Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en"

Transcriptie

1 Leraar basisonderwijs LA Leraar basisonderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LC Salarisschaal: LA Salarisschaal: LB Salarisschaal: LB Salarisschaal: LC Werkerrein: Onderwijsproces -> Leraren Werkerrein: Onderwijsproces -> Leraren Werkerrein: Onderwijsproces -> Leraren Werkerrein: Onderwijsproces -> Leraren Acivieien: Beleids- en Acivieien: Beleids- en Acivieien: Beleids- en Acivieien: Beleid voorbereiden, bedrijfsvoeringsonderseunende bedrijfsvoeringsonderseunende bedrijfsvoeringsonderseunende onwikkelen, implemeneren en evalueren werkzaamheden werkzaamheden werkzaamheden Overdragen van informaie en vaardigheden Overdragen van informaie en vaardigheden Overdragen van informaie en vaardigheden Overdragen van informaie en vaardigheden Conex Conex Conex Conex De werkzaamheden worden verrich op een De werkzaamheden worden verrich op een De werkzaamheden worden verrich op een De werkzaamheden worden uigevoerd binnen school voor basisonderwijs. school voor basisonderwijs. school voor speciaal (basis)onderwijs. De een samenwerkingsverband me een school school bied opleiding en vorming aan voor speciaal (basis)onderwijs. De school leerlingen van me lichamelijke en/of bied opleiding en vorming aan leerlingen me versandelijke handicaps en/of leerlingen die lichamelijke en/of versandelijke handicaps (zeer) moeilijk opvoedbaar zijn en/of (zeer) en/of aan leerlingen die (zeer) moeilijk moeilijk kunnen leren en bereid deze opvoedbaar zijn en/of (zeer) moeilijk kunnen leerlingen voor op he vervolgonderwijs. leren en bereid deze leerlingen voor op he vervolgonderwijs. De leraar LA geef onderwijs en begeleid De leraar LB geef onderwijs en begeleid De leraar speciaal (basis)onderwijs LB geef De leraar speciaal (basis)onderwijs LC draag leerlingen, lever een bijdrage aan de leerlingen, lever een bijdrage aan de onderwijs en begeleid leerlingen, lever een zorg voor de opvang van de mees complexe voorbereiding en onwikkeling van he voorbereiding en onwikkeling van he bijdrage aan de voorbereiding en onwikkeling risicoleerlingen in he samenwerkingsverband, onderwijs, lever bijdragen aan de onderwijs, lever bijdragen aan de van he onderwijs en is veranwoordelijk voor draag zorg voor de gedragsbeïnvloeding van schoolorganisaie en is veranwoordelijk schoolorganisaie en is veranwoordelijk professionalisering. de risicoleerling, lever bijdragen aan de voor professionalisering. voor professionalisering. onderwijsvoorbereiding en de onderwijsonwikkeling, neem iniiaieven die srucureel bijdragen aan de samenwerking binnen he samenwerkingsverband en aan de samenwerking me andere insellingen, geef mede riching aan de

2 professionaliseringacivieien van leraren en is veranwoordelijk voor professionalisering. Werkzaamheden Werkzaamheden Werkzaamheden Werkzaamheden 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding. 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding. 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding. 1a. Opvang van de mees complexe risicoleerlingen in he samenwerkingsverband. * bereid de dagelijkse onderwijsacivieien * bereid de dagelijkse onderwijsacivieien * bereid de dagelijkse onderwijsacivieien * bereid de dagelijkse onderwijsacivieien voor; voor; voor; voor, onwikkel een leerlijn waarin aandach is voor de specifieke problemaiek van de leerling, onwikkel eigen lesmaeriaal; * geef les aan en begeleid leerlingen; * geef les aan en begeleid leerlingen; * geef les en begeleid leerlingen in speciaal * geef les en begeleid (groepen) leerlingen in * haneer verschillende didacische * haneer verschillende didacische gevormde groepen op basis van speciaal gevormde groepen op basis van een werkvormen en leeracivieien, aansluiend op werkvormen en leeracivieien, aansluiend op groepsplannen; planmaige, specialisische manier van de leer- en opvoedingsdoelen van de school; de leer- en opvoedingsdoelen van de school; begeleiden; * onwikkel bij leerlingen compeenie (ervaren * onwikkel bij leerlingen compeenie (ervaren en geloven in eigen kunnen), auonomie en geloven in eigen kunnen), auonomie (ervaren en ween da jezelf een probleem aan (ervaren en ween da jezelf een probleem aan kun) en relaie (ween en voelen da je kun) en relaie (ween en voelen da je gewaardeerd word); gewaardeerd word); * haneer verschillende didacische * haneer verschillende didacische werkvormen en leeracivieien, aansluiend op werkvormen en leeracivieien, aansluiend op de leer- en opvoedingsdoelen; de leer- en opvoedingsdoelen; * creëer een pedagogisch klimaa waarin alle * creëer een pedagogisch klimaa waarin alle * creëer een pedagogisch klimaa waarin alle * creëer een pedagogisch klimaa waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; * simuleer en begeleid sociale vaardigheden * simuleer en begeleid sociale vaardigheden * simuleer en begeleid sociale vaardigheden * simuleer en begeleid sociale vaardigheden bij leerlingen me verschillende sociaal- bij leerlingen me verschillende sociaal- bij leerlingen me verschillende sociaal- bij leerlingen me verschillende sociaal- culurele achergronden; culurele achergronden; culurele achergronden; culurele achergronden; * srucureer en coördineer acivieien van de * srucureer en coördineer acivieien van de * srucureer en coördineer acivieien van * srucureer en coördineer acivieien van leerlingen, organiseer en plan acivieien in leerlingen, organiseer en plan acivieien in leerlingen en organiseer en plan acivieien leerlingen en organiseer en plan acivieien

3 homogene en heerogene groepen, inclusief homogene en heerogene groepen, inclusief in homogene en heerogene groepen, inclusief in homogene en heerogene groepen, inclusief subgroepen; subgroepen; subgroepen; subgroepen; * kijk onderwijsacivieien van leerlingen na * kijk onderwijsacivieien van leerlingen na * kijk onderwijsacivieien van leerlingen na * kijk onderwijsacivieien van leerlingen na en corrigeer; en corrigeer; en corrigeer; en corrigeer; * speel in de les in op onwikkelingen op * speel in de les in op onwikkelingen op * speel in de les in op onwikkelingen op * speel in de les in op onwikkelingen op erreinen als maaschappij en culuur, nauur erreinen als maaschappij en culuur, nauur erreinen als maaschappij en culuur, nauur erreinen als maaschappij en culuur, nauur en echniek, gezondheid en milieu, poliiek en en echniek, gezondheid en milieu, poliiek en en echniek, gezondheid en milieu, poliiek en en echniek, gezondheid en milieu, poliiek en levensbeschouwing; levensbeschouwing; levensbeschouwing; levensbeschouwing; * regisreer en evalueer onwikkelings- en * regisreer en evalueer onwikkelings- en * diagnosiceer en evalueer onwikkelings- en * signaleer (sociaal) pedagogische leerprocessen van leerlingen en sel op basis leerprocessen van leerlingen en sel op basis leerprocessen van leerlingen, sel complexe problemen, evalueer onwikkelings- en daarvan handelingsplannen op; daarvan complexe handelingsplannen op; handelingsplannen op en bespreek de leerprocessen bij leerlingen, sel een * signaleer (sociaal) pedagogische problemen * signaleer (sociaal) pedagogische problemen voorgang in he begeleidingseam; diagnose en complexe handelingsplannen op; bij leerlingen en sel een diagnose; bij leerlingen en sel een diagnose; * bied zelf hulp, bespreek de voorgang in * begeleid individuele leerlingen aan de hand * begeleid individuele leerlingen aan de hand een begeleidingseam of reed in conac me van handelingsplannen; van handelingsplannen; de desbereffende specialisen waarna * coördineer de leerlingenzorg voor de eigen * coördineer de leerlingenzorg voor de eigen begeleiding plaasvind van individuele groep; groep; leerlingen me specifieke meervoudige onderwijsbehoefen; * begeleid leerlingen op basis van he * begeleid leerlingen op basis van he * begeleid leerlingen zoals voorzien in he * begeleid leerlingen zoals voorzien in he zorgplan; zorgplan; zorgplan; zorgplan; * bespreek probleemleerlingen me de * bespreek probleemleerlingen me de * onderhoud conacen me * onderhoud conacen me seniorleraar of inern begeleider en/of de seniorleraar of inern begeleider en/of de begeleidingsdiensen en andere berokkenen begeleidingsdiensen en andere berokkenen; direceur; direceur; * consuleer deskundigen zoals de jeugdars, * consuleer deskundigen zoals de jeugdars, orhopedagoog, inern begeleider, logopedis, orhopedagoog, inern begeleider, logopedis, schoolmaaschappelijk werker en verwerk hun schoolmaaschappelijk werker en verwerk hun adviezen in he handelingsplan; adviezen in he handelingsplan; * begeleid de lerarenonderseuner, * begeleid de lerarenonderseuner, * begeleid de lerarenonderseuner, onderwijs- * coördineer de leerlingenzorg in de school; onderwijsassisen en/of sagiaires in de eigen onderwijsassisen en/of sagiaires in de eigen en/of klassenassisen; les/groep; les/groep; * begeleid (sarende) leraren en collega s bij

4 onderwijs en leerlingbegeleiding en bij scholing en onwikkeling; * begeleid collega s bij he opsellen van les- en opvoedingsdoelen en bij he opsellen en bijsellen van (complexe) handelingsplannen; * bespreek de voorgang en de onwikkeling * bespreek de voorgang en de onwikkeling * bespreek de voorgang, de onwikkeling en * bespreek de voorgang, de onwikkeling en van leerlingen me ouders/verzorgers; van leerlingen me ouders/verzorgers; de gedragsproblemen van leerlingen me de gedragsproblemen van leerlingen me ouders/verzorgers en bezoek ouders/verzorgers en bezoek ouders/verzorgers; ouders/verzorgers; * houd he leerlingdossier bij; * houd he leerlingdossier bij; * houd he leerlingdossier bij; * houd he leerlingdossier bij; * geef voorliching aan ouders/groepen ouders * geef voorliching aan ouders/groepen ouders * geef voorliching aan ouders/groepen ouders * geef voorliching aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de siuaie van he kind in en verzorgers over de siuaie van he kind in en verzorgers over de siuaie van he kind in en verzorgers over de siuaie van he kind in he kader van he bevorderen van hun he kader van he bevorderen van hun he kader van he bevorderen van hun he kader van he bevorderen van hun deskundigheid; deskundigheid; deskundigheid; deskundigheid; * neem deel aan eamvergaderingen; * neem deel aan eamvergaderingen; * neem deel aan eamvergaderingen; * neem deel aan eamvergaderingen; * organiseer overige schoolacivieien en * organiseer overige schoolacivieien en * organiseer overige schoolacivieien en * organiseer overige schoolacivieien en voer deze ui; voer deze ui; voer deze ui; voer deze ui; * onderhoud conacen me de ouderraad. * onderhoud conacen me de ouderraad. * onderhoud conacen me de ouderraad. * onderhoud conacen me de ouderraad. 1b. Gedragsbeïnvloeding van de risicoleerling. * onwikkel beleidsvoorsellen me berekking o de zorgrajecbemiddeling waaronder acivieien als signalering, onderzoek, advisering, begeleiding, handelingsplanning en PCL (permanene commissie leerlingenzorg) bespreking; * adviseer over de beleidsmaige aanpak van de begeleiding van risicoleerlingen;

5 * begeleid collega's bij de bespreking van de onwikkeling van de leerling me de ouders/verzorgers; * ze een coachingsrajec op voor collegaleraren; * bespreek in he begeleidingseam de (gedrags)onwikkeling van de leerling; * consuleer deskundigen zoals jeugdars, orhopedagoog, schoolmaaschappelijk medewerker en inern begeleider en verwerk hun adviezen. 2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en 2a. Bijdrage aan algemene 2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en 2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en de -onwikkeling. onderwijsvoorbereiding en -onwikkeling. -onwikkeling. onderwijsonwikkeling. * draag bij aan de formulering van leer- en * lever een bijdrage aan de onwikkeling en * onwikkel een leerlijn waarin aandach is * lever een bijdrage aan de onwikkeling en opvoedingsdoelen van de school, in vernieuwing van onderwijsprocessen in de voor de specifieke problemaiek van de vernieuwing van onderwijsprocessen in he onderlinge samenhang en voor één of school en adviseer de direceur hierover; leerling; samenwerkingsverband en adviseer de meerdere leerjaren; * signaleer en analyseer behoefen o * onwikkel eigen lesmaeriaal; direceur hierover; * veraal onwikkelingen op erreinen als vernieuwing van he onderwijs en lever * formuleer les- en opvoedingsdoelen voor de * signaleer en analyseer behoefen o maaschappij en culuur, nauur en echniek, bijdragen aan de onwikkeling van nieuwe dagelijkse onderwijsuivoering; vernieuwing van he onderwijs en lever op gezondheid en milieu, poliiek en onderwijsprogramma s; * draag bij aan de pedagogische koers, basis hiervan bijdragen aan de srucurele levensbeschouwing naar didacische * geef vorm aan inhoudelijke onwikkelingen resulerend in onderwijsprogramma's; onwikkeling en de verzorging van nieuwe werkvormen en leeracivieien; binnen de school, doe voorsellen voor * draag bij aan he formuleren van les- en onderwijsprogramma's; * doe voorsellen voor nieuwe lesmehoden en nieuwe lesmehoden en programma s en opvoedingsdoelen; * formuleer de kaders voor leer- en programma's; draag zorg voor de implemenaie hiervan; * veraal onwikkelingen op erreinen als opvoedingsdoelen van he * ze mede, in eamverband, de pedagogische * ze mede, in eamverband, de pedagogische maaschappij en culuur, nauur en echniek, samenwerkingsverband, in onderlinge koers ui, voer hierover overleg me koers ui, voer hierover overleg me gezondheid en milieu, poliiek en samenhang, bereid de jaarlijkse en berokkenen en verwerk de koers in berokkenen en verwerk de koers in levensbeschouwing naar didacische meerjarenplanning voor en adviseer de didacische werkvormen en leeracivieien. didacische werkvormen en leeracivieien. werkvormen en leeracivieien; direceur hierover; * draag bij aan de onwikkeling van he * onwikkel de pedagogische koers

6 2b. Bijdrage aan voorbereiding en onwikkeling op he eigen specialisme, bijvoorbeeld: - onderwijsachersanden; - zorg; - rekenen en aal. * formuleer me he eam en/of de direceur doelen van de school op he eigen specialisme; * signaleer en analyseer behoefen o vernieuwing of verbeering van beleid op he eigen specialisme en onwikkel daar plannen voor; * doe voorsellen aan he eam en de direceur voor nieuwe programma s en draag zorg voor de implemenaie ervan; * reed op als inhoudelijk klankbord op he eigen specialisme en begeleid of adviseer collega s. (meerjaren) schoolplan; * houd een werkdossier per groep bij; * houd he leerlingdossier bij; * neem deel aan eamvergaderingen; * organiseer buien- en naschoolse acivieien; * onderhoud conacen me begeleidingsdiensen en andere berokkenen. resulerend in onderwijsprogramma's; * bereid evaluaies voor van (onderwijskundige) beleidskeuzes; * veraal onwikkelingen op erreinen als maaschappij en culuur, nauur en echniek, gezondheid en milieu, poliiek en levensbeschouwing naar didacische werkvormen en leeracivieien en inhoudelijke specialisme(n); * geef vorm aan inhoudelijke onwikkelingen binnen he samenwerkingsverband, doe voorsellen voor nieuwe lesmehoden en programma's en draag zorg voor de implemenaie ervan. 3. Iniiaieven die srucureel bijdragen aan de samenwerking binnen he samenwerkingsverband en aan de samenwerking me andere insellingen. * iniieer overleg en samenwerking ussen leraren binnen he samenwerkingsverband; * reed op als projecleider van onderwijskundige projecen (voorbereiding, onwikkeling, implemenaie en/of evaluaie);

7 * leid en/of paricipeer acief in vergaderingen; * onwikkel (inhoudelijke) kaders er onderseuning van de exerne relaies me insellingen voor jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, overig speciaal en voorgeze speciaal onderwijs waarbij he gaa om afsemming en samenwerking; * analyseer knelpunen in de hulpverlening en kom me oplossingsvoorsellen. 4. Mede riching geven aan de professionaliseringacivieien van leraren. * onwikkel beleidsmaige voorsellen me berekking o he planmaig onderseunen van collega's ui he regulier onderwijs bij een (meer) srucurele opvang van risicoleerlingen; * adviseer en onderseun collega's ui basisscholen in de regio over de specifieke aanpak, handelingsplannen en problemen van leerlingen die een specifieke benadering vragen. 3. Professionalisering. 3. Professionalisering. 3. Professionalisering. 6. Professionalisering. * houd de voor he beroep vereise * houd de voor he beroep vereise * houd de voor he beroep vereise * houd de voor he beroep vereise bekwaamheden op peil en breid deze zo bekwaamheden op peil en breid deze zo bekwaamheden op peil en breid deze zo bekwaamheden op peil en breid deze zo nodig ui; nodig ui; nodig ui; nodig ui; * neem deel aan scholings- en * neem deel aan scholings- en * neem deel aan scholings- en * neem deel aan scholings- en

8 onwikkelingsacivieien en o.a. collegiale onwikkelingsacivieien en o.a. collegiale onwikkelingsacivieien en o.a. collegiale onwikkelingsacivieien en o.a. collegiale consulaie; consulaie; consulaie; consulaie; * houd zich op de hooge van de * houd zich op de hooge van de * houd zich op de hooge van de * houd zich op de hooge van de onwikkelingen op he vakgebied, besudeer onwikkelingen op he vakgebied, besudeer onwikkelingen op he vakgebied, besudeer onwikkelingen op he vakgebied, besudeer relevane vaklierauur. relevane vaklierauur. relevane vaklierauur. relevane vaklierauur. Kader, bevoegdheden & Kader, bevoegdheden & Kader, bevoegdheden & Kader, bevoegdheden & veranwoordelijkheden veranwoordelijkheden veranwoordelijkheden veranwoordelijkheden -Beslis bij/over: he geven van les en leerlingbegeleiding, he mede, in eamverband, uizeen van de pedagogische koers, he voeren van overleg hierover me berokkenen en he verwerken van de koers in didacische werkvormen en leeracivieien, he deelnemen aan professionaliseringsacivieien. -Beslis bij/over: he begeleiden van collega's, he signaleren en analyseren van behoefen o vernieuwing van he onderwijs en he op basis hiervan leveren van bijdragen aan de onwikkeling en de verzorging van nieuwe onderwijsprogramma's, he onwikkelen van plannen voor verbeering of -Beslis bij/over: he geven van les en begeleiden van leerlingen in speciaal gevormde groepen op basis van groepsplannen, he bijdragen aan de pedagogische koers, resulerend in onderwijsprogramma's, he deelnemen aan professionaliseringsacivieien. -Beslis bij/over: he voorbereiden van de dagelijkse onderwijsacivieien, he onwikkelen van een leerlijn waarin aandach is voor de specifieke problemaiek van de leerling, he onwikkelen van eigen lesmaeriaal, he onwikkelen van beleidsvoorsellen me berekking o de vernieuwing van he beleid op he eigen zorgrajecbemiddeling, he formuleren van de specialisme. kaders voor leer- en opvoedingsdoelen van he samenwerkingsverband, in onderlinge samenhang, he voorbereiden van de jaarlijkse en meerjarenplanning, he onwikkelen van (inhoudelijke) kaders er onderseuning van de exerne relaies me insellingen, he -Kader: de onderwijs we- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. -Veranwoording: aan de direceur over de kwaliei van onderwijs en leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de voorbereiding en onwikkeling van he onderwijs en van de -Kader: de onderwijs we- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. -Veranwoording: aan de direceur over de kwaliei van onderwijs en leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de voorbereiding en onwikkeling van he onderwijs, van de -Kader: de onderwijs we- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. -Veranwoording: aan de direceur over de kwaliei van onderwijs en leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de voorbereiding en onwikkeling van he onderwijs en van de professionalisering. onwikkelen van beleidsmaige voorsellen. -Kader: de onderwijs we- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. -Veranwoording: aan de direceur over de opvang van de mees complexe risicoleerlingen in he samenwerkingsverband, de gedragsbeïnvloeding van de risicoleerling,

9 professionalisering. bijdragen aan de verbeering of vernieuwing van he beleid op he eigen specialisme en van de professionalisering. de bruikbaarheid van bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en de onderwijsonwikkeling, de bruikbaarheid van iniiaieven die srucureel bijdragen aan de samenwerking binnen he samenwerkingsverband en aan de samenwerking me andere insellingen, he mede riching geven aan de professionaliseringacivieien van leraren en de professionalisering. Kennis en vaardigheden Kennis en vaardigheden Kennis en vaardigheden Kennis en vaardigheden - heoreische en prakische vakinhoudelijke, - heoreische en prakische vakinhoudelijke, - heoreische en prakische vakinhoudelijke - specialisische didacische en pedagogische didacische en pedagogische kennis en didacische en pedagogische kennis en didacische en pedagogische kennis en kennis en vaardigheden op uieenlopende aandachsgebieden; - kennis van de leersof; - kennis van de leersof; - kennis van de leersof en van he onwikkelen - kennis van de leersof en van he onwikkelen - diepgaande kennis op he eigen specialisme. van specifieke leersof; van specifieke leersof; - inzich in de aak, organisaie en werkwijze - kennis van beleidsonwikkelingen op de van de eigen school; oegewezen aandachsgebieden; - inzich in de aak, organisaie en werkwijze - inzich in en kennis van de organisaie en de - inzich in de organisaie en werkwijze van de - inzich in de organisaie en werkwijze van de van de eigen school; mogelijkheden van hulpverlening(sinsanies); eigen school en de basisscholen in de regio; eigen scholen in he samenwerkingsverband en de basisscholen in de regio; - inzich in en kennis van de organisaie en de - inzich in en kennis van de organisaie en de - inzich in en kennis van de organisaie en de mogelijkheden van hulpverlening(sinsanies); mogelijkheden van hulpverlening(sinsanies); mogelijkheden van hulpverlening(sinsanies); - invoelingsvermogen en sociale - invoelingsvermogen en sociale - invoelingsvermogen en sociale - invoelingsvermogen en sociale - vaardigheid in he omgaan me - vaardigheid in he omgaan me gedragsproblemen; gedragsproblemen; - vaardigheid in he overdragen van kennis en - vaardigheid in he overdragen van kennis en - vaardigheid in he overdragen van kennis en - vaardigheid in he overdragen van kennis en vaardigheden en he begeleiden van

10 (sarende) leraren; - vaardig in he samenwerken me andere - vaardig in he samenwerken me andere disciplines; disciplines; - communicaieve vaardigheden. - communicaieve vaardigheden. - communicaieve vaardigheden. - specialisische communicaieve vaardigheden. Werk- en denkniveau HBO werk- en denkniveau Werk- en denkniveau HBO+ werk- en denkniveau door relevane cursussen, maserclasses, dan wel HBO-masers Werk- en denkniveau HBO+ werk- en denkniveau door relevane cursussen, maserclasses, dan wel HBO-masers Werk- en denkniveau HBO+ werk- en denkniveau door relevane cursussen, maserclasses, dan wel HBO-masers

11 Conacen Conacen Conacen Conacen - me leerlingen om de leersof e bespreken - me leerlingen om de leersof e bespreken - me leerlingen om de leersof e bespreken - me leerlingen om de leersof e bespreken en ui e leggen en resulaen c.q. problemen en ui e leggen en resulaen c.q. problemen en ui e leggen en resulaen c.q. problemen en ui e leggen en resulaen c.q. problemen e bespreken; e bespreken; e bespreken; e bespreken; - me ouders/verzorgers om de voorgang en - me ouders/verzorgers om de voorgang en - me ouders/verzorgers om de voorgang en - me ouders/verzorgers om de voorgang en onwikkeling van de leerlingen e bespreken; onwikkeling van de leerlingen e bespreken; onwikkeling van de leerlingen e bespreken en onwikkeling van de leerlingen e bespreken en moeilijk bespreekbare onderwerpen er sprake moeilijk bespreekbare onderwerpen er sprake e brengen en medewerking e verwerven voor e brengen en medewerking e verwerven voor een acieve onderseuning voor he gedrag een acieve onderseuning voor he gedrag van de leerling; van de leerling; - me de ouderraad over onwikkelingen om - me de ouderraad over onwikkelingen om - me de ouderraad over onwikkelingen om - me de ouderraad over onwikkelingen om deze oe e lichen; deze oe e lichen; deze oe e lichen; deze oe e lichen; - me de direcie over de begeleiding van de - me de direcie over de begeleiding van de - me de direcie over de begeleiding van de - me de direcie over de begeleiding van de lerarenonderseuner en/of onderwijsassisen lerarenonderseuner(s), onderwijs- en lerarenonderseuner(s), onderwijs- en lerarenonderseuner(s), onderwijs- en om o nadere afspraken e komen. klassenassisen(en) en over de voorgang in klassenassisen(en) en over de voorgang in klassenassisen(en) en over de voorgang in de conacen me hulpinsanies/hulpverleners de conacen me hulpinsanies/hulpverleners de conacen me hulpinsanies/hulpverleners om o nadere afspraken e komen; om o nadere afspraken e komen; om o nadere afspraken e komen; - me collega (senior) leraren over de eigen - me collega's, ouders/verzorgers, - me collega's, ouders/verzorgers, werkzaamheden in de vorm van collegiale hulpinsanies en/of specialisen om diagnoses hulpinsanies en/of specialisen om diagnoses besprekingen/consulaie; e bespreken en door e verwijzen; e bespreken en door e verwijzen; - me hulpverleners/specialisen over de - me hulpverleners/specialisen over de problemaiek van leerlingen om af e semmen problemaiek van leerlingen om af e semmen en o oplossingen c.q. verbeerde didacische en o oplossingen c.q. verbeerde didacische aanpak e komen. aanpak e komen; - me de direceur over de bijdrage aan de - me de direcie over beleidsonwikkelingen beleidsonwikkeling om e adviseren; om af e semmen en e adviseren. - me insanies en/of specialisen over onwikkelingen op he eigen specialisme om informaie ui e wisselen.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA)

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Alpha Scholengroep. Onder Alpha Scholengroep ressorteren 15 Christelijke basisscholen in de omgeving van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

1.1 Leraar basisonderwijs (schaal LA) Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Prisma Almere. Dit is een middelgrote onderwijsinstelling van 15 tot 20 scholen voor primair onderwijs.

Nadere informatie

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel Functie-informatie Functie Organisatie Onderdeel Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Waardering Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne én externe zorgspecialist) Stichting Lek en IJssel

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Betreft: Plan van aanpak voor het invoeren van de functiemix In het convenant Leerkracht van Nederland en het daarbij behorende Actieplan LeerKracht van Nederland

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

Het functiehuis van de Laurentius Stichting

Het functiehuis van de Laurentius Stichting Het functiehuis van de Laurentius Stichting Het functiehuis van de Laurentius Stichting 1 April 2010 Inleiding functie 2 Voor u ligt een boekje waarin het functiehuis van de Laurentius Stichting is beschreven.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leraar speciaal onderwijs LB Codering SSOGG14-202 Organisatie SSOGG Onderdeel Onderwijs Salarisschaal 10 (LB) Indelingsniveau

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LA geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1 Functieomschrijving Excellente Leerkracht basisonderwijs in de groep Salarisschaal : LB Werkterrein : Onderwijsproces Leerkrachten Activiteiten : Verzorgen van het primaire proces Dit profiel vormt de

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN FUWA-PO website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 3.a.

Nadere informatie

Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs

Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs 3.28 Arbeidsovereenkomst 1. Op de arbeidsovereenkomst van de combinatiefunctionaris zijn van toepassing de artikelen 3.29

Nadere informatie

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB)

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Functie-informatie Functienaam: Groepsleraar praktijkonderwijs Organisatie: School voor praktijkonderwijs/sector voor praktijkonderwijs binnen een scholengemeenschap

Nadere informatie

Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november Versie: 1 Ontwikkeld door: AD

Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november Versie: 1 Ontwikkeld door: AD Bestemd voor: P&O/Bestuur Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november 2009. Versie: 1 Ontwikkeld door: AD Karakter: informerend Hoofd- en beslispunten: Welke nieuwe functies komen erbij en hoe

Nadere informatie

Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009)

Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009) STAF-LERAREN BIJ PROLOOG Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009) INLEIDING Een aanpassing is nodig in verband met een aantal wijzigingen

Nadere informatie

Gesprekscyclus en functiemix

Gesprekscyclus en functiemix Gesprekscyclus en functiemix Maart 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Gesprekscyclus Dommelgroep.. 4. 2.1. Inleiding en context.. 4. 2.2. De gespreksyclus 4. 2.3. Inzet instrumenten... 5. 3. De leraar

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Vakleraar bewegingsonderwijs Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

Excellente leraar. In uitvoering ligt de nadruk op A. De groep B. Interne begeleiding C. Coördinatie. 3. Werkzaamheden:

Excellente leraar. In uitvoering ligt de nadruk op A. De groep B. Interne begeleiding C. Coördinatie. 3. Werkzaamheden: Excellente leraar 1. Functie-informatie Functienaam : Excellente leraar (speciaal) basisonderwijs Salarisschaal : LB Werkterrein Activiteiten : Onderwijsproces leraren : Overdragen van informatie en vaardigheden

Nadere informatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Functieboek Federatie mei 2009 Inhoud Inleiding 3 Gefaseerde opbouw en vaststelling 3 Deel I Functies in het onderwijsveld 1. Toelichting 5 2. Omgang met

Nadere informatie

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27 FUNCTIEBOEK ( V E R S I E 2. 0 ) Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27 I NHOU DSOPGA V E I N H O U DS O PGAVE...2 Beschikbare functies binnen de stichting...2 Organisatie...2 Functie-omschrijvingen...2

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK Januari 2012

FUNCTIEBOEK Januari 2012 FUNCTIEBOEK Januari 2012 Functieboek Inleiding Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn op grond van de CAO-PO vanaf 1 augustus 2008 verplicht om met de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Vacature leraar NBS Teteringen

Vacature leraar NBS Teteringen Vacature leraar NBS Teteringen Het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda is verantwoordelijk voor vijf dynamische algemeen bijzondere scholen met in totaal ± 2000 leerlingen en 140 medewerkers. Per

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Groepsleraar Codering PA07-201 Organisatie Praktijkschool Apeldoorn Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc

Nadere informatie

CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD

CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs LC Codering PCPO10-210 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs Codering PCPO09-201 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 9 Indelingsniveau

Nadere informatie

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school.

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school. Werkproces 1: Kaders Competentie 1.1: Schoolkaders De lerarenondersteuner werkt binnen de vastgestelde kaders voor onderwijs van de school. Competentie 1.2: Lesmodel en lesplannen De lerarenondersteuner

Nadere informatie

LERAAR LB INTERN BEGELEIDER BOVENBOUW (WTF 0,6)

LERAAR LB INTERN BEGELEIDER BOVENBOUW (WTF 0,6) Basisschool t Ven is per 1 augustus 2015 op zoek naar een: LERAAR LB INTERN BEGELEIDER BOVENBOUW (WTF 0,6) Functie inhoud: De intern begeleider is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met

Nadere informatie

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Opgesteld door: Drs. V.G. (Violette) van Empel Senior adviseur, VBS Oktober 2010 Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie 281010 VBS 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

INVOERING FUNCTIEMIX 2009-2014 BELEID STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS OOST GRONINGEN. Overleg Datum Afgehandeld DOPO 26-11-2009 Ja BESTUUR 28-1-2010 Ja

INVOERING FUNCTIEMIX 2009-2014 BELEID STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS OOST GRONINGEN. Overleg Datum Afgehandeld DOPO 26-11-2009 Ja BESTUUR 28-1-2010 Ja STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS OOST GRONINGEN BELEID INVOERING FUNCTIEMIX 2009-2014 Overleg Datum Afgehandeld DOPO 26-11-2009 Ja BESTUUR 28-1-2010 Ja GMR PGMRinstemming 29-3-2010 Ja BESTUUR 27-4-2010 Ja

Nadere informatie

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties 1 STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM Proocol Collegiale Visiaies Inleiding Aanleiding projec collegiale visiaie De gymnasia van de SHZG werken seeds inensiever samen aan de kwaliei van de gymnasiumopleiding,

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK Inhoud Voorwoord... 2 1.Functieboek 1.1 Inleiding... 3 1.2 Keuze Functieboek OPO Ameland... 3 1.3 Overzicht huidige normfuncties en niet-normfuncties... 4 1.4 Functieboek

Nadere informatie

7. Functiebeschrijvingen. Leraar in LA 2. Leraar in LB 4. Directeur 7. Adjunct directeur 9. Onderwijsassistent 11. Lerarenondersteuner 13

7. Functiebeschrijvingen. Leraar in LA 2. Leraar in LB 4. Directeur 7. Adjunct directeur 9. Onderwijsassistent 11. Lerarenondersteuner 13 7. Functiebeschrijvingen Functie blz. Leraar in LA 2 Leraar in LB 4 Directeur 7 Adjunct directeur 9 Onderwijsassistent 11 Lerarenondersteuner 13 Logopedist 15 Conciërge 17 Interne begeleider schaal 9 19

Nadere informatie

Management -> Schoolmanagement. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden

Management -> Schoolmanagement. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Adjunct-directeur Salarisschaal 10 Management -> Schoolmanagement Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden De werkzaamheden worden verricht op

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Beleidsnotitie functiemix

Beleidsnotitie functiemix Beleidsnotitie functiemix Door: Voorburg, 5 maart 2010 Marjan van Hof, consultant Besturenraad Piet-Hein Mees, consultant Besturenraad Mees Harms, adviseur Bond KBO Bijgestelde versie na overleg bestuur

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Lerarenondersteuner Codering LEE09-304 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc FUWASYS-advies 7

Nadere informatie

Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Het functiebouwhuis. 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen

Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Het functiebouwhuis. 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Het functiebouwhuis 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen 4. Functionarissen in het segment bijzondere taken 5. Functionarissen met een leidinggevende

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 Inhoudsopgave pag Toelichting Functieboek Basisonderwijs Functieboek Speciaal Basisonderwijs Functieboek Speciaal Onderwijs Functieboek De Poort Functieboek Stafbureau Toelichting

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie FUWA-VO Sessie Functie-informatie Functienaam Docent LC Organisatie Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Onderdeel Onderwijspersoneel (OP) Salarisschaal LC (11) Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Functie-informatie Functienaam Codering 001 Organisatie Andreas College Onderdeel OP Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Docenten Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links Semwijzer COC Nederland Gayvoe parijvergelijking 2006 www.gayvoe.nl Parij is he zeer oneens Parij is he oneens Parij voel er wel wa voor Parij is posiief Selling CDA VVD D66 PvdA Algehele score Gelijke

Nadere informatie

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Schoolleider DA De schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur. In het managementstatuut zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden van de schoolleider

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

Brochure Functiemix PO

Brochure Functiemix PO Brochure Functiemix PO Een handreiking van de PO-Raad voor de toepassing van de afspraken in de CAO-PO omtrent het invoeren van de functiemix in het Primair Onderwijs Redactie: Marlies van den Bel, Bé

Nadere informatie

Functiemix. 1. 1. Sollicitatieprocedure benoemingen functiemix.

Functiemix. 1. 1. Sollicitatieprocedure benoemingen functiemix. Functiemix. 1. 1. Sollicitatieprocedure benoemingen functiemix. Leraren die in aanmerking willen komen voor een leraarsfunctie LB (BO) of LC (S(b)O) kunnen solliciteren op door Onderwijsstichting KempenKind

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Beoordelingsformulier leerkracht Meerkring

Beoordelingsformulier leerkracht Meerkring Beoordelingsformulier leerkracht Meerkring Ervaren leerkracht Datum beoordeling: Naam medewerker: Beoordelaar: School: Gewerkt wordt met een driepuntsschaal: 1 = beneden gestelde eisen 2 = voldoet aan

Nadere informatie

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer IT-audi & Ousourcing in conrol Leveranciersmanagemen en hird pary reporing Via ousourcing van sandaardprocessen proberen veel organisaies hun diensverlening aan de klan e verbeeren. Om in conrol e blijven

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Orthopedagoog Codering PCPO09-204 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

Functies besturen Dommelgroep

Functies besturen Dommelgroep Functies besturen Dommelgroep A Bestuurs -, directie- en managementfuncties 01 directeur Bestuurder (conform cao-bestuurders) 02 Algemeen directeur (DD) 03 Schooldirecteur (DA) 04 Schooldirecteur (DB)

Nadere informatie

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering Organisatie VGPO NoorderBasis Onderdeel Centraal kantoor Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding

Nadere informatie

Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen

Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen - Werkgebieden - Speelruimte - Kennis/Vaardigheid - Contacten Algemeen Docent LB Docent LC 1 Docent LD Docent LE De werkzaamheden worden De

Nadere informatie

--- thuis voor elk talent --- Schoolgids 2015-2016

--- thuis voor elk talent --- Schoolgids 2015-2016 --- huis voor elk alen --- Schoolgids 2015-2016 Schoolgids Camminghaschool Schooljaar 2015 2016 1 WELKOM bij ons op school Wij zijn een school waar ieders alen opimaal de ruime krijg en we saan open voor

Nadere informatie

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggeriche aanpak van pensioenvoorliching ERIK VAN DER SPEK De laase jaren is pensioenvoorliching vaak negaief in he nieuws gewees. Ui verschillende

Nadere informatie

Multidisciplinair veranderen

Multidisciplinair veranderen archiecuur Innovaief simuleer he verandervermogen Mulidisciplinair veranderen Zorgverzekeraars hebben voordurend e maken me veranderingen in regelgeving en producen. Di vereis een goede afsemming ussen

Nadere informatie

Er zijn deeloplossingen voor de verschillende architectuurterreinen beschikbaar, zoals de Unified Modeling Language (UML) voor softwaremodellering

Er zijn deeloplossingen voor de verschillende architectuurterreinen beschikbaar, zoals de Unified Modeling Language (UML) voor softwaremodellering business alignmen case Overkoepelende aal en echnieken ArchiMae-mehode verbind archiecuurdomeinen In juli 2002 sare een aanal Nederlandse insiuen en bedrijven he projec ArchiMae. He doel is een aal voor

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

Onderwijsproces -> Docenten. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Overdragen van informatie en vaardigheden

Onderwijsproces -> Docenten. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Overdragen van informatie en vaardigheden Functie-informatie Blz. 1 Docent LC Functienaam Docent LC Organisatie SVO Kennemerland Onderdeel Docenten Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Onderwijsproces -> Docenten

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone studenten in het hoger onderwijs

Aandacht voor allochtone studenten in het hoger onderwijs Aandach voor allochone sudenen in he hoger onderwijs Inhoudsopgave Samenvaing en conclusies 5 1 Inleiding 15 1.1 Achergrond van he onderzoek 15 1.2 Opze van he onderzoek 16 1.3 Analyse van de nonrespons

Nadere informatie

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs In het rapport Handreikingen flankerend beleid buurtsportcoaches (juni 2012) zijn twaalf voorbeeldfuncties aangeboden in de werkvelden

Nadere informatie

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS CONVE NANT K N DEROPVANG EN ONDERWJS { ( ì 'h!\ irl Ëf \- 'v 1, û \ e a i '.* L(l. ìli-, \ i, ù. * qr 'L,i /,! 2. \ al> - ç Di convenan beschrijf de samenwerkingsafspraken ussen de aanbieders van Kinderopvang

Nadere informatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie Whiepaper One Ne Efficiëner zakendoen en innoveren me mobiele communicaie One Ne is een complee oplossing voor hosed elefonie die kosen helder en beheersbaar maak, zorg voor eenvoud en de bereikbaarheid

Nadere informatie

STAF-LERAREN BIJ PROLOOG. Bestuur Proloog

STAF-LERAREN BIJ PROLOOG. Bestuur Proloog STAF-LERAREN BIJ PROLOOG Bestuur Proloog Leeuwarden, 29 september 2009 INLEIDING Dit voorstel is ontwikkeld door de werkgroep functiemix van Proloog. De opdracht van de werkgroep was Maak voor 1-7-2009

Nadere informatie

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 e.o. Intern I Leerkracht LB Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 Functienaam Organisatie Salarisschaal lndelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum

Nadere informatie

BS VILT. Competentieprofiel. MIJLPAAL 8: Van elke functionaris in het nieuw gevormde Slim Fit team is een competentieprofiel opgesteld.

BS VILT. Competentieprofiel. MIJLPAAL 8: Van elke functionaris in het nieuw gevormde Slim Fit team is een competentieprofiel opgesteld. BS VILT Competentieprofiel MIJLPAAL 8: Van elke functionaris in het nieuw gevormde Slim Fit team is een competentieprofiel opgesteld. Alle functies die mogelijk zijn binnen STICHTING INNOVO, staan beschreven

Nadere informatie

AOC Terra het Groene Lyceum tweede werkconferentie 14 november 2012

AOC Terra het Groene Lyceum tweede werkconferentie 14 november 2012 AOC Terra he Groene Lyceum weede werkconferenie 14 november 2012 onsaan + posiie inriching van de opleiding onwikkelingsproces sand van zaken AOC Terra he Groene Lyceum weede werkconferenie 14 november

Nadere informatie

Landelijke bezwarencommissie onderwijs inzake functiewaardering (mr. B.K. Olivier, A.J. Leegerstee, mr. J.G. Schouten)

Landelijke bezwarencommissie onderwijs inzake functiewaardering (mr. B.K. Olivier, A.J. Leegerstee, mr. J.G. Schouten) Landelijke bezwarencommissie onderwijs inzake functiewaardering (mr. B.K. Olivier, A.J. Leegerstee, mr. J.G. Schouten) LBC F07.001 Uitspraak inzake het geschil tussen de heer A werkzaam te B(bezwaarde)

Nadere informatie

Functiemix PO. Een handreiking voor de invoering van de functiemix

Functiemix PO. Een handreiking voor de invoering van de functiemix Varrolaan 60 Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 Website: www.poraad.nl E-mail: info@poraad.nl Functiemix PO Een handreiking voor de invoering van de functiemix Voorwoord De afspraken

Nadere informatie

STAF-LERAREN BIJ PROLOOG. Bestuur Proloog

STAF-LERAREN BIJ PROLOOG. Bestuur Proloog STAF-LERAREN BIJ PROLOOG Bestuur Proloog Leeuwarden, 29 september 2009 INLEIDING Dit voorstel is ontwikkeld door de werkgroep functiemix van Proloog. De opdracht van de werkgroep was Maak voor 1-7-2009

Nadere informatie

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis De Droomsroom He projec/documen-beheerprogramma van He Digiale Huis In he bouwvoorbereidingsproces spelen seeds meer gegevens een rol. We produceren als bezeenen informaie me een keur aan compuerprogramma

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoorde

Maatschappelijk verantwoorde groene IT MVO Meer dan alleen maar groene IT Maaschappelijk veranwoorde informaievoorziening en IT Organisaies zijn seeds meer bezig me duurzaamheid en maaschappelijk veranwoord ondernemen (mvo). De aueurs

Nadere informatie

Al het goede van melk Aankoop Manager

Al het goede van melk Aankoop Manager Al he oede van melk Aankoop Manaer Funcie Je ben veranwoordelijk voor he onwikkelen en voeren van een aankoopbeleid waarbij zo unsi moelijk word aanekoch rekenin houdend me prijs, kwaliei, evenwichi assorimen

Nadere informatie

INFORMATIE SOLLICITEREN LB-FUNCTIE

INFORMATIE SOLLICITEREN LB-FUNCTIE INFORMATIE SOLLICITEREN LB-FUNCTIE HERVORMDE SCHOLEN KATWIJK AAN ZEE 1 Inleiding...2 2 Relevante informatie voor de sollicitatie naar een Leerkracht LB functie...3 2.1 Werkgever:...3 2.2 Scholen die vallen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en

Nadere informatie

Management -> Overig management. Coördinatie van activiteiten en processen Overdragen van informatie en vaardigheden

Management -> Overig management. Coördinatie van activiteiten en processen Overdragen van informatie en vaardigheden Blz. 1 FUWA-VO Sessie Functie-informatie Functienaam Organisatie Cedergroep Onderdeel midden-management Salarisschaal Directieschaal 12 Indelingsniveau Vc FUWASYS-advies 12 - Vc Werkterrein Management

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

Voorstel invoering functiemix

Voorstel invoering functiemix Stichtg Haagsche Schoolvereenigg Voorstel voerg functiemix 1. Inleidg. Landelijk is 2008 het Actieplan Leerkracht van Nederland vastgesteld. Onderdeel van dat plan is de voerg van een functiemix het onderwijs.

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIEL DOCENT D SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIEL DOCENT D SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIEL DOCENT D SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LD Codering 006 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 12 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

Functiefamilie. Docenten

Functiefamilie. Docenten Functiefamilie Docenten Functiefamilie Docenten Algemeen De functiefamilie Docenten is bedoeld als voorbeeld voor de sector voortgezet onderwijs voor de indeling van docentenfuncties in het kader van het

Nadere informatie

Testen aan de voorkant

Testen aan de voorkant esen als kriische Tesen aan de voorkan Opimaal rendemen halen ui s De meese organisaies zien esen als noodzakelijke en effecieve maaregel om de kwaliei van sysemen e bepalen en fouen erui e halen voorda

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1.0 3. HOOFDSTUK 2.0 FUNCTIES 4 2.1 Inleiding 2.2. Functies 2.3 Functies LA, LB, LC

HOOFDSTUK 1.0 3. HOOFDSTUK 2.0 FUNCTIES 4 2.1 Inleiding 2.2. Functies 2.3 Functies LA, LB, LC Functiemix Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1.0 3 HOOFDSTUK 2.0 FUNCTIES 4 2.1 Inleiding 2.2. Functies 2.3 Functies LA, LB, LC HOOFDSTUK 3.0 IMPLEMENTATIE 6 3.1 Inleiding 3.2 Implementatie functies 3.2.1 Op bestuursniveau

Nadere informatie

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen.

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen. Gemeene Ede Memo Aan : Gemeeneraad Van : College van burgemeeser en wehouders Daum : 5 okober 203 Zaaknummer : 594 Opgeseld door : Rikker Sniselaar, Adviseur geluid, luchkwaliei en exerne veiligheid Bijlagen

Nadere informatie

Impressie bijeenkomst provinciaal netwerk d.d

Impressie bijeenkomst provinciaal netwerk d.d Impressie bijeenkoms provinciaal newerk d.d. 11-11-16 Op 11 november jl. was he provinciale newerk bewonersiniiaieven op he gebied van wonen, welzijn en zorg e gas bij Luneen Wil Wel. Cenraal hema was

Nadere informatie

ons middelbaar onderwijs

ons middelbaar onderwijs ons middelbaar onderwijs Functieboek 1 augustus 2011 Omschrijving pagina 1 Hoofdcategorie DOCENTEN... 1 docent LB... 2 docent LC... 5 docent LD... 9 docent LE... 14 2 Hoofdcategorie OOP PRIMAIRE PROCES...

Nadere informatie

Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair

Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair 1. Inleiding Conform de richtlijnen van de CAO PO 2006-2008 dient de stichting Openbaar Onderwijs Primair een functieboek vast te stellen 1. In dit functieboek

Nadere informatie