Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27"

Transcriptie

1 FUNCTIEBOEK ( V E R S I E 2. 0 ) Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 1/27

2 I NHOU DSOPGA V E I N H O U DS O PGAVE...2 Beschikbare functies binnen de stichting...2 Organisatie...2 Functie-omschrijvingen Algemeen directeur Context Werkzaamheden Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Kennis en vaardigheden Contacten De directeur Beleidsmedewerker Leraar Context Resultaatgebieden Professionalisering Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Kennis en vaardigheden Werk- en denkniveau Contacten Leraar basisonderwijs Lb Context Resultaatgebieden Professionalisering Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Kennis en vaardigheden Werk- en denkniveau Contacten Leraar speciaal (basis)onderwijs Lb Context Resultaatgebieden Professionalisering Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Kennis en vaardigheden...2 Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 2/27

3 6.6 Werk- en denkniveau Contacten Leraar speciaal (basis)onderwijs Lc Context Resultaatgebieden Professionalisering Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Kennis en vaardigheden Werk- en denkniveau Contacten Onderwijsassistent (normfunctie 5c) Administratief medewerker (normfunctie 1a) Administratief medewerker (normfunctie 1b) Schoolassistent (hulpconciërge) Functie-informatie Resultaatgebieden Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden Kennis en vaardigheden Contacten Combinatiefunctionaris Functie-informatie Context Resultaatgebieden Professionalisering Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden Kennis en vaardigheden Contacten...2 Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 3/27

4 B ESCHI KBA RE FU NCT I ES BI NNEN DE S T I CHTI NG Binnen de stichting PCPO Capelle-Krimpen is zoveel mogelijk gekozen om uit te gaan van normfuncties zoals die beschreven zijn in de CAO. Een aantal functies is specifiek voor onze stichting volgens FUWA PO gewaardeerd. In de bijlagen zijn de profielen van de functies opgenomen. Leerkrachten kunnen ook specialistische taken vervullen als locatieleider, intern begeleider of remedial teacher, preventiemedewerker, bovenschools coach, ambulant begeleider. Per school is er één persoon aangesteld als plaatsvervanger van de directeur bij diens afwezigheid. De beschikbare functies zijn: - algemeen directeur - directeur - beleidsmedewerker - leraar - Leraar basisonderwijs Lb - Leraar speciaal (basis)onderwijs Lb - Leraar speciaal (basis)onderwijs Lc - Onderwijsassistent (normfunctie 5c) - Administratief medewerker (normfunctie 1a) - Administratief medewerker (normfunctie 1b) - Schoolassistent (hulpconciërge) - Combinatiefunctionaris Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 4/27

5 OR GA NI SAT I E Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 5/27

6 F U NCTI E-O M SCHRI JV I NGEN 1 Algemeen directeur Functienaam Organisatie Algemeen directeur PCPO Capelle & Krimpen Salarisschaal 13 Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Vd 13-Vd Management -> directie bestuur Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren. Kenmerkscores Somscore 55 Verrichten van integrale managementtaken. Uitvoerder Mw. B van der Plas (SPO-gecertificeerd adviseur) Datum FUWASYS-versie Context In de Stichting PCPO Capelle-Krimpen zijn veel van de verantwoordelijkheden van de algemeen directeur ondergebracht bij het Bovenschools Management Team (BMT), waarbij de coördinatie in handen ligt van de bestuursondersteuner. De Bestuursondersteuner heeft geen formele mandaten en geen functie met aansturingsbevoegdheid naar de schooldirecteuren. Er wordt veelal gewerkt met concensus besluiten, die worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur heeft een belangrijk deel van haar taken gemandateerd aan de algemeen directeur middels het managementstatuut. Er is sprake van een groeimodel, dat na 12 maanden geëvalueerd wordt. De algemeen directeur is binnen de grenzen van dit mandaat verantwoordelijk voor het functioneren van de stichting, de beleidsontwikkeling en uitvoering van bovenschoolse bedrijfsprocessen en de beleidsontwikkeling van het onderwijsondersteunend proces. De algemeen directeur onderschrijft de Protestants Christelijke Grondslag en doelstelling van de Stichting. De algemeen directeur handelt daarnaar bij de uitvoering van de werkzaamheden voor de Stichting. 1.2 Werkzaamheden 1. Geeft leiding en sturing aan de onderwijs- en ondersteunende processen binnen de school door: het adviseren van het bestuur over het scheppen van de nodige beleidskaders, die betrekking hebben op levensbeschouwelijke, onderwijskundige, organisatorische, pedagogische en didactische uitgangspunten; het voorbereiden,uitvoeren en toezicht houden van en op het onderwijsbeleid; het adviseren en ontwikkelen van procedures op verschillende beleidsterreinen; het voorbereiden en uitvoeren van het bovenschools strategisch meerjarenbeleidsplan; het bewaken van de identiteit op bovenschools niveau; Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 6/27

7 het voorbereiden en uitvoeren van deelname en/of beëindiging van bovenschools onderwijskundige projecten; 2. Draagt zorg voor beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van financiën door: het ontwikkelen van een financieel beleidskader; het maken van de begroting, exploitatieoverzicht en jaarrekening; het beheren van de budgetten op het gebied van personeel en materieel; neemt eventueel maatregelen op grond van de exploitatieresultaten; het zorgdragen voor interne communicatie tussen de financiële administratie en de organisatie; het toezien op naleving van het financieel beleidskader en andere gemaakte afspraken; het verzamelen van financiële informatie en dit ter verantwoording aan het bestuur voorleggen; 3. Draagt zorg voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van huisvesting door: het voorbereiden van het huisvestingsprogramma en het overleggen op ambtelijk niveau met de gemeente en overige instellingen; het coördineren van het beheer en onderhoud van de schoolgebouwen; het aansturen van de onderhouds- en beheersprocessen aan middels expliciet geformuleerde uitgangspunten, richtlijnen en instructies en ziet toe op naleving daarvan; 4. Draagt zorg voor beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van formatie en personeel door: het maken van het (meerjarig) bestuursformatieplan van de stichting en de formatieplannen van de school; het beheren van de formatie- en personeelsprocessen volgens expliciet geformuleerde uitgangspunten, richtlijnen en instructies en ziet toe op naleving daarvan; het opstellen en actualiseren van een meerjarig bestuursformatieplan en een personeelsbeleidsplan; 5.Draagt zorg voor beleidsvoorbereiding op het gebied van administratieve organisatie door: het zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van bestuurlijke informatievoorziening en automatisering; het zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van administratieve processen op stichtingsniveau; leiding te geven aan de administratieve medewerkers volgens richtlijnen en instructies en ziet toe op de naleving daarvan; 6. Draagt zorg voor beleidsuitvoering op het gebied van bestuurlijke organisatie door: het zorgdragen voor het goed functioneren van de organisatie(-structuur) van de stichting en ziet toe op de naleving van taken en bevoegdheden van het personeel; het verzorgen van de interne communicatie op stichtingsniveau en de communicatie en samenwerking tussen scholen; het,tezamen met het bestuur, voeren van overleg met gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en stemt dit af op andere overlegsituaties; 7. Draagt zorg voor beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van informatie en communicatie door: het ontwikkelen van het public relations beleid en het voorlichtingsbeleid van de stichting; het coördineren en verzamelen van informatie en stelt de agenda op voor het bestuur; het verzorgen van correspondentie naar aanleiding van de uitkomsten van de bestuursvergadering; het rapporteren aan het bestuur over de voortgang van de beleidsuitvoering; Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 7/27

