorg voor de opstelling van de begroting en het jaarverslag van de school; * draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van de voorzitter College van Bestuur; * beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van leerlingen; * beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten. 4. Personeelsmanagement. * geeft leiding aan de medewerkers op de school; * stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers; * voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers; * is verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer op de school; * is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de school; * adviseert de voorzitter College van Bestuur over personele vraagstukken op de school; Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de school, het vertalen van ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school (onderwijs, welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma's voor de school, het opstellen van de begrotingen, het jaarverslag van de school, het leiding geven aan de medewerkers op de school. -Kader: de onderwijswet- en regelgeving, het voor de school beschikbare budget en de beleidskaders van het bestuur. -Verantwoording: aan de voorzitter College van Bestuur over de leiding en sturing van het onderwijs en de organisatie van de school, het ontwikkeld beleid van de school, de uitvoering van het onderwijsproces en het personeelsmanagement. Kennis en vaardigheden - brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs; - kennis van de organisatie van onderwijskundige en bedrijfsvoeringsprocessen; - inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;

17 - inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de jeugdzorg afspelen; - inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen; - adviesvaardigheden; - vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; - vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties; - vaardig in het aansturen van professionals. Contacten -met de voorzitter College van Bestuur, de sectordirecteuren en de stafmedewerkers over het (beleid inzake) het onderwijs op en de organisatie van de school - met de voorzitter College van bestuur en collega directeuren over beleidsontwikkeling om te adviseren; - met ouders en medezeggenschap over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen; - met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholings)instellingen) over politiek- onderwijskundige ontwikkelingen om af te stemmen en tot positiebepaling te komen; - met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen; - met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of oplossingsrichtingen voor leerlingen te komen.

18 FUWA-PO Sessie interimdirecteur Functie-informatie Functienaam Organisatie Onderdeel interimdirecteur SCOH Salarisschaal 12 Indelingsniveau Vc FUWASYS-advies 12 - Vc Werkterrein Management -> Schoolmanagement Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Kenmerkscores Somscore 53 Uitvoerder M. van Hof (SPO-gecertificeerd adviseur) Datum FUWASYS-versie Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. De voorzitter College van Bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de bovenschoolse beleidskaders. De voorzitter College van Bestuur stelt de bovenschoolse kaders voor het onderwijs- en organisatiebeleid vast. De interim directeur voert het beleid uit en zorgt voor de dagelijkse leiding in de school. De interimdirecteur is niet vast aan een school verbonden De interimdirecteur geeft leiding en sturing aan het onderwijs op en de organisatie van de school. De interimdirecteur is - binnen de bovenschoolse beleidskaders - verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de school, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is belast met het personeelsmanagement. Op de school zijn een directeur, meerdere typen leraren en ondersteunende personeelsleden werkzaam. De directeur legt verantwoording af aan de voorzitter College van Bestuur. De voorzitter College van Bestuur heeft de sectordirecteuren v.w.b. hun beleidsterreinen (resp onderwijs & identiteit, personeel & organisatie, financiën & huisvesting) mandaat verleend om de directeuren aan te sturen. Dat wil zeggen dat:-de directeuren in de dagelijkse praktijk zich in eerste instantie richten tot de sectordirecteuren voor het desbetreffende beleidsterrein; - de sectordirecteuren voor wat betreft dit mandaat, jegens de directeuren handelen in naam en onder verantwoordelijkheid van de voorzitter College van Bestuur; - voor aangelegenheden die de arbeidsrelatie directeur bestuur betreffen, wendt de directeur zich tot de voorzitter College van Bestuur Resultaatgebieden 1. Werkzaamheden als interim-directeur. * werkt als directeur i.v.m. een vacature op een school na overleg met team en MR van de school; * minimale lengte van de periode wordt van te voren vastgesteld; * indien noodzakelijk maakt de interim-directeur een knelpuntenanalyse en rapporteert hierover aan de voorzitter College van Bestuur; * op basis van deze analyse stelt de interim-directeur een plan van aanpak op; * hij stuurt en begeleidt de veranderingsprocessen t.b.v. het plan van aanpak; * hij is betrokken bij de benoemingsprocedure van de nieuwe directeur van de school, waaraan hij

19 verbonden is en als zodanig lid van de benoemingsadviescommissie; * zorgt voor de overdracht van informatie die noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwe directeur; * eventueel verzorgt de interim-directeur coachingsactiviteiten t.b.v. nieuwe directeuren. 2. Verder verricht de interim-directeur de gebruikelijke werkzaamheden van directeur, zoals hieronder genoemd: a. Leiding en sturing onderwijs en organisatie van de school. * organiseert het onderwijs en de leerlingenzorg op de school; * bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg); * bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de school; * organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering; * neemt deel aan schooloverstijgende overlegsituaties, gericht op afstemming van onderwijs- en werkprocessen; * onderhoudt de contacten met relevante scholen/instellingen gericht op afstemming van onderwijs en leerlingenzorg, o.a. in het samenwerkingsverband; * onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen van de school; * voert het overleg met de medezeggenschapsraad. b. Beleidsontwikkeling. * volgt en analyseert interne en externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de organisatie en de afzonderlijke scholen; * ontwikkelt beleidsdoelen op basis van verkregen inzicht in de onderwijsvraag en adviseert de r voorzitter College van Bestuur hierover; * vertaalt de door voorzitter College van Bestuur vastgestelde strategische beleidslijnen in meerjarenonderwijsprogrammering en jaarplannen voor de school; * is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijsbeleid binnen de school /c.q. de locaties; * adviseert en informeert de voorzitter College van Bestuur over de jaarlijkse en meerjarenplannen en programma's van de school en legt beleidsvoorstellen voor; * adviseert de voorzitter College van Bestuur in het overleg met de gemeente over de totstandkoming van de educatieve agenda van de lokale overheid; * adviseert de voorzitter College van Bestuur over het scheppen van de benodigde randvoorwaarden; * leidt projecten en/of is voorzitter van schooloverstijgende beleidscommissies; * realiseert schooloverstijgende multidisciplinaire meerjaren beleidsprojecten; * participeert in de meningsvorming in de vergaderingen van de directeuren * vertegenwoordigt de directie naar externe overlegpartners c. Uitvoering onderwijsproces. * draagt zorg voor de opstelling van de begroting en het jaarverslag van de school; * draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van de voorzitter College van Bestuur * beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van leerlingen; * beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten. d. Personeelsmanagement. * geeft leiding aan de medewerkers op de school; * stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers; * voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers; * is verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer op de school; * is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de school; * adviseert de voorzitter College van Bestuur over personele vraagstukken op de school; Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: zijn werkzaamheden als interim-directeur, het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de school, het ontwikkelen van beleidsdoelen op basis van verkregen inzicht in de onderwijsvraag en het adviseren van de voorzitter College van Bestuur hierover, het vertalen van de door de voorzitter College van Bestuur vastgestelde strategische beleidslijnen in meerjaren onderwijsprogrammering en jaarplannen voor de school, het opstellen van de begroting en het jaarverslag van de school, het leiding geven aan de medewerkers op de school, -Kader: algemeen geformuleerde strategische beleidskaders van het bestuur. -Verantwoording: aan voorzitter College van Bestuur over het leiden van de school als interim-directeur,over de leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, het ontwikkeld beleid van de school en

20 bovenschool beleid, de uitvoering van het onderwijsproces, het personeelsmanagement. Kennis en vaardigheden - brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs; - kennis van de organisatie van onderwijskundige en bedrijfsvoeringsprocessen; - inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits; - inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de jeugdzorg afspelen; - inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen; - adviesvaardigheden; - vaardig in het inschatten van situaties en het reageren hierop; - vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; - vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties; - vaardig in het aansturen van professionals. Contacten - met de voorzitter College van Bestuur over de diverse aspecten van het interim-directeur-zijn; --met de voorzitter College van Bestuur, de sectordirecteuren en de stafmedewerkers over het (beleid inzake) het onderwijs op en de organisatie van de school - met de voorzitter College van bestuur en collega directeuren over beleidsontwikkeling om te adviseren; - met ouders en medezeggenschap over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen; - met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholings)instellingen) over politiekonderwijskundige ontwikkelingen om af te stemmen en tot positiebepaling te komen; - met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen; - met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of oplossingsrichtingen voor leerlingen te komen.

21

22 FUWA-PO Sessie Functie-informatie Blz. 15 Intern begeleider Functienaam Intern begeleider Organisatie SCOH Onderdeel OOP Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding Activiteiten Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Kenmerkscores Somscore 45 Uitvoerder beheerder Datum FUWASYS-versie Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. Het primaire onderwijsproces wordt ondersteund door een bovenschools management en bestuursbureau. Op de school is de directeur eindeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De intern begeleider is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het (boven)schoolse zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school, de begeleiding van leraren, in voorkomende gevallen met lesgevende taken en is verantwoordelijk voor professionalisering. Resultaatgebieden 1. Bijdrage beleidsvoorbereiding(boven)schoolse zorgbeleid. * analyseert de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen en werkt op basis daarvan didactische leerlijnen uit; * adviseert de directeur bij het ontwikkelen van onderwijs- en zorgbeleid in de school en het bovenschoolse zorgbeleid; * adviseert de directeur t.a.v. de aanname van nieuwe (zorg)leerlingen; * vertegenwoordigt de school in intern en extern overleg over zorgbeleid; * stelt het bovenschools en schoolspecifiek zorgplan op; * levert een bijdrage aan de evaluatie van het zorgbeleid in de school, bij de werkgever en in het samenwerkingsverband. 2. Coördinatie en uitvoering zorgbeleid in de school. * draagt zorg voor opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem volgens afspraken in het zorgplan; * stelt op basis van het zorgbeleid de jaarlijkse toetskalender op, bewaakt de uitvoering en verzamelt

23 toetsgegevens en/of groepsoverzichten; * organiseert onderzoek en speciale hulp m.b.t. zorgleerlingen, zorgt voor dossiervorming t.b.v. zorgleerlingen; * ontwikkelt procedures, protocollen en afspraken m.b.t. leerlingenzorg en bewaakt deze; * is voorzitter bij leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen en het zorgoverleg en bereidt de bijeenkomsten voor; * coördineert aanmeldingen en verwijzingen van leerlingen; * organiseert en neemt deel aan intern en extern overleg m.b.t. zorgleerlingen; * coördineert activiteiten m.b.t. schoolverlaters, bewaakt de procedure van aanmelding voor het LWOO/praktijkgericht onderwijs * coördineert de terugplaatsing van leerlingen vanuit het speciaal onderwijs in het basisonderwijs. 3. Begeleiding leraren. * draagt kennis over leerlingenzorg over ; * ondersteunt bij het zoeken van lesmateriaal voor remedial teaching; * adviseert over zorgleerlingen, didactische vragen, e.d. en organiseert collegiale consultatie; * begeleidt en coacht bij het analyseren van gegevens over de ontwikkeling van leerlingen, het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen en het bewaken van het vervolg daarop; * begeleidt en coacht in het afnemen van eenvoudige diagnostische toetsen en het invullen van observatieformulieren; * observeert klassensituaties teneinde advies te geven voor aanpak van een zorgleerling; * ondersteunt in de contacten met ouders/verzorgers van zorgleerlingen. 4. Lesgevende werkzaamheden in voorkomende gevallen. 5. Professionalisering. * houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; * neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; * bestudeert relevante vakliteratuur. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: het analyseren van de zorgactiviteiten, toetsresultaten en leerlingbesprekingen en het op basis daarvan uitwerken van didactische leerlijnen, het opstellen van het bovenschools en schoolspecifieke zorgplan, het zorg dragen voor opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem volgens afspraken in het zorgplan, het observeren van klassensituaties teneinde advies te geven aan leraren voor aanpak van een zorgleerling. -Kader: het zorgplan en beleidslijnen van de school. -Verantwoording: aan de directeur van de school voor wat betreft de kwaliteit van de bijdrage aan de ontwikkeling van het bovenschoolse zorgbeleid, van coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school, van begeleiding van leraren en van de professionalisering. Kennis en vaardigheden - algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis; - inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school; - vaardigheid in het coachen en begeleiden van leraren; - vaardigheid in het gebruik van relevante gesprekstechnieken; - vaardigheid in het motiveren van anderen; - vaardigheid in het opzetten van plannen en het geven van adviezen. Contacten - met leraren over de begeleiding van zorgleerlingen om af te stemmen; - met leraren over de ondersteuningsvraag en de begeleiding van leerlingen om afspraken te maken; - met externe organisaties over de begeleiding van zorgleerlingen om overleg te voeren en af te stemmen;

24 - met bovenschoolse organisaties (SWV en Platform WSNS) en netwerkcontacten van intern begeleiders over het bovenschoolse zorgbeleid om af te stemmen; - met de directie over de kaders waarbinnen de leerlingenzorg plaats moet vinden om te adviseren.

25 FUWA-PO Sessie Functie-informatie Blz. 17 Leraar (La) Functienaam Leraar (La) Organisatie SCOH Onderdeel OP Salarisschaal 9 Indelingsniveau IVb FUWASYS-advies 9 - IVb Werkterrein Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Kenmerkscores Somscore 42 Uitvoerder drs. P-H. Mees (SPO-gecertificeerd adviseur) Datum FUWASYS-versie Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. Het primaire onderwijsproces wordt ondersteund door een bovenschools management en bestuursbureau. Op de school is de directeur eindeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De leraar geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering. Resultaatgebieden 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding. * bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; * geeft les aan en begeleidt leerlingen; * hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen van de school; * creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; * stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden; * structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; * kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; * speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing;

26 * registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan handelingsplannen op; * signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt een diagnose; * begeleidt individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen; * coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep; * begeleidt leerlingen op basis van het zorgplan; * bespreekt probleemleerlingen met de seniorleraar of intern begeleider en/of de directeur; * begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep; * bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers; * houdt het leerlingdossier bij; * geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid; * neemt deel aan teamvergaderingen; * organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit; * onderhoudt contacten met de ouderraad. 2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling. * draagt bij aan de formulering van leer- en opvoedingsdoelen van de school, in onderlinge samenhang en voor één of meerdere leerjaren; * vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten; * doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma's; * zet mede, in teamverband, de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten. 3. Professionalisering. * houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; * neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; * houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden -Beslist bij/over: het geven van les en leerlingbegeleiding, het mede, in teamverband, uitzetten van de pedagogische koers, het voeren van overleg hierover met betrokkenen en het verwerken van de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. -Kader: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. -Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en van de professionalisering. Kennis en vaardigheden - theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; - kennis van de leerstof; - inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school; - inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(sinstanties); - invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; - vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; - communicatieve vaardigheden. Werk- en denkniveau HBO werk- en denkniveau.

27 Contacten - met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken; - met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken; - met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten; - met de directie over de begeleiding van de lerarenondersteuner en/of onderwijsassistent om tot nadere afspraken te komen; - met collega (senior) leraren over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale besprekingen/consultatie.

28 FUWA-PO Besturenraad

29 FUWA-PO Sessie Functie-informatie Blz. 20 Leraar (Lb) Functienaam Leraar (Lb) Organisatie SCOH Onderdeel OP Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Kenmerkscores Somscore 46 Uitvoerder beheerder Datum FUWASYS-versie Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. Het primaire onderwijsproces wordt ondersteund door een bovenschools management en bestuursbureau. Op de school is de directeur eindeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De leraar Lb geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, vervult een senior rol door het verrichten van werkzaamheden op één of meerdere toegewezen werkterreinen en is verantwoordelijk voor professionalisering. Resultaatgebieden 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding. * bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; * geeft les aan en begeleidt leerlingen; * hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen van de school; * creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; * stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden; * structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; * kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; * speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing;

30 * registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan complexe handelingsplannen op; * signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt een diagnose; * begeleidt individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen; * coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep; * begeleidt leerlingen op basis van het zorgplan; * bespreekt probleemleerlingen met collega's, intern begeleider en/of de directeur; * begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep; * begeleidt (startende) leraren en collega's bij onderwijs en leerlingbegeleiding en bij scholing en ontwikkeling; * begeleidt collega's bij het opstellen van les- en opvoedingsdoelen en bij het opstellen en bijstellen van (complexe) handelingsplannen; * bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers; * houdt het leerlingdossier bij; * geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid; * neemt deel aan teamvergaderingen; * organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit; * onderhoudt contacten met de ouderraad. 2. Vervult een senior rol op één of meerdere van de onderstaande toegewezen werkterreinen Algemene onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling. * levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van onderwijsprocessen in de school en adviseert de directeur hierover; * signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en levert op basis hiervan bijdragen aan de ontwikkeling en de verzorging van nieuwe onderwijsprogramma's; * formuleert de kaders voor leer- en opvoedingsdoelen van de school, in onderlinge samenhang en voor één of meerdere leerjaren; * vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten en inhoudelijke specialisme(n); * geeft vorm aan inhoudelijke ontwikkelingen binnen de school en doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma's en draagt zorg voor de implementatie ervan; * zet mede, in teamverband, de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten. Voorbereiding en ontwikkeling op het eigen specialisme (bijvoorbeeld: onderwijsachterstanden, zorg, rekenen en taal) * formuleert met het team en/of de directeur doelen van de school op het eigen specialisme; * signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing of verbetering van beleid op het eigen specialisme en ontwikkelt daar plannen voor; * doet voorstellen aan het team en de directeur voor nieuwe programma's en draagt zorg voor de implementatie ervan; * treedt op als inhoudelijk klankbord op het eigen specialisme en begeleidt of adviseert collega's. ICT-ontwikkeling en implementatie. * doet voorstellen en adviseert aan de directeur om de rol van ICT binnen het onderwijs te bevorderen en te stimuleren; * adviseert bij het opstellen van het ICT-deel binnen de bouwplannen; * inventariseert de ICT-wensen van de groepen en doet op basis daarvan voorstellen voor aanschaf van nieuwe hard- en software; * verzamelt, onderzoekt en verspreidt relevante informatie betreffende ICT-onderwerpen onder de

31 bouwcoördinatoren en leerkrachten. * houdt onderwijskundige ontwikkelingen bij en wint adviezen in betreffende integratie en implementatie van ICT op school; * participeert in ICT werkgroep(en) om onderwijskundige projecten voor ICT binnen de school te begeleiden en te implementeren; * stimuleert bouwsecties en leerkrachten om ICT toe te passen in het (zelfstandig) leerproces; * draagt zorg, in overleg met de directeur, voor de introductie van nieuwe lespakketten en ICT- toepassingen; * bewaakt in overleg met de externe leverancier de afgesproken standaarden betreffende ICTtoepassingen; * draagt zorg in samenwerking met de externe leverancier voor het technisch beheer van de website van de school; * vervult de rol van intermediair tussen de leerkrachten en de directie betreffende ICT-onderwerpen. Coaching en begeleiding nieuwe en zittende collega's * levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het opleidings- en professionaliseringsbeleid binnen de school; * doet voorstellen over opleidings- en ontwikkelingsvraagstukken in het kader van opleiden in de school; * coördineert de gang van zaken betreffende opleiden in de school (aanvragen, plaatsingen, contacten etc.); * ondersteunt en adviseert de directeur(en) bij de uitvoering van het opleiden in de school; * begeleidt in voorkomende gevallen stagiaires en lio's op de scholen; * draagt zorg voor de eindbeoordeling van de stagiaires en lio's; * is contactpersoon voor de lerarenopleiding inzake opleiden in de school trajecten; * onderhoudt contacten met collega leraren in verband met collegiale consultatie; * begeleidt (startende) leraren bij hun professionalisering in de vorm van supervisie intervisie, coaching,enz.; * begeleidt (aanstaande) leraren en collega's bij onderwijs en leerlingbegeleiding en bij scholing en ontwikkeling; * begeleidt collega's bij het opstellen van les- en opvoedingsdoelen en bij het opstellen en bijstellen van complexe handelingsplannen. * treedt op als inhoudelijk klankbord en begeleidt of adviseert collega's. Functioneel leidinggeven en coördinatie onderwijsproces * vertaalt het operationele beleid van de school naar de dagelijkse uitvoering in een deel van de school en ziet toe op de uitvoering; * optimaliseert leerprocessen en werkmethoden door bijvoorbeeld in de randvoorwaardelijke sfeer oplossingen te bieden; * bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van het deel van de school; * signaleert (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering en adviseert de directeur over te nemen maatregelen; * stimuleert overige schoolactiviteiten en buitenschoolse activiteiten. * begeleidt (aanstaande) leraren en onderwijsondersteuners bij onderwijs en leerlingbegeleiding en bij scholing en ontwikkeling; * begeleidt leraren bij het opstellen van les- en opvoedingsdoelen en bij het opstellen en bijstellen van complexe handelingsplannen; * coacht en begeleidt in voorkomende gevallen medewerkers van de groep; * voert voortgangsgesprekken met de medewerkers in de groep; * levert een bijdrage aan collegiale consultatie; * ziet toe op de naleving van de teamafspraken.

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

1.1 Leraar basisonderwijs (schaal LA) Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Prisma Almere. Dit is een middelgrote onderwijsinstelling van 15 tot 20 scholen voor primair onderwijs.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA)

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Alpha Scholengroep. Onder Alpha Scholengroep ressorteren 15 Christelijke basisscholen in de omgeving van

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK Januari 2012

FUNCTIEBOEK Januari 2012 FUNCTIEBOEK Januari 2012 Functieboek Inleiding Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn op grond van de CAO-PO vanaf 1 augustus 2008 verplicht om met de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Schoolleider DA De schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur. In het managementstatuut zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden van de schoolleider

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Betreft: Plan van aanpak voor het invoeren van de functiemix In het convenant Leerkracht van Nederland en het daarbij behorende Actieplan LeerKracht van Nederland

Nadere informatie

Het functiehuis van de Laurentius Stichting

Het functiehuis van de Laurentius Stichting Het functiehuis van de Laurentius Stichting Het functiehuis van de Laurentius Stichting 1 April 2010 Inleiding functie 2 Voor u ligt een boekje waarin het functiehuis van de Laurentius Stichting is beschreven.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Functieboek Federatie mei 2009 Inhoud Inleiding 3 Gefaseerde opbouw en vaststelling 3 Deel I Functies in het onderwijsveld 1. Toelichting 5 2. Omgang met

Nadere informatie

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel Functie-informatie Functie Organisatie Onderdeel Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Waardering Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne én externe zorgspecialist) Stichting Lek en IJssel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur FUWA-PO functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur Organisatie Stichting RESPONZ Salarisschaal 12 (=DC) Werkterrein Management -> Schoolmanagement Datum 18-01-2011 FUWASYS-versie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB)

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB) Blz. 1 FUWASYS Sessie Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum FUWASYS-versie 003b Stichting QliQ

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten samen leren, samen leven, samen leren leven Obs De Finne is een dorpsschool in een mooi gebouw. Het professionele team

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Opgesteld door: Drs. V.G. (Violette) van Empel Senior adviseur, VBS Oktober 2010 Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie 281010 VBS 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leraar speciaal onderwijs LB Codering SSOGG14-202 Organisatie SSOGG Onderdeel Onderwijs Salarisschaal 10 (LB) Indelingsniveau

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Vakleraar bewegingsonderwijs Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING Stichting Talent Managementondersteuner januari 2013 Opdrachtgever Stichting Talent Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs

Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs 3.28 Arbeidsovereenkomst 1. Op de arbeidsovereenkomst van de combinatiefunctionaris zijn van toepassing de artikelen 3.29

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum

Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 voor obs It Tredde Sté, Jirnsum Mei inoar oer eigen paad te plak Obs It Tredde Sté is een drietalige dorpsschool met ruim negentig leerlingen, sinds

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Vacature leraar NBS Teteringen

Vacature leraar NBS Teteringen Vacature leraar NBS Teteringen Het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda is verantwoordelijk voor vijf dynamische algemeen bijzondere scholen met in totaal ± 2000 leerlingen en 140 medewerkers. Per

Nadere informatie

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 De hier opgenomen typeringen zijn ontleend aan werkzaamheden, die binnen een school/- onderdelen worden aangemerkt als

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LA geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

7. Functiebeschrijvingen. Leraar in LA 2. Leraar in LB 4. Directeur 7. Adjunct directeur 9. Onderwijsassistent 11. Lerarenondersteuner 13

7. Functiebeschrijvingen. Leraar in LA 2. Leraar in LB 4. Directeur 7. Adjunct directeur 9. Onderwijsassistent 11. Lerarenondersteuner 13 7. Functiebeschrijvingen Functie blz. Leraar in LA 2 Leraar in LB 4 Directeur 7 Adjunct directeur 9 Onderwijsassistent 11 Lerarenondersteuner 13 Logopedist 15 Conciërge 17 Interne begeleider schaal 9 19

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs Codering PCPO09-201 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 9 Indelingsniveau

Nadere informatie

Functies besturen Dommelgroep

Functies besturen Dommelgroep Functies besturen Dommelgroep A Bestuurs -, directie- en managementfuncties 01 directeur Bestuurder (conform cao-bestuurders) 02 Algemeen directeur (DD) 03 Schooldirecteur (DA) 04 Schooldirecteur (DB)

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN FUWA-PO website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 3.a.

Nadere informatie

Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Het functiebouwhuis. 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen

Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Het functiebouwhuis. 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Het functiebouwhuis 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen 4. Functionarissen in het segment bijzondere taken 5. Functionarissen met een leidinggevende

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen

Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen In deze bijlage zijn het functiehuis en de functiebeschrijvingen opgenomen voor de volgende functies 1. Directeur, vastgesteld (apart document) 2. Schoolleider,

Nadere informatie

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 e.o. Intern I Leerkracht LB Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 Functienaam Organisatie Salarisschaal lndelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Administratief medewerker A Codering PCPO09-304 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 3 Indelingsniveau

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW Functiegebouw Binnen de organisatie van hebben we, om onze onderwijskundige doelstellingen te realiseren, de volgende functies; algemeen

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school.

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school. Werkproces 1: Kaders Competentie 1.1: Schoolkaders De lerarenondersteuner werkt binnen de vastgestelde kaders voor onderwijs van de school. Competentie 1.2: Lesmodel en lesplannen De lerarenondersteuner

Nadere informatie

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27 FUNCTIEBOEK ( V E R S I E 2. 0 ) Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27 I NHOU DSOPGA V E I N H O U DS O PGAVE...2 Beschikbare functies binnen de stichting...2 Organisatie...2 Functie-omschrijvingen...2

Nadere informatie

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1 Functieomschrijving Excellente Leerkracht basisonderwijs in de groep Salarisschaal : LB Werkterrein : Onderwijsproces Leerkrachten Activiteiten : Verzorgen van het primaire proces Dit profiel vormt de

Nadere informatie

Stichting OPOCK zoekt voor OBS De Fontein & OBS De Paperclip een ervaren

Stichting OPOCK zoekt voor OBS De Fontein & OBS De Paperclip een ervaren Vacature informatie Directeur OBS De Fontein & OBS De Paperclip Inleiding Stichting OPOCK is een betrekkelijk jonge organisatie en bestaat sinds 2006 na een fusie tussen de bestuurscommissies van de gemeenten

Nadere informatie

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB)

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Functie-informatie Functienaam: Groepsleraar praktijkonderwijs Organisatie: School voor praktijkonderwijs/sector voor praktijkonderwijs binnen een scholengemeenschap

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Lerarenondersteuner Codering LEE09-304 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc FUWASYS-advies 7

Nadere informatie

Management Statuut. Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Management Statuut. Montessori Vereniging Haarlemmermeer Management Statuut Montessori Vereniging Haarlemmermeer 1 Inhoud Artikel 1 Definitiebepaling... 3 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut... 4 Artikel 3 Managementteam... 4 Artikel

Nadere informatie

Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair

Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair 1. Inleiding Conform de richtlijnen van de CAO PO 2006-2008 dient de stichting Openbaar Onderwijs Primair een functieboek vast te stellen 1. In dit functieboek

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Directeur (1,0 wtf) ondernemend bruggenbouwer inspirerend

Directeur (1,0 wtf) ondernemend bruggenbouwer inspirerend Functieprofiel Directeur voor KBS De Howiblo & KBS De Heeswijk Functienaam: Organisatie: School: Dienstverband: Salarisschaal: Directeur Stichting Kalisto Boeiend Basisonderwijs! te Woerden KBS De Howiblo

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Functiebeschrijvingen. Functieboek Lek en IJssel 2. Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4. Algemeen directeur pag.

Inhoudsopgave. Functiebeschrijvingen. Functieboek Lek en IJssel 2. Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4. Algemeen directeur pag. Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4 Functiebeschrijvingen Algemeen directeur pag. 5 Directie Directeur pag. 8 Adjunct-directeur pag. 14 Locatieleider pag. 17 Onderwijsgevend personeel

Nadere informatie

Gesprekscyclus en functiemix

Gesprekscyclus en functiemix Gesprekscyclus en functiemix Maart 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Gesprekscyclus Dommelgroep.. 4. 2.1. Inleiding en context.. 4. 2.2. De gespreksyclus 4. 2.3. Inzet instrumenten... 5. 3. De leraar

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Groepsleraar Codering PA07-201 Organisatie Praktijkschool Apeldoorn Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc

Nadere informatie

Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en

Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en Leraar basisonderwijs LA Leraar basisonderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LC Salarisschaal: LA Salarisschaal: LB Salarisschaal: LB Salarisschaal: LC Werkerrein:

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK Inhoud Voorwoord... 2 1.Functieboek 1.1 Inleiding... 3 1.2 Keuze Functieboek OPO Ameland... 3 1.3 Overzicht huidige normfuncties en niet-normfuncties... 4 1.4 Functieboek

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie FUWA-VO Sessie Functie-informatie Functienaam Docent LC Organisatie Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Onderdeel Onderwijspersoneel (OP) Salarisschaal LC (11) Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering Organisatie VGPO NoorderBasis Onderdeel Centraal kantoor Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding

Nadere informatie

Profiel. Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs. 4 juni 2015. Opdrachtgever Bartiméus Onderwijs

Profiel. Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs. 4 juni 2015. Opdrachtgever Bartiméus Onderwijs Profiel Locatiedirecteur Speciaal Onderwijs 4 juni 2015 Opdrachtgever Bartiméus Onderwijs Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29 00

Nadere informatie

Excellente leraar. In uitvoering ligt de nadruk op A. De groep B. Interne begeleiding C. Coördinatie. 3. Werkzaamheden:

Excellente leraar. In uitvoering ligt de nadruk op A. De groep B. Interne begeleiding C. Coördinatie. 3. Werkzaamheden: Excellente leraar 1. Functie-informatie Functienaam : Excellente leraar (speciaal) basisonderwijs Salarisschaal : LB Werkterrein Activiteiten : Onderwijsproces leraren : Overdragen van informatie en vaardigheden

Nadere informatie

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Locatieleider SKO

Nadere informatie

Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november Versie: 1 Ontwikkeld door: AD

Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november Versie: 1 Ontwikkeld door: AD Bestemd voor: P&O/Bestuur Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november 2009. Versie: 1 Ontwikkeld door: AD Karakter: informerend Hoofd- en beslispunten: Welke nieuwe functies komen erbij en hoe

Nadere informatie

CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD

CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs LC Codering PCPO10-210 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau

Nadere informatie

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider!

We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! We zijn op zoek naar een kei van een Intern Begeleider! WereldKidz 33 basisscholen en een school voor speciaal onderwijs, 4.500 leerlingen en 475 medewerkers vormen samen WereldKidz. Een organisatie met

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF Blz. 1 Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder Datum FUWASYS-versie Martinuscollege

Nadere informatie

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07)

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Hebt u affiniteit met Passend Onderwijs? Hebt u aantoonbare ervaring met bovenschoolse werkzaamheden of bent u werkzaam

Nadere informatie

LERAAR LB INTERN BEGELEIDER BOVENBOUW (WTF 0,6)

LERAAR LB INTERN BEGELEIDER BOVENBOUW (WTF 0,6) Basisschool t Ven is per 1 augustus 2015 op zoek naar een: LERAAR LB INTERN BEGELEIDER BOVENBOUW (WTF 0,6) Functie inhoud: De intern begeleider is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Beschrijving Context De Buitenveldertse Montessori School (BMS) maakt deel uit van een stichting voor primair onderwijs die één school bestuurt.

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Orthopedagoog Codering PCPO09-204 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1142, d.d. 13 november 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Functiebouwwerk openbaar primair onderwijs Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ het functiebouwwerk openbaar

Nadere informatie

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Profielschets Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Even voorstellen De Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost behartigt het onderwijs van vijf basisscholen: Bs. de Alm Bs. Armhoefse Akker

Nadere informatie

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Officemanager Codering Organisatie Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire Salarisschaal 6 Indelingsniveau IIIb Werkterrein Onderwijsproces>onderwijsorganisatie

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Basisonderwijs Codering SKOD09-104 Organisatie SKOD Salarisschaal 12 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11

Nadere informatie

Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009)

Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009) STAF-LERAREN BIJ PROLOOG Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009) INLEIDING Een aanpassing is nodig in verband met een aantal wijzigingen

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming GMR Vastgesteld CvB Personeel 7 januari 2013 25-09-2013 30-09-2013 3.1 Functieboek versie 2.0 Personeel/Functieboek 1 Inhoudsopgave 1. Functieboek Aves 3 1.1 De functies binnen

Nadere informatie

Reglement T.S.O. stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken Versie: 13 september 2011

Reglement T.S.O. stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken Versie: 13 september 2011 Reglement T.S.O. stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken Versie: 13 september 2011 Artikel 1: begrippen. Bevoegd gezag: Het bestuur van stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken. T.S.O. T.S.O. coördinator:

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Plateau Openbaar Onderwijs Assen. Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken

Plateau Openbaar Onderwijs Assen. Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken Functie-informatie Blz. 1 Conciërge Functienaam Codering Conciërge Organisatie Plateau Openbaar Onderwijs Assen Onderdeel [geen] Salarisschaal 3 Indelingsniveau IIa FUWASYS-advies 3 - IIa Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Management. Anders Organiseren O2A5

Management. Anders Organiseren O2A5 Management Anders Organiseren O2A5 Opdrachtgever O2A5 Bert van der Lee Opgesteld door Henk Norder, Hanneke Oosting en Bert van der Lee Kenmerk Datum 19 Februari 2015 fe Samen werken aan kwaliteit in nieuwe

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Stafmedewerker P&O Codering PCPO09-103 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 10 Indelingsniveau Va FUWASYS-advies

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Onderwijsassistent Codering PCPO09-206 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 5 Indelingsniveau IIc FUWASYS-advies

Nadere informatie

Functie Teamleider. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen

Functie Teamleider. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functie Teamleider 1. Functie-informatie Functienaam: Organisatie: Salarisschaal: 12 Indelingsniveau: Werkterrein: Activiteiten: Teamleider CSG Anna Maria van Schurman Vc Management -> Overig management

Nadere informatie

Functiebeschrijving en Functiewaardering. Directeur - Bestuurder

Functiebeschrijving en Functiewaardering. Directeur - Bestuurder Functiebeschrijving en Functiewaardering van de functie Directeur - Bestuurder voor op basis van het overheidsfunctiewaarderingssysteem; met behulp van Fuwasys PO Rotterdam, 4 januari 2011 (versie 1) drs

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs In het rapport Handreikingen flankerend beleid buurtsportcoaches (juni 2012) zijn twaalf voorbeeldfuncties aangeboden in de werkvelden

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken. Onderwijsproces -> Docenten. Overdragen van informatie en vaardigheden

Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken. Onderwijsproces -> Docenten. Overdragen van informatie en vaardigheden FUWA-VO Sessie Functie-informatie Docent B Functienaam Docent B Codering Organisatie Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken Onderdeel [geen] Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie