Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken"

Transcriptie

1 Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

2 Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus AB Gouda Functieboek

3 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 Aard en omvang bovenschoolse functies pag. 6 Ontwikkelingen pag. 7 Categorie directie pag. 8 Directeur DB pag. 9 Locatieleider DA pag. 12 Bouwcoördinator pag. 14 Categorie onderwijsgevend personeel pag. 16 Leraar LC speciaal basisonderwijs pag. 17 Leraar LB basisonderwijs pag. 20 Leraar LB speciaal basisonderwijs pag. 23 Leraar LA pag. 26 Vakleraar pag. 28 Onderwijsondersteunend personeel pag. 30 Coördinator De GroeiAcademie pag. 31 Orthopedagoog/psycholoog pag. 33 Onderwijsspecialist pag. 35 Intern begeleider 10 pag. 37 Intern begeleider 9 pag. 39 Beleidsmedewerker Huisvesting en Onderhoud pag. 41 Beleidsmedewerker HRM pag. 43 Beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit pag. 46 Stafmedewerker personeel en organisatie pag. 49 Logopedist pag. 51 Expressie(kind)therapeut pag. 53 Bestuurssecretaresse pag. 55 Administratief en secretarieel medewerker pag. 57 Conciërge pag. 59 Functieboek

4 Inleiding In de CAO PO is bepaald dat het bevoegd gezag (de werkgever) beschikt over een functieboek. Hierin staan de functies beschreven die op bovenschools- en schoolniveau kunnen voorkomen. Dit functieboek beantwoord aan het gestelde. In dit functieboek staan de functiebeschrijvingen van zowel normfuncties als niet-normfuncties. Alle functies zijn op basis van FUWASYS PO beschreven en gewaardeerd. Daarbij is ook gebruik gemaakt van de functiebeschrijvingen die deel uitmaken van FUWASYS PO en die eerder door de besturenorganisaties beschikbaar zijn gesteld aan besturen in het primair onderwijs. Nieuwe functies zullen ook op basis van FUWASYS PO opgesteld worden. Het functieboek beschrijft de functies die in de totale organisatie voorkomen. Elke school kan z n eigen functiebouwwerk vorm geven, afhankelijk van de eigen visie van de school. Daarbij worden uitsluitend functies gebruikt uit het functieboek. Als er behoefte is aan andere functies, dan worden deze in het Bestuursformatieplan opgenomen; na instemming van de personeelsgeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad wordt de nieuwe functie vervolgens toegevoegd aan het functieboek. Op basis van het bepaalde in de CAO-PO worden de volgende functiecategorieën onderscheiden: directie onderwijsgevend personeel onderwijsondersteunend personeel Een aparte categorie vormt de leraar in opleiding. De werkzaamheden van deze functionaris (laatste jaars student van een lerarenopleiding basisonderwijs) worden beschreven in een leerwerkplan dat in overleg met de opleiding en praktijkschool opgesteld wordt. De Groeiling onderscheidt binnen de genoemde functiecategorieën de volgende functies: directeur (integraal schoolleider) locatiedirecteur locatieleider bouwcoördinator leraar basisonderwijs LA leraar basisonderwijs LB leraar speciaal basisonderwijs LB leraar speciaal basisonderwijs LC vakleraar coördinator De GroeiAcademie beleidsmedewerker stafmedewerker orthopedagoog/psycholoog onderwijsspecialist intern begeleider expressietherapeut bestuurssecretaresse administratief medewerker conciërge Functieboek

5 Een aantal medewerkers heeft nog een functie die niet in het functieboek staat. Het betreft hier de functies lerarenondersteuner, onderwijsassistent en adjunct-directeur. Bij vertrek van betrokken personeelsleden wordt deze functie niet meer vervuld (niet opengesteld als vacature). Elk personeelslid heeft een werktijdfactor die afgeleid is van de normjaartaak, zijnde uur bij een voltijdbetrekking. De werktijdfactor is dan 1,0. Er is een 40-urige werkweek. De werktijdfactor wordt bepaald door het aantal uren per week te delen door 40. De minimale betrekkingsomvang bij nieuwe benoemingen is 8 uur (0,2). Functieboek

6 Aard en omvang bovenschoolse functies Tot de bovenschoolse functies per behoren: - Beleidsmedewerker (HRM, Huisvesting/Onderhoud, Onderwijskwaliteit) omvang: 1,9 fte - Stafmedewerker (P&O) omvang: 0,6 fte - Bestuurssecretaresse omvang: 1,0 fte - Coördinator De GroeiAcademie omvang: 0,8 fte - Orthopedagoog omvang: 1,8 fte - Onderwijsspecialist omvang: 1,2 fte - Expressie (kind)therapeut omvang: 0,9 fte - Administratief medewerker De GroeiAcademie omvang: 0,4 fte Er is een College van Bestuur (statutair orgaan: het bestuur), bestaande uit twee personen met een totale omvang van 1,8 fte. De loonkosten zijn in het exploitatieoverzicht van de stichting opgenomen onder personeelslasten. Naast bovenschoolse functies zijn er ook enkele bovenschoolse taken, die uitgevoerd worden door personeelsleden met een andere functie: - bovenschools ict er omvang: 0,2 fte - centrale inkoper omvang: 0,2 fte De bekostiging van de functionarissen coördinator De GroeiAcademie, onderwijsspecialist, kindtherapeut en administratief medewerker De GroeiAcademie vindt plaats uit de middelen Passend Onderwijs die het bestuur van de drie samenwerkingsverbanden ontvangt. De loonkosten van de orthopedagogen worden betaald uit het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid van de scholen. Scholen ontvangen hiervoor uren inzet van deze functionarissen. De overige functionarissen en de taakuren worden bekostigd uit de begroting van het bestuurskantoor. Vanuit het administratiekantoor OHM wordt dienstverlening afgenomen voor een controller, die één dag in de week in het bestuurskantoor werkt. De vergoeding is op basis van een factuur en wordt eveneens bekostigd uit de begroting van het bestuurskantoor. Functieboek

7 Ontwikkelingen De Groeiling heeft - net als de overige besturen in de regio - te maken met een daling van instroom van 4-jarigen als gevolg van een afname van het aantal geboorten in gemeenten. Daardoor dalen ook jaarlijks de inkomsten en aangezien de uitstroom van personeel - bijvoorbeeld door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd) niet groot is, ontstaat boventalligheid van personeel. Doordat De Groeiling gebruik maakt van de regeling werkgelegenheid in de CAO PO (verlengd tot ) is afvloeiing niet aan de orde, tenzij gedwongen ontslag onvermijdelijk is. In dat geval dient een reorganisatieplan opgesteld te worden en vervolgens het overleg met de vakbonden over het opstellen van een sociaal plan. De Groeiling anticipeert op de daling van inkomsten door: - een vacature voor de functie directeur voor een maximale omvang van 32 uur per week (0,8 wtf) aan te bieden; - boventallige leraren in de vervangingspool te plaatsen waardoor de loonkosten van betrokkenen door het Vervangingsfonds betaald worden en werkgelegenheid behouden blijft voor deze functie; - de formatieomvang van de functies onderwijsassistent en lerarenondersteuner te reduceren door de functies uiterlijk per op te heffen. Middels een sociaal plan (vrijwillige fase), waarover een akkoord is gesloten met de vakbonden, wordt hier uitvoering aan gegeven. Wanneer de benoemingsomvang van de formatie vermindert door vertrek van een functionaris wordt eerst bekeken of er ruimte is om de functie (deels) in de vullen, of dat behoefte bestaat aan en ruimte is voor het inrichten van een nieuwe functie. Als dit het geval is dan wordt een functieprofiel opgesteld waarbij aangesloten wordt bij de voorbeeldfuncties of referentiefuncties die in het primair onderwijs bestaan en gewaardeerd zijn op basis van FUWASYS PO. Door de opheffing van het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School per is het toenmalig personeel dat in dienst was van de Centrale Dienst van dit samenwerkingsverband in dienst getreden bij De Groeiling. De functies die deze personeelsleden toen uitoefenden zijn onverkort opgenomen in dit functieboek. Functieboek