8 8. Draagt zorg voor de beleidsuitvoering op het gebied van inhoudelijke en procedurele voorbereiding van bestuursvergaderingen door: Het (doen) verzamelen van informatie en het opstellen van de bestuursagenda; het regelen en versturen van de uitnodiging voor de bestuursvergadering; het verzorgen van de inhoud van de bestuurscorrespondentie voor derden 9. Draagt zorg voor de beleidsuitvoering op het gebied van in- en externe contacten door: het overleggen met het bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; het extern vertegenwoordigen van de stichting en het onderhouden van contacten met gemeenten, ondersteunende instellingen, inspectie en samenwerkingsorganen; het fungeren als gesprekspartner voor de schooldirecteuren georganiseerd binnen het directeurenoverleg; 10 Geeft leiding aan de schooldirecteuren en het personeel van het stafbureau. 1.3 Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden De algemeen directeur is verantwoording schuldig aan het bestuur voor wat betreft de vertaling en uitvoering van het strategisch beleid, de voorbereiding aan de ontwikkeling van verschillende beleidsterreinen en het geven van leiding aan de directeuren en stafbureau. De algemeen directeur verricht werkzaamheden binnen de door het bestuur geformuleerde en vastgestelde strategische beleidslijnen. De algemeen directeur neemt beslissingen bij het voorbereiden en uitvoeren van het bovenschools strategisch meerjarenbeleid, bij het adviseren en ontwikkelen van procedures op de beleidsterreinen onderwijsbeleid, financiën, huisvesting, formatie en personeel, administratieve organisatie, bestuurlijke organisatie, informatie en communicatie, bestuursvergaderingen en bij in- en externe contacten. 1.4 Kennis en vaardigheden 1.5 Contacten kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het speciaal en basisonderwijs; kennis van en inzicht in de ontwikkelingen op het specifiek onderwijsgebied; brede kennis van de wet- en regelgeving, bekostiging, arbeidsvoorwaarden en rechtsposities; inzicht in belangrijke beleidsprocessen en de rol die diverse factoren daarin spelen op landelijk en regionaal niveau; vaardigheid in het leidinggeven aan veranderingsprocessen; vaardigheid in het ontwikkelen van beleidsvoorstellen; vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en in het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën, onderwijsprogrammeringen etc. binnen de school en daarbuiten; leidinggevende vaardigheden; uitstekende uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift. Met derden om de Stichting te vertegenwoordigen; Met het bestuur om beleid te ontwikkelen en de uitvoering daarvan met de verschillende locaties op elkaar af te stemmen; Met het bestuur en de directeuren om het beleid en de belangen van de Stichting te verdedigen, nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te verstrekken; Met de directeuren en overige medewerkers binnen de Stichting om draagvlak voor implementatie van beleid te verkrijgen. 2 De directeur De directeur is onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur belast met: Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 8/27

9 het geven van leiding aan de instelling; het mede zorgdragen voor voorbereiding en uitvoering van het onderwijskundig, schoolorganisatorisch en huishoudelijk beleid in de instelling; het mede voorbereiden en uitvoeren van het personeelsbeleid aan de instelling; het mede voorbereiden en uitvoeren van het financiële beleid van de instelling; het onderhouden van interne en externe contacten met betrekking tot de voorgenoemde taken; het geven van onderwijs en het verrichten van de daaruit rechtstreeks voortvloeiende werkzaamheden als omschreven in deze bijlage opgenomen taakkarakteristiek voor de normfunctie leraar basisonderwijs, voor zover de belanghebbende niet geheel is vrijgesteld van het geven van onderwijs; al hetgeen overigens binnen een normale directietaak past. 3 Beleidsmedewerker De beleidswerker voert onder leiding van en in samenwerking met de algemeen directeur de onderstaande taken uit. 1. Geeft advies m.b.t. de onderwijs- en ondersteunende processen binnen de school door: Adviezen uitbrengen rondom onderwijskundige ontwikkelingen in de scholen in het kader van WSNS Adviezen uitbrengen aan het WSNS verband over bepaalde ontwikkelingen Het monitoren van onderwijskundige ontwikkelingen op basis van de schoolplannen van de scholen Het adviseren over nieuwe ontwikkelingen aan de scholen Adviezen geven rondom de verdere toepassing van ICT in de organisatie in het algemeen en aan de scholen in het bijzonder 2. Draagt zorg voor beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van financiën door: Het verzamelen van de gegevens voor de begroting conform een kwaliteitscyclus Het in samenwerking met het administratiekantoor opstellen van de begroting Bijdrage leveren aan het monitoren van de resultaten volgens een vaste cyclus Het verzamelen van de gegevens voor het opstellen van het jaarverslag 3. Draagt zorg voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van huisvesting door: Het verzamelen van de gegevens voor het bijstellen van het MOP Uitvoering laten geven aan de onderhoudswerkzaamheden volgens MOP Advies uitbrengen over ontwikkelingen rondom de huisvesting in Capelle en Krimpen Samen met de AD uitvoering geven aan de ontwikkelingen 4. Draagt zorg voor beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van formatie en personeel door: Het uitwerken van het personeelsbeleid in onderliggende beleidsdocumenten in het kader van IPB Het documenteren van het beleid in het vademecum Het verzamelen van relevante informatie ter voorbereiding van het beleid Het voeren van overleg met de directeuren ter voorbereiding van het beleid Het evalueren en bijstellen van het verzuimbeleid in het kader van poortwachter Het bewaken van het verzuimbeleid en arbozaken Het verzamelen van gegevens voor het opstellen van het formatieplan Het opstellen van het formatieplan Het bijwonen van de besprekingen over het formatieplan Het monitoren van de uitvoering van het formatieplan 5.Draagt zorg voor beleidsvoorbereiding op het gebied van administratieve organisatie door: Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 2.0 9/27

10 Het verstrekken van relevante informatie aan de scholen Het opvragen van informatie voor het opstellen van managementrapportage 6. Draagt zorg voor beleidsuitvoering op het gebied van bestuurlijke organisatie door: Het opstellen van managementinformatie aan de bestuursleden Het mede voorbereiden van de bestuursvergadering Het voeren van overleg met bestuursleden Het voorbereiden van beleidsdocumenten voor het DB Het mede voorbereiden van de DB vergaderingen Het verwerken van het verslag van het DB 7. Draagt zorg voor beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van informatie en communicatie door: Het onderhouden van de website van de stichting 8. Draagt zorg voor de beleidsuitvoering op het gebied van in- en externe contacten door: 4 Leraar Het onderhouden van contacten welke relevant zijn voor de voorbereiding van het beleid Het vervangen van de algemeen directeur voor bijeenkomsten, een en ander volgens een vast te stellen protocol Functienaam Organisatie Leraar PCPO Capelle & Krimpen Salarisschaal 9 Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten IVb 9 - IVb Onderwijsproces -> Leraren Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Kenmerkscores Somscore 42 Uitvoerder drs. P-H. Mees (SPO-gecertificeerd adviseur) Datum FUWASYS-versie Context De werkzaamheden worden verricht op een van de scholen voor basisonderwijs van de Stichting PCPO Capelle - Krimpen. De Stichting PCPO Capelle - Krimpen beheert 7 basisscholen in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel en een school voor Speciaal Basisonderwijs. Ongeveer 2300 leerlingen volgen onderwijs op de scholen. De leraar geeft onderwijs en begeleidt leerlingen op basis van de uitgangspunten welke beschreven zijn in de identiteitsnota. Samengevat realiseert de leraar de volgende kernwaarden: flexibiliteit,verantwoordelijkheid, vertrouwen, betrokkenheid, zekerheid en efficiëntie. Daarnaast Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie /27

11 levert de leraar een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor zijn professionalisering. 4.2 Resultaatgebieden 1.Onderwijs en leerlingbegeleiding. bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; geeft les aan en begeleidt leerlingen; hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, conform schoolplan; creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden; structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek,gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing; coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep; begeleidt individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen; begeleidt leerlingen op basis van het groepsplan; signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt een diagnose t.b.v. handelingsplannen; bespreekt probleemleerlingen met de seniorleraar of intern begeleider en/of de directeur; registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan handelingsplannen op; begeleidt de klassenassistent/onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep; bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers; houdt het leerlingvolgsysteem bij; geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid; neemt deel aan diverse vergaderingen en overleggen; organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit; neemt deel aan interne overleggen, vergaderingen e.d.. 2.Bijdrage onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling. draagt bij aan de formulering van leer- en opvoedingsdoelen van de school, in onderlinge samenhang en voor één of meerdere leerjaren; vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten; doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma's; zet mede, in teamverband, de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten. 4.3 Professionalisering. houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur. 4.4 Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Beslist bij/over: het geven van les en leerlingbegeleiding, Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie /27

12 het mede, in teamverband, uitzetten van de pedagogische koers en het voeren van overleg hierover met betrokkenen het verwerken van de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. Kader: Verantwoording: 4.5 Kennis en vaardigheden de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. aan de direct leidinggevende over de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en van de professionalisering. theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; kennis van de leerstof; inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school; inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(sinstanties); invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; communicatieve vaardigheden. 4.6 Werk- en denkniveau 4.7 Contacten HBO+ werk- en denkniveau door relevante cursussen, masterclasses, dan wel HBO-masters. met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken; met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken; met collega (senior) leraren over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale consultatie; met de directie over de begeleiding van de klassenassistent/onderwijsassistent om tot nadere afspraken te komen; met in- en uitstromende scholen over de leerlingen en resultaten om informatie uit te wisselen; met externe organisaties en instanties over onderwerpen uit het schoolplan en taakbeleid om informatie uit te wisselen. Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie /27

13 5 Leraar basisonderwijs Lb Functienaam Organisatie Leraar basisonderwijs Lb PCPO Capelle & Krimpen Salarisschaal 10 Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten IVc 10 - IVc Onderwijsproces -> Leraren Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Kenmerkscores Somscore 46 Uitvoerder drs. P-H. Mees (SPO-gecertificeerd adviseur) Datum FUWASYS-versie Context De werkzaamheden worden verricht op een van de scholen voor basisonderwijs van de Stichting PCPO Capelle - Krimpen. De Stichting PCPO Capelle - Krimpen beheert 7 basisscholen in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel en een school voor Speciaal Basisonderwijs. Ongeveer 2300 leerlingen volgen onderwijs op de scholen. De leraar Lb geeft onderwijs en begeleidt leerlingen op basis van de uitgangspunten welke beschreven zijn in de identiteitsnota. Samengevat realiseert de leraar Lb de volgende kernwaarden: flexibiliteit, verantwoordelijkheid, vertrouwen, betrokkenheid, zekerheid en efficiëntie. De leraar Lb geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering. 5.2 Resultaatgebieden 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding. bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; geeft les aan en begeleidt leerlingen; hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, conform schoolplan; creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden; structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek,gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing; coördineert de leerlingenzorg voor de eigen groep; Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie /27

14 begeleidt individuele leerlingen aan de hand van handelingsplannen; begeleidt leerlingen op basis van het groepsplan; signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt een diagnose t.b.v. handelingsplannen; bespreekt probleemleerlingen met collega's, intern begeleider en/of de directeur; registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt op basis daarvan complexe handelingsplannen op; begeleidt de klassenassistent/onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep; bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers; houdt het leerlingdossier bij; geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid; neemt deel aan vergaderingen en andere overleggen; organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit; neemt deel aan interne overleggen, vergaderingen e.d.; begeleidt (startende) leraren en collega's bij onderwijs en leerlingbegeleiding en bij scholing en ontwikkeling; begeleidt collega's bij het opstellen van les- en opvoedingsdoelen en bij het opstellen en bijstellen van (complexe) handelingsplannen; 2. Bijdrage aan algemene onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling. levert een bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van onderwijsprocessen in de school en adviseert de directeur hierover; signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en levert bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe onderwijsprogramma's; geeft vorm aan inhoudelijke ontwikkelingen binnen de school, doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma's en draagt zorg voor de implementatie hiervan; zet mede, in teamverband, de pedagogische koers uit, voert hierover overleg met betrokkenen en verwerkt de koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten. 3. Bijdrage aan voorbereiding en ontwikkeling op het eigen specialisme (bijv.: onderwijsachterstanden, zorg, rekenen en taal) formuleert met het team en/of de directeur doelen van de school op het eigen specialisme; signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing of verbetering van beleid op het eigen specialisme en ontwikkelt daar plannen voor; doet voorstellen aan het team en de directeur voor nieuwe programma's en draagt zorg voor de implementatie ervan; treedt op als inhoudelijk klankbord op het eigen specialisme en begeleidt of adviseert collega's. 5.3 Professionalisering. houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur; begeleidt (startende) docenten bij hun professionalisering in de vorm van supervisie intervisie, coaching,enz. 5.4 Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Beslist bij/over: het geven van les en leerlingbegeleiding; het begeleiden van collega's; Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie /27

15 het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en het op basis hiervan leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en de verzorging van nieuwe onderwijsprogramma's; het mede, in teamverband, uitzetten van de pedagogische koers en het voeren van overleg hierover met betrokkenen het ontwikkelen van plannen voor verbetering of vernieuwing van het beleid op het eigen specialisme; het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. Kader: Verantwoording: 5.5 Kennis en vaardigheden de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. aan de directeur over de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, van de bijdragen aan de verbetering of vernieuwing van het beleid op het eigen specialisme en van de professionalisering. theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden; kennis van de leerstof; gespecialiseerde onderwijskundige theoretische kennis en verdiepte kennis op het eigen specialisme en geeft hier handelingsgericht invulling aan; inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de eigen school; inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(sinstanties); invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden en het begeleiden van (startende) leraren; communicatieve vaardigheden. 5.6 Werk- en denkniveau 5.7 Contacten HBO+ werk- en denkniveau door relevante cursussen, masterclasses, dan wel HBO-masters. met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken; met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken; met de directie over de begeleiding van de onderwijs- en klassenassistent(en) en over de voortgang in de contacten met hulpinstanties/hulpverleners om tot nadere afspraken te komen; met de directeur over de bijdrage aan de beleidsontwikkeling om te adviseren; met instanties en/of specialisten over ontwikkelingen op het eigen specialisme om informatie uit te wisselen. Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie /27

16 6 Leraar speciaal (basis)onderwijs Lb Functienaam Organisatie Leraar speciaal (basis)onderwijs Lb PCPO Capelle & Krimpen Salarisschaal 10 Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten IVc 10 - IVc Onderwijsproces -> Leraren Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Kenmerkscores Somscore 47 Uitvoerder drs. P-H. Mees (SPO-gecertificeerd adviseur) Datum FUWASYS-versie Context De werkzaamheden worden verricht op een van de scholen voor basisonderwijs van de Stichting PCPO Capelle - Krimpen. De Stichting PCPO Capelle - Krimpen beheert 7 basisscholen in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel en een school voor Speciaal Basisonderwijs. Ongeveer 2300 leerlingen volgen onderwijs op de scholen. De leraar speciaal (basis)onderwijs Lb geeft onderwijs en begeleidt leerlingen op basis van de uitgangspunten welke beschreven zijn in de identiteitsnota. Samengevat realiseert de leraar speciaal (basis)onderwijs Lb de volgende kernwaarden: flexibiliteit, verantwoordelijkheid, vertrouwen, betrokkenheid, zekerheid en efficiëntie. De leraar speciaal (basis)onderwijs Lb geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en is verantwoordelijk voor professionalisering. 6.2 Resultaatgebieden 1. Onderwijs en leerlingbegeleiding. bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor; geeft les en begeleidt leerlingen in speciaal gevormde groepen op basis van groepsplannen; hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, conform schoolplan; creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden; structureert en coördineert activiteiten van leerlingen en organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing; Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie /27

17 diagnosticeert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen, stelt complexe handelingsplannen op en bespreekt de voortgang in het begeleidingsteam; begeleidt leerlingen zoals voorzien in het groepsplan; onderhoudt contacten met begeleidingsdiensten en andere betrokkenen; consulteert deskundigen zoals de jeugdarts, orthopedagoog, intern begeleider, logopedist, schoolmaatschappelijk werker en verwerkt hun adviezen in het handelingsplan; begeleidt de onderwijs- en/of klassenassistent; bespreekt de voortgang, de ontwikkeling en de gedragsproblemen van leerlingen met ouders/verzorgers en bezoekt ouders/verzorgers; houdt het leerlingdossier bij; geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid; neemt deel aan vergaderingen en andere overleggen; organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit; neemt deel aan interne overleggen, vergaderingen e.d.; ontwikkelt bij leerlingen competentie (ervaren en geloven in eigen kunnen), autonomie (ervaren en weten dat jezelf een probleem aan kunt) en relatie (weten en voelen dat je gewaardeerd wordt). 2. Bijdrage onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling. ontwikkelt een leerlijn waarin aandacht is voor de specifieke problematiek van de leerling; ontwikkelt eigen lesmateriaal; formuleert les- en opvoedingsdoelen voor de dagelijkse onderwijsuitvoering; draagt bij aan de pedagogische koers, resulterend in onderwijsprogramma's; draagt bij aan het formuleren van les- en opvoedingsdoelen; vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten; draagt bij aan de ontwikkeling van het (meerjaren) schoolplan; houdt een werkdossier per groep bij; houdt het leerlingdossier bij; organiseert buiten- en naschoolse activiteiten; onderhoudt contacten met begeleidingsdiensten en andere betrokkenen. 6.3 Professionalisering. houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur. 6.4 Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Beslist bij/over: Kader: Verantwoording: het geven van les en begeleiden van leerlingen in speciaal gevormde groepen op basis van groepsplannen het bijdragen aan de pedagogische koers, resulterend in onderwijsprogramma's het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie /27

18 6.5 Kennis en vaardigheden aan de directeur over de kwaliteit van onderwijs en leerlingbegeleiding, van de bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en van de professionalisering. verdiepte theoretische didactische en pedagogische kennis ; kennis van de leerstof en van het ontwikkelen van specifieke leerstof; inzicht in de organisatie en werkwijze van de eigen school en de basisscholen in de regio; inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(sinstanties); invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; vaardigheid in het omgaan met gedragsproblemen; vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; vaardig in het samenwerken met andere disciplines; communicatieve vaardigheden. 6.6 Werk- en denkniveau 6.7 Contacten HBO+ werk- en denkniveau door relevante cursussen, masterclasses, dan wel HBO-masters. met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken; met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken en moeilijk bespreekbare onderwerpen ter sprake te brengen en medewerking te verwerven voor een actieve ondersteuning voor het gedrag van de leerling; met de directie over de begeleiding van de onderwijs- en klassenassistent(en) en over de voortgang in de contacten met hulpinstanties/hulpverleners om tot nadere afspraken te komen; met collega's, ouders/verzorgers, hulpinstanties en/of specialisten om diagnoses te bespreken en door te verwijzen; met hulpverleners/specialisten over de problematiek van leerlingen om af te stemmen en tot oplossingen c.q. verbeterde didactische aanpak te komen. Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie /27

19 7 Leraar speciaal (basis)onderwijs Lc Functienaam Organisatie Leraar speciaal (basis)onderwijs Lc PCPO Capelle & Krimpen Salarisschaal 11 Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Vb 11 - Vb Onderwijsproces -> Leraren Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Kenmerkscores Somscore 49 Overdragen van informatie en vaardigheden Uitvoerder drs. P-H. Mees (SPO-gecertificeerd adviseur) Datum FUWASYS-versie Context De werkzaamheden worden verricht op een van de scholen voor basisonderwijs van de Stichting PCPO Capelle - Krimpen. De Stichting PCPO Capelle - Krimpen beheert 7 basisscholen in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel en een school voor Speciaal Basisonderwijs. Ongeveer 2300 leerlingen volgen onderwijs op de scholen. De leraar speciaal (basis)onderwijs Lc geeft onderwijs en begeleidt leerlingen op basis van de uitgangspunten welke beschreven zijn in de identiteitsnota. Samengevat realiseert de leraar speciaal(basis)onderwijs Lc de volgende kernwaarden: flexibiliteit, verantwoordelijkheid, vertrouwen,betrokkenheid, zekerheid en efficiëntie. De leraar speciaal (basis)onderwijs Lc draagt zorg voor onderwijs en leerlingenbegeleiding en de opvang van de meest complexe risicoleerlingen in het samenwerkingsverband, draagt zorg voor de gedragsbeïnvloeding van de risicoleerling, levert bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling, neemt initiatieven die structureel bijdragen aan de samenwerking binnen het samenwerkingsverband en aan de samenwerking met andere instellingen, geeft mede richting aan de professionaliseringactiviteiten van leraren en is verantwoordelijk voor professionalisering. 7.2 Resultaatgebieden 1. Onderwijs en leerlingenbegeleiding en opvang van de meest complexe risicoleerlingen in het samenwerkingsverband. bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor, ontwikkelt een leerlijn waarin aandacht is voor de specifieke problematiek van de leerling, ontwikkelt eigen lesmateriaal; geeft les en begeleidt (groepen) leerlingen in speciaal gevormde groepen op basis van een planmatige,specialistische manier van begeleiden; ontwikkelt bij leerlingen competentie (ervaren en geloven in eigen kunnen), autonomie (ervaren en weten dat jezelf een probleem aan kunt) en relatie (weten en voelen dat je gewaardeerd wordt); hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, conform schoolplan; creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen; Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie /27

20 stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden; structureert en coördineert activiteiten van leerlingen en organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen; kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert; speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing; signaleert (sociaal) pedagogische problemen, evalueert ontwikkelings- en leerprocessen bij leerlingen, stelt een diagnose en complexe handelingsplannen op; biedt zelf hulp, bespreekt de voortgang in een begeleidingsteam of treedt in contact met de desbetreffende specialisten waarna begeleiding plaatsvindt van individuele leerlingen met specifieke meervoudige onderwijsbehoeften; begeleidt leerlingen zoals voorzien in het groepsplan; onderhoudt contacten met begeleidingsdiensten en andere betrokkenen; consulteert deskundigen zoals de jeugdarts, orthopedagoog, intern begeleider, logopedist, schoolmaatschappelijk werker en verwerkt hun adviezen in het handelingsplan; coördineert de leerlingenzorg in de school; bespreekt de voortgang, de ontwikkeling en de gedragsproblemen van leerlingen met ouders/verzorgers en bezoekt ouders/verzorgers; houdt het leerlingdossier bij; geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind in het kader van het bevorderen van hun deskundigheid; organiseert overige schoolactiviteiten en voert deze uit; neemt deel aan interne overleggen, vergaderingen e.d.. 2. Gedragsbeïnvloeding van de risicoleerling. ontwikkelt beleidsvoorstellen met betrekking tot de zorgtrajectbemiddeling waaronder activiteiten als signalering, onderzoek, advisering, begeleiding, handelingsplanning en PCL (permanente commissie leerlingenzorg) bespreking; adviseert over de beleidsmatige aanpak van de begeleiding van risicoleerlingen; begeleidt collega's bij de bespreking van de ontwikkeling van de leerling met de ouders/verzorgers; zet een coachingstraject op voor collega-leraren; bespreekt in het begeleidingsteam de (gedrags)ontwikkeling van de leerling; consulteert deskundigen zoals jeugdarts, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk medewerker en intern begeleider en verwerkt hun adviezen. 3.Bijdrage onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling. ontwikkelt voorstellen voor de vernieuwing van onderwijsprocessen in het samenwerkingsverband en adviseert de directeur hierover; signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en levert op basis hiervan bijdragen aan de structurele ontwikkeling en de verzorging van nieuwe onderwijsprogramma's; formuleert de kaders voor leer- en opvoedingsdoelen van het samenwerkingsverband, in onderlinge samenhang, bereidt de jaarlijkse en meerjarenplanning voor en adviseert de directeur hierover; ontwikkelt de pedagogische koers resulterend in onderwijsprogramma's; bereidt evaluaties voor van (onderwijskundige) beleidskeuzes; vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten en inhoudelijke specialisme(n); Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie /27

21 geeft vorm aan inhoudelijke ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband, doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma's en draagt zorg voor de implementatie ervan. 4. Initiatieven die structureel bijdragen aan de samenwerking binnen het samenwerkingsverband en aan de samenwerking met andere instellingen. initieert overleg en samenwerking tussen leraren binnen het samenwerkingsverband; treedt op als projectleider van onderwijskundige projecten (voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en/of evaluatie); leidt en/of participeert actief in vergaderingen; ontwikkelt (inhoudelijke) kaders ter ondersteuning van de externe relaties met instellingen voor jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, overig speciaal en voortgezet speciaal onderwijs waarbij het gaat om afstemming en samenwerking; analyseert knelpunten in de hulpverlening en komt met oplossingsvoorstellen. 5. Mede richting geven aan de professionaliseringactiviteiten van leraren. ontwikkelt beleidsmatige voorstellen met betrekking tot het planmatig ondersteunen van collega s uit het regulier onderwijs bij een (meer) structurele opvang van risicoleerlingen; adviseert en ondersteunt collega's uit basisscholen in de regio over de specifieke aanpak, handelingsplannen en problemen van leerlingen die een specifieke benadering vragen. 7.3 Professionalisering. houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit; neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie; houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur. begeleidt (startende) docenten bij hun professionalisering in de vorm van supervisie intervisie, coaching,enz. 7.4 Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden Beslist bij/over: Kader: Verantwoording: het geven van les en begeleiden van leerlingen in speciaal gevormde groepen op basis van groepsplannen; het voorbereiden van de dagelijkse onderwijsactiviteiten; het ontwikkelen van een leerlijn waarin aandacht is voor de specifieke problematiek van de leerling; het ontwikkelen van eigen lesmateriaal; het ontwikkelen van beleidsvoorstellen met betrekking tot de zorgtrajectbemiddeling; het formuleren van de kaders voor leer- en opvoedingsdoelen van het samenwerkingsverband, in onderlinge samenhang; het voorbereiden van de jaarlijkse en meerjarenplanning; het ontwikkelen van (inhoudelijke) kaders ter ondersteuning van de externe relaties met instellingen; het ontwikkelen van beleidsmatige voorstellen. de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school. aan de directeur over het onderwijs en leerlingenbegeleiding en de opvang van de meest complexe risicoleerlingen in het samenwerkingsverband, de gedragsbeïnvloeding van de risicoleerling, de bruikbaarheid van bijdragen aan de Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie /27

22 7.5 Kennis en vaardigheden onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling, de bruikbaarheid van initiatieven die structureel bijdragen aan de samenwerking binnen het samenwerkingsverband en aan de samenwerking met andere instellingen, het mede richting geven aan de professionaliseringactiviteiten van leraren en de professionalisering. specialistische didactische en pedagogische kennis en vaardigheden op uiteenlopende aandachtsgebieden; kennis van de leerstof en van het ontwikkelen van specifieke leerstof; kennis van beleidsontwikkelingen op de toegewezen aandachtsgebieden; inzicht in de organisatie en werkwijze van de eigen scholen in het samenwerkingsverband en de basisscholen in de regio; inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(sinstanties); invoelingsvermogen en sociale vaardigheden; vaardigheid in het omgaan met gedragsproblemen; vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden; vaardig in het samenwerken met andere disciplines; specialistische communicatieve vaardigheden. 7.6 Werk- en denkniveau 7.7 Contacten HBO+ werk- en denkniveau door relevante cursussen, masterclasses, dan wel HBO-masters. met leerlingen om de leerstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken; met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen te bespreken en moeilijk bespreekbare onderwerpen ter sprake te brengen en medewerking te verwerven voor een actieve ondersteuning voor het gedrag van de leerling; met de directie over de begeleiding van de onderwijs- en klassenassistent(en) en over de voortgang in de contacten met hulpinstanties/hulpverleners om tot nadere afspraken te komen; met collega's, ouders/verzorgers, hulpinstanties en/of specialisten om diagnoses te bespreken en door te verwijzen; met hulpverleners/specialisten over de problematiek van leerlingen om af te stemmen en tot oplossingen c.q. verbeterde didactische aanpak te komen; met de directie, collega's en (externe) deskundigen en instanties het geven van les en begeleiden van leerlingen in speciaal gevormde groepen op basis van groepsplannen over beleidsontwikkelingen om af te stemmen en te adviseren. Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie /27

23 8 Onderwijsassistent (normfunctie 5c) De functie van onderwijsassistent omvat: het ondersteunen van de leraar in de onderbouw op zijn aanwijzingen bij het verrichten van eenvoudige routinematige onderwijsinhoudelijke taken; het begeleiden van leerlingen bij verwerving van vaardigheden; het leveren van een praktische organisatorische bijdrage aan het klassenmanagement; het verrichten van overige werkzaamheden die verband houden met de functie; 9 Administratief medewerker (normfunctie 1a) De functie van administratief medewerker 1a omvat: type-werkzaamheden en overige administratieve werkzaamheden; financieel administratieve werkzaamheden; werkzaamheden ten behoeve de leerlingenadministratie. 10 Administratief medewerker (normfunctie 1b) De functie van administratief medewerker 1b omvat: type-werkzaamheden en overige administratieve werkzaamheden; financieel administratieve werkzaamheden; werkzaamheden ten behoeve de leerlingenadministratie: bovendien worden de werkzaamheden uitgebreid met secretariaatswerkzaamheden, en/of eenvoudige financieel /cijfermatige administratieve taken en/of taken die een specifieke kennis vereisen i.v.m. de soort (v)so-school. 11 Schoolassistent (hulpconciërge) 11.1 Functie-informatie Functienaam: Schoolassistent (hulpconciërge) Salarisschaal: Resultaatgebieden 1. verricht huishoudelijke en toezichthoudende werkzaamheden: het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden; zorgt voor het aanvullen van toiletpapier, handdoeken, zeepautomaten e.d.; zorgt ervoor dat gebouw en terreinen opgeruimd en veilig zijn; zorgt voor afvoer van huisvuil; vult voorraden in keuken aan en zorgt voor schoonmaakmiddelen en houdt inventaris bij volgens instructie van schooldirecteur; houdt op verzoek toezicht op fietsenstalling, schoolplein, algemene verkeersruimten, aula e.d.; houdt op verzoek toezicht op en assisteert bij schoolfeesten en klassenactiviteiten; wijst bezoekers de weg; brengt koffie en thee rond. 2. verricht algemene portierswerkzaamheden: opent en sluit de toegangen tot het gebouw en terreinen, controleert de verwarming en verlichting alles volgens richtlijnen van schooldirecteur; verricht huishoudelijke diensten (koffiezetten, afwassen e.a.); verleent assistentie bij kleine reparatiewerkzaamheden aan het gebouw en inventaris; verzamelt te vernietigen oud papier en draagt zorg voor de afvoer; assisteert bij interne transporten (verhuizingen van inventaris lokalen, distribueren van druk-, Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie /27

24 kopieer- en stencilwerk, verplaatsen van materiaal, intern transport van in ontvangst genomen goederen); bezorgt ingekomen post en materialen en verzamelt te verzenden en/of intern rond te brengen post en materialen. 3. verricht ondersteunende werkzaamheden voor management en leraren: assisteert bij het gereedmaken van vergadervertrekken en het bedienen van geluidsapparatuur; assisteert op verzoek bij algemene schoolactiviteiten (kerst, sinterklaas, sportdag, schoolreis) Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden neemt beslissingen bij het uitvoeren van de werkzaamheden en over de wijze van uitvoeren van huishoudelijke taken en over de klantvriendelijkheid ten aanzien van bezoekers; gedetailleerde richtlijnen, voorschriften, huisregels en werkafspraken zijn van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden; is verantwoording schuldig aan de schooldirecteur of diens plaatsvervanger over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden Kennis en vaardigheden kennis van interne richtlijnen en relevante huisregels; vaardigheid in het schoon- en veilig houden van materiaal en terreinen; vaardigheid in het bedienen van audio-visuele ondersteuningsapparatuur; communicatieve vaardigheden; inzicht in organisatorische en functionele verhoudingen op de schoollocatie Contacten met managementleden en leraren in de sfeer van informatieverstrekking en ondersteuning; met collega ondersteunend personeel in het kader van werkafspraken; met bezoekers in de sfeer van informatieverschaffing en in het kader van toezicht houden op gebouwen. 12 Combinatiefunctionaris Voor de functiebeschrijving hanteren we de onderstaande voorbeeldfuncties. In overleg met alle betrokkenen kan van deze functiebeschrijving afgeweken worden mits dit binnen de kader blijft van het gestelde in de CAO PO 2009 art t/m Functie-informatie Functienaam: Combinatiefunctie leraar basisonderwijs/coördinator buitenschoolse activiteiten Salarisschaal: 9 Werkterrein: Onderwijsproces - Docenten Activiteiten: Overdragen van informatie en vaardigheden Beleids- en bedrijfsvoeringondersteunende werkzaamheden 12.2 Context De werkzaamheden worden verricht op en om een (brede) school voor basisonderwijs. De combinatiefunctionaris leraar/coördinator buitenschoolse activiteiten geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragenaan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering. Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie /27

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/8

Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/8 FUNCTIEBOEK ( V E R S I E 1. 1 ) Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/8 I NHOU DSOPGA V E Beschikbare functies binnen de stichting...3 Organisatie...4 Functie-omschrijvingen...5 Functiemix PCPO

Nadere informatie

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA)

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Alpha Scholengroep. Onder Alpha Scholengroep ressorteren 15 Christelijke basisscholen in de omgeving van

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel Functie-informatie Functie Organisatie Onderdeel Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Waardering Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne én externe zorgspecialist) Stichting Lek en IJssel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

1.1 Leraar basisonderwijs (schaal LA) Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Prisma Almere. Dit is een middelgrote onderwijsinstelling van 15 tot 20 scholen voor primair onderwijs.

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Betreft: Plan van aanpak voor het invoeren van de functiemix In het convenant Leerkracht van Nederland en het daarbij behorende Actieplan LeerKracht van Nederland

Nadere informatie

Het functiehuis van de Laurentius Stichting

Het functiehuis van de Laurentius Stichting Het functiehuis van de Laurentius Stichting Het functiehuis van de Laurentius Stichting 1 April 2010 Inleiding functie 2 Voor u ligt een boekje waarin het functiehuis van de Laurentius Stichting is beschreven.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Vakleraar bewegingsonderwijs Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs

Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs Benoeming op basis van convenant Impuls Brede Scholen in het bijzonder onderwijs 3.28 Arbeidsovereenkomst 1. Op de arbeidsovereenkomst van de combinatiefunctionaris zijn van toepassing de artikelen 3.29

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leraar speciaal onderwijs LB Codering SSOGG14-202 Organisatie SSOGG Onderdeel Onderwijs Salarisschaal 10 (LB) Indelingsniveau

Nadere informatie

Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en

Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en Leraar basisonderwijs LA Leraar basisonderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LC Salarisschaal: LA Salarisschaal: LB Salarisschaal: LB Salarisschaal: LC Werkerrein:

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB)

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Functie-informatie Functienaam: Groepsleraar praktijkonderwijs Organisatie: School voor praktijkonderwijs/sector voor praktijkonderwijs binnen een scholengemeenschap

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN FUWA-PO website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 3.a.

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK Januari 2012

FUNCTIEBOEK Januari 2012 FUNCTIEBOEK Januari 2012 Functieboek Inleiding Schoolbesturen in het primair onderwijs zijn op grond van de CAO-PO vanaf 1 augustus 2008 verplicht om met de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie

Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Functieboek Federatie Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam Functieboek Federatie mei 2009 Inhoud Inleiding 3 Gefaseerde opbouw en vaststelling 3 Deel I Functies in het onderwijsveld 1. Toelichting 5 2. Omgang met

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING

Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Leraar basisonderwijs LA FUNCTIEBESCHRIJVING Context De werkzaamheden worden verricht op een school voor basisonderwijs. De leraar LA geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de

Nadere informatie

Vacature leraar NBS Teteringen

Vacature leraar NBS Teteringen Vacature leraar NBS Teteringen Het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda is verantwoordelijk voor vijf dynamische algemeen bijzondere scholen met in totaal ± 2000 leerlingen en 140 medewerkers. Per

Nadere informatie

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1 Functieomschrijving Excellente Leerkracht basisonderwijs in de groep Salarisschaal : LB Werkterrein : Onderwijsproces Leerkrachten Activiteiten : Verzorgen van het primaire proces Dit profiel vormt de

Nadere informatie

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg

Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Functieboek Jan Ligthartgroep Tilburg Opgesteld door: Drs. V.G. (Violette) van Empel Senior adviseur, VBS Oktober 2010 Functieboek Jan Ligthartschool Tilburg, versie 281010 VBS 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009)

Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009) STAF-LERAREN BIJ PROLOOG Bestuur Proloog Leeuwarden, 20 maart 2012 (aangepaste versie met als basis het stuk van 29 september 2009) INLEIDING Een aanpassing is nodig in verband met een aantal wijzigingen

Nadere informatie

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school.

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school. Werkproces 1: Kaders Competentie 1.1: Schoolkaders De lerarenondersteuner werkt binnen de vastgestelde kaders voor onderwijs van de school. Competentie 1.2: Lesmodel en lesplannen De lerarenondersteuner

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs Codering PCPO09-201 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 9 Indelingsniveau

Nadere informatie

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Schoolleider DA De schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur. In het managementstatuut zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden van de schoolleider

Nadere informatie

Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november Versie: 1 Ontwikkeld door: AD

Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november Versie: 1 Ontwikkeld door: AD Bestemd voor: P&O/Bestuur Ingediend door: Algemeen directeur Datum: 5 november 2009. Versie: 1 Ontwikkeld door: AD Karakter: informerend Hoofd- en beslispunten: Welke nieuwe functies komen erbij en hoe

Nadere informatie

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur FUWA-PO functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur Organisatie Stichting RESPONZ Salarisschaal 12 (=DC) Werkterrein Management -> Schoolmanagement Datum 18-01-2011 FUWASYS-versie

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Groepsleraar Codering PA07-201 Organisatie Praktijkschool Apeldoorn Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD

CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs LC Codering PCPO10-210 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK

FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK FUNCTIEBOEK & FUNCTIEBOUWWERK Inhoud Voorwoord... 2 1.Functieboek 1.1 Inleiding... 3 1.2 Keuze Functieboek OPO Ameland... 3 1.3 Overzicht huidige normfuncties en niet-normfuncties... 4 1.4 Functieboek

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Stichting Hindoe Onderwijs Nederland Vacature voor: directeur basisonderwijs. Het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is op zoek naar een directeur om met ingang van het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Het functiebouwhuis. 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen

Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Het functiebouwhuis. 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen Functiebouwhuis INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Het functiebouwhuis 3. Functionarissen in het segment lesgeven aan kinderen 4. Functionarissen in het segment bijzondere taken 5. Functionarissen met een leidinggevende

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013

FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 FUNCTIEBOEK SCOH Januari 2013 Inhoudsopgave pag Toelichting Functieboek Basisonderwijs Functieboek Speciaal Basisonderwijs Functieboek Speciaal Onderwijs Functieboek De Poort Functieboek Stafbureau Toelichting

Nadere informatie

Gesprekscyclus en functiemix

Gesprekscyclus en functiemix Gesprekscyclus en functiemix Maart 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Gesprekscyclus Dommelgroep.. 4. 2.1. Inleiding en context.. 4. 2.2. De gespreksyclus 4. 2.3. Inzet instrumenten... 5. 3. De leraar

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Lerarenondersteuner Codering LEE09-304 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc FUWASYS-advies 7

Nadere informatie

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering Organisatie VGPO NoorderBasis Onderdeel Centraal kantoor Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

7. Functiebeschrijvingen. Leraar in LA 2. Leraar in LB 4. Directeur 7. Adjunct directeur 9. Onderwijsassistent 11. Lerarenondersteuner 13

7. Functiebeschrijvingen. Leraar in LA 2. Leraar in LB 4. Directeur 7. Adjunct directeur 9. Onderwijsassistent 11. Lerarenondersteuner 13 7. Functiebeschrijvingen Functie blz. Leraar in LA 2 Leraar in LB 4 Directeur 7 Adjunct directeur 9 Onderwijsassistent 11 Lerarenondersteuner 13 Logopedist 15 Conciërge 17 Interne begeleider schaal 9 19

Nadere informatie

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Locatieleider SKO

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Beleidsnotitie functiemix

Beleidsnotitie functiemix Beleidsnotitie functiemix Door: Voorburg, 5 maart 2010 Marjan van Hof, consultant Besturenraad Piet-Hein Mees, consultant Besturenraad Mees Harms, adviseur Bond KBO Bijgestelde versie na overleg bestuur

Nadere informatie

Excellente leraar. In uitvoering ligt de nadruk op A. De groep B. Interne begeleiding C. Coördinatie. 3. Werkzaamheden:

Excellente leraar. In uitvoering ligt de nadruk op A. De groep B. Interne begeleiding C. Coördinatie. 3. Werkzaamheden: Excellente leraar 1. Functie-informatie Functienaam : Excellente leraar (speciaal) basisonderwijs Salarisschaal : LB Werkterrein Activiteiten : Onderwijsproces leraren : Overdragen van informatie en vaardigheden

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Onderwijsassistent Codering PCPO09-206 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 5 Indelingsniveau IIc FUWASYS-advies

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Orthopedagoog Codering PCPO09-204 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 e.o. Intern I Leerkracht LB Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 Functienaam Organisatie Salarisschaal lndelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie FUWA-VO Sessie Functie-informatie Functienaam Docent LC Organisatie Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Onderdeel Onderwijspersoneel (OP) Salarisschaal LC (11) Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07)

Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Gezocht: Coördinator voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven (30-07) Hebt u affiniteit met Passend Onderwijs? Hebt u aantoonbare ervaring met bovenschoolse werkzaamheden of bent u werkzaam

Nadere informatie

Functies besturen Dommelgroep

Functies besturen Dommelgroep Functies besturen Dommelgroep A Bestuurs -, directie- en managementfuncties 01 directeur Bestuurder (conform cao-bestuurders) 02 Algemeen directeur (DD) 03 Schooldirecteur (DA) 04 Schooldirecteur (DB)

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen

Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen Bijlage 1 Functiehuis en functiebeschrijvingen In deze bijlage zijn het functiehuis en de functiebeschrijvingen opgenomen voor de volgende functies 1. Directeur, vastgesteld (apart document) 2. Schoolleider,

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF Blz. 1 Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder Datum FUWASYS-versie Martinuscollege

Nadere informatie

Management -> Schoolmanagement. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden

Management -> Schoolmanagement. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Adjunct-directeur Salarisschaal 10 Management -> Schoolmanagement Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden De werkzaamheden worden verricht op

Nadere informatie

INVOERING FUNCTIEMIX 2009-2014 BELEID STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS OOST GRONINGEN. Overleg Datum Afgehandeld DOPO 26-11-2009 Ja BESTUUR 28-1-2010 Ja

INVOERING FUNCTIEMIX 2009-2014 BELEID STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS OOST GRONINGEN. Overleg Datum Afgehandeld DOPO 26-11-2009 Ja BESTUUR 28-1-2010 Ja STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS OOST GRONINGEN BELEID INVOERING FUNCTIEMIX 2009-2014 Overleg Datum Afgehandeld DOPO 26-11-2009 Ja BESTUUR 28-1-2010 Ja GMR PGMRinstemming 29-3-2010 Ja BESTUUR 27-4-2010 Ja

Nadere informatie

LERAAR LB INTERN BEGELEIDER BOVENBOUW (WTF 0,6)

LERAAR LB INTERN BEGELEIDER BOVENBOUW (WTF 0,6) Basisschool t Ven is per 1 augustus 2015 op zoek naar een: LERAAR LB INTERN BEGELEIDER BOVENBOUW (WTF 0,6) Functie inhoud: De intern begeleider is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1142, d.d. 13 november 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Functiebouwwerk openbaar primair onderwijs Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ het functiebouwwerk openbaar

Nadere informatie

Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen

Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen - Werkgebieden - Speelruimte - Kennis/Vaardigheid - Contacten Algemeen Docent LB Docent LC 1 Docent LD Docent LE De werkzaamheden worden De

Nadere informatie

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs In het rapport Handreikingen flankerend beleid buurtsportcoaches (juni 2012) zijn twaalf voorbeeldfuncties aangeboden in de werkvelden

Nadere informatie

Management -> Overig management. Coördinatie van activiteiten en processen Overdragen van informatie en vaardigheden

Management -> Overig management. Coördinatie van activiteiten en processen Overdragen van informatie en vaardigheden Blz. 1 FUWA-VO Sessie Functie-informatie Functienaam Organisatie Cedergroep Onderdeel midden-management Salarisschaal Directieschaal 12 Indelingsniveau Vc FUWASYS-advies 12 - Vc Werkterrein Management

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB)

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB) Blz. 1 FUWASYS Sessie Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum FUWASYS-versie 003b Stichting QliQ

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Basisonderwijs Codering SKOD09-104 Organisatie SKOD Salarisschaal 12 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Functiemix. 1. 1. Sollicitatieprocedure benoemingen functiemix.

Functiemix. 1. 1. Sollicitatieprocedure benoemingen functiemix. Functiemix. 1. 1. Sollicitatieprocedure benoemingen functiemix. Leraren die in aanmerking willen komen voor een leraarsfunctie LB (BO) of LC (S(b)O) kunnen solliciteren op door Onderwijsstichting KempenKind

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Functiebeschrijvingen. Functieboek Lek en IJssel 2. Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4. Algemeen directeur pag.

Inhoudsopgave. Functiebeschrijvingen. Functieboek Lek en IJssel 2. Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4. Algemeen directeur pag. Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 Ontwikkelingen pag. 4 Functiebeschrijvingen Algemeen directeur pag. 5 Directie Directeur pag. 8 Adjunct-directeur pag. 14 Locatieleider pag. 17 Onderwijsgevend personeel

Nadere informatie

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Functie-informatie Functienaam Codering 001 Organisatie Andreas College Onderdeel OP Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Docenten Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Stafmedewerker P&O Codering PCPO09-103 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 10 Indelingsniveau Va FUWASYS-advies

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Functienaam Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder waardering Datum

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09. Taakomschrijving Interne Begeleiding

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09. Taakomschrijving Interne Begeleiding Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden 28.09 Taakomschrijving Interne Begeleiding Versie maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord 1.1.Visie van het samenwerkingsverband op interne begeleiding 2. De

Nadere informatie

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering 051 Organisatie Stichting CoVOA Onderdeel Directie Salarisschaal 13 Indelingsniveau Vd FUWASYS-advies 13 - Vd Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Reglement T.S.O. stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken Versie: 13 september 2011

Reglement T.S.O. stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken Versie: 13 september 2011 Reglement T.S.O. stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken Versie: 13 september 2011 Artikel 1: begrippen. Bevoegd gezag: Het bestuur van stichting P.C.P.O. De Vier Windstreken. T.S.O. T.S.O. coördinator:

Nadere informatie

Functie Teamleider. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen

Functie Teamleider. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functie Teamleider 1. Functie-informatie Functienaam: Organisatie: Salarisschaal: 12 Indelingsniveau: Werkterrein: Activiteiten: Teamleider CSG Anna Maria van Schurman Vc Management -> Overig management

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Functiebeschrijving en Functiewaardering. Directeur - Bestuurder

Functiebeschrijving en Functiewaardering. Directeur - Bestuurder Functiebeschrijving en Functiewaardering van de functie Directeur - Bestuurder voor op basis van het overheidsfunctiewaarderingssysteem; met behulp van Fuwasys PO Rotterdam, 4 januari 2011 (versie 1) drs

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Directeur-Bestuurder Samenwerkingsverband passend onderwijs Maart 2016 Opdrachtgever Samenwerkingsverband PO De Meierij Auteur J.L.P. Bustin Versie Eindversie maart 2016 Project 5BVBA4797

Nadere informatie

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven

Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten. samen leren, samen leven, samen leren leven Stichting Proloog is op zoek naar een: Directeur wtf 0,6 op obs De Finne te Warten samen leren, samen leven, samen leren leven Obs De Finne is een dorpsschool in een mooi gebouw. Het professionele team

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL. Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL. Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur FUNCTIEBESCHRIJVING EN PROFIEL Meerschools directeur/beoogd clusterdirecteur 1. Functiebeschrijving en profiel Functienaam: Clusterdirecteur Organisatie: Veluwse Onderwijsgroep (VOG) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Gezocht: Beleidsmedewerker financiële zaken

Gezocht: Beleidsmedewerker financiële zaken Gezocht: Beleidsmedewerker financiële zaken Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve het opstellen van

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming GMR Vastgesteld CvB Personeel 7 januari 2013 25-09-2013 30-09-2013 3.1 Functieboek versie 2.0 Personeel/Functieboek 1 Inhoudsopgave 1. Functieboek Aves 3 1.1 De functies binnen

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair

Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair Functieboek Stichting Openbaar Onderwijs Primair 1. Inleiding Conform de richtlijnen van de CAO PO 2006-2008 dient de stichting Openbaar Onderwijs Primair een functieboek vast te stellen 1. In dit functieboek

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 FUNCTIEGEBOUW Functiegebouw Binnen de organisatie van hebben we, om onze onderwijskundige doelstellingen te realiseren, de volgende functies; algemeen

Nadere informatie