8 Categorie Directie Functieboek

9 Functienaam Salarisschaal Directeur DB/DC Omgeving De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. Het bestuur vervult een beleidsbepalende rol, ontwikkelt de doelstellingen voor de school en stelt de kaders voor het onderwijs- en organisatiebeleid vast. De directeur voert het beleid uit en levert een bijdrage aan de meningsvorming. In het managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven. De directeur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is belast met het personeelsmanagement. Daar waar de school samenwerkt met een peuterspeelzaal of een inloopvoorziening voor peuters kent, behorend tot de stichting GroeiPret, geeft de directeur ook sturing aan deze voorziening(en). Op de school zijn een directeur, meerdere typen leraren en ondersteunende personeelsleden werkzaam. Resultaatgebieden 1. Leiding en sturing onderwijs en organisatie van de school. organiseert het onderwijs en de leerlingenzorg op de school; bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg); bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de school; organiseert passende oplossingen voor (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering; neemt deel aan schooloverstijgende overlegsituaties, gericht op afstemming van onderwijs- en werkprocessen; onderhoudt de contacten met relevante scholen/instellingen gericht op afstemming van onderwijs en leerlingenzorg, o.a. in het samenwerkingsverband; onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen van de school; voert het overleg met de medezeggenschapsraad; 2. Beleidsontwikkeling (school). vertaalt ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school (onderwijs, welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma's voor de school; is verantwoordelijk voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijsbeleid binnen de school; realiseert multidisciplinaire beleidsprojecten; adviseert en informeert Het bestuur over de jaarlijkse en meerjarenplannen en programma's en legt beleidsvoorstellen voor aan het bestuur. 3. Uitvoering onderwijsproces. draagt zorg voor de opstelling van de begroting en het jaarverslag van de school; draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van het bestuur; beslist binnen vastgestelde kaders en afspraken over toelating en verwijdering van leerlingen; beslist op advies van specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten. 4. Personeelsmanagement. geeft leiding aan de medewerkers op de school; Functieboek

10 stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers; voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers; is verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer op de school; is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de school; adviseert het bestuur over personele vraagstukken op de school; levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de organisatie. Bevoegdheden, kader en verantwoordelijkheden Beslist bij/over: het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de school, het vertalen van ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school (onderwijs, welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en uitvoeringsprogramma's voor de school, het opstellen van de begroting en het jaarverslag van de school, het leiding geven aan de medewerkers op de school. Kader: de onderwijswet- en regelgeving, het voor de school beschikbare budget en de beleidskaders op bovenschools niveau. Verantwoording: aan het bestuur over de leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, het ontwikkeld beleid van de school, de uitvoering van het onderwijsproces en het personeelsmanagement. Kennis en vaardigheden brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs; kennis van de organisatie van onderwijskundige en bedrijfsvoeringsprocessen; inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits; inzicht in vraagstukken en problemen die zich op andere terreinen in het onderwijs en de jeugdzorg afspelen; inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen; adviesvaardigheden; vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties; vaardig in het aansturen van professionals. Contacten met ouders en medezeggenschap over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen; met vertegenwoordigers uit het lokale onderwijsveld (o.a. scholen/(scholings)instellingen) over politiek-onderwijskundige ontwikkelingen om af te stemmen en tot positiebepaling te komen; met vertegenwoordigers bij gemeenten over lokaal onderwijsbeleid om tot nadere afspraken te komen; met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of oplossingsrichtingen voor leerlingen te komen. Wanneer er in de basisschool ook een peuterspeelzaal gevestigd is die onder het beheer van de stichting GroeiPret valt, dan gelden de volgende aanvullende werkzaamheden: Algemene taken en bevoegdheden De directeur is verantwoordelijk voor en geeft leiding aan de peuterspeelzaal op personeel, materieel en financieel terrein. Functieboek

11 Belangenbehartiging De directeur onderhoudt de contacten en informeert de medezeggenschapsraad van de school inzake de aan hem en aan de hoofdleidster gemandateerde bevoegdheden. Planvorming De directeur a) stelt een schoolplan op met daarin opgenomen het beleidsplan peuterspeelzalen; b) draagt zorg voor de vertaling en vaststelling van de schoolplannen in jaarplannen. Personeelszaken De directeur a) benoemt, schorst en ontslaat, namens het bestuur van GroeiPret, het personeel van de peuterspeelzaal volgens de vastgestelde procedure werving en selectie. In geval van schorsing en ontslag anders dan op eigen verzoek, is overleg vereist met het bestuur van GroeiPret; b) draagt zorg voor de opstelling en uitvoering van het personeelsbeleid op de peuterspeelzaal binnen de kaders van het voor de stichting vastgestelde integraal personeelsbeleid; c) stelt jaarlijks het formatieplan vast binnen de geldende afspraken formatieplanning en gaat daarbij uit van het beschikbare budget en van de door het bestuur van GroeiPret vastgestelde begroting van de peuterspeelzaal; d) is gemachtigd tot het uitoefenen van bestuursbevoegdheden die tot het dagelijkse personeelsbeleid van de peuterspeelzaal gerekend kunnen worden; e) voert jaarlijks de functionerings- en/of beoordelingsgesprekken met de (hoofd)leidsters. Financiën en beheer De directeur a) is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting van de peuterspeelzaal; b) draagt verantwoording voor de jaarrekening van de peuterspeelzaal; c) is verantwoordelijk voor de materiële voorzieningen van de peuterspeelzaal. Onderwijskundig beleid en kwaliteit De directeur draagt zorg voor het opnemen van informatie betreffende de peuterspeelzaal in het schoolplan en de schoolgids, conform de vigerende regelgeving. Functieboek

12 Functienaam Salarisschaal Locatieleider/-directeur DA Omgeving De werkzaamheden worden verricht binnen een basisschool. De school heeft twee of meer locaties. Aan het hoofd van de school staat een directeur. De (een specifieke) locatie heeft een locatieleider/- directeur. De locatieleider/-directeur heeft de dagelijkse leiding van de locatie. Hij is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken binnen de locatie. Naast deze taken is hij ook belast met lesgevende taken. De school kent een locatiedirecteur, leraren en onderwijsondersteunend personeel (kleine school) of een directeur, locatieleider, leraren en onderwijsondersteunend personeel (school met hoofd- en nevenvestiging). In de laatste situatie heeft de directeur een hiërarchische positie ten opzichte van de locatieleider(s). Resultaatgebieden 1. heeft de dagelijkse leiding van de locatie door: het geven van leiding aan het team; het begeleiden van de teamleden; het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken met teamleden; het voorbereiden en leiden van teamvergaderingen; het onderhouden van contacten met ouders; het onderhouden van contacten met externe instellingen. 2. draagt bij in de ontwikkeling van het beleid door: het deelnemen aan de directiedagen; de directeur te steunen bij de vormgeving van de diverse activiteitenplannen (locatieleider), dan wel de diverse activiteitenplannen vorm te geven (locatiedirecteur); desgewenst zitting te nemen in werkgroepen. 3. draagt bij in de uitvoering van het beleid door: datgene wat in de diverse activiteitenplannen beschreven staat uit te voeren in de locatie; het uitvoeren van dagelijkse praktische/organisatorische werkzaamheden; het (doen) verrichten van administratieve handelingen; het informeren van de medezeggenschapsraad inzake onderwerpen op locatieniveau; het dagelijks beheer van de huisvesting te voeren en kleine reparaties te laten verrichten; het aanschaffen van middelen/materialen binnen de vastgestelde begroting; het (doen) organiseren van schoolse en buitenschoolse activiteiten; het organiseren van vervanging; het opstellen van de groeps- en taakverdeling op locatieniveau. 4. heeft lesgevende taken. Bevoegdheden, kader en verantwoordelijkheden Beslist over: die zaken die bij de dagelijkse gang van zaken binnen de locatie horen en die op grond van de diverse plannen en het managementstatuut tot zijn bevoegdheid horen. Kader: wet- en regelgeving op het gebied van het primair onderwijs, het vastgestelde strategisch beleidsplan, de deelbeleidsplannen, de activiteitenplannen, het managementstatuut en het schoolplan vormen de kaders waarbinnen de locatieleider zijn werkzaamheden verricht. Functieboek

13 Verantwoording: aan de directeur inzake de uitoefening van de opgedragen taken en bevoegdheden overeenkomstig het bepaalde in de diverse beleidsplannen. Kennis en vaardigheden kennis van het primair onderwijs; kennis van het totale beleidsterrein en inzicht in het functioneren van de Stichting; vaardig in het leiden en begeleiden van teamleden; beschikt over pedagogische en didactische kwaliteiten. Contacten met het bestuur, de directeur, de teamleden en leden van de medezeggenschapsraad en ouderraad van de locatie; met instanties als de schoolbegeleidingsdienst, GGD, de Inspectie, en bedrijven in het kader van beheer en onderhoud. Functieboek

14 Functienaam salarisschaal Bouwcoördinator 10/LB Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd onder directe verantwoordelijkheid van de schooldirecteur op de betreffende schoollocatie. Eventuele externe contacten op diverse overleglocaties geschieden in samenspraak met de schooldirecteur. Resultaatgebieden 1. Taken op het terrein van beheer en organisatie: het, rekening houdend met de algemene jaarplanning van de school, opstellen van de jaarplanning onderwijs en organisatie voor de betreffende bouw; het inbrengen van de prioriteiten voor veranderingsonderwerpen van het schoolmanagementteam in de bouwvergaderingen; het inpassen van deze prioriteiten in de jaarplanning voor de bouw; het zelfstandig voorbereiden en uitwerken van de betreffende bouwvergaderingen; het voorzitten van de bouwvergaderingen alsmede het organiseren van de verslaglegging; het afstemmen van de werkactiviteiten van de leraren ten aanzien van (veranderings)onderwerpen en activiteiten; het beheren van onderwijsleermiddelen, gebruiks- en verbruiksmaterialen voor de bouw; het (doen) archiveren van verslagen, project aanvragen en andere activiteiten; het op verzoek van de (locatie)directeur leiden van (delen) van de algemene teamvergaderingen voor zover voortvloeiend uit de betreffende bouwtaak; het technisch beheren van het geoormerkte budget voor bouwspecifieke uitgaven; het beheren van het geoormerkte budget voor organisatorische/huishoudelijke uitgaven; het aanspreken van de leraren op de wijze van uitvoeren of het niet uitvoeren van afspraken ten aanzien van het vastgestelde beleid. 2. Taken op beleidsniveau: het creëren van draagvlak voor het schoolbeleid binnen de betreffende bouw; het geven van (nieuwe) impulsen en stimuleren van leraren van de betreffende bouw; het inbrengen in het schoolmanagementteam van de door de leraren van de betreffende bouw ingebrachte voorstellen voor beleidsontwikkelingen, de wijze van invoering en/of uitvoering van dat beleid; het participeren in de beleidsontwikkeling van het schoolmanagementteam; het schrijven van (deel)beleidsstukken betrekking hebbend op de betreffende bouw; het zorg dragen voor de vertaalslag van beleid naar de onderwijspraktijk van de betreffende bouw; 3. Taken op leraarniveau, begeleiding van leraren: het stimuleren, motiveren, ondersteunen en controleren van leraren bij het uitvoeren van beleid en werkafspraken; het aanspreken van leraren op het uitvoeren van het gezamenlijk overeengekomen onderwijskundig beleid; het op verzoek vervullen van de rol als coach op onderwijskundig gebied; het uitvoeren van de signalerende functie met betrekking tot het pedagogisch en didactisch handelen van de leraren,; het doorspreken van de signalen met de leraren en de (locatie)directeur; het geven van les. Functieboek

15 Bevoegdheden, kader en verantwoordelijkheden Beslist bij/over: het invulling en uitvoering geven aan één of meerdere toegewezen beleidsterreinen op bouwniveau. Kaders: de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen (schoolplan, jaarplan) van de school. Verantwoording: aan de directeur over de kwaliteit van het mede vormgeven aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het onderwijs in de bouw. Kennis en vaardigheden inzicht in organisatorische en functionele verhoudingen van de interne organisatie; vaardigheid in het analyseren van knelpunten. het uitbrengen van adviezen en het uitdragen van beleid; managementvaardigheden, met name communicatieve vaardigheden, kunnen analyseren en synthetiseren; vaardigheid in het optreden bij conflict- en bij overlegsituaties; tactisch kunnen opereren met name bewust zijn van functionele taak als intermediair; vaardigheid in sturing van processen; vaardigheid in het organiseren en coördineren van werkzaamheden. Contacten neemt deel aan het intern managementoverleg alsmede de daarbij behorende functionele werkbesprekingen over algemeen schoolbeleid teneinde de ontwikkeling mede richting te geven; neemt op verzoek en/of ter vervanging van de directeur deel aan extern overleg met aanpalende organisaties. Functieboek

16 Categorie Onderwijsgevend personeel Functieboek

17 Functienaam Salarisschaal Leraar speciaal (basis)onderwijs LC Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een samenwerkingsverband met een school voor speciaal (basis)onderwijs. De school biedt opleiding en vorming aan leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke handicaps en/of aan leerlingen die (zeer) moeilijk opvoedbaar zijn en/of (zeer) moeilijk kunnen leren en bereidt deze leerlingen voor op het vervolgonderwijs. De leraar speciaal (basis)onderwijs LC draagt zorg voor de opvang van de meest complexe risicoleerlingen in het samenwerkingsverband, draagt zorg voor de gedragsbeïnvloeding van de risicoleerling, levert bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling, neemt initiatieven die structureel bijdragen aan de samenwerking binnen het samenwerkingsverband en aan de samenwerking met andere instellingen, geeft mede richting aan de professionaliseringactiviteiten van leraren en is verantwoordelijk voor professionalisering. Resultaatgebieden 1.a Opvang van de meest complexe risicoleerlingen in het samenwerkingsverband. bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor, ontwikkelt een leerlijn waarin aandacht is voor de specifieke problematiek van de leerling, ontwikkelt eigen lesmateriaal; geeft les en begeleidt (groepen) leerlingen in speciaal gevormde groepen op basis van een planmatige, specialistische manier van begeleiden; ontwikkelt bij leerlingen competentie (ervaren en geloven in eigen kunnen), autonomie (ervaren en weten dat jezelf een probleem aan kunt) en relatie (weten en voelen dat je gewaardeerd wordt); hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer en opvoedingsdoelen; creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal culturele achtergronden; structureert en coördineert activiteiten van leerlingen en organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing; signaleert (sociaal) pedagogische problemen, evalueert ontwikkelings en leerprocessen bij leerlingen, stelt een diagnose en complexe handelingsplannen op; biedt zelf hulp, bespreekt de voortgang in een begeleidingsteam of treedt in contact met de desbetreffende specialisten waarna begeleiding plaatsvindt van individuele leerlingen met specifieke meervoudige onderwijsbehoeften; begeleidt leerlingen zoals voorzien in het zorgplan; onderhoudt contacten met begeleidingsdiensten en andere betrokkenen; consulteert deskundigen zoals de jeugdarts, orthopedagoog, intern begeleider, logopedist, schoolmaatschappelijk werker en verwerkt hun adviezen in het handelingsplan; coördineert de leerlingenzorg in de school; bespreekt de voortgang, de ontwikkeling en de gedragsproblemen van leerlingen met ouders/ verzorgers en bezoekt ouders/verzorgers; houdt het leerlingendossier bij; geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid; neemt deel aan teamvergaderingen; organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit. Functieboek

18 1. b. Gedragsbeïnvloeding van de risicoleerling. ontwikkelt beleidsvoorstellen met betrekking tot de zorgtrajectbemiddeling waaronder activiteiten als signalering, onderzoek, advisering, begeleiding, handelings-/groepsplanning, besprekingen in het kader van passend onderwijs; adviseert over de beleidsmatige aanpak van de begeleiding van risicoleerlingen; begeleidt collega's bij de bespreking van de ontwikkeling van de leerling met de ouders/verzorgers; zet een coachingstraject op voor collega leraren; bespreekt in het begeleidingsteam de (gedrags)ontwikkeling van de leerling; consulteert deskundigen zoals jeugdarts, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk medewerker en intern begeleider en verwerkt hun adviezen. 2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling. ontwikkelt voorstellen voor de vernieuwing van onderwijsprocessen in het samenwerkingsverband en adviseert de directeur hierover; signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en levert op basis hiervan bijdragen aan de structurele ontwikkeling en de verzorging van nieuwe onderwijsprogramma's; formuleert de kaders voor leer en opvoedingsdoelen van het samenwerkingsverband, in onderlinge samenhang, bereidt de jaarlijkse en meerjarenplanning voor en adviseert de directeur hierover; ontwikkelt de pedagogische koers resulterend in onderwijsprogramma's; bereidt evaluaties voor van (onderwijskundige) beleidskeuzes; vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten en inhoudelijke specialisme(n); geeft vorm aan inhoudelijke ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband, doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma's en draagt zorg voor de implementatie ervan. 3. Initiatieven die structureel bijdragen aan de samenwerking binnen het samenwerkingsverband en aan de samenwerking met andere instellingen. initieert overleg en samenwerking tussen leraren binnen het samenwerkingsverband; treedt op als projectleider van onderwijskundige projecten (voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en/of evaluatie); leidt en/of participeert actief in vergaderingen; ontwikkelt (inhoudelijke) kaders ter ondersteuning van de externe relaties met instellingen voor jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, overig speciaal en voortgezet speciaal onderwijs waarbij het gaat om afstemming en samenwerking; analyseert knelpunten in de hulpverlening en komt met oplossingsvoorstellen. 4. Mede richting geven aan de professionaliseringactiviteiten van leraren. ontwikkelt beleidsmatige voorstellen met betrekking tot het planmatig ondersteunen van collega's uit het regulier onderwijs bij een (meer) structurele opvang van risicoleerlingen; adviseert en ondersteunt collega's uit basisscholen in de regio over de specifieke aanpak, handelingsplannen en problemen van leerlingen die een specifieke benadering vragen. 5. Professionalisering. houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; neemt deel aan scholings en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied (o.a. middels vakliteratuur); begeleidt (startende) docenten bij hun professionalisering in de vorm van supervisie intervisie, coaching, enz. Functieboek

19 Bevoegdheden, kader en verantwoordelijkheden Beslist bij/over: het geven van les en begeleiden van leerlingen in speciaal gevormde groepen op basis van groepsplannen, het voorbereiden van de dagelijkse onderwijsactiviteiten, het ontwikkelen van een leerlijn waarin aandacht is voor de specifieke problematiek van de leerling, het ontwikkelen van eigen lesmateriaal, het ontwikkelen van beleidsvoorstellen met betrekking tot de zorgtrajectbemiddeling, het formuleren van de kaders voor leer en opvoedingsdoelen van het samenwerkingsverband, in onderlinge samenhang, het voorbereiden van de jaarlijkse en meerjarenplanning, het ontwikkelen van (inhoudelijke) kaders ter ondersteuning van de externe relaties met instellingen, het ontwikkelen van beleidsmatige voorstellen. Kader: de onderwijs wet en regelgeving, kerndoelen, leer en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. Verantwoording: aan de directeur over de opvang van de meest complexe risicoleerlingen in het samenwerkingsverband, de gedragsbeïnvloeding van de risicoleerling, de bruikbaarheid van bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling, de bruikbaarheid van initiatieven die structureel bijdragen aan de samenwerking binnen het samenwerkingsverband en aan de samenwerking met andere instellingen, het mede richting geven aan de professionaliseringactiviteiten van leraren en de professionalisering. Kennis en vaardigheden specialistische didactische en pedagogische kennis en vaardigheden op uiteenlopende aandachtsgebieden; kennis van de leerstof en van het ontwikkelen van specifieke leerstof; kennis van beleidsontwikkelingen op de toegewezen aandachtsgebieden; inzicht in de organisatie en werkwijze van de eigen scholen in het samenwerkingsverband en de basisscholen in de regio; inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(sinstanties); invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; vaardigheid in het omgaan met gedragsproblemen; vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; vaardig in het samenwerken met andere disciplines; specialistische communicatieve vaardigheden. Werk en denkniveau HBO+ werk en denkniveau door relevante cursussen, masterclasses, dan wel HBO masters. Contacten met leerlingen om de leerstof te bespreken/uit te leggen en resultaten of problemen te bespreken; met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken en moeilijk bespreekbare onderwerpen ter sprake te brengen en medewerking te verwerven voor een actieve ondersteuning voor het gedrag van de leerling; met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten; met de directie over de begeleiding van de lerarenondersteuner(s), onderwijsassistent(en) en over de voortgang in de contacten met hulpinstanties/hulpverleners om tot nadere afspraken te komen; met collega's, ouders/verzorgers, hulpinstanties en/of specialisten om diagnoses te bespreken en door te verwijzen; met hulpverleners/specialisten over de problematiek van leerlingen om af te stemmen en tot oplossingen c.q. verbeterde didactische aanpak te komen; met de directie, collega s en (externe) deskundigen en instanties het geven van les en begeleiden van leerlingen in speciaal gevormde groepen op basis van groepsplannen over beleidsontwikkelingen om af te stemmen en te adviseren. Functieboek

20 Functienaam Salarisschaal Leraar basisonderwijs LB Omgeving De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LB geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering. Resultaatgebieden 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding. bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; geeft les aan en begeleidt leerlingen; hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer en opvoedingsdoelen van de school; creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal culturele achtergronden; structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing; registreert en evalueert ontwikkelings en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan complexe handelingsplannen op; signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt een diagnose; begeleidt individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen; coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep; begeleidt leerlingen op basis van het zorgplan; bespreekt probleemleerlingen met collega s, intern begeleider en/of de directeur; begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep; begeleidt (startende) leraren en collega s bij onderwijs en leerlingbegeleiding en bij scholing en ontwikkeling; begeleidt collega s bij het opstellen van les en opvoedingsdoelen en bij het opstellen en bijstellen van (complexe) handelingsplannen; bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers; houdt het leerlingendossier bij; geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid; neemt deel aan teamvergaderingen; organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit; onderhoudt contacten met de ouderraad. 2a. Bijdrage aan algemene onderwijsvoorbereiding en ontwikkeling. levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van onderwijsprocessen in de school en adviseert de directeur hierover; signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en levert bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma s; geeft vorm aan inhoudelijke ontwikkelingen binnen de school, doet voorstellen voor nieuwe Functieboek

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Inhoudsopgave Voorwoord blz. 4 1. Functieboek blz. 5 1.1 FUWA PO blz. 5 1.2 Keuze functieboek Onderwijsstichting

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

(ex. artikel 5.1 CAO en bijlage 1)

(ex. artikel 5.1 CAO en bijlage 1) BIJLAGE 5 FUNCTIEBOEK (ex. artikel 5.1 CAO en bijlage 1) Dit functieboek is bijlage 5 bij de CAO Kinderopvang 2008 2009 en maakt als zodanig deel uit van die CAO (zie in dit verband met name artikel 5.1

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage 11 Zie ook artikel 7.1 van deze cao Het nieuwe functieboek Inleiding In deze cao is het nieuwe functieboek opgenomen. Hierin zijn de functies generiek beschreven

Nadere informatie

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao)

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Inleiding In het Cao akkoord 2011-2013 is de afspraak gemaakt om tijdens

Nadere informatie

BASISSCHOOL 1 e Montessorischool

BASISSCHOOL 1 e Montessorischool HELP ELKAAR HET ZELF TE DOEN Q primair DIRECTIE & TEAM BASISSCHOOL 1 e Montessorischool Groningen 2005-2007 1 INHOUDSOPGAVE pagina inleiding 2 hoofdstuk 1 SCHOOLPORTRET 3 hoofdstuk 2 hoofdstuk 3 hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 VISIE EN MISSIE...8 Identiteit...8 Mission statement... 8 Plaats van de school in de samenleving... 8 Christelijk onderwijs... 9 CODE GOED BESTUUR...10 Bestuursprofiel...10

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT 1 juli 2013 Versie 1.1 Kaders Werkgelegenheidsbeleid Talent Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting 3 2. Begripsbepalingen 3 3. Het doel van het document Kaders

Nadere informatie

Procedure werving en selectie

Procedure werving en selectie Procedure werving en selectie De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800

Nadere informatie

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy Competenties Informatiebeveiliging en Privacy IBPDOC12 Verantwoording Auteurs Leo Bakker (Kennisnet) Mireille Boonstra-Kints (Kints Fuwa Advies) Ludo Cuijpers (sambo-ict, Kennisnet en ROC Leeuwenborgh)

Nadere informatie

Organieke functie Brandweer Flevoland

Organieke functie Brandweer Flevoland Organieke functie Brandweer Flevoland Functiecategorie : Directie en Management Functietypering : DC/Afdelingshoofd Functiebenaming : Afdelingshoofd Crisisbeheersing/Veiligheidsbureau Functiecode : Functieschaal

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie